Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GKH ועידת תעשיית העתיד מצגת שרון ארצי משרד

451 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

GKH ועידת תעשיית העתיד מצגת שרון ארצי משרד

 1. 1. ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הסבה‬– ‫סיכונים‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬ ‫סביבתיים‬ ‫עו‬"‫מדל‬ ‫שרון‬ ‫ד‬-‫ארצי‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬ ‫גרוס‬,‫קלינהנדלר‬,‫חודק‬,‫הלוי‬, ‫גרינברג‬‫ושות‬' 3.7.2013
 2. 2. ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬?
 3. 3. ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬–‫העיקרי‬ ‫ההסדר‬:‫פליטה‬ ‫היתר‬ ‫כך‬‫נקבע‬‫בחוק‬: ‫לא‬‫יתקין‬‫אדם‬‫מקור‬‫פליטה‬‫טעון‬‫היתר‬,‫לא‬‫יחזיקו‬, ‫לא‬‫יפעילו‬‫ולא‬‫ישתמש‬‫בו‬...‫אלא‬‫אם‬‫כן‬‫יש‬‫לו‬ ‫היתר‬‫פליטה‬‫תקף‬‫ובהתאם‬‫ל‬‫תנאיו‬.
 4. 4. ‫יישום‬‫תנאי‬‫היתר‬‫הפליטה‬‫ייקבעו‬‫על‬‫פי‬‫הטכניקה‬ ‫המיטבית‬‫הזמינה‬–T.A.B ‫זאת‬,‫בשים‬‫לב‬‫למאפיינים‬‫הטכניים‬‫של‬‫מקור‬ ‫הפליטה‬,‫מיקומו‬‫הגאוגרפי‬‫והתנאים‬‫הסביבתיים‬ ‫המקומיים‬. ‫הממונה‬‫רשאי‬‫לקבוע‬‫תנאים‬‫נוספים‬,‫לרבות‬‫תנאים‬ ‫מחמירים‬‫על‬‫הטכניקה‬‫המיטבית‬‫הזמינה‬,‫במטרה‬ ‫למנוע‬‫ולצמצם‬‫חריגה‬‫מתמשכת‬‫או‬‫חוזרת‬‫ונשנית‬ ‫מערכי‬‫סביבה‬‫או‬‫מערכי‬‫ייחוס‬. ‫פליטה‬ ‫בהיתר‬ ‫תנאים‬
 5. 5. ‫לנו‬ ‫יעלה‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬? ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬‫בדלקים‬ ‫שימוש‬ ‫אחרים‬
 6. 6. ‫תנאים‬‫ל‬‫מניעת‬‫חריגות‬‫מערכי‬‫פליטה‬,‫הפסקת‬ ‫חריגות‬‫שאירעו‬‫ומניעת‬‫הישנותן‬. ‫קביעת‬‫ערכי‬‫הפליטה‬‫למזהמים‬‫הנפלטים‬‫ממקור‬ ‫הפליטה‬‫או‬‫הוראות‬‫אחרות‬‫שעניינן‬‫הגבלה‬‫על‬ ‫פליטת‬‫מזהמים‬‫ממקור‬‫הפליטה‬. ‫פליטה‬ ‫בהיתר‬ ‫תנאים‬
 7. 7. ‫המרביים‬ ‫הערכים‬ ‫עם‬ ‫ניפגש‬ ‫האם‬? ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬‫בדלקים‬ ‫שימוש‬ ‫אחרים‬
 8. 8. ‫וסיכונים‬ ‫חשיפות‬ ‫מנהליים‬ ‫צווים‬ ‫צווים‬‫למניעה‬,‫לצמצום‬‫או‬‫להפסקה‬‫של‬‫זיהום‬ ‫האוויר‬,‫לרבות‬‫צו‬‫להפסקת‬‫שימוש‬(‫מוגבל‬‫ל‬–30 ‫ימים‬+30‫ימי‬‫ארכה‬‫ולאחר‬‫מכן‬‫כפוף‬‫לאישור‬ ‫בימ‬"‫ש‬).
 9. 9. ‫וסיכונים‬ ‫חשיפות‬ ‫כספיים‬ ‫עיצומים‬ ‫סכומי‬‫העיצום‬–‫החל‬‫מ‬-200,000₪‫עד‬800,000 ₪‫תלוי‬‫בהוראה‬‫שהופרה‬. ‫בהפרה‬‫נמשכת‬‫ייווסף‬‫על‬‫העיצום‬‫הכספי‬‫הקבוע‬ ‫לאותה‬‫הפרה‬,‫החלק‬‫העשרים‬‫שלו‬‫לכל‬‫יום‬‫שבו‬ ‫נמשכת‬‫ההפרה‬.
 10. 10. ‫עונשין‬ ‫יחיד‬-‫קנס‬(678,000₪)‫או‬‫מאסר‬‫עד‬‫שנתיים‬. ‫תאגיד‬-‫קנס‬(1,356,000₪). ‫נסיבות‬‫מחמירות‬-‫שכתוצאה‬‫מהם‬‫נגרם‬‫או‬‫עלול‬ ‫להיגרם‬‫זיהום‬‫ממשי‬‫של‬‫הסביבה‬-‫כפל‬‫הקנס‬‫או‬ ‫מאסר‬‫עד‬‫שלוש‬‫שנים‬. ‫ועונשין‬ ‫אכיפה‬–‫ג‬ ‫סימן‬'‫לחוק‬
 11. 11. ‫עונשין‬ ‫עבירה‬‫נמשכת‬-‫קנס‬‫נוסף‬‫בשיעור‬‫של‬%5‫מסכום‬‫הקנס‬ ‫כאמור‬‫לעיל‬,‫לכל‬‫יום‬‫שבו‬‫נמשכת‬‫העבירה‬. "‫חישוב‬‫רווח‬‫מזהמים‬"-‫בשל‬‫עבירה‬‫שעבר‬‫אדם‬,‫שכתוצאה‬ ‫ממנה‬‫השיג‬‫רווח‬(‫לרבות‬‫הוצאה‬‫שנחסכה‬)‫רשאי‬‫בית‬ ‫המשפט‬‫להטיל‬‫עליו‬‫קנס‬‫בשיעור‬‫הרווח‬‫שהשיג‬,‫נוסף‬‫על‬ ‫כל‬‫עונש‬‫אחר‬. ‫בימ‬"‫ש‬‫רשאי‬,‫בגזר‬‫הדין‬,‫נוסף‬‫על‬‫כל‬‫עונש‬‫שיטיל‬– ‫לצוות‬‫על‬‫מי‬‫שהורשע‬,‫לשקם‬‫כל‬‫פגיעה‬‫שגרם‬‫לסביבה‬‫או‬ ‫לשקם‬‫מפגע‬‫סביבתי‬‫אחר‬; ‫לחייבו‬‫בתשלום‬‫ההוצאות‬‫שהוצאו‬‫לשיקום‬. ‫וסיכונים‬ ‫חשיפות‬
 12. 12. ‫אחריות‬‫מעביד‬‫ונושא‬‫משרה‬‫בתאגיד‬ ‫נושא‬‫משרה‬‫בתאגיד‬: ‫מנהל‬‫פעיל‬‫בתאגיד‬. ‫שותף‬‫למעט‬‫שותף‬‫מוגבל‬. ‫בעל‬‫תפקיד‬‫אחר‬‫בתאגיד‬‫האחראי‬‫מטעם‬ ‫התאגיד‬‫על‬‫התחום‬‫שבו‬‫נעברה‬‫העבירה‬. ‫דירקטור‬‫לעניין‬‫עבירה‬‫כאמור‬‫בסעיף‬63(‫א‬) (‫העבירות‬‫החמורות‬‫יותר‬,‫למשל‬–‫הפעלת‬‫מקור‬ ‫הדרוש‬‫היתר‬‫פליטה‬‫ללא‬‫היתר‬/‫בניגוד‬‫לתנאיו‬). ‫ועונשין‬ ‫אכיפה‬–‫ג‬ ‫סימן‬'‫לחוק‬
 13. 13. ‫בתאגיד‬ ‫משרה‬ ‫ונושא‬ ‫מעביד‬ ‫אחריות‬ ‫חובת‬‫פיקוח‬,‫הפרתה‬–‫עבירה‬‫פלילית‬(‫קנס‬ ‫כאמור‬‫בסעיף‬61(‫א‬()4)‫לחוק‬‫העונשין‬) ‫חזקת‬‫הפרת‬‫החובה‬–‫נעברה‬‫עבירה‬‫לפי‬‫חוק‬ ‫זה‬‫בידי‬‫עובד‬,‫בידי‬‫תאגיד‬‫או‬‫בידי‬‫עובד‬‫מעובדי‬ ‫התאגיד‬,‫חזקה‬‫היא‬‫כי‬‫המעביד‬,‫או‬‫נושא‬‫המשרה‬ ‫בתאגיד‬,‫לפי‬‫העניין‬,‫הפר‬‫את‬‫חובתו‬‫לפקח‬‫אלא‬ ‫אם‬‫כן‬‫הוכיח‬‫כי‬‫עשה‬‫כל‬‫שניתן‬‫כדי‬‫למלא‬‫את‬ ‫חובתו‬.(‫על‬‫תוכניות‬‫לניהול‬‫סיכונים‬‫ותוכניות‬ ‫אכיפה‬‫פנימיות‬‫כבר‬‫דיברנו‬?...) ‫ועונשין‬ ‫אכיפה‬–‫ג‬ ‫סימן‬'‫לחוק‬
 14. 14. ‫קביעת‬‫הוראות‬‫לעניין‬‫מגבלות‬‫בדבר‬‫שימוש‬‫בחומרים‬, ‫לרבות‬‫סוגי‬‫דלק‬. ‫היטל‬‫על‬‫פליטה‬‫של‬‫מזהמים‬,‫שיוטל‬‫על‬‫בעל‬‫היתר‬ ‫פליטה‬. ‫שיעור‬‫ההיטל‬‫ייקבע‬‫בהתחשב‬,‫בין‬‫השאר‬,‫בסוג‬ ‫המזהמים‬‫הנפלטים‬‫ממקור‬‫הפליטה‬,‫בכמותם‬‫או‬ ‫במידת‬‫השפעתם‬‫על‬‫הסביבה‬. ‫השר‬‫רשאי‬‫לקבוע‬‫הוראות‬‫בדבר‬‫שיעור‬‫מופחת‬‫של‬‫היטל‬ ‫לפי‬‫סעיף‬‫זה‬,‫החזר‬‫היטל‬‫שנגבה‬‫או‬‫מתן‬‫תשלום‬‫בשל‬ ‫התייעלות‬‫או‬‫הפחתה‬‫של‬‫פליטת‬‫מזהמים‬‫לאוויר‬. ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬–‫הממונה‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫סמכויות‬
 15. 15. ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫סמכויות‬ ‫קביעת‬‫תנאים‬‫ברישיון‬‫ואף‬‫תנאים‬‫שיש‬‫לקיימם‬‫טרם‬ ‫קבלת‬‫הרישיון‬,‫לדוג‬': ‫קביעת‬‫רמת‬‫פליטות‬‫מותרת‬‫בארובות‬‫מתקני‬ ‫הייצור‬,‫מתקני‬‫הפקת‬‫אנרגיה‬‫ודוודי‬‫הקיטור‬; ‫קביעת‬‫הוראות‬‫לביצוע‬‫סקר‬‫פליטות‬‫לאוויר‬ ‫ובדיקות‬‫תקופתיות‬; ‫קביעת‬‫חובת‬‫שימוש‬‫בטכנולוגיה‬‫ואמצעים‬ ‫לצמצום‬‫פליטות‬. ‫עסקים‬ ‫רישוי‬–‫האישור‬ ‫נותן‬ ‫סמכויות‬
 16. 16. ‫בלבד‬ ‫כללי‬ ‫מידע‬ ‫בבחינת‬ ‫הינו‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫הנכלל‬ ‫המידע‬ ‫כל‬,‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫או‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בגדר‬.‫המשתמש‬ ‫על‬/‫עצה‬ ‫לקבל‬ ‫ת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫על‬ ‫המסתמכת‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫משפטית‬ ‫פעולה‬ ‫לפני‬ ‫מקצועית‬. ‫על‬ ‫תודה‬ ‫ההקשבה‬, ‫שרון‬

×