Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דו"ח איגוד חברות אנרגיה מתחדשת

1,081 views

Published on

לקראת ועדת השרים לאנרגיה מתחדשת שצפויה להתכנס מחר (09.07.2012) איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל העביר דו"ח מיוחד לכלל משרדי הממשלה והרשויות הנוגעים בדבר ובו התריע כי במצב הנוכחי לא ניתן יהיה לעמוד ביעד שהציבה הממשלה - % 5 ייצור חשמל ממקורות מתחדשים בשנת 2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

דו"ח איגוד חברות אנרגיה מתחדשת

 1. 1. ‫חסמים במשק האנרגיה המתחדשת‬ ‫יולי 2012‬
 2. 2. ‫2‬ ‫תמצית‬‫דו" ח זה מוגש למשרדי הממשלה ולרשויות העוסקות בקידום משק האנרגיה‬‫המתחדשת בישראל ערב התכנסותה של ועדת השרים לאנרגיה מתחדשת בחודש‬‫יולי 2012, בעת שמשק החשמל הצליח להגיע לייצור מקורב של אחוז בודד של‬‫חשמל ממקורות מתחדשים וזאת לאחר 4 שנים של פעילות משקית בתחום. הדו"ח‬ ‫חולק לשלשה פרקים:‬ ‫‪ ‬ניתוח יעדי הממלשה ותמונת המצב לעמידה ביעדים‬ ‫‪ ‬חסמים יסודיים להתפתחות התחום‬ ‫‪ ‬חסמים ספציפיים להסדרות שפורסמו ע"י הרשות לשירותים ציבוריים חשמל‬‫מן הדו"ח עולה מסקנה ברורה כי בהתאם לכמות ההספק המותקן שאושר עד כה,‬ ‫בהסדרות הרשות ובמכרזי אשלים:‬ ‫לא ניתן יהיה לעמוד ביעד המנחה שנקבע לשנת 4014 מבלי להסדיר‬ ‫ייצור של 110‪ MW‬נוספים בטכנולוגיה הפוטו-וולטאית‬‫בנוסף, מן הדו"ח עולה תמונת חסמים, כאלו שהם מובנים ויסודיים להתפתחות‬‫התחום וכן חסמים ספציפיים לכ"א מענפי התחום, שיש בהם בכדי לעקב גם את‬ ‫מימוש ההסדרות שפורסמו עד כה ולדחות את הייצור הפוטנציאלי הזמין כיום.‬ ‫א. ניתוח יעדי הממשלה ותמונת מצב לעמידה ביעדים‬‫החלטת ממשלה מס 1455 (חכ/170) מחודש ינואר 2112 קבעה לראשונה "...יעד‬‫מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של %10 מצורכי האנרגיה‬‫בחשמל של המדינה לשנת 1010..." ו- "... יעד ביניים של %5 לייצור חשמל‬ ‫מאנרגיה מתחדשת במהלך שנת 2010 ...". יעדים אלו אושררו בשנת 00121.‬‫על מנת לתרגם יעדים אלו לכמות ההספק המותקן של מתקני אנרגיה מתחדשת‬‫הנדרש בכדי להשיגם, יש לחזות את צריכת החשמל הלאומית בשנים 4014 ו- 1414‬‫בהתאמה וממנה לגזור את הכמויות. להלן גרף המתבסס על נתוני משרד האנרגיה 2:‬ ‫1 יעדי ההחלטה אושררו בקיץ 0012 בהחלטת ממשלה מס 5454‬ ‫2 הגרף מתבסס על נותני משרד האנרגיה – התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית‬
 3. 3. ‫3‬‫הסתמכות על נתוני חיזוי צריכה מהמנים הנה יסודית לחישוב יעדי האנרגיה המתחדשת‬‫בכמויות הספק מותקן ואולם מדיניות משרד האנרגיה לתחום, מחודש פברואר 1014,‬‫התבססה על תסריט הצלחה תיאורטית מלאה של התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית,‬ ‫זאת מבלי להציג תרחיש למקרה בו יעד ההתייעלות אינו מושג.‬‫יתרה מכך, תחזית הצמיחה הצפויה בצריכת החשמל שהכין המשרד מסתמכת על גידול‬‫חזוי שנתי של % 3.5 כאשר בפועל הגידול בשנים 1012 ו- 0012 היה הגידול % 5.3 ו- %‬‫4.3 בהתאמה. תוצאה אפשרית לחישוב חסר של צרכי המשק בחשמל הנה חישוב חסר של‬ ‫בכמויות ההספק המותקן הנדרש ובהתאם אי עמידה ביעדים.‬ ‫קביעת מדיניות לתחום מחייבת התייחסות לתחזית עסקים כרגיל וכן‬ ‫מחייבת התייחסות לגידול הראלי השנתי בצריכת החשמל‬ ‫עמידה ביעד % 10 בשנת 1414‬‫סיכום כלל המכסות לייצור חשמל ממקורות מתחדשים שאושרו עד כה ע"י הרשות לשרותים‬‫ציבוריים חשמל, בכל הטכנולוגוית, בתוספת ההספק המותקן הצפוי במכרזי אשלים (תרמו-‬ ‫סולארי ופוטו-וולטאי), מסתכם ל- 44444 ‪( MW‬פירוט בנספח א).‬‫נתון זה מלמד על חוסר מצטבר של 0 ‪ ,TWH 4.3 - TWH‬לפי תחזית עסקים כרגיל או‬‫התייעלות, בהתאמה, בכדי לעמוד ביעד הייצור של % 10 לשנת 1212 ואולם בהחלטת‬‫הממשלה מחודש יולי 0012 הוטל על משרד האנרגיה, לא יאוחר מינואר 5012, לערוך‬‫בחינה מחודשת של המדיניות לפיה נקבעו מכסות הייצור. מקורה של קביעה זו בהתפתחות‬ ‫הטכנולוגית ובשינויים במחירי מתקני הייצור (בייחוד לגבי הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית).‬ ‫עמידה ביעד % 3 בשנת 4014‬‫מסמך זה מתייחס לעיבוד נתוני משרד האנרגיה, לפיו בסוף שנת 5012 צפויה צריכה חזויה‬‫של חשמל (בצבע אדום בגרף) של 33 ‪ TWH‬לפי תסריט עסקים כרגיל ו- 0..3 ‪ TWH‬לפי‬ ‫תסריט התייעלות אנרגטית.‬‫לפי נתונים אלו %3 מצרכי החשמל בשנים אלו מסתכם ליעד באנרגיה מתחדשת לשנת‬‫5012 של 5.5 ‪ TWH‬לפי תסריט עסקים כרגיל ו- 0..4 ‪ TWH‬לפי תסריט התייעלות‬ ‫אנרגטית (מסומן באדום בגרף).‬‫לדו"ח זה מצורף מודל3 שבחן מהם אמצעי הייצור שיכולים לספק בפועל חשמל לרשת עד‬‫לסוף שנת 5012, כאשר ברור כי כמעט כל ההספק המותקן יגיע ממתקנים פוטו-וולטאים,‬ ‫נוכח מורכבות והתמשכות פיתוח פרוייקטים בטכנולוגיות אחרות.‬‫המודל מפחית ממצבת הייצור את התחנות התרמו-סולאריות, אשר צפויות לייצר חשמל‬‫לרשת לאחר שנת 5012, כמו גם את מרבית המכסות לחוות רוח וביו-מסה (ההנחה היא כי‬‫עד לסוף שנת 5012 רק 14‪ MW‬של חוות רוח וטורבינות קטנות יקומו ו14‪ MW‬של מתקני‬ ‫ביו-גז). מן המודל עולה המסקנה להלן:‬ ‫על מנת לעמוד ביעדי הייצור לשנת 4014‬ ‫יש להסדיר ייצור של 113-110‪ 4MW‬במתקנים פוטו-וולטאים‬ ‫זאת בנוסף למכסות ולמכרזים שפורסמו עד כה‬ ‫3 נספח א לדו"ח‬ ‫4 הפער בהתאם לתסריט התייעלות אנרגטית או עסקים כרגיל‬
 4. 4. ‫4‬ ‫ב. חסמים יסודיים להתפתחות התחום‬‫מיסוד התחום לא כלל שינויי חקיקה נדרשים אי הסדרה בחקיקה של התחום,‬‫שיש לו השלכות רוחב במשק האנרגיה, לצד השלכות תקציביות במליארדי ש"ח, יצר פקעת‬‫בירוקרטית שתוצאתה אי אחידות במדיניות משרדי הממשלה השונים וחוסר ודאות לעוסקים‬‫בתחום, דבר שגרם בסופו של יום להגברת סיכוני היזמות ולייקור התחום בהתאמה. יש‬‫צורך בחקיקה שתסדיר את מעמד התחום, קביעת יעדי הייצור בחקיקה, תיקון חוק משק‬‫החשמל (לדוגמא ע"מ לפטור מחובת רשיון מתקני מתח נמוך), תיקון חוק התכנון והבניה‬‫(ע"מ לפטור את התחום מחובת היטל ההשבחה), תיקון חוק מקרקעי ישראל וכיוצ"ב.‬ ‫חקיקה זו צריכה להתבסס על בחינת מערך החסמים בו שרוי התחום כיום.‬‫קביעת עלויות התחום באופן מעוות תוך שימוש בנתונים מגמתיים‬‫העלות העודפת של ייצור חשמל במקורות מתחדשים, אשר מושתת על ציבור צרכני החשמל‬‫כתוצאה ממימוש הסדרות שמפרסמת הרשות, נגזרת מהשוואה לעלויות ייצור החשמל‬‫הקונבנציונאלי וזה נקבע בישראל באופן מעוות אשר אינו משקף עלויות יציור ריאליות, או את‬‫הנזק הסביביתי בייצור הקונבנציונאלי, או את חוב חברת החשמל. מאידך תועלות הייצור‬‫במקורות מתחדשים, כגון גיוון סל מקורות הייצור הלאומי, לא חושבו בתחשיבי ההשוואה.‬‫מצב זה צפוי להשתנות לאחר פרסום מסקנות ועדת קנדל. יש לציין כי נתונים בדבר גובה‬‫העלות העודפת, שהיוו בסיס להחלטות קביעת מדיניות לתחום, התייחסו לעלות העודפת‬‫הידועה ביום החישוב ולא על פני תקופת הייצור, דבר שגרם לחישוב מוטעה ומגמתי באשר‬ ‫לייקור האמיתי של התחום את חשבונות החשמל על פני תקופה של 12 שנה.‬‫חוסר תיאום בינמשרדי של משרדי הממשלה והרשויות מעל . משרדי‬‫ממשלה ורשויות שונים מסדירים כיום את התחום. ריבוי הרגולטורים ללא גוף מתאם אחד‬‫אחראי לאנדרלמוסיה רבתי אשר שוררת כיום בתחום בכל הנוגע לתיאום מדיניות הגופים‬‫השונים. החלטת ממשלה מס 4702 (הסרת חסמים במשק האנרגיה) משנת 7112 קבעה‬‫ועדת מנכ"לים למטרה זו אשר מחוייבת בדיווח לשר האנרגיה על בסיס חדשי ואולם ועדה זו‬‫אינה מתכנסת. אחת הדוגמאות הטובות להמחשה הוא חוסר התיאום בין ההסדרות‬‫הכלכליות שמפרסמת הרשות לבין דרישות ממ"י בגין שימוש בקרקע ודרישות חלק מועדות‬ ‫התכנון לתשלום היטל השבחה שלא נכללו בתחשיב הרשות במקור.‬‫חוסר רציפות בהסדרות לייצור חשמל מדיניות הממשלה לא תורגמה עד כה‬‫לרגולציה שתאפשר רצף הסדרתי לייצור חשמל ממקורות מתחדשים בישראל. התוצאה היא‬‫סביבת עסקים בלתי אפשרית לעוסקים בתחום, שנאלצים לגייס ולפטר עובדים בהתאם‬‫למצב המכסות בשוק. חוסר הרציפות בהסדרת התחום גורם לפעילות לא רציפה של‬ ‫החברות ופוגע ביכלתן להתייעל ולהתמקצע, בניגוד לאינטרס הלאומי בפיתוח התחום.‬‫עיכוב תהליכים ברשות לשירותים ציבוריים חשמל שימועים להסדרות‬‫מפורסמים ומאושרים לעיתים לאחר חודשים רבים וגם לאחר תקופה של יותר משנה. כמו‬‫כן, תהליך אישור רשיונות ייצור חשמל ברשות התעכב באופן לא סביר ובקשות לרשיון נדונו‬‫זמן רב לאחר המועד בו הוגשו. מצב זה השתנה לאחרונה עם חילופי גברי ברשות ואולם‬‫כעת מתעכב מזה חודשים תהליך אישור סגירות פננסיות לרשיונות ייצור חשמל, למרות‬‫שמדובר בשלב בשל בתהליך הרישוי שהוצאות נכרות מצד היזמות בצדו ולמעשה כסף שוכב‬ ‫בחשבונות בנק וממתין להחלטות הרשות וייצור חשמל באתרים סולאריים מתעכב בהתאמה.‬
 5. 5. ‫5‬‫התעלמות מעקרון מזעור עלויות התחום על עלות הקווט"ש ממקורות מתחדשים‬‫מועמסות עלויות נוספות, כגון ארנונה, אגרות בניה, היטלי השבחה (חלק מן הרשויות החלו‬‫לדרוש תשלום היטלים), דמי חכירה (ממ"י עדיין לא קבע), מיסוי ועוד. אלו תורמים להגדיל‬‫את היקף העלות אשר מושתת בסופו של יום על ציבור צרכני החשמל ולמעשה גורמים לייקור‬‫התחום. התנהלות הרגולטורים בתחום עד כה מתעלמת מעקרון מזעור עלויות התחום‬ ‫שסופו להפחית את עלות התחום לציבור בישראל ולאפשר את הגדלת היקף הייצור.‬‫רשת חשמל לא מפותחת והעדר תמרוץ לשימוש ברשת הקיימת עמידה‬‫ביעדי הייצור שנקבעו לשנת 1212 מחייבת את פיתוחה של רשת החשמל הקיימת, בייחוד‬‫מאזור דרום הארץ צפונה. במצב הדברים הידוע כיום לא קיימות תכניות פיתוח שיאפשרו‬‫הגעה ליעד שנקבע לשנת 1212 ומדובר בפיתוח שיארך שנים רבות. מאידך, מערך‬‫ההסדרות הקיים אינו מאפשר מיצוי של הפוטנציאל הקיים בשימוש ביכולת הרשת הקיימת,‬‫כאשר מנגד קיים פוטנציאל ייצור בטכנולוגיה הפוטו-וולטאית אשר עולה על 0‪ GW‬של אתרים‬‫לייצור חשמל, שפיתוחם החל ובגין מרביתם כבר הוגשו לרשות החשמל בקשות רשיון לייצור‬ ‫חשמל.‬ ‫ג. מיפוי חסמים בהסדרות השונות‬ ‫0. מתקנים קטנים פוטו-וולטאים פרטיים עד 30 ‪ - KW‬גגות בתים פרטיים:‬ ‫מימון ואח‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬ ‫אין חסם‬ ‫טרם אושרו תעריפי‬ ‫אין חסם‬ ‫אין אופק הסדרתי‬ ‫מכסה‬ ‫ארנונה שמקדם משרד מימון נקבע לפי‬ ‫לאחר 2012‬ ‫מוגבלת‬ ‫טיב הלקוח בבנק‬ ‫הפנים בחקיקה‬ ‫לשנת‬ ‫תהליך אישור‬ ‫2012 של‬ ‫פטור ממס‬ ‫חלק מן הרשויות‬ ‫ממושך ומורכב‬ ‫40 ‪MW‬‬ ‫להכנסה שנתית‬ ‫דורשות היטל‬ ‫הכולל ריבוי בדיקות‬ ‫של .0 אלף‬ ‫השבחה בגין אישור‬ ‫ע"י חח"י, קבלת‬ ‫כלכליות‬ ‫ש"ח לא אושר‬ ‫תמ"א 10/ד/10 אשר‬ ‫היתר הפעלה‬ ‫ההתקנות‬ ‫בתקנות וקיימת‬ ‫מסכל את כדאיות‬ ‫ממשרד התשתיות‬ ‫נמוכה‬ ‫אי ודאות לגבי‬ ‫ההתקנה . החלו‬ ‫ודרישה לטופס 5‬ ‫בהשוואה‬ ‫תחולתו‬ ‫נסיונות בחלק מן‬ ‫למתקן‬ ‫להסדרות‬ ‫הרשויות לגביה‬ ‫אחרות‬ ‫יצרן חשמל‬ ‫רטרואקטיבית של‬ ‫עלויות יחודיות‬ ‫מפאת‬ ‫בבית פרטי‬ ‫היטלים.‬ ‫אשר נדרשות‬ ‫חוסר יתרון‬ ‫נאלץ לפתוח‬ ‫בבתים פרטיים כגון‬ ‫לגודל‬ ‫תיק עוסק‬ ‫הוצאת טופסי 4‬ ‫עבודות תשתית לא‬ ‫ועלויות‬ ‫מורשה ואינו‬ ‫לגגות סולאריים‬ ‫נלקחו בחשבון‬ ‫קבועות‬ ‫חדשה לועדות התכנון יכול להיות‬ ‫התעריף‬ ‫דומות‬ ‫עוסק פטור‬ ‫שאינן יודעות כיצד‬ ‫להתמודד עם‬ ‫הדרישה‬
 6. 6. ‫6‬ ‫4. מתקנים קטנים פוטו-וולטאים עסקיים עד 13 ‪ - KW‬גגות מסחריים‬‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬ ‫אין‬ ‫טרם אושרו‬ ‫ממ"י חוסמת‬ ‫כנ"ל ובנוסף:‬ ‫מכסות‬ ‫התקנות מתקני תעריפי ארנונה‬ ‫2012‬ ‫שמקדם משרד‬ ‫עקיבה או‬ ‫תור חח"י מנוהל בחוסר‬ ‫של 44 ‪MW‬‬ ‫הפנים בחקיקה.‬ ‫מתקנים‬ ‫שקיפות ובעצלתיים. אין‬ ‫ובנוסף‬ ‫קרקעיים‬ ‫כללים או פרסום לגבי‬ ‫14 ‪MW‬‬ ‫חלק מן הרשויות‬ ‫בחלקות א‬ ‫בקשות אשר מחליפות‬ ‫(בצורת‬ ‫דורשות היטל‬ ‫במושבים‬ ‫בקשות אחרות שנפסלו‬ ‫חשמל)‬ ‫למרות שהנושא השבחה בגין‬ ‫מוצו‬ ‫אישור תמ"א‬ ‫הוסדר באופן‬ ‫קיים פער בין המכסה‬ ‫מפורש בתמ"א 10/ד/10 אשר‬ ‫שאושרה לבין מס הבקשות‬ ‫לא ניתן‬ ‫מסכל את כדאיות‬ ‫10/ד/10‬ ‫שאישרה חח"י הן לגבי‬ ‫להגיש‬ ‫ההתקנה. החלו‬ ‫מכסות 0012 ו-2012‬ ‫יותר‬ ‫נסיונות בחלק מן‬ ‫בקשות‬ ‫הרשויות לגביה‬ ‫נתנה קידמות לבקשות‬ ‫חיבור‬ ‫רטרואקטיבית של‬ ‫שהוגשו ע"י מחלקים ללא‬ ‫היטלים.‬ ‫פרסום הכללים שאפשרו‬ ‫זאת או פרסום כמות‬ ‫בקשות מחלקים‬ ‫5. מתקנים פוטו-וולטאים ברשת החלוקה (גגות בינוניים) 03 ‪MW 04 – KW‬‬ ‫מימון‬ ‫ממ"י תכנון‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬ ‫הבנקים‬ ‫טרם אושרו‬ ‫אין‬ ‫אין צפי להסדרות‬ ‫המכסה כוללת‬ ‫מוגבלים ע"י‬ ‫תעריפי ארנונה‬ ‫המשך והיזמות בענף‬ ‫נקבעה ל-‬ ‫בנק ישראל‬ ‫זה פסקה כבר בשנת‬ ‫114‪.MW‬‬ ‫בהיקף‬ ‫חלק מן הרשויות‬ ‫0014.‬ ‫ההלוואות‬ ‫דורשות היטל‬ ‫עד כה הוגשו‬ ‫הבנקאיות‬ ‫השבחה בגין‬ ‫תהליך רישוי מורכב‬ ‫מעל 117‬ ‫למיזמים בהם‬ ‫אישור תמ"א‬ ‫וממושך.‬ ‫בקשות לרשיון‬ ‫חברת החשמל‬ ‫10/ד/10 אשר‬ ‫ייצור חשמל‬ ‫היא המשלמת.‬ ‫מסכל את כדאיות‬ ‫כעת עיכוב באישור‬ ‫שהיקף הספק‬ ‫ההתקנה. החלו‬ ‫סגירות פננסיות מצד‬ ‫מותקן כולל של‬ ‫נסיונות בחלק מן‬ ‫רשות החשמל.‬ ‫מעל 1120‬ ‫הרשויות לגביה‬ ‫‪.MW‬‬ ‫רטרואקטיבית של‬ ‫חוסר שקיפות‬ ‫היטלים.‬ ‫בהתקדמות תור‬ ‫(מכסה זאת‬ ‫הרשיונות ובהתנהלות‬ ‫נקבעה הן‬ ‫הרשות.‬ ‫למתקני גגות‬ ‫ולמתקנים‬ ‫חסם מלאכותי‬ ‫קרקעיים‬ ‫בהסדרה מונע הקמה‬ ‫יחדיו).‬ ‫של יותר ממתקן בינוני‬ ‫אחד באותה "חטיבת‬ ‫קרקע". קביעה זו‬ ‫יצרה מצב בו פוטנציאל‬ ‫הקמה ע"ג גגות מבנים‬ ‫במושבים נחסם ומאות‬ ‫התקנות פוטנציאליות‬ ‫ברחבי הארץ סוכלו‬
 7. 7. ‫7‬ ‫4. מתקנים פוטו-וולטאים ברשת החלוקה (מתקנים קרקעיים) 03 ‪MW 04 – KW‬‬‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫סטטוס רשות/‬ ‫חח"י‬ ‫כנ"ל‬ ‫דרישות ממ"י לתשלום בגין שימוש בקרקע לא טרם אושרו‬ ‫כנ"ל‬ ‫כנ"ל‬ ‫תעריפי‬ ‫ברורה. החלטת ממ"י להוצאת שומות‬ ‫ארנונה‬ ‫פרטניות יוצרת אי וודאות מובנית בתהליך.‬ ‫מדיניות‬ ‫דרישות ממ"י אינן מותאמות לתעריפים‬ ‫היטלי‬ ‫שקובעת הרשות דבר שיוצר עיוות‬ ‫השבחה לא‬ ‫בהסדרה ומייבא אי ודאות באשר לכלכליות‬ ‫ברורה ולא‬ ‫ההתקנות וסיכון רב ליזמים בתחום‬ ‫מתואמת עם‬ ‫ממ"י או עם‬ ‫הסרת רשות‬ ‫החשמל‬ ‫3. מתקנים גדולים ברשת ההולכה (פוטו וולטאי ותרמו-סולארי) מעל 40 ‪MW‬‬ ‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬ ‫מקורות מימון‬ ‫כנ"ל‬ ‫כנ"ל‬ ‫תהליך רישוי‬ ‫קיימת‬ ‫מוגבלים לאור‬ ‫מתעכב.‬ ‫מכסה‬ ‫הקיף‬ ‫תחנות כח אשר‬ ‫כללים קשים של‬ ‫של‬ ‫הפרוייקטים‬ ‫מצריכות תכנית‬ ‫מיזם אזורי ומכסה‬ ‫החלטת ממשלה‬ ‫115‬ ‫ודרגת הסיכון‬ ‫תשתית לאומית‬ ‫של 142 דונם לישוב‬ ‫5454 מגבילה‬ ‫‪MW‬‬ ‫של חח"י,‬ ‫בועדה לתשתיות‬ ‫הופכים את התחנה‬ ‫מיזמים פוטו-‬ ‫בייחוד עבור‬ ‫לאומיות/תכנית‬ ‫לאגד ישובים, דבר‬ ‫וולטאים שלא‬ ‫גופי מימון‬ ‫מתאר בועדה‬ ‫שמייקר ומקשה על‬ ‫יצליחו להשיג‬ ‫זרים.‬ ‫מחוזית.‬ ‫הקמת מיזמים.‬ ‫אישור תעריף עד‬ ‫ליום 5012.0.0‬ ‫החלטת ועדת‬ ‫כללי השבת קרקעות ללא רשיון מותנה‬ ‫ויוצרת סיכון רב‬ ‫הכלכלה‬ ‫לא ניתן להתקדם‬ ‫מייקרים את‬ ‫נוכח מורכבות‬‫לערבות מדינה‬ ‫בתהליכים‬ ‫העסקאות מול‬ ‫פיתוח מיזמים‬ ‫פגה בסוף‬ ‫בות"ל.‬ ‫הישובים.‬ ‫אלו.‬ ‫0014.‬ ‫טרם אושרו‬ ‫הכלל כי מיזם שלא‬ ‫אמת מידה‬ ‫הבנקים‬ ‫תעריפי ארנונה‬ ‫יקום בתוך שלש‬ ‫תומכת מימון‬ ‫מוגבלים ע"י‬ ‫שמקדם משרד‬ ‫שנים מעת הקצאת‬ ‫למתקנים ששווים‬ ‫בנק ישראל‬ ‫הפנים בחקיקה‬ ‫הקרקע יחזיר את‬ ‫עולה על 14 מיל‬ ‫בהיקף‬ ‫מלא שטח הפרוייקט‬ ‫ש"ח תפקע בתוך‬ ‫ההלוואות‬ ‫חוסר בהירות‬ ‫לממ"י יוצר סיכון רב‬ ‫מספר חודשים‬ ‫הבנקאיות‬ ‫לשאלת היטל‬ ‫נוכח מורכבות פיתוח‬ ‫ואין צפי או‬ ‫למיזמים בהם‬ ‫ההשבחה‬ ‫המיזמים.‬ ‫וודאות לגבי‬‫חברת החשמל‬ ‫בקרקעות ממ"י‬ ‫הארכת תוקפה‬‫היא המשלמת‬
 8. 8. ‫8‬ ‫3. טורבינות רוח קטנות עד 13 ‪KW‬‬ ‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/‬ ‫סטטוס‬ ‫חח"י‬‫בנקים נמנעים‬ ‫אין נתוני מדידות‬ ‫אין כללים ברורים‬ ‫אין‬ ‫14 ‪MW‬‬ ‫מכסה של‬‫מכניסה ומימון‬ ‫רוח מקצועיים‬ ‫של ממ"י לגבי‬ ‫אושרה בשנת 2112‬‫בתחום מאפת‬ ‫בישראל.‬ ‫הקצאת‬ ‫ועד כה טרם מומשה‬ ‫חדשנות‬ ‫קרקעות/שימוש‬‫התחום ומיעוט‬ ‫אין מתווה תכנוני‬ ‫לטורבינות רוח.‬‫הביקוש בשוק‬ ‫לקבלת היתר‬ ‫למדידת‬ ‫רוח/הקמת‬ ‫טורבינות קטנות‬ ‫הכנת תמ"א‬ ‫10/ד/20 צפויה‬ ‫לעכב את פיתוח‬ ‫התחום בשנה‬ ‫לפחות‬ ‫.. חוות טורבינות רוח ברשת החלוקה וההולכה‬ ‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬‫כנ"ל לגבי‬ ‫אין נתוני מדידות רוח‬ ‫אין כללים‬ ‫ההסדרה קבעה‬ ‫מכסה‬‫פרוייקטים‬ ‫מקצועיים בישראל‬ ‫ברורים של‬ ‫תעריף מתמרץ‬ ‫של‬ ‫סולאריים‬ ‫ממ"י לגבי‬ ‫לחווה שתייצר‬ ‫114‬ ‫ברשת‬ ‫אין מתווה תכנוני לקבלת‬ ‫הקצאת‬ ‫חשמל לפני סוף‬ ‫‪MW‬‬ ‫החלוקה‬ ‫שנת 5012 ואולם קרקעות/שימוש היתר למדידת רוח‬ ‫וההולכה‬ ‫לטורבינות רוח.‬ ‫הרב המוחץ של‬ ‫לעיל‬ ‫שני מסלולי התכנון‬ ‫הפרוייקטים לא‬ ‫הקיימים (ות"ל ותמ"א‬ ‫מסלול קול‬ ‫יצליח לעמוד‬ ‫10/ד/4) אינם ברורים‬ ‫קורא של‬ ‫בתאריך יעד זה‬ ‫מבחינת התנאים‬ ‫משרד‬ ‫מפאת מורכבות‬ ‫הסביבתיים וכן תנאי משרד‬ ‫התשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫הבטחון בתהליך האישור‬ ‫מתעכב מזה‬ ‫הפרוייקטים.‬ ‫שנתיים (אמור‬ ‫הכנת תמ"א 10/ד/20‬ ‫לאפשר‬ ‫הקצאה הפטור צפויה לעכב את פיתוח‬ ‫התחום‬ ‫ממכרז)‬
 9. 9. ‫9‬ ‫.. מתקני ביו-גז‬ ‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/‬ ‫סטטוס‬ ‫חח"י‬ ‫בנקים נמנעים‬ ‫אין נתוני‬ ‫אין כללים‬ ‫אין‬ ‫מכסה של‬ ‫מכניסה ומימון‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ברורים של‬ ‫110 ‪MW‬‬ ‫ביומסה בישראל בתחום מאפת‬ ‫ממ"י לגבי‬ ‫חדשנות התחום‬ ‫הקצאת‬ ‫בעיה גנרית לאור‬ ‫קרקעות/שימוש מתווה תכנוני לא ומיעוט הביקוש‬ ‫חוסר יכולת להשיג‬ ‫בשוק‬ ‫למתקני ביו-גז ברור‬ ‫מקורות ארוכי טווח‬ ‫לאספקת הביומסה‬ ‫אין אספקה מוסדרת‬ ‫בישראל של פסולת‬ ‫עירונית אורגנית או‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫0. מתקני חלוץ (טכנולוגיות חדשניות שונות)‬ ‫מימון‬ ‫תכנון‬ ‫ממ"י‬ ‫רשות/חח"י‬ ‫סטטוס‬ ‫בעיית מימון‬ ‫מתווה‬ ‫אין כללים של‬ ‫פרסום‬ ‫הסדרה טרם‬ ‫מובנית.‬ ‫תכנוני לא‬ ‫ממ"י לגבי‬ ‫הסדררה‬ ‫התפרסמה‬ ‫ברור‬ ‫הקצאת קרקעות‬ ‫לתחום‬ ‫ככלל בנקים‬ ‫בייחוד‬ ‫למתקני חלוץ‬ ‫מתעכב‬ ‫יוזמות רבות אשר‬ ‫ומוסדות‬ ‫למתקן‬ ‫ברשות‬ ‫ממתינות לפרסום‬ ‫פיננסים אינם‬ ‫שאינו פוטו-‬ ‫היקש מהכללים‬ ‫החשמל‬ ‫נמצאות על סך‬‫מממנים מתקני‬ ‫וולטאי‬ ‫שנקבעו לדמי‬ ‫קריסה‬ ‫חלוץ.‬ ‫שימוש בקרקע‬ ‫ההסדרה‬ ‫למתקנים פוטו-‬ ‫הייתה‬ ‫צוות בינמשרדי‬ ‫וולטאים יסכל‬ ‫אמורה‬ ‫בראשות מדעני‬ ‫את הקמת‬ ‫להסדיר‬ ‫התשתיות התמ"ת‬ ‫הקמת מתקני המתקנים‬ ‫שהיה אמור לקום‬ ‫חלוץ כבר‬ ‫לפי החלטה 4.45‬ ‫בשנת 2012‬ ‫ולהגיש מסקנותיו‬ ‫עד לחודש ינואר‬ ‫4014 טרם קם‬
 10. 10. ‫10‬‫נספח א‬ ‫ייצור‬ ‫מכסה/הספק‬ ‫ביצוע מתוכנן‬ ‫אמצעי ייצור‬ ‫5‬ ‫ב‪TWH‬‬ ‫מותקן מתוכנן‬ ‫421.1‬ ‫40‪MW‬‬ ‫בוצע‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים פרטי‬ ‫‪ PV‬קטן‬ ‫(עד 40‪ )KW‬הסדרה ‪2114 I‬‬ ‫ברשת‬ ‫471.1‬ ‫75‪MW‬‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים עסקי‬ ‫החלוקה‬ ‫(כולל גלישה 40‪)MW‬‬ ‫(עד 14‪ )KW‬הסדרה ‪I‬‬ ‫411.1‬ ‫15‪MW‬‬ ‫בוצע‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים פרטי‬ ‫(בלתי מוגבל לשנת‬ ‫(עד 40‪ )KW‬הסדרה ‪II‬‬ ‫0012)‬ ‫240.1‬ ‫120‪MW‬‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים עסקי‬ ‫(עד 14‪ )KW‬הסדרה ‪II‬‬ ‫421.1‬ ‫40‪MW‬‬ ‫2012‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים פרטי‬ ‫(עד 40‪ )KW‬הסדרה ‪III‬‬ ‫441.1‬ ‫44 ‪MW‬‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים עסקי‬ ‫(עד 14‪ )KW‬הסדרה ‪III‬‬ ‫751.1‬ ‫14 ‪MW‬‬ ‫2012‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים עסקי‬ ‫(עד 14‪ )KW‬הסדרה ‪IV‬‬ ‫751.1‬ ‫14 ‪MW‬‬ ‫מתוכנן 4012‬ ‫מתקנים קטנים פוטו וולטאים‬ ‫הסדרה ‪V‬‬ ‫475.1‬ ‫114‪MW‬‬ ‫4012-2012‬ ‫מתקנים פוטו וולטאים ברשת החלוקה‬ ‫‪ PV‬בינוני‬ ‫ברשת החלוקה (04‪ KW‬ועד כ- ‪)02 MW‬‬ ‫521.1‬ ‫11‪MW‬‬ ‫5012-4012‬ ‫מכרזי קרקע ממ"י ברשת החלוקה‬ ‫245.1‬ ‫112‪MW‬‬ ‫5012-4012‬ ‫מתקנים סולאריים ברשת ההולכה ‪PV‬‬ ‫‪ PV‬גדול‬ ‫ברשת ההולכה כולל מכרז תמנע‬ ‫444.1‬ ‫112‪MW‬‬ ‫4012‬ ‫מתקנים סולאריים ברשת ההולכה‬ ‫תרמו-סולארי‬ ‫‪CSP‬‬ ‫הולכה‬ ‫411.1‬ ‫14‪MW‬‬ ‫4012‬ ‫טורבינות רוח קטנות‬ ‫רוח‬ ‫247.0‬ ‫114‪MW‬‬ ‫7012-4012‬ ‫חוות טורבינות רוח‬ ‫0.1‬ ‫14‪MW‬‬ ‫5012‬ ‫חוות טורבינות רוח‬ ‫042.1‬ ‫110‪MW‬‬ ‫7012-5012‬ ‫ביו-גז‬ ‫ביו-מסה‬ ‫440.1‬ ‫14‪MW‬‬ ‫5012‬ ‫ביו-גז‬ ‫4.1‬ ‫14‪MW‬‬ ‫7012-5012‬ ‫ביומסה‬ ‫02.1‬ ‫100‪MW‬‬ ‫1012-4012‬ ‫מכרז אשלים ‪ Plot A‬תרמו-סולארי‬ ‫מכרזי אשלים‬ ‫02.1‬ ‫100‪MW‬‬ ‫1012-4012‬ ‫מכרז אשלים ‪ Plot B‬תרמו סולארי‬ ‫251.1‬ ‫14‪MW‬‬ ‫4012-5012‬ ‫מכרז אשלים – פוטו וולטאי‬ ‫.4.3‬ ‫44444 ‪MW‬‬ ‫ריכוז בייצור מלא עד 1414‬ ‫‪TWH‬‬‫מודל ייצור חזוי 4014 (כולל מכסות ומכרזי ‪ MW41 + PV‬חוות רוח + 14 ‪ MW‬טורבינות רוח קטנות + 14‪ MW‬ביו-גז)‬ ‫0.0‪TWH‬‬ ‫43040 ‪MW‬‬ ‫ריכוז ייצור חזוי 4014 (הפחתת יצרנות בקו מחיקה אמצעי)‬ ‫0.1‬ ‫113 ‪MW‬‬ ‫חסר ב‪ TWH / PV MW‬להשגת יעד 4014 (תסריט התייעלות)‬ ‫‪TWH‬‬ ‫%3 מצרכי החשמל בסוף שנת 4014 = 0..4 ‪TWH‬‬ ‫4.0‬ ‫‪MW‬‬ ‫110‬ ‫חסר ב‪ TWH / PV MW‬להשגת יעד 4014 4014 (תסריט עסקים כרגיל)‬ ‫‪TWH‬‬ ‫3 % מצרכי החשמל בסוף שנת 4014 = 5.5 ‪TWH‬‬ ‫5 חישוב לפי מקדמי נצילות נורמטביים של רשות החשמל‬

×