Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jesus

3,200 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jesus

 1. 1. JESU LIV<br />
 2. 2. En uvanlig mann<br />Jesus fra Nasaret er en historisk person.<br />Han ble født 5. f.Kr og døde 30 e.Kr.<br />Jesus var en uvanlig mann med et klart budskap.<br />Dette budskapet gjorde inntrykk på mange.<br />Vi vet lite om Jesu oppvekst.<br />Han vokste opp i Nasaret.<br />Som guttunge gikk han i snekkerlære.<br />Jesus vokste opp i en storfamilie der alle tok seg av hverandre.<br />
 3. 3.
 4. 4. 30 år gammel flyttet han fra Nasaret.<br />Han gikk omkring i nabolandsbyene og forkynte et nytt budskap.<br />Jesus fikk 12 disipler som fulgte han i tykt og tynt.<br />
 5. 5.
 6. 6. En ny tro<br />Det oppstod raskt motsetninger mellom Jesu og det han stod for og omgivelsene.<br />Det ble en stor konflikt mellom Jesus og jødenes ledere i Jerusalem.<br />Romerne derimot var redde for at Jesus skulle gå i bresjen for et opprør.<br />Romerne tok derfor Jesus til fange, holdt en kort rettssak og henrettet han ved korsfestelse.<br />Det var de jødiske lederne som stod bak korsfestelsen.<br />
 7. 7.
 8. 8. Etter korsfestelsen brøt Jesu bevegelse sammen. <br />Disiplene flyktet.<br />Så begynte det å gå rykter om at Jesus hadde stått opp fra de døde.<br />Noen mente at de hadde sett han i levende live.<br />
 9. 9.
 10. 10. Ulike oppfatninger om Jesus.<br />I de små kristne gruppene som holdt til i småbyer rundt Middelhavet, minnet de hverandre om hva Jesus hadde sagt og gjort.<br />For mange var Jesus død og oppstandelse det viktigste. De mente han var verdens frelser.<br />Noen var opptatt av Jesus som visdomslærer.<br />Andre husket på alle undrene han gjorde.<br />Alle disse historiene ble til slutt skrevet ned.<br />
 11. 11.
 12. 12. Disse skriftene ble samlet i Det nye testamente.<br />De fire forfatterne som skrev om Jesus var Matteus, Markus, Lukas og Johannes.<br />Evangeliene ble skrevet ned på gresk.<br />De apokryfe skriftene er de skriftene om Jesus som ikke kom med i Bibelen.<br />
 13. 13.
 14. 14. Fire forskjellige evangelier<br />Evangeliene i Bibelen handler om Jesu liv.<br />De er skrevet for å fortelle om en person som har stått opp fra de døde.<br />Disse skriftene skulle styrke tilhørernes tro og gi dem oppmuntring.<br />
 15. 15.
 16. 16. Markusevangeliet<br />Det er det eldste og korteste av evangeliene.<br />Det ble skrevet i år 70 e.Kr.<br />Markus ville fortelle at Jesus var Messias – frelserkongen som jødene ventet på.<br />De som ville tro på Jesus ville komme til å få det vanskelig.<br />Det var ikke alltid at disiplene forstod Jesus.<br />
 17. 17.
 18. 18. Matteusevangeliet<br />Det er skrevet mellom 80 og 90 e.Kr.<br />Matteus beskriver Jesus som en stor lærer.<br />I dette evangeliet holder Jesus fem store taler.<br />Det oppstår motsetninger mellom de jødiske lederne og Jesus.<br />Matteus sier at Jesus oppfyller det som står i jødenes skrifter.<br />
 19. 19.
 20. 20. Lukasevangeliet<br />Det ble skrevet på 80-tallet etter Kristi fødsel.<br />Det er det lengste av evangeliene.<br />Lukas hadde god utdanning.<br />Derfor er dette evangeliet skrevet på en akademisk måte.<br />Han skriver mye om den kjærligheten Jesus viste de svakeste i samfunnet.<br />
 21. 21.
 22. 22. Johannesevangeliet<br />Dette evangeliet er skrevet mot slutten av det første århundre.<br />Dette er et slags filosoferende evangelium.<br />Her er det fortellinger om det Jesus gjorde, taler, diskusjoner og samtaler.<br />
 23. 23.
 24. 24. De fire evangeliene er plassert i Det nye testamente.<br />De tidligste brevene til Paulus er skrevet rundt år 50.<br />Evangeliene er skrevet mellom år 70 og 100.<br />Det nye testamente ble til en skriftsamling rundt år 200 e.Kr.<br />Det var viktig at skriftene bygde på apostlenes undervisning.<br />
 25. 25.
 26. 26. Evangelistene hadde trolig kontakt med apostlene.<br />Men ingen av evangeliene er skrevet av øyenvitner til hendelsene.<br />De fire forfatterne har fått muntlige overleveringer og også bruk av skriftlige kilder.<br />
 27. 27.
 28. 28. Felles for Matteus, Markus og Lukas<br />Matteus, Markus og Lukas har mye av det samme innholdet.<br />Derfor blir disse evangeliene kalt for synoptiske evangelier.<br />Forskere har kommet til at Matteus og Lukas har brukt Markusevangeliet som sin viktigste kilde.<br />De forandret på deler av Markusevangeliet.<br />Lukas og Matteus har derimot tatt med flere visdomsord, taler og fortellinger.<br />
 29. 29. LUKAS - HISTORIKEREN<br />
 30. 30.
 31. 31. Forordet<br />Han er den eneste av evangelistene som begynner med et forord.<br />I forordet takker han forleggeren sin Teofilus.<br />Lukas er historiker og har brukt ulike fortellinger om Jesus.<br />Han er opptatt av å henvise til Romerrikets historie.<br />Lukas har også skrevet Apostlenes gjerninger. Her forteller han om Jesus og de første kristne.<br />
 32. 32.
 33. 33. Lukas skriver at Jesus og de kristne er viktigere enn Augustus og Romerriket.<br />
 34. 34.
 35. 35. Lukas – en kort biografi<br />Lukas skriver ikke noe om hva han egentlig heter.<br />Han var en av medarbeiderne til Paulus.<br />Lukas må ha vært gammel da han skrev evangeliet sitt. <br />30 – 40 år etter at han jobbet sammen med Paulus.<br />Lukas skrev på gresk og han hadde trolig god utdanning.<br />
 36. 36.
 37. 37. Mange tror at han var en greker som var tilhenger av jødedommen.<br />I byene rundt Middelhavet var det en god del ikke-jøder som besøkte synagogene uten å bli kristne.<br />En del av disse menneskene ble også kristne.<br />
 38. 38.
 39. 39. Oppbyggingen av Lukasevangeliet.<br />Lukas har et evangelium som er bygd opp som en fortelling.<br />Vi kan dele Lukasevangeliet inn i fem hoveddeler:<br />Døperen Johannes og Jesus blir født. Jesu barndom.<br />Virksomheten til døperen Johannes. Jesus blir døpt og blir fristet av djevelen.<br />Jesus i Galielea.<br />
 40. 40.
 41. 41. Jesus og disiplene hans går til Jerusalem.<br />Jesus lidelse, død og oppstandelse.<br />Det viktigste i Lukas evangeliet er Jesu oppstandelse.<br />Han bruker tre ganger så mye stoff om oppstandelsen sammenlignet med de andre evangelistene.<br />Han ønsker å vise at Jesus er Guds sønn.<br />
 42. 42.
 43. 43. En hovedtanke<br />Jesus snudde opp ned på de vanlige oppfatningene om hva som var stort og viktig.<br />Han løftet opp de som stod nederst på rangstigen.<br />I Nasaret stod Jesus fram som en opprørsk profet.<br />Her kommer omsorgen for de fattige fram og advarsler mot rikdom og grådighet tydelig fram.<br />
 44. 44.
 45. 45. Jesus bruker mange liknelser i Lukasevangeliet.<br />Den mest kjente Liknelsen er den om den barmhjertige samaritan.<br />
 46. 46.
 47. 47. Andre skrifter om Jesus.<br />
 48. 48. Gamle skrifter<br />På høsten 1945 fant noen skrifter i en gammel krukke i Egypt.<br />De inneholdt bl.aTomasevangeliet som ikke ble med i NT.<br />Skrifter som ikke ble med i NT kalles for apokryfe skrifter – skjulte skrifter.<br />
 49. 49.
 50. 50. Apokryfe skrifter er av to slag:<br />Noen av dem har vært kjent gjennom hele kirkens historie – særlig i middelalderen.<br />I Thomas barndomsevangelium fortelles det at Jesus også gjorde mange under som barn.<br />I et annet evangelium fortelles det om Jomfru Marias familie og barndom.<br />
 51. 51. Evangelier med et annet syn på Jesus.<br />Det er uenighet blant forskerne om disse skriftene - om hvor gamle de er og som historiske kilder.<br />Disse evangeliene har navn etter noen av Jesus nærmeste medarbeidere. <br />Disse evangeliene ble brukt i små grupper.<br />
 52. 52.
 53. 53. Thomasevangeliet<br />Thomasevangeliet bærer navn etter apostelen Thomas.<br />Det er samling på 114 visdomsord fra Jesus.<br />Halvparten av det Jesus sier, er kjent i de andre evangeliene.<br />Dette skriftet forteller ikke noe om Jesu liv, død og oppstandelse.<br />Forskere mener at dette evangeliet kanskje er det eldste.<br />
 54. 54.
 55. 55. Maria Magdalenas Evangelium.<br />Det er bare deler av denne teksten som er funnet.<br />Her kommer det fram at Maria Magdalena var en apostel som mottok et budskap fra Jesus.<br />De andre disiplene var skeptiske til at Jesus hadde mottatt noe fra en kvinne.<br />Maria Magdalena stod Jesus nær.<br />I Johannesevangeliet blir hun framhevet i forbindelse med Jesu død og oppstandelse.<br />
 56. 56.
 57. 57. Judasevangeliet<br />Judasevangeliet er fra 100-tallet .<br />Han er den eneste som forstår Jesus.<br />Judas og Jesus fører mange samtaler.<br />Jesus gir Judas oppdraget om å forråde han.<br />Judas blir til slutt tatt opp i himmelen.<br />
 58. 58.
 59. 59. Barnabasevangeliet<br />Her understrekes det at Jesus ikke er Guds sønn.<br />I stedet varsler Jesus om Muhammeds komme.<br />Barnabas var en av Paulus nærmeste medarbeidere.<br />Forskere mener at det er skrevet på 1300-tallet.<br />Mye tyder på at dette evangeliet er skrevet av en muslim.<br />

×