Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכרז מתקנים סולאריים גדולים

מכרז פומבי מס' 50/11 לקבלת שירותי ייעוץ לבחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מכרז מתקנים סולאריים גדולים

 1. 1. ‫מדינת ישראל‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות‬‫מכרז פומבי מס 11/05 לקבלת שירותי ייעוץ לבחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה‬ ‫סולארית במתחמים המאותרים ע"י משרד התשתיות הלאומיות, והכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת‬ ‫באתרים המומלצים ע"י המשרד והמאושרים ע"י רשויות התכנון‬‫משרד התשתיות הלאומיות , מינהל החשמל (להלן בהתאמה: "המשרד", "המינהל"), מפרסם בזאת‬ ‫מכרז לקבלת הצעות לביצוע בחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית‬‫(סולארית-תרמית או פוטוולטאית) במתחמים המאותרים ע"י המשרד, והכנת תכניות מתאר מפורטות‬ ‫באתרים המומלצים ע"י המשרד והמאושרים ע"י רשויות התכנון, והכל כמפורט במסמכי המכרז‬ ‫ובמפרט, עד לשלב אישור התכנית בממשלה.‬ ‫תנאים מוקדמים במכרז:‬ ‫תנאי סף מנהלתיים:‬ ‫1. המציע הינו חברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות. לצורך עמידה בתנאי זה יצרף המציע‬ ‫להצעתו תעודת התאגדות, נסח חברה מעודכן עם פרטי בעלי המניות והדירקטורים ואישור‬‫עו"ד/רו"ח בדבר היות החותמים בשם החברה על מסמכי ההצעה מחייבים את החברה בחתימתם.‬‫2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב הביטוח ( ערבות מקורית), בלתי מותנית‬ ‫במקור, בשם המציע, ע"ס 000,052 ₪. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ג המצורף למכרז‬‫והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב הביטוח. תוקפה יהיה מיום 11.01.9 זה ועד‬ ‫ליום 21.2.9 ועד בכלל.‬ ‫ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי‬ ‫הביטוח, התשמ"א- 1891. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה.‬ ‫את רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן לקבל במשרדנו.‬‫ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר‬ ‫זוכה במכרז.‬ ‫ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע‬ ‫מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על‬ ‫הסכם, לא צירף ערבות ביצוע או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע‬ ‫בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.‬‫הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה‬ ‫במכרז, לפי המוקדם מביניהם .‬ ‫יובהר כי סטייה מהנוסח המפורט לערבות בנספח ג תביא לפסילת ההצעה.‬‫3. המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 6791. להוכחת עמידה בתנאי‬ ‫זה יש לצרף להצעה:‬ ‫א. אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,‬ ‫התשל"ו – 6791 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את‬ ‫התקופה עד סוף השנה). אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת‬ ‫המידע של רשות המיסים.‬ ‫ב. תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום , מאושר ע"י עו"ד,‬ ‫עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 6791 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 2. 2. ‫-2-‬ ‫4. המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה על‬ ‫המציע לצרף להצעתו, תצהיר ערוך כדין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח‬ ‫המצ"ב כנספח ו.‬‫5. על המציע לצרף התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות , מאושרת ע"י‬ ‫עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז.‬ ‫6. על מציע לצרף להצעתו אישור תקף על היעדר חובות לרשם החברות, נכון ליום הגשת ההצעה.‬ ‫המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות‬ ‫המשרד עם המציע.‬ ‫7. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד‬ ‫עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי למנוע מתן השירותים על ידי המציע. המציע יצהיר ויתחייב כי‬ ‫אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מיועץ כיום לבין השירותים המוצעים על ידו‬ ‫במסגרת מכרז זה. כן ישיב המציע על שאלון בנושא ניגוד עניינים. השאלון וההצהרה יהיו על גבי‬ ‫המסמך המצ"ב למכרז כנספח ח.‬ ‫המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים‬‫במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מת ן שירותיו בהתאם להצעה‬ ‫זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).‬‫ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים.‬ ‫כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי .‬ ‫8. ההשתתפות במכרז מותנית בהצגת שובר תשלום בסך של 0001 ₪ עבור הפקת המכרז. סכום זה‬ ‫יש לשלם בבנק הדואר עבור ח-ן 032260-0, משרד התשתיות הלאומיות. כראיה לקיום תנאי זה‬ ‫יצרף המציע העתק שובר התשלום. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע .‬ ‫תנאי סף מקצועיים:‬ ‫על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:‬ ‫9.‬ ‫א. על המציע להיות תאגיד שעיקר פעולתו בישראל או שהינו בעל נציגות בישראל, המעסיק‬ ‫5 שנים לפחות‬ ‫אדריכלים ו/ או מהנדסים, או משרד תכנון פעיל, בעל ניסיון מוכח של‬ ‫בקידום פרויקטים של תשתיות אנרגיה. על המציע להיות בעל ידע וניסיון מוכח בהכנה‬ ‫וקידום של תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת העוסקות בתשתיות ו/או תוכניות‬ ‫מחוזיות ו/או תוכניות לתשתית לאומית של תשתיות קוויות ו/או מתקני תשתית ברמה‬ ‫מפורטת.‬‫לצורך עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי זה, כולל‬ ‫תוך פירוט‬ ‫פירוט הפרויקטים שביצע בחמש השנים האחרונות (כולל איכותם והיקפם),‬ ‫העובדים המקצועיים מטעמו המיועדים לביצוע העבודה וקורות חיים מפורטים של כ"א‬ ‫מהם.‬ ‫ב. על המציע להיות בעל ידע וניסיון בתכנון מפורט של 3 פרויקטים לפחות בתחום פרויקטי‬ ‫התשתית בשטח של 03 דונם ומעלה.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 3. 3. ‫-3-‬‫3 פרויקטים‬ ‫לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה פירוט של‬ ‫לפחות שביצע בחמש השנים האחרונות אשר קודמו לכל הפחות עד לשלב החלטה להפקדה‬ ‫או העברה להערות והשגות בועדות התכנון הרלוונטיות.‬‫ג. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח וידע בהכנת תוכנית מתאר ארצית שביצע בחמש השנים‬ ‫האחרונות. על המציע לצרף מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי זה.‬ ‫ד. על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה רשימת צוות מקצועי מוצע, כמפורט להלן.‬ ‫ייאמר באופן ברור, כי על המציע לצרף להצעתו כל מסמך, אישור ותעודת השכלה הנדרשים‬ ‫לשם הוכחת עמידת כל אחד מאנשי הצוות בתנאי הסף, לרבות פירוט הניסיון הנדרש.‬ ‫(1) מנהל הפרויקט:‬ ‫א. בעל תפקיד זה נדרש לנהל את הפרויקט, ללוות את כל שלבי התכנון, לערוך‬ ‫תיאומים עם בעלי עניין, מול מוסדות התכנון, להביא לקיצור ההליכים בקידום‬ ‫התכנית והכל בהתאם לדרישות הממונה.‬ ‫ב. על מנהל הפרויקט להיות אדריכל או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים‬ ‫והאדריכלים בישראל, או בעל תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה עם‬ ‫התמחות בתכנון ערים ואזורים ו/או בתחום התכנון והבניה.‬ ‫ג. בעל ידע וניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פעולות בתחום בחינת חלופות כגון:‬ ‫איתור ותכנון שטחים לפרויקטי תשתית בשטח של 03 דונם ומעלה.‬ ‫ד. בעל ידע וניסיון בהכנת 3 פרויקטים לפחות בהם הוכנה תכנית מתאר ארצית.‬ ‫(2) עורך התכנית – בעל תפקיד זה נדרש לתת מענה למכלול ההיבטים הסטטוטוריים‬‫והתכנוניים של התכנית. עורך התוכנית נדרש להיות מהנדס או אדריכל או מתכנן ערים‬‫בעל ניסיון של 3 שנים בתחום תכנון ערים או אזורים, וכן ניסיון של 3 שנים בהכנת‬ ‫תכניות מתאר ארציות.‬ ‫להוכחת עמידתו בתנאים אלו נדרש המציע להגיש בעת הגשת ההצעה מסמכים‬ ‫המעידים על השכלתו וניסיונו כמתואר לעיל.‬ ‫(3) יועץ סביבתי – בעל תפקיד זה נדרש לתת מענה למכלול ההיבטים הסביבתיים של‬ ‫התכנית לרבות: רעש, קרקע, הידרולוגיה איכות אוויר, נוף, אקולוגיה, סיסמולוגיה‬ ‫ועוד. נדרש להיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הכנת תסקיר השפעה על‬ ‫הסביבה של פרויקטי תשתיות אנרגיה.‬ ‫(4) יועץ חשמל – בעל ניסיון מוכח בתכנון מערכות סולאריות לייצור חשמל, בעל היכרות‬‫עם מערכת הולכת החשמל ומאפייניה, וכן בעל ניסיון בהכנת 5 תכניות לחיבור תחנות‬ ‫כוח או פרויקטים תעשייתיים במתח עליון.‬ ‫(5) כלכלן - בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה עם ניסיון מוכח בניתוח היבטים כלכליים,‬ ‫טכניים, תכנוניים וסביבתיים של חלופות לתכנון.‬ ‫להוכחת תנאי זה על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה גם פרוט עבודות כלכליות‬ ‫שביצע בתחום הערכת והשוואת חלופות תכנון.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 4. 4. ‫-4-‬ ‫מובהר בזאת, ש ככל ונדרש איש צוות להיות בעל השכלה ו/או עבודה הדורשת רישום במרשם‬ ‫המתנהל על פי דין, הרי שהמציע נדרש לצרף להצעתו את הרישיונות הנדרשים על פי דין.‬ ‫כמו כן יצרף המציע להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו ועל עמידת כל אחד מאנשי הצוות‬ ‫בתנאי הסף כולם, תוך ציון השכלתם, ניסיונם (מספר שנות ניסיון, היקפי הפרויקטים שביצעו‬ ‫ואיכותם) וכל מסמך או אישור אחר שיש בו כדי ללמד על עמידתם של המציע/אנשי הצוות‬ ‫בתנאי הסף.‬ ‫אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף תביא לפסילת ההצעה.‬ ‫10. כנס מציעים‬ ‫ביום 11.9.51 בשעה 00:21 יתקיים כנס מציעים בו יינתנו הסברים ומתן הבהרות ותשובות לשאלות‬‫612,‬ ‫על המכרז ותנאיו. המפגש יתקיים בחדר הישיבות של המשרד, בניין "שערי העיר" רחוב יפו‬ ‫קומה 7, ירושלים. השתתפות בכנס המציעים אינה חובה ו אינה מהווה תנאי הכרחי להגשת‬ ‫ההצעה.‬ ‫11. תכולת ההצעה - אישורים ומסמכים נוספים שעל המציע להמציא:‬ ‫ופרטים רלוונטיים אחרים,‬ ‫ההצעה תכלול פרטים לגבי המציע והחברה המייעצת/ אנשי הצוות‬ ‫ובהם בין היתר:‬ ‫א. מציע החייב בניכוי מס במקור יצרף להצעתו אישור מתאים מטעם רשויות המס.‬ ‫ב. על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת‬ ‫אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק‬ ‫חובת המכרזים, תשנ"ב- 2991).‬ ‫לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה‬‫הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז‬ ‫ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.‬ ‫ג. שם המציע (מס ח.פ., מס עוסק מורשה, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ופקס).‬‫ד. רקע כללי, מתודולוגיה ותהליך העבודה המוצע, שלבים ושלבי בייניים, אופן ביצוע שלבי העבודה‬ ‫המוצעים/ נדרשים, התוצרים של כל שלב – הכל כמפורט בנספח א להלן .‬ ‫ה. תיאור פרויקטים שביצעו החברה המייעצת/ כל אחד מאנשי הצוות בהתאם לנדרש בתנאי הסף.‬ ‫המציע יציג בין השאר תיאור של כל פרויקט, פרטי היזם, חוות דעת הלקוחות, וטלפונים של נותני‬ ‫חוו"ד, הן לפרויקטים של החברה המייעצת והן לפרויקטים של כל אחד מאנשי הצוות.‬ ‫ו. פירוט שמות כל אנשי הצוות שיבצעו את העבודה (בהתאם למפורט לעיל) בצירוף קורות חיים,‬‫תעודות המעידות על השכלה ומסמכים, אסמכתאות ועבודות המעידים על הניסיו ן והמומחיות של‬‫איש הצוות. כן יפורט חלקו של כל חבר צוות בשלבים השונים של התהליך, ופירוט העבודה שתבוצע‬ ‫ע"י כל יועץ בהתאם לשלב עד השלמת העבודה.‬ ‫ז. הצעת המחיר.‬ ‫ח. שם איש הקשר בפניה בכל הקשור למכרז לרבות כתובת, מס טלפון ודואר אלקטרוני.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 5. 5. ‫-5-‬ ‫ט. כל מידע נוסף הנדרש לעמידה בתנאי המכרז ואמות המידה הקבועות בו.‬ ‫12. תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:‬ ‫א. על המציע הזוכה לבטח עצמו בביטוחים מתאימים (לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות‬ ‫מעבידים ונזקי צד ג), נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע‬ ‫העבודות ממתן השירותים במפרט או כל חלק מהם. הביטוח יכלול התחייבות של המבטח‬ ‫לשפות את המשרד ו/או המדינה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם בקשר עם נזקים כאמור.‬ ‫כמו כן תכלול הפוליסה הוראה בדבר התחייבות המבטח שלא לשנות תנאים בפוליסה ללא‬ ‫הסכמת המשרד. הצגת פוליסות ביטוח בתוקף לתקופת החוזה, תהיה תנאי מתלה לחתימת‬ ‫החוזה עם היועץ.‬ ‫ב. כאשר המציע מגיש הצעתו, הוא מתחייב בכך כי יעמיד לצורך העבודה את כל הזמן הדרוש‬ ‫לביצועה והשלמתה על פי ההנחיות ולוחות הזמנים שבמכרז.‬ ‫ג. על הזוכה להצטייד בכל דבר שיידרש לשם ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט. מתן שירותי נלווים‬ ‫למשתתפים בפרויקט יהיה באחריות היועץ.‬‫ד. על הזוכה להיות מוכן להתחיל את העבודה מיד עם חתימת ההסכם, ולא מאוחר מ- 51 ימים‬ ‫מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז.‬ ‫ה. הזוכה מתחייב לשמור על סודיות המידע שהגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם‬ ‫והן לאחריה. כן מתחייב ה זוכה כי עובדיו אשר יועסקו במתן שירותים במסגרת הסכם זה ימנעו‬‫מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים ל זוכה והן‬‫לגורמים אצל ה זוכה עצמו שאינם מיוע צים שירותים בקשר עם מכרז זה. עובדי ה זוכה יידרשו‬ ‫לחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים המצורף כנספח ט.‬ ‫ו. כל תוצר עבודה של המציע, בכל מידה ובכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד.‬‫ז. היועץ לא יהי ה רשאי להעביר או להסב את זכויותי ו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה‬ ‫מראש ובכתב מהממונה או מי מטעמו.‬ ‫כנספח ב בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם‬ ‫ח. עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב‬ ‫המפורטים בנספח ב מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו. למשרד בלבד הזכות לשנות‬ ‫את תנאי ההסכם.‬ ‫ט. תקופת ההסכם תהיה למשך 42 חודשים . למשרד בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם‬‫84‬ ‫בתקופות נוספות בנות 21 חודשים נוספים, ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על‬ ‫חודשים.‬ ‫י. למרות האמור לעיל, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ע"י‬ ‫מתן הודעה בכתב 03 ימים מראש.‬‫יא. במקרה של אי חתימה על ההסכם יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שצורפה על-ידי המציע‬‫להצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע‬ ‫בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.‬‫יב. במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על ההסכם או במקרה של הפרה אחרת של‬‫ההסכם בסמוך לאחר חתימתו רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור בהצעה שדורגה שנייה‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 6. 6. ‫-6-‬‫כזוכה במכרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה‬ ‫החלופי.‬‫יג. במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע‬‫הבא בתור אחריו, כל זאת בכפוף לעמידתו בהצעתו כפי שהוגשה למכרז , בתנאים המפורטים‬ ‫לעיל וכן הלאה.‬ ‫יד. תוצרי העבודה יוצגו במדיה דיגיטאלית, לרבות, מפות, שרטוטים, דו"חות, המלצות וכדומה.‬ ‫טו. החלפת היועצים המוצעים במסגרת ההצעה תהיה טעונה אישור הממונה מטעם המשרד‬ ‫מראש ובכתב, ובכפוף לצירוף יועץ בעל ידע וניסיו ן שלא יפחת מזה של היועץ שהוצע.‬ ‫במסגרת המכרז, רשאי הממונה לדרוש להחליף יועצים ולהפסיק עבודתם במידה והמטלות‬ ‫לא מבוצעות כנדרש או בשל אי עמידה בלוחות הזמנים .‬ ‫13. הצעת המחיר:‬ ‫א. הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח ד.‬ ‫ב. הצעת המחיר תכלול את המרכיבים הבאים:‬ ‫(1) הצעת מחיר עבור חלק 1 של העבודה על כל שלביו, כמתואר בנספח א להלן.‬‫(2) הצעת מחיר עבור חלק 2 של העבודה על כל שלביו עבור אתר בודד , כמתואר בנספח א‬ ‫להלן.‬ ‫ג. לתנאי התמורה והתשלום נא ראו סעיף 7 בהסכם.‬ ‫ד. התמורה בעד השירותים נשוא מכרז זה, תשולם בהתאם לאבני הדרך וביצוע שלבי העבודה‬ ‫כמפורט במפרט בנספח א ובהצעת המחיר המצ"ב כנספח ד.‬ ‫2 של העבודה, וכי הדבר נתון לשיקול דעתו‬ ‫ה. מובהר כי אין המשרד מתחייב לביצוע שלב‬ ‫הבלעדי.‬ ‫כן מובהר כי המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו, לקדם את שלב 2 – עבור אתרים שקיבלו את‬ ‫אישור רשויות התכנון – במקביל לקידום פעילות שלב 1 עבור אתרים נוספים. במקרה זה על‬ ‫המציע להעמיד לרשות המשרד כל אחד מהיועצים אותם פירט בהצעתו, בהתאם לדרישת‬ ‫המשרד.‬ ‫בהצעת‬ ‫ו. על המציע להציע במסגרת הצעתו הצעת מחיר (בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ).‬ ‫המחיר יש לקחת בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע העבודה. ראש צוות, חברי‬ ‫צוות התכנון, עלויות מחשוב, הוצאות נסיעה, עלויות ביטוחים, קניית ציוד, הפקת דו"חות‬ ‫והדפסתם, וכל עלות אחרת שתידרש מביצוע השירותים ע"פ מכרז זה.‬ ‫ז. פרט להצעת המחיר שתוצע אשר תכלול את כל המרכיבים כאמור בס"ק ה דלעיל, לא ישולם‬ ‫כל תשלום נוסף עבור השירותים נשוא מכרז זה.‬ ‫14. אופן הגשת ההצעה:‬ ‫א. ההצעה תוגש במקור + 4 עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל‬ ‫המסמכים המפורטים בתנאי הסף ובמפרט, כולל הצעת המחיר. את החומר יש להכניס לתוך‬ ‫מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.‬‫ב. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח יפו 612,‬ ‫ירושלים, בקומה 7 (במסדרון), לא יאוחר מיום 11.01.9 בשעה 00:21.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 7. 7. ‫-7-‬ ‫ג. אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו‬ ‫להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך‬ ‫שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני‬‫התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה‬ ‫במועד.‬ ‫*הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח .*‬ ‫15. אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:‬ ‫הערכת ההצעות תתבצע בהתאם לארבעת השלבים הבאים:‬ ‫א. שלב מקדמי – בחינת ההצעות עפ"י דרישות החובה ותנאי הסף – במסמכי המכרז במידה והמציע‬ ‫לא יעמוד בדרישות אלה תיפסל הצעתו ולא תיבחן בשלבי ההערכה הבאים.‬ ‫ב. שלב הערכת איכות ההצעה – משקל %07 מהניקוד הסופי:‬ ‫מציע אשר יעמוד בתנאי הסף ייבדק בכל הנוגע לטיב הצעתו, כישורי הצוות המוצע, השכלתם,‬ ‫ניסיונם, מיומנויותיהם ואיכותם.‬ ‫משקל‬ ‫רכיבי משנה‬ ‫משקל‬ ‫מרכיב‬ ‫הרכיב‬ ‫המרכיב‬ ‫5‬ ‫הערכה כללית (לרבות גישה, בהירות‬ ‫%52‬ ‫הערכת ההצעה ותוכנית‬ ‫רעיונית, שלמות ההצעה ואופן ההגשה)‬ ‫העובדה שהוצגה במכרז‬ ‫02‬ ‫מתודולוגיה, תכנית העבודה המוצעת‬ ‫5‬ ‫התמחות נושאית‬ ‫ראש הצוות‬ ‫%57‬ ‫הערכת צוות התכנון‬ ‫בתחום תכנון ערים או‬ ‫אזורים והיקפה‬ ‫5‬ ‫הכשרה והשכלה‬ ‫51‬ ‫ניסיון קודם בתחום‬ ‫נושא המכרז לרבות‬ ‫באיתור שטחים, תכנון‬ ‫והכנת תוכניות מתאר‬ ‫ארציות וכן בהובלת‬ ‫צוות‬ ‫51‬ ‫עורך התכנית - ייבחן ניסיונו בהכנת תכניות‬ ‫מתאר ארציות (היקף הפרויקטים שביצע‬ ‫ואיכותם)‬ ‫51‬ ‫יועץ סביבה ונוף ועריכת תסקירים - ייבחן‬ ‫ניסיונו בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה‬ ‫בפרויקטי תשתיות אנרגיה בכלל ותחנות כח‬ ‫בפרט (היקף הפרויקטים שביצע ואיכותם)‬ ‫51‬ ‫יועץ חשמל – ייבחן ניסיונו בתכנון מערכות‬ ‫סולאריות לייצור חשמל, יתרון יינתן לתכנון‬ ‫מערכות סולאריות בהספק של 02 מגהוואט‬ ‫ומעלה (היקף הפרויקטים שביצע ואיכותם)‬ ‫5‬ ‫כלכלן – ייבחן ניסיונו בניתוח פרמטרים‬ ‫נבחנים במסגרת חלופות תכנוניות (היקף‬ ‫הפרויקטים שביצע ואיכותם)‬ ‫001‬ ‫סה"כ‬ ‫%001‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 8. 8. ‫-8-‬ ‫המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם‬ ‫המשרד כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או‬ ‫שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך‬ ‫לא חייב) ע"פ שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה‬ ‫הסופית.‬‫הצעה שתקבל פחות מ- 07 נקודות בשלב האיכות (מתוך 001 נקודות מקסימאליות כדלעיל) – לא‬ ‫תעבור לשלב בחינת המחיר.‬ ‫שלב בחינת הצעות המחיר – %03 מהציון הסופי:‬ ‫ג.‬ ‫המעטפה עם הצעת המחיר תיפתח רק אחרי שלב ההערכה של משתני האיכות.‬ ‫הצעות המחיר של המציעים שלא עברו את ציון הסף של הערכת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה‬ ‫במצב סגור למציעים.‬ ‫שקלול הצעת מחיר של כל מציע תבוצע על פי הפרמטרים הבאים:‬‫א. עלות כוללת של ביצוע שלב 1 של העבודה (המתואר בנספח א כדלהלן): %02 מציון המחיר.‬ ‫ב. עלות כוללת של ביצוע שלב 2 של העבודה עבור אתר בודד (המתואר בנספח א כדלהלן):‬ ‫%08 מציון המחיר.‬ ‫הערכת המשרד הינה כי בשלב 2 של העבודה תקודמנה (עד לשלב אישור הממשלה) תמ"אות‬ ‫מפורטות או תכניות מחוזיות מפורטות עבור שניים עד ארבעה אתרים. מודגש עם זאת, כי‬‫מדובר בהערכה ראשונית בלבד – המשרד אינו מתחייב להיקף עבודה מינימאלי זה מחד, ושומר‬‫לעצמו הזכות להעסיק את המציע ואת צוות הייעוץ לקידום תמ"אות מפורטות לאתרים נוספים,‬ ‫בהתאם לשיקוליו המקצועיים ולקיום מקור תקציבי לנושא, מאידך.‬ ‫לאור המשקלות לעיל תשוקלל הצעת המחיר הכוללת של כל מציע.‬ ‫%001, וההצעות האחרות יקבלו ציון‬ ‫הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר תקבל את הציון‬ ‫יחסי להצעה זו בסדר יורד.‬ ‫הצעת המחיר הנמוכה * 001‬ ‫נבדקת ‪‬‬ ‫אופן הניקוד יבוצע כדלהלן: ניקוד הצעה‬ ‫מחיר הצעה נבדקת‬ ‫ד. שלב סופי – בחירת ההצעה הזוכה:‬ ‫ההצעה הזוכה תיבחר על סמך המשקלות כדלהלן:‬ ‫‪ ‬איכות – %07.‬ ‫‪ ‬מחיר – %03.‬ ‫למשרד שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות הנדרשות באשר למרכיבי העלות‬ ‫והאיכות שנכללו בהצעתו.‬ ‫המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי‬ ‫או מטעה.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 9. 9. ‫-9-‬ ‫תנאים לביצוע העבודה:‬ ‫16.‬ ‫סייגים:‬ ‫אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.‬ ‫1.‬ ‫למכרז יהיה זוכה אחד. במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה‬ ‫2.‬‫ההצעות המפסידות בתוקפן 021 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה‬‫המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.‬ ‫המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה‬ ‫3.‬ ‫וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות‬ ‫למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.‬ ‫המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום‬ ‫4.‬ ‫מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו‬ ‫בהוצאותיהם בקשר למכרז.‬ ‫המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע.‬ ‫5.‬ ‫ביצוע העבודה מותנה בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.‬ ‫6.‬‫המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל‬ ‫7.‬ ‫תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויישלח בדואר או בפקס‬ ‫למציעים לפי הכתובת או מספר הפקס שהציגו בהצעה.‬ ‫המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצא את‬ ‫8.‬‫ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר‬ ‫שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.‬ ‫המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם‬ ‫9.‬ ‫אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.‬ ‫כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף‬ ‫10.‬ ‫המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה‬ ‫לגרום לפסילתה.‬ ‫היה ובתוך 21 חודשים מהפעלת ההתקשרות על פי המכרז בוטלה ההתקשרות עם הזוכה, רשאי‬ ‫11.‬ ‫המשרד להתקשר עם מי שדורג הבא אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי‬ ‫הצעתו במכרז.‬ ‫ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעתם עמדה בתנאי‬ ‫12.‬ ‫הסף להתמודדות במכרז.‬ ‫במסגרת המשא ומתן, צוות המשא ומתן יהיה רשאי (אך לא חייב) להיפגש עם המציעים, כולם או‬ ‫חלקם, ולהעביר אליהם את הערותיה ואת השגותיה של ועדת המכרזים בקשר לכל רכיב ורכיב‬ ‫בהצעה שהגישו.‬ ‫עם תום המשא ומתן יאפשר צוות המשא ומתן למציעים להגיש הצעה משופרת או מתוקנת (להלן:‬ ‫"הצעה סופית") במועד שתקבע ועדת המכרזים.‬ ‫הגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי ההצעה הסופית פחות טובה מההצעה המקורית, תהיה ועדת‬ ‫המכרזים רשאית לבחור בהצעה המקורית.‬ ‫הליך המשא ומתן יכול להתייחס לחלק האיכותי של ההצעה, לחלק הכספי של ההצעה או‬ ‫לשניהם, וועדת המכרזים רשאית לנהל משא ומתן בכל אחד משלבי המכרז.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 10. 10. ‫- 01 -‬ ‫סמכות השיפוט:‬ ‫13. בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור‬ ‫למכרז זה או העסקה על פיו.‬ ‫הליך הבהרות :‬‫11.9.91 בשעה 00:41 לגב יפה אוזנה בפקס‬ ‫14. בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך‬ ‫שמספרו: 6676005-20. ניתן לאשר קבלת פקס בטלפון שמספרו 4676005 – 20.‬‫התשובה תישלח לפונה באמצעות הפקס שיציין בפנייתו. התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של‬ ‫המשרד בכתובת ‪ www.mni.gov.il‬עד ליום 11.9.22 .‬‫המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה‬ ‫עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.‬ ‫בברכה,‬ ‫ועדת המכרזים‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 11. 11. ‫- 11 -‬‫נספח א‬ ‫מפרט המכרז‬ ‫א. תיאור כללי של העבודה‬‫לצורך עמידה ביעדי הממשלה לשילוב אנרגיות מתחדשות במערכת ייצור החשמל בישראל, מינהל החשמל‬ ‫במשרד התשתיות הלאומיות (להלן בהתאמה: "המינהל", "המשרד"), מפרסם מכרז לקבלת הצעות‬ ‫לבחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית (סולארית-תרמית או פוטוולטאית)‬ ‫במתחמים המאותרים ע"י משרד התשתיות הלאומיות והכנת תכנית מתאר ארצית באתרים המומלצים‬ ‫ע"י המשרד והמאושרים ע"י רשויות התכנון.‬ ‫העבודה תכלול בחינת היתכנות להקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש בטכנולוגיות‬‫05 מגה וואט‬ ‫מוכחות שונות במתחמים המאותרים ע"י המשרד והמפורטים בנספח זה, בהספק של‬ ‫ומעלה. כמו כן, תקודם תכנית מתאר ארצית מפורטת באתרים המומלצים ע"י המשרד והמאושרים ע"י‬ ‫רשויות התכנון, זאת לאחר שהזוכה יבצע את הבדיקות המתאימות לצורך קביעת ההספק המירבי של‬ ‫התחנה הסולארית שניתן להקים במתחם המוצע, ולאחר שהזמין סקר חיבור מחברת החשמל לצורך‬ ‫קבלת מידע על ההיתכנות והעיתוי להוצאת האנרגיה החשמלית מהאתר.‬ ‫ב. תיאור מפורט:‬ ‫העבודה תתבצע בשני חלקים עיקריים :‬‫בחינת התאמת המתחמים המפורטים להלן להקמת תחנות כוח לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית‬ ‫1.‬ ‫בהספק של 05 מגה-וואט ומעלה בכל אתר .‬ ‫להלן שמות האתרים הדורשים בחינה:‬ ‫‪ ‬אתר דימונה.‬ ‫‪ ‬אתר ממערב לאזור התעשייה הדרומי של דימונה.‬ ‫‪ ‬אתר לולאה הרכבת ממזרח לתחמ"ש דימונה של חח"י.‬ ‫‪ ‬אתר מדרום מערב לפארק רותם.‬ ‫‪ ‬אתרים באזור שבטה.‬ ‫‪ ‬אזור התעשייה בתמנע.‬ ‫מפות השטחים המדויקים של כל אחד מהאתרים לעיל מפורטים בנספח י להלן.‬ ‫2. הכנת תכני ות מתאר ארצי ות מפורט ות עבור כל אתר המומלץ ע"י המשרד והמאושר ע"י רשויות‬ ‫התכנון.‬‫מובהר בזאת כי אין המשרד מתחייב לביצוע שני חלקי העבודה, והמשרד רשאי, בהתאם לשיקול דעתו,‬ ‫לבצע במסגרת מכרז זה רק את השלב הראשון.‬ ‫עם זאת, ייתכן והמשרד יבחר לקדם במקביל את הפעילות בשני השלבים – הן קידום תמ"א מפורטת‬ ‫לאתרים שאושרו ע"י רשויות התכנון, והן בחינת היתכנות עבור אתרים נוספים.‬ ‫פירוט שלבי העבודה:‬ ‫חלק 1, שלב א: הגדרת תנאים לבחינת התאמת האתרים להקמת תחנות כח הפועלות באמצעות‬ ‫אנרגית השמש, בהספק של 05 מגה-וואט ומעלה.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 12. 12. ‫- 21 -‬ ‫המציע יגדיר ויאפיין הן את התנאים להקמת תחנות כח סולאריות בטכנולוגיות שונות, והן את‬‫המתודולוגיה לדרוג המתחמים, תוך התייחסות - בין היתר - להיבטי ם הבאים ולמשתנים רלוונטיים‬ ‫נוספים:‬ ‫גודל השטח המינימאלי כ- 000,1 דונם.‬ ‫‪‬‬ ‫יכולת להתחבר למערכת הגז הטבעי לצורך גיבוי יחידות ייצור סולאריות תרמיות בגז טבעי.‬ ‫‪‬‬ ‫סוג המתקנים הנדרשים בתחנות הכוח בטכנולוגיות הסולאריות השונות.‬ ‫‪‬‬ ‫ריחוק מאזורי מגורים.‬ ‫‪‬‬ ‫בחינת השפעות סביבתיות של התחנה.‬ ‫‪‬‬ ‫בחינת המגבלות שעשויות לנבוע מהפרויקט על שטחים סמוכים.‬ ‫‪‬‬ ‫בחינת תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות תקפות ומתוכננות באזור האתר המוצע.‬ ‫‪‬‬ ‫זמינות המקרקעין לעסקאות שינוי יעוד וניצול מול ממ"י.‬ ‫‪‬‬ ‫היתכנות לאישור סטטוטורי.‬ ‫‪‬‬ ‫על המציע להגדיר תנאים נוספים רלוונטיים לצורך בחינת ההיתכנות לאישור המתחמים‬ ‫‪‬‬ ‫המוצעים בתכנית מתאר ארצית לתחנות כוח סולאריות .‬ ‫במסגרת הצגה זו יפרט המציע את דרישות תפיסת השטח של המתקנים באתר, את ההתייחסות‬ ‫לחיבור לרשת החשמל הארצית ומערכת הולכת הגז הטבעי, וכן את יכולת הזרמת ו/או אחסון סולר‬ ‫כדלק גיבוי למתקני ייצור החשמל בטכנולוגיה סולארית-תרמית.‬‫תוצר מבוקש: על המציע להגיש לממונה את מכלול התנאים שעל פיהם יבחן ויאפיין את המתחמים‬ ‫המוצעים, וכן את המתודולוגיה לדירוג המתחמים.‬ ‫עמידה בשלב זה תיחשב רק לאחר קבלת אישורו המפורש בכתב של הממונה לאישור הרשימה.‬ ‫לו"ז לביצוע שלב זה: עד 03 יום ממועד החתימה על ההסכם.‬ ‫חלק 1, שלב ב: בדיקת התאמת המתחמים והגשת דו"ח מפורט.‬‫הבדיקה תיעשה בתאום עם הממונה במשרד, ועל-פי הקריטריונים המוגדרים בחלק 1, שלב א דלעיל.‬ ‫, יבחן המציע את התאמת‬ ‫לאחר אישור מכלול תנאי ההגדרה והאפיון ע"י הממונה במשרד‬ ‫המתחמים הסולאריים, וידרגם לפי סדר עדיפויות מבחינת היכולת לקידום תכנית מתאר ארצית.‬ ‫המציע יעריך את החלופות, תוך התייחסות בין היתר גם לנושאים הבאים:‬ ‫‪ ‬בחינת ייעודי קרקע מאושרים לפי תמ"אות, תמ"מים ותוכניות מקומיות.‬ ‫‪ ‬בחינת הטופוגרפיה באתר ומידת התאמתו לאתר סולארי (שיפוע קטן מ- %3).‬ ‫‪ ‬השתלבות תחנת הכוח עם הסביבה ומזעור הפגיעה הסביבתית, השפעה נופית, נצפות,‬ ‫סינוור, קירבה למתקני תשתית קיימים/ מתוכננים ולאזורי תעשייה, רגישות סביבתית נופית,‬ ‫שמורות טבע וגנים לאומיים.‬ ‫‪ ‬מיקום החלופה ביחס לפיזור ארצי של התחנות וביחס לתחנות קיימות ו/או מאושרות.‬ ‫‪ ‬קיבולת מרבית של כושר ייצור באתר (בכל אתר ייתכנו מספר תחנות כוח, כולל תחנות‬ ‫בטכנולוגיות שונות).‬ ‫‪ ‬קירבה למערכת הולכת החשמל.‬ ‫‪ ‬אפשרות חיבור למערכת הולכת הגז הטבעי תוך ציון מגבלות ובעיות צפויות.‬ ‫‪ ‬אפשרות לקבלת סולר באתר ואחסונו לצורך גיבוי למתקני ייצור סולאריים תרמיים.‬ ‫‪ ‬נגישות לאתר.‬ ‫‪ ‬זמינות מי קירור (קולחין/ שפירים).‬ ‫‪ ‬צמידות דופן.‬ ‫‪ ‬שטחי אש.‬ ‫‪ ‬שטחי כרייה וחציבה.‬ ‫‪ ‬קרקעות בלתי מוסדרות.‬ ‫‪ ‬בחינת הידרולוגיה וניקוז באתר.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 13. 13. ‫- 31 -‬ ‫קרינה ישירה.‬ ‫‪‬‬ ‫הערכת התנגדויות פוטנציאליות.‬ ‫‪‬‬ ‫קיום תשתיות ביוב ואפשרות סילוק מי-רכז.‬ ‫‪‬‬ ‫מכשולים העשויים להתעורר בהליכי הרישוי.‬ ‫‪‬‬ ‫כל נושא תכנוני אחר שלדעת המציע הינו בעל חשיבות בהתייחס למיקום.‬ ‫‪‬‬ ‫תרומת החלופה למערכת ייצור החשמל ביחס לחלופות האחרות.‬ ‫‪‬‬ ‫נושאים נוספים כפי שיידרש על ידי גופי התכנון ונציג מינהל החשמל.‬ ‫‪‬‬ ‫בין היתר את הנתונים‬ ‫על בסיס בחינות אלה יגיש המציע פירוט של תוצאות הבחינה, שיכלול‬ ‫הבאים:‬ ‫‪ ‬רשימת המתחמים שנמצאו מתאימים בהתאם לתנאי הסף, וכן תאור מצב קיים לגבי כל מתחם,‬ ‫פירוט קשיים נצפים לרישוי המתחמים כאתרים לתחנות כוח סולאריות בטכנולוגיות שונות, תוך‬ ‫הציון הטכנולוגיה המומלצת לכל מתחם, והצעה לפתרון הבעיות הצפויות.‬ ‫‪ ‬דירוג המתחמים לפי סדר עדיפויות עפ"י שקלול הגורמים הרלוונטיים, בהתאם למתודולוגיה‬ ‫ולתנאי הסף.‬ ‫‪ ‬הצגת התייחסות מפורטת לסעיפים הנ"ל.‬ ‫‪ ‬פירוט מתחמים שנבחנו ושנמצאו בלתי מתאימים להקמת תחנות כוח סולאריות ופירוט סיבת‬ ‫פסילתם.‬‫‪ ‬סימון גבולות כל האתרים שנסקרו תוך ציון האתרים על גבי מפה בקנ"מ 000,05:1, ואבחנה בין‬ ‫אתרים מומלצים לאלה שנפסלו.‬‫‪ ‬קובץ עם סימון האתרים על רקע שימושי קרקע ותכניות מתאר תקפות בפורמט ‪ DWG‬של ‪Auto‬‬‫‪ Cad‬או ‪ Shapefile‬של‪ Arc View‬וסימון אוריינטטיבי של תוואי חיבור לקווי תשתית (חשמל, גז,‬ ‫סולר).‬ ‫תוצר מבוקש : הגשת טיוטת דו"ח לממונה במשרד לצורך אישורו. הטיוטא תתוקן בהתאם להערות‬ ‫הממונה במשרד בתוך 02 יום.‬‫עמידה בשלב זה תהא רק לאחר קבלת אישור וועדת עורכי תמ"א 01 וולנת"ע והשלמת דרישותיהם‬ ‫ככל שתהיינה, ולאחר קבלת אישורו המפורש בכתב של הממונה במשרד.‬‫לו"ז לביצוע שלב זה (עד להגשת הטיוטא): עד 6 חודשים מיום אישור הממונה לתוצרי חלק 1, שלב‬ ‫א לעיל, או כל מועד מאוחר יותר שיאשר בכתב הממונה במשרד.‬ ‫חלק 1, שלב ג: בדיקת המתחמים שנמצאו מתאימים ושאושרו ע"י המשרד.‬‫לאחר אישור בדיקת התאמת המתחמים ע"י הממונה במשרד, תתבצע בדיקה של פרמטרים תכנוניים‬ ‫בעלי חשיבות להיתכנות הקמת תחנת כוח סולארית באתר.‬ ‫הבדיקה תכלול בין היתר את הנקודות הבאות:‬ ‫‪ ‬לגבי מתחמים המתאימים גם לתחנת כוח סולארית תרמית - עמידה בתקני איכות הסביבה‬ ‫(תקני איכות אוויר, רעש וכיו"ב) – על המציע לבצע ניתוח ראשוני של פיזור מזהמים משריפת גז‬ ‫טבעי וסולר, וכן להציג את עמדת המשרד להגנת הסביבה בקשר להקמת תחנת כוח באתר‬ ‫המוצע.‬ ‫‪ ‬הצגת תיאומים עם בעלי עניין רלוונטיים לרבות:‬ ‫א. קבלת חוות דעת של רשות המים (רגישות הידרולוגית).‬ ‫ב. הצגת עמדת רשויות מקומיות/ אזוריות רלוונטיות.‬ ‫ג. הצגת עמדת לשכות התכנון וועדות התכנון הרלוונטיות.‬ ‫ד. הצגת עמדת משרד החקלאות.‬ ‫ה. הצגת עמדת רט"ג.‬ ‫ו. הצגת עמדת משרד הביטחון.‬ ‫ז. הצגת עמדת היחידה לאזורי פיתוח במשרד התמ"ת לגבי אתרים המוצעים באזורי תעשייה.‬ ‫ח. הצגת עמדת חברת החשמל לגבי אפשרויות חיבור האתר המוצע למערכת הולכת החשמל.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 14. 14. ‫- 41 -‬ ‫ט. הצגת עמדת רשות הגז הטבעי/ נתג"ז לגבי אפשרות חיבור למערכת הגז הטבעי.‬ ‫הממצאים יוגשו בדו"ח שיכלול המלצה לקידום הליכי רישוי להכנת תכניות מתאר ארציות‬ ‫מפורטות לכל אתר בנפרד. כן יכלול הדו"ח את ההיבטים והנתונים הבאים:‬ ‫א. פרוט ממצאים לכל אתר.‬ ‫ב. רשימת אתרים מומלצים להקמת תחנות כוח וטכנולוגיה מומלצת בהם, וכן דירוגם לפי סדר‬ ‫עדיפות עפ"י שקלול גורמים רלוונטיים – וזאת בהתאם למתודולוגיה המוצעת ולהנמקות‬ ‫מפורטות.‬ ‫ג. רשימת אתרים שאינם מומלצים והסיבות לכך.‬ ‫ד. פרוט היתרונות והחסרונות של האתרים המומלצים לגבי כל נושא רלוונטי להקמת תחנות‬ ‫הכוח, בהתייחס ליתרונות וחסרונות של הטכנולוגיות הסולאריות השונות ולהליכי הרישוי.‬ ‫ה. הצגת קשיים נצפים בהליכי הרישוי לאתרים המומלצים.‬ ‫ו. תשריט בקנ"מ 000,01:1 הכולל סימון גבולות האתר על רקע גושים וחלקות, ציון יעודי‬ ‫קרקע בתחום התכנית וסביבתה הקרובה, וסימון אוריינטטיבי של מיקום מתקני התחנה‬ ‫ותוואי קווי החיבור לתשתיות דלק וחשמל.‬ ‫ז. קובץ עם סימון גבולות האתרים על רקע גושים וחלקות בפורמט ‪ DWG‬של ‪Auto Cad‬‬ ‫או ‪ Shapefile‬של ‪.Arc View‬‬ ‫תוצר מבוקש : הגשת טיוטת דו"ח לממונה במשרד לצורך אישורו. הטיוטה תתוקן בהתאם להערות‬ ‫הממונה במשרד בתוך 02 יום.‬‫עמידה בשלב זה תהא רק לאחר קבלת אישור וועדת עורכי תמ"א 01 וולנת"ע והשלמת דרישותיהם‬ ‫ככל שתהיינה, ולאחר קבלת אישורו המפורש בכתב של הממונה במשרד.‬‫לו"ז לביצוע שלב זה (עד להגשת הטיוטא) : עד 4 חודשים מיום אישור הממונה לתוצרי חלק 1, שלב‬ ‫ב לעיל.‬ ‫חלק 2: הכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת באתרים המומלצים ע"י המשרד והמאושרים ע"י‬ ‫רשויות התכנון.‬‫2 שלהלן,‬ ‫למען הסר יועץ וכאמור לעיל, אין המשרד מתחייב להעסיק את הזוכה לצורך ביצוע חלק‬ ‫ייתכן כי המשרד ו/או מוסדות התכנון ייקבעו שאין לקיים תכנון מפורט.‬‫המשרד לא יהא מחויב בתשלומים ביחס לעבודות שבוצעו במסגרת חלק 2 טרם אישור מפורש בכתב‬ ‫ע"י הממונה מטעם המשרד.‬‫התוצר המבוקש של שלב זה הינו הכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת במסגרת תמ"א 01 או במסלול‬ ‫הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) עבור אתרים מומלצים ע"י המשרד, החל משלב קבלת הוראה‬ ‫להכנת תכנית מתאר ארצית, ועד לשלב אישור תכנית מתאר מפורטת במוסדות התכנון המתאימים‬‫ואישור הממשלה - כל זאת בתיאום ובליווי עורכי תכנית המתאר לתחנות כוח ורשת החשמל הארצית‬ ‫תמ"א 01.‬ ‫העבודה בחלק זה תתבצע בהתאם לשלבים הבאים:‬ ‫חלק 2, שלב א: גיבוש תכנית עבודה לחלק 2 של המכרז.‬ ‫2 של מכרז זה. התכנית‬ ‫הזוכה נדרש להכין תכנית עבודה כוללת לביצוע העבודה במסגרת חלק‬ ‫תכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:‬ ‫‪ ‬הגישה התכנונית המוצעת, עקרונות ראשיים להכנת תכנית המתאר.‬ ‫‪ ‬מתודולוגיה המציגה את עקרונות התכנון ושלבי העבודה המוצעים/ הנדרשים, לרבות הגדרת‬ ‫הנתונים, אישורם, עיבודם וניתוחם.‬ ‫‪ ‬מבנה צוות התכנון וחלוקת התפקידים במסגרתו.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 15. 15. ‫- 51 -‬ ‫תוצר מבוקש : הגשת טיוטת דו"ח לממונה במשרד לצורך אישורו. הטיוטא תתוקן בהתאם להערות‬ ‫הממונה במשרד בתוך 02 יום.‬ ‫עמידה בשלב זה תהא רק לאחר קבלת אישורו המפורש בכתב של הממונה לאישור הדו"ח.‬ ‫לו"ז לביצוע שלב זה (עד להגשת הטיוטא): עד 03 יום מאישור הממונה לביצוע עבודה זו.‬ ‫חלק 2, שלב ב: פתיחת הליכי הרישוי הסטטוטורי והכנת פרקים א, ב בתסקיר ההשפעה על‬ ‫הסביבה.‬ ‫במסגרת שלב זה יבצע המציע, בין היתר, את המטלות הבאות:‬ ‫‪ ‬הכנת מפרטים לתחנת כוח בטכנולוגיה סולארית-תרמית או פוטו-וולטאית כפי שיורה המשרד.‬ ‫מודגש כי המשרד יקבע את סוג הטכנולוגיה הסולארית שתיועד לאתר , ובהתאם לכך יוכנו‬ ‫המפרטים ותקודם התכנית.‬‫‪ ‬הצגת התכנית בפני גורמים שונים ובכלל זה עורכי תמ"א 01, רשויות התכנון וועדותיה , ו/או בפני‬ ‫הועדה לתשתיות לאומיות .‬ ‫‪ ‬השתתפות בסיורים במתחמים.‬ ‫‪ ‬השתתפות בישיבות מוסדות תכנון שונים.‬ ‫‪ ‬הזמנת סקר חיבור ראשוני מחח"י.‬ ‫‪ ‬ליווי עורכי תמ"א 01 בפניה למועצה הארצית למתן הוראה להכנת תכנית מתאר ארצית לאתר,‬ ‫ו/או הכנת מסמכים לפי הנחיית הות"ל, לצורך הכרזה על הפרוייקט/ים כפרויקט/י תשתית‬ ‫לאומית ולצורך קבלת הסמכה מהממשלה להגיש תכנית לוות"ל.‬ ‫‪ ‬תחילת הליכי הכנת התכנית.‬ ‫‪ ‬ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה, פרקים א+ב, בהתאם להנחיות התסקיר כפי שאושרו על ידי‬ ‫מוסדות התכנון, ואישור מתחמים לתכנון מפורט.‬ ‫תוצר מבוקש: אישור תוצאות התסקיר על ידי המשרד להגנת הסביבה/ יועץ סביבתי לות"ל,‬‫הטמעת המלצות ותוצאות התסקיר ואישור מוסדות התכנון לביצוע תמ"א מפורטת. טיוטת המסמך‬ ‫הראשוני תתוקן בהתאם להערות הממונה במשרד בתוך 02 יום.‬ ‫עמידה בשלב זה תהא רק לאחר אישור תוצאות התסקיר .‬ ‫2, שלב א, או כל מועד‬ ‫לו"ז לביצוע שלב זה : עד 6 חודשים מיום אישור הממונה לתוצרי חלק‬ ‫מאוחר יותר שיאשר בכתב הממונה במשרד.‬ ‫חלק 2, שלב ג: הכנת פרקים ג-ה בתסקיר ההשפעה על הסביבה ואישור תוכנית מתאר ארצית‬ ‫מפורטת לתחנת כוח.‬ ‫בהנחיית מוסדות התכנון, ועדת העורכים ומינהל החשמל, יכין המציע תכנית מפורטת הכוללת את‬ ‫מיקומם של כל מתקני תחנת הכוח במתחם/ים שהוצגו בשלב א.‬ ‫במסגרת זאת יבצע המציע, בין היתר, את המטלות הבאות:‬ ‫א. ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה, פרקים ג – ה, וצירוף הנחיותיו ותוצאותיו לתוכנית. המציע‬ ‫יבצע סקר סיכונים ככל שיידר ש על ידי מוסדות התכנון.‬‫התסקיר כאמור יוכן בהתאם לדרישה של מוסדות התכנון ו/או המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם‬ ‫לדרישות שיקבעו ועל פי כל דין כחלק מעבודת המציע לעניין זה.‬‫התסקיר יוכן, בהתאם להוראות ולדרישות הספציפיות שתינתנה לתכנית זו, ויכלול בין השאר‬ ‫את הנושאים הבאים:‬ ‫- הכנת סקר ערכי טבע ונוף כולל עתיקות ואתרי מורשת.‬ ‫- מתן הנחיות סביבתיות לביצוע העבודה תוך התייחסות לנושאים כמו דרכי גישה, שטחי‬ ‫התארגנות, שמירה על ערכי טבע ונוף וכדומה.‬ ‫- מתן הנחיות לשיקום נופי, תוך התייחסות לשכבות הקרקע, הצמחייה, הנוף וכדומה.‬ ‫הצגה מפורטת של התסקיר על חלקיו השונים תוצג בפני כל הגורמים הנדרשים לאשר את‬ ‫התכנית, ובפני כל מי שיקבעו מוסדות התכנון כאמונים על אישור נושא זה.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 16. 16. ‫- 61 -‬ ‫ב. סקרים גיאולוגים וסיסמולוגים:‬‫תהליך העבודה יכלול התייחסות לנושאים גיאולוגים ופעילות סיסמי ת, תוך בחינת השפעתם על‬ ‫תחנות הכוח.‬ ‫ג. המציע יכלול בתכנית המפורטת את כל המגבלות למתקן/נים בתחום הקו הכחול של המתחם‬ ‫(גבול התכנית).‬ ‫ד. התכנון יכלול את כל המתקנים הנדרשים עד לחיבור התחנה למערכת הולכת החשמל וחיבור‬ ‫למערכת הולכת הגז הטבעי, ואת יתר המתקנים המתחייבים מתכנון התחנה כדוגמת מתקני‬ ‫אחסון, מבנים, דרכים, גדרות ועוד.‬‫ה. התוכנית תקבע הנחיות בנוגע למזעור הפגיעה הסביבתית, תקבע הוראות בדבר הקמתו והפעלתו‬ ‫של המתקן, מנגנוני גמישות לתהליכי הקמת התחנה (כגון הקמת התחנה בשלבים), ואפשרויות‬ ‫הגדלת הספק התחנה בשלבים מאוחרים.‬‫ו. המציע אחראי לכל התיאומים והאישורים של התכנית עם הגורמים הרלבנטיים ו/או לפי הנחיות‬ ‫ועדת העורכים, ועדת ההיגוי ומוסדות התכנון, עד לאישורה של התכנית על ידי הממשלה.‬ ‫תוצר מבוקש: אישור תכנית מתאר ארצית מפורטת.‬ ‫עמידה בשלב זה תהא רק לאחר אישור התכנית ע"י הממשלה .‬‫לו"ז לביצוע שלב זה : עד 6 חודשים מיום אישור תוצאות התסקיר, או כל מועד מאוחר יותר שיאשר‬ ‫בכתב הממונה במשרד.‬ ‫ג. תנאים כלליים לביצוע מטלות ההתקשרות:‬ ‫פירוט תשריטי ומסמכי התכנית:‬ ‫מסמכי התכנית (כולל נספחים וחומר רקע) יכללו, בין היתר, הכנת הוראות ותשריטים בהתאם‬ ‫להנחיות הגורמים המוסמכים, תקני הבטיחות הרלוונטיי ם והוראות נוהל מבא"ת.‬‫התשריטים יוצגו בקנ"מ מפורט של 0052:1 לפחות או כל דרישה לקנ"מ אחר, כפי שיקבעו מוסדות‬ ‫התכנון שאמורים לאשר את התכנית.‬ ‫ליווי התכנית:‬‫תוצרי התכנון לאחר אישור ועדת העורכים, ולנת"ע והמועצה הארצית ובהתאם להנחיות שינתנו יהיו‬ ‫בין היתר: מסמכים מלאים של התכנית, כשהם מוכנים להעברה להערות הוועדות המחוזיות.‬ ‫התכנית תכלול בין השאר הוראות, תשריטים (ברמת פירוט שתיקבע), סקרים ומסמכים סביבתיים‬ ‫ותלווה בדברי הסבר ובמסמכים נוספים על פי הצורך והדרישה, התייחסות להערות הוועדות‬ ‫המחוזיות ולהשגות הציבור, הטמעתן בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והכנת מסמכי תכנית‬ ‫מאושרת לממשלה.‬ ‫המציע שייבחר ילווה את התכנית עד לאישורה בממשלה, תוך ביצוע התיקונים והשינויים שיידרשו.‬ ‫צוות החברה המייעצת יעמוד לרשות מוסדות התכנון והממונה מטעם מינהל החשמל בכל עת‬ ‫שיידרש להם, ויהיה זמין לביצוע כל פעולה מקצועית רלוונטית למקצועו במסגרת העבודה.‬‫במידה והאתרים שיבחרו יחייבו תכנון קו/וי הולכה לצורך חיבור המיתקן למערכות ההולכה של הגז‬ ‫הטבעי והחשמל, יבצע הזוכה תכנון של קווי ההולכה כאמור כחלק מתכנית זו.‬ ‫הצגת התכנית:‬ ‫המציע שייבחר, בתיאום עם הממונה מטעם המשרד, יהיה שותף להצגת התוכנית וכל חומר רלוונטי‬ ‫בפני פורומים שונים הכוללים את ועדת העורכים, ועדת היגוי, הוועדה לשמירת הסביבה החופית,‬ ‫מועצה ארצית, הועדה לתשתיות לאומיות, ועדות תכנון, רשויות מקומית מוסדות תכנון, ועדה‬‫לאישור תקני בטיחות, וכן ישיבות תיאום וכל ישיבה שתידר ש לצורך אישור כל השלבים המפורטים‬ ‫בנספח א.‬ ‫תיאומים:‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 17. 17. ‫- 71 -‬ ‫המציע שייבחר יהיה אחראי לתאם את התכנית לכל אורכה עם בעלי עניין וגופים רלוונטיים.‬ ‫סיורים:‬ ‫המציע יבצע סיורים בשטח לצורך בדיקתו האישית, וכן עבור אנשי התכנון או כל גורם אחר, על פי‬ ‫הנדרש כחלק מעבודה זו.‬ ‫מחשוב, תוצרים ועותקים:‬ ‫א. מחשוב:‬ ‫‪ ‬מסמכי התכנית המפורטת יוגשו על פי נוהל מבא"ת, או על פי דרישות מינהל התכנון.‬ ‫‪ ‬קבצים של שכבות גיאוגרפיות ומפות:‬ ‫א. קבצים בפורמט ‪ Shape File‬של תכנת ‪ ARC VIEW‬בהתאם לדרישות המשרד‬ ‫ולדרישות יח ענ"א במשרד הפנים.‬ ‫ב. קבצי ‪ plt‬ו- ‪ dwg‬של כל תשריטי התכנית בפורמט אוטוקאד 0002 ומעלה.‬ ‫ג. כל השכבות הגיאוגרפיות והמפות שיוכנו יהיו לפי רשת ישראל החדשה.‬ ‫ד. יש לבצע בדיקות טופולוגיה על שכבות ה- ‪ Shape File‬וה-‪dwg‬‬‫‪GIS‬‬ ‫ה. יש לתאם מראש פרטים טכניים נוספים הקשורים לנושא עם יחידת ה-‬ ‫של המשרד.‬ ‫‪ ‬המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש שהתכניות יוגשו בפורמט אחר במידה וזה יידרש ע"י‬ ‫מוסדות התכנון.‬ ‫ב. קבצים אחרים:‬ ‫מסמכים, נתוני גיליונות אלקטרוניים, מצגות וכו המהווים חלק מהתכנית, בשלבי ההכנה‬ ‫השונים, יועברו במדיה מגנטית בהתאם להנחיות שינתנו.‬ ‫ג. מועדים להעברת קבצים:‬ ‫המציע יעביר בהתאם לנדרש עותקים של התכנית בתום כל אחת מאבני הדרך לתכנון או לעת‬ ‫שיידרש וכן נתונים נוספים אשר נאספו ו/או עובדו ו/או הוכנו במסגרת העבודה. עותקים יועברו‬ ‫בהתאם לנדרש במכרז במדיה דיגיטלית ובעותקים קשיחים.‬ ‫ד. הגשת תוצרים:‬ ‫המציע יגיש כל חומר גראפי ומילולי, שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות ועדות‬ ‫התכנון ועפ"י דרישת הממונים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות,‬ ‫דוחות, מצגות, סקרים ותצלומי אוויר.‬ ‫המציע יגיש את החומרים כמפורט בס"ק 1.5 לעיל בעותק קשיח ובעותק ממוחשב, בכל עת‬ ‫שיידרש ובמספר העותקים שיידרש ע"י הממונים.‬ ‫זכויות יוצרים:‬ ‫יהיו של המשרד בלבד , כולל בסיסי הנתונים, הקבצים‬ ‫זכויות היוצרים של כל תוצרי העבודה‬ ‫הממוחשבים וכל חומר שייאסף ע"י המתכננים לצורך ביצוע עבודה זו.‬ ‫תוצרים אלה לא יועברו לגורם שלישי ללא אישור הממונה מטעם המשרד .‬ ‫ניגוד עניינים:‬‫המציע מצהיר ומתחייב כי אין הוא נמצא כיום, וכי ימנע מלהימצא בעתיד, במצב של ניגוד עניינים‬‫בין מתן שירות במסגרת הסכם זה , לבין עיסוקים אחרים של ו או של גורמים הקשורים אליו. הזוכה‬ ‫יודיע לממונה על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים כאמור.‬ ‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יבצע המציע שתזכה (או גורמים הקשורים אליו), לרבות‬ ‫החברה המייעצת, עבודות עבור בעלי רישיונות במשק החשמל, אלא באישור מנהל מינהל החשמל.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 18. 18. ‫- 81 -‬ ‫שמירת סודיות:‬ ‫מובא לידיעת המתכנן כי הזוכה במכרז אינו רשאי להעביר מידע שיגיע לידיו תוך כדי עבודתו.‬ ‫ה. תשלומים:‬ ‫התשלום בכל שלב ישולם לאחר השלמת כל המטלות והפקת כל החומרים הנדרשים בכל‬ ‫‪‬‬ ‫שלב, בכפוף לאישור בכתב של הממונה מטעם המשרד, שיאשר כי מטלות כל שלב בוצעו‬ ‫עפ"י הנדרש והוגשו לשביעות רצונו.‬ ‫התשלום יבוצע בהתאם לאבני הדרך כפי שנקבעו בטבלה המצורפת:‬ ‫‪‬‬ ‫שיעור התשלום‬ ‫המועד לתשלום‬ ‫%05 מהצעת המחיר לחלק 1‬ ‫עם השלמת חלק 1, שלב ב‬ ‫%05 מהצעת המחיר לחלק 1‬ ‫עם השלמת חלק 1, שלב ג‬ ‫%04 מהצעת המחיר לחלק 2‬ ‫עם השלמת חלק 2, שלב ב עבור כל אתר‬ ‫%06 מהצעת המחיר לחלק 2‬ ‫עם השלמת חלק 2, שלב ג עבור כל אתר‬ ‫מובהר בזאת כי אין המשרד מתחייב לביצוע כל חלקי העבודה, וכי לא ישולם כל תשלום בגין חלק‬‫שלא בוצע. בסמכות הממונה במשרד בלבד להחליט על מעבר לשלב הבא, הכול בהתאם לחוות דעתו‬ ‫המקצועית ולקיום תקציבי.‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬
 19. 19. ‫- 91 -‬‫נ ס פ ח ב‬ ‫הסכם שירותים‬ ‫מס חוזה:‬ ‫שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____‬ ‫בין‬ ‫ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות המיוצג ע"י המנהל הכללי‬ ‫ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המשרד")‬‫מצד אחד‬ ‫ובין‬ ‫_________________________‬ ‫_________________________ (להלן: "היועץ")‬‫מצד שני‬ ‫לבחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל‬ ‫והמשרד מעוניין לקבל שירותים‬ ‫הואיל:‬ ‫בטכנולוגיה סולארית במתחמים שאותרו ע"י המשרד והכנת תכנית מתאר ארצית‬ ‫מפורטת באתר "דימונה" שאותר בהנחיית המועצה הארצית לתכנון ובניה, כמפורט‬ ‫בהסכם זה ונספחיו (להלן: "השירותים");‬ ‫והיועץ מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים‬ ‫והואיל:‬ ‫באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו;‬ ‫נספח א‬ ‫והיועץ נבחר במסגרת מכרז מס 11/05, המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כ‬ ‫והואיל:‬ ‫ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הצעת היועץ מצ"ב כ נספח ב;‬ ‫ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה‬ ‫והואיל:‬ ‫הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר היועץ פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע‬ ‫השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי;‬ ‫והמשרד מסכים למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא, ושלא‬ ‫והואיל:‬ ‫במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי השירות והן‬ ‫לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם‬ ‫זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם‬ ‫קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;‬ ‫רח יפו 612 ת.ד. 84163 ירושלים 06319 טל: 4676005-20 פקס: 6676005-20‬ ‫דוא"ל: ‪ yozana@mni.gov.il‬כתובתנו באינטרנט: ‪www.mni.gov.il‬‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

מכרז פומבי מס' 50/11 לקבלת שירותי ייעוץ לבחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל

Views

Total views

820

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×