Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ค้นหาตัวเอง Mbti

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (17)

Similar to ค้นหาตัวเอง Mbti (20)

Advertisement

More from Taraya Srivilas (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ค้นหาตัวเอง Mbti

 1. 1. ค้นหาตัวตน
 2. 2. แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) •Katherine Briggs และ Isabel Myers ได้พัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพตาม แนวทฤษฎีของจุง เรียกว่า Myers-Briggs Type Indicator •แบบวัดนี้ได้รับความนิยมใช้กับแพร่หลายในปัจจุบัน โดยใช้มากในการวัด ความชอบในอาชีพและความสนใจ แบบวัดนี้แบ่งบุคคลเป็น ๔ มิติ คือ –เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) -เก็บตัว (Introversion) –ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) -หยั่งรู้ (iNtuition) –ใช้ความคิด (Thinking) -ใช้ความรู้สึก (Feeling) –ตัดสิน (Judgement) -รับรู้ (Perception)
 3. 3. 1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ? (I)ชอบสันโดษ, คิดก่อนทา, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็น ใหญ่ (E)ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงาน สังสรรค์, ทาก่อนคิด, มี แรงบันดาลใจหรือ ความคิดจากคน-สิ่งของ, สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่
 4. 4. 2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ? (S)ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง (N)ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความ น่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้น
 5. 5. 3.คุณใช้อะไรในการตัดสิน ใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ) (T)ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่ จะตามมาจาก การตัดสินใจ (F)ใช้ความรู้สึกในการ ตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการ ตอบสนองของตน
 6. 6. 4.คุณมีวิธีการดาเนินชีวิตอย่างไร ? (J)ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจาวัน, ชอบ ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทา, ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา (P)ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น
 7. 7. •วิธีการดูเฉลย: เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่ เลือก แล้วนามาเรียงกัน
 8. 8. ISTJ -> The Duty Fulfiller “ ผู้สาเร็จ ” - มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว - ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้ - ทางานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง - อาจจะทาให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
 9. 9. ISTP -> The Mechanic “ ช่างเครื่อง ” - เงียบ, ชอบผจญภัย และ กีฬา - ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง - มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี
 10. 10. ISFJ -> The Nurturer “ ผู้ดูแล ” - เงียบ, ใจดี, มีสติ - มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่ - คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จาคนเก่ง - เสียกาลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
 11. 11. ISFP -> The Artist “ ศิลปิน ” - เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว - ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร - รักขอบสวยของงาม - เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
 12. 12. INFJ -> The Protector 'ผู้ป้องกัน‘ - ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง - เก่งเรื่อง คน และ สถานการณ์ - เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว - เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง
 13. 13. INFP -> The Idealist “ นักอุดมการณ์ ” - เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์ - ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง - มีความคิดสร้างสรรค์
 14. 14. INTJ -> The Scientist “ นักวิทยาศาสตร์ ” - ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร - เป็นผู้นาที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล - ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป - ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ - บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
 15. 15. INTP -> The Thinker “ นักคิด ” - ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของ ตัวเอง, มีเหตุมีผลและมี ความสามารถสูง - ไม่อยากถูกนาหรือนาคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ - ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว - เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง - มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
 16. 16. ESTP -> The Doer “ ผู้กระทา ” - เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง - ไม่ชอบคาอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทาให้ผ่านไปเร็ว - รักสนุก, สามารถทาร้ายจิตใจผู้อื่นโดย ไม่รู้ตัว - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ - เบื่อง่าย
 17. 17. ESTJ -> The Guardian “ ผู้พิทักษ์ ” - มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา - มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถทางานหนัก, เป็น ผู้นา - ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข - บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
 18. 18. ESFP -> The Performer “ ผู้แสดง ” - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทางานเป็น ทีมได้ดี - มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน - ไม่ชอบงานประจา, คิดมากเวลาเครียด - รักสวยรัก งาม
 19. 19. ESFJ -> The Caregiver “ นักใส่ใจ ” - มีน้าใจ, คนชอบ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ - เก่งเรื่องคน, เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้ - ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง - รักสงบ และ ความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น - อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจาก ผู้อื่น
 20. 20. ENFP -> The Inspirer “ ผู้มีแรงบันดาลใจ ” - มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย - เป็นคน ร่าเริง และชอบเป็นอิสระ
 21. 21. ENFJ -> The Giver “ ผู้ให้ ” - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ - ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา - มีความสามารถที่จะทาในสิ่งที่เขาชอบหลายๆ อย่าง - มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้า ระเบียบ
 22. 22. ENTP -> The Visionary “ ผู้มีวิสัยทัศน์ ” - มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง - ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทาอะไรซ้า ๆ - ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสาเร็จ - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง
 23. 23. ENTJ-> The Executive “ ผู้บริหาร ” - เป็นผู้นาตั้งแต่เกิด, พูดต่อ หน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความ รู้ - เห็นความสาคัญในความรู้ และ ความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับ คนทางานไม่เก่ง - แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน - เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

×