Successfully reported this slideshow.

5281 9-2 (1)

773 views

Published on

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5281 9-2 (1)

 1. 1. ‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫מכון‬ The Standards Institution of Israel ‫רח‬'‫לבנון‬ ‫חיים‬42,‫תל‬-‫אביב‬69977,‫טל‬'6465154-03,‫פקס‬'6412762-03,www.sii.org.il/14/0701 ‫ת‬ ‫ישראלי‬ ‫לתקן‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2Draft SI 5281 part 9.2 ‫תמוז‬‫התשע‬"‫ד‬–‫יולי‬2014July 2014 ‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬:( ‫תעשייה‬ ‫למתחמי‬ ‫דרישות‬ Sustainable building (Green building): Requirements for industrial districts ‫ציבורית‬ ‫לביקורת‬
 2. 2. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( ‫ועדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫תקן‬‫ה‬‫מומחים‬120416-‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬:‫בנייני‬‫תעשייה‬,‫זה‬ ‫בהרכב‬: ‫אמר‬ ‫גיל‬,‫דולב‬ ‫אביגיל‬)‫יו‬"‫ר‬(,‫נני‬ ‫גיא‬,‫פיסטינר‬ ‫יואב‬,‫צימנד‬ ‫גילי‬,‫רודיק‬ ‫דוד‬,‫שושני‬ ‫חגי‬ ‫השתתפו‬ ‫התקן‬ ‫בהכנת‬‫יועצים‬‫אלה‬ ‫מומחים‬: ‫דניאל‬ ‫רוני‬,‫שווץ‬ ‫קרן‬,‫כרמית‬)‫ליאו‬‫ר‬(‫ילניק‬ ‫ואביאל‬ ‫רוזנברג‬–‫ירוקה‬ ‫לבנייה‬ ‫הישראלית‬ ‫המועצה‬. ‫אמר‬ ‫גיל‬,‫זהר‬ ‫ורעות‬ ‫אלמליח‬ ‫מאיה‬–‫אינטל‬ ‫חברת‬. ‫התקן‬ ‫להכנת‬ ‫תרמו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬: ‫פלמן‬ ‫ברק‬,‫לסקוב‬ ‫מיכל‬,‫פוספלד‬ ‫דראל‬ ‫תמר‬,‫ראובני‬ ‫שרון‬,‫הרוש‬ ‫איילת‬,‫זהבי‬ ‫אביב‬,‫סוקר‬ ‫יוסי‬,‫ליאור‬ ‫עופר‬, ‫כץ‬ ‫אפרת‬,‫לשם‬ ‫רון‬,‫אביגדור‬ ‫מירב‬,‫הלוי‬ ‫אהוד‬,‫אביטל‬ ‫אסנת‬,‫אלעזר‬ ‫יהונתן‬,‫מוסקוביץ‬ ‫ודרורה‬'. ‫ריכז‬ ‫רוזנפלד‬ ‫סיגל‬‫ה‬‫התקן‬ ‫הכנת‬ ‫עבודת‬ ‫את‬.
 3. 3. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( ‫מפתח‬ ‫מילות‬: ‫בניין‬,‫בנייה‬,‫מתקנים‬,‫אנרגייה‬ ‫שימור‬,‫סביבתי‬ ‫ניהול‬,‫ביצועים‬,‫קיימות‬,‫מסחרי‬,‫תעשייתי‬. Descriptors: building, construction, facilities, energy conservation, environmental management, performance, sustainability, commercial, industrial. ‫התקן‬ ‫עדכניות‬ ‫לזמן‬ ‫מזמן‬ ‫לבדיקה‬ ‫עומדים‬ ‫הישראליים‬ ‫התקנים‬,‫שנים‬ ‫לחמש‬ ‫אחת‬ ‫ולפחות‬,‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫להתפתחות‬ ‫להתאימם‬ ‫כדי‬. ‫ה‬ ‫של‬ ‫המעודכנת‬ ‫המהדורה‬ ‫שבידיהם‬ ‫יוודאו‬ ‫בתקנים‬ ‫המשתמשים‬‫שלו‬ ‫התיקון‬ ‫גיליונות‬ ‫על‬ ‫תקן‬. ‫תיקון‬ ‫כגיליון‬ ‫ברשומות‬ ‫המתפרסם‬ ‫מסמך‬,‫בתקן‬ ‫המשולב‬ ‫תיקון‬ ‫או‬ ‫נפרד‬ ‫תיקון‬ ‫גיליון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬. ‫תוקף‬‫התקן‬ ‫ברשומות‬ ‫פרסומו‬ ‫ממועד‬ ‫החל‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫עדכוניו‬ ‫על‬ ‫ישראלי‬ ‫תקן‬. ‫רשמיים‬ ‫ממנו‬ ‫חלקים‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫רשמי‬ ‫התקן‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫יש‬.‫תיקון‬ ‫גיליון‬ ‫או‬ ‫רשמי‬ ‫תקן‬‫רשמי‬)‫בחלקם‬ ‫או‬ ‫במלואם‬(‫לתוקף‬ ‫נכנסים‬ 60‫ברשומות‬ ‫ההודעה‬ ‫מפרסום‬ ‫יום‬,‫לתוקף‬ ‫לכניסה‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫מועד‬ ‫נקבע‬ ‫בהודעה‬ ‫אם‬ ‫אלא‬. ‫בתו‬ ‫סימון‬‫ירוק‬ ‫מוצר‬ ‫המייצר‬ ‫כל‬,‫עליו‬ ‫החלים‬ ‫הישראליים‬ ‫התקנים‬ ‫לדרישות‬ ‫המתאים‬, ‫רשאי‬,‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫ממכון‬ ‫היתר‬ ‫לפי‬,‫בתו‬ ‫לסמנו‬‫ירוק‬: ‫יו‬ ‫זכויות‬‫צרים‬ ©‫לצלם‬ ‫אין‬,‫לפרסם‬ ‫או‬ ‫להעתיק‬,‫שהוא‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬,‫ממנו‬ ‫קטעים‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תקן‬,‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫ממכון‬ ‫ובכתב‬ ‫מראש‬ ‫רשות‬ ‫ללא‬.
 4. 4. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( ‫תוכן‬‫העניינים‬ ‫הקדמה‬...........................................................................................................................1 ‫התקן‬ ‫תחום‬.....................................................................................................................2 ‫ודירוג‬ ‫ניקוד‬....................................................................................................................5 1.‫אנרגייה‬.......................................................................................................................6 2.‫קרקע‬.........................................................................................................................26 3.‫מים‬...........................................................................................................................42 4.‫חומרים‬......................................................................................................................55 5.‫ורווחה‬ ‫בריאות‬...........................................................................................................63 6.‫פסולת‬........................................................................................................................61 7.‫תחבורה‬.....................................................................................................................96 8.‫הבנייה‬ ‫אתר‬ ‫ניהול‬.....................................................................................................103 9.‫חדשנות‬....................................................................................................................113 10.‫תפעול‬....................................................................................................................126 ‫נספחים‬‫א‬‫ו‬-‫ב‬)‫מצורפים‬‫בסוף‬‫התקן‬(
 5. 5. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 1 ‫הקדמה‬ ‫תקן‬‫זה‬‫הוא‬‫חלק‬‫על‬ ‫החלים‬ ‫תקנים‬ ‫מסדרת‬‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬(‫והקובעים‬‫המאפיינים‬ ‫את‬‫לדירוג‬ ‫בניינים‬‫ומתחמים‬‫פחותה‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שהשפעתם‬. ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫הסדרה‬ ‫חלקי‬: ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬1–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫כלליות‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬2–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫דרישות‬‫לבנייני‬‫מגורים‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬3–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫משרדים‬ ‫לבנייני‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬4–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫לבנייני‬ ‫דרישות‬‫מוס‬‫דות‬‫חינוך‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬5–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫לבנייני‬ ‫דרישות‬‫תיירותי‬ ‫אכסון‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬6–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫לבנייני‬ ‫דרישות‬‫מוסדות‬‫בריאות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬7–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫מסחר‬ ‫לבנייני‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬8–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫ק‬‫יימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫לבנייני‬ ‫דרישות‬‫התקהלות‬‫ציבור‬‫ית‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬9.1–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫בניי‬‫ה‬‫ירוק‬‫ה‬(:‫תעשי‬ ‫לבנייני‬ ‫דרישות‬‫י‬‫ה‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬:(‫תעשייה‬ ‫למתחמי‬ ‫דרישות‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בתקן‬‫עם‬ ‫יחד‬‫הישראלי‬ ‫התקן‬‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬1–‫בת‬ ‫בנייה‬-‫קיימה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬(:‫דרישות‬ ‫כלליות‬)2(–‫מובא‬ ‫שבו‬‫ים‬‫ל‬ ‫הרקע‬‫התקנים‬ ‫סדרת‬,‫ההערכה‬ ‫שיטת‬‫ו‬‫הניקוד‬. )1(‫בהכנה‬. )2(‫ל‬ ‫במקביל‬‫הפצת‬‫טיוטת‬‫ציבורית‬ ‫לביקורת‬ ‫זה‬ ‫תקן‬,‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫טיוטת‬ ‫גם‬ ‫ציבורית‬ ‫לביקורת‬ ‫מופצת‬"‫י‬5281 ‫חלק‬1‫הכוללת‬‫למתחמים‬ ‫כלליות‬ ‫דרישות‬,‫ניקוד‬,‫דירו‬‫וכיוצ‬ ‫ג‬"‫ב‬.‫לעיין‬ ‫יש‬‫בטיוטת‬‫חלק‬1‫זה‬ ‫תקן‬ ‫טיוטת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬.
 6. 6. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 2 ‫התקן‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫הדירוג‬ ‫נקבע‬ ‫שלפיהם‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫זה‬ ‫תקן‬‫מתחמי‬‫תעש‬‫י‬‫בני‬ ‫יה‬-‫קיימה‬‫בניינים‬ ‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫עבור‬ ‫חדש‬‫ים‬‫קיי‬ ‫או‬‫מים‬)‫רא‬‫ו‬‫הערה‬‫להלן‬(,‫מראש‬ ‫ידועה‬ ‫תעשייתית‬ ‫פעילות‬ ‫בו‬ ‫שמתקיימת‬,‫ו‬‫בו‬ ‫העיקרי‬ ‫שהשימוש‬ ‫יי‬ ‫הוא‬‫תעשייתי‬ ‫צור‬,‫אחסון‬,‫שילוב‬ ‫או‬ ‫מלאכה‬‫שלהם‬.‫וקטגוריות‬ ‫הבניין‬ ‫שימושי‬ ‫לפירוט‬ ‫יתאים‬ ‫המתחם‬ ‫ייעוד‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫בתחום‬ ‫כמפורט‬ ‫התעשייה‬ ‫בנייני‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬9.1. ‫להעריך‬ ‫ניתן‬‫תעשייה‬ ‫מתחם‬‫הכולל‬‫בניינים‬ ‫שני‬ ‫לפחות‬,‫לפחות‬ ‫הבאים‬ ‫מההיבטים‬ ‫שניים‬ ‫עבורם‬ ‫שקיימים‬: ‫א‬.‫תפעול‬:‫בנייני‬‫תפעולי‬ ‫קשר‬ ‫ביניהם‬ ‫וקיים‬ ‫אחד‬ ‫גוף‬ ‫של‬ ‫תפעולית‬ ‫בשליטה‬ ‫הנמצאים‬ ‫תעשייה‬. ‫ב‬.‫מערכתי‬ ‫שיתוף‬:‫פיזיות‬ ‫תשתיות‬ ‫החולקים‬ ‫תעשייה‬ ‫בנייני‬,‫משותפות‬ ‫ומערכות‬ ‫משאבים‬. ‫ג‬.‫תפעולי‬ ‫קשר‬:‫גיאוגרפי‬ ‫במתחם‬ ‫נוספים‬ ‫מבנים‬ ‫משמשת‬ ‫אחד‬ ‫מבנה‬ ‫עבודה‬ ‫בו‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬. ‫ה‬ ‫זה‬ ‫בתקן‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשות‬ ‫הראיות‬‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ ‫ינם‬.‫תהליך‬ ‫מתקיים‬ ‫בהם‬ ‫לבניינים‬ ‫מתייחס‬ ‫התקן‬ ‫הייצור‬,‫שלהם‬ ‫השוטף‬ ‫ולתפעול‬,‫הבניין‬ ‫לתפקודי‬ ‫נוגע‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬‫והמתחם‬‫בו‬ ‫השוהים‬ ‫ולרווחת‬,‫בחללים‬ ‫הייצור‬ ‫תהליכי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכתבים‬ ‫שאינם‬. ‫הערה‬: ‫א‬ ‫קיים‬ ‫לבניין‬ ‫בדיעבד‬ ‫ניקוד‬ ‫קבלת‬ ‫מאפשרים‬ ‫זה‬ ‫בתקן‬ ‫מסויימים‬ ‫מאפיינים‬‫לפי‬ ‫הוערך‬ ‫טרם‬ ‫שר‬ ‫ת‬"‫י‬5281. ‫זה‬ ‫בתקן‬,‫הינם‬ ‫בדיעבד‬ ‫ניקוד‬ ‫קבלת‬ ‫המאפשרים‬ ‫המאפיינים‬: ‫בפרק‬2,‫קרקע‬:‫מאפיינים‬2.1‫עד‬2.3‫וכן‬2.5,2.6‫ו‬-2.8. ‫בפרק‬ ‫המאפיינים‬ ‫כל‬4,‫בפרק‬ ‫המאפיינים‬ ‫וכל‬ ‫חומרים‬8,‫הבנייה‬ ‫אתר‬ ‫ניהול‬. ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫להער‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫בניינים‬ ‫במתחם‬ ‫שיהיו‬ ‫אפשר‬‫ת‬ ‫לפי‬ ‫אותם‬ ‫יך‬"‫י‬5281‫כלול‬ ‫אינו‬ ‫ייעודם‬ ‫אם‬ ‫זו‬ ‫תקנים‬ ‫בסדרת‬,‫בנפרד‬ ‫אותם‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫או‬)‫חנייה‬ ‫בניין‬ ‫כגון‬,‫שייעודו‬ ‫ייצור‬ ‫בניין‬ ‫או‬ ‫נקיים‬ ‫חדרים‬ ‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫בתחום‬ ‫כלול‬ ‫אינו‬"‫י‬5281‫חלק‬9.1.( ‫הראשון‬ ‫ההערכה‬ ‫בסבב‬ ‫ניקוד‬ ‫יצבור‬ ‫המתחם‬,‫מאפיין‬ ‫לכל‬ ‫המוגדר‬ ‫הניקוד‬ ‫לפי‬,‫בנפרד‬ ‫בניין‬ ‫בכל‬. ‫מאפיין‬ ‫באותו‬ ‫במתחם‬ ‫הבניינים‬ ‫כל‬ ‫שצברו‬ ‫הניקוד‬ ‫ממוצע‬ ‫יהיה‬ ‫מאפיין‬ ‫באותו‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫הסופי‬ ‫הניקוד‬. ‫אזכורים‬ ‫תקנים‬‫ומסמכים‬‫המוזכרים‬‫זה‬ ‫בתקן‬)‫מתוארכ‬ ‫לא‬ ‫ומסמכים‬ ‫תקנים‬‫ים‬–‫הקובעת‬ ‫היא‬ ‫האחרונה‬ ‫מהדורתם‬:( ‫ישראליים‬ ‫תקנים‬ ‫ת‬"‫י‬401‫חלקיו‬ ‫על‬-‫לבדיקת‬ ‫שיטות‬‫לקיטור‬ ‫דוודים‬ ‫של‬ ‫תרמיים‬ ‫ביצועים‬,‫ולזורמים‬ ‫חמים‬ ‫למים‬ ‫מעבירי‬-‫חום‬‫גבוהה‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫ת‬"‫י‬579‫חלקיו‬ ‫על‬-‫מים‬ ‫לחימום‬ ‫סולאריות‬ ‫מערכות‬ ‫ת‬"‫י‬1483-‫ספיקה‬ ‫וסתי‬ ‫ת‬"‫י‬1525‫חלק‬4-‫בניינים‬ ‫תחזוקת‬ ‫ניהול‬:‫עדות‬ ‫מסמכי‬ ‫ת‬"‫י‬4707‫חלק‬1-‫מעליות‬:‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ ‫ת‬"‫י‬5068-‫מערכות‬‫בבניינים‬ ‫זיגוג‬–‫אנרגייה‬ ‫בתוויות‬ ‫סימון‬
 7. 7. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 3 ‫ת‬"‫י‬5098-‫רדיואקט‬ ‫יסודות‬ ‫תכולת‬‫י‬‫בנייה‬ ‫במוצרי‬ ‫טבעיים‬ ‫ביים‬ ‫ת‬"‫י‬5280‫חלק‬2-‫בבניינים‬ ‫אנרגייה‬:‫תאורה‬ ‫מערכות‬ ‫ת‬"‫י‬5280‫חלק‬3-‫בבניינים‬ ‫אנרגייה‬:‫אקלום‬ ‫מערכות‬)‫חימום‬,‫אוויר‬ ‫ומיזוג‬ ‫אוורור‬( ‫ת‬"‫י‬5280‫חלק‬4-‫בבניינים‬ ‫אנרגייה‬:‫מערכות‬–‫מים‬ ‫חימום‬,‫חשמל‬,‫ומעליות‬ ‫משאבות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬1-‫קיימה‬ ‫בת‬ ‫בנייה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬:(‫כלליות‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬5281‫חלק‬3-‫קיימה‬ ‫בת‬ ‫בנייה‬)‫ירוקה‬ ‫בנייה‬:(‫משרדים‬ ‫לבנייני‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬5282‫חלק‬2-‫אנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫לפי‬ ‫בניינים‬ ‫דירוג‬:‫בנייני‬‫משרדים‬ ‫ת‬"‫י‬5282‫חלק‬3-‫די‬‫אנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫לפי‬ ‫בניינים‬ ‫רוג‬:‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫בנייני‬)3( ‫ת‬"‫י‬6147-‫אפורים‬ ‫מים‬ ‫מערכות‬)3( ‫ת‬"‫י‬6210-‫בניינים‬ ‫בתוך‬ ‫נאותה‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫לשמירת‬ ‫אוורור‬ ‫ת‬"‫י‬8995-‫מבנים‬ ‫שבתוך‬ ‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫תאורה‬ ‫ת‬"‫י‬10000-‫חברתית‬ ‫אחריות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫ת‬"‫י‬14001-‫סביבתי‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬:‫לשימוש‬ ‫והנחיות‬ ‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬14025-‫סביבתיים‬ ‫והצהרות‬ ‫תיווי‬-‫מטיפוס‬ ‫סביבתיות‬ ‫הצהרות‬III-‫ותהליכים‬ ‫עקרונות‬ ‫ת‬"‫י‬14040-‫סביבתי‬ ‫ניהול‬–‫חיים‬ ‫מחזור‬ ‫הערכת‬–‫ומסגרת‬ ‫עקרונות‬ ‫ת‬"‫י‬14064‫חלק‬3-‫חממה‬ ‫גזי‬-‫בנ‬ ‫הצהרות‬ ‫ולאימות‬ ‫לתיקוף‬ ‫והנחיות‬ ‫דרישות‬ ‫מפרט‬‫ו‬‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫שא‬ ‫ת‬"‫י‬18001-‫בתעסוקה‬ ‫ובריאות‬ ‫בטיחות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬–‫דרישות‬ ‫ת‬"‫י‬25745-‫מעליות‬ ‫של‬ ‫אנרגייה‬ ‫ביצועי‬,‫לכת‬ ‫ומסועי‬ ‫דרגנועים‬:‫ואימות‬ ‫אנרגייה‬ ‫מדידת‬ ‫ת‬"‫י‬61851‫חלק‬1-‫טעינה‬ ‫מערכת‬-‫בחיבור‬-‫חשמלי‬ ‫לרכב‬ ‫מוליכי‬:‫כלליות‬ ‫דרישות‬ ‫חוקים‬,‫תקנות‬‫ומסמכים‬‫ישראלים‬ ‫דוח‬‫ערכי‬ ‫לקביעת‬ ‫הוועדה‬‫באוויר‬ ‫כימיים‬ ‫למזהמים‬ ‫סביבתיים‬ ‫ייחוס‬,‫תשס‬"‫ו‬2006)‫דוח‬‫אלמוג‬.( ‫בערים‬ ‫רחובות‬ ‫לתכנון‬ ‫המדריך‬,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬. ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬)‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬–‫ומרשם‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬(,‫התשע‬"‫ב‬-2012. ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬,‫התש‬‫ס‬"‫ח‬–2008. ‫והבני‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬‫י‬‫ה‬,‫ה‬‫תשכ‬"‫ה‬-1965‫ו‬‫תקנותיו‬,‫עדכוניהם‬ ‫על‬. ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬,‫תשכ‬"‫ח‬-1968,‫ותקנותיו‬,‫עדכוניהם‬ ‫על‬. ‫תמ‬"‫א‬34/‫ב‬/4-‫המים‬ ‫למשק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬-‫והחדרה‬ ‫איגום‬ ‫העם‬ ‫בריאות‬ ‫תקנות‬)‫שתיה‬ ‫מי‬ ‫לקידוח‬ ‫תברואיים‬ ‫תנאים‬(,‫התשנ‬"‫ה‬–1995 ‫תקנים‬‫בין‬-‫לאומיים‬ ISO 14021 - Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) ‫תקנים‬‫אירופיים‬ EN 12464-2 - Lighting of work places: Outdoor work places )3(‫בהכנה‬.
 8. 8. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 4 ‫תקנים‬‫לאומי‬‫ים‬ BS 8555 - Environmental management systems – Guide to the phased implementation of an environmental management system including the use of environmental performance evaluation ‫זרים‬ ‫מסמכים‬ AA 1000 - Accountability principles standard SA 8000 - Social Accountability EU Code of Conduct on Data Centres RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC
 9. 9. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 5 ‫ודירוג‬ ‫ניקוד‬ ‫דירוג‬ ‫לצורך‬‫המתחם‬,‫ניקוד‬ ‫המתחם‬ ‫יצבור‬‫מהפרקים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לפי‬10-1‫הבניינים‬ ‫כלל‬ ‫הערכת‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫שלהלן‬ ‫במתחם‬ ‫והשטחים‬)‫סה‬"‫מ‬ ‫כ‬"‫בנוי‬ ‫ר‬(‫אחרת‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫אל‬‫ב‬‫מאפיין‬. ‫לפי‬ ‫ידורג‬ ‫הבניין‬‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬"‫י‬5281‫חלק‬1)‫טבלה‬3-‫מ‬ ‫דירוג‬‫בני‬ ‫תחמים‬-‫קיימה‬.( ‫המתחם‬‫וב‬ ‫בדרישות‬ ‫יעמוד‬‫המפורטים‬ ‫הסף‬ ‫תנאי‬‫בפרקים‬1-10‫שלהלן‬. ‫הערה‬: ‫הניקוד‬‫המירבי‬‫ב‬ ‫לצבור‬ ‫שניתן‬‫הפירוט‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬ ‫פרק‬ ‫כל‬‫שבטבלה‬1. ‫טבלה‬1–‫מירבי‬ ‫ניקוד‬‫ל‬‫ה‬ ‫דירוג‬ ‫צורך‬‫מתחם‬ ‫בת‬ ‫פרק‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2‫ה‬‫ניקוד‬‫ה‬‫מירבי‬ 1.‫אנרגייה‬ 1.1‫ביצועים‬15 1.2‫מערכות‬19 2.‫קרקע‬5 3.‫מים‬18 4.‫חומרים‬4 5.‫ורווחה‬ ‫בריאות‬10 6.‫פסולת‬6 7.‫תחבורה‬4 8.‫ניהול‬4 9.‫חדשנות‬5 10.‫תפעול‬10 ‫סה‬"‫כ‬100
 10. 10. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 6 ‫פרק‬1:‫אנרגייה‬ ‫הפרק‬ ‫תחום‬ ‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫פרק‬: •‫במתחם‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫אנרגטיים‬ ‫ביצועים‬,‫מבנה‬ ‫בתפקודי‬ ‫מיקוד‬ ‫עם‬‫בניין‬ ‫מערכות‬)‫כגון‬ ‫חשמלית‬ ‫תאורה‬;‫וקירור‬ ‫חימום‬(. •‫במתחם‬ ‫המבנים‬ ‫בין‬ ‫משותפות‬ ‫אנרגייה‬ ‫תשתיות‬. ‫הערה‬:‫הניקוד‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬‫המרבי‬‫הוא‬34‫נקודות‬.
 11. 11. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 7 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.1.1‫הבניינים‬ ‫לאקלום‬ ‫באנרגייה‬ ‫חסכון‬)‫תאורה‬,‫חימום‬ ‫וקירור‬( 15‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשת‬ ‫האנרגייה‬ ‫בצריכת‬ ‫חסכון‬‫וההתקה‬ ‫המשרדים‬ ‫שטחי‬ ‫כלל‬‫לות‬‫במתחם‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.1.1.1.‫ה‬ ‫בצריכת‬ ‫הפחתה‬ ‫תושג‬‫אנרגייה‬‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫באחוזים‬‫הייחוס‬ ‫נתוני‬ ‫להלן‬ ‫בטבלה‬)‫הערה‬ ‫ראו‬(,‫הבא‬ ‫המדרג‬ ‫לפי‬: 10% 30% 50% 9 12 15 ‫הייעוד‬ ‫ייחוס‬ ‫נתוני‬‫לפי‬‫אקלימי‬ ‫אזור‬)‫קוט‬ ‫לפי‬ ‫נמדד‬"‫למ‬ ‫ש‬"‫ר‬( ‫א‬‫ב‬‫ג‬‫ד‬ ‫משרדים‬ ‫במתחם‬ )‫כולל‬‫חללי‬ ‫לימוד‬( 125135120180 ‫התקהלות‬ ‫והסעדה‬ ‫במתחם‬ )‫כולל‬ ‫מטבחים‬( 180200175260 ‫הערות‬: ‫מחולק‬ ‫לאקלום‬ ‫השנתית‬ ‫האנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫לסך‬ ‫מתייחסים‬ ‫הייחוס‬ ‫נתוני‬ ‫בטבלה‬ ‫המופיע‬ ‫הייעוד‬ ‫לפי‬ ‫המאוקלמים‬ ‫האזורים‬ ‫של‬ ‫לשטחם‬. ‫לשימושי‬ ‫נתונים‬ ‫הפרדת‬ ‫אין‬ ‫שבהם‬ ‫מבנים‬‫אנרגייה‬‫י‬ ‫שונים‬‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כולים‬ ‫ע‬ ‫הניקוד‬"‫מאפיין‬ ‫י‬1.1.2.‫במאפיינים‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬1.1.1‫ו‬-1.1.2 ‫אחד‬ ‫מבנה‬ ‫עבור‬ ‫במקביל‬.
 12. 12. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 8 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫אדם‬ ‫בני‬ ‫נוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫המאוקלמים‬ ‫מאוישים‬ ‫שטחים‬ ‫עבור‬ ‫יקבע‬ ‫הייחוס‬ ‫לנתוני‬ ‫ביחס‬ ‫ההפחתה‬ ‫אחוז‬ ‫ייצור‬ ‫תהליך‬ ‫לצרכי‬ ‫ולא‬.‫נתוני‬ ‫להציג‬ ‫יש‬‫צריכת‬‫אנרגייה‬‫ללא‬ ‫בלבד‬ ‫למאפין‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫לחללים‬ ‫צריכת‬‫אנרגייה‬‫הייצור‬ ‫ותהליכי‬ ‫לחללי‬ •‫ה‬ ‫צריכת‬ ‫לממוצע‬ ‫ביחס‬ ‫יקבע‬ ‫ההפחתה‬ ‫אחוז‬‫אנרגייה‬‫המאוקלמים‬ ‫השטחים‬ ‫בסך‬ ‫מחולקת‬ ‫השנתית‬. •‫אחרים‬ ‫מאוכלסים‬ ‫ולחללים‬ ‫הייצור‬ ‫לחללי‬ ‫המעגלים‬ ‫בבקרת‬ ‫הפרדה‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬.
 13. 13. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 9 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.1.2‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫לפי‬ ‫אנרגטי‬ ‫דירוג‬"‫י‬5282‫חלק‬215‫לא‬ ‫משרדים‬ ‫לחללי‬ ‫רק‬ ‫רלוונטי‬ ‫המאפיין‬,‫הדרכה‬ ‫ואולמות‬ ‫אוכל‬ ‫חדרי‬.‫זה‬ ‫למאפיין‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫ולמאפיין‬1.1.1‫במקביל‬)‫אחד‬ ‫מבנה‬ ‫עבור‬.( ‫מטרה‬ ‫החללים‬ ‫אקלום‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשת‬ ‫האנרגייה‬ ‫בצריכת‬ ‫חסכון‬‫במתחם‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.1.2.1.‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫לדרישות‬ ‫יתאים‬ ‫המתחם‬ ‫מבני‬ ‫של‬ ‫האנרגטי‬ ‫הדירוג‬ ‫ת‬"‫י‬5282‫חלק‬2,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫הבניין‬ ‫יוערך‬ ‫לדירוג‬ ‫ובהתאם‬)‫ראו‬ ‫הערה‬(: ‫דרגה‬C ‫דרגה‬B ‫דרגה‬A ‫דרגה‬A+ 5 9 12 15 1.1.2.2.‫בניין‬‫משופר‬ ‫פסיבי‬ ‫בניין‬‫משופר‬ ‫פסיבי‬‫יקיים‬‫ח‬‫י‬‫פסיביים‬ ‫באמצעים‬ ‫באנרגייה‬ ‫סכון‬ ‫ב‬ ‫הייחוס‬ ‫לבניין‬ ‫בהשוואה‬‫הישראלי‬ ‫תקן‬‫ת‬"‫י‬5282‫חלק‬2,‫תוך‬ ‫ב‬ ‫שימוש‬‫תוכנה‬ENERGY_Ui: 60%‫אקלים‬ ‫אזורי‬ ‫עבור‬‫א‬,‫ב‬‫ו‬-‫ג‬ 50%‫אקלים‬ ‫אזור‬ ‫עבור‬‫ד‬ ‫הער‬‫ה‬: ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫התקף‬ ‫אנרגטי‬ ‫דירוג‬ ‫לפי‬ ‫יקבע‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫הניקוד‬66%‫מכלל‬ ‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫הרל‬‫במתחם‬ ‫וונטי‬.
 14. 14. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 10 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫בת‬ ‫הרלוונטי‬ ‫החלק‬ ‫לפי‬ ‫חישובים‬"‫י‬5282 •‫החישובים‬ ‫בזמן‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחו‬ ‫אשר‬ ‫רלוונטים‬ ‫אלמנטים‬ ‫להתקנת‬ ‫ראיות‬ ‫הערות‬ ‫ת‬‫ו‬‫כנה‬‫מאושרת‬:‫ת‬‫ו‬‫כנ‬‫ת‬ ‫ישראלי‬ ‫בתקן‬ ‫המפורטות‬ ‫ות‬"‫י‬5282‫חלק‬2‫או‬‫ומוכרת‬ ‫מתאימה‬ ‫תוכנה‬. ‫של‬ ‫ברשומות‬ ‫פרסומו‬ ‫עם‬‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬"‫י‬5282‫חלק‬3)‫בהכנה‬(,‫חללי‬ ‫להערכת‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫לימוד‬,‫וכדומה‬ ‫הדרכות‬.
 15. 15. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 11 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.1.‫תאורה‬ ‫של‬ ‫אנרגטיים‬ ‫ביצועים‬3‫כן‬ ‫מטרה‬ ‫במתחם‬ ‫הבניינים‬ ‫תאורת‬ ‫לצרכי‬ ‫האנרגייה‬ ‫בצריכת‬ ‫חסכון‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.1.1.‫ה‬ ‫צריכת‬ ‫חישוב‬‫אנרגייה‬‫ת‬ ‫על‬ ‫יתבסס‬ ‫לתאורה‬"‫י‬5280‫חלק‬2: ‫רמה‬‫בסיסית‬‫של‬‫יעילות‬‫אנרגטית‬‫לפי‬5280‫חלק‬2)‫אחד‬ ‫כוכב‬( ‫לפי‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫רמה‬5280‫חלק‬2)‫כוכבים‬ ‫שני‬( ‫לפי‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ ‫של‬ ‫כוללנית‬ ‫רמה‬5280‫חלק‬2)‫כוכבים‬ ‫שלושה‬( 1 2 3 ‫הער‬‫ה‬: ‫במאפיי‬ ‫הניקוד‬‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫התקפה‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ ‫רמת‬ ‫לפי‬ ‫יקבע‬ ‫זה‬ ‫ן‬- 66%‫מכלל‬‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫במתחם‬ ‫הרלוונטי‬. ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫ת‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫אישור‬"‫י‬5280‫חלק‬2‫שהושגה‬ ‫היעילות‬ ‫דרגת‬ ‫בציון‬ •‫תאורה‬ ‫וגופי‬ ‫נורות‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫התקנה‬ ‫על‬ ‫המתבססים‬ ‫בחישוב‬ ‫ערכים‬ ‫לבחירת‬ ‫ראיות‬
 16. 16. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 12 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.2.‫מים‬ ‫חימום‬2‫כן‬ ‫מטרה‬ ‫מים‬ ‫לחימום‬ ‫הנדרשת‬ ‫האנרגייה‬ ‫בצריכת‬ ‫חסכון‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.2.1.‫מים‬ ‫חימום‬,‫יתבצע‬‫סולארית‬ ‫מערכת‬ ‫באמצעות‬‫או‬/‫גז‬ ‫מערכת‬ ‫וגם‬ ‫או‬/‫או‬ ‫חום‬ ‫משאבות‬ ‫וגם‬/‫הייצ‬ ‫מתהליך‬ ‫חום‬ ‫השבת‬ ‫מערכת‬ ‫וגם‬‫ור‬ ‫או‬/‫וגם‬‫קירור‬ ‫ממדחסי‬ ‫שיורי‬ ‫בחום‬ ‫שימוש‬/‫ממדחסי‬ ‫שיורי‬ ‫חום‬ ‫דחוס‬ ‫אוויר‬/‫כמות‬ ‫הפולט‬ ‫מראש‬ ‫ידוע‬ ‫תעשייתי‬ ‫מתהליך‬ ‫שיורי‬ ‫חום‬ ‫ידועה‬ ‫חום‬)‫או‬‫ב‬ ‫כחוסכת‬ ‫שתוכח‬ ‫אחרת‬ ‫מערכת‬ ‫כל‬‫אנרגייה‬‫לחימום‬ ‫תומכים‬ ‫ומסמכים‬ ‫הנדסיים‬ ‫חישובים‬ ‫באמצעות‬ ‫מים‬(: ‫ת‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬"‫י‬5280‫חלק‬4-‫תנאי‬‫סף‬. ‫במתחם‬ ‫המים‬ ‫צריכהת‬ ‫לכלל‬ ‫ביחס‬ ‫חמים‬ ‫מים‬ ‫אספקת‬ ‫שעור‬)‫ראו‬ ‫הערה‬(,‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫המדרג‬ ‫לפי‬: 0)‫סף‬ ‫תנאי‬( 50% 75% 90% ‫ע‬ ‫מתקיים‬ ‫המים‬ ‫וחימום‬ ‫במידה‬"‫סולארית‬ ‫מערכת‬ ‫י‬: ‫א‬.‫עמידה‬ ‫תוצג‬‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫לשמש‬ ‫לחשיפה‬ ‫בדרישות‬ ‫ב‬-21‫במשך‬ ‫בדצמבר‬4‫לפחות‬ ‫שעות‬,‫השעות‬ ‫בין‬ 9:00‫ל‬-15:00; ‫ב‬.‫חמים‬ ‫מים‬ ‫צינורות‬‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫לפי‬ ‫יבודדו‬‫ת‬"‫י‬579‫על‬ ‫חלקיו‬)‫ממנו‬ ‫המחמיר‬ ‫תעשייתי‬ ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬ ‫או‬(; ‫ג‬.‫נצילות‬‫ה‬‫דוודים‬‫בדרישות‬ ‫תעמוד‬‫הישראלי‬ ‫התקן‬‫ת‬"‫י‬401, ‫חלקיו‬ ‫על‬.)‫ממנו‬ ‫המחמיר‬ ‫תעשייתי‬ ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬ ‫או‬.( 0.5 1 2 ‫הערה‬: ‫לפי‬ ‫יקבע‬ ‫החמים‬ ‫המים‬ ‫אספקת‬ ‫אחוז‬‫בפועל‬ ‫צריכה‬ ‫ממוצע‬‫במתחם‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫המתייחס‬3‫חודשים‬.
 17. 17. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 13 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫בת‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫המעידים‬ ‫מסמכים‬"‫י‬5280‫חלק‬4 •‫חישוב‬ ‫הצגת‬‫המראה‬‫החמים‬ ‫המים‬ ‫צריכת‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬‫באמצעות‬‫ה‬‫מערכ‬‫ו‬‫ת‬‫הרלוונטיות‬, ‫סוגי‬ ‫בין‬ ‫החלוקה‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫חישוב‬ ‫לרבות‬‫השונות‬ ‫המערכות‬ •‫תכנון‬ ‫מסמכי‬‫המוצעות‬ ‫המים‬ ‫לחימום‬ ‫המערכות‬ ‫את‬ ‫המציגים‬
 18. 18. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 14 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.3.‫באתר‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגייה‬2.5‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫לעודד‬‫ה‬ ‫את‬‫מתחדשים‬ ‫אנרגייה‬ ‫במקורות‬ ‫שימוש‬,‫על‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬‫לאנרגייה‬ ‫הביקוש‬‫וגדל‬ ‫ההולך‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.3.1.‫לייצר‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫אשר‬ ‫במתחמים‬‫אנרגי‬‫י‬‫ממקורות‬ ‫באתר‬ ‫ה‬ ‫מתחדשים‬,‫התכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫תערך‬‫אשר‬‫ת‬‫לפחות‬ ‫כלול‬: •‫האנרגייה‬ ‫ייצור‬ ‫ושיטות‬ ‫המתקנים‬ ‫הרכב‬; •‫כמות‬‫אנרגייה‬‫בשנה‬ ‫מיוצרת‬; •‫בחשמל‬ ‫השימוש‬ ‫פוטנציאל‬,‫מתחמים‬ ‫ושיתוף‬ ‫מכירה‬ ‫כולל‬ ‫שכנים‬; •‫השקעה‬ ‫החזר‬ ‫זמני‬; •‫קרק‬ ‫תפיסת‬‫ע‬; •‫סטטוטוריים‬ ‫ולתקנים‬ ‫לחוקים‬ ‫התאמה‬; •‫רעש‬ ‫כגון‬ ‫סביבתיים‬ ‫מטרדים‬,‫קרינה‬,‫זיהום‬,‫שכנים‬ ‫מבנים‬ ‫סנוור‬ ‫ומטוסים‬,‫וכו‬ ‫האקולוגית‬ ‫למערכת‬ ‫הפרעה‬')‫בניינים‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫יחול‬ ‫מ‬ ‫גדול‬ ‫ששטחם‬-400‫מ‬"‫ר‬(; •‫הקיימות‬ ‫המערכות‬ ‫התייעלות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫באנרגייה‬ ‫חיסכון‬ ‫הוכחת‬ ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬10%. 0.5 1.2.3.2.‫ליחס‬ ‫בהתאם‬ ‫יתקבל‬ ‫הניקוד‬‫באחוזים‬‫במקום‬ ‫המיוצר‬ ‫החשמל‬ ‫בין‬ ‫במתחם‬ ‫הבניינים‬ ‫כלל‬ ‫לתפעול‬ ‫הנדרשת‬ ‫הכוללת‬ ‫החשמל‬ ‫וצריכת‬,‫לפי‬ ‫המדרג‬‫המפורט‬‫להלן‬: −1% −3% −5% −10% 0.5 1 1.5 2
 19. 19. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 15 ‫הער‬‫ות‬: ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫תפוקה‬ ‫ממוצע‬ ‫לפי‬ ‫יקבעו‬ ‫האחוזים‬. ‫ייצור‬ ‫מערכות‬‫אנרגייה‬‫מ‬‫מוכרות‬ ‫מתחדשים‬ ‫מקורות‬: ‫א‬.‫פוטו‬ ‫מערכת‬-‫וולטאית‬; ‫ב‬.‫רוח‬ ‫טורבינות‬; ‫ג‬.‫קרקעיות‬ ‫חום‬ ‫משאבות‬)GSHP(‫גאותרמיות‬ ‫או‬‫יעילות‬ ‫מקדם‬ ‫עם‬ )(COP≤5; ‫ד‬.‫תרמו‬ ‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬–‫יעילות‬ ‫מקדם‬ ‫עם‬ ‫סולארית‬)(COP≤7; ‫ה‬.‫לצ‬ ‫פסולת‬ ‫ניצול‬‫ו‬‫אנרגי‬ ‫הפקת‬ ‫רכי‬‫י‬‫ה‬/‫טיהור‬ ‫מתהליך‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬ ‫שפכים‬. ‫נדר‬ ‫ראיות‬‫שות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫בקריטריון‬ ‫כמתואר‬ ‫התכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫מסמך‬1.2.3.1 •‫המתוכננת‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫מסמכי‬ •‫טכניים‬ ‫מסמכים‬,‫רלוונטים‬ ‫מפרטים‬ •‫המערכת‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫האנרגייה‬ ‫תפוקת‬ ‫את‬ ‫המראים‬ ‫חישובים‬)‫במקום‬ ‫המיוצר‬ ‫החשמל‬ ‫אחוז‬ ‫תפעול‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫החשמל‬ ‫לצריכת‬ ‫ביחס‬‫ה‬ ‫כלל‬‫בנייני‬‫ם‬‫במתחם‬(.
 20. 20. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 16 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.4.‫ייצור‬‫אנרגייה‬‫מקומי‬‫מתכלים‬ ‫ממקורות‬2.5‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫לעודד‬‫ההולכה‬ ‫בתהליך‬ ‫אנרגייה‬ ‫אבדן‬ ‫ולצמצם‬ ‫מקומי‬ ‫אנרגייה‬ ‫ייצור‬,‫השימוש‬ ‫לעודד‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫קירור‬ ‫מתהליכי‬ ‫הנפלט‬ ‫בחום‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.4.1.‫קיימת‬‫המתחם‬ ‫לצרכי‬ ‫ויעודית‬ ‫מקומית‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערכת‬.0.5 1.2.4.2.‫ביו‬ ‫או‬ ‫גז‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫אנרגייה‬ ‫מפיקה‬ ‫המערכת‬-‫גז‬)‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫נפט‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫בדלקים‬.( 1 1.2.4.3.‫בחום‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬‫של‬ ‫השיורי‬‫ו‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫לצרכי‬ ‫המערכת‬/‫או‬ ‫עובדי‬ ‫לשימוש‬ ‫מים‬ ‫חימום‬‫ומבני‬‫הסקתו‬ ‫או‬ ‫המתחם‬. 1 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫תפוקתה‬ ‫על‬ ‫המעידות‬ ‫וראיות‬ ‫המערכת‬ ‫מרכיבי‬ ‫הצגת‬ •‫השיורי‬ ‫בחום‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫המפרטים‬ ‫תכנון‬ ‫מסמכי‬
 21. 21. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 17 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.5.‫חימום‬ ‫מערכות‬,‫אוויר‬ ‫ומיזוג‬ ‫אוורור‬3‫כן‬ ‫מטרה‬ ‫להבטיח‬‫גבוהה‬ ‫אנרגייה‬ ‫נצילות‬‫בפעולתן‬‫של‬‫מרכזיות‬ ‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.5.1.‫עמידה‬‫ב‬‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫דרישות‬"‫י‬5280‫חלק‬3–‫סף‬ ‫תנאי‬.0)‫סף‬ ‫תנאי‬( 1.2.5.2.‫הניקוד‬‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫ינתן‬‫האווי‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬ ‫יעילות‬ ‫שיפור‬‫ר‬,‫לפי‬ ‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫המדרג‬: −‫של‬ ‫שיפור‬10%‫ל‬ ‫התקן‬ ‫מדרישות‬‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬ ‫יעילות‬ −‫של‬ ‫שיפור‬20%‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬ ‫ליעילות‬ ‫התקן‬ ‫מדרישות‬ −‫של‬ ‫שיפור‬30%‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מערכות‬ ‫ליעילות‬ ‫התקן‬ ‫מדרישות‬ 1 2 3 ‫הערה‬: ‫לתקן‬ ‫בהשוואה‬ ‫יבוצע‬ ‫המערכת‬ ‫רכיבי‬ ‫שיפור‬ ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1,‫טבלות‬6.1.8,‫התקן‬ ‫מתבסס‬ ‫שעליו‬ ‫ת‬ ‫הישראלי‬"‫י‬5280‫חלק‬3. ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫התקף‬ ‫התקן‬ ‫לדרישות‬ ‫ביחס‬ ‫שיפור‬ ‫לפי‬ ‫יקבע‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫הניקוד‬ ‫מ‬66%‫מכלל‬‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫במתחם‬ ‫הרלוונטי‬. ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫בת‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫המעידים‬ ‫מסמכים‬"‫י‬5280‫חלק‬3 •‫ראיות‬‫על‬ ‫המעידות‬‫לת‬ ‫ביחס‬ ‫המערכות‬ ‫ביצועי‬ ‫שיפור‬"‫י‬5280‫חלק‬3
 22. 22. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 18 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.6.‫השפל‬ ‫לשעות‬ ‫השיא‬ ‫משעות‬ ‫האנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫הסטת‬4‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫השפל‬ ‫לשעות‬ ‫השיא‬ ‫משעות‬ ‫עומסים‬ ‫העברת‬ ‫לעודד‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.6.1.‫קור‬ ‫אגירת‬‫או‬ ‫הייצור‬ ‫בתהליך‬ ‫קירור‬ ‫תהליכי‬ ‫לצורך‬ ‫תשמש‬ ‫אשר‬ ‫ה‬ ‫מיזוג‬‫בנייני‬‫במתחם‬ ‫ם‬. 1 1.2.6.2.‫אגירת‬‫חום‬‫הייצור‬ ‫בתהליך‬ ‫חימום‬ ‫תהליכי‬ ‫לצורך‬ ‫תשמש‬ ‫אשר‬‫או‬ ‫במתחם‬ ‫הבניינים‬ ‫הסקת‬. 1 1.2.6.3.‫ע‬ ‫צריכה‬ ‫הסטת‬"‫ו‬ ‫השפל‬ ‫לשעות‬ ‫הייצור‬ ‫שעות‬ ‫העברת‬ ‫י‬/‫יישום‬ ‫או‬ ‫תעו‬ ‫תכנית‬"‫לה‬ ‫השקולה‬ ‫צריכה‬ ‫להסטת‬ ‫אחרת‬ ‫תכנית‬ ‫או‬ ‫ז‬. 1 1.2.6.4.‫חכ‬ ‫חשמל‬ ‫רשת‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫שימוש‬‫כגון‬ ‫מה‬smart grid‫או‬‫לה‬ ‫דומות‬ ‫את‬ ‫המנהלות‬‫החשמל‬ ‫צריכת‬‫השוטפת‬‫במתחם‬. 1 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫האנרגי‬ ‫לצריכת‬ ‫בייחס‬ ‫באנרגייה‬ ‫חיסכון‬ ‫המוכיחים‬ ‫ומפרטים‬ ‫תכנון‬ ‫מסמכי‬‫השנתית‬ ‫יה‬ •‫מסמכי‬‫תכנון‬‫של‬‫מערכות‬‫האגירה‬‫וחישובי‬‫החיסכון‬‫שיושגו‬ •‫יישו‬ ‫או‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫לשימוש‬ ‫עדות‬‫צריכה‬ ‫הסטת‬ ‫תכנית‬ ‫ם‬
 23. 23. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 19 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.7.‫ניהול‬ ‫מערך‬‫האנרגייה‬‫במתחם‬15‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫לבקר‬,‫באנרגייה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫לנטר‬‫קודמות‬ ‫לשנים‬ ‫ביחס‬ ‫צריכה‬ ‫שיפור‬ ‫ולהראות‬ ‫במתחם‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.7.1.‫שלארגון‬ ‫יוכח‬‫מערכת‬ ‫יש‬‫א‬ ‫ניהול‬‫נרגייה‬,‫שלישי‬ ‫גוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬, ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫לפי‬‫ת‬"‫י‬50001. 7.5 1.2.7.2.‫מערכת‬‫ניהול‬‫ה‬‫אנרג‬‫י‬‫יה‬‫במתחם‬‫הבאים‬ ‫המרכיבים‬ ‫את‬ ‫תכלול‬ ‫לפחות‬: ‫תכנית‬‫התייעלות‬‫אנרגטית‬.‫התכנית‬‫תכלול‬‫מפורטים‬ ‫שלבים‬ ‫והמבנים‬ ‫החללים‬ ‫וסוגי‬ ‫הייצור‬ ‫מתהליכי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫להתייעלות‬ ‫השונים‬,‫ייחו‬ ‫נתוני‬‫ס‬,‫שיפור‬ ‫יעדי‬,‫נתונים‬ ‫בקרת‬ ‫נוהל‬,‫משאבים‬ ‫מפורטת‬ ‫תפקידים‬ ‫וחלוקת‬ ‫מאושרים‬ ‫תקציביים‬‫וכן‬‫התייחסות‬ ‫אנרגי‬ ‫משאבי‬ ‫לשיתוף‬‫י‬‫בין‬ ‫ה‬‫הבניינים‬‫ב‬‫מתחם‬. ‫תכנית‬‫לעידוד‬‫חסכון‬‫באנרגי‬‫י‬‫ה‬‫על‬-‫ידי‬‫עובדי‬‫המתחם‬.‫התכנית‬ ‫תכלול‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫מענקים‬,‫המתחם‬ ‫בתחומי‬ ‫פירסום‬,‫ו‬/‫או‬ ‫הכשרה‬ ‫סדנאות‬‫ב‬ ‫לחסכון‬‫אנרגייה‬‫ובדרגות‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫לעובדים‬ ‫שונות‬ ‫בכירות‬. ‫שיפור‬‫מוכח‬‫לאורך‬‫השנים‬‫ביעילות‬‫האנרגטית‬‫של‬‫המתחם‬)‫לא‬ ‫מ‬ ‫פחות‬-5‫שנים‬.(‫ההתייעלות‬ ‫לתכנית‬ ‫מותאם‬ ‫להיות‬ ‫השיפור‬ ‫על‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בסטייה‬ ‫האנרגטית‬30%. 7.5 1.2.7.3.‫התקנת‬‫אנרגייה‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫המתח‬ ‫בנייני‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬‫ם‬,‫שתכלול‬ ‫לפחות‬8‫להלן‬ ‫המפורטות‬ ‫התכונות‬ ‫מתוך‬: •‫וקביע‬ ‫מדידה‬‫של‬ ‫ה‬‫מים‬ ‫צריכת‬ ‫של‬ ‫יעדים‬,‫חמים‬ ‫מים‬‫וחשמל‬; •‫צריכת‬ ‫מעגלי‬ ‫הפרדת‬‫אנרגייה‬‫מ‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫של‬‫אנרגייה‬ ‫הבנינים‬ ‫בחללי‬ ‫השימוש‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬ ‫בניינים‬ ‫לתפעול‬ ‫הנדרשת‬ )‫משרדים‬,‫הדרכה‬,‫הסעדה‬,‫וכיוצ‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬"‫ב‬(; •‫ע‬ ‫תפעול‬‫צמאי‬-‫מאפשר‬‫את‬‫במקרה‬ ‫גם‬ ‫והבקרים‬ ‫המתקן‬ ‫פעולת‬ ‫המפעיל‬ ‫בעמדת‬ ‫כשל‬ ‫של‬;
 24. 24. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 20 •‫מגמות‬ ‫רישומי‬-‫פעילות‬ ‫רישומי‬ ‫להכין‬ ‫למפעיל‬ ‫מאפשרים‬‫כל‬ ‫של‬ ‫בקר‬; •‫זמן‬ ‫בקרת‬-‫הפעלה‬ ‫מאפשרת‬/‫עד‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫כיבוי‬4‫פעמים‬ ‫ב‬‫יום‬)‫ייצור‬ ‫לתהליכי‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬(; •‫רצף‬ ‫בקרת‬-‫מאפשרת‬‫לקבוע‬‫את‬‫באופן‬ ‫הפעולות‬ ‫רצף‬‫אוטומטי‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫להם‬ ‫המתקן‬ ‫והתאמת‬ ‫עומסים‬ ‫ניטור‬; •‫אמצעי‬‫הפעל‬ ‫פיקוד‬/‫אופטימלי‬ ‫הפסק‬-‫ת‬‫ו‬‫זמני‬ ‫המחשבת‬ ‫כנה‬ ‫הפעל‬‫ה‬/‫הפסק‬‫ה‬‫המיזוג‬ ‫מערכות‬ ‫עבור‬ ‫אופטימליים‬,‫החימום‬ ‫חיצוניים‬ ‫ותנאים‬ ‫אכלוס‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫והקירור‬; •‫דו‬ ‫ניהול‬‫ו‬‫דים‬-‫הפעלה‬ ‫מאפשר‬/‫לווסת‬ ‫פיקוד‬ ‫אותות‬ ‫של‬ ‫כיבוי‬ ‫הדוד‬; •‫ניהול‬‫מים‬ ‫מצנני‬-‫הפעלה‬ ‫מאפשר‬/‫לווסת‬ ‫פיקוד‬ ‫אותות‬ ‫של‬ ‫כיבוי‬ ‫הדוד‬; •‫עומסים‬ ‫הפחתת‬-‫באתר‬ ‫באנרגייה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫המבקרת‬ ‫מערכת‬, ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫העומסים‬ ‫את‬ ‫ומשילה‬ ‫שיא‬ ‫ביקושי‬ ‫חוזה‬. ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •"‫מדיניות‬ ‫הצהרת‬"‫באנרגי‬ ‫חסכון‬ ‫בנושא‬ ‫ההנהלה‬ ‫של‬‫י‬‫ה‬ •‫אחרא‬ ‫מינוי‬ ‫על‬ ‫אישור‬‫י‬‫אנרגייה‬‫ה‬ ‫ניהול‬ ‫וצוות‬‫אנרגייה‬‫בניהולו‬ ‫אשר‬ ‫במתחם‬)‫אם‬‫רלוונטי‬.( ‫ה‬ ‫אישור‬‫מ‬‫והאחראי‬ ‫הצוות‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫ינוי‬ •‫תכנון‬ ‫מסמכי‬‫את‬ ‫המאשרים‬‫תכנון‬‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫ה‬‫אנרגייה‬ •‫האנרגי‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫רלוונטים‬ ‫ומסמכים‬ ‫מפרטים‬‫י‬‫ה‬ •‫מסמך‬‫המפרט‬‫את‬‫תכנית‬‫ההתייעלות‬‫האנרגטית‬‫של‬‫המתח‬‫ם‬‫הכולל‬‫התייחסות‬‫לשלבים‬ ‫השונים‬‫ביישום‬‫התכנית‬,‫בכל‬‫אחד‬‫מתהליכי‬‫הייצור‬‫וסוגי‬‫החללים‬‫השונים‬,‫לנתוני‬‫ייחוס‬ ‫ויעדי‬‫שיפור‬,‫לנוהל‬‫בקרת‬‫הנתונים‬,‫למשאבים‬‫התקציביים‬‫המאושרים‬‫וחלוקת‬‫התפקידים‬ ‫לביצוע‬‫התכנית‬ •‫מסמך‬‫המפרט‬‫ב‬ ‫חסכון‬ ‫לעידוד‬ ‫התכנית‬ ‫את‬‫אנרגייה‬‫במתחם‬ ‫השונים‬ ‫לעובדים‬.‫ה‬‫מסמך‬ ‫בתכנית‬ ‫הכלולים‬ ‫השונים‬ ‫לתמריצים‬ ‫התייחסות‬ ‫יכלול‬,‫תפקידים‬ ‫לפי‬ ‫ההכשרות‬ ‫לתכנית‬ ‫במתחם‬ ‫הפירסום‬ ‫ולקמפיין‬ ‫בכירות‬ ‫ורמת‬. •‫ה‬ ‫צריכת‬ ‫על‬ ‫אמת‬ ‫נתוני‬ ‫יוצגו‬‫אנרגייה‬‫לאורך‬ ‫במתחם‬5‫ליעדי‬ ‫ויושוו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫האנרגטית‬ ‫ההתייעלות‬ ‫תכנית‬.
 25. 25. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 21 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫תנא‬‫סף‬ ‫י‬? 1.2.8.‫למשתמשים‬ ‫אנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫נתוני‬ ‫הצגת‬2.5‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫שלהם‬ ‫האנרגייה‬ ‫צריכת‬ ‫לנתוני‬ ‫המשתמשים‬ ‫מודעות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.8.1.‫העובדים‬ ‫לכלל‬ ‫יאפשרו‬ ‫אשר‬ ‫צגים‬ ‫התקנת‬‫במתחם‬‫ל‬ ‫גישה‬‫נתוני‬ ‫האנרג‬ ‫צריכת‬‫י‬‫ביום‬ ‫פעמיים‬ ‫לפחות‬ ‫יה‬.‫הצגים‬‫ימוקמו‬‫ב‬‫נקודות‬ ‫במתחם‬ ‫אסטרטגיות‬:‫מאוייש‬ ‫מבנה‬ ‫לכל‬ ‫בכניסה‬,‫למתחם‬ ‫בכניסה‬, ‫מרכזיים‬ ‫משרדים‬ ‫לחללי‬ ‫בכניסה‬,‫האוכל‬ ‫לחדר‬ ‫בכניסה‬,‫חדר‬ ‫בתוך‬ ‫האוכל‬,‫וכד‬ ‫מהמעלית‬ ‫ביציאה‬'. ‫הבאים‬ ‫הנתונים‬ ‫לפחות‬ ‫יכללו‬ ‫אלה‬ ‫בצגים‬:‫למיזוג‬ ‫חשמל‬ ‫צריכת‬ ‫והסקה‬;‫לתאורה‬ ‫חשמל‬ ‫צריכת‬;‫חשמל‬ ‫צריכת‬ ‫יעדי‬,‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫ע‬ ‫לחסכון‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫חממה‬"‫פשוטות‬ ‫פעולות‬ ‫י‬. ‫אנרג‬ ‫צריכת‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫הכוללים‬ ‫צגים‬ ‫יותקנו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫י‬‫לאיקלום‬ ‫יה‬ ‫באזורים‬‫עבודה‬ ‫עמדות‬ ‫הכוללים‬. 1 1.2.8.2.‫התקנת‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫ניקוד‬ ‫ינתן‬‫צגים‬,‫הצגים‬ ‫לנתוני‬ ‫גישה‬ ‫או‬,‫ה‬‫זמינים‬ ‫עבור‬‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫המדרג‬ ‫לפי‬ ‫העבודה‬ ‫משטחי‬ ‫אחוזים‬: −50%‫ממ‬‫שטחי‬‫במתחם‬ ‫העבודה‬ −70%‫במתחם‬ ‫העבודה‬ ‫ממשטחי‬ −90%‫במתחם‬ ‫העבודה‬ ‫ממשטחי‬ ‫הערה‬: ‫כ‬'‫צגים‬'‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫דינאמית‬ ‫הצגה‬ ‫יאפשרו‬ ‫אשר‬ ‫תקשור‬ ‫צורות‬ ‫כל‬ ‫יתקבלו‬ ‫נגיש‬ ‫באופן‬ ‫נתונים‬ ‫של‬. 0.5 1 1.5
 26. 26. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 22 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫הצגים‬ ‫מיקום‬ ‫על‬ ‫המעידות‬ ‫תמונות‬ •‫מיקום‬ ‫על‬ ‫המעידות‬ ‫תכניות‬‫המתחם‬ ‫ברחבי‬ ‫ופריסתם‬ ‫הצגים‬ •‫הצגים‬ ‫מפרטי‬
 27. 27. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 23 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.9.‫מעליות‬0.5‫כן‬ ‫מטרה‬ ‫גבוהה‬ ‫אנרגייה‬ ‫נצילות‬ ‫בעלות‬ ‫שינוע‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫לעודד‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.9.1.‫בדרישות‬ ‫עמידה‬‫הישראלי‬ ‫התקן‬‫ת‬"‫י‬25745‫אנרגייה‬ ‫ביצועי‬‫של‬ ‫מעליות‬,‫לכת‬ ‫ומסועי‬ ‫דרגנועים‬‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫בדרישות‬ ‫וכן‬‫ת‬"‫י‬ 5280‫חלק‬4–‫סף‬ ‫תנאי‬. 0)‫סף‬ ‫תנאי‬( 1.2.9.2.‫ת‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫בדרישות‬ ‫עומדות‬ ‫השינוע‬ ‫מערכות‬ ‫כי‬ ‫יוכח‬"‫י‬4707 ‫חלק‬1,‫הבא‬ ‫המדרג‬ ‫לפי‬: −‫דרגה‬B‫מעליות‬ ‫של‬ ‫אנרגטי‬ ‫לדירוג‬ −‫דרגת‬A‫מעליות‬ ‫של‬ ‫אנרגטי‬ ‫לדירוג‬ 0.3 0.5 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫מפרט‬ ‫מתוך‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסעיפים‬‫י‬‫המעלית‬ •‫מצולמות‬ ‫עדויות‬
 28. 28. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 24 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 1.2.10.‫מידע‬ ‫למערכות‬ ‫פתרונות‬)IT(‫אנרגייה‬ ‫נצילות‬ ‫בעלות‬ ‫גבוהה‬ 4‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫לעודד‬‫ב‬ ‫באנרגייה‬ ‫חיסכון‬‫ו‬ ‫מידע‬ ‫מרכזי‬‫ב‬‫מרכזי‬‫שרת‬‫ים‬‫אי‬‫נטנסיביים‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 1.2.10.1‫מרכז‬ ‫תכנון‬‫י‬‫מידע‬‫יתאים‬‫ל‬‫המפורטים‬ ‫הטובים‬ ‫המקצוע‬ ‫כללי‬ ‫במסמך‬: EU Code of Conduct on Data Centres ‫המידע‬ ‫מרכז‬‫ב‬ ‫יהיה‬‫רמ‬‫ה‬: "Expected Minimum Practices"‫לפחות‬,‫שלעיל‬ ‫המסמך‬ ‫לפי‬. 2. ‫וגם‬ 4 1.2.10.2‫אינטנסיבי‬ ‫מרכז‬‫של‬‫שר‬‫וקירור‬ ‫חימום‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫יישם‬ ‫תים‬, ‫ו‬‫י‬‫שתמש‬‫הפנימית‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מאולץ‬ ‫אוורור‬ ‫במערכת‬ ‫ל‬ ‫מגיעה‬-°20‫צ‬,'‫ו‬‫ב‬‫קירור‬‫פעיל‬‫הטמפרטורה‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬‫מ‬ ‫גבוהה‬-°22 ‫צ‬'. ‫וגם‬ 1.2.10.3‫יהיה‬‫המאפשר‬ ‫מנגנון‬‫את‬‫בשימוש‬ ‫אינו‬ ‫כאשר‬ ‫הציוד‬ ‫כיבוי‬,‫גם‬‫במשך‬ ‫הלילה‬. ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫מרכיבי‬‫תפקוד‬ •‫אישור‬‫ה‬ ‫או‬ ‫בכתב‬‫צגת‬‫ה‬‫יישום‬‫הרמה‬ ‫של‬" :Expected Minimum Best Practices"‫כהגדרתה‬ ‫במסמך‬: Best practices for the EU Code of Conduct on Data Centres ‫וכן‬:
 29. 29. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 25 •‫הרלוונטי‬ ‫הפרק‬‫מ‬‫המתוכננים‬ ‫המערכת‬ ‫קבועי‬ ‫הושגו‬ ‫כי‬ ‫המאשר‬ ‫ההרצה‬ ‫דוח‬ ‫או‬: •‫ת‬‫ו‬‫כניות‬‫ביצוע‬‫המוכ‬ ‫מפרט‬ ‫סעיפי‬ ‫או‬‫יחים‬‫ש‬‫קבועי‬‫ה‬‫עבור‬ ‫בדרישות‬ ‫עומדים‬ ‫מערכת‬‫מרכזי‬ ‫אינטנסיביים‬ ‫שרת‬‫א‬‫ו‬/‫וגם‬‫מידע‬ ‫מרכזי‬ •‫המיושמת‬ ‫השיטה‬ ‫של‬ ‫ההתקנה‬ ‫הדגמת‬ ‫או‬ ‫בכתב‬ ‫אישור‬‫ל‬‫ציוד‬ ‫כיבוי‬
 30. 30. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 26 ‫פרק‬2:‫קרקע‬ ‫הפרק‬ ‫תחום‬ ‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫פרק‬: •‫שנעש‬ ‫בנייה‬‫ת‬‫תחילת‬ ‫טרם‬ ‫במתחם‬ ‫ה‬‫התעדתו‬.‫קיימת‬ ‫לבנייה‬ ‫ניקוד‬ ‫צבירת‬ ‫מאפשר‬ ‫הפרק‬ ‫שנעש‬‫דורש‬ ‫שהפרק‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫תה‬. •‫בלבד‬ ‫קיימת‬ ‫לבנייה‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫שתקן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬,‫עמידה‬ ‫התקיימה‬ ‫כי‬ ‫ויוכח‬ ‫במידה‬ ‫ל‬ ‫המאפיינים‬ ‫בדרישות‬66%‫הבנוי‬ ‫מהשטח‬,‫לניקוד‬ ‫זכאי‬ ‫המתחם‬ ‫יהיה‬. •‫בסביבה‬ ‫הפגיעה‬ ‫לצמצום‬ ‫עבודות‬ ‫וביצוע‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫השוטף‬ ‫תפעולו‬. ‫הערה‬:‫הניקוד‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬‫המרבי‬‫הוא‬5‫נקוד‬‫ות‬.‫מאפיינים‬ ‫עבור‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫ניתנה‬ ‫ניקוד‬ ‫עדיפות‬ ‫בהווה‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬.
 31. 31. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 27 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.1.‫האתר‬ ‫בחירת‬0.5‫לא‬ ‫תו‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫הדרישות‬ ‫קף‬66%‫השטח‬ ‫מכלל‬)‫ב‬‫מ‬"‫ר‬(‫הבנוי‬ ‫במתחם‬ ‫הכולל‬. ‫מטר‬‫ה‬ ‫פותחו‬ ‫שכבר‬ ‫בקרקעות‬ ‫שימוש‬ ‫לעודד‬‫קיים‬ ‫בנוי‬ ‫באזור‬,‫מפותחות‬ ‫לא‬ ‫בקרקעות‬ ‫שימוש‬ ‫ולמנוע‬ ‫בנייה‬ ‫לצורכי‬,‫ותשתיות‬ ‫פיתוח‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.1.1‫נבנה‬ ‫המתחם‬‫באתר‬‫מופר‬)‫בדיעבד‬.( ‫או‬ 0.5 2.1.2.‫להתחבר‬ ‫ניתן‬ ‫אליהן‬ ‫קיימות‬ ‫תשתיות‬ ‫קיימות‬ ‫בו‬ ‫באתר‬ ‫נבנה‬ ‫המתחם‬ ‫ח‬ ‫כגון‬‫יבורים‬‫החשמל‬ ‫לרשתות‬,‫הטלפון‬,‫הכבלים‬,‫המים‬,‫הביוב‬, ‫ועוד‬ ‫הניקוז‬. ‫או‬ 0.5 2.1.3.‫מתקדמות‬ ‫למערכות‬ ‫תשתיות‬ ‫קיימות‬ ‫בו‬ ‫באתר‬ ‫נבנה‬ ‫המתחם‬ ‫כגון‬ ‫ומשותפות‬:‫חלופיים‬ ‫אנרגייה‬ ‫מקורות‬,‫מט‬"‫שים‬,‫טבעי‬ ‫גז‬, ‫ומגרשים‬ ‫מבנים‬ ‫בין‬ ‫שיורי‬ ‫בחום‬ ‫שימוש‬,‫משותף‬ ‫מרכזי‬ ‫מתקן‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫לאיסוף‬‫ועוד‬. 0.5 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫תצ‬"‫קיים‬ ‫בנוי‬ ‫במרחב‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫הימצאותו‬ ‫את‬ ‫המאשרים‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬ ‫או‬ ‫א‬ •‫הייעודים‬ ‫לרבות‬ ‫המתחם‬ ‫בניית‬ ‫שלפני‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫השימושים‬ ‫סקירת‬ ‫לכך‬ ‫והוכחות‬ ‫אישורים‬ ‫והבאת‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫הקודמים‬ •‫בע‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫השימוש‬ ‫מה‬ ‫שמפרט‬ ‫מהרשות‬ ‫אישור‬‫בר‬ •‫באתר‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫תשתיות‬ ‫תוכנית‬)‫סעיפים‬ ‫עבור‬2‫ו‬-3(
 32. 32. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 28 ‫הערות‬ ‫מופר‬ ‫אתר‬–‫או‬ ‫לבנייה‬ ‫בעבר‬ ‫שהוכשר‬ ‫אתר‬/‫ב‬ ‫בינוי‬ ‫עבודת‬ ‫בו‬ ‫שהתבצעה‬ ‫וגם‬-70%‫המגרש‬ ‫משטח‬ ‫לפחות‬.
 33. 33. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 29 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.2.‫מזוהמים‬ ‫ואתרים‬ ‫קרקעות‬1.5‫לא‬ ‫במאפיין‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫הדרישות‬ ‫תוקף‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ‫זה‬66%‫מכלל‬‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫הבנוי‬ ‫במתחם‬ ‫הכולל‬. ‫מטרה‬ ‫בסביבה‬ ‫או‬ ‫האדם‬ ‫בבריאות‬ ‫לפגוע‬ ‫העלולים‬ ‫מזוהמים‬ ‫ואתרים‬ ‫קרקעות‬ ‫של‬ ‫שיקום‬ ‫לעודד‬ ‫בנייה‬ ‫לצורכי‬ ‫מפותחות‬ ‫לא‬ ‫קרקעות‬ ‫על‬ ‫העומס‬ ‫את‬ ‫ולהקטין‬,‫ותשתיות‬ ‫פיתוח‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.2.1.‫היסטורי‬ ‫סקר‬:‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫שהוכן‬ ‫סקר‬ ‫יוצג‬ ‫מטעמו‬ ‫מוסמך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫ואושר‬. 0 2.2.2.‫המפורטת‬ ‫בתוכנית‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫הסקר‬ ‫אם‬/‫המקומית‬,‫לפי‬ ‫סקר‬ ‫יבוצע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ויאושר‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הנחיות‬ ‫מטעמו‬ ‫מוסמך‬. 1 2.2.3.‫אם‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫לזיהום‬ ‫חשש‬ ‫נמצא‬1‫או‬2)‫בדרך‬ ‫או‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הסקר‬ ‫אחרת‬(,‫אישור‬ ‫יוצג‬)‫מוסמך‬ ‫או‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מטעמו‬(‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫וטופלה‬ ‫נבדקה‬ ‫שהקרקע‬ ‫לכך‬ ‫הסביבה‬. 0.5 2.2.4.‫קרקע‬ ‫גז‬ ‫להימצאות‬ ‫חשש‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬,‫בניינים‬ ‫ומיגון‬ ‫איטום‬ ‫יבוצע‬ ‫גזי‬ ‫חדירת‬ ‫מפני‬‫ל‬ ‫קרקע‬‫בניינים‬.‫אישור‬ ‫יוצג‬)‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מטעמו‬ ‫מוסמך‬ ‫או‬ ‫הסביבה‬(‫המשרד‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫בוצע‬ ‫שהמיגון‬ ‫לכך‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬. 0.5
 34. 34. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 30 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ ‫היסטורי‬ ‫סקר‬: •‫ההסטורי‬ ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫מטעמו‬ ‫מוסמך‬ ‫או‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬ ‫אישור‬)‫בתכנית‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫הסקר‬ ‫אם‬ ‫המפורט‬‫ת‬/‫המקומית‬( •‫נקייה‬ ‫ונמצאה‬ ‫טופלה‬ ‫שהקרקע‬ ‫לכך‬ ‫מטעמו‬ ‫מוסמך‬ ‫או‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬ ‫אישור‬ ‫דוח‬‫הכולל‬: •‫שבוצעו‬ ‫השיקום‬ ‫עבודות‬ ‫תיאור‬ •‫ב‬ ‫הטיפול‬ ‫אופן‬ ‫תיאור‬‫שרשרות‬‫הרלוונטי‬ ‫הזיהום‬‫ות‬ •‫הרלוונטית‬ ‫הרשות‬ ‫אישור‬‫ש‬ ‫לכך‬‫הושלמו‬ ‫השיקום‬ ‫עבודות‬ ‫הערות‬ ‫ראו‬‫המזהמים‬ ‫רשימת‬‫באתר‬‫להגנ‬ ‫המשרד‬‫הסביבה‬ ‫ת‬:www.sviva.gov.il )‫ברשימה‬"‫נושאים‬‫סביבתיים‬"‫יש‬‫לבחור‬‫באפשרות‬"‫קרקעות‬‫מזוהמות‬‫ודלקים‬",‫ובתפריט‬‫הנושאים‬ ‫יש‬‫לבחור‬"‫ערכי‬‫סף‬‫למזהמים‬‫בקרקעות‬(" -‫לדוגמה‬ ‫הנחיות‬ ‫ראו‬: ‫מתווה‬‫סביבתי‬‫תל‬ ‫במחוז‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫הליכי‬ ‫במסגרת‬ ‫קרקע‬ ‫וגזי‬ ‫קרקע‬ ‫בזיהום‬ ‫לטיפול‬-‫אביב‬ ttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/TelAvivDistrict/Documents/P0530_h 1.pdf ‫הערה‬: ‫שבתוקף‬ ‫הכתובות‬ ‫הן‬ ‫שלעיל‬ ‫הכתובות‬ ‫זה‬ ‫תקן‬ ‫פרסום‬ ‫בעת‬.
 35. 35. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 31 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.3.‫תופעת‬'‫העירוני‬ ‫החום‬ ‫אי‬'2‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫שמטרתן‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫ליישם‬‫ל‬‫צמצם‬‫העירוני‬ ‫החום‬ ‫אי‬ ‫תופעת‬ ‫את‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.3.1.‫בניינים‬‫במתחם‬ ‫ה‬ ‫יוצג‬‫באסטרטגיות‬ ‫שימוש‬,‫ב‬‫ו‬ ‫חומרים‬‫ב‬‫טכניקות‬‫להפחתת‬‫ספיגת‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬,‫לפחות‬ ‫עבור‬: −50%‫משוקלל‬‫מ‬‫ה‬ ‫שטח‬‫הבניי‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫מעטפת‬‫במתחם‬ ‫נים‬0.5 −75%‫משוקלל‬‫משטח‬‫הבניי‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫המעטפת‬‫נ‬‫במתחם‬ ‫ים‬ ‫וכן‬ 1 2.3.2.‫פיתוח‬: ‫יוצג‬‫ה‬‫באסטרטגיות‬ ‫שימוש‬,‫ב‬‫ו‬ ‫חומרים‬‫ב‬‫טכניקות‬‫להפחתת‬‫ספיגת‬ ‫חום‬‫המגרש‬ ‫בפיתוח‬,‫לפחות‬ ‫עבור‬: −50%‫מ‬‫ל‬ ‫מחוץ‬ ‫המגרש‬ ‫שטח‬‫תכסית‬‫במתחם‬ ‫הבניינים‬0.5 −75%‫מ‬‫ל‬ ‫מחוץ‬ ‫המגרש‬ ‫שטח‬‫תכסית‬‫במתחם‬ ‫הבניינים‬1 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ ‫במתחם‬ ‫המבנים‬ •‫צי‬‫שנקבעו‬ ‫לאחוזים‬ ‫בהתאם‬ ‫יושמו‬ ‫ההפחתה‬ ‫שאסטרטגיות‬ ‫המאשרים‬ ‫שטחים‬ ‫סימון‬ ‫עם‬ ‫לומים‬ ‫בתכנון‬ •‫שנבחרו‬ ‫החומרים‬ ‫תכונות‬ ‫את‬ ‫המאשרים‬ ‫מסמכים‬
 36. 36. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 32 •‫הנבחר‬ ‫הגמר‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫הבליעה‬ ‫מקדם‬ ‫לגבי‬ ‫מעבדה‬ ‫אישור‬ ‫פיתוח‬ •‫שנקבעו‬ ‫לאחוזים‬ ‫בהתאם‬ ‫יושמו‬ ‫ההפחתה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כי‬ ‫המאשרים‬ ‫שטחים‬ ‫סימון‬ ‫עם‬ ‫צילומים‬ ‫בתכ‬‫נון‬ •‫שנבחרו‬ ‫החומרים‬ ‫תכונות‬ ‫את‬ ‫המאשרים‬ ‫מסמכים‬ •‫הנבחר‬ ‫הגמר‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫הבליעה‬ ‫מקדם‬ ‫לגבי‬ ‫מעבדה‬ ‫אישור‬ ‫הערות‬ ‫הבליעה‬ ‫מקדם‬)α(–‫משטח‬ ‫על‬ ‫השמש‬ ‫קרינת‬ ‫של‬ ‫הבליעה‬ ‫מקדם‬)‫בגוון‬ ‫תלוי‬.( ‫בהיר‬ ‫גוון‬/‫בוהק‬)‫גבוה‬ ‫אלבדו‬(–‫כאשר‬)α(‫שווה‬0.35‫יותר‬ ‫קטנה‬ ‫או‬. ‫בינוני‬ ‫גוון‬/‫מתון‬–‫כאשר‬)α(‫מ‬ ‫גדולה‬-0.35‫מ‬ ‫קטנה‬ ‫אך‬-0.55. ‫כהה‬ ‫גוון‬-‫כאשר‬)α(‫שווה‬0.55‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫או‬. ‫להפח‬ ‫אסטרטגיות‬‫ת‬‫חום‬ ‫ספיגת‬ ‫ת‬ ‫גגות‬ ‫עבור‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫והטכניקות‬ ‫החומרים‬‫ש‬‫להשתמש‬ ‫ניתן‬‫בהם‬‫כוללים‬‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫את‬: ‫א‬.‫גג‬ ‫בחומרי‬ ‫השימוש‬‫בעלי‬‫של‬ ‫בליעה‬ ‫מקדם‬α≥0.35)‫בוהק‬ ‫גוון‬–‫גבוה‬ ‫אלבדו‬(; ‫ב‬.‫מ‬‫הצללה‬ ‫בני‬,‫כיפות‬ ‫או‬ ‫פרגולות‬ ‫כגון‬‫פוטו‬ ‫תאים‬ ‫עם‬-‫וולטאי‬‫י‬‫ם‬,‫מצלילות‬ ‫תעשייתיות‬ ‫מערכות‬, ‫צמח‬ ‫עם‬ ‫תכסית‬‫י‬‫או‬ ‫יה‬/‫וגם‬‫משטחים‬‫בעלי‬‫בליעה‬ ‫מקדם‬0.35≥α≥0.55)‫מתון‬ ‫גוון‬(; ‫משטחים‬ ‫התקנת‬‫שיש‬‫גבוה‬ ‫אלבדו‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫בהם‬,‫מגוננים‬ ‫גגות‬)‫ירוקים‬ ‫גגות‬(‫כמתואר‬ ‫הצללה‬ ‫ומבני‬ ‫לעיל‬. ‫אסטר‬‫הבניין‬ ‫מעטפת‬ ‫של‬ ‫האנכיים‬ ‫המשטחים‬ ‫עבור‬ ‫טגיות‬ ‫והטכניקות‬ ‫החומרים‬‫ש‬‫להשתמש‬ ‫ניתן‬‫בהם‬‫כוללים‬‫את‬‫מקדם‬ ‫בעלי‬ ‫בחומרים‬ ‫השימוש‬‫בליעה‬ 0.35≥α≥0.55)‫מתון‬ ‫גוון‬(. ‫האתר‬ ‫פיתוח‬ ‫אסטרטגיות‬)‫הבניין‬ ‫למעטפת‬ ‫מחוץ‬( ‫והטכניקות‬ ‫החומרים‬‫ש‬‫להשתמש‬ ‫ניתן‬‫בהם‬‫כוללים‬‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫את‬: ‫א‬.‫אספקת‬‫מצמר‬ ‫צל‬‫ו‬‫משמעותית‬ ‫הצללה‬ ‫כיפת‬ ‫אספקת‬ ‫או‬ ‫הקיימים‬ ‫העצים‬ ‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬‫עצי‬ ‫נטיעות‬ ‫תכנון‬‫ם‬ ‫לאחר‬ ‫צל‬ ‫שיספקו‬5‫הפיתוח‬ ‫עבודות‬ ‫השלמת‬ ‫ממועד‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫שנים‬; ‫ב‬.‫פוטו‬ ‫תאים‬ ‫עם‬ ‫כיפות‬ ‫או‬ ‫פרגולות‬ ‫כגון‬ ‫משותף‬ ‫לשימוש‬ ‫הצללה‬ ‫מבני‬-‫וולטאי‬‫י‬‫ם‬,‫צמחי‬ ‫עם‬ ‫תכסית‬‫י‬‫ה‬ ‫או‬/‫וגם‬‫משטחים‬‫בעלי‬‫בליעה‬ ‫מקדם‬0.35≥α≥0.55)‫מתון‬ ‫גוון‬(; ‫ג‬.‫סלילה‬ ‫חומרי‬‫בעלי‬‫בליעה‬ ‫מקדם‬0.35≥α≥0.55)‫מתון‬ ‫גוון‬(‫כדי‬‫האור‬ ‫החזר‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫בגובה‬ ‫סנוור‬ ‫ולמנוע‬‫ה‬‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫ובגובה‬ ‫נהגים‬. ‫מחוספס‬ ‫במרקם‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬/‫מקדם‬ ‫בעל‬ ‫גרנולרי‬‫הבליעה‬‫המתאים‬;
 37. 37. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 33 ‫ד‬.‫באס‬ ‫אינטגרליים‬ ‫ופיגמנטים‬ ‫בציפויים‬ ‫השימוש‬‫פלט‬‫כדי‬‫משטח‬ ‫לקבל‬‫ב‬‫מקדם‬ ‫בעל‬ ‫יותר‬ ‫בהיר‬ ‫גוון‬ ‫בליעה‬0.35≥α≥0.55)‫מתון‬ ‫גוון‬(; ‫ה‬.‫צמח‬ ‫עם‬ ‫שטחים‬‫י‬‫יה‬‫או‬/‫וגם‬‫נקבוביות‬ ‫ריצוף‬ ‫במערכות‬ ‫שימוש‬]‫שבהן‬‫מכסה‬ ‫הצמחייה‬60%‫לפחות‬ ‫מהשטח‬)‫כגון‬:‫דשא‬ ‫אבני‬[(‫ש‬‫בה‬‫ם‬‫מזערי‬ ‫במים‬ ‫השימוש‬.‫יכולים‬ ‫להשקיה‬ ‫דרישות‬ ‫להפחתת‬ ‫פתרונות‬ ‫לכלול‬‫את‬‫השימ‬‫ב‬ ‫וש‬‫מיני‬‫טבעיים‬ ‫צמחים‬/‫מקומיים‬,‫את‬‫ב‬ ‫השימוש‬‫מיני‬‫שלהם‬ ‫המים‬ ‫שצריכת‬ ‫צמחים‬ ‫בצורת‬ ‫בתנאי‬ ‫טובה‬ ‫עמידות‬ ‫בעלי‬ ‫והם‬ ‫נמוכה‬,‫איסוף‬‫העיבוי‬ ‫מי‬‫מ‬‫מזגנים‬,‫תכונות‬ ‫הגברת‬‫אצירת‬ ‫הצמחי‬ ‫מצע‬ ‫של‬ ‫המים‬‫יה‬‫וכ‬‫דומה‬. ‫ראו‬:‫נספח‬‫א‬–‫אלבדו‬ ‫ערכי‬)‫ב‬-%(‫בליעה‬ ‫ומקדם‬)α(‫נפוצים‬ ‫בנייה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬
 38. 38. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 34 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.4.‫בקרקע‬ ‫השימוש‬ ‫מירוב‬1‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫כגון‬ ‫באמצעים‬ ‫במתחם‬ ‫הפתוחים‬ ‫בשטחים‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ב‬ ֵ‫ר‬ ָ‫למ‬:‫צמחייה‬,‫צל‬ ‫עצי‬,‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫ניהול‬, ‫במתחם‬ ‫בבניינים‬ ‫המשתמשים‬ ‫לנוחות‬ ‫ושירותים‬ ‫ותשתיות‬ ‫מרוצפים‬ ‫שטחים‬ ‫צמצום‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקו‬‫ד‬ 2.4.1.‫התומכים‬ ‫חוץ‬ ‫שימושי‬ ‫לטובת‬ ‫מפותח‬ ‫במתחם‬ ‫הפתוח‬ ‫השטח‬ ‫בקיימות‬:‫במרחב‬ ‫נוחה‬ ‫ותנועה‬ ‫קישוריות‬,‫צמחייה‬,‫בוגרים‬ ‫עצים‬, ‫עילי‬ ‫בנגר‬ ‫טיפול‬,‫ירוקים‬ ‫גגות‬,‫במתחם‬ ‫המשתמשים‬ ‫לטובת‬ ‫פיתוח‬. ‫באחוזים‬ ‫יוערך‬ ‫הפתוח‬ ‫השטח‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫כ‬‫להלן‬ ‫מפורט‬: −50%‫במתחם‬ ‫הפתוח‬ ‫מהשטח‬ ‫לפחות‬;0.5 −80%‫במתחם‬ ‫הפתוח‬ ‫מהשטח‬ ‫לפחות‬; ‫ומתוכם‬)‫האחוזים‬ ‫מתוך‬(10%‫בוגרים‬ ‫לעצים‬ ‫יוקצה‬ ‫לפחות‬. 1 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫במתחם‬ ‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫של‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬ •‫הטיפול‬ ‫ואופי‬ ‫המטופל‬ ‫השטח‬ ‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫הוכחות‬ •‫במתחם‬ ‫ביקור‬ ‫טופס‬ ‫הערות‬ ‫הפתוח‬ ‫השטח‬: •‫יהיה‬‫משתמש‬ ‫לכל‬ ‫נגיש‬‫המתקן‬; •‫י‬‫חלל‬ ‫ספק‬,‫רעש‬ ‫למפגעי‬ ‫חשוף‬ ‫שאינו‬; •‫י‬‫חברתיים‬ ‫למפגשים‬ ‫ואזורים‬ ‫ישיבה‬ ‫אזורי‬ ‫ספק‬.
 39. 39. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 35 ‫גגות‬ ‫עבור‬ ‫אסטרטגיות‬: ‫גג‬ ‫התקנת‬‫ות‬‫מגוננים‬)‫ירוקים‬ ‫גגות‬(-‫צמחי‬ ‫בהשקיית‬ ‫המים‬ ‫צריכת‬ ‫את‬ ‫למזער‬ ‫יש‬‫י‬‫הגג‬ ‫ת‬.‫פתרונות‬ ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫לכלול‬ ‫יכולים‬ ‫השקיה‬ ‫דרישות‬ ‫להפחתת‬‫מיני‬‫טבעיים‬ ‫צמחים‬/‫מקומיים‬,‫שימו‬‫ב‬ ‫ש‬‫מיני‬‫צמחים‬ ‫בצורת‬ ‫בתנאי‬ ‫טובה‬ ‫עמידות‬ ‫בעלי‬ ‫והם‬ ‫נמוכה‬ ‫שלהם‬ ‫המים‬ ‫שצריכת‬,‫איסוף‬‫העיבוי‬ ‫מי‬‫מ‬‫מזגנים‬,‫הגברת‬ ‫תכונות‬‫אצירת‬‫הצמח‬ ‫מצע‬ ‫של‬ ‫המים‬‫י‬‫י‬‫ה‬‫וכדומה‬.‫בגג‬ ‫שבשימוש‬ ‫המים‬‫מגונן‬‫כחלק‬ ‫יחושבו‬‫הגינון‬ ‫לפי‬ ‫להשקיה‬ ‫במים‬ ‫המשתמש‬‫פרק‬3.
 40. 40. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 36 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.5.‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מקומית‬ ‫וקרקע‬ ‫חישוף‬ ‫אדמת‬ ‫שימור‬0.5‫לא‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫הדרישות‬ ‫תוקף‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬66%‫מכלל‬‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫הבנוי‬ ‫במתחם‬ ‫הכולל‬. ‫מטרה‬ ‫קרקע‬ ‫שימור‬ ‫לעודד‬‫עליונה‬)‫חישוף‬ ‫אדמת‬(‫וקרקע‬‫לעומק‬ ‫עד‬ ‫המגרש‬ ‫שטח‬ ‫בכל‬ ‫מקומית‬ ‫פורייה‬ ‫של‬40‫ס‬"‫מ‬‫לפחות‬‫לשימוש‬‫חוזר‬‫הפיתוח‬ ‫בשטחי‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.5.1.‫יוכח‬‫עבודות‬ ‫השלמת‬ ‫לאחר‬ ‫לאתר‬ ‫הוחזרה‬ ‫או‬ ‫באתר‬ ‫נשמרה‬ ‫שהקרקע‬ ‫הבנייה‬‫באתר‬ ‫צמחייה‬ ‫בעלי‬ ‫באזורים‬. ‫הערה‬: ‫במקומות‬‫ש‬‫מזוהמת‬ ‫הקרקע‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫בהם‬,‫מאפיין‬ ‫על‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫ז‬‫ה‬. 0.5 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫תאוחסן‬ ‫היכן‬ ‫המראה‬ ‫האתר‬ ‫תוכנית‬‫החישוף‬ ‫אדמת‬‫הבנייה‬ ‫בתקופת‬ ‫באתר‬ •‫המרא‬ ‫האתר‬ ‫תוכנית‬‫ה‬‫אזורים‬‫ש‬‫צמחי‬ ‫קיימת‬ ‫בהם‬‫י‬‫ה‬ •‫במ‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫המציינת‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬"‫המתוכנן‬ ‫המגונן‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫ר‬ •‫לאתר‬ ‫הוחזרה‬ ‫לא‬ ‫הקרקע‬ ‫אם‬,‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫לרשות‬ ‫הגאופיטים‬ ‫למסירת‬ ‫אישורים‬ ‫להמציא‬ ‫יש‬‫או‬ ‫אחר‬ ‫באתר‬ ‫לשימוש‬ •‫מסמך‬‫האדמה‬ ‫מקור‬ ‫את‬ ‫המאשר‬,‫מקורה‬ ‫אם‬‫לאתר‬ ‫מחוץ‬,‫כמויות‬ ‫ציון‬ ‫לרבות‬ •‫לגינון‬ ‫האדמה‬ ‫שטח‬ ‫חישוב‬–‫שגובהה‬ ‫גינון‬ ‫אדמת‬ ‫שיש‬ ‫הוכחה‬40‫ס‬"‫לפחות‬ ‫מ‬ •‫לאתר‬ ‫והוחזרה‬ ‫מהאתר‬ ‫שהוצאה‬ ‫האדמה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫אישור‬
 41. 41. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 37 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.6.‫ושיקו‬ ‫הגנה‬‫וסביבתו‬ ‫המתחם‬ ‫אקולוגיית‬ ‫ם‬1‫כן‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ללא‬ ‫הדרישות‬ ‫תוקף‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫ניקוד‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬66%‫מכלל‬‫השטח‬)‫במ‬"‫ר‬(‫הבנוי‬ ‫במתחם‬ ‫הכולל‬. ‫מטרה‬ ‫לזהות‬‫הסמוכה‬ ‫וסביבתו‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫האקולוגיים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬,‫ו‬ ‫לזהות‬‫הנזק‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫הקיים‬ ‫האקולוגי‬ ‫לאיזון‬‫ובסביב‬ ‫במתחם‬‫הסמוכה‬ ‫תו‬ַ‫שיש‬ ‫ופתרונות‬ ‫פעילות‬ ‫ולעודד‬‫מרו‬‫ו‬‫ישפרו‬ ‫של‬ ‫האקולוגי‬ ‫הערך‬ ‫את‬‫הסמוכה‬ ‫וסביבתו‬ ‫המתחם‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.6.1.‫הקרובה‬ ‫והסביבה‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫האקולוגיה‬ ‫זיהוי‬ ‫א‬ ‫את‬ ‫המתעדים‬ ‫נתונים‬ ‫יסופקו‬‫קולוגיית‬‫הסמוכה‬ ‫וסביבתו‬ ‫המתחם‬, ‫לרבות‬‫מאפיינים‬‫להם‬ ‫שיש‬‫אקולוגי‬ ‫ערך‬)‫בוגרים‬ ‫עצים‬,‫חרקים‬,‫בעלי‬ ‫חיים‬,‫גידול‬ ‫בתי‬‫וכ‬‫דומה‬(,‫ו‬‫תוערך‬‫ה‬ ‫חשיבות‬‫וסביבתו‬ ‫מתחם‬‫בהקשר‬ ‫של‬‫האזור‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫האקולוגיה‬. ‫וכן‬: ‫יזוהו‬‫מאפיינים‬‫אקולוגי‬‫ים‬‫המסתמכ‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬‫ים‬‫משאבים‬ ‫על‬ ‫ב‬‫כדי‬ ‫מתחם‬‫להתקיים‬)‫כגון‬:‫עילי‬ ‫נגר‬‫משטחי‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫בא‬ ‫שלא‬ ‫נקי‬ ‫ייצור‬,‫התומכ‬ ‫קרקעות‬‫מתפשטת‬ ‫שורשים‬ ‫במערכת‬ ‫ות‬.( ‫האתר‬ ‫אקולוגיית‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫הכולל‬ ‫מסכם‬ ‫בדוח‬ ‫יוגש‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫הקרובה‬ ‫והסביבה‬,‫בצירוף‬‫המלצות‬. ‫או‬ 0)‫סף‬ ‫תנאי‬( 2.6.2.‫סביבתית‬ ‫השפעה‬ ‫בתסקיר‬ ‫יוגש‬ ‫המידע‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫תסקיר‬ ‫מחויב‬ ‫אם‬ ‫חוק‬. ‫וכן‬: ‫יוכח‬‫ש‬‫במאפיינים‬ ‫פוגע‬ ‫אינו‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫השוטף‬ ‫התפעול‬‫ה‬‫אקולוגי‬‫ים‬ ‫שלהם‬ ‫האקולוגי‬ ‫והערך‬ ‫הקרובה‬ ‫וסביבתו‬ ‫האתר‬ ‫של‬‫נשמר‬‫בצורה‬ ‫ובת‬ ‫הולמת‬-‫קיימ‬‫ה‬.‫הסקר‬ ‫בממצאי‬ ‫ומותנה‬ ‫מחייב‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫האקולוגי‬. 0)‫סף‬ ‫תנאי‬(
 42. 42. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 38 2.6.3.‫האתר‬ ‫אקולוגיית‬ ‫שיפור‬‫והסביבה‬‫הקרובה‬ ‫המתחם‬ ‫אקולוגיית‬ ‫לשיפור‬ ‫המיושמים‬ ‫ועקרונות‬ ‫מושגים‬ ‫יוצגו‬ ‫הקרובה‬ ‫וסביבתו‬. ‫וכן‬: ‫י‬‫ש‬ ‫והפתרונות‬ ‫שהאמצעים‬ ‫וכח‬‫מיושמים‬,‫משפרים‬‫הערך‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫האקולוגי‬‫וסביבתו‬ ‫מתחם‬,‫מטרות‬ ‫לרבות‬‫ל‬‫והארוך‬ ‫הקצר‬ ‫טווח‬ ‫עבור‬‫קיימות‬‫באתר‬ ‫האקולוגית‬ ‫המערכת‬. ‫יכולים‬ ‫והפתרונות‬ ‫האמצעים‬‫לכלול‬‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫את‬: •‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫באתר‬ ‫המשאבים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מתאימים‬ ‫גידול‬ ‫בתי‬ ‫בניית‬ ‫ב‬‫קיימו‬‫תן‬‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫באתר‬ ‫אקולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫של‬)‫אדמה‬,‫עומק‬ ‫הקרקע‬,‫נגר‬,‫וכד‬ ‫הבגרות‬ ‫לשלב‬ ‫עד‬ ‫גדילה‬ ‫המאפשר‬ ‫מרחב‬‫ומה‬(; •‫נטיעת‬‫מינים‬‫או‬ ‫כאטרקטיביים‬ ‫הידועים‬ ‫כאלה‬ ‫או‬ ‫מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫מועילים‬; •‫מקובלים‬ ‫גננות‬ ‫נוהלי‬ ‫אימוץ‬)‫ב‬ ‫משימוש‬ ‫הימנעות‬ ‫כגון‬‫חומרי‬ ‫הדברה‬‫משתיירים‬‫ש‬ ‫או‬‫מזערי‬ ‫ימוש‬‫בהם‬(; •‫לציפורים‬ ‫ארגזים‬ ‫התקנת‬,‫ל‬‫עטלפים‬‫ול‬‫במקומות‬ ‫חרקים‬ ‫באתר‬ ‫מתאימים‬; •‫ת‬ ‫פיתוח‬‫ו‬‫הימנעות‬ ‫הכוללת‬ ‫באתר‬ ‫הביולוגי‬ ‫המגוון‬ ‫לניהול‬ ‫כנית‬ ‫השנה‬ ‫במשך‬ ‫קריטיות‬ ‫בתקופות‬ ‫חישוף‬ ‫מעבודות‬)‫עונות‬ ‫כגון‬ ‫ההמלטה‬ ‫או‬ ‫ההזדווגות‬(; •‫שילוב‬,‫ו‬ ‫תכנון‬‫של‬ ‫תחזוקה‬‫של‬‫ב‬ ‫ניקוז‬ ‫מערכות‬‫נו‬‫ת‬-‫קי‬‫ימ‬‫ה‬ )SUD(; •‫שילוב‬,‫ו‬ ‫תכנון‬‫של‬ ‫תחזוקה‬‫גגות‬‫ירוקים‬; •‫שילוב‬,‫ו‬ ‫תכנון‬‫של‬ ‫תחזוקה‬‫קהילתיות‬ ‫גינות‬; •‫וקינון‬ ‫האכלה‬ ‫מסתור‬ ‫מקומות‬ ‫והקצאת‬ ‫עירוני‬ ‫בטבע‬ ‫תמיכה‬; •‫קיימים‬ ‫שהיו‬ ‫גידול‬ ‫בתי‬ ‫או‬ ‫אקולוגית‬ ‫סביבה‬ ‫ושחזור‬ ‫שיקום‬ ‫המתחם‬ ‫תפעול‬ ‫או‬ ‫מהקמה‬ ‫כתוצאה‬ ‫ונפגעו‬ ‫בסביבתו‬ ‫או‬ ‫במתחם‬; •‫שטחי‬ ‫הסבת‬‫ונוף‬ ‫צמחייה‬ ‫לשטחי‬ ‫מרוצפים‬ ‫שטחים‬ ‫או‬ ‫אספלט‬ ‫טבעי‬. 0)‫סף‬ ‫תנאי‬(
 43. 43. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 39 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ ‫הקרובה‬ ‫וסביבתו‬ ‫האתר‬ ‫אקולוגיית‬ ‫זיהוי‬ •‫הקרובה‬ ‫ובסביבתו‬ ‫באתר‬ ‫אקולוגי‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫קיים‬ ‫רכיב‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫הכוללים‬ ‫סקר‬ ‫או‬ ‫דוח‬ •‫הבוגרים‬ ‫העצים‬ ‫בכל‬ ‫טיפול‬: •‫בעצים‬ ‫טיפול‬ ‫בנושא‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫מאושר‬ ‫בהם‬ ‫הטיפול‬ ‫ושאופן‬ ‫זוהו‬ ‫הבוגרים‬ ‫העצים‬ ‫שכל‬ ‫הרלוונטית‬ ‫מהרשות‬ ‫אישור‬ •‫באתר‬ ‫ביקור‬ ‫טופס‬ •‫האתר‬ ‫בפיתוח‬ ‫ושולבו‬ ‫הוגנו‬ ‫האקולוגי‬ ‫הערך‬ ‫בעלי‬ ‫הרכיבים‬ ‫שכל‬ ‫המאשרת‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬ ‫הקרובה‬ ‫וסביבתו‬ ‫האתר‬ ‫אקולוגיית‬ ‫שיפור‬ •‫אקולוגיים‬ ‫ערכים‬ ‫לשיפור‬ ‫המלצות‬ ‫הכוללים‬ ‫סקר‬ ‫או‬ ‫דוח‬ •‫הא‬ ‫תוכנית‬‫האקולוגי‬ ‫בדוח‬ ‫המומלצים‬ ‫השיפורים‬ ‫יישום‬ ‫המדגימה‬ ‫תר‬ •‫באתר‬ ‫ביקור‬ ‫טופס‬ •‫האתר‬ ‫בפיתוח‬ ‫ושולבו‬ ‫הוגנו‬ ‫האקולוגי‬ ‫הערך‬ ‫בעלי‬ ‫הרכיבים‬ ‫שכל‬ ‫המאשרת‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬ ‫הערות‬ ‫בר‬ ‫בגינון‬ ‫הדנים‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫מסמכים‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫אפשר‬-‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫קיימה‬,‫ביצירת‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫עבור‬ ‫אקולוגי‬ ‫מסמך‬‫האתר‬. -‫בר‬ ‫גינון‬ ‫בנושא‬ ‫מסמכים‬-‫קיימה‬: http://www.moag.gov.il/agri/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/ginun_bar_kaima/defaul t.htm ‫הערה‬:‫זה‬ ‫תקן‬ ‫פרסום‬ ‫בעת‬‫שבתוקף‬ ‫הכתובת‬ ‫היא‬ ‫שלעיל‬ ‫הכתובת‬.
 44. 44. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 40 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.7.‫לילי‬ ‫אור‬ ‫זיהום‬1‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫לצמצם‬‫שליליות‬ ‫השפעות‬‫הנגרמות‬‫לילי‬ ‫אור‬ ‫מזיהום‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.7.1.‫תאורת‬ ‫בגופי‬ ‫המתחם‬ ‫שבגבולות‬ ‫משותפים‬ ‫חוץ‬ ‫בשטחי‬ ‫השימוש‬ ‫יוצג‬ ‫בעל‬ ‫חוץ‬‫אור‬ ‫הכוונת‬ ‫י‬"OFFCUT",‫של‬ ‫מרבית‬ ‫בזווית‬82‫מעלות‬. ‫וכן‬: 1 2.7.2.‫לדרישות‬ ‫תתאים‬ ‫פתוחים‬ ‫בשטחים‬ ‫תאורה‬ ‫עבור‬ ‫ההארה‬ ‫עוצמת‬ ‫האירופי‬ ‫התקן‬EN 12464-2. ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫התקן‬ ‫ולדרישות‬ ‫המתוכנן‬ ‫למפרט‬ ‫מתאימה‬ ‫התאורה‬ ‫כי‬ ‫המעידה‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬ •‫גופי‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫קבלות‬‫האופטית‬ ‫והמערכת‬ ‫התאורה‬ •‫המתחם‬ ‫של‬ ‫תאורה‬ ‫תכנית‬,‫הלילית‬ ‫התאורה‬ ‫וכיוון‬ ‫לעצמת‬ ‫התייחסות‬ ‫הכוללת‬
 45. 45. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 41 ‫ה‬‫מאפיין‬‫הניקוד‬ ‫המרבי‬ ‫האם‬‫יש‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬? 2.8.‫ה‬ ‫התאמת‬‫והמתחם‬ ‫בנינים‬‫למרחב‬,‫השטח‬ ‫לתבליט‬ ‫הגובלת‬ ‫ולסביבה‬ 0.5‫לא‬ ‫מטרה‬ ‫האורבאני‬ ‫למרחב‬ ‫בו‬ ‫והמבנים‬ ‫המתחם‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫לעודד‬,‫ל‬‫השטח‬ ‫ולתוואי‬ ‫הטבעי‬ ‫תבליט‬. ‫להערכה‬ ‫קריטריונים‬‫ניקוד‬ 2.8.1.‫בלבד‬ ‫עירונית‬ ‫בסביבה‬ ‫הנמצא‬ ‫במתחם‬:‫תהיה‬ ‫למתחם‬ ‫הנגישות‬ ‫על‬ ‫שסביבו‬ ‫האורבאני‬ ‫מהמרחב‬ ‫ינותק‬ ‫לא‬ ‫המתחם‬ ‫וכן‬ ‫הרחוב‬ ‫ממפלס‬ ‫מעל‬ ‫שגובהן‬ ‫חומות‬ ‫ידי‬1.2‫מ‬'. 0.5 2.8.2.‫מ‬ ‫גדול‬ ‫הטבעי‬ ‫הקרקע‬ ‫שיפוע‬ ‫שבהם‬ ‫באתרים‬-15%‫ה‬ ‫או‬‫הגובה‬ ‫פרש‬ ‫הכבישים‬ ‫בין‬/‫מ‬ ‫גדול‬ ‫המגרש‬ ‫גובל‬ ‫שבהם‬ ‫מגרשים‬-6‫מ‬,'‫הקירות‬ ‫גובה‬ ‫מ‬ ‫גדול‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המגרש‬ ‫בתחום‬ ‫התומכים‬-4‫מ‬'. ‫הערה‬: ‫האורבני‬ ‫למרחב‬ ‫התאמה‬ ‫לחוסר‬ ‫זה‬ ‫במאפיין‬ ‫להתייחס‬ ‫אין‬,‫הטבעי‬ ‫לתבליט‬ ‫דרישות‬ ‫או‬ ‫המתחם‬ ‫בטחון‬ ‫בהם‬ ‫נקודתיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫השטח‬ ‫לתוואי‬ ‫או‬ ‫מכתיבות‬ ‫הייצור‬‫מסויים‬ ‫בגובה‬ ‫בנייה‬. 0.5 ‫נדרשות‬ ‫ראיות‬ ‫תפקוד‬ ‫מרכיבי‬ •‫חתכים‬ ‫לרבות‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬,‫תומכים‬ ‫קירות‬ ‫ופרטי‬ ‫מפלסים‬ •‫ה‬ ‫למיקום‬ ‫מהאתר‬ ‫מצולמת‬ ‫עדות‬‫במתחם‬ ‫הבניינים‬‫הבנוי‬ ‫ובמרחב‬ ‫השטח‬ ‫בתוואי‬ ‫הערות‬ ‫ראו‬:‫משופעת‬ ‫בטופוגרפיה‬ ‫בינוי‬ ‫טיפוסי‬ ‫מדריך‬,‫עדכוניו‬ ‫על‬-‫והשיכו‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬‫ן‬.
 46. 46. ‫לת‬ ‫טיוטה‬"‫י‬5281‫חלק‬9.2)‫יולי‬2014( 42 ‫פרק‬3:‫מים‬ ‫הפרק‬ ‫תחום‬ ‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫פרק‬: •‫במתחם‬ ‫המים‬ ‫בצריכת‬ ‫חסכון‬ •‫במתחם‬ ‫במים‬ ‫השימוש‬ ‫וניהול‬ ‫בקרה‬ ‫הערה‬:‫הניקוד‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬‫המרבי‬‫הוא‬18‫נקודות‬.

×