Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abc medicina de familie

4,392 views

Published on

ABC-MEDICINA DE FAMILIE

Published in: Education
 • Be the first to comment

Abc medicina de familie

 1. 1. Societatea Naţională de Medicină a Familei - Medicină Generală Filiala Bucureşti "ABC”-u Medicului Practician Generalist * (medicină internă) M.D.. Ph.D. Florin MĂTRESCU
 2. 2. Materialul dc faţă a fost tipărit într-un număr redus dc exemplare de către Filiala Bucureşti a Societăţii Naţionale de Medicină Generală şi Medicină de Familie, având ca principal sponsor Societatea GRIRO S.A. Prin amabilitatea autorului, toate drepturile asupra publicării şi distribuirii acestui material aparţin Filialei Bucureşti a Societăţii Naţionale de Medicină Generală şi Medicină de Familie. Tehnoredactarea computerizată a fost realizată de către un grup de medici, în majoritate rezidenţi în specialitatea Medicină de Familie - menţionaţi în ordine alfabetică: dr. Albu Alina dr. Călinescu Mihaela dr. Chiurciu Cătălin-Iulian dr. Chiurciu Elisabeta dr. Constantinescu Ştefan dr. Niţulescu Anca dr. Popa Mircca Dan dr. Stanciu Simona dr. Talabur Gabricla - rezident Medicină de Familie - an [ - rezident Medicină de Familie - an III - rezident Medicină de Familie - an II - rezident Pediatrie - an I - rezident Medicină de Familie - an II - medic primar O.R.L. - rezident Medicină de Familie - an II - rezident Medicină de Familie - an III - rezident Medicină de Familie - an II Mulţumim pe această cale şi tuturor acelora care au ajutat la realizarea acestui material şi ale căror nume nu au fost menţionate mai sus. BUCUREŞTI Noiembrie 2001
 3. 3. "ABC'-uI Medicului Practician Generalist (medicină internă) Preambul... Planul expunerii: I. ANAMNEZĂ - Privire sintetică (Foaia de Observaţie) II. EXAMENUL OBIECTIV: A. forma curentă B. forma comprimată C. detalii pentru anumite organe sau regiuni topografice III.LABORA TORUL ÎN PRACTICA CURENTĂ: A. screening-ulpracticianului B. extensia în cazurile speciale C. concentraţia serică pentru medicamentele curente cu mare risc toxit IV. TEAM-ul specialiştilor V. ÎNDREPTAR DIAGNOSTIC pentru practicianul generalist: A. îndreptar topografic B. îndreptar pentru alte boli în medicina internă VI. FORMULAREA DIAGNOSTICULUI în practica medicală VILCONSEMNAREA terapiei şi evoluţiei VIII. CONCLUZII - Condiţiile necesare unei activităţi corecte şi rentabile MF/MG IX. TRUSA DE URGENŢA în camera de tratament. X. ANEXE.
 4. 4. M otto. Dascălilor mei din vremuri apuse, colegilor mei români si celor in suferinţă, cu speranţa de u le fi de folos. Preambul Apariţia acestui „Ghid de medicină practică cu profil intcrnistic / medicină generală'* a fost sugerată în primul rând de fostul meu student si intern, doctorul Vlad Nloldovcanu (actualmente specialist cardiolog la Institutul dc Boli Ccrcbro-Vascularc „Ghcorghc Marincscu”), la care s-au adăugat insistenţele pline dc bune intenţii ale familiei Niţulcscu (Bogdan, inginer ccologist şi Anca. medie O.R.L-ist în ambulatoriul Spitalului Clinic dc Urgenţă „Prof. Dr. D. Bagdasar") - rude prin lata. Materializarea proiectului a fost însă posibilă prin intervenţia succesivă (în cadrul reţelei dc rezidenţial din Bucureşti) a Dr.Călălin Chiurciu şi Dr.Alin Apostol, urmaţi dc Prf. Dr. Rcstianu (şeful Catedrei dc Medicină dc Familie) şi în special a distinsului coleg Dr.Mireca lorga. preşedintele Socictăţii Medicilor dc Familie din Bucureşti. Nu în ultimul rând. mulţumesc dragii melc mătuşi (prin alianţă), Dr. Lctiţia Mischiu. şef$ dc lucrări, pensionară la Catedra de Histologic din I.M.F. Bucureşti, pentru susţinerea mea morală în accst rcînccpul de nostalgică muncă didactică, prccum şi pentru preţuirea constantă şi fidelă cu care m-a onorat dc-a lungul anilor. Contextul scrierii acestor rânduri şi rostul lor crcd că poate fi mai bine înţeles prin parcurgerea cu bunăvoinţă a rândurilor ce urmează. După părăsirea legală a ţârii mele (1980) cu „avizul securităţii” (figuram pe lista persoanelor nedorite şi incomode regimului comunist) mi-am putut ducc crucea exilului graţie unor parţiale compensaţii dc ordin moral şi material, deloc neglijabile, dintre care punctez pe ccle mai importante: 1. slalutul de „om liber**, mai bine dc trei ani dc specializare postuniversitară în medicină internă (inclusiv 6 luni de reanimare), dcschidcrca dc novo a unui praxis cu profil dc medicină generală în oraşul Duisburg (RFG), asigurarea unei şcolarizări adecvatc fiului meu Mihacl, spccializarca în pneumologic a soţiei mele Liana Vanda. excursii civilizate în întreaga lume ele.; 2. concomilcnt crearea posibilităţilor dc a ma angaja activ în: activităţi umanitare în folosul României (organizarea a 17 transporturi cu bunuri în valoare dc 16 mii. DM), activităţi politice (unul din organizatorii principali ai Congresului Mondial Româncsc (CMR), organizarea a numeroase demonstraţii anticomuniste, organizarea Comitetului Naţiunilor Captive Germania/ Europa, donarea pentru memorialul Sighct a exponatelor ce au permis organizarea în cadrul acestuia a „Camerei Naţiunilor Captive", editarea a două ediţii a „Holocaustului Roşu", plantarea în cadrul muzeului Maramureş dc la Sighct a trei puteţi din nccomparabilă „Scquoia Gigantcca”, etc. După atâţia ani dc la părăsirea ţării şi atâtea satisfacţii mi-am autoanalizat cu luciditate cele mai importante şi dureroase „răni deschise” pc cârc voi înccrca a Ic defini: 1. depărtarea pentru ani dc zile (iniţial o credeam pentru totdeauna) dc mama mea văduvă, Maria Mătrcscu. dc câţiva membri ai familiei rămaşi în viaţă şi nemânjiţi dc regimul comunist şi mai ales dc morţii mei dragi: 2. „amputarea" activităţii mele didacticc inicrnisiicc cc a durat numai 10 ani (promovarea ierarhică merită amintită, ca împărţindu-se în 4 etape, fiecare durând cca. 2 ani si jumătate după cum urmează: asistent stagiar suplinitor provizoriu, asistent stagiar suplinitor, asistent stagiar, asistent titular), frustrare la care se adaugă faptul că experienţa acumulată în cci 20 dc ani dc practică medicală in Germania, nu poate fi transmisă generaţiilor cc ne succed: 3. insuccesul politic total - dc a fonda în ţară un autentic partid Creştin Democrat (iniţial UCT), ulterior LCD) ca şi cşccul CMR-ului. desfiinţat la Toronto (21/10/00) ea urmare a iicreeunoaştcrii activităţii sale dc către cci pc carc o vreme i-am crezut ca doritori dc democratizare a României. Analizând cu luciditalc posibilitatea tratării acestor „răni deschise" am conchis că: I. prima dintre clc nu arc Icac, întrucât regimurile politice postdcccmbristc nu vor pc cci exil. datorită cfcctului deranjant pc carc persoanele rcspcclivc îl pot avea asupra actualilor guvernanţi, continuatori ai regimului comunist şi ncoeomunisl:
 5. 5. 2. participarea onorifică sau benevolă la viaţa didactică a IMF Bucureşti nu este nici ea realistă din cauza aceluiaşi rejet, dirijat de o conducere sau dc foşti colegi lidcli noilor regimuri; 3. politic, orice interenţic a exilului democratic şi anticomunist este nedorită şi imposibila în primul rând prin lipsa unor lideri autentici (patrioţi, competenţi, morali, ele.) sau prin nedorinţa unora de a se angaja in teribila şi greaua lupta de dcmoerati/arc a ţârii. in corectarea măcar parţială marii frustrări didactice mai sus schiţată a apărut o conjunctură dătătoare de speranţă ea rezultat al acţiunii convenienţe şi succesive a mai multor factori: 1. apariţia medicului de familie, cc capătă pondere tot mai mare şi în lumea vestieă. recrutarea fâcându-se dintre generalişti şi internişti, 2. şansa întâlnirii micului grup dc generoşi conaţionali cc mi-au întins o mână şi au depus un mare efort organizatoric, iniţial spre a-mi putea ţine prelegerile; 3. climatul politic „dc stânga*' din Germania actuală mi-a răpit comfortul politic şi stă la ba/a unor acţiuni antimedicale. acţiuni cc vizează atât medicii cât şi pacienţii: 4. obsesia trecerii anilor şi rolului inefabilului, factori cc m-ar putea priva oricând dc a lăsa măcar o ..dâră’*in urmă. din ceea cc ştiu. după aproape 40 dc ani de practicare a medicinii interne, ctc. In acesi context am redactat materialul princcps prezentat 3 zile consecutiv (19-21 aprilie 2001) însumând circa 12 orc dc expunere în amfiteatrul Clubului Uzinelor „Griviţa Roşie” Bucureşti (cine ar 11 crezut!), acţiune posibilă prin amabilitatea gazdelor şi efortul organizatoric impresionant al venerabilului coleg Dr.Mircea lorga, dublat dc deosebitul Dr. Cătălin Chiurciu. Acest manuscris retrimis în Germania a suferit corectări şi mici completări, permiţându-sc astfel apariţia acestui material cc vă stă actualmente la dispoziţie. La cele de mai sus îngăduiţi-mi alte câtcva menţiuni ncccsarc: L a nu se uita că cele scrise în paginile cc urmează sunt folosite în ficcarc zi dc subsemnatul pentru un număr între 40 şi 60 dc pacienţi pc zi. fiecăruia dintre aceştia revenindu-i 5- 7 minute (pacicnţi vechi), respectiv 10-15 minute (pacienţi noi) timp de 11-13 ore pc zi. începutul programului fiind ora 7 dimineaţa. Deci o medicină „la trapez*!: 2. orice fisură în dcslăşurarca actului medical (diagnostic eronat sau trecut cu vederea, servicii eu lacune, prelungirea sau scurtarea ncadccvată a timpului acordat fiecărui pacient, ctc.) arc efecte nefericite asupra funcţionării şi existenţei praxisului (efectul bulgărelui de zăpadă); 3. in modelul german actual nu intră activitatea pediatrică (exceptând copiii şcolari şi numai la cererea familiei) şi ginecologică (cxccptând elemente dc anamneză, uneori examenul sânului, examenul sonogralie ai pelvisului în cadrul examenului general al abdomenului, ctc.); 4. aproape fiSră excepţie, toate elementele acestui „Ghid” sunt înmănunchiatc laolaltă în primul rând ca rezultat al experienţei personale acumulate în cursul anilor dc practică expuşi mai sus şi a unei selecţii judicioase, spre a fi dc cât mai marc folos. în plus, sper să permită o consultare rapidă segmentară: 5. pentru ediţia dc faţă, ca şi alte posibile viitoare, autorul nu doreşte nici o remuneraţie. Aş fi fericit insă ca accstc date să fie cât mai utile colegilor mei români, în ajutorarea bolnavilor pentru a căror sănătate şi-au asumat o nobilă responsabilitate, având ca scop final uşurarea suferinţelor lor fizicc şi psiliicc. Aceasta, cu atât mai mult cu cât ei sunt printre puţinii carc pot ameliora măcar în parte calitatea vieţii unui popor merituos şi cu o istoric emoţionantă, adus însă la un nivel dc viaţă modest (până la sărăcie pentru peste 50% din populaţia ţării), nivel dc care sc fac răspunzătoare incompelcnţclc, antinaţionalele şi anchilozantclc gmemări comuniste şi ncocomunistc cc au urmat băii dc sânge din decembrie 1989. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! M.D.,Ph.D. Florin Mătrcscu Hsscn în ziua Sfintei Fecioare Maria - 2001 4
 6. 6. ANAMNKZA* - Privire sintetica (l-oaia de Observaţie) 1. N u m e , P ro n u m e 2. D a ta N a şte rii 3. D a ta p rim e i e x a m in ă r i 4. P ro fe sie a c tu a lă 5. A c u z e a c tu a le (motivele prezentării la medic): a) numai acuze subiective; b) grupate pe priorităţi $i organe; c) grupate pe sindroamc (cu ajutorul medicului). Excepţii: diagnosticele sigure, fixate anterior sau urgente............. 6.A n te c e d e n te P e rs o n a le P ato lo g ice: a) bolile infeeţioase ale copilăriei: angine, rujeola, rubeola. oreion, varicela, difterie, R.A.A.. tuse convulsivă, scarlatină; b) operaţii: amigdalectomie. apendicectomie. colecisiectomie, hernie inghinală (D/S), hernie ombilicală, evenfrafie, cezariană (Kayserschnitl), histerectomie, miomectomie, mamectomie, fracturi (teritoriu), alte operaţii... c) accidente: tipul, anul, sechele.... t) alergii: - medicamente (Penicilină, Aspirină, altele...) - polen, p ra f alimente (specificări), ele... - ife contact (Nichel, Crom. ctc...) e) alte antecedente personale 7 .A n a m n c /a F a m ilia lă : a) stare civilă: căsătorit / necăsătorit / ilivorfat(ă) / văduv(ă) b) eopii: număr, patologie, în viaţă c) con tilde: prezente / absente 8.A n a m n e z a P ro fe s io n a lă : expuneri la gaze toxice, p ra f zgomot, umiditate, altele... 9 .A n a m n e z a S o c io -P o litic ă : detenţie (ani, locul, tipul: politic, nepolitic) 10A a e d n ă r i a) de ha/ă: BCG, DTP (rapeluript.difterie, fetanos), anti-Polio, anti-Ilep.B, anti-Rujeolic h) altele 11.A n te c e d e n te Ile r e d o - C o la te r a le : TIÎC, Diabet zaharat. Cardiopatie ischemică (AP. IM). Gută, Litiază biliară/ urinară. Obezitate, Afecţiuni neuro-psihice. Tumori x Sugerez tipărirea anamnezei, multiplicarea ei ulterioară după nevoi (xerox) şi afişarea ei la fişa pacientului odată cu prima consultaţie acordată. Se evită in acest fel omisiuni regretabile şi se accelerează culegerea informaţiilor. 5
 7. 7. 12.Anteccdentc "Fiziologice": a) generale: ranzit intestinal (N - încctinil - accelerat): micfiunc (N - disuric ** polukiuric nicuirie - oligurie - poliuric - ineontinenţâ); activitatea sexuală (poter clc...); somnul (N - tulburat • insomnie/ hipcrsomnic); apetit{N - scăzut bulimic - preferinţe alimentare). I)) ginecologice: menarha. ciclul menstrual, (pre)mcnopauza. metode anticoncepţionale (precizarea metodei, durata practicării, preparatul) 13. Toxice: a) tutun: lipul, cantitatea, durata b) alcool: tipul. cantitatea, durata c) droguri: tipul, cantitatea, durata 14. Medicaţia actuală: tipul, doza, ritmul, eventuale intolerante t>ic
 8. 8. II. EXAMENUL OBIECTIV AL BOLNAVULUI A. FORMA CURENTĂ (Foaia dc observaţie) Al. DATE GENERALE PI. ASPECT GENERAL= N/ modificat/ patologic P2. STARE DE NUTRIŢIE* N/ adipozilate excesivă/ adipozitate redusă -> caşcxic P3. TIP CONSTITUŢIONAL=N/ picnic/ astenie/ atletic P4. GREUTATE (k g )............. ÎNALŢIME(cm) P5. STATUS NEUROLOGIC = N/ agitat-' dezorientat TS/ iritabil/ somnolent/ delirant/ inconştient P6. EXTREMITĂŢI* edem1/cianoză V hipocratism digital5* P7. TEGUMENTE* nevi pigmentări: pitiriazis versicolor/ eczemă/ steluţe vasculare/ tclangicctazii/ moluscum/ onicomicoză/ niicozc intcrdigitalc/ alte modificări cutanate (vergeturi ctc.) PtS. MUCOASE (bucală, faringiană, genitală)55N/ modificări P9. GANGLIONI LIMFATICI: - cervicali4- axilari 5(d ,s)- inghinali*(d,s) - alte grupe • N/ patologici (detalii) A2. CAPUL P10. FACIES^ N -variante clinice cunoscute P IL OCHII: a.câmp vizual= N/redus (d.s); b. pupilă* N/ miozăV midriazăg(d,s); c. cataractă (d.s); d. arc senil (d.s); c. cxoftalmic (d,s): f. xantclasmă (d.s); g. conjunctive* N/ icter/ inflamaţic (d.s) P12. NASUL: N/deformări/ obstrucţie (d.s) caracterul sccrcţiei (ni. p) - epistaxis (d.s) P13. URECHI: a. auzul* N/redus (d.s); b. otalgii (d.s); c. secreţii (d.s); d. niastoida* N/ dureroasă (d,s) e. compresie tragus- N/ dureroasă (otită externă) * N o ţiu n ile în so ţite d c in d ici u Jia ccn (i (c ifre a ra b e ) a p ă r u te tn la lu c u p u n c tu l P(> v o r II d e ta lia te Iu s u b c a p ito lu l II C (d e ta lii p e n tru a n u m ite o rc a n e sa u rcu iu n i to p o u r a l k o .
 9. 9. PI4. SINUSURILE FEŢEI: N dureroase: frontal, maxilar, clm oitlar(d.s) P I5. CAVITATEA BUCALĂ: N modificări patologice: buze. limbă, orofaringe. glande salivare, venccta/ii sublinguale. amigdale (hipertrofice/ hipoiroficc/ inflamate/ alic modificări), deniiţie: N/ lipsuri; carii/ prolcză <ilxa/ mobila, loiala/ parţiala) PI 6. PUNCTE TR1GEM1NALE: N7 dureroase: supra/ infraorbitar/ mandibular P17. ARTICULAŢIA l'EMPORO-MANDIBULARĂ: N/artrită/ artroză/ subluxaţic P I8. CEAFA: a. Nv. Amold = N dureros (d.s); b. musculatura = N redoare/ contracturâ (d.s) A3. GÂTUL P19. TIROIDA: N/ GUŞĂ (gr. 1.2,3)" - diametrul galului la nivelul ei (cm) difuză/ unilaterala (d.s)/ nodulară (d.s) operaţii (recidivă V). deplasarea Ia dcglutiţic Juncţie: NV hipo/ hipertiroidic P20. VASELE GĂTULUI: a. CAROTIDE (d.s) = NV pulsaţie redusă; ncpalpabilc/ suflu sistolic; b. JUGULARE (d.s) = N / dilatate/ pulsatile A4. TORACELE P2I. DATE GENERALE: a. TIP RESPIRATOR^ N/ Kussmaul/Chcync-Stokcs; b. FRECVENŢĂ: N/ bradipnec/ polipnce; c. DIAMETRUL TORACIC N (I-E = 5cm)/ diminuat (cm) P22. INSPECŢIE: P23. PALPARE: a. fose supraclaviculare (Velpcaux): N/ rctractatc/ bombate/ tiraj (d,s) b. excursii respiratorii: N/ reduse (d.s)/ egale/ inegale c. edem - localizare; d. rctracţii costale - localizare; o. liraj - zona f. circulaţie eolaterală - zona; g. deformări; h. modificări cutanate (pitiriazis/ herpes/ altele) a. vibraţii vocalc13: N/ reduse/ abolite/ întărite - zona b. pct. inlercostale (Valleix): N/ dureroase/ spaţiu i.e. c. ari. eondro-stcrnalc: N/dureroase, tumefiate (s. Tietzc) d. pct. 'triggcr' toracale: supra - infraspinatus; parascapularc (n.iliocostal) P24. PERCUŢIE: SONORITATE14: N/ redusă/ matitatc. crcscută (hipersonoritaic, limpanism) - zona linii de percuţie: mcdioclaviculară, axilară medie (rar), paravcrlcbrală. scapulară. P25. AUSCULTAŢIE: a. MURMUR VEZICULAR15: N/ redus/ abolii (silenlium respirator)/ - zona intens (suflanl)/ suflu bronhial (tuboplcurelie)/ înăsprit 8
 10. 10. b. RALl'RI’^alvcolarc crepitantc dcplisarc zona bronhiale: ronflantc/ sibikmtc/ subcrcpitantc - zona c. FRECĂTURI plcuralc - zona P25 bis. SÂNUL1’: a. inspecţie: NVdeformări/ mobilitate redusă/ criicnv edem;’aliclc - zona* b. palpare: N/ durere provocată»-' noduli-caraetcrc/ induraţii - zona (d.s) c. udcnopatic: axilară/ supraelaviculară (d.s) A5. CORDUL P26. a. INSPECŢIE:1*N/ bombări/ rctracţii/ pulsaţii;' cicalrici/ galop vizualizai b. PALPARE:: - şoc apexian: NVredus, nepalpabil/ intens/ globulos - freamăt costal: absent, prezent: mitrală (parastcmal). pulmonară, i tricuspidă - frecături pcricardicc (raritate!) - alte elemente dc palpare: edem. dureri c. PERCUŢIE1" (facultativă): N mărit dc volum/ ncpcrcutabil d. AUSCULTAŢIE: -zgomotul 1: N/ întărit/ dedublat/ asurzit -zgomotul 2: Nv întărit/ dedublat/ asurzii -focaml -ritm cardiac: frecvenţă: bradicardic/tahicardic regulat/neregulat: cxtrasistolic. aritmie absolută -galop21 prcsistolic. protodiastolic/dc sumaţic -focarul -frecături pcricardicc2*- focarul -sufluri:23 sistolic / diastolic focar, iradiere intensitate maximă - grad 1-VI (scala LEVINE) P27. PERIFERIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR: a. TA24= .... ţd.s) b. Puls periferie - frecvenţa -... dcficit dc puls c. Artere pcrifcricc(d.s): -N/ slab pulsatile/ ncpalpabilc/ indurate; -teritoriu: temporală- radială- femurală- poplitcc- tibială p pedioasă d. Vene periferice24*'*': N/ varicc - sediu... A6. ABDOMENUL P2X. ASPECT GENERAL: N/ mobil (‘respiră')/ mărit dc volum/ aseită/ 'dc IcinnV circu colaterala diametrul (cm) la nivelul ombilicului P29: PALPARE GENERALĂ: a. SENSIBILITATE: N/ hipersensibil (dureros)/ Bloomberg-r - zona b. REZISTENŢA (la palpare) N rezistent/ ’dc lemn’ - zona anatomică (cadranul) P30. PERCUŢIE GENERALĂ (SONORITATE): N/ mctcorisnv timpanism/ matitatc - regii ascită2' spaţiul Traubc (X mărit/ncpcrcutabil P31. AUSCULTAŢIE GENERALĂ: N (zgomote intestinale)/ borborisme/ silentium abdominal N .K . V c /i c c ic 5 c a d ra n e co n x ciu io n ale: siip o ro -in tcriv -cx icrn . m le ro -in ie m -e x te rn si c e n tra l
 11. 11. P32. PICATUL: a. INSPECŢIE: N (triunghiul l.abbe) bombări/ rctracţii {raritate !) b. PERCUŢIE (diametrul în cm pc LMC) (N = 9 II cm) c. PALPARE: N/ ncpalpabil/ modificări patologice: -consistenţă: crescută; dură/ foarte dură -rebord: ascuţit/ rotunjii -sensibilitate: cre.seulă/ dureros -suprafaţa lobului stâng: neregulată nodularâ -reflux hcpato-jugular d. AUSCULTAŢIE: N (silentiumV frecături (gleasonilă)/ suduri P33. VEZICA BILIARĂ: a. INSPECŢIE: N (perele abdominal mobil) / bombări/ eritcnV rctracţii b. PALPARE: - N (nepalpabilă)/ palpabilă - sensibilitate: NVdureroasă/ manc ra Murphy (apnee cxpiraloric) - temperatura locală: N/ hipcricrmic - edem local c. PERCUŢIE: durere contralatcrală la percuţia toracelui infero-lateral stâng (manevra Lauda) P34. PANCREAS: a. INSPECŢIE: N. bombarc in zonapancrcatico - colcdociană (zona Chauffard). b. PALPARE: manevra Grohn. c. SENSIBILITATE: N/ crescută. P35. INTESTIN a. INTESTIN SUBŢIRE (MEZOGASTRU) -INSPECŢIE: bombări/ rctracţii/ peristaltica (provocată: s. Kussmaul) -PALPARE: N/ sensibil/ bombări/ rctracţii -PERCUŢIE: NV timpanism/ matitatc -AUSCULTAŢIE: N/ borborisme/ silcntium b. COLON: •INSPECŢIE: bombări/ rctracţii/pcrislaliică -PALPARE: N (ncpalpabil)/ palpabil/ dureros, induraţii segmente spastice/ bombări -PERCUŢIE: N/ timpanism/ maniate/ spaţiul Traubc -AUSCULTAŢIE: N/ borborisme/ silcntium c. CECUL: INSPECŢIE: N/ bombări/ rctracţii -PALPARE: N/ sensibil/ indurat/ rclractat/ ililatat (bombări) -PERCUŢIE: N? timpanism/ matitatc -AUSCULTAŢIE: N/ silcntium/ triada Konig (colici borborisme ^-peristaltica vizibilă) d. APENDICE: INSPECŢIE: N/ critcm edem (uneori: Apendicită acută); PALPARE: N (ncpalpabil. nedureros) dureros (punctelc: Lanz, Lanzmann, McBumcy; manevrele: Bloombcrg, Rowsig, Lapinsky-knorsky) hipertermie locală; PERCUŢIE: N/ durere locală (s. Mcndcl) ("semnul clopoţelului” ); Proiecţii anormale: mezogastru, hipocondrul drept, hipogastru. lombar (Giordano +); P36. SPLINA: INSPECŢIE: NVbombarc în hipocondrul stâng; PALPARE: -N/ palpabilă (dccubit drept) - mărită (cm) sub rebordul costal; -N (insensibilă)/dureroasă: -consistenţă: N/ indurată; -marginea intcro-inferioară: crcnelată netedă IO
 12. 12. 1*37. ALTl£ MODIFICĂRI ABDOMINALE: a. HERNII: ombilicale - linie iilba - inghinale (d.s); b. EYENTRAŢII: ombiliealc. de linie alba. inghinale, poslcolccistcclomic, ctc. e. CICATRICI -POSTOPERATORII: colecistcctomic. apendiccctomic, hcmiotomii rczccţic gastrica, splcncctomic, Phancnstiell, laparoseopie); -POSTTRAUM ATICE P38. AORTA ABDOMINALĂ: INSPECŢIE: N (ncvizibilă)/ pulsaţii vizibile/crctism vascular; PALPARE: N/ pulsaţii ample (epigastru, mezogastru)/ freamăt sistolic; AUSCULTAŢIE: N/ suflu sistolic intens; A renală - idem (paraombilical d.s) P39. RINICHII: INSPECŢIE: N/ modificări locale (edem, critcm. bombare)2ft PALPARE (GUYON): - ncpalpabil/ palpabil (în picioare/ în dccubit); -sensibil - dureros - ptozat; PERCUŢIE: Giordano +/- (d, s bilateral); A7. RECTUL - ORGANELE GENITALE MASCULINE P40. RECT (ANUS): a. INSPECŢIE: modificări cutanatc - prolaps - hemoroizi; b. PALPARE (TUŞEU RECTAL): N/ durere/ sânge/ mucus/ puroi/ hemoroizi interni stenoze/ tumoră; P41. PROSTATA :"(TUŞEU RECTAL): a. N: mărime, consistenţă, sensibilitate, delimitare (prccisâ/ imprecisă), sulcus (persistent şters); b. MĂRIME: N/ mărită; c. CONSISTENŢĂ: N/ mărită/ fluciuentă/ lemnoasă; d. SENSIBILITATE: N/ mărită/ insensibilă; c. ADENOPAT1E REGIONALĂ: da (dcscrierc) / nu ; P42. TESTICOLE-'V EPIDIDIM: a. ASPECT GENERAL: N/ mărire/ micşorare (d.s)/ criplorhidic; b. SENSIBILITATE: N/ sensibil/ dureros; c. CONSISTENŢĂ: N/ indurat/ lemnos; d. IiIDROCEL: da/ nu; e. INSERŢIE PĂR PUBIAN: N/ginoid: f. ADENOPATIE INGHINALĂ (d, s) -da (descricre)/ nu; AX. COLOANA VERTEBRALA P43. a. FORMA (CURBURI)29: N/ cifoză/ hipcrlordoză/ rectitudine - regiune; b. SENSIBILITATE (Ia palparc, percuţie): N/ dureroasă3" c. MOBILITATE: -CERVICALĂ: N/ rigiditate (redoare)/ torticolis (d.s); -TORACALĂ: N/ contractură/ rigiditate; -LOMBARĂ: -N/ contraclură/rigiditate (d,s); -manevra Schober: N ( l0/2cm)/ redusă (10/.. .cm) -distanţa deget - sol: N (0)/ patologică (... cm)
 13. 13. V), EXTREMITĂŢI P44. a. ÎN GENERAL: amputaţii deformări/ edem;' inflamaţii11/ tumori/ varicc/ cianozâ b. UMĂR (d,s)î:: NV PUS; e. ARTRITĂ: articulaţia'1 d. ARTROZĂ: articulaţia*1 c. ALTE BOLI ARTICULARE. OSOASE: tumori, ctc.; f. MEN1SCOPATU35: iritaţic. leziune (d.s)/ medial/ lateral; g. MUŞCHI STRIAŢI: N/ miozite/ contracturi^/ atrofii/ supraextensii37/ rupturi/ semne tctanic (Kwostck. Weiss. Trousscau): h. TENDOANE: N* tendopatii - tendinite, Dupuytren (d,s)3* i. BURSE: N/ bursite - localizară AIQ. SISTEM NERVOS (PRIVIRE ORIENTATIVĂ) P45. SN CENTRAI.: a. FUNCŢIE MOTORIE4" b. SENSIBILITATE SUPERFICIALĂ/PROFUNDĂ41 e. COORDONARE4' d. SISTEM EXTRAPIRA.MIDAL45 o. SISTEM VEGETATIV44 f. NERVI CRANIENI" g. VASE CEREBRALE* h. SINDROM CEREBELOS4 i. SINDROM MENINGIAN4* P4(>. NERVI PERIFERICI: a. REFLEXE: -MB. SUP: bieipital. tricipital, braho-radial; -MB. INF: rotulian. aliilcan4g b. SCIATIC:5" NV patologic (d.s); c. N. MEDIAN: N patologic (sd. tunel carpian) (d,s); P47. FUNCŢIE PSIIUCĂ:1: N/perturbată - în ccdirccţic a. STARE DE CONŞTIENŢĂ; b. ORIENTARE: temporală, spaţială, asupra persoanei; c. RAPORTURI CU CEI DIN JUR; d. TONUS PSIHIC: N/ depresie/ anxios/ alternanţa celor două stări; c. FUNCŢIILE MNESTICE; f. VIAŢA PERSONALĂ: familie, scrviciu; g. DOMENIU SOCIAL: B. FORMA «COMPRIMATA”" AL DATE GENERALE (PI- P9> A2. CAPUL (P10-PI5; PI 8) A3. GITL'L (PI9-P20) A4. TORACELE (P21- 22: P24- 25) A5. CORDUL (P26 aed; P27ad) A6. ABDOMENUL (P29- 30; P33- 34; P35d; P36; P3X- 39) AS. COLOANA VERTEBRALA (P43ab) A9. EXTREMITATI (P44a) A 10. SISTEM NERVOS (P45a; Plrta-parţial; P47) Examenul sc extinde de la caz la caz, în funcţie dc anamneză. ( ) r e p r e /e n ta r e sc h e m a tic ă la c a r c a m a ju n s d u p ă 2 0 d c a n i d c p ra c lie â in tc in is 'u în R .F.C i. o sie p r c /c n lu lâ în a n e x e le nr. 1 si n r. 2 . 12
 14. 14. C . D E T A LII PEN TIU AN I M IT E O R G A N E S A l ' R E G I U N I T O P O G R A F I C K 0 C riterii pentru trcccrca la aceste extensii ale punctului II. A.: -anamneza iniţială sau completările ci pc parcurs; -viatele culese la examenul obicctiv; -boli; Ordinea expunerii corespunde foii <Je observaţie (A9- A 10) şi cifrclor adiacente (PI - P 5 1). C I. DATE GENERALE P( [îl EDEMUL: puncte pentru decelarea lui în general: pleoape, paravertebral, parasacrat. coapsă, faţa anterioară a tibiei, prcmalcolar, laba piciorului, faţa (edem Quinckc) P6. g. CIANOZA Hb redusă>5g%) - CLASIFICARE: - CENTRALĂ; - BCC (sunt d-s); - boli cardiace - insuficienţă cardiacă; - stenoza mitrală; • cord pulmonar; - insuficienţă respiratorie decompensată; - PERIFERICĂ: stază (insuficienţă venoasă); - MET-llb; SULF-Ilb - PSEUDOC1ANOZÂ; dermatita pigmentară (induraţivă) +/- stază venoasă; P6. 5j. DEGETE H1POCRATICE: bronşicctazii, BCC (cianogene). cord pulmonar, polipoză intestinală; P9. ADENOPATII MAI FRECVENTE: a. INFLAMATORII CERVICALE: cavitate bucală, faringe, laringe; b. MENTONIERĂ: cancer lingual; c. CERVICALI LATERALI; limfoamc maligne (Hodgkin) (dc obicci unilaterală), metastaze organe toracice, cancer de sân, metastaze organe abdominale (stomac —> STG: s. VIRCHOW); d. CERVICALI ANTERIORI: rubcolă, MNI, metastaze canccr tiroidiaiV laringian c. RETROMAND1BULAR: inflamaţii (otite, artrite tcmporo-niandibularc), canccr limbă faringe f. RETROSTERNOCLE1DOMASTOIDIAN: după adenopatii inflamatorii sau (umorale (stadiul cicatricial) P9. Jşj. AXILARI: adenite satelite (inflamaţii mamarc. inflamaţii ale peretelui toracic, inflamaţii ale membrelor superioare), metastaze (canccr mamar, canccr bronhopulmonar) P9. INGHINALI: - inflamaţii regionale (organe genitale - orbite, vaginite, metrite). metastaze regionale (prostata, tcsticol, uter), boii encrice; -ggl. Cloquc-Roscnmullcr: metastaze, limfoamc; 12. C A P II. P10. FACIES: -RUBRA: diabet zaharat. HTA, poliglobulie, stenoză mitrală, careinoid metastaze intestin subţire, fcoeromocilom (crize); -HIPERT1ROIDIAN - exoftalmic; -PSIHIC:- depresiv/ anxios/ opac (b.psihice grave)/ euforic (demenţă senilă); •ALCOOLIC: + vcncctazii + tremor buze; -PARKINSON: 'mască’ - rigid; 15 lY n lru p u n c te le in clu se la ex am en u l o b ie c tiv al b o ln a v u lu i ( P I - P 5 1) s c r e c o m a n d a tr e c e r e a lo r p c o p a g in ă , im h c â n d u -s e c o n ţin u tu l p u nctului resp ec tiv (ex .: a sp e c t g e n e ra l, s la ic d e n u tiiţie . lip c o n s lilu ţio n a l, e tc .) . jn lr - u n amrm> c a / , s e p o t s u b lin ia p u n c te le cc re p rc /in tâ m o d ifică ri şi se pot n o la d e ta liile c lin ic e c e p r iv e s c o r g a n e le r e s p e c tiv e ( e x ..lic ;H ...J . 13
 15. 15. - Edem Quinekc (alergie): edem progresiv; -‘LUNA PI 1NĂ*: sd.nefrotic. Cushing (buhăit>; -HIPOCRATIC: cenuşiu, pământiu, nas ascuţit (abdomen acul); P il. [si OCHII: -MIOZĂ: miopie, morfină, glaucom tratat, hemoragie pontină; P il. 9. OCHII: -MIDRIAZĂ: hipermetropie, atropină, glaucom netialat, coma carus; PI4. [To. RX SINUSURI + ECIIO LOCAL -Dd: NEVRALGIE TRIGEMEN C .LG ĂTtL PI9. [TŢ. GUŞA: -GR.l (vizibilă la extensia gâtului) -GR.2 (vizibilă normal) -GR.3 (vizibilă dc la distanţă) AUSCULTAŢIE: -STRIDOR INSPIRATOR (compresie trahcală); -SUFLI’: b. Bascdow, stenoză aorlieă, stenoză carotidiană: C4. TORACT.LE|Q| P21. Ţ | TIP RESPIRATOR -KCSSMAUL (egalitate l-E): acidoză, uremie; -CHEYNE-STOKES (tulburare la nivelul centrilor bulbari): comă, AVC; -MIŞCĂRI RESPIRATORII EXAGERATE. NEREGULATE: sdr. dc hipcrventilatic; P23. []3. VIBRAŢII VOCALE: -ACCENTUATE: pneumonie (cu bronhie liberă); -DIMINUATE: pacienţi cc nu cooperează/ proccsc plcuralc (plcurezic, pncumotoraxV procese bronhialc tatclcctazii)/ proccsc pulmonare (emfizem, pneumonie cu bronhii colabatc): P24. S PERCUŢIE (ventral - LMC; dorsal - paravcrtcbral, mcdioscapular): •sonoritate crcscută: pneumotorax, emfizem avansat, chistc aeriene «nari. caverne (chistc) golite -sonoritate micşorată (matitatc): pleure/ic liberă (linia Damoiseau), pahiplcurilă. pneumonie, plcuropncumonic (lemnoasă*); P25. [jşj. MURMUR VEZICULAR: -REDUS: -proccsc plcuralc (lichid, aer, plcurită)/ proccsc pulmonare (cmfi/cm); -ABOLIT: proccsc plcuralc (la extrem)/ proccsc pulmonare (atclcetazic, pneumonie cu bronhie eolabată); -ÎNĂSPRIT: induraţii (fibroze) pulmonare; -RESPIRAŢIE SUELANTĂ (bronhială): induraţic pulmonară bronhie îngustată; -SUFLU BRONH1AL: -tubar: condensare + bronhie liberă •tubopleuretic: plcurezic (la limita superioară a lichidului) P25. [}6j. RALURI: -ALVEOLARE: inspiratorii (Dd: frecături plcuralc fine. raluri dc dcplisarc); -BRONŞ1CE: - RONFLANTE (bronhii mari): se modifică cu tuşea; -SIBILANTE (bronhii mici): nu se modifică cu tusca; -SUBCREPITANTE (fine, mijlocii, groase): sta/.ă pulmonară, bronşiolitc SINDROMUL DE CONDENSARE: a. PNEUMONIE (alvcolită): - vibraţii vocalc crcsctnc; - matitatc ‘lemnoasă'; - crcpitanlc, suflu tubar: b. L1CHID1AN: -vibraţii vocalc scăzute; -matitatc ascendentă (curba Damoiseau): -murmur vezicular scăzut; sutlu tubo-plcurciic; e. ATELECTATIC: -rctracţic intcrcostală, tiraj, mutilate: -vibraţii vocalc abolite: 14
 16. 16. -siienuum respirator; d. FIBROZÂ: -rctracţic costală: fără tiraj; -mutilate: -respiraţie sufiantă (uneori); l>25bis.[ir. SÂNUL: - INSPECŢIE: - inflamaţii/ bombări/ relraeţii/ modificări ale pielii (‘coajă d portocală*)/ simetria mişcărilor la ridicarea braţelor (manevra Vclpcaux); - PALPARE (orizontală, verticală); ATENŢIE !: a nu se omite ggl. axilari homo - contralatcraii supraelaviculari; C5. CORDUL ! Anainne/a este importantă» dar numai orientativă! P26a. [Fs. INSPECŢIE: - şi-a pierdut mult din valoare; P26c. |Î9. PERCUŢIE: - rolul ci a fost preluat de Rg, EPERCUŢIE: - rolul ci a fost preluat de Rg, EKG (hipertrofii), Ecliocord; P26b. bt). PALPARE: - freamăt - în stenoze, MCC; P26d. gT. GALOPUL: -vizualizarea la perete cu creionul; -important pentru demonstrarea degradării miocardului (miocardil niocardopatii. insuficientă cardiacă); P26d. [22. FRECĂTURI: -manevre ajutătoare: apnec, aplecarea în faţă a bolnavului; -valoarea actuală: pcrimiocardită. IM subpcricardic; P26d. SUFLURI: -valvulopalii: -dcfcctc scptalc; -ruptură de pilicri (‘scagull murmur') -Huchard (‘în eşarfa’) = atcrosclcroză +/- dilatarea +/- derularea ! în zilele noastre auscultaţia a rămas foarte utilă practicianului în: CI. IC, IM/ miocardita acută, pcricardita uscată, ATS aortei, tulburări de ritm; P27. 24. TA 24orc - EKG/ 24orc: util dar nu de rutină (prea costisitor); P272. j24bisl VENE PERIFERICE: -flebitc superficiale - frecvent safenă internă! -flebotromboza venei axilară (sdr Pagct - Schrottcr) - posttraumatică - edem cianoză -flebotromboza profundă gambicră: dureri spontane/ la apăsare (gambă, plantă)/ I extensie (manevra Homans) -tromboflebila profundă gambă: idem + febră, tahicardie (puls căţărător Kussmaul hipcrtcrmic locală. C6. ABDOMENUL P30. £5j. ASCITA: -INSPECŢIE: - bombarc. circulaţie colaterală, hernie ombilicală; -PALPARE: - tensiune abdominală _ -PERCUŢIE: - matitate concavă, dcplasabilâ (semnul valului); P39. ^6j. BOMBĂRI LOMBARE: rinichi polichistic, tumori, hipemefrom (tum. Grawitz) hidronefroză, pionefroză, flcginon pcrincfretic, chist renal gigant, hipertrofie compensatorii (ncfrcctoniic, rinichi solitar); C7. RECTUL-ORGANELE GENITALE MASCULINE P41. j27. PALPAREA anuală a prostatei devine obligatorie după 40 ani (hipertrofie, hiperplazic - profilaxia canccrului ECHO - PSA (în sânge) - au valoare complementară;
 17. 17. I Al'LCŢIUNI Cl'RENTE: piostatitc. urosepsis, uropalic obstruetivu. P42. 2S. Boli tcsticularc: orhitc, cpididimite, tumori (scminorn), varicoccl/ hidroecl; Hernii inghinale externe (directc)/ interne (indirecte), funiculite, tcnclinozc (lig. Poupurt) C8. COLOANA VERTEBRALĂ P43. 29. VIZUALIZAREA CURBURILOR: dermografism, bolnavul fiind în picioare P43. 30. PERCUŢIE DUREROASĂ: osteite (TBC, bruccloză = spondilitc). discitc, metastaze. miclom. osteoporoză (cu fracturi tic corp vertebral), m. Bcchtcrcw; O). EXTREM ITĂŢI P44. 3J_. TUMORL-eondroamc, fibroamc. lipoamc, hemangioame, sarcoamc; -metastaze osoase (ostcoblasticc, ostcoclasticc); -determinări osoase în boli dc sistem: timfoamc. plasmocitom (miclom), __ lupus, alic eolagenoze; P44. 32. UMĂR: -SENSIBILITATE: -crescută/ extremă: -MOBILITATE (abducţie, adducţic, rotaţie): redusă (unghiul)/ nulă _ {‘peritendinitis calcarca’); P44. 33. ARTRITE: - PC (criterii ARA) -febră reumatică (r. Bouillaud - Sokolski) -psoriazis; in. Crohn, colita ulceroasă: - sd Rcitcr: artrită ■*-conjunctivită + urctrită - artrite scpiicc. rcactivc - yersinioza, borcllioza (arlrita Lyme); - boli stslcmicc: lupus, sdr. Sjogrcn. sarcoidoză, PAN, granulomatoza Wcgcncr, sd Sharp (lupus, artrită, sd Raynaud): __ - diferite artropatii = boli metabolice, endocrine: P44. 34ARTROZE: a. mai frccvcnte: gonartroză, coxartoroză, omartroză. mână- degete (Ilcbcrdcn, Bouchard), rizartroză(la niv.policclui); b. semne grave: -inspecţie: deformări, imobilitate, atrofii musculare, căldură locală, critcm. edem; -dureri spontane/ provocate; -mobilitate redusă/ ankiloza/ crcpitaţii; c. artroze speciale: -GONARTROZA: semne clasice -r lichid (hydartroza) - semnul bulgărelui dc gheaţă; -COXARTROZA: durere la rotaţie —manevra Dc Seze (percuţia calcaiului cu piciorul în rectitudine); -OMARTROZA: -mobilitate redusă în toate direcţiilc (abducţie, adducţic. vcntropulsie, rctropulsic. rotaţie) Dd: PHS P.s./I/y/y>i^ policelui (rizartroza): operabilă precoce Gomtrfroza. coxariroza necesită proteză necesitatea unui diagnostic precoce; IM-f. | | . MHNISCOPATIA GENUNCHIULUI: -ariantc clinice: iritaţie—> leziune-» ruptură (parţială, totalii)—> corp străin (d.s; medial/lateral); - durere spontană/ provocată (apăsare mişcări): - mobilitate redusă/ nulă; - lichid prezent/ nu; Manevre dc durere provocată pentru genunchi: a. Oudar -Jean (‘mcnischus-sehrci’) -apăsare in punctele meniscalc (linia libio-fcnuirală, lateral medial); 16
 18. 18. b. Bolilor: abducţie - adducţie dureroasă la rezistenţa opusă de mâna examinatorului plasataâ eonlralateral: e. Konjcizm : tlexie - extensie dureroasă; P44. jŞ . SI) ADDUCTOR1LOR (COAPSEI): durere + motilitate redusă; P44. y RUPTURI ţSUPRAEXTENSIE): durere + hcmalom; P4 4 . 3Ş. SDR. DE TUNEL CARPAL (DUPUYTREN) = retracţia t indurarea aponcvrozelor palmare anamneza: parcslc/ii; antecedenlc familiale; palparc: induraţic palmară: atrofie musculară; în evoluţie: leziune de nerv median; TENDOMIOZITE: -frecvenl mână. braţ •local: tumcfacţic. hipertermie, dureri, mobilitate redusă P44. [39. BURSITE: -tumefaeţii, dureri, mişcări reduse; -mai frecvent afectate: -bicipito-radială -infra-prepatelară -subcafcancană -oleeraniană -poplitcală -subdcltoidiană -coracobrahială CIO. SISTEM NERVOS P45. go. FUNCŢIA MOTORIE: - N = mişcări active, mişcări pasive, mers. atitudine, mişcări comandate, ele. - SD PIRAMIDAL (girus precentral, câmpurile 4,6.8 - celule Betz): a. paralizia mişcărilor voluntare (iniţial flască, apoi spastică): Manevre: -Barre: ridicarea pasivă a gambei —» cadc repede; -Vasilcscu: piciorul bolnav c tras mai încet în flcxic, din rectitudine ; b. abolirea unilaterală a reflexelor abdominale cutanate; c. reflexe vii. poiikincticc d. reflexe patologice: Babinsky: iritaţic plantară laterală -> flcxic dorsală halucc (deseori celelalte degete în rectitudine bruscă) Oppcnhcim: idem la masajul crestei tibialc: Schăfîcr: idem la manevra ‘pizzicato' a tcndonului lui Ahilc; Rossolimo: idem la percuţia feţei plantare a degetelor; Cordon: idem la strângerea de solcar (fenomenul G) Semnul Gordon: flexia pasivă dorsală a halucclui -> flexia plantară a celorlalte degete: P45. UT. FUNCŢIA SENZITIVĂ: TACTILĂ (vată) -TERMICĂ (cald/ rccc) - DUREROASĂ (ac) -VIBRATORIE (diapazon) P45. COORDONARE: SCRISUL (va fi păstrat textul şi comparai); P45. g3. SISTEMUL EXTRAPIRAMIDAL (PARK1NSON): tremor iniţial (intenţional), facies rigid, hipcrkinczic, hipcrtonic (iniţial) apoi akinezie, fenomenul ‘roţii dinţate’; ^ 5 . §4. SISTEM VEGETATIV: hipersudoraţie, tremor, hiperventilaţie. dcrmograflsm accentuat, reflexe vii, Kwostck. Weiss + S J “DA COSTA " (PSIHOGEN): prccordalgii (înţepături), dispnee, tahicardie, cxtrasisiolic. ameţeli, astenic; P45. [45. NERVI C'RANIENI: pentru practician sunt mai frecvent examinaţi următorii nervi cranicni:
 19. 19. I. NV. FACIAL (VID: motilitatea feţei - pure/e (a frigorc, virale, postoperatorii - chirurgia feţei). Semne mai cunoscute: - ( 'HARLHS BELL (pacientul nu poate închide complet ochiul): - la închiderea ochiului încreţeşte fruntea: - şanţul nazo-labial şters unilateral: - comisura bucala coborâtă; - aspect final: grimasa feţei; 2. NV. TR1GEMEN (V): - R. SENZITIVĂ (ggl (iasser: nv. oftalmic, maxilar superior, maxilar inferior); -> nevralgia de trigemen - hiperestezia feţei: punctele Patrick Ctriggcr-zonc*) - R. MOTORIE (nv. mandibular) -> m. masticatori. 3. NV. VESTIBULAR (VIII): -subiectiv: -ameţeli, greaţă -obiectiv -mers dificil (‘în stea‘, ‘limbam’) - pseudoataxie -nistagmus -Rombcrg + P45. [4^. 'A SE CEREBRALE: CAROTIDE: stenozări >30% -> tulburări obstructivc: cel mai frecvent tulburări de echilibru, apoi perturbarea oricăreia din funcţiile SNC. Dg precoce —> by-pass: alternativa - apoplcxic; POLIGON WILLIS (stabileşte legătura între arterele vertebrale, unite în trunchiul bazilar. şi arterele carotide interne (vezi Anexa 10). AiT (atacuri ischemice tranzitorii): pareze, disestezii, ameţeli, dizartrie, modificări pupilarc ctc. cu durata de minute. Clasificare: -low - flow AIT (vase mari) -cmbolicc -vase penetrante (poligon Willis) AIP (AI prelungite) - durata de orc. Dacă durata >24 orc = infarct cerebral. Terapie: ASS 300mg + CLOP1DIN (Plavis. Iscovcr) 75mg sau TICLOPIDIN (Ticly d) 2x250/zi + PIRACETAM 3x 1.6g/zi Alternativă: FRAXIPARIN 2x0.3ml (2850LTzi) sau CLEXANE 20.4ml (2x24mg/zi) sau 2x().2ml (2x]2mg/zi) t- PIRACETAM 3x1.6g/zi P45. Q SINDROM CEREBELOS: ataxic (largă), disartrie. dismctric (rotaţia mâinilor), nistagmus, adiadocokinezic (la apropierea vârfurilor indexurilor); rebound phenomen = proba index-nas; disfagic (uneori); P45. -481. SINDROM MENINGIAN: - MENINGISM - rcdoarca cefei * sehiţea/ă sdr. elinie de mai jos: - SINDROM CLINIC - febră, ccfalce. redoarca cefei (s. Kcmig) - dureri Ia flexia capului, mişcare însoţită de flexia gambei (s. Bruzinsky) - fotofobic; - greaţă, vărsături; - tulburări de conşticnţă (obnubilare -» comă). Dd: intoxicaţiile sau supradozajul de droguri. P46. jî^. FACILITAREA R O T - manevra Jandrcssik P46. (50j. NV. SCIATIC (ISClHATtC) a. CAUZE: - hernie de disc (protruzie. hernie, hernie libera) (lat. medial); - procese în gaura intervertebrală (tumori, spondilofile, fracturi, varicc. edem); - inllamaţii (diabet, alcool) ncuropatii; - intoxicaţii: Pb, Au. Thaliu; - vasodilataţic tranzitorie (premenstrual). KS
 20. 20. b. SEMIOTICĂ: DURERI SPONTANI: (iradiate până in vârful degetelor); - DURERI PROVOCATE LA COMPRESIE (punctele Vallcix - lombar, fesier, popliteu, rctromalcolar intern, plantare); - DURERI PROVOCATE PRIN ELONGAŢIE: -manevra Lascguc: înccrcarca dc ridicarc a piciorului în rcctiludinc: mişcurca este incomplctâ (<90) iar bolnavul înecarcă să-şi îndoaie genunchiul; -manevra Gowcrs: flexia dorsală a labei piciorului determină durere: -manevra Bracard: piciorul ridicat în rectitudine (până la niax. 45) determină flexia dorsală a labei piciorului; TULBURĂRI DE SENSIBILITATE: parestezii, hipocslczic, anestezie, hipcrcstczic (cx: ncvrilclc zostcricnc); - PAREZA-» PARALIZIE; jSil Dg este numai orientativ: -motivele internării + observarea bolnavului în timpul examinării permit în general schiţarea diagnosticului. -extrem dc important pt practician este diagnosticul sumar al urgenţelor psihiatrice: * dccompcnsarca acută dc tip neurastenie (anxioasă/ depresivă până la risc dc suicid’mixtă) * psihozele acutc: “de şoc”(rcactivă), ncurotică. endogenă (—> capitol V B9) * dccom ncnsarcn acuta itr lin rU%nro«<iv
 21. 21. III. LABORATORUL ÎN PRACTICA CURENTĂ A - SCREENING-uI practicianului; B - EXTENSIA în cazuri speciale; C - CONCENTRAŢIA SERICĂ pentru medicamente cu un ridicat risc toxic; A. SCREENING - UL PRACTICIANULUI A l. Examene de rutină de efectuat în propriul cabinet: 1. VSH (eprubctc Wcstergrecn) 2.Gliccmic (Ex. aparatul Casscla Ricdcl); 3,Sumarul dc urină (microscop + Combin-Test); 4.Uroculturâ; 5.Mitoculluri (placi Pctry cu mediu Sabourcau) 6.Alfa2. microglobulină (microangiopatia diabetică); 7.Testul la tubcrculinâ (IDR PPD) P.s.: Extinderea spectrului nu este rentabilă ca timp şi costuri ! A 2. Screening-u! practicianului 1. VSH: 5. Hemograma “mică'’ (tară lcucogramă); 2. Glicemia; 6. Crcatinina; 3. In urină: glucoza, pigmenţi (urobilinogcn, 7. Acidul uric; bilirubină), corpi eetonici, albumină, lcucocitc, 8. GGT (gama-glutamil-transpeptidaza); hematii (Combur-test, firma Roche); 9. Colesterol - trigliccride; 4. Proteina C-rcactivă; B. EXTENSIA SCREENING - ului (în cazuri speciale) a) “Biochimie l.TGO; 8. Ca++, Mg++; 2, TCP; 9. Na+. C1-; 3. Bilirubină; 10. Elcctroforcza; 4. Fosfataza alcalină; 11. ASLO; 5. LDH; 12. Hemoglobina A,C (diabetiei); 6. Hemograma “Marc” (-; leueocitograma): 13. Lipidograma: HDL, LDL; 7. Amilaza-lipaza; b) “Serologii" 1. Hepatită A.B (C); 2. M. Bcchtercw: Waaler Rose, HLA-B27: 3. “Pool”-ul viral: adenovirusuri - Coxsaekic A,B; Gripale (A,B)- Paragripale (1,2,3}; Mycoplasma- Coxiella B urncti; 4. Hcrpctică; 5.i,upică: cclulc lupiec + VSH+ PCR -I- latex (pan) cifopenii, scădcrca complementului (C,,C,), anticorpi anti ARN, AND; 6, Sarcoidoza: -lizozim (normal - 3.9 my%) -ACE (angiotensin convcrling enzyin, N=20-60 u % ~ ’ '
 22. 22. 7. Boli infecţioasc: AIDS, Salmonclla, Shigclla, Bruccloză. Toxoplasmoză, Mononucicoză, Citomegalia infccţioasă (Ebstcin-Barr); Y*.a.:Recomandările M S .pentru România: iepiospiroza, irichineloză, hotulisnnd, meningiti febra tifoida, difleria, antrax, dizenterie. c) Prezumţie ele malinitont Rutină: CEA (generai), PSA (prostată), alfa-fctoproteina (canccr hepatic), CA 15.3 (mamar) CA 19-9 (intestin, rect) (anexa 4) d) Tot maifrecvent, Hclicobactcr Pylori (test respirator 95,98% prccizic, scaun - idem, sânge-70- 80%) e) Rarităţi ~exudat farîngian - streptococ; - exudat cutanat - piodermite; - urocultură + antibiogramâ; - scaun: ouă paraziţi, bactcrii, ciuperci; - scaun: (proba digestiei) = cantitatc, grăsimi, alfa-chcmotripsin, N, clastaza. P.S.: Numai în spitale în cazul suspiciunii de sindrom coronarian acut (SCAJ: troponina T sau I (decelabile S - 12 ore după debutul IM A). Analiza fidelă chiar şi în cazul infarctului non- Q - Wawe 1. Digoxină = 0 , 5 - 2 micrograme/ 1000 ml. 2. Digitoxînă = 10-25 microgramc/ 1000 ml. 3. Tcofilină = 10-20 mg/ 1000 ml. 4. Fenitoinâ = 10-20 microgramc/ 1000 ml. 5. Cumarinicc = 10 (15) - 25 % (Activitate Protrombinică) CONCENTRAŢIA SERICA pentru medicamente uzuale cu mare ridicată la supradozaj.
 23. 23. IV TEAM-ul SPECIALIŞTILOR A Dotarea elem entară (“primară") a unui cabinet dc mcdicinâ generală sau dc medicină internă (cu profil practic dc gcncralist) la îndemâna mcdieului dc familie: 1. Electrocardiograf fix (eventual si portabil); 2. Echograf abdominal; 3. Ecran pentru vizionarea filmelor dc rontgen (ncgatoscop); 4. Scaun cu mânere pentru rccoltarca dc sânge; 5. Un spirometru elementar; 6. Minimum un stativ pentru perfuzii; 7. Dulap cu medicamente dc urgenţă; 8. Dulap pentru seringi şi ace diferite; 9. Dulâpior cu creme, gchiri etc. pentru practica curentă; 10. Eprubcte Westcrgrecn. stixuri pentru urină, aparat dozat glucoza; 11. Microscop; 12. Pupincl; 13. Tcrmostat; 14. Casolctă chirurgicală (pensă Pean, pensa Kochcr, pensă anatomică, foarfccă); 15. Defîbrilator elcctric (în cazul practicării EKG dc efort). B Team -ul adiacent cabinetului practicianului: 1.Radiolog (tchnici curente: plămâni, sinusurile feţei, coloană, tranzit baritat (stomac, intestin subţire), irigografic, căi biliare, calotă craniană, extrem ităţi), CT, MRT; 2. Ginccolog: 3. Urolog; 4. Neurolog; 5. Cardiolog -EKG - efort -EKG - RRy'24 ore -Catetcrism -Echocardiogramă; 6.Endoscopic (stomac, intestin, căi biliare); 7.O.R.L.; 8. Oftamolog; C Etapa următoare: spitalul P.S: Salvarea cu funcţie permanentă între 20™ - 8™; scrviciul de gardă asigurat dc mcdicii teritoriali (generalişti + specialişti) prin rotaţie. Abordarea spitalului - prin staţia de salvare , - direct (pompieri), - taxi = sunat spitalul. 9. Ortoped-reumatoiog; 10. Dermatolog; 11. Chirurg general; 12. Chirurg vascular, flcbolog; 13. Endocrinolog (eventual); 14. Psihiatru - psihoterapeut; 15. Genetician (eventual); 16. Scxolog; 17. Pneumolog: Ro-plămâni gasomctric (BGA)- spirometrie + rezistenţă ctc.(body test) - bronchoscopic, teste alcrgiec; 18. Izotopist: tiroidă, miocard, splină - ficat, schelet, rinichi, plămâni;
 24. 24. V ÎNDREPTAR DIAGNOSTIC PENTRU MEDICUL PRACTICIAN (Medicină internă, medicină generală) A. îndreptar diagnostic topografic01 B. îndreptar diagnostic pentru alte grupe de boli din medicina internă11 A. ÎND R EPTA R D IA G N O ST IC T O P O G R A F IC (Regiuni topografice folosite în cursul expunerii) A, Capui. 1. Vcrtex; 2. Rcg. Temporo -Parietale: 3. Rcg. Occipitală; 4. Faţa; A2Reg. Cervicala (gâtul) 1. Ventral 2. Lateral 3. Ceafa AyXIem bnil superior. 1. în general 2. Umărul 3. Braţul 4. Axila 5. Cotul 6. Antebraţul 7. Mâna A4M em brul inf. 1. în general 2. Reg. Inghinală 3. Triunghiul femural 4. Coapsă 5. Genunchi 6. Gambă 7. Picior ,.Toracele: 1. Perete toracic " 2. Sân 3. Căi aeriene 4. Cavitate picurală 5. Plămâni 6. Mcdiastin 7. Coloana vertebrală toracală _____________ 8. Cordul ____________ Rcc om andăm cititorilor ca entităţile nosologicc cuprinse în acest capitol să 11c supuse următoarelor operaţiuni: . Realizarea rezumatului lor- folosind în acest scop tra latele de specialitate ce inspiră încredere , şi în tocm irea pentru ecare a unei fişe rezumative. . De recitii „la caz" (în func^e de patologia oferită în practica dc zi cu zi de către pacienţii dumneavoastră), . De adaplat catalogul (extensii, comprimări) în raport cu specii]euI patologiei locale. . livcnlual ordonarea fişelor într-im Uşier global. I. Aceste entităţi se pretează mai puţin la o ordonare topografică şi la un diagnostic in limitele unui cabinet. . Frecvenţa lor în practica curentă este mult mai mică. Cu toate cele de mai sus. supunerea lor la operaţiunile notate la prima categorie de afecţiuni (V A) este recom andată > a lungul practicii medicala a fm-ăriihi A^Abdomenul: 1.Abdomenul acut 2. Esofagul 3. Stomacul 4. Duodenul 5. Intestin subţire 6. Ccc - apcndice 7. Colon 8. Ficat 9. Vezică biliară 10.Splină 11. Pancreas 12. Vase mari abdominale 13. Rectul - anusul 14. Sigmoîdul 15. Linia albă A 7Aparat urogenital 1. Rinichi 2. Căi urinare 3. Genital masculin 4. Genital feminin 5. Prostată A,; Regiunea lombo-sacrată 1.Coloana vertebrală lombară 2.Alte boli cu proiecţie regională 3.Regiunea sacro - coecigîană
 25. 25. Al.CAPUL: 1. Vcrtcx 2.Regiunea temporo-parietală 3.Regiunea occipitală 4 .Faţă 1.i ’ertc.x: a.alopccia (boli cutanate - boli ale părului) b.chistc e.eezcmc (uscatc, scborcicc) d.psoriazis c. paraziţi 1.Regiunea temporo-parietală'. a. migrene (hcmicranic) b.ncvralgii (Amolditc - radiere), c.arterita temporală (boala. Horton) {"boală cu eclule gigante") d.ateroselcroza vaselor tcmporo-parietale. î .Regiunea occipitală: a.nevralgic Amold (C2) b.adenopatii (rubcolâ / satelite: oto-mastoidite, piodermite locale) t. Fa[a: a.Ochii-conjunctivite- blcfaritc -edem palpebral (alergie, inflamaţii, boli edematoase generale) -xantelasma- arc senil -cataractă -cxoftalmic (constituţională, hipcrtiroidic. tumori) -mioză (miopie, glaucom tratat) -midriază (hipermetropie, glaucom netratat, intoxicatic cu atropină) -sdr. Claude-Bcrnard-Homer (mioză, fantă palpebrală îngustă, cnoftalmic) -miastenie gravis (ptoză palpebrală intermitentă, strabism, diplopic) -ictcr -hcmolitie (talasemii, Mculcngracht) -mecanic (litiază, tumori ficat, tumori căi biliare, oddită stenozantă, tumori cap pancrcas, cte) -hepatită acută, cronică, ciroză b. Nasul: -rinite: vasomotorii- alcrgicc (polipoze). purulente (mierobicnc)- rinita sicca; -epistaxis: criza hipertensivă- scncctutc- pata vasculară endonazală Kissclbach -polipi; -cutis: rinofima. cpitclioamc, bazalioame; c. Urcchilc -pavilion: cczcmc, lupus, chistc, micoze: -otite externe- otite medii; -mastoidite: acute/ croniec; -articulaţia tcmporo-mandibulară: artrită, artroză, subluxaţic, luxajic; d. Facies - eczeme, micoze, canccr (cpitclioamc. bazalioame), lupus, dermatoze; - paralizie facială pcrifcrică;
 26. 26. - pcrlcchc (angulus infectiosus, zăbaluţa); - cloasmă; — - edem Quinekc. c,Nevralgie trigemen f.Sinuzitc: vasomotorii- alcrgicc (rinosinuzilc, rinosinobronsite), microbicnc P.s. -explorare: echo, RX, ORL. g.Cavitatea bucală -buze: herpes (febră, viroză), bazalioame, chcilitc traumatice, edem (Quinckt -limba: saburalâ (dispepsii), tumori, poliglobulic (cianoticâ); -glande salivare: sialoadcnitc, litiază, stenoze, sdr. Miculicz (LLC); -tonsilc: tonsilite (ac., cr. criptice), tumori, rest tonsile (postamigdalcctomic). -dentiţie deficitară: malnutriţie, diabet, deficit dc absorbţie, boli cronice cons -parotidite virale (oreion, ctc.) A2. GÂTUL 1. Ventral a. glanda tiroidă- 1. guşă gr. 1, 2, 3; difuză- nodulară, eu-/ hipo-/ hipertiroidizat; 2. tiroidite - acutc (de insotire) -subacute: dc Qucrvain -cronicc - Hashimoto -Riedei (limfoeitară) 3. canccr tiroidian b. a, carotide: stenoză = gr. 1 (asimptomatică); gr. 2 (A.I.T.); gr. 3 (A.I.P.) (prelungite), ictus; gr. 4. tablou neurologie constituit, dc durată; c. adenopatii cervicale- metastaze: planşeu bucal, limbă, faringe, tiroidă, laringe; - limfoame maligne; - boli virale; d. laringe - laringitc acutc, cronicc; - noduli corzi vocalc; - tumori: obstructivc, infîltrativc.; c. torticolis = contractură spastică unilaterală (muşchiul SCM + m. cefei + supraspin 2. Lateral (spaţiu Velpeaux) a. claviculă: fracturi, artrozele extremităţilor; b. coaste ccrvicaic; e. proccsc plcuralc: paliipicuri te apicalc (rctracţic); d. procese pulmonare: - atclcctazic lob apieal (canccr apica! Pancoast- Tobias); - emfizem pulmonar- pneumotorax (bombarc); - pneumonii apicalc (b. Fricdiendcr); - sdr. mediastinal (bombarc); - adenopatii- unilaterale: Hodgkm, sareom metastaze (sân, faringe, stomac Yirchow) - bilaterale:boli virale, leucemii limfatiec ; 25
 27. 27. c. vene jugulare - staza: insuficienţă dreaptă (cor pulmonalc), globală, sdr, mcdiastinal. - reflux hcpato-jugulan - pulsaţii jugulare (insuficienţă tricuspidiană); 3. Ceafa a. deformaţii osoase: rectitudine, hipcrlordoză (sdr. cervical); b. eonlraetura spastică a musculaturii ("tension headacl^c","Vcrpannungskopfsc!^mcrz,,) c.pielea: furuncule, eelulitc, noduii reumatici ("reumatismul părţilor moi"), Wcichtcilrbcuina"= fîbromialgii: d. mialgii, miozite; e. hernii discale (neuraigii ccrvico-occipitale): f. traumatisme (auto), distorsiuni ("Schlcudcrtrauma"); g. spondiloză, spondilartroză; h. hipertensiune intracraniană (reiioarea cefei): acută {HTA, meningită ac.), cronică (tumori) A3. MEMBRUL SUPERIOR 1.In genera! (privire globală) a. nevralgia ccrvico-brahială (spondiloza + hernii discale, spondilitc infecţi oase, metastaze vertebrale, sdr. centurii scapularc (coastă ccrvicală, costoclavicular, sealenie), sdr. ceafa- umăr; b. nevralgic paroxistică nocturnă; e. edem - limfatic după Halstead (mamcctomic + cvidarc ganglionară homolatcralâ), sdr. dc compresie mediastinală); - vcnos-sdr.compresic mediastinală. -sdr. Paget-Schrotter (tromboză v, axilară+ v. subclaviculară apărută după efort = "tromboză de efort"); d. arterite obliterante; c. pareze- paralizii (A.I.T.-A.l.P.); f. miastenia gravis (vizibil mai ales la nivelul braţului, la ridicarea mâinii); g. m. Parkinson- tremor senil. I.Umărul a.periartrita scapulo-humcraiă (PHS) (cu varianta "pcritcndinca calcarca"- sdr. Duplay); b.omartroza; c.artrite (postpuncţionale); d.sdr. dc hipcrabducţic (Wright) (parestezii, dispariţia pulsului radial) - cauzat dc comprcsia plexului brahial, arterei - venei brahiale între apofiza coraeoidă şi m.pccioralis minor; c.sdr.manşctei rotatorilor (in. subscapularis, supra - infraspinos, teres major, teres minor); f.tcndiniia rotatorilor (impingement- sdr) (cauza: tcndonul supraspinosului strâns între capul humcrusului şi aeromion. întâlnit la jucătorii dc tenis, baschet); g.bursite (subdcltoidiană, subacromiană, coraco - brahială); h.întinderi musculare- rupturi musculare; '.Braţul a.procese musculare (mai frccvcnt bicepsul) -întinderi, rupturi, dezinserţii -tenomiosite -miopatii- seapulo- humcralâ juvenilă - ERB -facio- seapulo- humerală = Dcjcrinc - Landouzy b.proccse osoasc-fracturi -tumori (sarcom Ewing = tumoră+ critcm+ ancmie+ VSH crescut) e.procese vcnoasc: tromboflebită superficială după injccţîi i.v. sau transfuzii
 28. 28. ţ-/l a.hidrosadenite b.cchililc c.adenopatii -inflamatorii (secundare, satelite); -boli dc sistem (leucemii. Hodgkin, limfosareom); -metastaze (sân, bronhii, mediastin, abdomen); P.s.: gi'upe ganglionare- ventral, dorsal, central, brahial, apical. .Cotul a.artrită: b.artroză; c.bursitc: bicipito-radială-subcutanată olccranianâ; d.cpieondilitc: radială (laterală) - eubitală (medială); e.cxostoze olccranicnc; f.fraeturi; g.l uxaţii; h.hemartroză (hemofilii, traumatice); 6.Antebraţ a, fracturi: eubitus, radius, (în flexic, în extensie - Poutcau - Collcs), palmare ; b. miotendopatii; e. bursite: d. tenosinovite; e. iimfangite (răni la mâini, erizipel); 7. Mâna a. cezemc Je contact (nichci, cobalt), eczema cronică; b. tendinite palmare, digitale; ■ c. artroze; radiocarpiană, Heberden-Bouehard, rizartroză (artroză policclui); d. artrite sceundarc (+ limfangită), boii dc colagen: PCE, sclcrodermie (selcrodaetilic), psoriazis (interfalangicne distale); e. panariţii-onixis, perionixis; f. micozc: unghialc, intcrdigitalc; g. sdr. Raynaud în -boli ale centurii scapularc; -boala Raynaud; -eolagenoze; -boli hematologice; poliglobulie, aglulininc la rcce, crioglobuline; h. cianoză digitală -insuficienţă cardiacă dreaptă, globală; -acroeianoză (distonic vegetativă); -boli hematologice; poliglobulie, aghitininc la rcce, crioglobuline, sdr.Cassidy-Schollc (carcinoid intestin subţire + metastaze) i. critromclalgia paroxistică; j. sdr. Dupuytren (de tunel earpian- nv. median); k. sdr. dc lojă Guyon (nv. radialis profundis) - {atrofie interosoasă); A4. M EM BRUL IN FERIOR 1. In general (privire globală) 'â. nevralgic lombo - sciatică (L 5-S 3) -hernie discală -proccsc foram inalc (gaura intcrvertebrală): tumori, spondilofitc, edem, fracturi, varicc -inflamaţii (neurite): diabet, alcool, intoxicaţii (Pb); b. edem -venos (insuficienţă cardiacă, tromboze venoasc (micul bazin. v. femurală), compresii venoasc (tumori pclvinc) -limfatic: tumori în micul bazin, limfangite eareiuomatoase; 4.A.i!a 27
 29. 29. e. nevralgia pareslelică (nocturna), (compresii. alcoolism); d. arterite obliterante (trombangeita oblitcrantă - b.Winiwarter- Bucrger; artcrioselcroză oblitcranlă); c. alte procese vasculare arteriale: tromboză acută, embolie arterială; f. parc/c- paralizii (A.i.T.; A.I.P.. accidente vasculare ccntralc); monopareze (A.i.T.), paralizia nv. sciatic poplitcu extern (flexia compromisă), sau intern (extensia piciorului compromisă); g. miastenia gravis (mai frecvent cu interesarea m. coapsei şi dc aici tulburări de mers); h. amputaţii, cicatrici postfraeturi; i. polîncvrită: diabetieă, alcoolică, nutriţională; 2. Regiunea inghinală a. icndinitc, tendinoze (ligament Poupart); b. nevralgie inghinală; c. hernie inghinală; dircctă (externă), indircctă (internă) d. funiculite (cordon spcrmatici; e. întinderi, rupturi; f. edem; tromboze vv. genitale (frccvent epididim), ncoplazii genitale; g. micozc plică inghinală; i. ganglionul Cloquc- Roscnmullcr: metastaze organe genitale, limfoamc. boli venerice; 3. Triunghiul Iui Searpu (ligament inghinal- m.sartorius, m. adductor mijlociu), (planşeul triunghiului: m. psoas+ m. pcctincu); a. adenopatii regionale; boli vcncricc- inflamaţii genitale, metastaze (tcsticol, uter, ovar), boli dc sistem (leuccmii. limfoamc maligne): b. boli vcnoasc: dilatarea crosci venei safenă magna; e. boli arteriale: tromboze arteriale (a. femurală), arterite, embolii, compresii în micul bazin d. sdr. adductorilor (magnus, minimus, brevis, longus,m.pcetincu).; P.s.: Simptomatologie: tumefacţie, dureri la athhtcţie (patinatori, gimnaşfi, eîc) c. cicatrici, hematoame organizate (postcatetcrîsm a.femurală - Seldingcr); 4 .Coapsă a. articulaţia coxofcmurală: coxite- coxartroză, eoxalgii (inegalitatea m. inferioare), pcricoxitc- fracturi dc cap femural, bursite (între ilio-psoas şi capsula articulară), tro han teri te (perioştite trohantei' major); b. coapsă propriu-zisă: -muşchi: întinderi, rupturi, miozite, miopatii (coxofcmurală: Laydcn-Mocbius cu afectarea centurii pclvi- sacro- lombare); -os: fracturi, ostcosarcoame, metastaze; -părţi moi: hematoame; -vene - flcbita superficială (safena internă) - raritate: tromboză profundă; -artere: arterite oblitcrantc (frecvent artere sclerotice); -nevralgii: femurale, mcralgia parestetică (nv. femuro - cutanat extern). 5.Genunchi a. deformări: genu varum (), genu vaigus(X), genu rccurvatum, genu laxum; b. gonalgii la displazii patelarc; c. distorsiuni (traumatice dc genunchi - frccvent cu hîdrartroza sau hemartroză) d. gonartrozâ (laterală, mediană, retro pate Iară) +/- hidrartroza (gonartroză,,activată,V,mcălzită") e. artrite: purulente (sepsis), bactcricnc (yersinioza, sdr.Reitcr), boli reumatismale (RAA, peri arterita nodoasă), psoriazis, boli digestive (m, Chron, colita ulceroasă); f. meniscopatii: - iritaţic, leziune, ruptură; - medial, lateral, dreaptă, stângă; 28
 30. 30. li. i. i- k. I. m . n. o, P- - ■ - hidrartroză; fracturi: patelă, condilii femurali; bursite: prepatclară, infrapat clară profundă; ni. quudrieeps: întinderi, rupturi; tendopatii (întinderi, inflamaţii, rupturi qvadriccps); tendopatia de inserţie "pes anscrinus" (m.semitcndinos, gracilis, sartorius); fosa popii tec: - tromboza v. poplitcc -ehiste Baker (scroase) artcritc(...) hemartroze (traumatice, hemofilic); flebite segmentare superficiale (mediale); varicc superficiale (mediale); 6. Gambă a. boii cutanate: cczemc, ulcus cruris (90% venos, 10% arterial), nevi pigmentări, cclulitc, erizipel, sdr.postflebitic (induraţic, cczcme, pigmentări, atrofii cutanate, ulccraţii) b. edeme: cardiace, venoasc, renale, limfaticc; c. boli vasculare -arteriale (sdr. dc ischemie periferică), b.Burgcr, periarterită nodoasă. arterită aterosclcrotică; -venoasc- varicc (superficială, profundă) ± insuficienţă venoasâ ± insuficienţă limfatică - trombofkbită superficială, profundă, migratoare (sdr. paraneoplazic); -Iimfangite (secundare); d. boli osoase: -fracturi: peroncu, tibic (în spirală), malcolarc (interne, externe); -osteite, ostcomiclite; -tumori: ostcosarcom Ewing (tibic); -periostite. periostoze (sdr.de crcastă tibială anterioară); -sdr. protuberanţei anterioare a tibîcî (ostconccroză) (= sdr. Osgood -Schlattcr); -boli musculare, întinderi (m. sol car), rupturi, dezinserţii achilicnc; c, boli neurologice: -nevralgii (sciatic, sciatic poplitcu extern, intern); -pareze, paralizii; -polincviite (varianta: Buming fcct = jamb sans repos = rcstless legs = boala picioarelor neliniştite) 1.Piciorul a. boli cutanate - micozc(intcrdigitalc, onicomicozc) - cczcme . - veruci plantare - hiperhidroză (hipersudoraţie) P.S.: varianta lupercheratoză descuam ativă - erizipel (poarta dc intrare) - cclulitc b. edeme: venos, inflamator, limfatic; c. boli vascularc: -arteriale: arterite oblitcrantc (b.Burgcr, periarterită nodoasă, arterita aterosclcrotică) -vcnoasc: flebita profundă, (semn iniţial: dureri plantare) -sdr. Raynaud; d. boli ostco-articulare 'deformări- platfus, cquin, ctc. -degete în gheară, în ciocan, halux valgus; -artrite- secundare infccţioasc (erizipel, plăgi infectate) -eolagenoze (rarităţi) -infccţioasc primare: Ycrsinia, sdr. Rcitcr 29 ■
 31. 31. -mctabolicc: gută. (Ps. hulubel -artroze: haluce. tars, mctatars -distorsiuni ale articulaţiei piciorului {talocrurală} ± hematom local -exostoză caleaneană, periostozc -bursîtc: calcaneană, supraachiliană -achilodinie ("tendinita dc televizor")-* tendinita -» impregnare calcară^- ruptură -tendinite plantare (m. Bechtcrcw) + exostoze A5. TORACELE 1.Peretele toracic a. deformaţii: - rahitic,” în pâlnie . ctc; - bombat (emfizem. pneumotorax), - retracţii (ateleetazii) b. boli entanate: herpes, pitiriazis versicolor, edem, circulaţie colaterală (sdr. mcdiastinal); e. schelet: - artroze stemocostale (II, 111) {sdr. Tictzc); - artroze stemoclavicularc, xifoidodinic; d. nevrite intcrcostale (pct. Valleix); c. cicatrici: by-pass. postmcdiastinoscopic; d. tulburări dc ritm şi frecvenţa respiratorie: mai freevent: 1.comc mctabolicc; 2.accidcnte vascularc ccrcbrale; 3.sdr. dc hîpervcntilatic; 2.Sânul a.inflamatorii -mastita acută -canccr inflamat b.bolî cutanate: micozc (± suprainfectatc) submamare c.tumori benigne: fibroamc, lipoame, chiste —> mastoza chistieă Rcclus d.tumori maligne: adcnocarcinoame. chistc degenerate malign P.s.: - cel m ai frecvent cancer la fem ei; - cel m ai des localizat in 1/4 supero-lateralâ; - sem ne locale: eritem, edem, durere, retrac(ia mamelonului, "piele de portocală metastaze: axilare honio- contvalaterule, sttpraclaviculare 3. Cai aeriene a.trahcitc- traheobronşită acută (etiologic: virală, bactcriană- strcptococ, pncumococ, hemophilus influcntze, morcllia eatharalis, mycoplasme, ehlamydii) (anexa 5) b.bronşite cronicc {etiologic: idem^ stafilococ+ cnterococ sau alţi germeni Gram negativi) c.BPOC {COPD - chronic obstructivc pulmonal discase) d.astm bronhie (endogen- exogen; alergie- ncalcrgic) c. bron^icelazii f. tumori- trahealc: adenom- adenocarcinom bronhopulmonar (carcinom bronşic) *formc histologice: - nediferenţiat - celulc mici (boabe dc orez) - celuic mari - diferenţiat -epidennoid (spino-/ bazocclular) -cilindro- cubic (trabccular, glandular: adenocarcinom) - forme speciale -stroma remaniată -bronho- alveolar 30
 32. 32. 4 .Picura a. pleurile useatc (plcurodinic); b. pahiplcuritc (postplcurezie, postpneumonii); c. sdr.lichidian - transudat (hidrotorax), (insuficienţă cardiaca) - cxsudat fplcurczic): parapncumonicc, infarct pulmonar, ncoplazicc, operaţii cardiace, post infarct; d. tumori: mezoteliom (azbest); c. pneumotorax; Plămânii a. pneumonii - lobarc (microbicnc), segmentare - microbicnc (streptococ, pncumoeoc, stafilococ, Gram negativi) - atipice: virale, clamydii, mycoplasmc b. plcuropncumonii; c. ateleetazii; d. fibroze pulmonare; c. cmtizcm pulmonar: esenţial, obstructiv; f. boli interstiţiale: -pneumoconioze (azbestozâ, silicoză) -etiologic ncclară: sarcoidoză, boli dc colagen, chimioterapie, iradiere; g. plămânul dc stază (raritate in zilele noastre) h. infarctul pulmonar: embolie, trombozâ; 6M ediasiinul a. emfizem - în cadrul pneumotoraxului - postbronhoscopic b. tumori (sdr. compresie mediastinală manifestat frecvent prin; edem, circulaţie colaterală (comprcsic VC1), răguşeală (nv. laringcu inf., recurent), sdr. Claude-Bemard-Horner (comprcsie simpatic cu paralizia lui), pareză frcnicâ, etc) P.s.: Originea compresiei: -1. mediastinul anterior: guşă plou;antă, limoame, limfoame maligne, m etastaze -2.med. mijlociu: anevrisme, limfoame, metastaze, diverticuli esofagieni -3.med. posterior: ueitrinoame, imtrojibroame 1. Coloană toracală a. deformări: cifoze (morbus Schcucnnann = cifoza juvenilă; consecinţe tardive la adulţi, noduii Schmorî), scolioze, rectitudine; ’ b. spondiloza - spondilartrozâ "sdr. toracic"; c. spondilitc (spondijartrite intervertebra le ± spondilofite), M.Bechtercw, tuberculoză, ostcomiclită, psoriazică, purulente (rarităţi); d. metastaze; c. boli dc sistem: miclom multiplu (boala Rustitzky-Kahlcr); f. discopatii: noduii Schmorl (prolaps), hernie discala, hernie liberă; g. discitc: tuberculoză, bruccloză. sarcoidoză; h. osteoporoza: tasări, fracturi dc corp vertebral; 8. Cordul a. pcricarditc -acute (mio- pericarditc) (idiopatică FriedIer virală, posti nfarct miocardic, eolagenoze (lupus. CP), postoperative cardiace (pcricardiotomic, post by-pass, post anevrism cardiac) ’ -cronicc: Panzerherz (constrictiva) (nu mai există) b. miocarditc acutc: virale, bacteriene (febră reumatică), toxice (chimioterapie) 31
 33. 33. c, mioeaidiopatii -dilatati vc -obstructivc (stenoză idiopatică subaortică hipcrlrofică) -endocrine: hipotiroidic, hipcrtiroidic, carcntîalc (vit. B). alcoolică -poslchimioterapic d. cardiopatie ischemică: -angin a pcctoris (stabilă); angina Printzmctal; angina paradispncică (Gallavardinj; -angină instabilă (prcinfarct, crcsccndo angina, de novo angina); -infarctul miocardic; c, cndocarditc - acute: RAA; - subacutc = lentă (O slcr); f. valvulopatii - stenoză + insuficienţă aortică; -insuficienţă mitrală (hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă, post-I.M.A.); -stenoza mitrală (raritate); -insuficienţa tricuspidă (insuficienţă dreaptă, globală); -stenoză tricuspidă (raritate); -valvulopatii pulmonare (rarităţi); -insuficienţă mitrală prin prolaps valvular, disfuncţie dc mm. papilari P.s.: la auscidtafie: clic mezosistolic. g. tulburări dc ritm 1. tulburări dc ritm sinusal; tahicardii, bradicardii, aritmie respiratorie, aritmie nerespiratorie 2. tulburări dc cxcitaţie: -supra ventricul are -cxtrasisole -tahicardie paroxistică (Rouveret) -flutter, fibrilaţie -ventriculare -extrasistole -tahicardie paroxistică -flutter, fibrilaţie 3. tulburări dc conducere: 1. -bloc gr.I <pq >0.20”) 2. -bloc gr.II - Mobitz I (perioade Wcnckcbach) ~ - Mobitz II 3. -bloc IU (complet), (trifascicular) (4+7) 4. -BRD 5. -hcmibloc anterior stâng (fascicular) 6. -hcmibloc posterior stâng (fascicular) 7. -BRS (5+6) 8. -sindrom W PW (Wolff - Parkinson - Whitc) 9. -sindrom LGL, (Lown - Gcnong - Lcvinc) 10. -sindrom de sinus carotidian 11. -sick- sinus- syndrom (sindromul tahicardic- bradicardie) 4. sindromul Adams- Stockes -asistoiic -tahicardii -supraventriculare (raritate!) -ventriculară -flutter ventricular -fibrilaţie ventriculară P.s.; Indicaţie de urgenţă: pace- m aker d e m a n d P M ” h. aorta - anevrism (varianta disccantă) -atcroscleroza{± caieifieări valvularc aorticc —>stenoză aortică) 32
 34. 34. i. hipertensiune arterială -esenţială -secundară - renală - stenoză a. renală (rcnovasculară) - glomcruioncfrita cronică tip Ellis II -endocrină - feoeromocitom - Cushing - hiperaldosterism primar {m. Conn) - hipertiroidic -cardiace - valvulopatii aorticc - bloc grad IU -atcrosclcrotică (sistolică) P.s.: Patogenie complexă: - HTA +diabet - graviditate - contraceptive j. boli congenitale cardiace 1. prim ar necianotice: -cu şunt: - dcfect septal atrial (DSA) - dcfect septal ventricular (DSV) (boala Roger) - sindrom Lutcmbacher (DSA + stenoza mitrală) -fară şunt: - stenoză aortică (supravalvulară, valvuIară, subvalvuiarâ. subvalvulară hipcrtrofică idiopatică) - stenoze pulmonare - stenoze de istm aortic P.s.: Reacţia Eisemueuger: inversarea ştiutului din stânga- dreapta în dreapta-stânga —> cianoză tardivă ' 2. prim ar cianotice -tetrada Fallot {DSV, stenoză a. pulmonară, dextropoziţia aortei, hipertrofia ventriculară dreaptă) -triada Fallot (DSA, stenoza a. pulmonară, hipertrofie ventricul drept) A6. ABDOMENUL 1. Abdom enul acut a. epigastru: ulcer perforat, pancreatita acută, tumori eardiacc sau fundice perforate, perforaţii în afecţiuni erozive ale esofagului inferior (ulccrc, tumori, eroziuni dc reflux). Dd: IMA inferior b. hipocondrul drept: colccistită acută (hidrops, purulentă, colcperitoncu, perforată), ulecr (duodenal, piioric, antrum-perforat), diverticul duodenal perforat, volvulus gastric, pileflcbită, tumori flexura colică dreaptă perforată. Dd: plcurită dreaptă, pielită acută, colica renală dreaptă. c. hipocondrul stâng: ulcer gastric perforat, canccr colic perforat (flexura colică îicnală), pancreatita acută (coadă pancrcas), ruptură dc splină, tromboză v. splenică (sindrom Frugoni) (Dd: idem pct. b.) d. mezogastru: hernie ombilicală strangulată, apcndicită acută (atipică), pancreatită acută, tromboză mczcntcrică (infarct mezenteric). pileflcbită. c.fosa iliacă dreaptă: apendicită acută, anexită dreaptă, torsiune sau ruptură dc chist ovarian, ccc perforat {tifiite, tumori), m. Croim perforat, hernie inghinală internă încarcerată. Dd: calcul ureteral drept juxtavezîcal. 33
 35. 35. f. fosa iliaeă stângă: Mcekclita acută, ancxitâ stângă, torsiune sau ruptură chist ovar ian stâng, volvulus sigmoid, di veri icu li colon perforaţi, tumori colon perforate, hernii interne încarcerate. Dd: calcul stâng; g. hipogastru: rupturi dc vczică (supraumplcrc, paralizii), sarcină extrauterină ruptă, sdr. Lcrichc (troniboză bifurcaţic aortă), perforaţii vezică urinară (tumori), urosepsis (prostatite scpticc). Dd: retenţie acută dc urină; h. difuz: peritonite difuze, ilcus acut. Dd: pseudoilcus acut (uremie, hipopotascmic extremă). P.s.. Dd: Pseudoabdomenul acut (pentru practician) 1. prccoma diabetică 2. porfiria acută 3. hipcrlipcmii esenţiale 4. uremie 5. hcmoliză acută (cx. hcmoglobinuria paroxistică nocturnă: sdr. Marchiafava - MichcSi) 6. plcurezic (diafragmatîca), pneumonia de lob inferior 7. eistopiclitc acutc 8. colici ureterale 9. crize dc tetanie 10. criza ncuroticâ ± isterie 11. stază hepatică acută 12. infarct miocardic inferior 13. intoxicaţia eu Pb, Thaliu 2, Esofagul a. esofagite acutc (microbiene, chimice, fizice) b. esofagită dc reflux (“ Barrct- esofagită”)’ (std. 1- IV) c. tumori: adcnocarcinomul d. hemii hiatalc - axiale+ brahiesofag - para csofagicnc - mixte e. achalazie (mcgacsofag) f. varicc csofagicnc g. divcrticuli - propulsie (Zcnkcr) - retracţic (Rokinsky) h. sdr. Mallory - Wciss i. sdr. P lum m er- Vinson {P.s.: Anemieferiprivă) j. inel Schatzki (Rontgcn) k. infiltraţii csofagicnc: sclerodcrmic (esofag de sticlă) 1. perforaţii: a, b, c, g. h 3. Stomacul a. gastrite ± duodenite acutc (virale, microbicnc, iritaţic mecanică, chimică, ctc.) b. gastrite cronicc: tip A (corpul gastric —>anemie pernicioasă), tip B (untrum piloric: ± Hclieobactcr Pylori). tip A + B c. ulcer gastric, duodenal = sdr. Zoiiingcr- Ellison (gastrinom sau tumori loealizatc în pancreas sau duoden) P.S.: sdr. Wenner- Morrison: poliadenoame: hipetplazia celulelor tip G, w tractul gas tra­ iulestiim! d. boala Mcnctricrc (gastropatia hipertrofică gigantă) P.S.: gasiropatic exudativă+ edeme hipoproteinemice c. non uIclis dispepsic (dispepsia neuleeroasă) 34
 36. 36. L/j Dispepsiu esenţială (stomac iritabil) cu variante: - dc reflux (pirozis, cructaţii) - dîsmotilitatc (plenitudine, saturaţie prccocc, greaţa, vărsaturi, cpieastralgiî. mctcorism); " ' - uleeros: dureri noctumc, diminuate dc mâncarc; - biliar: dureri în hipocondru drept, plenitudine, mctcorism, intoleranţă la grăsimi. f. tumori gastrice - benigne: fibroame, lipoamc - maligne: carcinoamc, sarcoamc g. stomac operat (vagotomic selectivă Dragstcadt antrotomic+ piloroplastic. Pcan Bilroth I, Pcan Bilroth II): 1. ulccr jcjunal (pcptic) 2. sdr. “dc stomac mic” 3. sdr. dc ansă aferentă 4. sdr.dumping: precoce, tardiv 5. sdr. de maidigestie 6. anemie: Fe, Vit B 12 7 .gastrîtă dc reflux alcalin (din duoden) 4. Duodenul - duodenite acutc, cronice - divcrticuli duodenali - ulccrduodenal . Intestin subţire - enterite acute (gastroenterite), cronicc (infccţioasc, toxice) - divcrticulita Mcckel - maidigestie, malabsorbţic (cntcropatic la gluten, intoleranţă la lapte l ■*ilcus - mccanic * dinamic (paralitic) - boli inflamatorii: licita terminală (morbus Crohn) - tumori- adenoamc, carcinoid - boli vasculare - sdr. de pensă mezcntcrica - infarct intestinal 6. Cec- apendice - apendicite acutc, cronice(?) - tiflitc acutc, cronice (granulom cozinofil, coafcctare în m. Crohn) *tumori: adenoearcinoamc - dispepsii de fermentaţie - eaccum mobile- syndrom (sdr. dc ecc mobil = sdr. dc ccc dureros) 7. ColonuI - colite: acutc, cronicc, infccţioasc, parazitare, intoxicaţii, abuz dc iaxative, iradiere - colon iritabil (spasticum) ’ ~ constipaţic cronică: colon spastic, aton, clongatum - dispepsii de fermentaţie, dc putrcfacţic -colită ulccroasă: proctitc, proctosigmoiditc, colită stângă (până la flexura Îicnală), subtotală, (+colon transvers), totală, totală + ileon terminal (Backwash ilcitisj ' - polipi- beningni: mctaplazic, inflamaţic (= pscudopolipi în m. Chron, colita ulccroasă) - maligni: adenoame, a, tubularc, a .viloasc - divcrticuli - asimptomatici - simptomatici: inflamaţic, sângcrarc, perforaţie; - cancer colic - drept (cccal, asccndcnt, flexura dreaptă) - colon transvers - colon dcsccndcnt (flcxură Îicnală, sigmoid, rcctal, anal) - volvulus sigmoidian 35 i
 37. 37. - prolaps rcctal P.s.. sindrom reda! (dureros): hemoroizi tromboza(i, fisuri anule, stricturi, abcese, fistule, proctostazd. prolaps, ele. - infarct colic (a. mczcnlcricc, a. colicc. ctc} K. Ficatul a. hepatite - etiologic - virus hcpatitic A. B, C, D (delta), E, ctc. - alte virusuri: mononuclcoză infccţioasă, virus citomcgalic, rujcolă, coxackic, herpes, ctc. - granulomatoasc: sarcoidoză, bruccloză, parazitare - toxice (hepatopatii): alcool, ciuperci, veninuri, ctc. - autoimune: lupus, iupoidă - eolestaticc (prin staza mccanică primară sau sccundară) - evoluţie: acutc, persistente (portale), cronicc (varianta agresivă, activă) - forme clinice: anictcricc, fulminante (nccroticc, atrofia acută Rokitansky), tranziţie cătrc ciroză b. hepatoze (toxice) - nutriţie deficitară (ficat gras Fcttlcbcr) - tezaurismoze - toxicc: alcool, medicamente - cauze mixte (ex. alcoolism) P.s.. Forme particulare: a) colestatică! b)fic a t gras+ citoliză- Fettkberhepatitis c. ciroză hepatică - posthcpatitică (virus B, C, D, E) - alcoolică (toxică, nutriţională) (Anexa 9) - hemocromatoze (mai frecvcntă în hemosideroze) - stază - sangvină: insuficienţă cardiacă - biliară - primitivă (Gîlbcrt —Hannot) - secundară (colangite), stenoze, tumori, calculi P.s.: Variante clinice - hipertrofică, atrofică (Lacnncc) - compcnsată: parenhimatos, vascular - decompensată: parenhimatos, vascular (ascită) d. tumori - beninge: chistc (banale Ecchinococus), hemangioame, fîbroamc, lipoame - maligne: hepatom Hannot, cholangiom c. inflamaţii: abccsc solitare, multiple (sepsis) f. ficat dc stază (± reflux hepato-jugular) g. sindroamc generale: 1.Icterul a. hipcrproducţic (vezi anemii hcmolitice) (Anexa 6) b. hcpatocclular - preluare (polul hcpatovascular al hcpatocitului + transport cătrc mierozomi): morbus Meuiengracht, hepatite, cirozc - conjugare: icter Criglcr Najar -eliminare (la polul biliar al hcpatocitului), Dubin Johnson, Rotor, anaboliee, sarcină, hepatite, cirozc - eliminare în căile biliare: cîorpromazina, ciroza biliară primitivă c. mecanic (colcstalic)- intrahcpatic (cholangită) - cxtrahcpatic (litiază coledoc, stenoze căi biliare, odditc stenozante, tumori cap pancrcas, pancreatite cronicc) 2. Insuficienţă hepatică —>comă hepatică 3. Hipertensiune portală - compcnsată - decompensată (varicc csofagicnc, hemoroizi, ascită) 36
 38. 38. P.s.. M ecanisme (fiziopatologie): a. bloc prehepatic: tromboză v. portă, tromboză v. splenică (sdr. Frugoni), adenopatii hilare, subhcpatiec. comprcsii v. portă b. bloe intrahcpatic: cirozc, tumori, metastaze, anticoncepţionale, policitcmic e. bloc posthepatie: sdr. Budd Chiari. ciroză, tumori, metastaze, pcricadită constrielivă insuficienţă tricuspidă (P.S.: ultimele două rarităţi în vremurile noastre) 9. Vezică si căile biliare: a. litiază biliară {vcziculară, colcdociană, cistic): bilirubină, colesterol, calculi mieşti b. colccistite: - acutc (-> colangite), empiem. gangrena, sepsis, pancreatite acutc (de însoţire) P.S.: Forma catarală ■/■obstacol canal cistic hidrops vezicular - cronicc: litiază biliară, salmoncloze c. infecţii căi biliare - inlrahcpatice, colangiolitc - cxtrahcpaîice, eolangite d. sdr. postcolccistcctomic - eolangite - odditc stenozante - diskinezii biliare - litiază colcdociană - sdr. dc bont cistic e. obstrucţii biliare cxtrahcpaticc: litiază, oddite stenozante, tumori cap pancrcas; f. dischinczii biliare: - hipertonie, hipotonie veziculară - hipertonie, hipotonie sfincter Oddi - hipertonia altor sfinctere (Mallct- Guy, Mirizzi) P.s.: Tabloul cel mai frecvent: "Criza de 3 zile C habrol" 10. Splina a. hipersplcnism b. splcnomcgalic - înflamatorie: hepatită cronică posthcpatitică, ciroză hcpatică posthepatitica dccompcnsata vascular - imunologice: colagenoze (lupus) - infecţioase: sepsis, mononucleoză - stază (insuficienţă cardiacă, sdr. Frugoni) - boli eritrocitarc (poliglobulie, hemoliză cronica) c. tezaurismoze (amiloidoze, lipidoze, hemocromatozc) d. boii sistem: Hodgkin, lcuccmii (micloidă, limfoidă) e. dc efort (congcstivă. pasageră) 11. Pancreasul a. boli congenitale: mucoviscidoză (giande salivare, bronşicc, pancreasul exoerin) b. pacreatite acutc - litiază biliară, litiază pancrcatică - toxice: alcool+ grăsimi - reactivă (de vccinătatc): ulccr perforat, canccr gastric penetrant diverticul duodenal perforat - dc însoţire: orcion, colită ulceroasă, boala Crohn - băuturi reci excesive c. pancreatite cronicc - etiiism cronic - obstmeţie canale cxcretorii (Wirsung, Santorini): litiaza, chistc, cicatrici, tumori d. chistc - dc rctcntic (cicatrici, litiază) - dc necroza (postpancrcatiticc) Dd: pscudochistc lipsite dc epiteliu c. canccr (frccvent: cap dc pancrcas). ampuiom (ampula Vatcr) P.s.: Utile diagnosticului; semnul Conrvoîsier+ sdr. Frugoni 37
 39. 39. f. tumori endocrine: poliadenomatoza endocrină = sdr. Werncr - Morrison. Hormoni produşi* gastrma, Vii1, glucagon, somatostatin, ncurotensin. ’ 12. I ase abdominale a. stenoza aortei abdominale (varianta “artera bifureaţiei - sdr. Lcrichc- Ortncr); b. angină abdominală; ’ e. dilataţii aorta abdominala —►anevrisme: d. stenoze a. renală (HRV); c. sdr. dc pensă mezenterică; f. infarctul intestinal (mezentcric); g. anevrismul disccam, rupturi dc aortă; 13. Reci - Anus a. rcctite acutc - debut colitis ulccrosă; - abuz condimente - salmonclozc, dizenterie b. rcctitc cronicc: rcctocolita ulccro-hemoragică e. tumori - benigne: polipi - maligne: forma stenozantă colon, canccr; d. hemoroizi, fisuri anale 14. Sigmoid - sigmoidite - diverticuli —» diverticulitc - torsiuni-» ilcus - polipi - carcinom (frccvcnt: polipi degeneraţi malign) 15. Linia albă abdominală', dchiscenţă, hernii, cventraţic A7 APARATUL UROGENITAL b. glomcruloncfritc 1. Rinichii a. marile sindroamc - glomcrulonefritic - ncfrotic - intcrstifîal - vascular (HRV) - insuficienţă renală (acută - cronică, totală - parţială) - acutc, cronicc (tipul Ellis 1 hipertensiv sau 2) (s. ncfrotic) - focale sau difuze - histologie - necroticc: granulomatoza Wegener, sdr. Goodpasturc - exudative - proliferative - extramembranoasă * “minimal changes” - Lahlein (endocardiîa lem ă)(fn focar) - lupus - purpura Henoch- Schonlein - PC, periarterita nodoasă c. interstiţiopatii: abuz de analgcticc, miclom, gută d. infecţii - renale: pielonefrita acută, cronică P.s.: cauzefavorizante: malfomaţie căi urinare, diabet, miclom - căi urinare - cistitc acutc, cronicc - pielite acute, cronicc P.s.: Forme particulare 38
 40. 40. - eistopielite acute, cronice c. hipertensiunea renală malignă (artcrionccroză) f. tubulopatii (rarităţi): poliurie. glicozuric. aminoaeiduric, hipcrcalciurie, acidoză, alcaloză, ctc.) g. litiază urinară (90% ioni dc Ca - 70% oxalat - 10% fosfat) localizări - renală, bazine ta lă - ureterală, vczicală - prostatică —> prostatite h. alte boli renale 1. anomalii urogenitale: rinichi solitar, dublu polichistie; 2. nefropatic diabctică (sdr. Kimmelstiel- Wiilson, glomcruloscleroză + diabetică) 3.rinichii din cclampsie (hipertensiune, hematurie, ctc) 4. tumori - benigne: chiste - maligne: hipemefrom: tumora Grawitz (febra, hematurie, protcinuric, hipertensiune) 2. Aparat genital masculin a. penis - balanitc: mierobicnc, micoticc, mixte; - tulburări dc erecţic; - urctritc; b. scrot- hemii scrotale c. tcsticole. epididim: varicocd, orhite, tumori (seminoame) 3. Aparat genital feminin a. vulvă, vagin - vaginite (>90% micoticc) - abecsc (hiperfoliculincmie) b. uter - sarcini nediagnosticatc - metrite, endometrioză - canccr coi, corp uterin - mioame, miomatoză c. trompe, ovare - anexite (ovarite) - chiste ovaricnc (± ruptură, ± infccţic) - tumori maligne ovaricnc - sarcină extrauterină (± ruptură) d. dismcnorce c. frigiditate 4. Prostata - inflamaţii: prostatite; - hipcrplazie, hipertrofie ; P.s.: iuşeu rectul obligatoriu - adenom - adcnocarcinom - litiază prostatică A8. REGIUNEA LO M B O SA C R A TA l. Coloana lombară a. deformări: scoliozc, rectitudine, rigiditate; b. hernii discalc: stadiu 1, 2, 3; c. discite: ncspccifke, tuberculoză, bruccloză; d. lumbago (vezi sciatică) c. osteite: ncspeeificc, spccificc (tuberculoză) 39 i
 41. 41. m f. proccsc osoase - osteoporoză {lăsări, t'ructurî); - metastaze (prostată, uter, ovar) - m ielo m g. eolagenoze - m. Bcchtcrew-Strumpell-Picrrc Maric (joncţiunca toraco-lombară) - psoriazis h. spondiloză (corpuri, discuri), spotulilartroză P.s.: M. Buasirup (spondilofitoza gigantă) 2. Alte boli cu proiecţie regională a. apcndicită rctrocccală b. abees pcrircnal (spaţiu Gcrota) c. rinichi poiiehistîc d. hematom pcrircnal (+/- ruptură dc rinichi) . Regiunea sacro- coccigiană a. deformări: sacrum arcuatum; b. coccidodinii; c. osteite; d. nevralgii; e. micoze intcrfcsicrc; f. fistule; g. sacroileite - m. Bcchtcrew, - psoriazis, - ncspccifice (dc însoţire la infccţii dc vccinătatc); h. artroze sacroiliacc; 40
 42. 42. B. ÎNDREPTAR DIAGNOSTIC PENTRU ALTE GRUPE DE BOLI (medicină internă) I - B o li cn d ocrinc II - Boli infccţioasc III - Boii neurologice IV - Boli mctabolicc V - Boli dc sânge şi coagularc VI - Boli imune şi alergice VII -Geriatrie VIII - Intoxicaţii acutc IX - Boli psihice (marile sindroamc) X - Bolile aparatului locomotor Bl .BOLI ENDOCRINE 1. Hipojîză: a. Hipcrfuncţie: acromcgalic - prolactinom - sdr.Schwartz Bartter: secreţie inadecvată dc ADH (sdr. parancoplazic in cancer bronşic. pancrcatic, ctc.) b. Hipofuncţie: nanism hipofizar - insuficienţă hipofizară globală (insuficienţă renală, insuficienţă hepatică, malabsorbţic. malnutriţie, infecţii cronice grave), diabet insipid (ADH scăzut - exicoză). Dd. cu diabetul zaharat: glicemic normală, examen de urină. 2. Suprarenalele (corticosuprarcnalcle: corticoizi; meduîosuprarenaiele: cathecolamine) ■­ a. Hipcrfuncţic: - sdr. Cushing: (cortizoi crcscut); - boală Conn (aldosteron crcscut): primar / secundar = edeme, medicamente (anticoncepţionale, laxalive. diuretice ): - sdr. adrcnogcnital (crescuţi: ACTH, androizi); - fcocomocitom (catecolamine crescute) b. Hipofuncţic: - boală Addison (glucomincralocorticoizi şi androgeni scăzuţi) - autoimună - boli cronicc caşcctizante 3. Tiroidă a. Guşă eutiroidiană b. Hipcrfuncţic (Hipcrtiroidic) - guşa difuză hipertiroidizată - ni. Basedow (autoimun) - adenom hipcrfuncţional c. Hipotiroidic: - guşă hipotireota - rezccţic tiroidă - tiroîditc (Hashimoto) d. Tiroiditc: - acute - subacutc (dc Qucrvain) - cronice: Hashimoto (limfocitară); lemnoasă (Ricdcl) c. Struma malignă 41
 43. 43. 4 - Gonade a. Pubertate prccocc (pubertax praeeox) b. Hipogonadism: - la bărbaţi: impotenţă, infcrtilitatc (ginccomastîe, adipozitatc) - la femei: sterilitate, frigiditate 5 - Paratiroide: a. Hipcrparatiroidism: prim ar/secundar (insuficienţă renală cronica) b. Hipoparaiiroidism: Ictanic latentă - manifestă P.s.: postoperatorii: strumectomie * Caleitonina (sinergieă cu vit. D si PTH): carcinom (CEA Î) 6 - Serolonimr. careinoid (bronhii, intestin subţire) B2.BOLI INFECTIOASE 1. De căi respiratorii: Viroze gripale (A.B, C), paragripalc, cu Rhinovirusuri, v. Coxackie, v. ECHO, adenovirusuri, Chlamydii. Myeoplasme. Legionele, Omitoze, Psitaeoza, ete. 2. Infecţii şi exinitenv. (" Bolile copilăriei"): Rubcolă, Rujcolă, Varicclă, Orcion, Scarlatină, Erizipel 3. Angina tvnsilaris: a. ctiologic: strcptococicc, mononueleoză infccţioasă, alte virusuri, difterie, Plaut-Vincent (pseudomcmbranoasă) b. morfologic: cataralc, folieulare. purulente, membranoase, ulceroase. 4. Infecţii intestinale a. gastrite - enterite - eolite b. etiologic: 1. bactericne: E.coli, Salmonelle, Shigcllc, Ycrsinii, Stafilococ, Helicobacter jejunii 2. virale: ECHO 3. „diareca dc călătorie” („Montczuma-Rache” - răzbunarea lui Montczuma): protozoarc. paraziţi, vibrioni, clostridii. 5 - Infecţii ale S.N.C. a. meningite: 1. bactericnc purulente. 2. bactcricnc ncpurulcntc. 3. virale: poliomielită, Coxackic, ECHO, Herpcs. Dd: meningism = insolaţic, febra tifoidă b. encefalite: 1. primare (virale) 2. para-/ post-infccţioasc e. meningoencefalite: 1. virale 2. bactcricnc: spccificc / ncspecificc 6. Stări septice (scpticemii, scpticopîoncmii) a. triada diagnosticului: etiologia - focarul p rim ar-căilc dc diseminare, b. condiţii ajutătoare: {" statusul septicemie"): earcinoamc, boli dc sistem, diabet, ciroză, SIDA, terapii agresive (cortizon, citostaticc, imunotcrapic), c . " tipul scptic ": - semne generale: febră, frisoane, hipotcrmic, nelinişte, delir, stupoare până la comă - peteşii cutanatc. polipncc, tahicardic - laborator: VSH foarte crescut, Icucocitoză (cu deviere la stânga), trombocitopcnic, TGO / TCP cresc Lite, creat inină crescută, hipostcnuric, albuminuric, hematurie, hcmoculturi pozitive. 42
 44. 44. 7. Injecţii cu germ eni Gram negativi: li. Rarităţi: bruecloză, ycrsinii; b. Tuberculoză (Mycobactcrium tubcrculosis - baeilu! Koch); * stadializarc: 1. Infecţia primară: a. complex primar: mici infiltrate pulmonare, limfangita. adcpnopatic hilară (ercştcrca în dimensiuni a hilului pulmonar) b. infiltrate prccocc: Rcdckcr ° evoluţie: resorbţie - calcificarc ° tablou clinic: pseudogripal (subfcbrîlitate, hipersudoraţie, apetit scăzut, tuse scacă, astenic), critcm nodos- Dd: Ycrsinii, sarcoidoză 2. Infecţia postvrimară: ° diseminare: bronhogenă ţi limfatică: TBC ganglionară, hilară, mediastinală b. hematogenă: (frccvcnt ganglioni hilari —>duet toracic —> sânge) localizari = plămâni, rinichi, oase, piele, suprarenală, SNC P.s.: form a acută: TBC miliară * Forme clinicc: a. TBC pulmonară: - sdr. clinic de impregnare tuberculoasă - forme post primare pulmonare: -noduii Simon subclaviculari -infiltrat Malmross-Hedval -infiltrat Dufour (difuz) -infiltrat Ashmann b. TBC bronhial c. TBC picurai: pleurezie scrofibrinoasă (exudativă) d. pcricardită: acută, cronică c. poliserozită tuberculoasă ■ 8 - AIDS / SIDA (Acquircd immunc deficicncy syndrom) Etiologic: rcirovirus Transmisie: spermă, sânge, secreţie vaginală P.s..; Program ul Naţional al M.S. în România vizează prioritar: hepatita virală, pneumonia, dizenteria, leptospiroza, trichineloza, antraxul, botulism, feb ră tifoidă, meningită, tetan osul, SID A, tuberculoză B3.BOLI NEUROLOGICE 1. Funcţia motorie (câmpurile prcccntrale motorii: 4, 6, 8) a. Sindrom de neuron central —» sdr. piramidal: hemipareze, hemiplegii; b. Sindrom dc neuron periferie (măduvă spinării) —» paralizii muscularc segmentare; c. Compresiuni extramcdularc nctumorale: traumatism, hernie dc disc, m. Parei val - Pott (TBC); d. Compresii tu morale: -benigne: osteom, angiom, ctc -maligne: metastaze c. Boli degenerative: boli familiale 2 - Funcţia senzitivă (cortex senzitiv parietal: ariile 3, 2, I, 5, 7, 40, 39) tulburată in: -cnecfalitc -poliomielită -accidcntc vasculare -tumori -traumatisme P.s..: tabloul clinic până la epilepsie senzitivă 43
 45. 45. 3 - Sindroaine extrapiramidale: a. Ncostriat: corec acută / cronică (Huntington); b. Palcostriat: boala Parkinson, parkinsonism post-cncefalitic, atcrosclcrotic; 4 - Sindrom vegetativ: dereglare simpatie - pa ras imput ie 5 - Nervii cranieni: NI Olfactiv: -simptome: anosmic, parosmic -ctiologic: tumori - inflamaţii - traumatisme - boli psihicc - post viral - alcoolism N2 Optic * simptome: hcmîanopsii (bitcmporale, binazale) N3 Oculomotor comun- simptome: oftaimoplcgic completă (ptoză palpebrală, midriază completă) N4 Patetic (trochlear)- simptome: strabism superior N5 Trigemen ramura senzitivă- nevralgie trigemen ramura motorie- trismus / paralizie masticatorie N 6 Oculomotor extern- simptome: strabism intern N7 Facial: ramura senzitiva (2/3 anterioare ale limbii): hipo/anestezic ramura motorie- simptome: paralizia hemifeţei N8 Acustico-vcstibular: r. acustică (lob temporal)- simptome: surditate fpr. Weber: diapazon pe vertex) 1*. vestibuiară: (afectare IM: ncurinom dc acustic, arachnoidite de unghi ponto- ccrebclos) - simptome: sdr.vestibular N9 Gloso-faringian (asigură gustul şi sensibilitatea 1/2 posterioară a limbii, vălului palatin, şi faringclui superior) - simptome: anestezia zonelor menţionate, tulburări de deglutiţic N10 Vagul (pneumogastrieul) Fibre somatomotorii (faringe, corzi vocalc) Fibre visecromotorii (palat, faringe, esofag, stomac, intestin subţire, cord, bronhii) P.s ..Paralizia totală; sindrom ul Avellis paralizie unilaterală de palat NI 1 Spinal (accesor al vagului) ramura internă: văl palatin ramura externă: m. stemo-cleido-mastoidian şi m.trapez N12 Hipoglos (musculatura limbii) P.S,.' Cauzele mai frecvente ale afectării nervilor cranieni: inflamatorii (meningite) - tumori - traumatisme - accidente vasculare 6 - l ase cerebrale: a. artere carotide: stenoze (atcrosclcroză) b. accidcntc vasculare: -cncefaîoragicc (HTA, anevrisme rupte): hemoragie ccrcbrală, hemoragie meningeală ; -encefalomalacicc (ramolismente ccrcbralc): tromboză. hemoragie, embolie; -insuficienţă circulatorie ccrcbrală (carotidiană- vertebrobazilară); 7 - Nervii periferici: -Agenţi etiologici: inflamaţii - traumatisme - compresiuni - mtoxicţtii - carenţe -Localizări mai frecvente: a. Membru! superior: plex brahial - nv radial - nv. cubital -n v median b. Membrul inferior: -sciatic -sciatic poplitcu extern -sciatic poplitcu intern -nv. crura! -plex sacral l Poiincvriîc: alcool - diabet - sulfonamide d. Poliradiculonevritc: sdr. Guillain - Barrec 44
 46. 46. X- Boii musculare-. miastcnii miopalii 9 - Sindrom cerebelos tumori, infccţii 10 - Alte simiroanie cerebrali.’'. a. sdr. talamic (hemianestezie, hemipareză, hcmiataxic ccrcbeloasă, corco-atctoză) b. sdr. hipotalamic: diabet insipid, sdr.Cushing, distrofn adiposo-gcnitalc (sdr. Babinski - Frolich), hipertensiune, tulburări dc tcrmorcglarc, tulburări cardiovasculare, digestive, metabolice c. afazia: - motorie - senzoriala - totală - de rcccpţic (Wemickc) - motorie (Broca) - totală (Broca) d. tumori ccrcbrale: -simptome: cefalce, stază papilară, tulburări vizuale, greaţa, vărsături, tulburări psihice, bradicardie, crize convulsive, redoarea cefei; -tipuri morfologice: glioamc, meningioame, neurinoamc, metastaze, paraziţi (cisticcrcoza). adenoamc (hipofiză), gliom (n.optic şi chiasmă), angioamc, congenitale (deraioidc, epitelioide) c. epilepsia (morbus sacer) idiopatică - simptomatică Forme clinicc: "petit mal" - mioclonii- psihică B4. BOLI METABOLICE: 1. Hiclraţii de carbon a. Diabctus mcllitus Clasificarea clinică: -potenţial (prediabet) . -latent (vizualizat în stres, sarcină) -subclinic: test glucoza pozitiv -clinic manifest Clasificarea modernă: (1983) a. tip 1 - insulîno-dependent (juvenil) b. tip 2 - insulino-indepcndcnt -tip 2a fară obezitate -tip 2b cu obezitate e. secundar: -boii pancreatice (pancreatită cronică, hcmocromatoză) -boli endocrine (fcocromocitom, Cushing) -medicamentos: steroizi, tiazide Evoluţie a. diabet prccocc: tendinţă la comă frecvent b. diabet tardiv: (vascular) -microangiopatie (retină, glomcruli renali, picior diabetic) -macroangiopatic (arterită obliteraută, infarct miocardic, scleroză vasculară ccrebrală) b. Hipoglicemii: 1. spontane: insulinom, boli hepatice, boli endocrine, insuficienţă suprarenală, insuficienţă hipofizară, insuficienţă dc glucagon 2. reactive: diabet latent, dumping syndrom 3. exogene: insulina, sulfamide antidiabctice 45
 47. 47. 2. Lipide'. Hi perii pidemii P.s.: LD L/ HDL < S (N) a. primare {Frcderikson) -TIP 1 = Hiperchiiomicroncmic: ehilomicroni crescuţi, colesterol crescut {<260), trigliccridc foarte crcscutc {<1000), HDL scăzut -TIP 2a = Hipercolcstcrolcmic: colesterol crcscut {>260) trigliccridc <200, LDL crcscut -T fP 2b= Hipcrlipidcmic + LDL crcscut + VLDL crcscut: colesterol crcscut {>260), trigliccridc N (< 150), LDL crcscut, VLDL crcscut -TIP 3 = Hipcrlipoprotcinemie: colcsterol crcscut (>300) trigliccridc crcscutc (>200), LDL crescut, VLDL crcscut, HDL scăzut -TIP 4 = Hipertrigliccridcmic: colcstcrol crcscut {< 260) trigliccridc foarte crcscutc (>200),VLDL puţin crcscut, HDL puţin scăzut -TIP 5 = Hipcrlipidcmic + VLDL crcscut +chiIomicroni crescuţi: colcstcrol crcscut {> 260) trigliccridc foarte crcscutc (> 1000) VLDL crescut, chilomicroni crcscuţî b. sccundarc: -diabet -disprotcincmii {mielom, lupus, amiloidoză) -boli Iicpatice. boli renale, sdr. ncfrotic, insuficienţă renală, transplant renal -hipotiroidic -exogene: alcool - pilule anticoncepţionale - tiazide - cortizon - betablocanţi 3. Hipentricem ii: a. Gută primară: tulburări dc excreţie a acidului uric b. Gută secundară: producţie crcscută dc acid uric + tulburări dc cxcreţie a acidului uric c. Hiperuriccmii sccundarc: policitemie - [cucernic micloidă cronică- citostaticc 4. Tulburari metabolice pigmentare a. Porfirinc: -Porfiria acută intermitentă -Porfiria cronică hcpatica (cutanca tarda) b. Ccruloplasmina: degencrcsccnţă hepato-lenticulară (sdr. Wilson) c. Hemocromatoza hepatică 5. Tulburări metabolice complexe: -obezitatea —>toate mctabolismclc -anorexia nervoasă B5.BOH DE SÂNGE ŞI DE COAGULARE: A. Seria eritrocilară: 1. Poliglobulic sccundară: a. Hipoxemicc: -în insuficienţă respiratorie cronică 'insuficienţă cardiaca globală -Cor pulmonalc -cardiopatii congenitale cianogcnc b. Abuz nicotmic c. Insuficienţă renală cronică (eritropoctina crescută) 2. Anemii: a. Post hemoragii acutc, cronicc b. Tulburări dc sinteză a hemoglobinei: -feriprive 46
 48. 48. -talascmii (minor, intermedia, major) -hcmoglobino-patii (hematii în seceră - eu corp Heinz - mctliemoglobinemic: nitraţi. fcnacctină, sulfonamide} -sidcroblastice (sideremie crescută) c. tulburări dc maturizare (mcgaioblastice) -an. Bicrmer (lipsa dc factor intrinsec) -carenţă dc vitamina B 12 -carcnţă dc ac. folie d. tulburări dc regenerare: anemia aplastieă c. aplazie medulară: pancitopcnic f. hemolitiec -corpuseulare: a- sferocitară b- hcmoglobinuria paroxistică nocturnă (Marchiafava - jMichcli) c- deficit enzimatic: glucozo-6. fosfat DH; piruvat-kinază -cx tracorpuseu1arc: a- autoimune (anticorpi la cald / la rccc) b-mecanice (proteze valvulare, hcmoglobinuria dc efort, operaţii cord- plămân) c- toxice: sepsis, şerpi veninoţi, ciuperci, insectc, mcdicamentc (fcnacctină, sulfonamide) -sceundare: a- inflamaţii cronicc b- malignoamc c- insuficienţă renală _ d- boli endocrine c- boli hcpatice cronicc f- graviditate b. Seria leucociîarâ: 1. Granuloeitopenii {—> agranulocitoză) 2. Granulociloză (neutrofilie, bazofilic, cozinofilic —» granulomul cozinofil) 3. Monocitoză 4. Mastocitoză 5. Limfocitozc (hepatiţă, 'irus Epstehi - Ban') 6. Limfopcnii c. Boli mieloproliferalive: 1. Ostcomieloflbroză 2. Trombocitoză esenţială 3. Policitcmia vera (boala Vaqucz) P.s.: Dd: cor pulmonale, hipoxemie cronică, boli renale cu poliglobulie 4. Lcuccmia micloiciă cronică (LMC) 5. Lcuccmia miclomonocitară cronică 6 . Lcuccmia micloidâ acută d. Boli linifoproli/era tive 1. Lcuccmia limfatică ; acută / cronică 2 . Limfoame maligne:-M. Hodgkin -non-Hodgkin 47

×