Random 110919031545-phpapp02

306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Random 110919031545-phpapp02

 1. 1. โครงงาน เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ(เพลง) ชื่อผู้จัดทา นางสาววันไหม กิกิ้ง เลขที่ 28 นางสาววาสนา หวานอารมณ์ เลขที่ 29 นางสาวสุปราณี มูลตรีภักดี เลขที่ 31 นางสาวสุพรรษา ไพรัตน์ เลขที่ 32 นางสาวชลิตา ศรีบ้านบาก เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา อาจารย์นราชัย ชูรัตน์ โรงเรียนฝางวิทยายน
 2. 2. บทคัดย่อ การตัดต่อวีดีโอ เป็นการนาภาพหรือวีดีโอที่เราถ่ายทาได้เป็น Shot มาเรียงต่อๆ กันแล้วตัดต่อให้เป็นเรื่องราวที่เราจะสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ กลุ่มของพวกเราจึงอยากนา เทคนิคการตัดต่อวีดีโอมาสร้างเป็นผลงานของกลุ่มเราเอง จากการศึกษาเรื่องเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ เทคนิคการเลือกใช้ภาพแล้วพบว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ คือ สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมของเราในชีวิตประวันได้ซึ่งถ้าเร ามีความ ชานาญแล้วก็สามารถใช้เป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพต่อไปได้ ดังนั้น โครงงานเรื่องการตัดต่อวีดีโอเพลง นี้จึงมีจุดมุ่งหมาย โดยนาเพลงที่มี อยู่แล้วมาดัดแปลงตัดแต่งให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งเนื้อหาของวีดีโอจะเป็นเรื่องที่พวกเราคิดเอง เพื่อให้เป็นผลงานของพวกเรา นอกจากนี้ยัง เป็นการสร้างความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณ อาจารย์นาราชัย ชูรัตน์ ที่ให้ความรู้และ ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อวีดีโออย่างละเอียด อีกทั้งอานวยความสะดวกโดยการจัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดาเนินงานให้ ทาให้โครงงานเรื่องการตัดต่อวีดีโอเพลงของกลุ่มพวกเราได้สาเร็จลง ด้วยดี สุดท้ายนี้ขอขอบใจสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผ่าน พ้นปัญหาต่างๆ ให้ข้อแนะ คาเสนอแนะ ทาให้ผลงาน การตัดต่อวีดีโอเพลงสาเร็จ ออกมาได้ สมบูรณ์ คณะผู้จัดทา
 4. 4. คานา รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ การตัดต่อวีดีโอเพลง คณะผู้จัดทาโครงงาน ได้ศึกษาจากการเรียนเรื่องเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ เทคนิค การใช้มุมกล้อง เทคนิคการเลือกมุมภาพ แล้วนามาใช้ในการทาโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อ นาเสนอผลงานผลงานในความคิดของพวกเรา ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเรื่องนี้ จะเป็นประโ ยชน์แก่ผู้ที่ จะสนใจศึกษาไม่มากก็น้อย ถ้าโครงงานเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทา
 5. 5. สารบัญ เรื่อง หน้า บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ คานา สารบัญ บทที่ 1 บทนา 1 - ที่มาและความสาคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ของโครงงาน - สมมุติฐานของการศึกษา - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 - เอกสารอ้างอิง - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงาน บทที่ 3 วีธีการดาเนินงาน 6 - แผนการปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาวีดีโอ บทที่ 4 ผลการศึกษา 8 -ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 9 -สรุปผลการศึกษา -ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน -ข้อเสนอแนะ บทที่ 1
 6. 6. บทนา ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันนี้โลกของเราได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันเป็นจานวนมาก ทั้ง ในด้านการศึกษา การทางาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่างสาร ซึ่งสมัยก่อนไม่มีการนาเทคโนโลยี มาใช้เท่าไหร่นัก แต่มาในสมัยนี้ได้รู้จักการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะการตัดต่อวีดีโอซึ่งเราสามารถเห็นได้ในหลายรูปแบบและยังมีความสาคัญในการ ดาเนินชีวิตอย่างมาก ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึงได้ทาโครงงานเรื่องการตัดต่อวีดีโอขึ้นมา เพื่อที่จะให้สมาชิกในกลุ่ม ได้มีความชานาญในการตัดต่อวีดีโอ และมีความชานาญในการใช้ เทคนิคการตัดต่อวีดีโอไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งใช้ในการเรียนต่อ การทางาน การประกอบ เป็นอาชีพ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นเป็นอย่างมาก จุดประสงค์ในการทาโครงงานนี้ 1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 2.เพื่อนาเรื่องราวที่เราสนใจมาตัดต่อเผยแพร่ในรูปแบบวีดีโอ 3.เพื่อต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีความชานาญในเรื่องการตัดต่อวีดีโอและสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตข้างหน้าได้ 4.เพื่อต้องการตัดต่อวีดีโอออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลงานของเราเอง สมมุติฐานของโครงงานเรื่องนี้ สามารถนาเทคนิคการตัดต่อวีดีโอไปใช้ในการประกอบชีพเลี้ยงตนเองในอนาคต ข้างหน้าได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.มีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 2.สามารถสร้างวีดีโอที่เป็นทั้งหนังสั้น มิวสิคเพลง และสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเอง 3.มีความชานาญเรื่องการตัดต่อวีดีโอ เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่ และเพื่อ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา 4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจานวนมาก
 7. 7. บทที่ 2 เอกสารอ้างอิง -คู่มือการใช้โปรแกรม Ulead Video Studio Ulead นั้นก็สามารถที่จะจับภาพแบบ analog ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ คุณจะต้องหาการ์ดจับ ภาพเช่นการ์ดรับโทรทัศน์ที่เป็นแบบ analog มาใช้งาน การใช้งานนั้นก็เหมือนกับการ firewire 1. Step Panel กลุ่มของปุ่มที่ใช้สลับไปมาในขั้นตอนต่างๆ ของการตัดต่อวีดีโอ เช่น ต้องการจับภาพจาก กล้องวีดีโอก็คลิกปุ่ม Capture หากต้องการแก้ไข/ตัดต่อวีดีโอ คลิกปุ่ม Edit ต้องการใส่ข้อความ ในวีดีโอ คลิกปุ่ม Title เป็นต้น 2. Menu Bar แถบเมนูของชุดคาสั่งต่างๆ เช่น สร้างโครงการใหม่ เปิดโครงการ บันทึกโครงการ เป็นต้น 3. Options Panel ส่วนนี้จะมี ปุ่มและข้อมูลอื่นๆ ที่ให้คุณได้ปรับแต่งคลิปที่คุณเลือกไว้ฟังชันก์ต่างๆ ในส่วน นี้จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนที่คุณกาลังทางานอยู่ เช่น คุณเลือกคลิปวีดีโอ ก็จะมีฟังก์ชั่นต่างๆ สาหรับจัดการกับคลิปวีดีโอ หรือคุณเลือกเสียง ก็จะมีฟังก์ชั่นสาหรับการจัดการเรื่องเสียง เป็น ต้น 4. Preview Window หน้าต่างแสดงคลิปปัจจุบัน, ตัวกรองวีดีโอ, เอฟเฟกต์, หรือตัวหนังสือ ต้องการดูผลลัพธ์ของ การตัดต่อต่างๆ สามารถดูได้ในหน้าต่างนี้ 5. Navigation Panel มีปุ่มสาหรับเล่นคลิปวีดีโอและสาหรับตัดวีดีโอ ในขั้นตอนการจับภาพ, ส่วนนี้จะทาหน้าที่ เป็นอุปกรณ์ควบคุมกล้องวีดีโอ เช่น เล่นวีดีโอ หยุด หยุดชั่วขณะ กรอไปข้างหน้า กรอกลับ เป็น ต้น
 8. 8. 6. Library เก็บและรวบรวมทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอ, เสียง, ภาพนิ่ง, เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เป็นต้น ทา ให้สะดวกในการเรียกใช้งาน 7. Timeline แสดงคลิป, ตัวหนังสือและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ที่อยู่ในโครงการ Step Panel ส่วนนี้เป็นส่วนของขั้นตอนต่างๆ ในการตัดต่อวีดีโอ ขั้นตอนเหล่านี้ ไม่จาเป็นต้องทา ทุกขั้นตอน หรือข้ามขั้นตอนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดต่อวีดีโอของคุณเอง ขั้นตอนตัดต่อคือ 1.Capture (จับภาพจากกล้อง/ดึงข้อมูลวีดีโอจากแผ่น CD/DVD) 2.Edit (แก้ไข/ตัดต่อ) 3.Effect (ใส่เอ็ฟเฟ็กต์) 4.Overlay (ทาภาพซ้อน) 5.Title (ใส่ตัวหนังสือ) 6.Audio (ใส่ดนตรีประกอบ/บันทึกเสียงบรรยาย) 7.Share (บันทึกวีดีโอที่ตัดต่อแล้ว ลงสื่อต่างๆ) ขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถข้ามไปยังส่วนอื่นได้เช่น อาจจะไปใส่ดนตรี ประกอบก่อน แล้วมาใส่ตัวหนังสือภายหลังก็ได้ หรือเมื่อตัดต่อเสร็จในข้อ 2 แล้วก็อาจจะไป เลือกข้อ 7 เพื่อเขียนลงแผ่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องทาครบทุกขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดต่อ วีดีโออย่างไร และต้องทาอะไรบ้างในการตัดต่อ
 9. 9. ขั้นตอนต่างๆ ในการตัดต่อวีดีโอ เมื่อเปิด project ใน Ulead แล้ว ในขั้นตอน Capture นี้ คุณสามารถที่จะบันทึกวีดีโอจากกล้อง วีดีโอดิจิตอลเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ได้วีดีโอที่บันทึกจากกล้องลงคอมพิวเตอร์นั้น สามารถ ที่จะบันทึกเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว หรือให้แยกเป็นไฟล์ได้หลายๆ ไฟล์โดยอัตโนมัติ และใน ขั้นตอนการจับภาพนี้ นอกจากคุณจับภาพวีดีโอแล้วยังสามารถที่จะบันทึกภาพจากวีดีโอเป็น ภาพนิ่งได้อีกด้วย ขั้นตอนการแก้ไขและ Timeline นี้ เป็นจุดสาคัญของการใช้ Ulead VideoStudio ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถที่จะเรียงลาดับคลิปวีดีโอ ที่ถ่ายมาแต่ไม่ได้เรียงลาดับเหตุการณ์กัน ก็มาเรียงลาดับ เหตุการณ์ในขั้นตอนนี้ หรือแทรกคลิปวีดีโออื่นๆ เข้ามาในกระบวนการตัดต่อ เช่น หลังจากที่ คุณจับภาพมาจากกล้องแล้ว เห็นว่าคลิปวีดีโอที่มีอยู่ในเครื่อง เหมาะสม น่าที่จะนามาแทรกใน บางช่วงของวีดีโอที่คุณกาลังตัดต่อ ก็สามารถทาได้ กรณีที่มีคลิปวีดีโอเพียงไฟล์เดียว เช่น จับ ภาพวีดีโอมาเป็นไฟล์เดียว ไม่ได้แยกไฟล์เป็นหลายๆ ส่วน ก็สามารถตัดแยก scene วีดีโอได้ เพื่อใส่เอ็ฟเฟ็กต์ระหว่าง scene ลบคลิปวีดีโอที่ไม่ต้องการออก ตัดคลิปวีดีโอบางส่วนที่ถ่ายเสีย หรือไม่ต้องการออก และการใส่วีดีโอฟิลเตอร์ (เช่น การใส่ตัวฟิลเตอร์ฝนตกในคลิปวีดีโอ ทา ให้คลิปวีดีโอนั้นดูเหมือนมีฝนตกจริงๆ ) ก็สามารถทาได้ในขั้นตอนนี้เช่นกัน ในขั้นตอนนี้ ให้คุณสามารถใส่ทรานสิชั่น (transition) ระหว่างคลิปวีดีโอใน project ซึ่งใน Ulead นี้จะมีกลุ่มของทรานสิชั่นต่างๆ ให้เลือกอย่างมากมายใน Library ทรานสิชั่น เป็นเอ็ฟเฟ็กต์ที่ใส่ไว้ในระหว่างคลิป ทาให้วีดีโอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น ฉากที่ค่อยๆ จางหายไปจนมืด แล้วก็มีฉากถัดไปที่จางแล้วค่อยๆ ชัดเจนขึ้น หรือ ในระหว่างที่มีการเปลี่ยน ฉากนั้น จะมีภาพซ้อนกันของทั้งสองฉาก เป็นต้น นี่เป็นการใส่ทรานสิชั่นนั่นเอง ขั้นตอนนี้เป็นการซ้อนคลิปวีดีโอบนคลิปวีดีโอที่มีอยู่ เหมือนกับที่เราดูโทรทัศน์ ที่มีการ สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับดารา แล้วก็มีกรอบเล็กๆ เป็นภาพของดาราที่กาลังดูบุคคลอื่นพูดถึง ตนเองอยู่
 10. 10. ใส่ตัวหนังสือในวีดีโอ เช่น ชื่อเรื่องวีดีโอ แสดงชื่อบุคคล หรือตัวหนังสือปิดท้ายวีดีโอ ใคร ถ่ายทา ถ่ายเมื่อไหร่ ที่ไหน เป็นต้น สามารถที่จะสร้างตัวหนังสือแบบเคลื่อนไหวได้มีมากมาก หลายแบบ เช่น ตัวหนังสือลอยจากจอภาพด้านล่างขึ้นไปด้านบน เหมือนกับตัวหนังสือเมื่อดู ภาพยนตร์ตอนจบ หรือจะวิ่งจากด้านขวามือมาซ้ายมือ หรือจะเลือกชุดสาเร็จรูปจาก Library ก็ ได้ ขั้นตอนนี้สาหรับใส่ดนตรีประกอบวีดีโอ สามารถเลือกเพลงจากแผ่น CD แล้วบันทึกมาเป็น ไฟล์ทาดนตรีประกอบได้บันทึกเสียงบรรยายวีดีโอ รวมทั้งการปรับแต่งเสียงต่างๆ เช่น ลดเสียง ในวีดีโอต้นฉบับในบางช่วงขณะที่บันทึกเสียงบรรยายลงไป เพื่อให้ได้ยินเสียงบรรยายชัดเจน มากยิ่งขึ้น หรือปรับระดับเสียงของดนตรีประกอบ เป็นต้น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อตัดต่อวีดีโอเสร็จแล้ว ก็จะเป็นสร้างไฟล์วีดีโอสาหรับ เผยแพร่ผลงาน สามารถทาได้หลายแบบ เช่น สร้างไฟล์วีดีโอสาหรับเผยแพร่ผลงานบนเว็บ เขียนวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วกลับลงเทปอีกครั้ง เขียนลงแผ่น CD เป็น VCD หรือเขียนลง DVD
 11. 11. บทที่3 วิธีการดาเนินโครงงาน ตารางปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม- 6 กันยายน 2554 ลาดับ รายการที่ปฏิบัติ กาหนดเวลา ผลการปฏิบัติ 1. นาเสนอหัวข้อโครงงาน 1 ส.ค.2554 -ผ่าน 2. ประชุมสมาชิกในกลุ่ม -แบ่งหน้าที่การทางานของสมาชิกใน กลุ่ม 1 ส.ค.2554 -สมาชิกในกลุ่มรับทราบหน้าที่ของ ตนเอง ยกเว้น นางสาวชลิตา(ลา ป่วย) -ตากล้อง นางสาววาสนา -Story board นางสาวสุปราณี -ผู้ตัดต่อ นางสาววันไหม -อุปกรณ์ประกอบฉาก นางสาว ชลิตา.นางสาวสุพรรษา -นักแสดง สมาชิกในกลุ่มทุกคน 3. เลือกหัวข้อเรื่องที่จะถ่ายทา 1 ส.ค.2554 -ได้หัวข้อเรื่อง “เพื่อนไม่ทิ้งกัน” 4. ถ่ายทาวีดีโอ 2-7ส.ค.2554 -วันที่ 2 ถ่ายทาฉากที่ 1:2:7 -วันที่ 3 ถ่ายทาฉากที่ 3 5. เลือกลาดับภาพ ถ่ายทาวีดีโอเพิ่มเติม 8-10ส.ค.2554 16 ส.ค.2554 -ได้เปลี่ยนเป็นเพลง “หนังสือรุ่น” 6. เปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการตัดต่อ เขียน Story board ใหม่ ถ่ายทาวีดีโอใหม่ 17-30ส.ค.2554 27-29ส.ค.2554 -ถ่ายทาวีดีโอได้ทุกฉาก 7. ตัดต่อวีดีโอ 30 สิงหาคม 2554 -วีดีโอเสร็จเรียบร้อย 8. นาเสนอผลงาน 12-13 กันยายน 2554
 12. 12. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาวีดีโอ 1.กล้องดิจิตัล 2.โทรศัพท์มือถือ 3.โน๊ตบุ๊ค 4.แฟลชไดร์ 5.อุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ 6.นักแสดง
 13. 13. บทที่ 4 ผลการศึกษา 1.มีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 2.สามารถสร้างวีดีโอที่เป็นทั้งหนังสั้น มิวสิคเพลง และสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเอง 3.มีความชานาญเรื่องการตัดต่อวีดีโอ เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่ และเพื่อ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา 4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจานวนมาก
 14. 14. บทที่5 สรุปผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา การศึกษาและทาโครงงานเรื่องการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งทาให้พวกเรามีความรู้และความ เข้าใจในการตัดต่อวีดีโอในระดับหนึ่ง แล้วยังทาให้กลุ่มของพวกเราได้นาวีดีโอที่เราถ่ายทาเอง ตัดต่อเองเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ และเป็นการฝึกให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วยังทาให้เรามีความ ชานาญในการตัดต่อวีดีโอเพื่อที่จะนามาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในอนาคตข้างหน้าได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1.มีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ 2.สามารถสร้างวีดีโอที่เป็นทั้งหนังสั้น มิวสิคเพลง และสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเอง 3.มีความชานาญเรื่องการตัดต่อวีดีโอ เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่ และเพื่อ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา 4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจานวนมาก ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาโครงงานการตัดต่อวีดีโอเพลง สามารถนาไปพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมได้

×