Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avenue ['æv n(j)u ]ə ː
Street [stri t]ː
Alley ['æl ]ɪ
Square [skw ]ɛə
Traffic lights ['træf k la ts]ɪ ɪ
Bridge [br ]ɪʤ
[bæŋk]
Post office [p ust ' f s]ə ɔ ɪ
Hotel [h u'tel ], [ u'tel]ə ə
Library
Library
['la br( )r ]ɪ ə ɪ
Café ['kæfe ]ɪ
Restaurant ['rest r nt]ə ɔ
Gas Station
Gas station
[gæs 'ste ( )n]ɪʃ ə
Shopping mall [' p ŋ m l]ʃɔ ɪ ɔː
Department Store
Department Store
[d 'p tm nt st ]ɪ ɑː ə ɔː
Grocery Store ['gr us( )r st ]ə ə ɪ ɔː
Supermarket ['s(j)u p m k t]ː əˌ ɑː ɪ
Market
['m k t]ɑː ɪ
['bukst ]ɔː
Park [p k]ɑː
Chemist’s ['kem sts]ə
Hospital ['h sp t( )l]ɔ ɪ ə
School [sku l]ː
Police station [p 'li s 'ste ( )n]ə ː ɪʃ ə
Bus station [b s 'ste ( )n]ʌ ɪʃ ə
Train station
[tre n 'ste ( )n]ɪ ɪʃ ə
Church [ ]ʧɜːʧ
Theatre ['θ t ]ɪə ə
Cinema
['s n m ]ɪ ə ə
Opera House [' p( )r haus]ɔ ə ə
learning english vocabulary. Places in a city
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

learning english vocabulary. Places in a city

3,276 views

Published on

This presentation contains pics of city places with words and transcription.

Published in: Education, Business

learning english vocabulary. Places in a city

 1. 1. Avenue ['æv n(j)u ]ə ː
 2. 2. Street [stri t]ː
 3. 3. Alley ['æl ]ɪ
 4. 4. Square [skw ]ɛə
 5. 5. Traffic lights ['træf k la ts]ɪ ɪ
 6. 6. Bridge [br ]ɪʤ
 7. 7. [bæŋk]
 8. 8. Post office [p ust ' f s]ə ɔ ɪ
 9. 9. Hotel [h u'tel ], [ u'tel]ə ə
 10. 10. Library Library ['la br( )r ]ɪ ə ɪ
 11. 11. Café ['kæfe ]ɪ
 12. 12. Restaurant ['rest r nt]ə ɔ
 13. 13. Gas Station Gas station [gæs 'ste ( )n]ɪʃ ə
 14. 14. Shopping mall [' p ŋ m l]ʃɔ ɪ ɔː
 15. 15. Department Store Department Store [d 'p tm nt st ]ɪ ɑː ə ɔː
 16. 16. Grocery Store ['gr us( )r st ]ə ə ɪ ɔː
 17. 17. Supermarket ['s(j)u p m k t]ː əˌ ɑː ɪ
 18. 18. Market ['m k t]ɑː ɪ
 19. 19. ['bukst ]ɔː
 20. 20. Park [p k]ɑː
 21. 21. Chemist’s ['kem sts]ə
 22. 22. Hospital ['h sp t( )l]ɔ ɪ ə
 23. 23. School [sku l]ː
 24. 24. Police station [p 'li s 'ste ( )n]ə ː ɪʃ ə
 25. 25. Bus station [b s 'ste ( )n]ʌ ɪʃ ə
 26. 26. Train station [tre n 'ste ( )n]ɪ ɪʃ ə
 27. 27. Church [ ]ʧɜːʧ
 28. 28. Theatre ['θ t ]ɪə ə
 29. 29. Cinema ['s n m ]ɪ ə ə
 30. 30. Opera House [' p( )r haus]ɔ ə ə

×