Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FormulaFormula
tete
siperfaqevesiperfaqeve
Drejtkëndëshi
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes?
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes? bh
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes? bh
Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë?
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes? bh
Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori!
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes? bh
Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori!
A mund ne përdorim të...
Drejtkëndëshi
Cila është formula e siperfaqes? bh
Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori!
A mund ne përdorim të...
Praktikë!Praktikë!
Drejtkëndësh
Katror
10m
17m
14cm
PërgjigjePërgjigje
Drejtkëndësh
Katror
10m
17m
14cm
196 cm2
170 m2
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
2 Trekëndë...
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
2 Trekëndë...
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
2 Trekëndë...
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
2 Trekëndë...
Trekëndësh
Pra, atëherë çfarë ndodh në
qoftë se ne presim një
drejtkëndësh sipas
diagonales?
Çfarë na formohen?
2 Trekëndë...
Praktikë!Praktikë!
Trekëndësh
5 cm
14 cm
PërgjigjePërgjigje
35 cm2Trekëndësh
5 cm
14 cm
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Le të shikojmë në një
paralelogram.
Çfarë ndodh nëse ne heqim nje
trekendesh ne njerin skaj dhe e
vendosim n...
Paralelogrami
Kini kujdes!
Lartësia duhet të jetë
pingul me bazen, ashtu
si anën e një
drejtkëndësh!
bh
Paralelogrami
Kini kujdes!
Lartësia duhet të jetë
pingul me bazen, ashtu
si anën e një
drejtkëndësh!
bh
Paralelogrami
Kini kujdes!
Lartësia duhet të jetë
pingul me bazen, ashtu
si anën e një
drejtkëndësh!
bh
Rombi
Rombi është vetëm një
paralelogram me të gjitha
brinjet e barabarta! Pra, ai
gjithashtu ka te njejten
formule te sip...
Praktikë!Praktikë!
Paralelogrami
Rombi
3 cm
9 cm
4 cm
2.7 cm
PërgjigjePërgjigje
10.8 cm2
27 cm2
Paralelogrami
Rombi
3 cm
9 cm
4 cm
2.7 cm
Le të provojmë diçka të
re me paralelogramin.
Le të provojmë diçka të
re me paralelogramin.
Më parë, ju verejtet se mund të
përdorni dy trapeza për të bërë një
paralelo...
Le të provojmë diçka të
re me paralelogramin.
Më parë, ju verejtet se mund të
përdorni dy trapeza për të bërë një
paralelo...
Trapezi
Trapezi
Trapezi
Pra, ne shohim
se jemi duke e
ndarë
paralelogramin
në gjysëm.
Këtë do të
bëjmë dhe me
formulën ?
Trapezi
Pra, ne shohim
se jemi duke e
ndarë
paralelogramin
në gjysëm.
Këtë do të
bëjmë dhe me
formulën ?
bh
Trapezi
Pra, ne shohim
se jemi duke e
ndarë
paralelogramin
në gjysëm.
Këtë do të
bëjmë dhe me
formulën ?
bh
2
Trapezi
Por tani ka një
problem.
Çfarë është e
gabuar me
bazën ?
bh
2
Trapezi
bh
2
Pra, ne duhet të japin
llogari për bazën e
ndarë, duke marrë bazën
lartë, baza1, dhe bazën e
poshtme, baza 2....
Trapezi
(b1 + b2)h
2
Pra, ne duhet të japin
llogari për bazën e
ndarë, duke marrë bazën
lartë, baza1, dhe bazën e
poshtme,...
Praktikë!Praktikë!
Trapezi
11 m
3 m
5 m
PërgjigjePërgjigje
35 m2Trapezi
11 m
3 m
5 m
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani ...më tani ...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Le te kthehemi tek
trekendeshi.
I shtojme dhe nje
trekendesh tjeter dhe
na formohet nje
figure qe quhet
deltoid.
Deltoidi
Le te kthehemi tek
trekendeshi.
I shtojme dhe nje
trekendesh tjeter dhe
na formohet nje
figure qe quhet
deltoid.
Deltoidi
Tani ne kemi për të
përcaktuar formulën.
Nga figura kemi dy
trekendesha pra do
perdorim formulen e
trekëndëshit p...
Deltoidi
Tani ne kemi për të
përcaktuar formulën.
Nga figura kemi dy
trekendesha pra do
perdorim formulen e
trekëndëshit p...
Deltoidi
Tani ne kemi për të
përcaktuar formulën.
Nga figura kemi dy
trekendesha pra do
perdorim formulen e
trekëndëshit p...
Deltoidi
Now we have to
determine the
formula. What is the
area of a triangle
formula again?
bh
2
Diagonalja e
deltoidit f...
Deltoidi
bh
2
*2 = bh
Deltoidi
Tani ne kemi një problem tjetër. Çfarë
është baza dhe lartësia e një deltoidi?
Vija e gjelbërt është quajtur bosh...
Deltoidi
Le te perdorim
formulen e Deltoidit.
Boshti Simetrise * Gjysma e diagonales
tjeter
Praktikë!Praktikë!
Deltoidi
2 cm
10 cm
PërgjigjePërgjigje
Deltoidi
2 cm
10 cm
20 cm2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Përmbledhje deriPërmbledhje deri
më tani...më tani...
bh bh
2
(b1 + b2)h
2
Symmetry Line * Half the Other Diagonal
PërmbledhjePërmbledhje
përfundimtarepërfundimtare Sigurohuni që tëSigurohuni që të
gjitha formulat tuaj janë shkruar posht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siperfaqja e figurave gjeometrike

44,358 views

Published on

ore mesimi gjeometria

 • Be the first to comment

Siperfaqja e figurave gjeometrike

 1. 1. FormulaFormula tete siperfaqevesiperfaqeve
 2. 2. Drejtkëndëshi
 3. 3. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes?
 4. 4. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes? bh
 5. 5. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes? bh Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë?
 6. 6. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes? bh Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori!
 7. 7. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes? bh Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori! A mund ne përdorim të njëjtën formulë për të njëhsuar sipërfaqen?
 8. 8. Drejtkëndëshi Cila është formula e siperfaqes? bh Çfarë figure tjetër ka 4 kënde të drejtë? Katrori! A mund ne përdorim të njëjtën formulë për të njëhsuar sipërfaqen? Po
 9. 9. Praktikë!Praktikë! Drejtkëndësh Katror 10m 17m 14cm
 10. 10. PërgjigjePërgjigje Drejtkëndësh Katror 10m 17m 14cm 196 cm2 170 m2
 11. 11. Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen?
 12. 12. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen?
 13. 13. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen? 2 Trekëndësha
 14. 14. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen? 2 Trekëndësha Pra, atëherë çfarë ndodh me formulen?
 15. 15. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen? 2 Trekëndësha Pra, atëherë çfarë ndodh me formulen?
 16. 16. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen? 2 Trekëndësha Pra, atëherë çfarë ndodh me formulen? bh
 17. 17. Trekëndësh Pra, atëherë çfarë ndodh në qoftë se ne presim një drejtkëndësh sipas diagonales? Çfarë na formohen? 2 Trekëndësha Pra, atëherë çfarë ndodh me formulen? bh 2
 18. 18. Praktikë!Praktikë! Trekëndësh 5 cm 14 cm
 19. 19. PërgjigjePërgjigje 35 cm2Trekëndësh 5 cm 14 cm
 20. 20. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 21. 21. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 22. 22. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 23. 23. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh
 24. 24. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 25. 25. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram.
 26. 26. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 27. 27. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 28. 28. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 29. 29. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 30. 30. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 31. 31. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 32. 32. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 33. 33. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 34. 34. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 35. 35. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ?
 36. 36. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ? Çfare formule mund te perdorim tani per figuren qe formohet ?
 37. 37. Paralelogrami Le të shikojmë në një paralelogram. Çfarë ndodh nëse ne heqim nje trekendesh ne njerin skaj dhe e vendosim ne skajin tjeter te paralelogramit ? Çfare formule mund te perdorim tani per figuren qe formohet ? bh
 38. 38. Paralelogrami Kini kujdes! Lartësia duhet të jetë pingul me bazen, ashtu si anën e një drejtkëndësh! bh
 39. 39. Paralelogrami Kini kujdes! Lartësia duhet të jetë pingul me bazen, ashtu si anën e një drejtkëndësh! bh
 40. 40. Paralelogrami Kini kujdes! Lartësia duhet të jetë pingul me bazen, ashtu si anën e një drejtkëndësh! bh
 41. 41. Rombi Rombi është vetëm një paralelogram me të gjitha brinjet e barabarta! Pra, ai gjithashtu ka te njejten formule te siperfaqes (bh). bh
 42. 42. Praktikë!Praktikë! Paralelogrami Rombi 3 cm 9 cm 4 cm 2.7 cm
 43. 43. PërgjigjePërgjigje 10.8 cm2 27 cm2 Paralelogrami Rombi 3 cm 9 cm 4 cm 2.7 cm
 44. 44. Le të provojmë diçka të re me paralelogramin.
 45. 45. Le të provojmë diçka të re me paralelogramin. Më parë, ju verejtet se mund të përdorni dy trapeza për të bërë një paralelogram.
 46. 46. Le të provojmë diçka të re me paralelogramin. Më parë, ju verejtet se mund të përdorni dy trapeza për të bërë një paralelogram. Le të përpiqemi të kuptojme se formulën që ne tani kemi mesuar ta pershtatim per trapezin.
 47. 47. Trapezi
 48. 48. Trapezi
 49. 49. Trapezi Pra, ne shohim se jemi duke e ndarë paralelogramin në gjysëm. Këtë do të bëjmë dhe me formulën ?
 50. 50. Trapezi Pra, ne shohim se jemi duke e ndarë paralelogramin në gjysëm. Këtë do të bëjmë dhe me formulën ? bh
 51. 51. Trapezi Pra, ne shohim se jemi duke e ndarë paralelogramin në gjysëm. Këtë do të bëjmë dhe me formulën ? bh 2
 52. 52. Trapezi Por tani ka një problem. Çfarë është e gabuar me bazën ? bh 2
 53. 53. Trapezi bh 2 Pra, ne duhet të japin llogari për bazën e ndarë, duke marrë bazën lartë, baza1, dhe bazën e poshtme, baza 2. Duke shtuar ato së bashku, marrim bazën origjinale nga paralelogrami. Lartësitë janë të njëjta, kështu që nuk ka problem aty.
 54. 54. Trapezi (b1 + b2)h 2 Pra, ne duhet të japin llogari për bazën e ndarë, duke marrë bazën lartë, baza1, dhe bazën e poshtme, baza 2. Duke shtuar ato së bashku, marrim bazën origjinale nga paralelogrami. Lartësitë janë të njëjta, kështu që nuk ka problem aty. base 2 base 1 base 1 base 2
 55. 55. Praktikë!Praktikë! Trapezi 11 m 3 m 5 m
 56. 56. PërgjigjePërgjigje 35 m2Trapezi 11 m 3 m 5 m
 57. 57. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh
 58. 58. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh
 59. 59. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh
 60. 60. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh
 61. 61. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 62. 62. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 63. 63. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 64. 64. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 65. 65. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 66. 66. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 67. 67. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 68. 68. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 69. 69. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 70. 70. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2
 71. 71. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 72. 72. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 73. 73. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 74. 74. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 75. 75. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 76. 76. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani ...më tani ... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 77. 77. Le te kthehemi tek trekendeshi. I shtojme dhe nje trekendesh tjeter dhe na formohet nje figure qe quhet deltoid.
 78. 78. Deltoidi Le te kthehemi tek trekendeshi. I shtojme dhe nje trekendesh tjeter dhe na formohet nje figure qe quhet deltoid.
 79. 79. Deltoidi Tani ne kemi për të përcaktuar formulën. Nga figura kemi dy trekendesha pra do perdorim formulen e trekëndëshit përsëri?
 80. 80. Deltoidi Tani ne kemi për të përcaktuar formulën. Nga figura kemi dy trekendesha pra do perdorim formulen e trekëndëshit përsëri? bh 2
 81. 81. Deltoidi Tani ne kemi për të përcaktuar formulën. Nga figura kemi dy trekendesha pra do perdorim formulen e trekëndëshit përsëri? bh 2 Diagonalja e deltoidit formon dy trekendesha te barabarte.
 82. 82. Deltoidi Now we have to determine the formula. What is the area of a triangle formula again? bh 2 Diagonalja e deltoidit formon dy trekendesha te barabarte. Pra kemi shumen e dy trekendeshave. Ose shumzojme formulen me dy
 83. 83. Deltoidi bh 2 *2 = bh
 84. 84. Deltoidi Tani ne kemi një problem tjetër. Çfarë është baza dhe lartësia e një deltoidi? Vija e gjelbërt është quajtur bosht simetrie, dhe vija e kuqe është gjysma tjetër e diagonales se vogel. bh 2 *2 = bh
 85. 85. Deltoidi Le te perdorim formulen e Deltoidit. Boshti Simetrise * Gjysma e diagonales tjeter
 86. 86. Praktikë!Praktikë! Deltoidi 2 cm 10 cm
 87. 87. PërgjigjePërgjigje Deltoidi 2 cm 10 cm 20 cm2
 88. 88. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 89. 89. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 90. 90. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh
 91. 91. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh
 92. 92. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 93. 93. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 94. 94. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 95. 95. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 96. 96. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 97. 97. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 98. 98. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 99. 99. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 100. 100. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 101. 101. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2
 102. 102. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 103. 103. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 104. 104. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 105. 105. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 106. 106. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 107. 107. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 108. 108. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 109. 109. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 110. 110. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2
 111. 111. Përmbledhje deriPërmbledhje deri më tani...më tani... bh bh 2 (b1 + b2)h 2 Symmetry Line * Half the Other Diagonal
 112. 112. PërmbledhjePërmbledhje përfundimtarepërfundimtare Sigurohuni që tëSigurohuni që të gjitha formulat tuaj janë shkruar poshtëgjitha formulat tuaj janë shkruar poshtë bh bh 2 (b1 + b2)h 2 Symmetry Line * Half the Other Diagonal

×