Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Part 4 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา 4ส6

218 views

Published on

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา 4ส6 25 - 30 พ.ย. 58

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Part 4 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา 4ส6

  1. 1. 09/12/58 1 บทบาทของกกต. องค์กรกลาง และภาคส่วนต่างๆทีทําให้การ เลือกตั'งครั'งประวัติศาสตร์ของศรีลังกา ประสบความสําเร็จและ ราบรืนทั'ง การเลือกตั'งประธานาธิบดี และการเลือกตั'งทัวไป ใน ปีนี' “คนศรีลังกา ไม่ได้ต้องการแค่ไปเลือกตัง แต่ต้องการ การเลือกตังที free and fair ด้วย”
  2. 2. 09/12/58 2 หัวใจสําคัญคือ การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ◦ภาคการเมือง สือมวลชน รัฐ ทหาร เอกชน ภาคประชาชน ◦การรับฟังเสียงข้างน้อย ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย “ประชาธิปไตย # เสียงข้างมาก+ การเลือกตัง” เปรียบเทียบ สถานการณ์ในศรีลังกา กับสถานการณ์ชายแดนใต้ และ ปัญหาทางการเมืองของไทย ความเหมือน ในความต่าง การใช้ความรุนแรง สยบปัญหาได้เพียงชัวคราว ศาสนา เป็นเครืองมือทางการเมือง หรือเชือมร้อยใจคนใน สังคม?? รัฐประหาร ไม่ใช่ทางเลือกของการแก้ปัญหาในศรีลังกา แต่ในประเทศไทย??

×