Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การทุจริตอรัปชั่นของไทย

12,566 views

Published on

การทุจริตอรัปชั่นของไทย

 1. 1. Thailand Corruption Perceptions Index 2012
 2. 2. “ คอรัปชั่น ” (Corruption) คือการใช้อานาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว โดยองค์กร ความโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณี ต่างๆที่จะ สามารถเกิดขึ้นในการคอรัปชั่นของภาครัฐได้ ดังนี้
 3. 3. การคอรัปชั่นของภาครัฐ  การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ (Grand corruption) เป็นการ กระทาของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือใช้ อานาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้นาหรือผู้บริหารประเทศ ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ  การคอรัปชั่นขนาดเล็ก (Petty corruption) เป็น การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางและระดับล่างต่อ ประชาชนทั่วไป โดยการใช้อานาจที่ได้รับมอบไปในทางมิชอบ องค์กรความโปร่งใสสากล(Transparency International – TI)
 4. 4. การคอรัปชั่นของภาครัฐ  การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้หรือ สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งรูปของเงิน สิ่งของ และ สิ่งตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการทาผิด กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  การยักยอก (Embezzlement) คือการที่คนในองค์กรนา เงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบให้ใช้ในราชการ มาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรัฐ องค์กรความโปร่งใสสากล(Transparency International – TI)
 5. 5. การคอรัปชั่นของภาครัฐ  การอุปถัมภ์(Patronage) เป็นรูปแบบของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกคนจากความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือรู้จักกัน เข้า มาทางานหรือรับผลประโยชน์ โดยดูคุณสมบัติและความเหมาะสม  การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการ เล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อานาจที่มี ในการให้ผล ประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพื่อน ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม องค์กรความโปร่งใสสากล(Transparency International – TI)
 6. 6. การคอรัปชั่นของภาครัฐ  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) คือการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ ส่วนรวม องค์กรความโปร่งใสสากล(Transparency International – TI)
 7. 7. Bad governance  การที่ฝ่ายบริหารกาหนดนโยบายโดยขาดการวางแผนไม่ คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการปฏิบัติตาม หลักนิติธรรม  ใช้อานาจในทางที่มิชอบ  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ  มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอยู่ทั่วไป
 8. 8. การบริหารงานที่ไม่มีหลักธรรมาภิบาล (Bad Governance) 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มี คุณภาพ 2) ประเทศขาดศักยภาพในการกาหนด หรือดาเนินนโยบาย หรือการตัดสินใจ ด้านนโยบายผิดพลาดและสับสนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผล 3) การบริหารการคลังของประเทศล้มเหลว ซึ่งรวมถึงปัญหาการเงินการ คลังของประเทศและกาหนดงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น จริง 4) การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง 5) ความไม่โปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ มีการทุจริตและแสวงหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินสาธารณะและพบการทุจริตคอรัปชั่นของ นักการเมืองและข้าราชการ จาก รายงานขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Deverlopment Programme : UNDP)
 9. 9. Good Governance 1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน(Public participation)เป็นกลไกที่ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) การให้เสรีภาพแก่ สื่อมวลชนและให้เสรีภาพแก่สาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นอย่าง สร้างสรรค์ 2) ความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and transparency) เป็นกลไกที่มี ระบบกติกา และการดาเนินการที่เปิดเผย โดยประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีเป็นธรรม ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการ บริหารและติดตามผลได้ 3) พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsiveness and accountability) เป็นกลไกที่มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ต่อสาธารณชน มีการดาเนินงานเพื่อ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม รวมถึงการมี ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนสังคมโดยรวม
 10. 10. Good Governance 4) กลไกทางการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy) เป็นกลไกที่มี องค์ประกอบของผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มี ความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวมไม่ว่าจะโดยการ แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 5) กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair legal framework and predictability) คือมีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับ กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้บังคับได้ 6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) คือเป็น กลไกที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด กระบวนการทางาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคคลากร และมีการ ควบคุมการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการ ดาเนินการและให้บริการสาธารณะที่ให้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า
 11. 11. หลักธรรมภิบาลสากล
 12. 12. Corruption Perceptions Index (CPI)  ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) จัดอันดับโดยองค์กร เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)  เป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี  ได้เริ่มมีการจัดทาดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
 13. 13. Corruption Perceptions Index (CPI) ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น  เป็นการสารวจระดับความรู้สึก/การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา คอร์รัปชัน ในประเทศนั้นๆ  ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทา CPI เป็นข้อมูลจากการสารวจจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ  สานักโพลล์ต่างๆ  หน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียง  สถาบัน/องค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งยอมรับทั่วโลกแตกต่างกันไป ในแต่ ละปี เช่น Economist Intelligence Unit สานักแกลลัปโพลล์ สถาบัน เพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจ และทางการเมือง World Bank World Economic Forum หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 14. 14. องค์กรความโปร่งใสสากลมีเครื่องมือหรือดรรชนีวัดการ คอรัปชั่นในระดับโลก 5 ตัวด้วยกัน  ดรรชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI)  เครื่องชี้วัดการคอรัปชั่นทั่วโลก (Global Corruption Barometer – GCB)  ดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index – BPI)ผลสารวจการคอรัปชั่น ของโลก (Global Corruption Report – GCR )  ผลสารวจความโปร่งใสทางการเงิน (Promoting Revenue Transparency Project)  ผลสารวจการต่อต้านคอรัปชั่น (Transparency in Reporting on Anti- Corruption – TRAC) 14
 15. 15. Corruption Perceptions Index (CPI)  ค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 10 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่าสุดหมายถึงเกิดการคอร์รัปชัน สูงสุด ส่วน 10 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมี ภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือมีความโปร่งใสใน การ บริการสูงสุดสูงสุด (ค่า CPI ยิ่งสูง แปลว่าการคอร์รัป ชัน ยิ่งต่่า)
 16. 16. ผลการจัดอันดับ Corruption Perceptions Index (CPI)  ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลกประจาปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ ที่ 88 จาก 176 ประเทศทั่วโลกได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย และอยู่ อันดับที่ 11 จาก 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 17. 17. อันดับการทุจริตคอรัปชั่น 172012:คะแนน 3.7 อันดับ 88
 18. 18. 18 3.7
 19. 19. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2555
 20. 20. ผลการจัดอันดับ Corruption Perceptions Index (CPI)  การจัดอันดับประจาปี 2012 จาก 176 ประเทศทั่วโลก  ปรากฏว่ามีเพียง 53 ประเทศเท่านั้นที่สอบผ่าน ที่ ได้คะแนนเกิน 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในขณะที่อีก 123 ประเทศ มีคะแนนต่ากว่าครึ่งหนึ่ง
 21. 21. ผลการจัดอันดับ Corruption Perceptions Index (CPI)  ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์สามารถ ครองแชมป์อันดับหนึ่ง (ได้90 คะแนนจาก 100 คะแนน)  อันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่าที่สุด ได้แก่ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย ได้ 8 คะแนนจาก 100 คะแนน
 22. 22. ผลการจัดอันดับ Corruption Perceptions Index (CPI)  ในภูมิภาคเอเชีย สิงคโปร์ยังคงได้คะแนนนาเป็นอันดับหนึ่งได้ 87 คะแนน  มีเพียง 7 ประเทศเท่านั้นที่มีคะแนนเกินครึ่ง คือสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฎูฎาน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และบรูไน  อีก 14 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังคงมีคะแนนต่ากว่าครึ่ง
 23. 23. ผลสารวจการวัดความคิดเห็นการคอรัปชั่น ในประเทศไทย (Global Corruption Barometer)
 24. 24. 1 ใน 2 ปีที่ผ่านมาระดับของการคอรัปชั่นในไทยมีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? ผลการสารวจ 38% 28% 25% 8% 1% เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ลดลงมาก ลดลงเพียงเล็กน้อย เหมือนเดิม
 25. 25. 2. คุณมีความคิดเห็นว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหา ในภาครัฐในไทยในระดับไหน ? 44% 21% 30% 4% 1% ผลการสารวจ เป็นปัญหาร้ายแรง เป็นปัญหา เป็นปัญหาเล็กน้อย ไม่ได้เป็นปัญหา ไม่ได้เป็นปัญหาเลย
 26. 26. 3. รัฐบาลดาเนินการปฏิบัติงานโดยไม่กี่หน่วยงานใหญ่ใน ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของตัวเองหรือไม่ ? ผลการสารวจ 16% 42% 35% 1% 6% ไม่ทั้งหมด ค่อนข้างจะ อยู่ในขอบเขตจากัด เป็นส่วนมาก โดยทั้งหมด
 27. 27. 4. คุณคิดว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐบาล ไทยในการต่อสู้ต่อต้านกับการคอรัปชั่นเป็นอย่างไร ? ผลการสารวจ 17% 25% 32% 23% 2% ไม่มีประสิทธิภาพ มากไม่มีประสิทธิภาพ มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมาก
 28. 28. 5. ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้สึกว่าสถาบันต่างๆ เหล่านี้ ทุจริต / ทาความเสียหายอย่างมากในประเทศไทย หน่วยงาน เปอร์เซ็นต์ พรรคการเมือง 68% สภาผู้แทนราษฎร /สมาชิกสภา นิติบัญญัติ 45% ทหาร 23% เอ็นจีโอ 18% สื่อ 20% หน่วยงานทางศาสนา 12% หน่วยงาน เปอร์เซ็นต์ องค์กรธุรกิจ 37% ระบบการศึกษา 32% ตุลาการ/ศาล 18% บริการทางการแพทย์และ สุขภาพ 21% ตารวจ 71% เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ 58%
 29. 29. 6. คุณหรือคนในครอบครัวของคุณเคยจ่ายเงินสินบนให้ หนึ่งในแปดบริการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ ? หน่วยงานที่รายงานว่า มีการจ่ายสินบน เปอร์เซ็นต์ ตารวจ 37% บริการที่มีการลงทะเบียนหรือการ บริการ ที่ได้ใบอนุญาต 4% สาธารณูปโภค 2% รายได้จากภาษี 3% บริการที่ดิน 19% บริการทางการศึกษา 9% ตุลาการ 14% บริการทางการแพทย์และสุขภาพ 2%
 30. 30. 7. คุณเห็นด้วยว่าประชาชนทั่วไป สามารถต่อต้านการคอรัปชั่นได้ ? ระดับความคิดเห็น เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8% เห็นด้วย 64% ไม่เห็นด้วย 18% ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11%
 31. 31. รายงานดัชนีหลักนิติธรรมประจาปี 2012  รายงานดัชนีหลักนิติธรรม (The Rule of Law Index) ซึ่งจัดทา โดยโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project: WJP)  โครงการยุติธรรมโลก ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกาไร  จัดทาดัชนีหลักนิติธรรมขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยทาการ สัมภาษณ์พลเมือง 97,000 คนและผู้เชี่ยวชาญด้าน กระบวนการยุติธรรมอีก 2,500 คนใน 97 ประเทศ เพื่อ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดด้านกฎหมายที่ สาคัญ
 32. 32. รายงานดัชนีหลักนิติธรรมประจาปี 2012  ปัจจัยที่นามาพิจารณาในการจัดลาดับประเทศ ได้แก่ - การจากัดอานาจของรัฐบาล (Limited government powers) - การปลอดจากทุจริต (Absence of corruption) - มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (Order and security) - สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental rights) - รัฐที่มีความโปร่งใส (Open government) - การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory enforcement) - กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil justice) - กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice)
 33. 33. ประเทศไทย  ประเทศไทยมีดัชนีหลักนิติธรรมด้านประสิทธิภาพของ กระบวนการยุติธรรมในทางอาญา อยู่ในลาดับที่ 35 ของโลก และลาดับ 7 ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้กลางค่อนไปทางสูง  แต่ความขัดแย้งภาคพลเมืองและเหตุรุนแรงทางการเมืองยังคง เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่ แพร่หลายทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ และตารวจ  ไทยได้รับคะแนนต่าที่สุดอยู่ในมิติของกระบวนการยุติธรรมทาง แพ่ง อยู่ในอันดับ 80 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความล่าช้าในการ ดาเนินคดี และความยากลาบากในการบังคับใช้ตามคาสั่งศาล
 34. 34. ญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นจัดอันดับในหมู่ผู้ปฏิบัติที่ได้อันดับสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิกในมิติส่วนใหญ่  ศาลของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งได้จัดอันดับว่าดีที่สุดในโลก  ประสิทธิภาพของหน่วยงานกากับดูแลของญี่ปุ่นถูกจัดอยู่ใน อันดับที่ 2 ของโลก  การรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง อันดับที่ 7 ของโลก  มีประสิทธิภาพในระบบยุติธรรมทางอาญาในอันดับที่ 23 ของ โลก ถึงแม้ว่าจะมีการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมที่ยังคงเป็นปัญหา
 35. 35. มาเลเซีย  รัฐบาลมีความรับผิดชอบมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับบน จนถึงกลาง  ยังคงมีการแทรกแซงทางการเมือง และการยกโทษให้  ระบบของศาลแพ่งอยู่ในลาดับ 39 และลาดับ 8 ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้บน จนถึงกลาง  ด้านความปลอดภัยของประชาชน มาเลเซียได้คะแนนดีเป็นครั้งแรก  การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ตารวจยังมีปัญหา  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการถูกจากัด  การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 73  อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
 36. 36. Price Water- House Coopers  การทุจริต ผู้ถูกสารวจบอกว่าแนวโน้มอนาคตจะมีมากขึ้น  อายุ 36-55 70%  เพศ ชาย 85 %  ลักษณะการทุจริต ทาคนเดียว 68 %  ตาแหน่งในองค์กร ผู้บริหารขึ้นไป 86 %  อายุงานในองค์กร 2-5 ปี 36 % มากกว่า 10 ปี 22%  หน้าที่การงาน 1.ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายขาย ที่มาสำรวจอำชญำกรรมเศรษฐกิจทั่วโลก(Global Economic Crime Survey)
 37. 37. การทุจริตกับการบริหารผิดพลาด  การบริหารผิดพลาดมีความเสียหายมากกว่า อาจถึงขั้นเลิก กิจการ  คนที่มีโอกาสโกง คือคนที่มีอานาจ ใกล้ชิดช่องทางใช้เงิน ซื้อ ตาแหน่ง  ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและการควบคุมที่ดี  มีการประเมินความเสี่ยง  มีกิจกรรมควบคุมชัดเจน  มีระบบข้อมูล รายงานการสื่อสารที่สามารถติดตาม ประเมินผล
 38. 38. จากการสารวจคนไทย  จานวนไม่น้อยกาลังสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่ผิดๆ พยายามส่งทัศนคติที่ว่า “การทุจริตโกงกินไม่เป็นไร ขอให้กินแล้วแบ่งปันให้บ้างก็ใช้ได้  ค่านิยมคนไทยนิยมคนรวย  การโกงกินมาจากการเอารัดเอาเปรียบ หลบเลี่ยง ภาษีที่ต้องจ่ายรัฐ  ประเภททุจริตฉ้อโกงการใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิด
 39. 39.  ในแต่ละกราฟปัจจัยย่อยจะแสดงโดยรัศมีจากศูนย์กลางของวงกลมไปรอบ นอก ศูนย์กลางของแต่ละวงกลมสอดคล้องกับความเป็นไปได้ต่าสุดสาหรับ แต่ละปัจจัยย่อย (0.00) ขอบด้านนอกของวงกลมให้คะแนนความเป็นไป ได้สูง (1.00) 2. Scores for all WJP Rule of Law Index sub-factors
 40. 40. 2. Scores for all WJP Rule of Law Index sub- factors ความรับผิดชอบของรัฐบาล (Accountable government) 1.2 อานาจรัฐบาลที่ถูกจากัดโดยกฎหมาย 2.4 ไม่มีการ คอรัปชั่น ฝ่ายนิติบัญญัติ 2.3 ไม่มีการทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ และทหาร 2.2 ไม่มีการ คอรัปชั่นฝ่ายตุลาการ 2.1 ไม่มีการคอรัปชั่น ฝ่ายบริหาร 1.7 การเปลี่ยนแปลงเรื่องของอานาจ กฎหมาย 1.3 อานาจรัฐบาลที่ถูกจากัด โดยศาลยุติธรรม 1.4 การตรวจสอบที่เป็น อิสระและการสอบทาน 1.5 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับ อานาจประพฤติตัวไม่เหมาะสม 1.6 อานาจรัฐบาลอาจมีการตรวจสอบโดย เอกชน
 41. 41. 2. Scores for all WJP Rule of Law Index sub- factors การรักษาความปลอดภัยและสิทธิพื้นฐาน (Security and Fundamental Rights) 3.1 ไม่มี อาชญากรรม4.8 สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน 3.1 ความขัดแย้งของประชาชน ถูกจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 ผู้คนไม่หันไปใช้ ความรุนแรง เพื่อแก้ไข ความขับข้องใจส่วนบุคคล 4.1 การรักษามีความเท่าเทียมกัน และไม่มีการเลือกปฏิบัติ 4.2 สิทธิในการใช้ชีวิตและความ ปลอดภัยของบุคคล 4.3 เนื่องจากกระบวนการของกฎหมาย4.4 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 4.5 อิสรภาพของความเชื่อและศาสนา 4.6 การแทรกแซงความส่วนตัว ตามอาเภอใจ 4.7 อิสระของการชุมนุม และการสมาคม
 42. 42. 2. Scores for all WJP Rule of Law Index sub- factorsรัฐบาลเปิดและการบังคับใช้กฎหมาย (Open government and regulatory enforcement) 5.2 กฎหมายมีความเสถียร 5.1 กฎหมายมีการเผยแพร่ 6.5 รัฐบาลไม่ได้เวนคืน โดยไม่มีความเหมาะสม 6.4 เนื่องจากกระบวนการ ใน การดาเนินการบริหาร 6.3 การดาเนินการตาม กฎหมายโดยไม่ล่าช้า เกินสมควร 6.2 กฎระเบียบของรัฐบาลถูกนาไปใช้ โดยไม่มีผลจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม 6.1 กฎระเบียบของรัฐบาลถูกบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.4 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หาได้ง่าย 5.3 สิทธิในการยื่นคาร้องและ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 43. 43. 2. Scores for all WJP Rule of Law Index sub-factors การให้ความยุติธรรม (Delivery of Justice) 7.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางแพ่งในราคาที่เหมาะสม 7.2ความยุติธรรมต่อประชาชนเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติ8.7 เนื่องจากกระบวนการของกฎหมาย 7.3 ความยุติธรรมต่อประชาชน เป็นอิสระจากการคอรัปชั่น 7.4 ความยุติธรรมต่อประชาชนเป็น อิสระจากอิทธิพลของรัฐบาลที่เหมาะสม 7.5 ความยุติธรรมต่อประชาชนไม่ขึ้นอยู่ กับความล่าช้าที่ไม่มีเหตุผล 7.6 ความยุติธรรมต่อประชาชนถูกบังคับ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.7 ADRs (ตราสารที่เปลี่ยนมือได้)สามารถ เข้าถึง, เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 8.1 ระบบการตรวจสอบความผิดทางอาญา มีประสิทธิภาพ 8.2 ระบบการพิจารณาความผิดทางอาญา ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 8.3 ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ 8.4 ระบบความผิดทางอาญา เป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติ 8.5 ระบบความผิดทางอาญา เป็นอิสระจากการคอรัปชั่น 8.6 ระบบความผิดทางอาญา เป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐ ที่ไม่เหมาะสม

×