Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מרץ‬2014
‫גל‬ ‫נורית‬
‫סמנכ‬"‫ורגולציה‬ ‫חשמל‬ ‫ל‬,‫החשמל‬ ‫רשות‬
‫לתחרות‬ ‫באנגליה‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫פתיחת‬
1989
2
‫בישראל‬,‫השוק‬ ‫מבנה‬ ‫הסדרת‬ ‫טרם‬
‫מ‬ ‫יותר‬-2000MW‫פיננסית‬ ‫סגרו‬ ‫קונבנציונאלי‬
3
‫דליה‬OPC
)‫מכרז‬(
‫דוראד‬‫נשר‬
‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫לשילוב‬ ‫חלופות‬
4
‫זמינות‬ ‫תשלומי‬
‫הגז‬ ‫עלות‬ ‫כיסוי‬
‫ליצרן‬ ‫המחיר‬
‫העמסה‬ ‫שעות‬
‫מלאים‬
‫מובטח...
‫תחרות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬
5
Pool:
‫היצור‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫מכרז‬
‫שוק‬‫בילטראלי‬
‫עסקאות‬‫פרטיות‬
‫מערכת‬ ‫מנהל‬
‫עצמאי‬
‫תאגוד‬
‫...
‫מנגנון‬ ‫בישום‬ ‫הסיכון‬POOL‫מתאימים‬ ‫תנאים‬ ‫ללא‬
‫בקליפורניה‬ ‫החשמל‬ ‫משבר‬,2000-2001
6
•‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫במחיר‬ ‫חדה‬ ...
‫בישראל‬ ‫לתחרות‬ ‫הייחודיים‬ ‫התנאים‬
7
‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מימון‬ ‫אילוצי‬
"‫חשמלי‬ ‫אי‬"
‫מגבלות‬
‫סטטוטוריות‬
‫מבנה‬
‫המש...
‫פחמי‬
‫מחז‬"‫ם‬F
‫מחז‬"‫ם‬
E
‫ט‬"‫ג‬
‫אחר‬
4,800
‫עלות‬
‫שולית‬
13.2‫אג‬'
13.9‫אג‬'
16‫אג‬'
50-70
‫אג‬'
8,900 9,900 11,50...
‫המערכתית‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬ ‫היצור‬ ‫מחיר‬
9
‫יצרן‬ ‫שולית‬ ‫עלות‬
‫בשיטת‬‫ה‬-clearing price,‫המערכתית‬ ‫השול...
‫תקרת‬ ‫השפעת‬‫ליצרן‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫המחיר‬
‫יצרן‬ ‫שולית‬ ‫עלות‬
‫ה‬"‫תקרה‬"
‫התעריף‬ ‫מתווה‬
11
‫החזר‬
‫חוב‬
‫תשואה‬
‫נדרשת‬
‫יצור‬ ‫עלות‬ ‫מכירת‬
‫אנרגיה‬
‫תשלומי‬
‫זמינות‬
‫המעבר‬ ‫תעריף‬
80
%
‫הה...
‫לפחות‬6‫פעולה‬ ‫חודשי‬
‫תחנות‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫העמסה‬
‫סליקה‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫מהותי‬ ‫כספי‬ ‫הקף‬
‫לציבור‬ ‫בשקיפות‬ ‫נתוני...
‫תעריפי‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫יצרנים‬,‫מעל‬5MW
1300‫מכסת‬MW–‫חדש‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬
‫עד‬ ‫פיננסית‬ ‫סגירה‬1.1.2019
‫קיימות‬ ‫בהסדרו...
‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫גם‬ ‫תחרות‬ ‫תתכן‬ ‫האם‬?
14
‫החזר‬
‫חוב‬
‫תשואה‬
‫נדרשת‬
‫יצור‬ ‫עלות‬
‫יצור‬
‫קונבנציונאלי‬
‫החזר‬...
‫סיכום‬
15
‫מונופול‬‫הסכמי‬
‫רכישה‬
‫שוק‬
‫תחרותי‬
‫מנהל‬
‫מערכת‬
‫עצמאי‬
‫המשק‬ ‫מבנה‬ ‫הסדרת‬
‫הסחר‬ ‫ומודל‬
‫שימוע‬
‫הר...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

נורית גל רשות החשמל

869 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

נורית גל רשות החשמל

 1. 1. ‫מרץ‬2014 ‫גל‬ ‫נורית‬ ‫סמנכ‬"‫ורגולציה‬ ‫חשמל‬ ‫ל‬,‫החשמל‬ ‫רשות‬
 2. 2. ‫לתחרות‬ ‫באנגליה‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫פתיחת‬ 1989 2
 3. 3. ‫בישראל‬,‫השוק‬ ‫מבנה‬ ‫הסדרת‬ ‫טרם‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-2000MW‫פיננסית‬ ‫סגרו‬ ‫קונבנציונאלי‬ 3 ‫דליה‬OPC )‫מכרז‬( ‫דוראד‬‫נשר‬
 4. 4. ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫לשילוב‬ ‫חלופות‬ 4 ‫זמינות‬ ‫תשלומי‬ ‫הגז‬ ‫עלות‬ ‫כיסוי‬ ‫ליצרן‬ ‫המחיר‬ ‫העמסה‬ ‫שעות‬ ‫מלאים‬ ‫מובטחות‬ ‫מובטח‬ ‫ידוע‬ ‫ללא‬ ‫תחרותי‬ ‫מובטח‬ ‫לא‬ ‫תחרותי‬ ‫שוק‬ ‫מודל‬ ‫רכישה‬ ‫הסכמי‬ ‫ליצרנים‬ ‫וודאות‬ ‫מועבר‬ ‫הסיכון‬‫לצרכנים‬ ‫באמצעות‬‫התעריף‬ ‫חלק‬‫מועבר‬ ‫מהסיכון‬ ‫ליצרנים‬ ‫מהצרכנים‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫תנודות‬,‫אנגליה‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫תנודות‬,‫אנגליה‬ ‫ליצרנים‬ ‫וודאות‬ ‫הבטיחו‬ ‫משתנה‬ ‫וזמינות‬ ‫קבועה‬ ‫זמינות‬ ‫תעריפי‬,‫לצרכנים‬ ‫הסיכון‬ ‫העברת‬ ‫תוך‬ ‫ליצרנים‬ ‫מהסיכון‬ ‫חלק‬ ‫להעביר‬ ‫או‬ ‫הוודאות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬
 5. 5. ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ 5 Pool: ‫היצור‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫מכרז‬ ‫שוק‬‫בילטראלי‬ ‫עסקאות‬‫פרטיות‬ ‫מערכת‬ ‫מנהל‬ ‫עצמאי‬ ‫תאגוד‬ ‫ההולכה‬ ‫שוק‬ ‫כוח‬ ‫צמצום‬ ‫היצור‬ ‫במקטע‬ ‫מקטע‬ ‫תאגוד‬ ‫וחלוקה‬ ‫אספקה‬ ‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬: ‫יצרנים‬ ‫המערכת‬ ‫מנהל‬ ‫מספקים‬ ‫צרכנים‬
 6. 6. ‫מנגנון‬ ‫בישום‬ ‫הסיכון‬POOL‫מתאימים‬ ‫תנאים‬ ‫ללא‬ ‫בקליפורניה‬ ‫החשמל‬ ‫משבר‬,2000-2001 6 •‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫במחיר‬ ‫חדה‬ ‫לעליה‬ ‫הביאו‬ ‫יצרנים‬ ‫של‬ ‫מניפולציית‬ •‫מודל‬POOL‫להטיות‬ ‫רגיש‬ •‫נכון‬ ‫שוק‬ ‫מבנה‬ ‫מחייב‬ ‫המודל‬ ‫ישום‬
 7. 7. ‫בישראל‬ ‫לתחרות‬ ‫הייחודיים‬ ‫התנאים‬ 7 ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מימון‬ ‫אילוצי‬ "‫חשמלי‬ ‫אי‬" ‫מגבלות‬ ‫סטטוטוריות‬ ‫מבנה‬ ‫המשק‬
 8. 8. ‫פחמי‬ ‫מחז‬"‫ם‬F ‫מחז‬"‫ם‬ E ‫ט‬"‫ג‬ ‫אחר‬ 4,800 ‫עלות‬ ‫שולית‬ 13.2‫אג‬' 13.9‫אג‬' 16‫אג‬' 50-70 ‫אג‬' 8,900 9,900 11,500 13,10 22‫אג‬' ‫מותקן‬ ‫הספק‬ ‫מתחדשת‬ 1000 LNG 90-200 ‫אג‬' ‫סולר‬
 9. 9. ‫המערכתית‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬ ‫היצור‬ ‫מחיר‬ 9 ‫יצרן‬ ‫שולית‬ ‫עלות‬ ‫בשיטת‬‫ה‬-clearing price,‫המערכתית‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ ‫בין‬ ‫מהפער‬ ‫מרוויח‬ ‫היצרן‬ ‫שלו‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ ‫לבין‬
 10. 10. ‫תקרת‬ ‫השפעת‬‫ליצרן‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫יצרן‬ ‫שולית‬ ‫עלות‬ ‫ה‬"‫תקרה‬"
 11. 11. ‫התעריף‬ ‫מתווה‬ 11 ‫החזר‬ ‫חוב‬ ‫תשואה‬ ‫נדרשת‬ ‫יצור‬ ‫עלות‬ ‫מכירת‬ ‫אנרגיה‬ ‫תשלומי‬ ‫זמינות‬ ‫המעבר‬ ‫תעריף‬ 80 % ‫ההמשך‬ ‫תעריף‬ 2019 11% 60 % 15% ‫מ‬ ‫בהדרגה‬ ‫מפוחתים‬ ‫הזמינות‬ ‫תשלומי‬80%‫ל‬60% ‫בהתאם‬ ‫עולה‬ ‫האנרגיה‬ ‫מחיר‬ ‫תקרת‬ ‫עולה‬ ‫הנורמטיבית‬ ‫התשואה‬‫הזמינות‬ ‫תשלומי‬ ‫הורדת‬ ‫עם‬
 12. 12. ‫לפחות‬6‫פעולה‬ ‫חודשי‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫העמסה‬ ‫סליקה‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫מהותי‬ ‫כספי‬ ‫הקף‬ ‫לציבור‬ ‫בשקיפות‬ ‫נתונים‬ ‫פרסום‬ ‫ההמשך‬ ‫לתעריף‬ ‫למעבר‬ ‫תנאים‬ ‫עצמאי‬ ‫מערכת‬ ‫מנהל‬ 12
 13. 13. ‫תעריפי‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫יצרנים‬,‫מעל‬5MW 1300‫מכסת‬MW–‫חדש‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬ ‫עד‬ ‫פיננסית‬ ‫סגירה‬1.1.2019 ‫קיימות‬ ‫בהסדרות‬ ‫יצרנים‬–‫וולונטרי‬ ‫מעבר‬ ‫שימכרו‬ ‫תחנות‬‫מחח‬"‫י‬,‫מכסה‬ ‫הגבלת‬ ‫ללא‬ ‫קו‬-‫גנרציה‬–‫יצ‬‫קונבנציונאלי‬ ‫למסלול‬ ‫לעבור‬ ‫שיבחרו‬ ‫רנים‬ ‫תחולה‬ 13
 14. 14. ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫גם‬ ‫תחרות‬ ‫תתכן‬ ‫האם‬? 14 ‫החזר‬ ‫חוב‬ ‫תשואה‬ ‫נדרשת‬ ‫יצור‬ ‫עלות‬ ‫יצור‬ ‫קונבנציונאלי‬ ‫החזר‬ ‫חוב‬ ‫תשואה‬ ‫נדרשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מתחדשת‬ ‫על‬ ‫תחרות‬: •‫העמסה‬ ‫שעות‬ •‫שולית‬ ‫עלות‬ •‫הקמה‬ ‫עלות‬ ‫הדלקים‬ ‫מחיר‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ ‫תחרות‬: •‫הקמה‬ ‫עלות‬ ‫שמש‬ ‫שעות‬ ‫סיכון‬ ‫רוח‬ ‫ושעות‬
 15. 15. ‫סיכום‬ 15 ‫מונופול‬‫הסכמי‬ ‫רכישה‬ ‫שוק‬ ‫תחרותי‬ ‫מנהל‬ ‫מערכת‬ ‫עצמאי‬ ‫המשק‬ ‫מבנה‬ ‫הסדרת‬ ‫הסחר‬ ‫ומודל‬ ‫שימוע‬ ‫הרשות‬ ‫מודל‬ ‫השוק‬ ‫תנאים‬ ‫למימוש‬

×