Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫1‬‫טיוטה בלבד‬
‫2‬                 ‫תוכן עניינים‬                                    ...
‫3‬         ‫הסכם לרכישת חשמל-‬‫מערכת בטכנולוגיה סולארית/ פוטווולטאית מעל 15 קילוואט ב‪XXX‬‬         ‫המח...
‫4‬‫והיצרן מצהיר ומאשר, כי בכוונתו לייצר חשמל ולמוכרו לחברה בהתאם לאמור בהסכם זה‬       ‫הואיל‬‫ולפי כל דין ולהפעיל ...
‫5‬‫כותרות הסעיפים בהסכם זה ובנספחיו, הן לצורכי נוחיות הצדדים בלבד, הן אינן מהוות‬  ‫3.1‬                ...
‫6‬‫(5) "דין" – כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1891, ולרבות הרישיונות, החלטות רשות, הנחיות‬                 ...
‫7‬‫היתר לצורכי תחזוקה ובמקרים חריגים במצבי חרום ובמקרה של תקלות (הכל לפי העניין),‬                    ...
‫8‬‫המתקן מחובר לרשת מתח נמוך 4.0 ‪ / kv‬גבוה 66 ‪ ,kv‬באתר ‪ XXX‬המפורט בנספח ד – מפת‬         ‫מיקום מתקן הייצו...
‫9‬‫לרבות לנזקים שיגרמו ליצרן בגין אי יכולתו לייצר, לספק או למכור חשמל אך למעט נזקים‬‫אשר נגרמו ברשלנותה של חברת החשמל ו/א...
‫01‬                              ‫הפעלת ותחזוקת מתקן הייצור:‬   ‫8.‬‫היצרן יפעיל, יתחזק ו...
‫11‬                     ‫מערכות מדידה ומניה, תקשורת שליטה ובקרה:‬    ‫01.‬    ‫חברת החשמל תתקי...
‫21‬  ‫היצרן יהיה רשאי לפרוע החשבון באופן, בדרך ובאמצעי תשלום בהם יכול כל צרכן של‬   ‫7.22‬‫חברת החשמל לפרוע החשבון, ב...
‫31‬                                           ‫קיזוז -‬‫71.11 חברת החשמל תהיה ר...
‫41‬‫בכל מקרה של תביעה ו/ או דרישה נגד היצרן או עובדיו או שלוחיו בגין נזק או אובדן או‬‫פגיעה בנסיבות בהן החברה אחראית לנזק...
‫51‬                                    ‫הסבת ההסכם:‬    ‫41.‬‫הועבר רישיון הייצור ל...
‫61‬    ‫ירידה, שאיננה מחמת אירוע כוח עליון או אירוע מבוטח, בהספק המותקן לפי‬      ‫ג.‬    ‫הרשיון של מתקן יצרן...
‫71‬                                      ‫הודעות:‬  ‫81.‬            ‫...
‫81‬           ‫ולראיה באו הצדדים על החתום:‬‫ה"חברה" -חברת החשמל לישראל בע"מ‬              ‫היצרן...
‫91‬                 ‫נספחים‬            ‫נספח א - רישיון ייצור מותנה‬            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Electricity solardraft without_financing

הסכם למתקנים פוטו-וולטאים בינוניים במימון עצמי

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Electricity solardraft without_financing

 1. 1. ‫1‬‫טיוטה בלבד‬
 2. 2. ‫2‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫הקדמה‬ ‫1.‬ ‫מטרות ההסכם‬ ‫2.‬ ‫הגדרות‬ ‫3.‬ ‫רישיונות‬ ‫4.‬ ‫המתקן והתאמתו המחייבת לרישיון‬ ‫5.‬ ‫תקופת ההסכם‬ ‫6.‬ ‫הצהרות והתחייבויות היצרן‬ ‫7.‬ ‫7א תוכניות אחזקה וייצור‬ ‫הפעלת ותחזוקת מתקן הייצור‬ ‫8.‬ ‫הפסקות חשמל‬ ‫9.‬ ‫01. מערכות מדידה ומניה, תקשורת ובקרה‬ ‫11. עסקת הרכישה, התמורה ואופן תשלומה‬ ‫21. אחריות בנזיקין‬ ‫31. ביטוח‬ ‫41. הסבת ההסכם‬ ‫51. סמכות שיפוט וברירת דין‬ ‫61. הפרות וסעדים‬ ‫71. כללי‬ ‫81. הודעות‬ ‫רשימת נספחים‬ ‫נספח א - רישיון מותנה‬ ‫נספח א1 - רישיון הייצור הקבוע (יצורף בהמשך)‬ ‫נספח ב - אישור תעריפי מותנה‬ ‫נספח ב1 - אישור תעריפי קבוע (יצורף בהמשך)‬ ‫נספח ג - מסמכי ההתאגדות של היצרן‬ ‫נספח ד - מפת מיקום מתקן הייצור‬‫נספח ה - עיקרי תנאים לחיבור והפעלת מתקני ייצור של יצרני חשמל המחוברים לרשתות מתח נמוך‬ ‫ומתח גבוה‬ ‫נספח ו - נספח תפעולי‬ ‫נספח ז - סכימת החיבור לרשת‬ ‫נספח ח – כתב המחאת זכויות‬
 3. 3. ‫3‬ ‫הסכם לרכישת חשמל-‬‫מערכת בטכנולוגיה סולארית/ פוטווולטאית מעל 15 קילוואט ב‪XXX‬‬ ‫המחוברת לרשת החלוקה‬ ‫,שנת 1102‬ ‫לחודש‬ ‫ביום‬ ‫חוזה שנערך ונחתם‬ ‫בין:‬ ‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬ ‫ח.צ. 2-740000-25‬ ‫כתובת: משרדי מחוז ‪XXX‬‬ ‫טלפון: ‪ ,XXX‬פקס: ‪XXX‬‬ ‫(להלן : "חח"י" ו/או "החברה" ו/או "חברת החשמל")‬‫מצד אחד‬ ‫לבין:‬ ‫‪XXX‬‬ ‫שם היצרן:‬ ‫‪XXX‬‬ ‫מס שותפות/ח.פ.:‬ ‫כתובת: ‪XXX‬‬ ‫טלפון: ‪ XXX‬פקס: ‪XXX‬‬ ‫דוא"ל: ‪XXX‬‬ ‫(להלן: "היצרן")‬‫מצד שני‬
 4. 4. ‫4‬‫והיצרן מצהיר ומאשר, כי בכוונתו לייצר חשמל ולמוכרו לחברה בהתאם לאמור בהסכם זה‬ ‫הואיל‬‫ולפי כל דין ולהפעיל את המתקן באופן שימנע כל פגיעה ו/או הפרעה לתפעול השוטף של רשת‬ ‫החשמל של החברה;‬‫והיצרן קיבל מהרשות לשירותים ציבוריים- חשמל ובאישור שר התשתיות הלאומיות, רישיון‬ ‫והואיל‬‫מותנה להקמת מתקן ייצור בטכנולוגיה סולארית/פוטוולטאית הגדול מ- 15 קילוואט‬‫והמתחבר לרשת החלוקה מתח נמוך/גבוה בנוסח הרצוף בזה סומן כנספח א. רישיון הייצור‬ ‫הקבוע יצורף בהמשך ועם קבלתו להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויסומן "א1";‬‫והיצרן מצהיר ומאשר כי הוא מעוניין למכור לחברת החשמל חשמל ממתקן שהספקו‬ ‫והואיל‬‫המותקן על פי הרישיון המותנה הינו ‪ XXX‬מגוו"ט (להלן: "המתקן" או "מתקן הייצור"),‬‫ל"רשת" כהגדרתה להלן, וכל זאת בכפוף לכך שיעמוד בתנאי הרישיון המותנה ויקבל רישיון‬ ‫ייצור קבוע ויעמוד בתנאיו, אם וככל שהרישיון האמור יינתן לו;‬‫והיצרן מצהיר ומאשר כי הוא בעל הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים הדרושים לשם עמידה‬ ‫והואיל‬‫בתנאי והוראות הסכם זה וכל דין , וכי הוא איננו מנוע, בין מכוח הדין ובין מכל סיבה אחרת,‬ ‫מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;‬‫וחברת החשמל קיבלה, עפ"י חוק משק החשמל התשנ"ו-6991, רישיונות להולכה, חלוקה‬ ‫והואיל‬‫ואספקה ולייצור שתוקפם מוגבל בזמן, ויתכנו שינויים מבניים בחברת החשמל ובתחומי‬‫פעילותה. היצרן מצהיר ומאשר שידוע לו כי אם לא יוארך/יוארכו הרישיון/הרישיונות‬‫האמור/ים ולא יינתן/יינתנו לחברת חשמל רישיון/רישיונות מתאים/מתאימים אחר/ים,‬‫חברת החשמל תהיה מנועה מלעמוד בהוראות הסכם זה לאחר סיום תוקף‬ ‫הרישיון/הרישיונות האמור/ים;‬‫והצדדים מעוניינים להתקשר בהתאם להוראות הסכם זה שנחתם בכפוף להוראות חוק משק‬ ‫והואיל‬‫החשמל, התשנ"ו – 6991 ובהמשך לתקנות, הכללים ואמות המידה שהוצאו מכוחו ובכלל זה‬‫להחלטות הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, וכי בכל מקרה יגברו הוראות הדין המעודכנות‬ ‫על הוראות ההסכם;‬ ‫והיצרן מתחייב להפעיל את המתקן כאמור בהוראות הסכם זה;‬ ‫והואיל‬‫וחברת החשמל מתקשרת עם היצרן לשם רכישת חשמל מהמתקן האמור מכוח חובתה על פי‬ ‫והואיל‬ ‫דין, ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה;‬ ‫אי לכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן :‬ ‫הקדמה:‬ ‫1.‬ ‫המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.‬ ‫1.1‬‫האמור בהסכם זה כפוף להוראות כל דין (כהגדרתו בסעיף 3(4) להלן) לרבות הוראות‬ ‫2.1‬ ‫אמות המידה והרישיונות, ויחול, ככל שאיננו עומד בסתירה להם.‬‫למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כאמור באמות המידה, יחולו על ההסכם ועל היחסים בין‬ ‫החברה ליצרן, כל אמות המידה החלות בין ספק שירות חיוני וצרכן בשינויים המחוייבים.‬
 5. 5. ‫5‬‫כותרות הסעיפים בהסכם זה ובנספחיו, הן לצורכי נוחיות הצדדים בלבד, הן אינן מהוות‬ ‫3.1‬ ‫חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לפרשנותו.‬‫במקרה של סתירה בין ההסכם לנספחיו, למעט הרישיונות והאישור התעריפי, יגברו‬ ‫4.1‬‫הוראות ההסכם. בכל מקרה של סתירה בין הוראות האישור התעריפי לבין הוראות‬ ‫הסכם זה, יגברו הוראות האישור התעריפי.‬‫למונחים הטכניים המפורטים בהסכם זה, אשר לא הוגדרו במפורש בהסכם זה, תהא‬ ‫5.1‬ ‫המשמעות המקובלת בענף החשמל.‬ ‫מטרות ההסכם:‬ ‫2.‬‫2.3 היצרן מתחייב לייצר חשמל בהתאם לרישיונות שינתנו לו בהספק שאינו עולה על ‪XXX‬‬‫מגוו"ט, להסתנכרן לרשת בהתאם להנחיות וההוראות הטכניות שבנספח ו להסכם זה,‬‫ולמכור את האנרגיה המיוצרת לחברת החשמל. חברת החשמל מתחייבת לרכוש החשמל‬ ‫כאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.‬‫3.3 היצרן מצהיר כי בכוונתו לייצר חשמל למכירה לחברת החשמל הכל בהתאם לתנאי הרישיון‬‫הקבוע שיינתן לו. היצרן יהיה רשאי למכור חשמל לצרכנים כאמור ברישיונות, בכפוף לקבלת‬ ‫רישיון הספקה כדין, חתימה על חוזה חדש מתאים מול חח"י ובכפוף לאמור בכל דין.‬‫4.3 מטרת ההסכם הינה להסדיר את ההיבטים הטכניים, התפעוליים, המסחריים והמשפטיים של‬‫ייצור חשמל ע"י היצרן ומכירתו לחברת החשמל, באופן שימנע כל פגיעה ו/או הפרעה לתפעול‬ ‫השוטף של רשת החשמל, ע"י חברת החשמל.‬ ‫הגדרות:‬ ‫3.‬ ‫בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן, המשמעות המופיעה לצדם:‬‫מילים וביטויים בהסכם, ככל שלא הוגדרו בסעיף 3 להלן, או במקום אחר בהסכם זה, תהא‬‫משמעותם כאמור בחוק משק החשמל, התשנ"ו-6991 ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו‬‫ו/או באמות המידה כהגדרתן להלן ו/או בחוק הפרשנות התשמ"א-1891. בהעדר הגדרה או‬ ‫משמעות בהוראות הדינים הנ"ל תינתן למונחים המשמעות המקובלת בענף החשמל.‬ ‫(1) (א) אישור תעריפי מותנה - אישור תעריפי כהגדרתו באמות המידה של הרשצ"ח, שניתן לתקופת‬ ‫ביניים עד להוצאת האישור התעריפי הקבוע (האישור התעריפי המותנה רצ"ב להסכם כנספח‬ ‫"ב").‬‫(ב) אישור תעריפי/אישור תעריפי קבוע – כהגדרתו באמות המידה של הרשצ"ח, והמצורף כנספח‬‫"ב1" להסכם זה. אישור זה אם וכאשר יינתן ע"י הרשות, יבוא במקומו של האישור התעריפי‬ ‫המותנה.‬‫(3) (א) אמות מידה –אמות המידה כפי שנקבעו במליאת הרשות ובמסגרת סמכותה לפי סעיף‬‫03(2)לחוק משק החשמל, התשנ"ו – 6991, כפי שמתפרסמות וכפי שמתעדכנות על-ידי מליאת‬ ‫הרשות מעת לעת.‬‫(ב) אמות מידה ביטוח- אמת המידה המצורפת להחלטה מס 1 בישיבה מס 862 של מליאת הרשות‬ ‫מיום 90/70/91 ועניינה דרישות הביטוח מהיצרן.‬‫(4) בדיקות קבלה – בדיקות של המתקן לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים‬‫מהותיים בו, לרבות בדיקת ההגנות והבקרה של המתקן, בדיקת מערכת הסינכרון ובדיקות‬ ‫נוספות, בהתאם להנחיות המשרד ו/או נהלי החברה, לפי העניין.‬
 6. 6. ‫6‬‫(5) "דין" – כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1891, ולרבות הרישיונות, החלטות רשות, הנחיות‬ ‫ו/או נהלים של משרד התשתיות הלאומיות.‬ ‫(6) ההספק המותקן או "ההספק" - ההספק המותקן המצוין ברישיון הייצור במגו"ט.‬‫הממונה על התפעול - האיש או האנשים (לפי העניין), אשר מאיישים את חדר הפיקוח על הקווים‬ ‫(7)‬‫במחוז ‪ XXX‬בחברת החשמל, המוסמכים על ידי חברת החשמל לקבל הודעות מהיצרן וכן לאשר‬‫ולהורות ליצרן לחבר ולנתק את מתקן הייצור מרשת החשמל. רשימת האנשים המוסמכים כאמור‬ ‫תעודכן על ידי חברת החשמל מעת לעת, ותובא לידיעת היצרן.‬ ‫המשרד- משרד התשתיות הלאומיות .‬ ‫(8)‬ ‫הפסקת חשמל – הפסקת אספקת החשמל המבוצעת במתקן של חברת החשמל או של היצרן.‬ ‫(9)‬ ‫הפרעה באספקת החשמל – תקלה שאינה צפויה מראש ומשבשת את אספקת החשמל למתקן.‬ ‫(:)‬ ‫(12) השר - שר התשתיות הלאומיות.‬ ‫(22) "חוק" – כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1891.‬‫(32) חוק משק החשמל – חוק משק החשמל, התשנ"ו-6991, כפי שפורסם ברשומות, וכפי שמתעדכן‬ ‫מעת לעת.‬‫(42) חשבון/חשבון חשמל – חשבון אשר נערך ע"י חברת החשמל ואשר נשלח מעת לעת ליצרן לפירעון,‬ ‫והוא כולל את כל התשלומים שחב היצרן לפרוע (לרבות תשלום קבוע).‬ ‫(52) חשבון צריכה – כהגדרתו באמות המידה של הרשצ"ח.‬ ‫(62) יצרן- בעל רישיון ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית/פוטו-וולטאית המתחבר לרשת החלוקה.‬‫(72) מועד הפעלה מסחרית של המתקן– המועד שבו קיימים ברשות היצרן רישיון ייצור קבוע ואישור‬‫בכתב מהחברה לפיו עבר והשלים בהצלחה את בדיקות הקבלה ומתקן הייצור מזרים אנרגיה‬ ‫לרשת החשמל בתאום עם החברה.‬‫(82) מערכת בטכנולוגיה סולארית- מערכת לייצור חשמל על ידי אנרגיית השמש, שאינה עושה שימוש‬‫בדלקים פוסיליים לייצור אנרגיה ובהספק מותקן שלא עולה על יכולות החיבור בקו החלוקה ואינו‬ ‫קטן מ- 15 קילוואט.‬‫(92) מערכת בטכנולוגיה פוטו וולטאית- מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית, הכוללת בין‬‫היתר קולטים פוטו וולטאים, מערכת מניה וממיר זרם ישר לזרם חילופין ובהספק מותקן שלא‬ ‫עולה על יכולת החיבור בקו החלוקה ואינו קטן מ- 15 קילוואט.‬‫(:2) מערכת המדידה והמניה - כל הציוד, החומרים והנכסים המשמשים ו/או שנועדו לשמש למדידת‬‫ההספק ולמניית האנרגיה החשמלית העוברת מרשת החשמל למתקן הייצור או ממתקן הייצור‬ ‫לרשת החשמל.‬‫(13) מקרה חרום – מקרים חריגים, בהם תהיה רשאית חברת החשמל ליתן הוראות ליצרן פרטי לעניין‬‫הזנת אנרגיה למערכת ו/או חריגה ממתכונת הפעילות על-פי אמות המידה, וזאת מטעמי בטיחות,‬‫שרידות מערכת ייצור החשמל ורשת החשמל הארצית ולמניעת סכנה ונזק מידיים וחוזרים לאדם‬ ‫ורכוש בהקשר זה.‬‫(23) מתקן או מתקן הייצור – מערכת פוטו וולטאית ו/או מערכת בטכנולוגיה סולארית שבאמצעותה‬ ‫מיוצר חשמל ע"י היצרן, לאחר שניתן לו רישיון כדין לצורך הפעילות האמורה.‬‫(33) נקודת חיבור היצרן - הנקודה הפיזית בחצרי היצרן, בה החשמל המיוצר על ידי היצרן מועבר‬‫ממתקן הייצור אל רשת החשמל, או אשר בה מועבר חשמל מרשת החשמל אל מתקן הייצור (לפי‬‫העניין). בסמוך לנקודה זו תחובר מערכת מניית החשמל ומדידת ההספק של מתקן הייצור, כפי‬ ‫שתותקן על ידי חברת החשמל, בהתאם להוראות הסכם זה.‬‫(43) "עסקת הרכישה"- כהגדרתה בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-‬ ‫0002.‬‫(53) ציוד ההגנה והמיתוג - כל הציוד, החומרים והנכסים המשמשים ו/או שנועדו לשמש לשם חיבור‬‫וניתוק מתקן הייצור מרשת החשמל, באופן אוטומטי, ו/או באופן ידני מהמקום או מרחוק, בין‬
 7. 7. ‫7‬‫היתר לצורכי תחזוקה ובמקרים חריגים במצבי חרום ובמקרה של תקלות (הכל לפי העניין),‬ ‫והמהווים חלק בלתי נפרד ממתקן הייצור.‬‫(63) (א) רישיון מותנה – רישיון מותנה שניתן ליצרן לצורך הקמת מתקן הייצור ביום ‪ XXX‬ע"י‬‫הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מכוח סמכותה על פי דין ושאושר ע"י שר התשתיות הלאומיות‬ ‫(צורף כנספח "א" לחוזה).‬‫(ב) רישיון ייצור קבוע/ הרישיון/ רישיון היצרן – רישיון הייצור שיינתן ליצרן בעל הרישיון‬‫המותנה ע"י הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, באישור שר התשתיות הלאומיות. יצורף‬ ‫בהמשך ויסומן כנספח "א1".‬‫(ג) רישיונות/ רישיונות היצרן- הרישיון המותנה ורישיון הייצור הקבוע ביחד ולחוד, כהגדרתם‬ ‫בסעיפים 91(א) ו-91(ב) לעיל.‬‫(26) רשות לשירותים ציבוריים חשמל – הרשות שהוקמה לפי סעיף 12 לחוק משק החשמל, התשנ"ו –‬ ‫6991 (להלן "הרשצ"ח" או "הרשות").‬‫(72) רשת החשמל או "הרשת" – מתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה‬‫ולמניה של חשמל, במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים, צנרת‬‫המשמשת להולכת מוליכים תת-קרקעיים או עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או‬‫המותקנים עליהם או המחוברים אליהם, תילי חשמל, תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל‬‫לסוגיהם, וכל החיבורים אליהם, וכן חיבורים עיליים ותת קרקעיים לבתים ולמתקני צריכה‬ ‫אחרים.‬ ‫(82) רשת מתח-גבוה / רשת מתח-נמוך – כהגדרתן באמות המידה של הרשצ"ח.‬‫(92 )"תקנות הניתוק" – תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל),‬ ‫התשס"ג-3002 כפי שיתעדכנו מעת לעת.‬ ‫רישיונות:‬ ‫4.‬‫מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי קבלת כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי‬ ‫1.4‬‫כל דין לשם הפעלת המתקן הינם תנאי מתלה בהסכם ורק לאחר שיתקיים התנאי המתלה,‬ ‫יכנסו התחייבויות הצדדים על פי ההסכם לתקפן.‬‫מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי פקיעת תוקפו של רישיון הייצור‬ ‫3.5‬‫בין הקבוע ובין הרישיון המותנה ו/או ביטולם מכל סיבה שהיא, יהווה הפרה יסודית של‬‫ההסכם ויביאו לידי סיום ההסכם. החברה תיתן הודעה של 03 יום מראש ובכתב ליצרן לפני‬ ‫סיום ההסכם.‬‫היה ובתוך תקופת ההודעה המוקדמת האמורה יחודש רישיון הייצור, הדבר לא יביא לסיום‬ ‫ההסכם.‬‫על היצרן ליידע את החברה מיידית על כל שינוי בתנאי הרישיון המותנה ו/או הקבוע ו/או‬ ‫4.5‬ ‫פקיעת תוקפו ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.‬‫במקרה בו היצרן לא יידע את החברה בדבר שינוי תנאי הרישיון (בין הקבוע ובין המותנה)‬ ‫5.5‬‫ו/או פקיעת תוקפו ו/או ביטולו, מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך יגרמו נזקים מכל מין וסוג‬‫שהוא לחברת החשמל, היצרן מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל הנזקים הנ"ל , מיד‬ ‫עם דרישתה הראשונה בכתב של החברה.‬ ‫המתקן והתאמתו המחייבת לרישיון:‬ ‫5.‬‫מתקן היצרן הינו בטכנולוגיה סולארית (ייצור חשמל ע"י ניצול חום ו/או אור השמש ללא כל שימוש‬ ‫בדלקים פוסיליים). למתקן הספק מותקן של ‪ XXX‬מגוו"ט.‬
 8. 8. ‫8‬‫המתקן מחובר לרשת מתח נמוך 4.0 ‪ / kv‬גבוה 66 ‪ ,kv‬באתר ‪ XXX‬המפורט בנספח ד – מפת‬ ‫מיקום מתקן הייצור. בנוסף, רצ"ב כנספח ז סכימת החיבור למתקן הייצור.‬‫למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, מובהר בזאת כי, המתקן על הציוד החשמלי שבו,‬‫יוקם, יותקן ויופעל בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 5691 ותקנותיו, חוק משק‬‫החשמל, התשנ"ו- 6991, ותקנותיו, וחוק החשמל, התשי"ד-4591 ותקנותיו ודיני איכות הסביבה.‬ ‫בנוסף היצרן מצהיר כי מתקן היצור יפעל בהתאם לקבוע ברישיונות (נספחים א ו- א1).‬ ‫תקופת ההסכם:‬ ‫6.‬‫הסכם זה ייכנס לתוקפו ממועד חתימתו ויהיה בתוקף עד לתום התקופה בה רישיון הייצור‬ ‫1.6‬‫הקבוע יעמוד בתוקף, או עד לסיומו של ההסכם בנסיבות האמורות בו ו/או בדין, לפי‬‫המוקדם מבין השניים. בכל מקרה, תקופת ההסכם לא תעלה על 02 שנה ממועד ההפעלה‬ ‫המסחרית של המתקן.‬‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקופת עסקת הרכישה הינה עד 02 שנה ממועד הפעלה מסחרית‬ ‫של המתקן, בכפוף לאמור ברישיון , בהסכם ו/או בכל דין.‬‫על אף האמור לעיל, במקרה וע"פ הוראות כל דין חברת החשמל תהיה מנועה מלרכוש את‬ ‫3.7‬‫החשמל המיוצר על ידי היצרן, לרבות עקב אי הארכת רישיונה עד לתום התקופה האמורה‬‫ואי קבלת רישיון מתאים חלופי (להלן: "תקופת המניעה"), אזי תקופת ההסכם תסתיים‬ ‫במועד בו תהיה לחברת החשמל מניעה חוקית כאמור.‬‫היצרן מצהיר כי לא יהיו לו תביעות ו/או טענות כלפי חח"י בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים‬‫שיגרמו לו בתקופת המניעה ובלבד שחח"י לא נתנה השירות לאחרים שלגביהם חלה אותה‬ ‫מניעה.‬ ‫הצהרות והתחייבויות היצרן:‬ ‫7.‬ ‫היצרן מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת (לפי העניין), כדלקמן:‬‫לדאוג לכך שהמתקן יהיה זהה בכל תכונותיו, ובמיוחד מיקומו, הספקו המותקן וטכנולוגית‬ ‫1.7‬‫המתקן, למיתקן שבגינו התקבל הרישיון, וכן להשיג על חשבונו את כל הרישיונות,‬‫ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין, לשם הקמת והפעלת מתקן הייצור. היצרן‬‫מתחייב לחדש את הרישיונות, ההיתרים והאישורים האמורים שיידרשו להקמת ותפעול‬ ‫המתקן.‬‫לדאוג לכך שהמתקן יתופעל באופן בטיחותי ואמין ויעמוד בכל הדרישות ובאפיונים‬ ‫2.7‬‫המפורטים בנספח ה וכן לפעול בהתאם להנחיות מח תפעול רשת במחוז ‪ XXX‬לעניין‬‫הזנת אנרגיה לרשת החשמל כדי למנוע נזקים לרשת החשמל ומטעמי בטיחות, לרבות‬ ‫שרידות ואמינות מערכת יצור, הולכת, חלוקת ואספקת חשמל ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.‬‫לדאוג לתקינות ולתקניות המכשירים לסנכרון וממסרי הגנה על מנת להבטיח ניתוק‬ ‫3.7‬ ‫אוטומטי של המתקן מהרשת בשעת תקלה או הפסקה ברשת או במתקן.‬‫לדאוג לתקינות ולתקניות ציוד ההגנה והמיתוג על מנת להבטיח שאיכות החשמל המיוצרת‬ ‫4.7‬‫במתקן תהיה זהה לאיכות החשמל המסופקת על-ידי חברת החשמל באותה רמת מתח‬ ‫ותדירות.‬‫כמו כן היצרן מתחייב לדאוג לכך שתנודות מתח במהלך תפעול המתקן, ושערך מקדם‬ ‫ההספק שלו יהיה כנדרש באפיונים בדבר אספקת חשמל, כמפורט בנספח ה.‬‫היצרן מתחייב לתקינות כל ממסרי ההגנה וכל ציוד אחר הדרוש לשם הגנת מתקנו, הליכי‬ ‫5.7‬‫הייצור שלו ושאר רכושו מפני אירוע כלשהו ברשת של חברת החשמל כמפורט בנספח ה.‬‫חברת החשמל לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם ליצרן כתוצאה מאירוע כלשהו ברשת‬
 9. 9. ‫9‬‫לרבות לנזקים שיגרמו ליצרן בגין אי יכולתו לייצר, לספק או למכור חשמל אך למעט נזקים‬‫אשר נגרמו ברשלנותה של חברת החשמל ו/או עקב הפרת חובה שבדין של חברת החשמל‬ ‫ו/או מי מטעמה.‬‫לאפשר התקנה ולדאוג לתקינות מונים, מערכות תקשורת וציוד אחר שבחצרו, שיידרש על-‬ ‫6.7‬ ‫ידי חברת החשמל לשם בקרה, שליטה ועריכת מאזן ומעקב אחר יצור וצריכת חשמל.‬‫להעסיק עובדים בעלי הכשרה ובעלי רישיונות על-פי כל דין לטפל במתקן, בממסרי ההגנה‬ ‫7.7‬‫ובציוד האחר וכן המוסמכים לבצע את כל העבודות הקשורות לחיבור או ניתוק המתקן‬ ‫מהרשת (להלן "העובד האחראי").‬‫היצרן ימסור לחברה בכתב רשימה שתכלול את פרטי האנשים שמונו על-ידו כ"עובד‬‫אחראי". כמו כן היצרן מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל שינוי שיחול ברשימה וזאת‬ ‫סמוך לאחר מועד השינוי.‬‫לדאוג לכך שיהיה לעובד האחראי קשר טלפוני עם הפקוח המחוזי במחוז ‪ XXX‬שבחברת‬ ‫8.7‬‫החשמל ואפשרות העברת מידע בפקסימיליה תקינים ורציפים, ולכך שהעובד האחראי ימלא‬‫אחר כל ההוראות שיקבל מהממונה על התפעול במחוז ‪ ,XXX‬לרבות ניתוק מתקן הייצור‬ ‫מהרשת.‬‫לדאוג לאחזקה תקינה ושוטפת של כל הציוד ו/או המערכות שהותקנו על-פי רישיונו, על-פי‬ ‫9.7‬‫הסכם זה ולפי כל דין, ולהוסיף מערכות תקשורת ובקרה חדשות בהתאם לתקן שיהיה‬‫מקובל אז בפיקוחים המחוזיים של חברת החשמל. היה ודרישות חח"י האמורות, לדעת‬‫היצרן לא סבירות, יהיה רשאי לפנות לרשות לצרכי הכרעה בנושא, כבכל נושא הנתון‬ ‫לקביעת תעריפים.‬‫לפעול בהתאם להוראות חברת החשמל, שתפעל בהתאם להוראות כל דין, לעניין הזנת‬ ‫01.7‬‫האנרגיה לרשת, כדי למנוע נזקים למערכת ומטעמי בטיחות, לרבות שרידות ואמינות‬ ‫מערכת ייצור החשמל ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.‬‫לבצע בדיקות קבלה למתקן על פי אמות המידה ולקבל אישור מהחברה לעמידה בבדיקות‬ ‫11.7‬ ‫הקבלה לפני הפעלת המתקן.‬ ‫להגיש לחברה, בתוך פרק זמן סביר ומוקדם ככל שניתן, כל מסמך או נתון שיידרש לה‬ ‫32.8‬‫כראיה לכך שהיצרן מילא התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, על מנת למנוע נזק לרשת החשמל‬ ‫ו/או לגוף ו/או לרכוש ו/או לסביבה.‬‫היצרן מצהיר כי הינו תאגיד מסוג שותפות מוגבלת /חברה בע"מ שהתאגד ופועל כדין. רצ"ב‬ ‫42.8‬‫מסמכי התאגדות של היצרן, לרבות אישור עו"ד על מורשי החתימה אצל היצרן , סומנו‬ ‫כנספח "ג".‬‫למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לבוא, לייתר או לגרוע או מכל חבות‬ ‫52.8‬‫של היצרן על פי כל דין, לרבות הוראות הדינים הקשורים לבטיחות, חשמל ואיכות הסביבה,‬‫ואין בהסכם זה כדי להטיל אחריות על חברת החשמל במקרה של הפרת חובותיו של היצרן‬ ‫על פי רישיונו ועל פי כל דין.‬‫לשלם כל תשלום שנדרש על פי אמות המידה בגין חיבור מתקן הייצור לרשת החשמל, וכן‬ ‫51.7‬ ‫לעמוד בהתחייבויות החלות על מזמין חיבור לרשת החשמל על פי אמות המידה.‬ ‫7 א – תכניות אחזקה וייצור:‬‫היצרן מתחייב להגיש לחח"י תכנית אחזקה שנתית כמפורט באמות מידה וכן תוכנית יצור שבועית‬ ‫כאמור, באמות המידה. התוכניות יוגשו על פי דוגמאות הטפסים שבאמות המידה.‬‫בהתאם לאמות המידה, יצרן המחובר ברשת מתח נמוך ו/או שהספק מתקן היצור שלו קטן או שווה‬ ‫ל- 1 מגוואט יהיה פטור מהגשת תכנית אחזקה ו/או תכנית ייצור שבועית, כאמור.‬
 10. 10. ‫01‬ ‫הפעלת ותחזוקת מתקן הייצור:‬ ‫8.‬‫היצרן יפעיל, יתחזק ויתקן את המתקן בכל עת במשך תקופת הסכם זה באופן בטיחותי ואמין והכל‬ ‫בהתאם לנספחים ה ו-ו ולהוראות כל דין.‬ ‫הפסקות חשמל:‬ ‫9.‬‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות תקנות הניתוק חלות על הסכם זה בשינויים המתחייבים‬‫וכי חברת החשמל רשאית לעשות שימוש בסמכות הפסקת אספקת החשמל כפי שניתנה לה במסגרת‬ ‫תקנות אלו ובהתאם לקבוע באמות המידה.‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת החשמל תהא זכאית לפעול כלהלן:‬‫חברת החשמל תהיה זכאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין, להפסיק את אספקת‬ ‫1.9‬‫החשמל למתקן באופן מיידי וללא צורך במתן הודעה מראש, במקרה שבו עלול להיגרם נזק‬ ‫לאדם ואו לרכוש, לרבות לרשת החשמל.‬‫עבודות אחזקה בקווים ובמתקנים שבאחריותה של חברת החשמל, יבוצעו בהתאם לתוכנית‬ ‫3.:‬ ‫חברת החשמל בתיאום בין הצדדים.‬‫חברת החשמל תעשה כל אשר לאל ידה כדי שמתקן הייצור יופסק לפרקי זמן שלא יעלו על‬ ‫4.:‬‫פרקי הזמן בהם מופסקים לקוחות מתח נמוך/גבוה אחרים של החברה, המוזנים בסכימת‬‫הזנה דומה. עם זאת, ידוע ליצרן כי כל יצרן פוטו-וולטאי/סולארי המחובר ברשת מתח‬‫נמוך/גבוה עלולות להיות דקות אי-אספקה ממושכות יותר מהצרכנים בסביבתו הקרובה,‬‫עקב אי יכולת לחבר מתקן בהספק גדול בשינויי רשת תפעוליים כתוצאה מתקלות. בגין‬‫תקלות מהסוג הנ"ל חברת החשמל לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם‬ ‫ליצרן.‬ ‫מכל מקום, לא יובאו בחשבון הפסקות חשמל, שנגרמו מהסיבות הבאות:‬‫* כוח עליון (כהגדרתו בדין הכללי ולא באמות המידה) ו/או נסיבות שאינן בשליטתה של‬ ‫חברת החשמל.‬ ‫* הפסקות עקב תקלות מכל מין וסוג שהוא במתקן היצרן.‬‫* הפסקות שיבוצעו למתקן היצור בשל עילות המצוינות בחוזה זה ו/או בספר אמות המידה‬ ‫שפרסמה הרשצ"ח ו/או על פי כל דין אחר.‬ ‫* הפסקות חשמל המתואמות עם היצרן בהתאם לתוכנית האחזקה שלו.‬ ‫אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותה של חברת החשמל על-פי סעיף קטן 1.9 לעיל.‬‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי במקרה שחברת החשמל תפסיק את אספקת‬ ‫5.:‬‫החשמל למתקן הייצור מרשת החשמל, בהתאם להוראות סעיף זה או בעת הפרעה באספקת‬ ‫החשמל, היצרן לא יהא זכאי לתמורה, לתשלום ו/או לפיצוי, מכל מין וסוג שהוא.‬‫כן מוסכם כי הפסקת אספקת החשמל למתקן הייצור לא תטיל על חברת החשמל אחריות,‬‫מכל מין וסוג, לכל נזק, אובדן או הפסד, אשר ייגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה‬ ‫מההפסקה האמורה.‬‫בכפוף לאמור באמות המידה שייקבעו ע"י הרשות, אין באמור בסעיף 4.9 לעיל, כדי לגרוע‬ ‫6.:‬‫מזכותו של היצרן לפנות לרשות בבקשה לקבלת תמורה במסגרת האישור התעריפי עבור‬ ‫האנרגיה שלא הוזרמה לרשת, עקב הפסקות חשמל לא מתוכננות למתקן הייצור.‬‫מוסכם כי עם קביעת אמות מידה ע"י הרשות בנושא התמורה לה יהיה זכאי יצרן, אם‬‫בכלל, בגין הפסקות חשמל לא מתוכננות למתקן הייצור, יבוטל ולא יהא עוד בתוקף ס"ק‬‫3.9 לעיל, לרבות הצהרת החברה המופיעה בו, וליצרן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי‬ ‫החברה בגין הסעיף האמור.‬
 11. 11. ‫11‬ ‫מערכות מדידה ומניה, תקשורת שליטה ובקרה:‬ ‫01.‬ ‫חברת החשמל תתקין מונה רציף (דו כיווני) בנקודת חיבור היצרן לרשת החשמל.‬ ‫1.01‬‫חברת החשמל תתקין מונה בסמוך לשנאי הבית במתקן היצרן, במטרה לבקר את צריכת‬ ‫2.01‬ ‫החשמל במתקן.‬‫הוראות אמות המידה כפי שקבעה הרשצ"ח לגבי צרכנים, יחולו על התקנת מערכות‬ ‫3.01‬ ‫המדידה והמניה, והמונים הנ"ל, לפי הוראות הסכם זה.‬‫היצרן ישא בעלויות התקנת מערכות המדידה והמונים ובעלויות קריאתם, במסגרת‬ ‫התשלום הקבוע שעליו לשלם על-פי אמות המידה.‬‫כל אמת מידה שקבעה הרשצ"ח לגבי מערכות מניה ומונים, מערכות מדידה בחצרי‬ ‫4.01‬ ‫צרכנים של חברת החשמל, יחולו גם על חוזה זה.‬‫במקרה של אי דיוק ו/או אי תקינות שימצאו במערכות המדידה והמניה ובמונים, יחולו,‬ ‫6.12‬‫על הצדדים להסכם זה, הוראות אמות המידה שקבעה הרשצ"ח בנושא זה, בכל הקשור‬ ‫למערכת היחסים שבין חברת החשמל לצרכניה.‬‫חברת החשמל תתקין, על חשבון היצרן, חבילת תקשורת סטנדרטית. הנתונים יועברו בין‬ ‫7.12‬ ‫מתקן הייצור לבין המערכת התפעולית במחוז הרלבנטי בחברת החשמל.‬ ‫עסקת הרכישה, התמורה ואופן תשלומה:‬ ‫11.‬ ‫התמורה בגין מכירת אנרגיה לחברת החשמל - כללי -‬ ‫2.22‬‫בכפוף לאמור בסעיף 61 להסכם, הצדדים מסכימים בזה כי החברה תשלם התמורה‬‫בעבור החשמל המיוצר במתקן והמסופק לרשת חברת החשמל עפ"י פירוט האישור‬‫התעריפי המותנה בנספח ב ובהמשך על פי האישור התעריפי הקבוע בנספח ב1 שיבוא‬‫במקומו של האישור התעריפי המותנה. יובהר כי הוראות הנספחים ב ו- ב1 יתעדכנו‬‫בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפים שיקבעו, מעת לעת, על ידי הרשות לשירותים‬‫ציבוריים - חשמל. התמורה האמורה תשולם לאורך תקופת הרישיון הקבוע והאישור‬ ‫התעריפי שקיבל היצרן מהרשות, בכפוף לאמור בסעיף 61 להלן.‬ ‫החשבונות שתפיק החברה ליצרן‬ ‫3.22 חברת החשמל תערוך ליצרן שני חשבונות – חשבון אחד בו ייכללו כל סוגי התשלומים‬‫המגיעים לחברה מהיצרן בהתאם לאמות המידה, והמלצת חשבון בגין כל התשלומים‬ ‫המגיעים ליצרן על פי אמות המידה והתעריפים שקבעה הרשות.‬‫החשבונות ושאר המסמכים המוזכרים בסעיף זה יישלחו ליצרן בדוא"ל, בכפוף לכך‬ ‫שיעמוד בדרישות אבטחת המידע של החברה.‬‫הסכומים שיפורטו בחשבונות יקבעו בהתאם לתוצאות קריאות מערכות המדידה‬ ‫4.22‬ ‫והמונים שיותקנו בנקודת חיבור מתקן הייצור לרשת החשמל.‬ ‫מועד משלוח החשבון ליצרן יהיה, כפי שנהוג לגבי לקוחות דומים של חברת חשמל.‬ ‫5.22‬ ‫תשלומים לחברת החשמל בגין האנרגיה והשירותים שמסופקים למתקן היצור-‬‫היצרן מתחייב לפרוע החשבון בגין אספקת חשמל והשירותים שמסופקים למתקן הייצור‬ ‫5.11‬‫בלוחות זמנים בהם מחויבים לקוחות דומים של החברה לפרוע חשבון חשמל, בהתאם‬ ‫לאמת המידה שקבעה הרשצ"ח, לעניין זה לצרכנים.‬
 12. 12. ‫21‬ ‫היצרן יהיה רשאי לפרוע החשבון באופן, בדרך ובאמצעי תשלום בהם יכול כל צרכן של‬ ‫7.22‬‫חברת החשמל לפרוע החשבון, בהתאם לקבוע באמות המידה שקבעה הרשצ"ח, לעניין‬ ‫זה, לצרכנים.‬‫החשבון שנשלח ליצרן יחשב כ"חשבון צריכה" לכל דבר ועניין ויחולו עליו הוראות אמות‬ ‫8.22‬ ‫המידה שפרסמה הרשצ"ח, ביחס לצרכנים.‬‫בכפוף לקביעת הרשות באמות המידה ביחס לכלל צרכני חברת החשמל, אי תשלום חשבון‬ ‫9.22‬‫במועד על ידי היצרן יגרור אחריו חיוב היצרן בגין כל יום איחור בתשלום ריבית פיגורים‬‫כפי שנקבעת, מעת לעת, על ידי החשב הכללי באוצר וכן בחיוב בכל הוצאות אחרות כפי‬‫שנקבעו בספר אמות המידה שפרסמה הרשות לגבי צרכני חברת החשמל וכפי שיתעדכנו‬‫מעת לעת. בנוסף לאמור, תוכל חברת החשמל לנתק את אספקת החשמל בגין אי תשלום‬ ‫חשבון במועד, כקבוע בתקנות הניתוק ובאמות המידה.‬‫תשלום בגין צריכת החשמל במתקן - היצרן ישלם עבור החשמל הנצרך במתקן הייצור‬ ‫:.22‬‫מרשת החשמל על פי התעריף המתאים, כפי שנקבע ע"י הרשות. הסכום האמור ישולם‬ ‫בתוספת מע"מ כדין החל ממועד הפעלה מסחרית של המתקן.‬ ‫12.22 תשלום חודשי קבוע - היצרן ישלם לחברת החשמל מידי חודש בחודשו תשלום קבוע‬‫(בתוספת מע"מ כחוק) בגין עלויות חברת החשמל הכרוכות בקריאת המונה, תפעולו,‬‫טיפול טכני, הכנת חשבון וכיו"ב, הכל בהתאם לתעריפי הרשות, כפי שמתעדכנים מעת‬ ‫לעת.‬ ‫תשלומים ליצרן בגין מכירת חשמל לרשת-‬ ‫22.22 חברת החשמל תמסור או (לפי העניין) תשלח ליצרן לא יאוחר מ – 7 (שבעה) ימי עבודה‬‫במשרדי חברת החשמל, מתום כל חודש לתקופת ההסכם, החל ממועד המכירה לחברת‬‫החשמל, המלצת חשבון המפרטת את כמות החשמל שסופקה ע"י היצרן לחברת החשמל‬ ‫במהלך אותו חודש ואת התמורה שעליה לשלם ליצרן בגינו.‬ ‫32.22 על-פי ההודעה בסעיף 11.11 דלעיל, היצרן ימציא למשרדי המחלקה העורכת את החשבון‬ ‫במחוז ‪ ,XXX‬חשבונית מס ערוכה כדין לצורך קבלת התשלום.‬ ‫42.22 חברת החשמל מתחייבת לדאוג לכך שתוך 51 (חמישה עשר) ימי עבודה במשרדיה, ממועד‬‫קבלת חשבונית המס הנ"ל, יקבל היצרן בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שאת פרטיו‬‫ימסור לחברה, את התמורה המגיעה לו. לא הועברה התמורה עד לתום התקופה הנ"ל,‬‫יהיה זכאי היצרן לקבלת הקרן בצירוף הפרשי ריבית פיגורים כפי שמוטל על צרכני חברת‬‫החשמל בגין איחור בתשלום חשבון חשמל (ככל שתעדכן הרשצ"ח הריבית הנ"ל תעודכן‬ ‫הריבית לפי סעיף קטן זה).‬ ‫52.22 כל חשבון יכלול מע"מ כדין.‬ ‫62.22 היצרן מצהיר בזה שהוא רשום כעוסק מורשה וכי הוא מנהל ספרים ופנקסים כדין לפי‬ ‫פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ולפי כל דין אחר.‬ ‫72.22 היצרן מצהיר בזה כי ידוע לו שמהתמורה שתגיע לו כתוצאה ממכירת החשמל ינוכה מס‬ ‫במקור בהתאם להוראות פקודת ותקנות מס הכנסה.‬‫במקרה והיצרן ימציא לחברה אישור, התקף על-פי החוק, בדבר הקטנת ניכוי מס או פטור‬‫מחובת הניכוי, חברת החשמל תפעל על-פי האישור לגבי תשלומים שיחולו ממועד מסירת‬ ‫האישור לחברה ועד לתום תקפו של האישור.‬
 13. 13. ‫31‬ ‫קיזוז -‬‫71.11 חברת החשמל תהיה רשאית לקזז סכומים קצובים שזמן פירעונם הגיע המגיעים לה‬‫כאמור בסעיף 11 זה, מהסכום המגיע ליצרן בגין מכירת חשמל לחברה כך שהסכום‬‫שיעמוד לרשות היצרן יהיה לאחר ביצוע הקיזוז הנ"ל. הקיזוז האמור מותנה בהודעה של‬ ‫41 יום מראש ובכתב ליצרן.‬‫אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לפעול לגביית כל חוב שהיצרן חב לה שלא‬ ‫בדרך קיזוז אלא בכל דרך אחרת העומדת לרשותה על פי כל דין.‬ ‫אחריות בנזיקין -‬ ‫21.‬‫מוסכם כי כל צד לא ישא באחריות לכל תקלה או נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לצד אחר‬ ‫1.21‬‫ו/או לציוד ו/או למתקנים של הצד השני, כתוצאה מּכוח עליון, כהגדרתו בדין הכללי ולא‬ ‫כהגדרתו באמות המידה.‬‫מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה או נזק לגוף ו/או לרכוש, בין ישיר או‬ ‫2.21‬‫עקיף, לרבות נזק שייגרם למתקני היצרן ו/או למתקני החברה ו/או למתקני צרכני‬‫החברה ו/או למתקני צד ג, כתוצאה מרשלנות או כתוצאה מהפעלה לא נכונה ושלא‬‫בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ו/או שלא בהתאם להוראות הדין, לרבות כיול לא‬‫נכון של הציוד או המתקנים בחצר היצרן, ע"י היצרן ו/או מי מטעמו, או בשל כשל או‬ ‫תקלה במערכות ההגנה של היצרן במתקן הייצור.‬‫מוסכם כי היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש בין ישיר או עקיף לרבות נזק‬‫שיגרם למתקני היצרן ו/או למתקני החברה ו/או למתקני צרכני החברה ו/או למתקני צד ג‬‫כתוצאה מרשלנות ו/או הפעלה לא נכונה ו/או בניגוד להסכם ונספחיו ולדין ו/או כיול לא‬‫נכון של רשת החשמל וההגנות שבה ו/או בשל כשל או תקלה ברשת החשמל של חברת‬ ‫החשמל, לרבות ההגנות שמותקנות בה.‬‫היצרן ישא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/ או גוף‬ ‫3.21‬‫כלשהו, לרבות החברה, עובדי היצרן, רכוש היצרן ו/או כל צד שלישי במישרין או בעקיפין‬‫וכן לנזקים שייגרמו לרשת החשמל של החברה ו/או כתוצאה מהם לנזקים שייגרמו‬‫לצרכנים של החברה, כתוצאה מרשלנות ו/או תחזוקה כושלת ו/ או הפעלה לא נכונה ושלא‬‫בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ו/או הדין ו/ או הפעלה כושלת או בלתי מקצועית של‬ ‫המתקן ו/או ההגנות שלו.‬‫החברה תשא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או‬‫גוף כלשהו לרבות החברה, עובדי היצרן, רכוש היצרן ו/או כל צד שלישי במישרין או‬‫בעקיפין כתוצאה מרשלנות ו/או תחזוקה כושלת ו/או הפעלה לא נכונה ושלא בהתאם‬‫להוראות ההסכם ונספחיו ו/או הדין ו/או הפעלה כושלת או בלתי מקצועית, של רשת‬ ‫החשמל שבבעלותה, לרבות ההגנות המותקנות בה.‬‫למען הסר כל ספק מובהר בזה שהחברה לא תשא באחריות מקצועית כלשהי להתאמת‬ ‫4.21‬‫כשירות מתקן הייצור לעבודה עם מתקני חשמל אחרים הנמצאים בשימוש היצרן. היצרן‬ ‫מתחייב לבדוק התאמה זו באופן עצמאי והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או‬ ‫תביעה, בעניין זה כלפי החברה.‬‫בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה נגד החברה או עובדיה או שלוחיה בגין נזק, אבדן או‬ ‫5.21‬‫פגיעה, בנסיבות בהן היצרן אחראי לנזק, האובדן או הפגיעה כאמור בסעיף 3.21 לעיל,‬‫ישפה היצרן את החברה במלוא סכום חבותה, הן לפי פס"ד והן לפי פשרה או לפי כל‬‫הסכם או הסדר לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, מיד עם דרישתה הראשונה‬‫של החברה, ובלבד שניתנה ליצרן הודעה על הגשת התביעה, ניתנה לו אפשרות להתגונן‬‫כנגד התביעה ונתקבל אישורו המוקדם לכל פשרה, הסכם או הסדר שיושג עם תובע‬ ‫כאמור.‬
 14. 14. ‫41‬‫בכל מקרה של תביעה ו/ או דרישה נגד היצרן או עובדיו או שלוחיו בגין נזק או אובדן או‬‫פגיעה בנסיבות בהן החברה אחראית לנזק, האובדן או, הפגיעה, כאמור בסעיף 3.21 לעיל‬‫תשפה החברה את היצרן במלוא סכום חבותו הן לפי פס"ד והן לפי פשרה או כל הסכם או‬‫הסדר לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורכי דין, מיום דרישתו הראשונה של היצרן,‬‫ובלבד שניתנה לחברה הודעה על הגשת התביעה, ניתנה לה אפשרות להתגונן כנגד התביעה‬ ‫ונתקבל אישורה המוקדם לכל פשרה, הסכם או הסדר שיושג עם תובע כאמור.‬‫חברת החשמל תערוך בדיקות קבלה לפני החיבור הראשוני של מתקן הייצור לרשת.‬ ‫6.21‬‫הצדדים מסכימים בזה שחברת החשמל לא תקבל על עצמה ולא תחול עליה, עקב ביקורת‬‫או בדיקה כנ"ל, כל אחריות שהיא לטיבו או לבטיחותו של המתקן והציוד הנ"ל ולא לנזק‬‫כלשהו (גוף או רכוש) אשר ייגרם כתוצאה מליקוי במתקן או בציוד האחר, או עקב שימוש‬ ‫ו/או תפעול ו/או תחזוקה בניגוד להוראות הדין ו/או ההסכם ע"י היצרן ו/או מי מטעמו.‬‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל מובהר בזאת כי היצרן אחראי לבדיקות ולתחזוקת‬ ‫מתקן הייצור בהתאם להוראות כל דין.‬‫הצדדים מסכימים בזה שכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות היצרן על-פי הסכם‬ ‫7.21‬ ‫זה, לרבות רכישת ציוד הגנה, אחזקתם וכד , יהיו על חשבונו בלבד.‬ ‫ביטוח:‬ ‫31.‬‫מבלי לפגוע באמור בסעיף 21 לעיל, היצרן מתחייב לערוך את כל הביטוחים הנדרשים על‬ ‫1.31‬‫פי אמות המידה "ביטוח", רישיון היצור, האישור התעריפי והוראות כל דין בגין הקמת‬‫והפעלת המתקן ולכלול בביטוחים האמורים את כל התנאים המפורטים בדין, באמות‬ ‫המידה, ברישיון הייצור ו/או באישור התעריפי.‬‫מבלי לגרוע באמור בסעיף 21לעיל, לפני וכתנאי לחיבור המתקן לרשת החשמל, וכן לפחות‬ ‫3.42‬‫פעם בשנה, 7 ימים לפני חידוש כל ביטוח, מתחייב היצרן להציג בפני חח"י את כל‬‫הביטוחים אשר הוא מחויב לערוך כאמור בס"ק 1.31 לעיל, או לחילופין יציג היצרן‬ ‫לחח"י אישור בדבר קיום הביטוחים כאמור בס"ק 1.31 לעיל חתום ע"י המבטח.‬ ‫חח"י תופיע כמבוטחת נוספת בכל הביטוחים ו/או באישור הביטוח שלעיל.‬‫כל הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל, יהיו בתוקף מיום תחילת הפעלת המתקן ועד לסיום‬‫ההסכם, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הביטוחי/בביטוחים לבין האמור‬‫בדין ו/או באמות המידה ו/או ברישיון הייצור ו/או באישור התעריפי, מתחייב היצרן‬‫לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות אמות המידה, רישיון הייצור, האישור‬ ‫התעריפי וכל דין.‬‫אין בעריכת הביטוחים האמורים, או בהמצאת האישורים לחברה או בבדיקתם או‬ ‫3.31‬‫בשינויים, בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם או בכדי להביא להטלת אחריות‬‫כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או בכדי לצמצם אחריותו של היצרן על פי חוזה‬ ‫זה ו/או כל דין.‬‫ליצרן לא תהיה תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי חח"י ו/או מי‬ ‫4.31‬‫מטעמה באשר לתוכן או היקף הביטוחים אשר הוא נדרש לרכוש, כמפורט בדין, באמות‬ ‫המידה ו/או ברישיון היצור ו/או באישור התעריפי.‬‫5.31 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי להחיל על ההסכם את אמות המידה "תומכות‬‫מימון" קרי ההסדר התעריפי המיוחד, כפי שנקבע לאירוע "כוח עליון" ו/או "אירוע‬‫מבוטח" ו/או את הסדרי האחריות בנזיקין, כפי שנקבעו בהחלטת הרשות מס 1 מישיבה‬ ‫מס 862 מיום 90/70/91.‬
 15. 15. ‫51‬ ‫הסבת ההסכם:‬ ‫41.‬‫הועבר רישיון הייצור לאחר, חח"י תקיים את ההסכם עם כל גורם שאליו יועבר רישיון‬ ‫2.52‬‫הייצור כאמור ובתנאי שגורם זה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כלפי חח"י על פי‬ ‫הסכם זה.‬‫בכפוף לאישור שיעבוד הרישיון המותנה ו/או רישיון הייצור הקבוע על ידי השר , היצרן‬ ‫3.52‬‫יהיה רשאי לשעבד את ההסכם לעניין פעילות הרישיון שעבורו אושר השיעבוד, לטובת‬‫גופי המימון שמימנו את הקמתו והפעלתו של מתקן הייצור, להבטחת פירעון הסכומים,‬‫שניתנו ושימשו בפועל לשם הקמתו והפעלתו של מתקן הייצור. רצ"ב כנספח ח נוסח‬ ‫הודעה על המחאת זכויות עליו תחתום החברה לטובת הגורם המממן הפרוייקט.‬‫חח"י תהא רשאית להעביר, או להסב או להמחות (להלן יכונו כל הפעולות ביחד:‬ ‫4.52‬‫"המחאה") את ההסכם כולו, וכן תהא רשאית להמחות כל חיוב מחיוביו וכל זכות ו/או‬‫טובת הנאה הכלולים בו לנמחה אחד או יותר, ללא צורך בהסכמת היצרן, ובלבד‬ ‫שיתקיימו התנאים הבאים:‬ ‫2.4.52 הומחו חיוב או חיובים – הנמחה יתחייב לבצע את חיובי חח"י שיומחו אליו.‬‫3.4.52 לנמחה יהיו הרישיונות וההיתרים הנדרשים לקיום הוראות ההסכם הנוגעות‬ ‫לחיוב, ו/או לזכות ו/או לטובת ההנאה המומחים אליו.‬ ‫חח"י תמסור ליצרן הודעה מוקדמת בכתב על כל המחאה כאמור.‬‫אם יתבקש לכך ע"י חח"י, היצרן יחתום על כל המסמכים הנדרשים ליתן תוקף להמחאה.‬‫היצרן יקיים את ההסכם עם כל גורם שאליו תבוצע ההמחאה, והסכם זה יחול על הנמחה‬ ‫5.52‬ ‫ביחס לחיובים, לזכויות ולטובות ההנאה המומחות כאילו היה צד לו מלכתחילה.‬ ‫סמכות שיפוט וברירת דין:‬ ‫51.‬‫למען הסר ספק, מוסכם כי הוראות הסכם זה יהיו כפופות להוראות כל דין מחייב לרבות‬ ‫1.51‬‫אמות מידה שיפורסמו מעת לעת על-ידי הרשצ"ח ו/או תקנות שיפורסמו על-ידי משרד‬ ‫התשתיות הלאומיות ו/או כל גוף אחר מתוקף סמכותם על פי דין.‬‫הצדדים מסכימים, כי הדין שיחול בקשר ו/או בנוגע ו/או בגין הסכם זה, על נספחיו,‬ ‫2.51‬‫לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרשנות ההסכם, קיומו, טענות לגבי ביצועו‬‫או הפרתו וסעדים בגין הפרתו, יהא הדין הישראלי בלבד ולא תהא תחולה לדין אחר,‬ ‫מלבד הדין הישראלי.‬ ‫11. הפרות וסעדים:‬‫מבלי לגרוע באמור לעיל ו/או כל דין תהיה חברת החשמל רשאית להשהות עסקת רכישת‬ ‫1.61‬‫האנרגיה ו/או שירותים נלווים ליצרן בהתקיים אחד מהתנאים הבאים אצל היצרן (להלן:‬ ‫"אירוע ההשהיה"), בכפוף למתן התראה בכתב ליצרן עם העתק לרשות.‬‫אי תשלום של חוב בלתי שנוי במחלוקת שהגיע מועד פירעונו, לחברה, תוך שלושים יום‬ ‫א.‬‫מיום שנדרש לעשות כן בכתב ובלבד שהחברה מסרה על כך הודעה ליצרן ולרשות בו‬ ‫זמנית.‬‫אי עמידה בדרישות הדין בכל הקשור לאופן ההפעלה והתחזוקה של מתקן הייצור באופן‬ ‫ב.‬ ‫המקים סכנה בטיחותית לאדם ולמערכת ולרשת החשמל.‬
 16. 16. ‫61‬ ‫ירידה, שאיננה מחמת אירוע כוח עליון או אירוע מבוטח, בהספק המותקן לפי‬ ‫ג.‬ ‫הרשיון של מתקן יצרן ב %05 לתקופה רצופה של שנה החל מהשנה השלישית‬ ‫לפעולת היצרן במסגרת רשיון ייצור קבוע.‬ ‫ביטול הרישיון של היצרן;‬ ‫ד.‬ ‫כל הפרה נוספת שתוגדר עקרונית על ידי הרשות ותתווסף באמות מידה כהפרה‬ ‫ה.‬ ‫יסודית של עסקת הרכישה;‬‫לא תיקן היצרן החשמל הפרטי את המעשה ו/או המחדל מטעמו אשר בגינו הושהתה עסקת‬‫הרכישה, וזאת עד ולא יאוחר מחלוף 06 ימים קלנדאריים מהמועד שבו ניתנה לו הודעה על‬ ‫כך מאת החברה, רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה.‬‫מובהר בזה כי החל מתחילת התקופה של אירוע ההשהיה לא יהיה זכאי היצרן למכור‬ ‫אנרגיה לחברה .‬‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סעדים שלא הוסדרו במפורש באמות המידה שנקבעו לפי סעיף‬ ‫2.61‬ ‫71(ד) לחוק משק החשמל, ינקטו הצדדים לגביהם על פי האמור בהוראות כל דין.‬ ‫כללי:‬ ‫71.‬ ‫כל צד ישא בהוצאותיו (לרבות שכר טרחת עורכי דינו) בקשר להסכם זה.‬ ‫1.71‬‫כל אחד מהצדדים מצהיר ומאשר בזאת, כי, ככל שהדברים נוגעים לו, אין כל מניעה ו/או‬ ‫2.71‬‫הגבלה, בין על פי הדין, בין על פי חוזה ובין אחרת, להתקשרותו בהסכם זה, לרבות‬ ‫נספחיו, ולקיום התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה.‬‫כל אחד מהצדדים להסכם מצהיר ומאשר, כי קיבל את כל ההחלטות, וכן (לפי העניין)‬ ‫3.71‬‫ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין, לשם‬ ‫התקשרות בהסכם זה, וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה הוסמכו לכך כדין.‬‫כל אחד מהצדדים מתחייב לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה שהחתימה עליו או (לפי‬ ‫4.71‬ ‫העניין) עשייתה על ידיו דרושה לשם מתן תוקף להוראות הסכם זה ולביצוען.‬‫שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד מי מהצדדים להסכם זה כלפי הצד‬ ‫5.71‬‫האחר, או אי שימוש בזכות מהזכויות המוקנות לצד כלשהו בהסכם, לא ייחשב כוויתור‬‫על זכויות מי מהצדדים ולא יהוו תקדים ולא ישמשו מניעה לכל תביעה או טענה מצד מי‬ ‫מהצדדים להסכם, כלפי הצד השני.‬‫הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם או מצגים כלשהם שנמסרו, או‬ ‫6.71‬‫שנעשו, בכתב או בעל פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה,‬‫ואינם מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין‬ ‫וסוג שהוא.‬‫כל הוראה מהוראות הסכם זה אינה באה לגרוע מהוראה אחרת של ההסכם כי אם‬ ‫7.71‬ ‫להוסיף עליה.‬ ‫כל שינוי מהותי בהסכם יהיה טעון אישור השר.‬ ‫8.71‬
 17. 17. ‫71‬ ‫הודעות:‬ ‫81.‬ ‫כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה כמפורט בכותרת הסכם זה.‬ ‫1.81‬‫כל הודעה בכתב שתישלח בדואר רשום על ידי אחד הצדדים למשנהו על פי הכתובות‬ ‫2.81‬‫שלעיל תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 2 ימי עבודה מעת מסירתה למשלוח. בנוסף,‬‫כל הודעה באמצעות הפקסימליה ו/או הדוא"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה מרגע‬‫אימות טלפוני בדבר הגעתה ובלבד שנשלחה למספרי הפקס ו/או לכתובות האלקטרוניות‬ ‫שלהלן:‬ ‫פקס: __________;‬ ‫היצרן :‬ ‫מייל: ___________.‬ ‫פקס: __________;‬ ‫החברה :‬ ‫מייל: ___________.‬ ‫אנשי הקשר הם:‬ ‫3.81‬ ‫טכני/תפעולי טל : __________,‬ ‫מטעם היצרן :‬ ‫מסחרי טל : _________ .‬ ‫מטעם החברה : פיקוח טל : __________,‬ ‫מסחרי טל : __________.‬‫הצדדים מתחייבים לעדכן זה את זה בכתב, בדבר הפרטים המופיעים לעיל, במקרה של‬ ‫4.81‬ ‫שינויים.‬
 18. 18. ‫81‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום:‬‫ה"חברה" -חברת החשמל לישראל בע"מ‬ ‫היצרן‬ ‫ח.צ. מס 2740000-25‬ ‫ח.פ. ___________________‬ ‫היצרן – (שם היצרן)‬ ‫הנני ________, עו"ד מאשר בזה כי ביום _______‬ ‫התייצבו במשרדי ברחוב ________, ב_______ ה"ה‬ ‫מר _________ נושא ת.ז. מס ________ ומר‬ ‫_______ נושא ת.ז. מס _________ ולאחר שזיהיתי‬ ‫את הנ"ל לפי מס ת.ז. הנ"ל חתמו בפני על הסכם זה.‬ ‫הריני מאשר כי ה"ה הנ"ל הינם מורשי החתימה של‬ ‫(שם היצרן) מס ח.פ./שותפות __________ וכי הם‬ ‫מוסמכים לחתום בשמו של היצרן ולחייב אותו לכל דבר‬ ‫ועניין.‬ ‫__________, עו"ד‬ ‫חתימה וחותמת‬
 19. 19. ‫91‬ ‫נספחים‬ ‫נספח א - רישיון ייצור מותנה‬ ‫נספח א1 – רישיון ייצור קבוע‬ ‫נספח ב- אישור תעריפי מותנה‬ ‫נספח ב1 – אישור תעריפי קבוע‬ ‫נספח ג - מסמכי ההתאגדות של היצרן‬ ‫נספח ד - מפת מיקום מתקן הייצור‬‫נספח ה – עיקרי תנאים לחיבור והפעלה של מתקני ייצור של יצרני חשמל המחוברים‬ ‫לרשתות מתח נמוך ומתח גבוה‬ ‫נספח ו - נספח תפעולי‬ ‫נספח ז - סכימת החיבור לרשת‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

הסכם למתקנים פוטו-וולטאים בינוניים במימון עצמי

Views

Total views

907

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×