Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฝึกทักษะ 2.pdf new

11,309 views

Published on

แบบฝึกทักษะ 2.pdf new

 1. 1. ๒ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ àÊŒ¹ ÊÕ ÁÕ¨Ô¹µ¹Ò¡Òà àÊŒ¹ ÊÕ ÁÕ¨Ô¹µ¹Ò¡Òà โดย นางสาววรินทราพร ธรรมประชา ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาววรินทราพร ธรรมประชา ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 2. 2. แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) โดย นางสาววรินทราพร ธรรมประชา ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชุดที่ ๒ àÊŒ¹ ÊÕ ÁÕ¨Ô¹µ¹Ò¡Òà ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 3. 3. คำนิยม อาจารยพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 4. 4. คำนำ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการนี้ ไดจัดทำขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนรู และฝกทักษะสาระทัศนศิลป ที่เนนผูเรียน เปนสำคัญ โดยจัดทำใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ นี้ นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แบบฝกแตละชุด จะกำหนดสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูแตละเนื้อหาไว มีแนวทาง การฝกแสดงใหผูเรียนไดศึกษากอน เมื่อเขาใจดีแลว จึงลงมือทำแบบฝกแตละสวน ที่กำหนดไว แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค มี ๔ ชุด ประกอบดวย ชุดที่ ๑ เรื่อง รูปราง รูปทรง แสนสนุก ชุดที่ ๒ เรื่อง เสน สี มีิจินตนาการ ชุดที่ ๓ เรื่อง ปน พิมพ เสริมจินตนาการ ชุดที่ ๔ เรื่อง ตัด ฉีก ปะติด คิดสรางสรรค หวังเปนอยางยิ่งวา แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ คงจะอำนวยประโยชนตอครู และนักเรียนตลอดถึง ผูสนใจทั่วไป ที่ไดนำไปประกอบการจัดการเรียนรู และฝกฝนเพิ่มเติม อันจะเปนผลโดยตรงตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระทัศนศิลป ใหมี ประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ ทุกทาน ที่ทำใหแบบฝกทักษะนี้สำเร็จดวยดี วรินทราพร ธรรมประชา ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 5. 5. สารบัญ คำนิยม คำนำ สารบัญ คำแนะนำในการใชแบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ.............................................................. คำชี้แจงสำหรับนักเรียน..................................................................... มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู.............................. จุดประสงคการเรียนรู / สาระสำคัญ.................................................. แบบทดสอบกอนเรียน....................................................................... บทกลอนกอนเรียนศิลป.......................................................... ใบความรู................................................................................. กิจกรรมที่ ๑ ขูดสีมีศิลป............................................. กิจกรรมที่ ๒ วาดภาพดวยนิ้วมือ............................... กิจกรรมที่ ๓ ผีเสื้อปกบาง.......................................... กิจกรรมที่ ๔ ฉีดสีแสนสนุก........................................ กิจกรรมที่ ๕ สีชอลกน้ำมันกับสีน้ำ ตามใจฉัน............ กิจกรรมที่ ๖ กอนหินละเมอ....................................... แบบทดสอบหลังเรียน........................................................................ เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน................ แบบประเมินการฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ.............................................................. บรรณานุกรม...................................................................................... หนา ๑ ๒ ๔ ๕ ๖ ๘ ๙ ๑๔ ๑๙ ๒๔ ๒๙ ๓๔ ๓๙ ๔๔ ๔๖ ๔๗ ๕๐ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 6. 6. คำแนะนำในการใชแบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ๑ แบบฝกทักษะ เรื่อง ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการนี้ เปนแบบฝกที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเนนการปฎิบัติจริง โดยมีครูผูสอนใหคำแนะนำกอนทำ กิจกรรมครูผูสอนชี้แจงจุดประสงค และอธิบายรูปแบบการเรียนใหนักเรียนฟง เมื่อนักเรียนเขาใจการใชแบบฝกแลวปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ ๑. แบบฝกทักษะทัศนศิลปนี้ ใหนักเรียนฝกทักษะทางทัศนศิลป ๒. นักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (ครูอานแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตอง) ๓. ครูอานใบความรูใหนักเรียนฟงพรอมทั้งอธิบาย และแสดงตัวอยางประกอบ ๔. ใหนักเรียนฝกทักษะจนครบทุกกิจกรรม ๕. ใหนักเรียนประเมินตนเองทุกกิจกรรม ๖. ใหนักเรียนชวยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๗. นำกิจกรรมที่นักเรียนฝกมาแสดงในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 7. 7. ¤ÓªÕéᨧÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ ๑. ทำแบบทดสอบกอนเรียน ๒. ศึกษาความรูจากใบความรู ๓. ทำกิจกรรมทุกกิจกรรม ๔. นำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ๕. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 8. 8. ๓ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 9. 9. มฐ.ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะ อยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มฐ.ศ ๑.๑ ป.๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนน เรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง มฐ.ศ ๑.๑ ป.๒/๓ สรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เปนเสน รูปราง สาระการเรียนรู เสน สี รูปราง รูปทรงในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป ประเภทตาง ๆ เชน งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสนสี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ๔ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 10. 10. จุดประสงคการเรียนรู ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูในเรื่องเสน และสี ๒. เพื่อใหนักเรียนสรางสรรคงานศิลปะจากเสน และสี ได ๓. เพื่อใหนักเรียนประยุกตเสน สี ไปใชได เสน และสี มีความสำคัญตอการวาดภาพระบายสี มีผลตอความรูสึกของมนุษย ตองใชทักษะและการฝกฝน เขามาผสมผสานในการสรางสรรคผลงานจึงจะทำให ผลงานออกมาสวยงาม เปนไปตามความตองการ ของเจาของผลงานได สาระสำคัญ แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ๕ µÑé§ã¨ ·Ó¢ŒÍÊͺ ¹Ð¤Ð à¾×è͹ æ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 11. 11. คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับอักษรหนาคำตอบที่ถูกที่สุด ๑. เสนในขอใดใหความรูสึกแข็งแรง มั่นคง ก. ข. ค. ๒. ภาพนี้ประกอบดวยเสนชนิดใด ก. เสนตรง ข. เสนหยัก ค. เสนโคง ๓. ภาพใดมีสวนประกอบของเสนหยัก ก. ข. ค. ๔. ถานักเรียนตองการวาดรูปผลสม ควรใชเสนชนิดใด ก. ข. ค. แบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชื่อ.............................................................เลขที่...............ชั้น................. ๖ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 12. 12. ๕. ถานักเรียนจะระบายสีน้ำทะเล นักเรียนควรใชสีใด ก. ข. ค. ๖. สีใดที่ใหความรูสึกเย็นสบาย สดชื่น ก. ข. ค. ๗. ขอใดเปนสีที่มนุษยสรางขึ้น ก. สีของใบไม ข. สีของกอนหิน ค. สีของเสื้อผา ๘. สีใดเปนสวนประกอบของมะละกอ ก. สีเขียว ข. สีฟา ค. สีมวง ๙. ดอกทานตะวัน จัดอยูในกลุมสีใด ก. สีขาว ข. สีเขียว ค. สีเหลือง ๑๐. ภาพใดไมควรจะระบายสีแดง ก. ข. ค. ๗ แบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 13. 13. ๘ แตงโดย วรินทราพร ธรรมประชา เสนตรง เสนโคง เสนหยัก รูจัก นำมา สรางสรรค อีกทั้ง สีสัน สารพัน รวมกัน สรางภาพ ประทับใจ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 14. 14. ในธรรมชาติมีหลากหลาย เปนองคประกอบสำคัญ ของงานศิลปะ เสนมีลักษณะตาง ๆ คือ ตรง คด หยัก โคง ๙ เสนตรงใหความรูสึก มั่นคง แข็งแรง เสนเฉียงใหความรูสึก ไมมั่นคง เอนเอียง เสนตรง เสนเฉียง เสนหยัก เสนหยักใหความรูสึก นากลัว หักลม à¾×è͹ æ àËç¹ÀÒ¾¹ÕéáÅŒÇ ºÍ¡ä´ŒäËÁ¤ÐÇ‹Ò ÁÕàÊŒ¹ÍÐäúŒÒ§ ·Õèà¾×è͹ æ ÃÙŒ¨Ñ¡ ใบความรู เสน สุชาติ เถาทอง, หลักการทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน, ๒๕๓๙), ๔๔.๑ ๑ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 15. 15. เสนโคง ใหความรูสึกในการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด นุมนวล ออนชอย เฉื่อยชา และไรจุดหมาย เสนโคงแบบธรรมดาทั่วไป เปนเสนโคงที่มี ลักษณะตาง ๆ ที่ไมใชรูปวงกลม หรือวงรี ซึ่งเสนแบบนี้จะใหความรูสึกออนโยน นิ่มนวล สวยงาม ราเริง เปนตน ๑๐ àÊŒ¹â¤Œ§µ‹Íà¹×èͧãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ à¤Å×è͹äËÇ äÁ‹ËÂØ´¹Ôè§àÊŒ¹â¤Œ§ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ͋͹ªŒÍ ¹ÔèÁ¹ÇÅ เสนโคงแบบขดกนหอย เปนเสนที่มีลักษณะ เปนรูปวงกลมหรือวงรี เสนแบบนี้จะใหความรูสึก ไมแนนอน หมุนวน สับสน เปนตน ธวัชชานนท ตาไธสง, หลักการศิลปะ, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวาดศิลป, ๒๕๕๒), ๒๘.๒ ๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 16. 16. ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา มีสีสันตาง ๆ มากมายซึ่งเราสามารถแบงสีสันตาง ๆ ออกเปน ๒ ประเภท คือสีจากธรรมชาติ และสีที่มนุษยสรางขึ้น ๑๑ สีที่มนุษยสรางขึ้น สีจากธรรมชาติ ปลา ผีเสื้อ เสื้อ เครื่องบิน วาว ตนไม สายรุง รองเทา ใบความรู ภาพใชสีเขียว น้ำเงิน ใหความรูสึกสดชื่น รมรื่น ภาพใชสีสม แดง น้ำตาล ใหความรูสึกแหงแลง รอน เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, แมบทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ทัศนศิลป ป.๒, พิมพครั้งที่ ๕ (นนทบุรี : ไทยรมเกลา, ๒๕๕๑), ๒๗. ๓ ๓ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 17. 17. สีน้ำ ดินสอสี ใชระบายสีหรือขีดเขียน เหมือนดินสอ ใชระบายสีโดยผสมน้ำ กอนนำไประบายสี ใชระบายสีโดยผสมน้ำ แบบสีน้ำกอนระบายสี คลายสีเทียนแตเนื้อสี ผสมดวยน้ำมัน สีสดใส เขียนทับกันได ๑๒ ศิลปน ธีระวัฒน คะนะมะ เด็กชายองอาจ อิ่มเขียน สีโปสเตอร สีชอลกน้ำมัน เด็กหญิงสุดา สุมนทา เด็กหญิงณัฐณิชา ยิ้มชื่น ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 18. 18. ๑๓ สีีชนิดใด ๆ ก็จะมีแมสีเหมือนกัน ไดแก สีน้ำเงินสีเหลือง สีแดง à¾×è͹ æ ÃÙŒäËÁÇ‹Ò ÊÕ¿‡Ò¡ÑºÊÕªÁ¾Ù à¡Ô´¨Ò¡ÊÕÍÐäüÊÁ¡Ñ¹ สีน้ำเงิน + สีเหลือง สีแดง + สีเหลือง สีแดง + สีน้ำเงิน สีมวง สีสม สีเขียว ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 19. 19. แนวคิด จุดประสงค การขูดสีเปนการนำความรูเรื่องเสนมาสรางสรรค ใหเปนภาพไดอยางสวยงามตามความคิดจินตนาการ ๑. สามารถบอกขั้นตอนการขูดสีได ๒. มีทักษะในการใชอุปกรณขูดสีใหเกิดภาพตามจินตนาการ ๓. สนุกสนานในการทำกิจกรรม และชื่นชมผลงานที่สำเร็จ กิจกรรมที่ ๑ ขูดสีมีศิลป ๑๔ อุปกรณ ๑. กระดาษวาดเขียน ๒. สีชอลกน้ำมัน ๓. ไมแหลม ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 20. 20. กิจกรรมที่ ๑ ขูดสีมีศิลป ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๑๕ ขั้นตอนการทำ ระบายสีชอลกน้ำมันสลับสี ระบายสีดำทับ ใชไมแหลมขีดเปนภาพ ภาพสำเร็จ ตกแตงตามความคิด ๒ ๑ ๓ ๔ ๕ ¶ŒÒµŒÍ§á¡Œä¢¼Å§Ò¹ ¡ç㪌ÊÕ´ÓÃкÒ·Ѻ áŌǢմãˌ໚¹ÀÒ¾ãËÁ‹ µÒÁµŒÍ§¡Òà ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 21. 21. ขูดสีมีศิลป แบบฝก กิจกรรมที่ ๑ ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม คำชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีชอลกน้ำมันดวยสีที่หลากหลาย ระบายทับ ดวยสีดำ ใชวัสดุปลายแหลมขีดแบงกระดาษเปน ๔ สวน แลวขูดขีดสี ใหเกิดภาพตามจินตนาการ ๑๖ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 22. 22. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๑๗ เด็กชายจักกฤษณ สะรีมัด ป. ๒/๒ เด็กชายสุรเดช ดานนอก ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 23. 23. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๑๘ เด็กหญิงกัลยาณี เสือสมิง ป. ๒/๒ เด็กหญิงรัตนา วัศรากิจ ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 24. 24. แนวคิด จุดประสงค ๑. สามารถวาดภาพดวยนิ้วมืือได ๒. สามารถตั้งชื่อภาพ และอธิบายภาพได ๓. ปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน การใชนิ้วมือวาดภาพชวยสรางจินตนาการไดอยางสนุกสนาน กิจกรรมที่ ๒ วาดภาพดวยนิ้วมือ ๑๙ อุปกรณ ๑. กระดาษวาดเขียน ๒. สีโปสเตอร ๓. จานสี ๔. แกวพลาสติก ๕. ผาเช็ดมือ 㪌ÍØ»¡Ã³àÊÃç¨áÅŒÇ à¡çº·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ãËŒàÃÕºÌ͹ФÐà¾×è͹ æ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 25. 25. เติมหัว เติมตา จมูก หาง และหนาทอง กิจกรรมที่ ๒ วาดภาพดวยนิ้วมือ ๒๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ขั้นตอนการทำ ตกแตงรายละเอียด ตามความคิด วาดหู จุมนิ้วลงในสี วาดเปนวงกลม ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 26. 26. แบบฝก กิจกรรมที่ ๒ วาดภาพดวยนิ้วมือ ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม คำชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบภาพ วาดรูปดวยนิ้วมือ แลวตกแตง ตามจินตนาการของตนเอง พรอมตั้งชื่อภาพ ๒๑ ชื่อภาพ..................................................................... ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 27. 27. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๒๒ ชื่อภาพ “ดอกไมแสนสวย” เด็กหญิงกมลวรรณ แข็งสาริกรณ ป. ๒/๒ ชื่อภาพ “หอยทากนารัก” เด็กชายพีรวัส สีสังข ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 28. 28. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๒๓ ¼Å§Ò¹ ¢Í§à¾×è͹ æ ÊÇ·ءÀÒ¾ àŹФÃѺ ชื่อภาพ “ปูกามใหญ” เด็กชายชาหรุก มะหะหมัด ป. ๒/๒ ชื่อภาพ “ฝูงปลาสวยงาม” เด็กหญิงรัตนา วัศรากิจ ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 29. 29. แนวคิด จุดประสงค ๑. บอกขั้นตอนการลากเสนเปนภาพได ๒. สามารถสรางงานดวยการใชเสนใหเปนภาพได ๓. ปฏิบัติกิจกรรมดวยความตั้งใจและสนุกสนาน เสนลักษณะตาง ๆ ทำใหเกิดจินตนาการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ ๓ ผีเสื้อปกบาง ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๒๔ อุปกรณ ๑. กระดาษวาดเขียน ๒. สีโปสเตอร ๓. พูกัน ๔. จานสี แกวพลาสติก ๕. ผาเช็ดมือ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 30. 30. ภาพสำเร็จ ระบายสี ลากเสนดวยสีดำ วาดแบบ ระบายสีสลับ ระบายสีชองที่เหลือ กิจกรรมที่ ๓ ผีเสื้อปกบาง ๒๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ขั้นตอนการทำ แบงครึ่งกระดาษ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 31. 31. ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... คำชี้แจง ใหนักเรียนแบงครึ่งหนากระดาษเปน ๔ ชอง ระบายสีสลับ แลววาดภาพผีเสื้อดวยสีดำ จากนั้นระบายสีในชองของผีเสื้อใหเต็ม ตามความคิดและจินตนาการของนักเรียน นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม ผีเสื้อปกบาง แบบฝก กิจกรรมที่ ๓ ๒๖ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 32. 32. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๒๗ เด็กหญิงณัฐกมล มนตรี ป. ๒/๒ เด็กหญิงอภิสรา แสนคำ ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 33. 33. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๒๘ เด็กชายทันตการณ จันทรแกว ป. ๒/๒ เด็กชายมูฮำมัดฟาอิซ วิชา ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 34. 34. กิจกรรมที่ ๔ ฉีดสีแสนสนุก ๒๙ แนวคิด จุดประสงค ๑. สามารถบอกขั้นตอนการทำกิจกรรมฉีดสีแสนสนุกได ๒. มีทักษะในการใชอุปกรณใหเกิดภาพได ๓. มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม และชื่นชมผลงานที่สำเร็จ เทคนิคสีที่หลากหลาย ทำใหสรางงานทัศนศิลปไดอยางมั่นใจ และสวยงาม อุปกรณ ๑. กระดาษวาดเขียน ๒. สีผสมอาหาร ๓. ขวดสเปรย ๔. สีชอลกน้ำมัน ๕. น้ำ ¼ÊÁÊÕ¼ÊÁÍÒËÒà ¡Ñº¹éÓ¾ÍàËÁÒÐ áŌǨ֧à·ãÊ‹ ¢Ç´Êà»Ã ¹Ð¤ÃѺ à¾×è͹ æ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 35. 35. ตกแตงจะไดภาพสำเร็จฉีดสีเหลือง ฉีดสีแดง กิจกรรมที่ ๔ ฉีดสีแสนสนุก ๓๐ ขั้นตอนการทำ ออกแบบภาพกระถาง ๑ ระบายสีชอลกน้ำมัน ๕ ๒ ๔ ๓ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 36. 36. ฉีดสีแสนสนุก นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม คำชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกระถางตนไม ระบายสีดวยสีชอลกน้ำมัน ฉีดสีผสมอาหารใหเปนรูปดอกไม ตกแตงตามความคิดสรางสรรค แบบฝก กิจกรรมที่ ๔ ๓๑ ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 37. 37. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๓๒ เด็กหญิงกัลยาณี เสือสมิง ป. ๒/๒ เด็กหญิงรัตนา วัศรากิจ ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 38. 38. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๓๓ เด็กชายพีรวัส สีสังข ป. ๒/๒ เด็กชายสุรเดช ดานนอก ป. ๒/๒ เด็กหญิงสุภาพร พุมดอกไม ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 39. 39. กิจกรรมที่ ๕ สีชอลกน้ำมันกับสีน้ำ ตามใจฉัน ๓๔ แนวคิด จุดประสงค ๑. บอกขั้นตอนการระบายภาพดวยสีชอลกน้ำมันกับสีน้ำได ๒. มีทักษะการระบายสีภาพดวยสีชอลกน้ำมันกับสีน้ำ ๓. ปฏิบัติกิจกรรมดวยความตั้งใจและชื่นชมผลงานที่สำเร็จ การใชสีชนิดตาง ๆ และวิธีการทางทัศนศิลป ทำใหเกิดผลงาน ที่สวยงามแปลกใหม อุปกรณ ๑. กระดาษวาดเขียน ๒. สีโปสเตอร ๓. พูกัน ๔. จานสี แกวพลาสติก ๕. สีชอลกน้ำมัน ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 40. 40. ระบายดวยสีน้ำ ตกแตงเพิ่มเติมตามความคิด ภาพสำเร็จ รางภาพดวยดินสอ วาดทับดวยสีชอลกน้ำมัน กิจกรรมที่ ๕ สีชอลกน้ำมันกับสีน้ำ ตามใจฉัน ๓๕ ๑ ๒ ๔ ขั้นตอนการทำ ๓ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 41. 41. คำชี้แจง ใหนักเรียนใชสีชอลกน้ำมันวาดภาพตามจินตนาการลงบน กระดาษวาดเขียน จากนั้นใชสีน้ำระบายทับตามความคิดของนักเรียน ตั้งชื่อภาพ ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... ชื่อภาพ..................................................................... นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม สีชอลกน้ำมันกับสีน้ำ ตามใจฉัน แบบฝก กิจกรรมที่ ๕ ๓๖ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 42. 42. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๓๗ ชื่อภาพ “หัวใจ ดอกไม” เด็กหญิงสกุณา นิโอะ ป. ๒/๒ ชื่อภาพ “ธรรมชาติ” เด็กชายจักรกฤษณ สะรีมัด ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 43. 43. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ชื่อภาพ “ดอกไมแสนงาม” เด็กหญิงนิวาริน เสือสมิง ป. ๒/๒ ชื่อภาพ “เดินเลนในปา” เด็กชายวรเมธ มูลจันทร ป. ๒/๒ ๓๘ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 44. 44. กิจกรรมที่ ๖ กอนหินละเมอ ๓๙ แนวคิด จุดประสงค ๑. สามารถวาดภาพสัตวลงบนกอนหินได ๒. สนุกสนานเพลิดเพลินในการแสดงออกอยางอิสระ ศิลปะเปนสื่อในการถายทอดความคิดและประสบการณได อุปกรณ ๑. กอนหิน ๒. สีโปสเตอร ๓. พูกัน ๔. จานสี ๕. แกวพลาสติก ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 45. 45. กิจกรรมที่ ๖ กอนหินละเมอ ๔๐ ๑ ๒ ๔ ๕ ขั้นตอนการทำ วาดแบบบนกอนหิน ระบายสีพื้นภาพ ระบายสีภาพ ตกแตงรายละเอียดภาพ ภาพสำเร็จ ÃÍãËŒÊÕáËŒ§¡‹Í¹ áÅŒÇà¾×è͹ æ ¨Ö§ÃкÒÂÊÕÍ×蹷Ѻ¹Ð¤Ð ÊÕ¨Ðä´ŒäÁ‹àÅÍÐà·ÍÐ ๓ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 46. 46. ชื่อ........................................นามสกุล....................................ชั้น........... ชื่อภาพ..................................................................... คำชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบภาพสัตวที่นักเรียนชอบลงบนกอนหิน แลวระบายสีใหสวยงามตามจินตนาการ พรอมกับตั้งชื่อผลงาน นักเรีีีีียน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ลงชื่อ เพื่อน ครู ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม กอนหินละเมอ แบบฝก กิจกรรมที่ ๖ ๔๑ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 47. 47. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๔๒ ชื่อผลงาน “ตุกแกนารัก” เด็กชายจักรกฤษณ สะรีมัด ป. ๒/๒ ชื่อผลงาน “เตาทองตาโต” เด็กหญิงรัตนา วัศรากิจ ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 48. 48. ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ๔๓ ชื่อผลงาน “กบนอย” เด็กหญิงกัลยาณี เสือสมิง ป. ๒/๒ ชื่อผลงาน “ดาวทะเลสีแดง” เด็กหญิงธารธิดา แซลิ้ม ป. ๒/๒ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 49. 49. คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับอักษรหนาคำตอบที่ถูกที่สุด ๑. เสนในขอใดใหความรูสึกแข็งแรง มั่นคง ก. ข. ค. ๒. ภาพนี้ประกอบดวยเสนชนิดใด ก. เสนตรง ข. เสนหยัก ค. เสนโคง ๓. ภาพใดมีสวนประกอบของเสนหยัก ก. ข. ค. ๔. สีใดเปนสวนประกอบของมะละกอ ก. สีเขียว ข. สีฟา ค. สีมวง แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชื่อ..............................................................เลขที่...............ชั้น................ ๔๔ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 50. 50. ๕. ถานักเรียนจะระบายสีน้ำทะเล นักเรียนควรใชสีใด ก. ข. ค. ๖. สีใดที่ใหความรูสึกเย็นสบาย สดชื่น ก. ข. ค. ๗. ขอใดเปนสีที่มนุษยสรางขึ้น ก. สีของใบไม ข. สีของกอนหิน ค. สีของเสื้อผา ๘. ถานักเรียนตองการวาดรูปผลสม ควรใชเสนชนิดใด ก. ข. ค. ๙. ดอกทานตะวัน จัดอยูในกลุมสีใด ก. สีขาว ข. สีเขียว ค. สีเหลือง ๑๐. ภาพใดไมควรจะระบายสีแดง ก. ข. ค. แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ๔๕ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 51. 51. แบบฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ กอนเรียน หลังเรียน ๑. ก ๖. ค ๒. ค ๗. ค ๓. ข ๘. ก ๔. ค ๙. ค ๕. ก ๑๐. ก ๑. ข ๖. ก ๒. ค ๗. ค ๓. ก ๘. ก ๔. ก ๙. ค ๕. ข ๑๐. ค เฉลยแบบทดสอบ ๔๖ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 52. 52. ๔๗ แบบประเมินการฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชื่อ..........................................นามสกุล.....................................เลขที่............ชั้น............. ทำเครื่องหมาย √ ลงในชองตามลำดับความสามารถ ความคิดเห็นของครูผูสอน/ผูประเมิน................................................................................. ........................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................... ครูผูประเมิน ๑. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา ๒. ความคิดสรางสรรค ๓. การใชวัสดุอุปกรณ ๔. ความสะอาด สวยงาม ๕. ชื่นชม และภาคภูมิใจในผลงาน ๔ ดีมาก รายการประเมิน ระดับความสามารถ รวม รวมทั้งสิ้น ๓ ดี ๒ พอใช ๑ ควรปรับปรุง เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ ๑๘ - ๒๐ ๑๔ - ๑๗ ๑๐ - ๑๓ ๐ - ๙ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 53. 53. ๔๘ เกณฑการประเมินการฝกทักษะ ศิลปหรรษากลาสรางสรรค ชุดที่ ๒ เสน สี มีจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ คำชี้แจง พิจารณาการปฏิบัติกิจกรรมทัศนศิลปตามหัวขอตอไปนี้ แลวใหคะแนน ตามเกณฑที่กำหนด รายการ ๑. ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเนื้อหา ๒. ความคิดสรางสรรค ๓. การใชวัสดุอุปกรณ เกณฑระดับความสามารถ ๔ ดีมาก ๓ ดี ๒ พอใช ๑ ควรปรับปรุง สามารถถายทอด เนื้อหาได เหมาะสม บางสวน สวยงาม พอใช สามารถถายทอด เนื้อหาได ไมถูกตอง ไมเหมาะสม สามารถ ถายทอดเนื้อหา ไดถูกตอง เหมาะสม สวยงามมาก เปนความคิดของ ตนเองมีความ แปลกใหม ไมเหมือนใคร เปนลักษณะ ที่โดดเดน สวยงามมาก ใชวัสดุอุปกรณ ไดเหมาะสม กับวิธีการ สรางภาพ มีความพรอม ในการใชงาน ครบถวน ใชวัสดุอุปกรณ ไดเหมาะสม บางชนิด มีความพรอม ในการใชงาน ใชอุปกรณ ไดเหมาะสม บางชนิด ไมมีความพรอม ในการใชงาน ใชอุปกรณ ไมเหมาะสม ไมมีความพรอม ในการใชงานเลย ดัดแปลงบางสวน จากสิ่งรอบตัว และสิ่งที่พบเห็น นำมาคิด และจินตนาการ ในการสรางสรรค ผลงาน ลอกเลียนแบบ จากภาพ บางสวนโดยใช ความคิดของ ตนเองประยุกต ใหเหมาะในการ สรางสรรค ผลงาน ลอกเลียนแบบ ภาพโดยไมมีการ ประยุกตเปนของ ตนเอง สามารถถายทอด เนื้อหาได เหมาะสม สวยงาม ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 54. 54. ๔๙ ๔. ความสะอาด สวยงาม ๕. ชื่นชมและภาคภูมิใจ ในผลงาน สะอาด สวยงาม งานเสร็จสมบูรณ พอใจในผลงาน ที่สรางขึ้น ภาคภูมิใจใน ผลงาน และ ชื่นชมผลงาน ของตนเอง และ ผูอื่นอยางเต็มที่ พอใจในผลงาน ที่สรางขึ้น ภูมิใจในผลงาน ของตนเอง ชื่นชมผลงาน ผูอื่นพอสมควร พอใจในผลงาน ที่สรางขึ้น ภูมิใจในผลงาน ของตนเอง และชื่นชม ผลงานของ ผูอื่นนอยมาก ไมภูมิใจและ ไมชื่นชม ในผลงาน ของตนเองและ ผลงานของผูอื่น สะอาด สวยงามพอใช งานเสร็จ สมบูรณ สะอาด สวยงามพอใช งานเสร็จ ไมสมบูรณ ไมสวยงาม ไมสะอาด ไมมีเทคนิค งานไมเสร็จ รายการ เกณฑระดับความสามารถ ๔ ดีมาก ๓ ดี ๒ พอใช ๑ ควรปรับปรุง ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 55. 55. บรรณานุกรม ๕๐ โกศล พิณกุล. เทคนิคการระบายสีชอลคน้ำมันและวิธีสอนศิลปะในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ซากุระโปรดัคส (ไทยแลนด), ๒๕๕๓. กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๗. ทวีเดช จิ๋วบาง. ความคิดสรางสรรคศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗. ทินกร บัวพูลและสมศักดิ์ ศิริวิโรจนสกุล. ศิลปะกับการสรางสรรค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. ธวัชชานนท ตาไธสง. หลักการศิลปะ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวาดศิลป, ๒๕๕๒. สุชาติ เถาทอง. หลักการทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน, ๒๕๓๙. เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ. แมบทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ทัศนศิลป ป.๒. พิมพครั้งที่ ๕. นนทบุรี : ไทยรมเกลา, ๒๕๕๑. องอาจ มากสิน. ทัศนศิลป ป.๒. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน. ๒๕๕๔. ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2
 56. 56. ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ป.2

×