Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת לכנס ביוגז רון ניב

2,065 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת לכנס ביוגז רון ניב

 1. 1. ‫משק‬ ‫צמוד‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫בעלי‬ ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫מתקן‬-‫חשמל‬ ‫וייצור‬ ‫חיים‬ ‫עפ‬"‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫הסדרת‬ ‫תנאי‬ ‫י‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬1
 2. 2. ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬2 ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫פסולת‬ ‫חמור‬ ‫סביבתי‬ ‫מטרד‬ ‫ולציבור‬ ‫המשקים‬ ‫לבעלי‬ ‫לקרקע‬ ‫חלחול‬ ‫וזיהומה‬ ‫תוצרת‬ ‫אילוח‬ ‫חקלאית‬ ‫זבובים‬ ‫מטרדי‬ ‫לא‬ ‫ריחות‬ ‫נעימים‬
 3. 3. ‫הבעיה‬:‫הפסולת‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬3 ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫לפסולת‬ ‫האחריות‬ ‫המשק‬ ‫בעל‬ ‫אזורי‬ ‫פסולת‬ ‫לאתר‬ ‫הפסולת‬ ‫פינוי‬ )‫אנאירובי‬ ‫עיכול‬ ‫או‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫אתר‬( ‫הזבל‬ ‫נפח‬ ‫וצמצום‬ ‫ייבוש‬ )‫קילטור‬/‫הפרדה‬(‫דשן‬ ‫הכנת‬ ‫או‬ ‫למשק‬ ‫חיצוני‬ ‫טיפול‬‫המשק‬ ‫בשטח‬ ‫טיפול‬
 4. 4. ‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬4
 5. 5. ‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬5
 6. 6. ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬6 ‫טכנולוגית‬‫הביוגז‬‫קיימת‬‫מזה‬‫מס‬'‫עשורים‬.‫הרעיון‬‫המקורי‬ ‫היה‬‫להשביח‬‫ולהעלות‬‫את‬‫הערך‬‫הקיים‬‫בפסולת‬‫חקלאית‬ ‫אורגנית‬‫ע‬"‫י‬‫הפיכתה‬‫לחומר‬‫דישון‬‫משובח‬. ‫החל‬‫משנת‬1991,‫עם‬‫תחילת‬‫תקופת‬‫תעריפי‬‫ההזנה‬ ‫באירופה‬,‫הדגש‬‫זז‬‫מכיוון‬‫של‬‫דשן‬‫לכיוון‬‫של‬‫ייצור‬‫חשמל‬. ‫אירופה‬–‫שנת‬2012
 7. 7. ‫התהליך‬... ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬7 •‫מותנה‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬,‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫השגת‬,‫תעריף‬ ‫קבלת‬ ‫פיננסית‬ ‫וסגירה‬ ‫מותנה‬ ‫פיתוח‬ •‫בע‬ ‫לחצר‬ ‫בסמוך‬ ‫מביוגז‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬"‫ח‬ •‫הקיימת‬ ‫הפסולת‬ ‫איסוף‬ ‫מערכת‬ ‫שדרוג‬ ‫הקמה‬ •‫ביוגז‬ ‫וייצור‬ ‫העיכול‬ ‫מתקן‬ ‫אל‬ ‫אורגאנית‬ ‫פסולת‬ ‫הזנת‬ •‫חשמל‬ ‫המייצר‬ ‫גנרטור‬ ‫להנעת‬ ‫בביוגז‬ ‫שימוש‬ ‫הפעלה‬ •‫חח‬ ‫של‬ ‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫המיוצר‬ ‫החשמל‬ ‫הזרמת‬"‫י‬ •‫קוו‬ ‫לכל‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬ ‫קבלת‬"‫לרשת‬ ‫המוזרם‬ ‫חשמל‬ ‫ט‬ ‫הכנסות‬ •‫בר‬ ‫מיוצב‬ ‫דישון‬ ‫חומר‬-‫שימוש‬)‫ריח‬ ‫ללא‬( •‫נטל‬ ‫מי‬ ‫לוואי‬ ‫תוצרי‬
 8. 8. ‫התעריפית‬ ‫ההסדרה‬* ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬8 64‫אג‬'‫עבור‬‫כל‬‫קוו‬"‫ט‬/‫שעה‬‫שיוזרם‬‫לרשת‬‫החשמל‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬ ‫התחייבות‬‫לרכישת‬‫החשמל‬‫לתקופה‬‫של‬20‫שנה‬ ‫למשך‬20‫שנים‬ ‫עד‬‫לניצול‬160MW‫של‬‫המכסה‬‫או‬‫עד‬‫ה‬-31.12.2017, ‫לפי‬‫המוקדם‬‫מביניהם‬ ‫המכסה‬ ‫סיום‬ ‫עד‬ 1.‫האנאירובי‬ ‫העיכול‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ 2.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫קבלת‬ ‫לקבלת‬ ‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬ ‫מותנה‬ ‫רישיון‬ *‫מספר‬ ‫החלטה‬2‫מישיבה‬344‫מיום‬25.7.2011‫מביו‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫והסדרה‬ ‫תעריף‬ ‫קביעת‬ ‫לעניין‬-‫אנאירובי‬ ‫עיכול‬ ‫במתקני‬ ‫גז‬)‫החשמל‬ ‫רשות‬.(
 9. 9. ‫מספרים‬... ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬9 ‫למודל‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬300‫קוו‬"‫ט‬)900~‫חולבות‬ ‫פרות‬( ‫למתקן‬ ‫פעילות‬ ‫שעות‬8,200‫בשנה‬ ‫שעות‬)93%~( ‫תפוקה‬‫למתקן‬ ‫שנתית‬2.46‫מ‬'‫קווט‬"‫ש‬ ‫המתקן‬ ‫חיי‬ ‫אורך‬20‫שנה‬ ‫תעריף‬64‫אג‬'‫לקווט‬"‫ש‬ ‫והקמה‬ ‫פיתוח‬ ‫עלויות‬8.84‫מ‬'‫ש‬"‫ח‬ ‫תפעול‬ ‫עלויות‬ ‫ותחזוקה‬ 520‫א‬'‫ש‬"‫ח‬)‫לשנה‬,‫כולל‬‫עלות‬ ‫צריכת‬‫חשמל‬‫עצמית‬( ‫מימון‬ ‫פרויקטאלי‬-80%,15‫שנים‬,5.5% ‫ריבית‬ ‫תוצאות‬ ‫מיוצר‬ ‫חשמל‬ ‫ערך‬1,574,400‫ש‬"‫ח‬ ‫לפרויקט‬ ‫תשואה‬12.08% ‫עצמי‬ ‫להון‬ ‫תשואה‬)‫אחרי‬ ‫מס‬( 23.55%
 10. 10. Rota Guido ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬10 Rota Guido‫היא‬‫חברת‬‫תעשייה‬‫איטלקית‬,‫שנוסדה‬‫בשנת‬1964, ‫ומאז‬‫ביצעה‬‫פרויקטים‬‫בלמעלה‬‫מ‬-30‫מדינות‬‫ברחבי‬‫העולם‬. Rota Guido‫מתמחה‬‫בתכנון‬,‫באספקה‬‫ובהקמה‬‫של‬‫תשתיות‬‫ומתקנים‬ ‫הנדסיים‬‫למשקי‬‫בע‬"‫ח‬,‫תוך‬‫שהיא‬‫שמה‬‫דגש‬‫על‬‫תחום‬‫הטיפול‬‫בפסולת‬ ‫באמצעות‬‫מתקני‬‫ביוגז‬. Rota Guido‫התקינה‬‫עד‬‫היום‬‫למעלה‬‫מ‬-200‫מתקני‬‫ביוגז‬‫מקומיים‬ ‫המייצרים‬‫חשמל‬,‫בין‬‫היתר‬‫באיטליה‬,‫ספרד‬,‫פולין‬,‫בולגריה‬‫ורומניה‬.
 11. 11. ‫פלנרג‬'‫י‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬11 ‫משנת‬2013‫משמשת‬‫פלנרג‬'‫י‬‫כנציגה‬‫הבלעדית‬‫בישראל‬‫של‬‫חברת‬ Rota Guido‫בתחום‬‫הביוגז‬. ‫פלנרג‬'‫י‬‫הוקמה‬‫בשנת‬2008‫עם‬‫תחילתו‬‫של‬‫שוק‬‫האנרגיה‬ ‫המתחדשת‬‫בישראל‬. ‫לפלנרג‬'‫י‬‫ניסיון‬‫מצטבר‬‫של‬‫מאות‬‫מגה‬‫וואטים‬‫במתן‬‫שירותי‬‫ייעוץ‬, ‫ליווי‬,‫פיקוח‬‫וניהול‬‫פרויקטים‬‫באנרגיה‬‫מתחדשת‬.
 12. 12. ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עמדת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬12 "‫שיטת‬‫הטיפול‬‫בעלת‬‫היתרון‬‫הסביבתי‬‫הגדול‬‫ביותר‬‫בפסולת‬ ‫פריקה‬‫ביולוגית‬‫היא‬‫הפנייתה‬‫למתקני‬‫עיכול‬‫אנאירובי‬.‫שיטת‬ ‫טיפול‬‫זו‬‫מפיקה‬‫מהפסולת‬‫מצד‬‫אחד‬‫ביוגז‬‫המופנה‬‫לייצור‬‫אנרגיה‬ ‫ומצד‬‫שני‬‫בוצה‬,‫אשר‬‫לאחר‬‫תהליך‬‫קומפוסטציה‬‫תופנה‬ ‫לחקלאות‬".* *‫מפסולת‬ ‫אנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬,‫בן‬ ‫אשור‬ ‫נעמה‬-‫ארי‬-‫מוצקה‬ ‫פסולת‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬.
 13. 13. ‫שאלות‬? ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬13 ‫ע‬ ‫הוקמו‬ ‫המצולמים‬ ‫המתקנים‬ ‫כל‬"‫חברת‬ ‫י‬Rota Guido
 14. 14. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬! ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬14 ‫פלנרג‬'‫י‬‫בע‬"‫מ‬ ‫אתר‬‫אינטרנט‬–il.co.planergy.www ‫דוא‬"‫ל‬–il.co.office@planergy ROTA GUIDO Srl ‫אתר‬‫אינטרנט‬–it.rotaguido.www

×