Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫טיוטה‬               ‫תקנות הנפט (העברת זכויות נפט), התשע"א-2213‬ ‫בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק הנפט, התשי...
‫2‬‫"החזקה", לעניין שליטה בתאגיד או בקבוצה ולעניין אמצעי שליטה בתאגיד‬‫או בקבוצה – במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אחר ו...
‫3‬‫"מפעיל" – חבר בקבוצה שהוא בעל ניסיון בביצוע חיפושי נפט ובהפקתו,‬‫בניהולם ובפיקוח עליהם, ואחראי מטעם הקבוצה לביצוע הפעו...
‫4‬‫(2) זכות הנפט או טובת ההנאה בעניין זכות נפט והשיעור ממנה‬                        ‫שמבוקש להעבי...
‫5‬‫(2) הבקשה הוגשה לאחר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הרישיון, ועד‬‫מועד הגשת הבקשה קיים בעל הרישיון את ההוראות לפי החוק ואת‬‫...
‫6‬‫(א) הממונה רשאי להרשות העברה של רישיון ושל טובת הנאה בעניין רישיון‬  ‫7.‬   ‫התנאים להעברת‬‫לאחר שבעל הרישיון הגיע...
‫7‬‫(א) הממונה רשאי להרשות העברה של רישיון או של חזקה או של טובת הנאה‬    ‫9.‬   ‫העברה בנסיבות‬‫בעניין רישיון או בע...
‫8‬‫(א) המבקש לשעבד רישיון או חזקה או טובת הנאה בעניין רישיון או בעניין‬   ‫22.‬  ‫שעבוד רישיון או‬‫חזקה, יצרף לבקשתו א...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

שימוע העברת זכויות הנפט

665 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שימוע העברת זכויות הנפט

 1. 1. ‫טיוטה‬ ‫תקנות הנפט (העברת זכויות נפט), התשע"א-2213‬ ‫בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק הנפט, התשי"ב-36:21 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה‬ ‫המייעצת, אני מתקין תקנות אלה;‬ ‫פרק א: פרשנות‬ ‫בתקנות אלה –‬ ‫2.‬ ‫הגדרות‬ ‫"אמצעי שליטה", בקבוצה –‬ ‫(2) זכות הצבעה בוועדת התפעול של הקבוצה<‬ ‫(3) זכות למנות חברים או נציגים בוועדת התפעול<‬‫לעניין זה, "ועדת תפעול" - גוף המוסמך לכוון את פעילות הקבוצה בהפעלת‬‫זכות הנפט או באופן הפעלת זכות הנפט וביצוע החובות המוטלות על בעל‬‫זכות הנפט על פי תנאי הזכות, או לקבוע את מדיניותה בעניינים אלה או‬ ‫לפקח עליהם<‬ ‫"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה;‬‫(2) זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של‬ ‫תאגיד אחר<‬‫(3) זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה, או נושאי‬ ‫משרה מקבילים בתאגיד אחר<‬ ‫(4) זכות להשתתף ברווחי התאגיד<‬‫(5) זכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת‬ ‫פירוקו<‬‫ובתאגיד שהוא שותפות מוגבלת – גם כל אחת מן הזכויות האמורות בתאגיד‬ ‫שהוא השותף הכללי<‬‫"בקשה" – בקשה לקבלת רשות מאת הממונה לפי סעיף 78 לחוק, להעברה‬ ‫של זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות נפט<‬ ‫1 ס"ח התשי"ב, עמ 334< התשס"ב, עמ 49.‬
 2. 2. ‫2‬‫"החזקה", לעניין שליטה בתאגיד או בקבוצה ולעניין אמצעי שליטה בתאגיד‬‫או בקבוצה – במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או‬‫שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם או בכל דרך אחרת, בין לבד‬‫ובין יחד עם אחרים הפועלים עמו בשיתוף פעולה דרך קבע< לעניין זה החזקה‬ ‫בידי תאגיד תיחשב גם כהחזקה בידי מי ששולט בו במישרין או בעקיפין<‬‫"העברה" של זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות הנפט – העברה בכל‬ ‫דרך שהיא, למעט הורשה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לרבות כל אלה;‬ ‫(2) העברת זכות נפט בין חברים בקבוצה מכוח ההסכם שביניהם<‬‫(3) העברת אמצעי שליטה אשר ביחד עם אמצעי שליטה שהיו בידי‬ ‫הנעבר קודם להעברה מקנים לו טובת הנאה העניין זכות נפט<‬ ‫(4) הקצאת מניות בידי חברה<‬ ‫(5) מתן אופציה לקבלת כל אחד מאלה<‬‫ולעניין העברת שליטה – לרבות העברת אמצעי שליטה אשר ביחד עם אמצעי‬ ‫שליטה שהיו שבידי הנעבר קודם להעברה מקנים לו שליטה<‬‫"זכות נפט" – היתר מוקדם, רישיון או חזקה, או כל חלק באחד מאלה, לפי‬ ‫העניין<‬‫"טובת הנאה בעניין זכות נפט", "טובת הנאה בעניין היתר מוקדם", "טובת‬ ‫הנאה בעניין רישיון" ו-"טובת הנאה בעניין חזקה" – כל אחד מאלה;,‬‫(2) שליטה בתאגיד או בקבוצה שהם בעל זכות הנפט, בעל ההיתר‬ ‫המוקדם, בעל הרישיון או בעל החזקה, לפי העניין<‬‫(3) החזקה של 63 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה‬‫בתאגיד או בקבוצה שהם בעל זכות הנפט, בעל ההיתר המוקדם, בעל‬ ‫הרישיון או בעל החזקה, לפי העניין<‬‫(4) זכות לקבלת רווחים, תמלוגים או מידע, במישרין או בעקיפין,‬‫מבעל זכות הנפט, מבעל ההיתר המוקדם, מבעל הרישיון או מבעל‬ ‫החזקה, לפי העניין<‬
 3. 3. ‫3‬‫"מפעיל" – חבר בקבוצה שהוא בעל ניסיון בביצוע חיפושי נפט ובהפקתו,‬‫בניהולם ובפיקוח עליהם, ואחראי מטעם הקבוצה לביצוע הפעולות‬‫המקצועיות הקשורות לחיפושי נפט ולהפקתו לגבי זכות הנפט של הקבוצה,‬ ‫ואושר ככזה בידי הממונה<‬‫"קבוצה", לגבי זכות נפט שבעליה הם יותר מאדם אחד – כלל בעלי זכות‬ ‫הנפט<‬‫"שליטה בתאגיד" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף‬‫פעולה דרך קבע, לכוון את פעילותו של התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק‬‫ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד< בלי לגרוע‬ ‫מכלליות האמור –‬‫(2) יראו אדם כשולט בתאגיד, אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג‬ ‫מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד<‬‫(3) חזקה שאדם שולט בתאגיד אם בידו היכולת לקבל בעבור התאגיד‬‫החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט, או למנוע קבלת החלטות כאמור‬ ‫בתאגיד, מכוח הוראה בתקנון התאגיד או בהסכם<‬‫"שליטה בקבוצה" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף‬‫פעולה דרך קבע, לכוון את פעילותה של הקבוצה, למעט יכולת של יחיד‬‫הנובעת רק ממילוי תפקיד בקבוצה או של תפקיד של דירקטור או נושא‬‫משרה אחר באחד מחבריה ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של‬ ‫מפעיל< בלי לגרוע מכלליות האמור –‬‫(2) יראו אדם כשולט בקבוצה, אם הוא בעל מחצית או יותר מזכות‬‫הנפט של הקבוצה או אם הוא מחזיק מחצית או יותר מאמצעי‬ ‫השליטה בקבוצה<‬‫חזקה שאדם שולט בקבוצה אם בידו היכולת לקבל בעבור‬ ‫( 3)‬‫הקבוצה החלטות הנוגעות לפעולות בעניין זכות הנפט והפעילות‬ ‫לביצועה, או למנוע קבלת החלטות כאמור בקבוצה<‬‫"תכנית העבודה" – תכנית העבודה של בעל זכות הנפט שאושרה בידי‬ ‫הממונה, לרבות שלביה ולוחות הזמנים שבה<‬ ‫"תקנות הנפט" – תקנות הנפט, תשי"ג-46:22.‬‫(א) בקשה תוגש לממונה בשלושה עותקים חתומים בידי המעביר והנעבר,‬ ‫3.‬ ‫פרטי בקשה‬ ‫שבה יפורטו כל אלה;‬ ‫ומסמכיה‬ ‫2 ק"ת התשי"ג, עמ 337.‬
 4. 4. ‫4‬‫(2) זכות הנפט או טובת ההנאה בעניין זכות נפט והשיעור ממנה‬ ‫שמבוקש להעביר<‬ ‫(3) הרקע לבקשה ונימוקיה<‬‫(4) פרטים לגבי הנעבר כאמור בתקנה 7 (2) עד (9) ו-(22) לתקנות הנפט,‬ ‫בשינויים המחויבים<‬‫(5) פרטים מעודכנים למועד הגשת הבקשה לגבי המעביר כאמור‬ ‫בתקנה 7 (8) ו-(9) לתקנות הנפט, בשינויים המחויבים<‬‫(6) פרטים לגבי היכולת הפיננסית של הקבוצה, ככל שהדבר נדרש‬ ‫להוכחת העמידה בתנאים הקבועים בתקנה 6 (5) ו-(6).‬ ‫(ב) לבקשה יצורפו מסמכים אלה;‬‫(2) מסמכים לגבי הנעבר כאמור בתקנה 7(2) עד (9) ו-(22) לתקנות‬ ‫הנפט, בשינויים המחויבים<‬‫(3) מסמכים מעודכנים לגבי המעביר כאמור בתקנה 7(8) ו-(9) לתקנות‬ ‫הנפט, בשינויים המחויבים<‬‫(4) אם המעביר הוא חבר בקבוצה – הסכמות לבקשה שנתנו שאר חברי‬‫הקבוצה, וכן ההסכם בין הנעבר לבין שאר חברי הקבוצה שתוקפו‬‫מותנה בקבלת רשות הממונה לפי הוראות סעיף 78 לחוק ותקנות אלה<‬ ‫(4) מסמכים להוכחת קיום התנאים להעברה לפי תקנות אלה.‬‫(ג) הממונה רשאי לדרוש פרטים ומסמכים נוספים על הנדרשים לפי תקנת‬ ‫משנה (ב).‬‫הממונה רשאי להרשות את ההעברה, בכפוף להוראות לפי החוק ותקנות‬ ‫4.‬ ‫החלטה בבקשה‬ ‫אלה, ולהתנותה בכל תנאי שיראה לנכון, או לדחות את הבקשה.‬‫הממונה רשאי להרשות העברה של היתר מוקדם שניתנה לגביו זכות קדימה‬ ‫5.‬ ‫העברת היתר‬‫כמשמעותה בסעיף 8א לחוק, או טובת הנאה בעניין היתר מוקדם כאמור, רק‬ ‫מוקדם‬‫למי שהשליטה בו היא בידי מי ששולט בבעל ההיתר, ואם מתקיימים התנאים‬ ‫האמורים בתקנה 6, בשינויים המחויבים.‬‫(א) כל עוד לא הגיע בעל הרישיון לתגלית בשטח הרשוי, הממונה רשאי‬ ‫6.‬ ‫התנאים להעברת‬‫להרשות העברה של הרישיון ושל טובת הנאה בעניין הרישיון, אם מתקיימים‬ ‫רישיון בטרם תגלית‬ ‫כל התנאים המפורטים להלן;‬
 5. 5. ‫5‬‫(2) הבקשה הוגשה לאחר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הרישיון, ועד‬‫מועד הגשת הבקשה קיים בעל הרישיון את ההוראות לפי החוק ואת‬‫תנאי הרישיון, ובכלל זה ביצע כנדרש לפחות את כל חלקי תכנית‬‫העבודה, לרבות הגשת מפרט לביצוע קידוח (פרוספקט) לממונה, אך‬ ‫למעט קידוחים ככל שלא נדרשו עד אותו מועד לפי תכנית העבודה<‬‫(3) הניסיון בחיפוש נפט ובהפקתו שיעמוד לרשות הקבוצה לאחר‬‫ההעברה ממלא אחר התנאים למתן רישיון כתוקפם במועד הגשת‬‫הבקשה ואינו נופל מזה שהיה לקבוצה במועד שבו קיבל המעביר את‬ ‫הזכות הנעברת, ומניסיונה במועד שבו הוגשה הבקשה<‬‫(4) אם המעביר הוא מפעיל ובעקבות ההעברה הוא יחדל מלהיות‬‫מפעיל, לרבות בשל ירידת חלקו ברישיון אל מתחת לשיעור המזערי‬‫הנדרש ממפעיל – הנעבר ממלא אחר כל התנאים הנדרשים ממפעיל‬ ‫כתוקפם במועד הגשת הבקשה<‬‫(5) היכולת הפיננסית של הנעבר אינה נופלת מזו של המעביר במועד‬‫הגשת הבקשה, ולחלופין - היכולת הפיננסית של הקבוצה לאחר‬‫ההעברה ממלאה אחר התנאים למתן רישיון כתוקפם במועד הגשת‬ ‫הבקשה ואינה נופלת מזו שהיתה לקבוצה בעת שקיבלה את הרישיון<‬‫(6) אם המעביר נתן לממונה התחייבות כספית להוכחת יכולת כלכלית‬‫גם בעבור חברים אחרים בקבוצה, הקבוצה לאחר ההעברה ממלאה‬‫אחר התנאים האמורים בפסקה (5) ובמידת הצורך תציג התחייבות‬ ‫מתאימה כספית להוכחתם<‬‫(7) התמורה בשל ההעברה, ככל שהיא עולה על הוצאותיו של המעביר‬‫לביצוע הפעולות לפי הרישיון וההיתר המוקדם שקדם לו, תשמש‬ ‫להמשך ביצוע הפעולות לפי הרישיון<‬ ‫(8) המעביר היה בעל הזכות הנעברת במשך שנה לפחות<‬ ‫(9) פרק הזמן שנותר לפקיעת תוקף הרישיון עולה על שלושה חודשים.‬‫(ב) הוגשו במועד אחד או במועדים סמוכים יותר מבקשה אחת, רשאי‬‫הממונה לבחון את קיומם של התנאים האמורים בפסקאות (3) עד (6) שב‬‫בתקנת משנה (א) בהתחשב בכלל ההעברות המבוקשות, אם כל המבקשים‬ ‫ביקשו זאת.‬
 6. 6. ‫6‬‫(א) הממונה רשאי להרשות העברה של רישיון ושל טובת הנאה בעניין רישיון‬ ‫7.‬ ‫התנאים להעברת‬‫לאחר שבעל הרישיון הגיע לתגלית בשטח הרשוי, וכן העברה של חזקה ושל‬ ‫רישיון לאחר תגלית‬‫טובת הנאה בעניין חזקה כל עוד בעל החזקה לא החל בהפקת נפט בכמויות‬ ‫ולהעברת חזקה‬ ‫מסחריות בשטח החזקה, אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן;‬ ‫בטרם הפקה‬ ‫מסחרית‬‫(2) עד מועד הגשת הבקשה קיים בעל הזכות את ההוראות לפי החוק‬‫ואת תנאי הרישיון או החזקה, לפי העניין, ובכלל זה ביצע את תכנית‬ ‫העבודה כנדרש<‬‫(3) היכולות הפיננסיות של הקבוצה, וכן טיבו והיקפו של הניסיון‬‫הקודם בחיפוש נפט ובהפקתו שיעמדו לרשות הקבוצה, לאחר‬‫ההעברה, ממלאים אחר התנאים למתן רישיון או חזקה, לפי העניין,‬‫כתוקפם במועד הגשת הבקשה, ואינם נופלים מאלה שיש לה במועד‬‫הגשת הבקשה ומאלה שהיו לה במועד שבו קיבלה את הרישיון או‬ ‫החזקה, לפי העניין<‬‫(4) אם המעביר הוא מפעיל ובעקבות ההעברה הוא יחדל מלהיות‬‫מפעיל, לרבות בשל ירידת חלקו בזכות אל מתחת לשיעור המזערי‬‫הנדרש ממפעיל – הנעבר עומד בכל התנאים הנדרשים ממפעיל‬ ‫כתקפם במועד הגשת הבקשה<‬‫(5) לאחר ההעברה תוכל הקבוצה לעמוד בקיום כל ההוראות לפי‬‫החוק ולפי הרישיון או החזקה, לפי העניין, ולבצע באופן מיטבי את‬‫תכנית הפיתוח שאישר הממונה, אם יש תכנית כזו, כדי להגיע‬ ‫להפקת נפט בכמויות מסחריות מוקדם ככל האפשר.‬‫(ב) הוגשו במועד אחד או במועדים סמוכים יותר מבקשה אחת, רשאי‬‫הממונה לבחון את קיומם של התנאים האמורים בפסקאות (3) עד (5)‬‫שבתקנת משנה (א) בהתחשב בכלל ההעברות המבוקשות, אם כל המבקשים‬ ‫ביקשו זאת.‬‫הממונה רשאי להרשות העברה של חזקה ושל טובת הנאה בעניין חזקה לאחר‬ ‫8.‬ ‫התנאים להעברת‬‫שבעל החזקה החל בהפקת נפט בכמויות מסחריות בשטח החזקה, אם‬ ‫חזקה לאחר תחילת‬ ‫מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן;‬ ‫ההפקה המסחרית‬ ‫(2) עד מועד הגשת הבקשה קיימה הקבוצה את תנאי החזקה<‬‫(3) יכולותיה של הקבוצה לאחר ההעברה לעמוד בקיום כל ההוראות‬‫לפי החוק והחזקה, כפי שיהיו במועד ההעברה, לא יפחתו מיכולותיה‬ ‫לפני ההעברה.‬
 7. 7. ‫7‬‫(א) הממונה רשאי להרשות העברה של רישיון או של חזקה או של טובת הנאה‬ ‫9.‬ ‫העברה בנסיבות‬‫בעניין רישיון או בעניין חזקה, גם אם לא מתקיימים כל התנאים המפורטים‬ ‫מיוחדות‬‫בתקנות 6 או 7, לפי העניין, אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים‬‫זאת וכי ההעברה תחזק באופן מהותי את הקבוצה ואת יכולתה לעמוד בקיום‬ ‫כל ההוראות לפי החוק ובקיום הוראות הרישיון או החזקה.‬‫(ב) הממונה רשאי להרשות העברת שליטה בתאגיד שהוא בעל היתר מוקדם,‬‫בעל רישיון או בעל חזקה, לפי העניין, או העברת החזקה של 63 אחוזים או‬‫יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד כאמור, גם אם לא מתקיימים‬‫כל התנאים המפורטים בתקנות 6 או 7, לפי העניין, אם שוכנע כי קיימים‬‫טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, לרבות העובדה כי ההיתר המוקדם,‬‫הרישיון או החזקה, לפי העניין, אינם חלק מהותי מנכסיו או עסקיו של‬ ‫המעביר.‬‫(ג) אם אותו אדם שולט במעביר ובנעבר, אין צורך בקיומם של התנאים‬ ‫האמורים בפסקאות (2) ו-(8) שבתקנה 6.‬‫הממונה רשאי להרשות העברה של זכות לרווחים, לתמלוגים או למידע, גם‬ ‫:.‬ ‫העברת זכות‬ ‫אם לא מתקיימים כל התנאים המפורטים בתקנות 5, 6 או 7, לפי העניין.‬ ‫לרווחים, לתמלוגים‬ ‫או למידע‬‫הממונה לא ירשה העברה של זכות נפט ושל טובת הנאה בעניין זכות נפט אם‬ ‫12.‬ ‫סייגים להעברה‬ ‫מתקיים אחד מאלה;‬ ‫(2) ההעברה עלולה לפגוע בתחרות בתחום החיפושים וההפקה<‬ ‫(3) ההעברה עלולה לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה<‬‫(4) הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט בקשר לזכות‬‫נפט אחרת שיש או שהיתה לו, או את תנאיה של זכות נפט‬‫כאמור, או פעל בעניין זכות נפט כאמור בחוסר יעילות או בחוסר‬‫אחריות, ולדעת הממונה בשל כך אין הוא ראוי להיות בעל זכות‬ ‫נפט<‬‫(5) הנעבר או בעל השליטה בו או נושא משרה במי מהם הורשע בעבירה‬‫שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל זכות‬ ‫נפט<‬‫(6) קיימות נסיבות מיוחדות אחרות אשר בשלן ההעברה אינה לטובת‬ ‫הציבור ומשק האנרגיה בישראל.‬
 8. 8. ‫8‬‫(א) המבקש לשעבד רישיון או חזקה או טובת הנאה בעניין רישיון או בעניין‬ ‫22.‬ ‫שעבוד רישיון או‬‫חזקה, יצרף לבקשתו את הסכם השעבוד המותנה בקבלת רשות הממונה, וכן‬ ‫חזקה‬ ‫נתונים ומסמכים אחרים שידרוש הממונה.‬‫(ב) הממונה רשאי להרשות שעבוד של רישיון או חזקה אם הוא נועד לשמש‬ ‫בטוחה למטרות אלה;‬‫(2) קבלת הלוואה למימון ביצוע הפעולות שעל בעל הרישיון או בעל‬‫החזקה, לפי העניין, לבצע לפי החוק, תנאי הרישיון או החזקה, ותכנית‬ ‫העבודה<‬ ‫(3) הבטחת זכות לקבלת תמלוג.‬‫(ג) הממונה רשאי להרשות שעבוד של טובת הנאה בעניין רישיון או בעניין‬‫חזקה אם הוא נועד לשמש בטוחה למטרות האמורות בסעיף קטן (ב), וכן‬‫למטרת אחרת אם ראה שאין בדבר פגיעה ביכולתם של בעל הרישיון או בבעל‬ ‫החזקה לעמוד בהוראות לפי החוק והרישיון או החזקה, לפי העניין.‬‫(ד) הממונה רשאי להתנות את הרשות לשעבוד בכל תנאי שיראה לנכון< רשות‬‫לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכות המשועבדת, ואם יתקיימו‬‫התנאים למימוש השעבוד, לא יועברו הרישיון או החזקה או טובת ההנאה‬‫בעניין הרישיון או החזקה לבעל השעבוד או לכל גורם אחר, אלא אם כן יקבל‬ ‫הנעבר את אישור הממונה.‬‫(א) תקנות אלה יחולו על העברת זכויות נפט שהבקשה להעברתן הוגשה לאחר‬ ‫32.‬ ‫תחולה והוראות‬ ‫יום פרסומן של תקנות אלה.‬ ‫מעבר‬‫(ב) היתה בקשה תלויה ועומדת ביום פרסומן של תקנות אלה וטרם ניתנה‬ ‫לגביה החלטה, רשאים המבקשים לבקש כי תקנות אלה יחולו לגביה.‬

×