Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫נתיבי הגז הטבעי לישראל – מחברים את המדינה לגז טבעי‬ ‫נתיבי הגז הטבעי לישראל‬  ‫מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי‬      ...
‫המסגרת הכללית בה פועלת החברה‬ ‫נתג"ז הינה חברה ממשלתית הפועלת מכוח רישיון ל- 03 שנה שהוענק לה ב- 4002‬   ‫‪‬‬ ‫יעוד: ...
‫תהליך הקמת מערכת להולכת גז טבעי בישראל‬      ‫החלטת משרד התשתיות הלאומיות להקמת קו הולכה ראשי /‬          ...
‫מתקני הגז במערכת ההולכה הארצית‬               ‫צנרת יבשתית וימית‬  ‫‪‬‬‫בקטרים "21-"03, המוליכה גז בלחץ...
‫מתקני הגז במערכת ההולכה הארצית‬         ‫תחנות הפחתת לחץ ומדידה- ‪:PRMS‬‬     ‫‪‬‬   ‫        )‪(PRMS= Pr...
‫הקו הימי‬   ‫מקטע ימי צפוני‬         ‫רידינג - דור‬        ‫פעיל: 7002/7‬        ‫אורך: 06 ק"מ...
‫אשדוד-שורק-קרית גת- אשקלון, שורק-נשר‬        ‫המקטע המרכזי:‬                      ‫גזר‬‫ת. ...
‫קרית גת-סדום‬      ‫המקטע הדרומי:‬     ‫מפעלי ים המלח‬      ‫פעיל: 9002/90‬   ‫פעיל: 9002/8‬      ...
‫חגית-תל קשיש- חיפה, תל קשיש-אלון תבור‬     ‫המקטע הצפוני:‬                 ‫חגית*‬          ...
‫)במהלך ההקמה - 0102(‬  ‫תחנת הגפה ופיצול תל קשיש‬
‫‪ PRMS‬אלון תבור‬
‫‪ PRMS‬חיפה חח"י‬
‫ בזן‬PRMS
‫‪ PRMS‬רמת חובב – אזור תעשייה‬
‫שיקום נופי בסיום העבודות‬ ‫פארק חדרה‬            ‫אזור אשל הנשיא‬          ‫תוואי מתוכנן של נתג"ז‬ ...
‫מערכת ההולכה 5002-1102 - מה הוקם עד כה‬‫לקראת הפעלה‬  ‫מערכת פעילה‬   ‫סוג מתקן‬  ‫‐‬     ‫534 ק"מ‬    ‫צנרת ...
‫צפי הביקוש לגז טבעי בשני העשורים הבאים‬      ‫81‬      ‫61‬                          ...
‫ייצור החשמל בישראל בשני העשורים הבאים‬‫%001‬‫%09‬‫%08‬‫%07‬          ‫גז טבעי‬‫%06‬‫%05‬‫%04‬‫%03‬       ...
‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬          ‫דברת - ציפורית‬             ‫אורך: 52 ק"מ‬    ...
‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬            ‫הקו המזרחי‬             ‫אורך: 08 ק"מ‬    ...
‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬       ‫הכפלת קו אשדוד - נשר‬              ‫אורך: 73 ק"מ‬   ...
‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬      ‫הכפלת קו אשקלון - קרית גת‬               ‫אורך: 42 ק"מ‬...
‫סיכום תכנית הפיתוח של נתג"ז )מקטעים( 1102-4102‬                  ‫אשקלון–‬  ‫אשדוד–‬‫דברת-‬      ...
‫מערכת ההולכה 5002-1102 - מה הוקם עד כה‬‫לקראת הפעלה‬  ‫מערכת פעילה‬   ‫סוג מתקן‬  ‫‐‬     ‫534 ק"מ‬    ‫צנרת ...
‫תנאים נדרשים לחיבור לקוח למערכת הארצית להולכת גז טבעי‬            ‫‪ ‬קיבולת גז מעל 000,2 מטר מעוקב לשעה )‪(N...
‫מודל חיבור ללקוח‬    ‫עמידה בתנאים הנדרשים לחיבור למערכת‬ ‫קביעת פרמטרים להזמנת תחנת הפחתת לחץ )‪:(PRMS‬‬ ‫ספיקות, טמפ...
‫קידום חיבור מערכות חלוקה ויצרני חשמל פרטיים‬                      ‫חברות חלוקה:‬          ...
‫צפי לחיבור מערכות חלוקה‬        ‫חיבור אזור חלוקה מרכז:‬         ‫‪ ‬נשר רבעון ‪2012 III‬‬       ...
‫צפי לחיבור מערכות חלוקה‬      ‫חיבור אזורי החלוקה בצפון:‬  ‫צפי לחיבור התחנות רבעון ‪:2014 III‬‬          ...
‫יעדי החברה‬  ‫‪ ‬הבטחת בטיחות תפעולית ואמינות אספקה‬  ‫‪ ‬המשך פיתוח מערכת הולכה ארצית בפיזור‬           ...
‫תודה רבה על ההקשבה‬‫נתיבי הגז הטבעי לישראל‬‫מחברים את המדינה לגז טבעי‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

שלומי זעירא, סמנכ"ל תפעול נתג"ז "פריסת רשת ההולכה של הגז הטבעי לתעשייה"

1,535 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שלומי זעירא, סמנכ"ל תפעול נתג"ז "פריסת רשת ההולכה של הגז הטבעי לתעשייה"

 1. 1. ‫נתיבי הגז הטבעי לישראל – מחברים את המדינה לגז טבעי‬ ‫נתיבי הגז הטבעי לישראל‬ ‫מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי‬ ‫שלומי זעירא, סמנכ"ל תפעול‬ ‫כנס תעשיית העתיד של ישראל‬ ‫02 ביוני 2102‬
 2. 2. ‫המסגרת הכללית בה פועלת החברה‬ ‫נתג"ז הינה חברה ממשלתית הפועלת מכוח רישיון ל- 03 שנה שהוענק לה ב- 4002‬ ‫‪‬‬ ‫יעוד: הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי בלחץ גבוה )עד 08 ‪(BAR‬‬ ‫‪‬‬ ‫רגולציה: החברה מפוקחת ע"י רשות הגז הטבעי ביחס לתעריפים ובענייני בטיחות‬ ‫‪‬‬ ‫הכנסות: תעריף הולכה המורכב מדמי קיבולת ומדמי הזרמה בפועל‬ ‫‪‬‬‫עובדים: נתג"ז מעסיקה כ-69 עובדים ומתבססת על שירותי מיקור חוץ בתחומים שונים‬ ‫‪‬‬
 3. 3. ‫תהליך הקמת מערכת להולכת גז טבעי בישראל‬ ‫החלטת משרד התשתיות הלאומיות להקמת קו הולכה ראשי /‬ ‫בקשת לקוח לחיבור לקו הולכה ראשי‬ ‫קיומה של תכנית סטאטוטורית מאושרת – תמ"א על נגזרותיה‬ ‫תכנון הנדסי מפורט בהתאם לחוק משק הגז הטבעי ועפ"י התקן ההולנדי 0563 ‪NEN‬‬‫אישור תכנית הנדסית ע"י רשות הגז הטבעי וקבלת היתרי בנייה ע"י רשות רישוי לגז טבעי‬ ‫בוועדה המחוזית הרלוונטית‬ ‫הקמת המקטע / המתקן‬ ‫השלמת בדיקות ) ‪(COMMISSIONING‬‬ ‫קבלת אישור הגזה מרשות הגז הטבעי‬
 4. 4. ‫מתקני הגז במערכת ההולכה הארצית‬ ‫צנרת יבשתית וימית‬ ‫‪‬‬‫בקטרים "21-"03, המוליכה גז בלחץ גבוה )‪(44‐80 bar‬‬‫תחנות קבלה: נקודות כניסת הגז למערכת מספקי הגז‬ ‫‪‬‬ ‫)באשדוד ובאשקלון(.‬
 5. 5. ‫מתקני הגז במערכת ההולכה הארצית‬ ‫תחנות הפחתת לחץ ומדידה- ‪:PRMS‬‬ ‫‪‬‬ ‫        )‪(PRMS= Pressure Reduction & Metering Station‬‬ ‫נקודות מסירת הגז בסמוך לאתר לקוח.‬ ‫תחנות הגפה- ‪BLOCK VALVE STATIONS‬‬ ‫‪‬‬ ‫ממוקמות במרווחים של כ-01 ק"מ, משמשות לתפעול‬ ‫ובקרת המערכת ולבידוד מקטעים בעת חירום.‬
 6. 6. ‫הקו הימי‬ ‫מקטע ימי צפוני‬ ‫רידינג - דור‬ ‫פעיל: 7002/7‬ ‫אורך: 06 ק"מ‬ ‫מקטע ימי דרומי‬ ‫אשדוד-רידינג‬ ‫פעיל: 6002/5‬ ‫אורך: 43 ק"מ‬ ‫מנא"י‬‫פעיל: 7002/80‬ ‫רידינג‬ ‫ר‬‫פעיל: 6002/60‬
 7. 7. ‫אשדוד-שורק-קרית גת- אשקלון, שורק-נשר‬ ‫המקטע המרכזי:‬ ‫גזר‬‫ת. קבלה אשדוד‬ ‫פעיל: 8002/60‬ ‫פעיל: 7002/5‬ ‫פעיל: 8002/60‬ ‫נשר‬ ‫אורך: 49 ק"מ‬‫ת. קבלה אשקלון‬ ‫פעיל: 9002/01‬ ‫פעיל: 8002/30‬ ‫אשכול‬ ‫פעיל: 4002/20‬ ‫בז"א ‪*IPP‬‬ ‫פעיל: 5002/01‬ ‫צפית‬ ‫פעיל: 0102/40‬ ‫דלק ‪IPP‬‬ ‫פעיל: 7002/70‬ ‫אגן‬ ‫פעיל: 1102/80‬ ‫אשכול - הרחבה‬ ‫ממתינים למוכנות חח"י‬ ‫* הרחבה: 7002/01‬
 8. 8. ‫קרית גת-סדום‬ ‫המקטע הדרומי:‬ ‫מפעלי ים המלח‬ ‫פעיל: 9002/90‬ ‫פעיל: 9002/8‬ ‫אורך: 531 ק"מ‬ ‫רמת חובב חח"י‬ ‫פעיל: 0102/50‬ ‫רמת-חובב אז"ת:‬ ‫חיבור המפעלים‬ ‫"תרכובות ברום", "מכתשים"‬ ‫פעיל: 1102/30‬ ‫מישור רותם:‬ ‫חיבור המפעלים "חיפה‬ ‫כימיקלים", "פריקלאס",‬ ‫"רותם דשנים"‬ ‫פעיל: 1102/30‬
 9. 9. ‫חגית-תל קשיש- חיפה, תל קשיש-אלון תבור‬ ‫המקטע הצפוני:‬ ‫חגית*‬ ‫פעיל: 9002/70‬ ‫חיפה חח"י‬ ‫פעיל: 1102/11‬ ‫פעיל 1102/4‬ ‫בז"ן‬ ‫פעיל: 1102/4‬ ‫אורך: 76 ק"מ‬ ‫אלון תבור‬ ‫פעיל: 1102/70‬ ‫* הרחבה: 0102/21‬
 10. 10. ‫)במהלך ההקמה - 0102(‬ ‫תחנת הגפה ופיצול תל קשיש‬
 11. 11. ‫‪ PRMS‬אלון תבור‬
 12. 12. ‫‪ PRMS‬חיפה חח"י‬
 13. 13. ‫ בזן‬PRMS
 14. 14. ‫‪ PRMS‬רמת חובב – אזור תעשייה‬
 15. 15. ‫שיקום נופי בסיום העבודות‬ ‫פארק חדרה‬ ‫אזור אשל הנשיא‬ ‫תוואי מתוכנן של נתג"ז‬ ‫קו ישן של חברת תשתית‬‫במהלך שיקום נופי‬ ‫לאחר שיקום נופי‬ ‫קו מוקם של נתג"ז‬ ‫קו ישן של חברת תשתית‬
 16. 16. ‫מערכת ההולכה 5002-1102 - מה הוקם עד כה‬‫לקראת הפעלה‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫סוג מתקן‬ ‫‐‬ ‫534 ק"מ‬ ‫צנרת הולכה‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫תחנות קבלה‬ ‫3‬ ‫71‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫-‬ ‫03‬ ‫תחנות הגפה‬
 17. 17. ‫צפי הביקוש לגז טבעי בשני העשורים הבאים‬ ‫81‬ ‫61‬ ‫1.4‬ ‫41‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫9.3‬‫לשנה ‪BCM‬‬ ‫7.3‬ ‫01‬ ‫3.3‬ ‫5.3‬ ‫3‬ ‫8‬ ‫8.2‬ ‫4.2‬ ‫6‬ ‫3.1‬ ‫5.1‬ ‫3.11‬ ‫7.21‬ ‫4.01‬ ‫5.0‬ ‫3.9‬ ‫4‬ ‫3.0‬ ‫7.6‬ ‫1.7‬ ‫8.7‬ ‫2.8‬ ‫2.5‬ ‫7.5‬ ‫2‬ ‫9.3‬ ‫4.4‬ ‫8.4‬ ‫0‬ ‫0302 8202 6202 4202 2202 0202 8102 6102 4102 2102 1102 0102 9002‬ ‫מקור הנתונים: משרד האנרגיה והמים‬ ‫יצרני חשמל‬ ‫אחרים‬ ‫מעל 0.2 מיליארד $ בשנה נחסכים למשק כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי‬ ‫•‬ ‫כ- 01 מיליארד $ נחסכו למשק בין השנים 4002-0102 כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי‬ ‫•‬
 18. 18. ‫ייצור החשמל בישראל בשני העשורים הבאים‬‫%001‬‫%09‬‫%08‬‫%07‬ ‫גז טבעי‬‫%06‬‫%05‬‫%04‬‫%03‬ ‫פחם‬‫%02‬‫%01‬ ‫מתחדשות‬ ‫%0‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫32‬ ‫42‬ ‫52‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬‫02‬ ‫מקור הנתונים: משרד האנרגיה והמים‬
 19. 19. ‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬ ‫דברת - ציפורית‬ ‫אורך: 52 ק"מ‬ ‫קוטר: "81‬ ‫מועד סיום צפוי: 4102‬ ‫הקו לנילית‬ ‫אורך: 51 ק"מ‬ ‫קוטר: "21‬ ‫מועד סיום צפוי: 4102‬
 20. 20. ‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬ ‫הקו המזרחי‬ ‫אורך: 08 ק"מ‬ ‫קוטר: "63‬ ‫מועד סיום צפוי: 4102‬ ‫קו נשר - נתב"ג‬ ‫אורך: 9 ק"מ‬ ‫קוטר: "63‬ ‫מועד סיום צפוי: 3102‬
 21. 21. ‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬ ‫הכפלת קו אשדוד - נשר‬ ‫אורך: 73 ק"מ‬ ‫קוטר: "03‬ ‫מועד סיום צפוי: 4102‬ ‫הקו לירושלים‬ ‫אורך: 53 ק"מ‬ ‫קוטר: "81‬ ‫מועד סיום צפוי: 4102‬ ‫הקו לפלמחים‬ ‫אורך: 41 ק"מ‬ ‫קוטר: "81‬ ‫מועד סיום צפוי: 3102‬
 22. 22. ‫מקטעים עתידיים: תוכנית פיתוח 4102-1102‬ ‫הכפלת קו אשקלון - קרית גת‬ ‫אורך: 42 ק"מ‬ ‫קוטר: "03‬ ‫מועד סיום צפוי: סוף 4102‬ ‫הקו לאשלים‬ ‫אורך: 53 ק"מ‬ ‫קוטר: "81‬ ‫מועד סיום צפוי: 3102‬
 23. 23. ‫סיכום תכנית הפיתוח של נתג"ז )מקטעים( 1102-4102‬ ‫אשקלון–‬ ‫אשדוד–‬‫דברת-‬ ‫נשר–‬ ‫קו‬ ‫נילית‬ ‫אשלים‬ ‫פלמחים‬ ‫קרית גת‬ ‫נשר‬ ‫ירושלים‬‫ציפורית‬ ‫נתב"ג‬ ‫מזרחי‬ ‫הכפלה‬ ‫הכפלה‬ ‫אורך‬ ‫52‬ ‫51‬ ‫53‬ ‫41‬ ‫42‬ ‫73‬ ‫53‬ ‫9‬ ‫08‬ ‫מקטע‬ ‫בק"מ‬ ‫קוטר‬ ‫81‬ ‫21‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫81‬ ‫63‬ ‫63‬ ‫)אינץ(‬ ‫מועד‬ ‫4102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫3102‬ ‫4102‬ ‫4102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫4102‬ ‫סיום‬ ‫צפוי‬ ‫הקמת מצוף ימי לאניות ‪ LNG‬מגזזות – מועד סיום: סוף 2102‬ ‫סה"כ השקעה: כ – 2.3 מיליארד ₪‬ ‫סה"כ אורך כל המקטעים: כ- 472 ק"מ‬
 24. 24. ‫מערכת ההולכה 5002-1102 - מה הוקם עד כה‬‫לקראת הפעלה‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫סוג מתקן‬ ‫‐‬ ‫534 ק"מ‬ ‫צנרת הולכה‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫תחנות קבלה‬ ‫1‬ ‫71‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫-‬ ‫52‬ ‫תחנות הגפה‬
 25. 25. ‫תנאים נדרשים לחיבור לקוח למערכת הארצית להולכת גז טבעי‬ ‫‪ ‬קיבולת גז מעל 000,2 מטר מעוקב לשעה )‪(Nsm3/hr‬‬ ‫שווה ערך לצריכה שעתית של כ- 7.1 טון ‪ LPG‬או כ- 59.1 טון מזוט‬ ‫‪ ‬צריכת גז שנתית של 000,000,21 מטר מעוקב לשנה )‪(Nsm3/yr‬‬ ‫שווה ערך לצריכה שנתית של כ- 000,01 טון ‪ LPG‬או כ- 007,11 טון מזוט‬ ‫‪ ‬תכנית סטאטוטורית מאושרת )תמ"א ,תת"ל, תכנית מחוזית לת"כ עד ‪(250MW‬‬ ‫‪ ‬אפיון נתוני לקוח )ספיקות, לחצים, טמפרטורה( לצורך הזמנת תחנת ‪PRMS‬‬
 26. 26. ‫מודל חיבור ללקוח‬ ‫עמידה בתנאים הנדרשים לחיבור למערכת‬ ‫קביעת פרמטרים להזמנת תחנת הפחתת לחץ )‪:(PRMS‬‬ ‫ספיקות, טמפ, לחצים, מס קווים ופרמטרים נוספים‬ ‫חתימה על הסכם הולכה מול הלקוח‬ ‫תכנון הנדסי, הקמה והרצה‬‫)81-63 חודשים, בהתאם לתוואי והמרחק ממערכת ההולכה(‬
 27. 27. ‫קידום חיבור מערכות חלוקה ויצרני חשמל פרטיים‬ ‫חברות חלוקה:‬ ‫בשלבי חיבור:‬ ‫‪ ‬חברת חלוקה לאזור המרכז - סופר ‪NG‬‬ ‫‪ ‬חברת חלוקה לאזור הנגב - נגב גז‬ ‫חיבור יצרני חשמל פרטיים:‬ ‫בשלבי חיבור:‬ ‫‪ ‬תחנת הכוח דוראד באשקלון‬ ‫‪ OPC ‬במישור רותם‬ ‫‪ ‬דליה אנרגיות בצפית‬
 28. 28. ‫צפי לחיבור מערכות חלוקה‬ ‫חיבור אזור חלוקה מרכז:‬ ‫‪ ‬נשר רבעון ‪2012 III‬‬ ‫‪ ‬רידינג רבעון ‪2013 IV‬‬ ‫‪ ‬נתב"ג - ‪2013 IV‬‬‫‪ ‬שורק-שפד"ן )פלמחים( –רבעון ‪2013 IV‬‬ ‫חיבור אזור חלוקה דרום:‬ ‫צפי לחיבור התחנות רבעון ‪:2014 III‬‬ ‫‪ ‬קרית גת‬ ‫‪ ‬אשקלון‬ ‫‪ ‬אשדוד‬ ‫חיבור אזור חלוקה נגב:‬ ‫‪ ‬אשל הנשיא – רבעון ‪2012 IV‬‬ ‫‪ ‬רמת חובב - רבעון ‪2012 IV‬‬ ‫‪ ‬דימונה - רבעון ‪2013 III‬‬
 29. 29. ‫צפי לחיבור מערכות חלוקה‬ ‫חיבור אזורי החלוקה בצפון:‬ ‫צפי לחיבור התחנות רבעון ‪:2014 III‬‬ ‫‪ ‬קשת‬ ‫‪ ‬מפרץ חיפה‬ ‫‪ ‬אלון תבור‬ ‫‪ ‬חדרה‬ ‫חיבור אזור חלוקה ירושלים:‬ ‫צפי לחיבור האזור – שנת 5102:‬
 30. 30. ‫יעדי החברה‬ ‫‪ ‬הבטחת בטיחות תפעולית ואמינות אספקה‬ ‫‪ ‬המשך פיתוח מערכת הולכה ארצית בפיזור‬ ‫גיאוגרפי נרחב‬ ‫‪ ‬יכולת לספק מענה לביקושים עתידיים בהתאם‬ ‫לתכנית האב למשק הגז הטבעי ועדכוניה‬ ‫‪ ‬יכולת לקלוט גז טבעי מספקי גז במיקומים‬ ‫שיקבעו בעתיד‬ ‫‪ ‬הרחבת מעגל המשתמשים בגז טבעי במטרה‬‫להגביר את החיסכון הכלכלי למשק ואת התרומה‬‫לאיכות הסביבה ושיפור איכות חיי תושבי מדינת‬ ‫ישראל‬
 31. 31. ‫תודה רבה על ההקשבה‬‫נתיבי הגז הטבעי לישראל‬‫מחברים את המדינה לגז טבעי‬

×