Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫1‬                       ‫מדינת ישראל‬                    ‫הרשות לשירותים ציבור...
‫2‬                       ‫מדינת ישראל‬                   ‫הרשות לשירותים ציבוריים...
‫3‬                           ‫מדינת ישראל‬                       ‫הרשות ...
‫4‬                     ‫מדינת ישראל‬                  ‫הרשות לשירותים ציבוריים -‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tariffs big systems

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tariffs big systems

 1. 1. ‫1‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫הרשות לשירותים ציבוריים -‬ ‫חשמל‬ ‫‏1102.80.1‏‬ ‫לכבוד‬ ‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏א‏אב‏תשע"א‏‬ ‫לפי רשימת תפוצה‬ ‫מסמך להתייחסות (שימוע):‬ ‫קביעת הסדרה תעריפית למתקנים פוטו וולטאיים ברשת ההולכה‬ ‫‏‬ ‫1. כללי:‬ ‫1.1. הרשות‏לשירותים‏ציבוריים‏חשמל‏שוקלת‏לעשות‏שימוש‏בסמכותה‏ולקבוע‏תעריף‏הזנה‏‬ ‫לשדות ‏פוטו-וולטאיים ‏גדולים ‏המחוברים ‏לרשת ‏ההולכה. ‏מטרת ‏מסמך ‏זה ‏היא ‏להציג‏‬ ‫בפני‏הציבור‏את‏התעריף ‏המוצע, ‏והכל‏בהתאם ‏ליעדי ‏הממשלה‏ולמדיניות ‏שר ‏התשתיות‏‬ ‫הלאומיות.‬ ‫2.1. ממשלת ‏ישראל ‏קבעה ‏יעדים ‏לשילוב ‏אנרגיות ‏מתחדשות ‏במשק ‏החשמל ‏הישראלי ‏בין‏‬ ‫היתר ‏בהחלטתה ‏מיום ‏90.1.21 ‏(החלטה ‏מס ‏חכ.671). ‏על ‏מנת ‏להשיג ‏יעדים ‏אלו ‏קבעה‏‬ ‫וקובעת ‏הרשות ‏שורה ‏של ‏הסדרות ‏לשילוב ‏האנרגיות ‏המתחדשות ‏תוך ‏מזעור ‏העלויות‏‬ ‫למשק.‏‬ ‫3.1. בהחלטתה ‏מיום ‏1102.7.71 ‏(החלטה ‏מס ‏4843), ‏קבעה ‏ממשלת ‏ישראל ‏כי ‏יש ‏ליישם ‏את‏‬ ‫החלטת ‏רשות ‏החשמל ‏מס ‏523 ‏מיום ‏11.1.42, ‏תוך ‏ייחוד ‏002 ‏‪ MW‬‏לפחות ‏מהכמות‏‬ ‫התעריפית‏שנקבעה‏במסגרת‏החלטה‏זו‏למתקנים‏בטכנולוגיה‏סולאר‏תרמית‏המתחברים‏‬ ‫לרשת‏ההולכה.‏‬ ‫4.1. לאור‏החלטת‏מליאת‏רשות‏החשמל ‏לייחד‏כמות‏תעריפית‏עבור‏מתקנים‏סולאר‏תרמיים‏‬ ‫בלבד, ‏בוחנת ‏רשות ‏החשמל ‏את ‏האפשרות ‏לקבוע ‏תעריף ‏הזנה ‏ייעודי ‏(‪)Feed In Tariff‬‏‬ ‫למתקנים‏פוטו-וולטאים‏ברשת‏ההולכה,‏ממספר‏טעמים‏עיקריים:‬ ‫1.4.1. התעריף‏וההסדרה‏שנקבעו‏בהחלטה‏מס‏523 ‏התבססו ‏על‏בחינה‏של‏מתקנים‏סולאר‏‬ ‫תרמיים.‏‬ ‫2.4.1.מבנה‏העלויות‏השונה‏מהותית‏בין‏מתקנים‏סולאר‏תרמיים‏ומתקנים‏פוטו-וולטאיים.‬ ‫3.4.1. התפתחויות‏משמעותיות‏בשוק‏הפוטו-וולטאי‏בשנתיים ‏האחרונות, ‏ומגמות‏מחירים‏‬ ‫וצפי‏לעלויות‏של‏מערכות‏פוטו-וולטאיות‏בעתיד.‏‬ ‫5.1. לצורך‏קביעת‏תעריף‏ההזנה‏ערך ‏הצוות‏המקצועי‏ברשות‏בחינה ‏של ‏הסוגיות ‏הרלוונטיות‏‬ ‫לקביעת ‏התעריף. ‏מסמך ‏זה ‏יציג ‏את ‏תמצית ‏התהליך ‏ותוצאותיו, ‏ובכלל ‏זה ‏את ‏ההנחות‏‬ ‫שעמדו‏בבסיס‏קביעת‏התעריף.‬ ‫6.1. פרט‏לעדכון‏התעריף‏לא‏יערך‏כל‏שינוי‏בהסדרה‏שנקבעה‏בהחלטת‏רשות‏החשמל‏לשלוב‏‬ ‫מתקנים‏סולאריים‏ברשת‏ההולכה,‏לרבות‏כמויות, ‏הליכי‏רישוי,‏תנאי‏סף,‏מנגנוני‏דיווח‏‬ ‫וכיוצ"ב, ‏פרט ‏לשינויים ‏הנדרשים ‏הנגזרים ‏מהעלויות ‏הנורמטיביות ‏שייקבעו ‏לטכנולוגיה‏‬ ‫הפוטו‏וולטאית.‬ ‫7.1. בטרם‏קבלת ‏ההחלטה‏מבקשת‏הרשות ‏לשמוע‏את ‏עמדות‏הציבור‏לרבות‏החברות ‏והגופים‏‬ ‫הפעילים ‏בתחום ‏למדיניות ‏המוצעת. ‏יש ‏להגיש ‏את ‏ההתייחסויות ‏לרשות ‏החשמל ‏לא‏‬ ‫יאוחר‏מ-‏11-8-11.‬ ‫2. מתקנים פוטו-וולטאיים:‬ ‫1.2. מערכות‏פוטו-וולטאיות‏הן‏המערכות‏הנפוצות‏ביותר‏בעולם‏לייצור‏חשמל‏מאנרגיית‏שמש.‏‬ ‫מערכות ‏אלו ‏ממירות ‏את ‏אור ‏השמש ‏המגיע ‏לקולטים ‏הפוטו-וולטאיים ‏לזרם ‏חשמלי‏‬ ‫המועבר ‏לרשת ‏החשמל ‏דרך ‏ממירים ‏המתאימים ‏את ‏התדר, ‏העוצמה, ‏והמופע ‏לרשת‏‬ ‫21019,‪PO.Box 1296, Jerusalem‬‬ ‫1‬ ‫‪info@pua.gov il‬‬ ‫ת.ד 1296 ירושלים, 96062‬ ‫‪ 972-2-6267699‬‬ ‫‪ Http: // www.pua.gov.il ‬‬ ‫‪:1967666-9-279 ‬‬ ‫עמוד 6 מתוך 4‬
 2. 2. ‫2‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫הרשות לשירותים ציבוריים -‬ ‫חשמל‬ ‫החשמל. ‏זאת ‏בניגוד ‏למערכות ‏סולאר ‏תרמיות, ‏הממירות ‏את ‏אנרגיית ‏השמש ‏לחום,‏‬ ‫המאפשר‏הפקת‏קיטור‏המניע‏טורבינה‏קיטורית‏שבאמצעותה‏מיוצר‏החשמל.‬ ‫2.2. ישנן ‏מספר ‏טכנולוגיות ‏של ‏תאים ‏פוטו-וולטאיים, ‏ביניהן ‏תאי ‏סיליקון ‏ו- ‏‪ .Thin Film‬‏לא‏‬ ‫תינתן ‏כל ‏עדיפות ‏לטכנולוגיה ‏פוטו-וולטאית ‏אחת ‏על ‏פני ‏אחרת ‏ובלבד ‏שהציוד ‏בו ‏נעשה‏‬ ‫שימוש‏עומד‏בתקינה‏הנדרשת.‬ ‫3. עקרונות ההסדרה המוצעת:‬ ‫תעריף‏הבסיס‏למתקנים‏פוטו-וולטאיים‏ברשת‏ההולכה:‏99‏אג‏לקווט"ש.‬ ‫1.3.‬ ‫התעריפים‏למתקנים‏פוטו‏וולטאים‏ברשת‏ההולכה‏יצטרפו‏לתעריפים‏הקבועים‏בלוחות‏‬ ‫2.3.‬ ‫התעריפים ‏7.6- ‏1, ‏ו- ‏7.6- ‏2, ‏"תעריפים ‏לקווט"ש ‏לייצור ‏חשמל ‏מאנרגיה ‏סולארית‏‬ ‫למתקנים ‏המחוברים ‏לרשת ‏ההולכה", ‏האחרונים ‏ייוחדו ‏אך ‏ורק ‏עבור ‏מתקנים‏‬ ‫בטכנולוגיה ‏סולאר ‏תרמית, ‏ובהם ‏טכנולוגיית ‏שוקת ‏פראבולית, ‏מגדל ‏שמש ‏או ‏כל‏‬ ‫טכנולוגיה‏סולאר‏תרמית‏אחרת.‬ ‫סש"ח ‏יהיה ‏מחוייב ‏לרכוש ‏את ‏כל ‏האנרגיה ‏שתיוצר ‏במתקן, ‏ללא ‏תלות ‏במש"בים‏‬ ‫3.3.‬ ‫השונים,‏ולתקופה‏של‏02‏שנה,‏לפי‏התעריף‏הנ"ל.‏‬ ‫התעריף‏יובטח‏ליצרן‏למשך‏תקופה‏של‏02 ‏שנה,‏ויהיה‏צמוד‏למדד‏המחירים‏לצרכן‏ב-‏‬ ‫4.3.‬ ‫%001‏מיום‏מתן‏האישור‏התעריפי.‏העדכון‏יתבצע‏אחת‏לשנה.‬ ‫ההחלטה‏תעמוד‏בתוקפה‏עד‏לתאריך‏3102.21.13.‬ ‫5.3.‬ ‫לוח‏התעריפים ‏הייעודי‏למתקנים‏פוטו-וולטאיים‏ברשת‏ההולכה‏יתעדכן‏ב-2102/21/13‏‬ ‫6.3.‬ ‫בהתאם‏למנגנון‏הבא:‏‬ ‫1.6.3.‏הפחתה‏בשיעור‏של‏%01‏בתעריף‏הבסיס.‏‬ ‫2.6.3.הצמדה‏למדדים‏הבאים:‏שער הדולר ‏-‏‏(%53);‏שער היורו ‏-‏(%02);‏ומדד המחירים‬ ‫לצרכן‏-‏%54).‏‬ ‫3.6.3.בנוסף‏יתעדכן‏המודל‏לפי‏ממוצע‏שנתי‏של‏ציטוטי‏חברת‏שערי‏ריבית‏או‏חברה‏אחרת‏‬ ‫שיקבע ‏החשכ"ל, ‏לריביות ‏אג"ח ‏לא ‏סחיר ‏מצוד ‏מדד ‏לפי ‏רמת ‏דרוג ‏+‪ A‬‏ומח"מ ‏01‏‬ ‫שנה.‬ ‫היצרן ‏יוכל ‏בחלוף ‏02 ‏שנה ‏להמשיך ‏ולמכור ‏חשמל ‏לרשת ‏בהתאם ‏להסדרים ‏שתקבע‏‬ ‫7.3.‬ ‫הרשות‏באותה‏העת ‏ובתנאי‏שיהיה‏בידיו‏רישיון‏בתוקף,‏כאשר‏תילקח‏בחשבון‏העובדה‏‬ ‫כי‏התעריף‏שקיבל‏היצרן‏לתקופה‏האמורה‏כיסה‏את‏כלל‏עלויות‏ההקמה‏של‏המתקן.‏‬ ‫אמות ‏מידה ‏ליצרנים, ‏ובכללן ‏אמות ‏מידה ‏תומכות ‏מימון ‏שפרסמה ‏הרשות ‏יחולו ‏על‏‬ ‫8.3.‬ ‫מתקנים ‏פוטו-וולטאיים ‏ברשת ‏ההולכה, ‏בהתאם ‏לעמידתם ‏בקריטריונים ‏וכאמור‏‬ ‫באמות‏מידה‏אלו.‬ ‫4. מתודולוגיה לקביעת תעריפים:‬ ‫המתודולוגיה ‏לחישוב ‏התעריף ‏התבססה ‏על ‏קביעת ‏עלויות ‏ותפוקות ‏נורמטיביות ‏של‏‬ ‫1.4.‬ ‫מתקנים ‏פוטו-וולטאיים ‏בהספק ‏מותקן ‏של ‏03 ‏‪ MWp‬‏(הספק ‏מצטבר ‏של ‏המודולים),‏‬ ‫המתחברים‏לרשת‏ההולכה. ‏מטרת‏התעריפים‏היא‏לאזן‏עלויות‏הקמה,‏תפעול,‏ומימון,‏‬ ‫תוך‏הבטחת‏תשואה‏נאותה‏ליזם,‏במטרה‏להבטיח‏כדאיות‏כלכלית‏של‏הקמת‏מתקנים‏‬ ‫אלו‏בתעריף‏המינימאלי‏המאפשר‏זאת.‏‬ ‫התעריף ‏המוצע ‏לקוט"ש ‏המיוצר ‏במתקנים ‏פוטו-וולטאיים ‏נקבע ‏לאחר ‏בחינת ‏עלויות‏‬ ‫2.4.‬ ‫שביצע ‏הצוות ‏המקצועי ‏ברשות, ‏ובהסתמך ‏על ‏מידע ‏שקיים ‏בארץ ‏ובעולם ‏בנושא. ‏להלן‏‬ ‫יפורטו‏ההנחות‏העומדות‏בבסיס‏התעריפים‏המחושבים:‬ ‫21019,‪PO.Box 1296, Jerusalem‬‬ ‫2‬ ‫‪info@pua.gov il‬‬ ‫ת.ד 1296 ירושלים, 96062‬ ‫‪ 972-2-6267699‬‬ ‫‪ Http: // www.pua.gov.il ‬‬ ‫‪:1967666-9-279 ‬‬ ‫עמוד 9 מתוך 4‬
 3. 3. ‫3‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫הרשות לשירותים ציבוריים -‬ ‫חשמל‬ ‫סיכום משתנים עיקריים:‬ ‫3.4.‬ ‫הערות‬ ‫נתונים כלליים:‏‬ ‫‏‬ ‫‪30 MW‬‏‏‬ ‫הספק‏מותקן‏:‏‬ ‫לפי‏מפתח‏של‏61‏דונם‏ל-‏‪MW‬‏מותקן‏‬ ‫084‏דונם‏‬ ‫שטח‏המתקן:‏‬ ‫פחת‏שנתי‏ביכולת‏הייצור‏של‏התאים‏‬ ‫%3.0‬ ‫פחת‏שנתי‏בייצור‏‬ ‫הפוטו-וולטאיים‏‬‫007,1‏שעות‏פעולה‏מלאות‏בשנה‏(בשנת‏‬ ‫%91‏‬ ‫מקדם‏הספק:‏‬ ‫ההפעלה‏הראשונה)‏‬ ‫‏‬ ‫02‏שנה‏‬ ‫משך‏חיי‏המתקן:‏‬ ‫ממועד‏הסגירה‏הפיננסית‏‬ ‫שנה‏‬ ‫תקופת‏הקמה:‏‬ ‫סך ייצור בשנת ההפעלה הראשונה‬ ‫555015 ‪MWh‬‬ ‫סך ייצור שנתי (נטו)–הזנה לרשת החשמל‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫עלויות הקמה:‬ ‫95.51303 $ לקילוואט מותקן‬ ‫555.411 מיליון $‬ ‫לפי‏עלות‏של‏98.1‏$‏לוואט‏‬ ‫7.65‏מיליון‏$‏‬ ‫עלות‏המודולים:‏‬ ‫לפי‏עלות‏התקנה‏ממוצעת‏של‏4.1$‏‬ ‫לוואט.‏כולל:‏עלות‏ממירים,‏יסודות,‏‬ ‫24‏מיליון‏$‏‬ ‫‪:EPC‬‏‬ ‫מבני‏תמיכה‏ואינטגרציה‏חשמלית‏‬ ‫1‏%‏מעלות‏המודולים‏‬ ‫000,765‏$‏‬ ‫חלפים:‬ ‫לפי‏עלות‏של‏000,4‏$‏לדונם‏‬ ‫29.1‏מיליון‏$‏‬ ‫עלות‏רכישת‏קרקע:‬ ‫לפי‏עלות‏של‏000,4‏$‏לדונם‏‬ ‫29.1‏מיליון‏$‏‬ ‫עלות‏פיתוח‏הקרקע:‬ ‫לפי‏עלות‏של‏011‏$‏לקילוואט‏‬ ‫3.3‏מיליון‏$‏‬ ‫תחמ"ש:‬ ‫עלות‏חיבור‏לרשת‏ההולכה‏לפי‏ספר‏‬ ‫000,063‏$‏‬ ‫חיבורים‏לרשת:‬ ‫התעריפים.‏‬ ‫מים,‏תקשורת,‏חשמל‏‬ ‫000,051‏$‏‬ ‫תשתיות:‏‬‫גדר,‏מנגנוני‏ביטחון,‏מצלמות‏אבטחה‏‏‬ ‫1‏מיליון‏$‏‬ ‫מערכת‏אבטחה:‏‬ ‫כולל‏קידום‏סטטוטורי,‏שינוי‏ייעוד‏‬ ‫קרקע,‏היתרי‏בנייה‏‬ ‫000,052‏$‏‬ ‫סטטוטוריקה:‏‬ ‫מנהל‏פרוייקט‏בעלות‏של‏03‏אלש"ח‏‬‫לחודש‏לתקופה‏של‏שנתיים,‏+‏צוות‏של‏‬ ‫4‏מפקחים‏לתקופה‏של‏081‏יום‏בעלות‏‬ ‫000,006‏$‏‬ ‫פיקוח‏הקמה:‏‬ ‫של‏000,2‏₪‏ליום‏‬‫ייעוץ‏עבודות‏חשמל,‏ייעוץ‏הנדסי,‏ייעוץ‏‬ ‫000,052‏$‏‬ ‫ייעוץ:‬ ‫בטיחות‏‬ ‫ייעוץ‏משפטי,‏בדיקת‏נאותות‏( ‪due‬‬ ‫000,057‏$‏‬ ‫סגירה‏פיננסית:‏‬ ‫‪)diligence‬‏‬ ‫%01‏מעלויות‏הקמה,‏לא‏כולל‏עלות‏‬ ‫רכישת‏מודולים,‏עלות‏רכישת‏קרקע,‏‬ ‫530.5‏מיליון‏$‏‬ ‫בצ"מ:‬ ‫ועלויות‏ייעוץ‏שונות‏‬ ‫.3.4 סנט לקווט"ש מיוצר‬ ‫55... מיליון $ בשנה‬ ‫עלויות תפעול ותחזוקה (לשנה):‬ ‫(%5.0‏מעלות‏ההקמה),‏לא‏כולל‏עלות‏‬ ‫092,175‏$‏‬ ‫ביטוחים:‏‬ ‫רכישת‏קרקע‏‬ ‫לפי‏1‏₪‏למ"ר‏בשנה‏‬ ‫018,231‏$‏‬ ‫ארנונה:‏‬ ‫לפי‏%5.0‏מעלות‏המודולים‏והממירים‏‬ ‫043,682‏$‏‬ ‫חלפים:‏‬ ‫לפי‏עלות‏למעסיק‏עבור:‏מנהל‏אתר‏‬ ‫במשרה‏מלאה,‏3‏מנהלי‏משמרת,‏ו-‏02‏‬ ‫067,416‏$‏‬ ‫כוח‏אדם‏קבוע:‏‬ ‫עובדי‏תחזוקה‏במשכורת‏מינימום.‏‬ ‫‏‬ ‫000,58‏$‏‬ ‫מנהל‏תפעול:‏‬ ‫‏‬ ‫000,58‏$‏‬ ‫גינון:‏‬ ‫‏‬ ‫000,032‏$‏‬ ‫אבטחה:‏‬ ‫ייעוץ‏משפטי‏והנדסי‏שוטף‏‬ ‫000,002‏$‏‬ ‫הוצאות‏כלליות:‏‬ ‫21019,‪PO.Box 1296, Jerusalem‬‬ ‫3‬ ‫‪info@pua.gov il‬‬ ‫ת.ד 1296 ירושלים, 96062‬ ‫‪ 972-2-6267699‬‬ ‫‪ Http: // www.pua.gov.il ‬‬ ‫‪:1967666-9-279 ‬‬ ‫עמוד 3 מתוך 4‬
 4. 4. ‫4‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫הרשות לשירותים ציבוריים -‬ ‫חשמל‬ ‫שער‏דולר‏16.3 ‏₪‏לדולר,‏שער‏יורו‏39.4 ‏₪‏ליורו,‏לפי‏ממוצע‏21 ‏חודשים‏אחרונים‏‬ ‫לשערים‏יציגים‏שפרסם‏בנק‏ישראל.‬ ‫1.3.4. הנחות מימון:‬ ‫1.1.3.4. מבנה‏הון:‏%02‏הון‏עצמי,‏%08‏הון‏זר.‬ ‫2.1.3.4. פחת‏מואץ,‏4‏שנים.‬ ‫3.1.3.4. מחיר ‏הון ‏זר: ‏%63.5. ‏מחיר ‏ההון ‏זר ‏מחושב ‏לפי ‏ממוצע ‏ב-21 ‏החודשים‏‬ ‫האחרונים,‏של‏ציטוטי‏חברת‏שערי‏ריבית,‏לאג"ח‏לא‏סחיר‏צמוד‏למדד,‏לפי‏‬ ‫רמת‏דירוג‏+‪,A‬‏ולפי‏מח"מ‏של‏01‏שנים.‬ ‫4.1.3.4. תשואה‏נדרשת‏(ברוטו)‏להון‏עצמי:‏%41.‬ ‫5.1.3.4. עמלת‏העמדת‏הלוואה‏(‪:)Upfront fee‬‏%57.0‏מגובה‏ההלוואה.‬ ‫6.1.3.4. עמלת ‏אי ‏ניצול ‏אשראי ‏(‪ :)commitment fee‬‏%5.1 ‏מהלוואה ‏לא ‏מנוצלת‏‬ ‫(נגבית ‏בחצי ‏שנת ‏ההקמה ‏הראשונה, ‏עבור ‏מחצית ‏הלוואה ‏שאינה ‏מנוצלת‏‬ ‫לתקופה‏של‏חצי‏שנה).‬ ‫7.1.3.4. תעריף‏מובטח‏ל-02‏שנה.‬ ‫8.1.3.4. תקופת‏פרעון‏ההלוואה:‏81‏שנים.‬ ‫9.1.3.4. יחס‏כיסוי‏נדרש‏(שנתי):‏2.1.‬ ‫01.1.3.4. העמדת ‏קרן ‏רזרבה ‏לשירות ‏חוב, ‏בסכום ‏השווה ‏להחזר ‏חוב ‏של ‏שישה‏‬ ‫חודשים.‏‬ ‫5. התייחסויות לשימוע‬ ‫התייחסויות ‏לשימוע ‏יש ‏להעביר ‏לפי ‏הטבלה ‏להלן. ‏התייחסויות ‏שלא ‏יועברו ‏בפורמט ‏זה ‏לא‏‬ ‫תילקחנה‏בחשבון.‏‬ ‫‏‬ ‫התייחסות‏‬ ‫נושא‏‬ ‫מס‏סעיף‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫21019,‪PO.Box 1296, Jerusalem‬‬ ‫4‬ ‫‪info@pua.gov il‬‬ ‫ת.ד 1296 ירושלים, 96062‬ ‫‪ 972-2-6267699‬‬ ‫‪ Http: // www.pua.gov.il ‬‬ ‫‪:1967666-9-279 ‬‬ ‫עמוד 4 מתוך 4‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

540

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×