Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Enciclopedia Literaturii Române            Capitolele. Texte generale de prezentare              ...
la 1848 se trezeşte conştiinţa naţională, iar lumea românească se conectează la aceeaeuropeană. Apar publicaţii importante...
endocrinologie), chimie (Petru Poni, Nicolae Teclu), astronomie (Nicolae Coculescu),construcţii (Anghel Saligny), aeronaut...
centrale mari: a poligrafiei, a editurilor. Trebuie menţionate Agenţia Română deImpresariat Artistic şi Agenţia PUBLITURIS...
cumpărau mălai şi făină. Aşa se trăia, aşa se povestea. Balada Mioriţa stă mărturie.Obiceiul ăsta n-a pierit până astăzi. ...
turcii au fost ultimii veniţi. Turcii din triburile oguzane au cucerit chiar marele Bizanţ(anul 1453)... Refugiul i-a dus ...
şi biblioteca lui Coresi, unde am numărat până la 10 cărţi. Dar nu era lucru uşor sătipăreşti, iar o carte tipărită costa ...
dovada cea mai clară a faptului că el, Mihail Moxa de la Bistriţa, încerca să vadăîntregul naţiei şi s-o ajute să răzbată ...
dat la iveală cronograful său, Ioan Românul, călugăr din Sânpetru, Hunedoara, a puslaolaltă textele de literatură care cir...
şi el încercat de numeroase evenimente potrivnice şi care-i ameninţau fiinţa. Dar mizalui pentru unitatea creştină l-a făc...
fie după modelul Ţării Româneşti. Şi Cantacuzino Stolnicul avea să-şi piardă viaţa dincauza acestui gest de eliberare spir...
scriitorii români ai vremii, care invocau mai mult latinitatea, decât substratul naţiei dedinaintea ei. E semnificativ dec...
a scris în latină Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens, id est sensusEcclesiae Orientalis, scilicet gr...
Astfel deci, să ne imaginăm că ne aflăm în secolul al XVIII-lea pe pământul românesc,iar acest veac e oglinda noastră, de ...
poezie Limba română, ci şi pentru că a fost primul în istoria literaturii române care afăcut acordul între mişcarea litere...
avusese doi poli principali: referinţa la istoria naţiei ca un continuum spaţiu-timp şifundamentarea ei lingvistică - limb...
instituit ajutorul de hrană, în principal pâine, pentru copiii săraci, ajutor rămas învigoare, prin fundaţia care i-a purt...
Acestea toate le vedem dacă ne considerăm pe noi înşine aşezaţi când în faţa, cândîn spatele marii oglinzi a veacului al X...
balanţei, iar pe celălalt, în echilibru, se afla nu religia, ci Biserica în calitatea ei deinstituţie supra-statală. Nu e ...
noului stat. Aducerea unei dinastii străine (1866) a rezolvat greaua problemă apermanentizării lui în Europa şi a permis d...
preţ ale viitorului, aceia care au văzut sufletul omenesc pâlpâind plin de speranţă şi decandoare la marile lumini ale zil...
esenţele şi toată ştiinţa pe care naţia o acumulase până în acel moment. Este chiarsemnul că mesajul atâtor voci fusese în...
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Enciclopedia literaturii române
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enciclopedia literaturii române

2,112 views

Published on

O enciclopedie pentru adolescenti. Literatura ca parte si produs a societatii

 • Be the first to comment

Enciclopedia literaturii române

 1. 1. Enciclopedia Literaturii Române Capitolele. Texte generale de prezentare de Ecaterina ŢarălungăÎntregul şi parteaCu multă vreme în urmă, pe când poporul român însuşi abia se forma, din neamurivechi şi amestecate, care ajunseseră pe aceste loccuri, dar mai ales din triburile de dacicu greu cucerite de armatele venite tocmai de la Roma, pe atunci deci, adică acum omie şi şapte-opt sute de ani, creaţia frumosului mergea împreună cu viaţa de zi cu zi şiîmpreună clădeau un fel de a fi al omului, adică ceea ce numim astăzi identitatearomânească. Cele mai vechi simboluri ale identităţii spirituale vin din spaţiul DacieiMagna, unde Soarele şi Luna erau privite ca Tatăl şi Mama cerească, perecheaprimordială care dădea şi întreţinea chiar viaţa, aici, pe Pământ. Dar vin şi din mareletrecut al traiului în jurul Mediteranei şi în lungul cursului Dunării. Alexăndriaistoriseşte campaniile lui Alexandru Macedon, întâmplate în veacul al IV-lea înaintede Hristos. Pe ambele maluri ale Dunării de Mijloc şi de Jos, cu cele patru maridialecte ale limbii române: dacoromân la nord de Dunăre, istroromîn, meglenoromânşi aromân la sudul Dunării, circulau aceleaşi legende ale naşterii neamului. Tot camatunci, pe aceste locuri a ajuns Sfantul Andrei, propovăduitorul creştinismului şi auplecat oştile romane. Astfel, pe marele drum antic al chihlimbarului, de la varegi(vikingi) la greci, care trecea în lungul Moldovei, pe malul Prutului şi al Siretului, prinScythia Minor (Dobrogea), călătorii îşi schimbă credinţele vechi cu religia mai nouă,creştină. Ea, această credinţă, a unit odată mai mult triburile şi oamenii. Spiritulromânesc mărturiseşte până astăzi vechimea teatrului popular cu teme creştine (ex.Vicleimul). In jurul bisericilor s-au concentrat principalele forme de şcoală româneascăale începuturilor neamului. La fel, arta plastică s-a manifestat în pictura religioasă, dara transmis şi motive de dinaintea creştinismului (de pildă ouăle încondeiate, carefuseseră, la cei vechi, pre-ceştini, semnul primăverii). Textele manuscrise şi miniaturade carte meşteşugit făcute de vechii călugări s-au păstrat din secolele XIV-XV (texteledin Maramureş, ca şi Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner,judele Braşovului, prima mărturie scrisă a limbii române, datată 1521). În ce priveşteştiinţele ca ansamblu al civilizaţiei româneşti, fundamentul lor trebuie căutat laînceputuri tot în inventivitatea populară (roata olarului vine din neolitic, adică de acumşase-şapte mii de ani, roata cu făcaie din Evul Mediu). Împreună cu manifestărileartistice au alcătuit civilizaţia românească, cel mai puternic bloc identitar care aasigurat şi asigură trecerea prin timp a spiritului românesc, astfel încât putem vorbiastăzi despre români ca fiind naţia cea mai numeroasă şi mai unită spiritual din sud-estul Europei. Prima tipăritură în limba română datează de la jumătatea secolului alXVI-lea (în oraşul Sibiu). Circulă în continuare cărţile populare: Alexăndria, Esopiaetc. (a căror sursă primară este Orientul, ceea ce denotă o bună comunicare culturală înspaţiu între lumile vechi, dar şi capacitatea românilor de a localiza motivele universalespre a trage din ele cuvenita experienţă şi hrană pentru creşterea sufletului naţiei) şi seformează şcoli de copişti şi miniaturişti pe lângă mânăstiri. În secolele al XVII-lea şi alXVIII-lea se scriu cele mai importante cronici: Grigore Ureche, Miron Costin, IonNeculce, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Dimitrie Cantemir (domnul Moldovei,membru al Academiei din Berlin). Tot în secolul al XVIII-lea se afirmă poezia liricăde influenţă alexandrină: poeţii Văcăreşti, Costache Conachi. În preajma revoluţiei de
 2. 2. la 1848 se trezeşte conştiinţa naţională, iar lumea românească se conectează la aceeaeuropeană. Apar publicaţii importante: „Albina românească" (Iaşi, 1829), „Curierulromânesc" (Bucureşti, 1829), „Gazeta de Transilvania" (Braşov, 1838), „Dacialiterară" (Iaşi, 1840) şi se fac cunoscute personalităţi complexe: Gh. Asachi (inginer şiscriitor), Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu (oamenipolitici, scriitori, istorici), Vasile Alecsandri, Alecu Russo (scriitori). Lor li sedatorează în mare parte atât revoluţia de la 1848, cât şi actul Unirii de la 1859. Sedefineşte limba română literară, bazată pe dialectul dacoromân şi astfel apar maipregnant graiurile, bazate pe existenţa comunităţilor provinciale: bănăţean,bucovinean, moldovean, muntean, ardelean, dobrogean. Sfârşitul secolului al XIX-leaşi începutul celui de-al XX-lea este marcat de dezvoltarea specializată a artelor şiştiinţelor: Nicolae Filimon (întâiul romancier), A. D. Xenopol, D. Onciul (istorici), B.P. Hasdeu (istoric şi filolog), T. Cipariu, Al. Philippide (filologi), Al. Odobescu(arheolog şi prozator). În Transilvania fenomenul cultural cel mai puternic este marcatde existenţa Şcolii Ardelene, de esenţă iluministă, care identifică în originea latină alimbii române - cu unele exagerări – chiar forţa identităţii româneşti, puterea ei de arezista împrejurărilor vitrege ale istoriei, care aşezase lumea românească între mariimperii: Samuil Micu-Klein, Gh. Şincai (istorici), I. Budai-Deleanu (scriitor). Cele maiimportante realizări ale epocii în ţările române au fost: introducerea maşinii cu abur(1853), a telegrafului electric (1853), a generatorului electric (1883), a concertelorsimfonice periodice (Bucureşti, 1866), a iluminatului cu petrol lampant (Bucureşti,1857) şi electric (Timişoara, 1883 - I-ul oraş din Europa), ); apariţia Teatrului din Iaşi(1816), Bucureşti (1819), a Societăţii Filarmonice din Bucureşti (1833) şiConservatorului de Artă Dramatică din Iaşi (1836), înfiinţarea Societăţii de Medici şiNaturalişti din Iaşi (1838), a Societăţii de Ştiinţe Naturale (1865), a Cenaclului literarJunimea (1863) şi revistei „Convorbiri literare" (Iaşi, 1867), a Societăţii LiterareRomâne, devenită Academia Română (1879), a Societăţii Române de Geografie(1875), a Societăţii Politehnice (1881), a Societăţii Române de Ştiinţe (1890), aConservatoarelor de Muzică din Bucureşti şi Iaşi, a universităţilor din cele douăprovincii româneşti, primele unite între graniţele României Mici la 1859. Seorganizează viaţa democratică a statului, apar partidele politice, structuraparlamentară. Viaţa literaturii, ca parte a întregului culturii române, continuă sămeargă împreună cu restul vieţii omeneşti de pe aceste locuri. Oamenii de ştiinţă ţinadesea condeiul în mână ca să scrie versuri ori proză. La fel fac mulţi preoţi, artiştiplastici, muzicieni. Principala sursă de inspiraţie şi păstrătoarea valorilor perene aleidentităţii româneşti continuă să fie folclorul, martor al obiceiurilor şi tradiţiilor dinfiecare loc, din fiecare provincie românească, dar şi martor al unei unităţi a felului de aprivi, de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor lumii reale, vieţii de zi cu zi, care estespecific românesc. Aceasta este perioada când se fac culegeri şi sistematizări alefolclorului (Petre Ispirescu, S. Fl. Marian), se dezvoltă o teorie filosofică românească(Vasile Conta - teoria ondulaţiei universale), estetica (Titu Maiorescu), sociologia (CDobrogeanu-Gherea), scriu clasicii literaturii române (Mihai Eminescu - poezie, I. L.Caragiale - teatru, Ion Creangă - proză), se întocmeşte prima hartă geologică (GrigoreCobălcescu), e sistematizată flora României şi se înfiinţează Grădina Botanică dinBucureşti (Dim. Brândză), este emisă prima teorie asupra zăcămintelor de petrol de peteritoriul ţării (Ludovic Mrazec). Se constituie şcoli naţionale în domeniile: agricultură(Ion Ioneseu de la Brad), geologie şi geografie (S. Mehedinţi şi G. Vâlsan),hidrobiologie şi ihtiologie (Gr. Antipa), biospeologie (Emil Racoviţă), meteorologie(Şt. Hepites), medicină (Carol Davila, Victor Babeş - anatomie patologică, IonCantacuzino - microbiologie, Gh. Marinescu - neurologie, C-tin. Parhon -
 3. 3. endocrinologie), chimie (Petru Poni, Nicolae Teclu), astronomie (Nicolae Coculescu),construcţii (Anghel Saligny), aeronautică (Traian Vuia - I-ul avion din lume care seînalţă cu mijloace proprii de bord; Henri Coandă - I-ul avion din lume cu reacţie),pictură (Th. Aman, N. Grigorescu, Ion Andreescu), sculptură (familia Storck),arhitectură (Ion Mincu). Este de la sine înţeles că literatura, martorul scris alcreativităţii româneşti, nu lipseşte ca demers din această perioadă plină de evenimente.Formele ei de organizare instituţională, începute în veacul al XIX-lea, se diversifică:societăţi, fundaţii de binefacere, academii. Învăţământul beneficiază de formeleliteraturii, organizate pe genuri, ca şi în restul Europei şi al lumii. Cea mai nouă formăde exprimare literară este a copiilor. Astfel, naţia în întregul ei este pregătită să seunească nu doar spiritual, ci şi de fapt, într-un stat naţional. Iar literatura, ca parte aîntregii vieţi româneşti, are un rol covârşitor în pregătirea acestui mare salt spre viitor.În prima jumătate a secolului al XX-lea, mai ales după unirea Transilvaniei (1918), secontinuă direcţiile stabilite şi apar preocupări noi. Se înfiinţează Societatea deDifuziune Radiofonică (1927), se produce primul film artistic (Independenţa României- 1912), ia fiinţă prima linie aeriană internă (1936) şi prima oţelărie (1936). Culturaeste promovată de personalităţi diverse: Nicolae Iorga (istoric), Vasile Pârvan(arheolog), Lucian Blaga, C. Rădulescu-Motru, D. D. Roşca, Mihai Ralea (filosofie),D. Gusti, H. Sanielevici (sociologie), Tudor Vianu (estetică), Virgil Madgearu(economie), Gh, Ţiţeica, Traian Lalescu, Dan Barbilian (alias Ion Barbu)(matematică), Gh. Spacu, D. Neniţescu (chimie), Daniel Danielopolu, Dim. Bagdasar(medicină), Gh. Ionescu-Şişeşti (agrobiologie), Gh. K. Constantinescu (zootehnie).Literatura, muzica, artele plastice cunosc o mare dezvoltare. Se înfiinţează publicaţiinoi: „Sămănătorul" (1901), „Viaţa românească (1906), „Sburătorul" (1919) cucenaclurile aferente, care concentrează principalele direcţii ale vieţii literare conceputăidentitar: sămănătoristă, poporanistă, modernistă. Apar primele case de editură care auşi librării şi primul sistem din ţară de catalogare a cărţilor. Principala problemă îndezbatere este aceea a specificului naţional şi a raporturilor lui cu universalul. Sedelimitează genuri, şcoli, stiluri şi curente literare şi artistice. Spiritul critic capătă opondere deosebită. Dezvoltarea capitalismului aduce în literatură problemele treceriipopulaţiei de la sat la oraş şi creează puternice contradicţii (răscoale, lupta întretendinţele de stânga şi cele de dreapta), reflectate şi ele în creaţia artistică. Esteperioada când G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu fac critică literară, Mihail Sadoveanu,Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Eugen Lovinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, CamilPetrescu şi Cezar Petrescu scriu proză, iar Tudor Arghezi, Lucian Blaga scriu poezie.În muzică se fac cunoscuţi George Enescu (compozitor), Dinu Lipatti (pianist), IonelPerlea, George Georgescu, Sergiu Celibidache (dirijori), în sculptură ConstantinBrâncuşi, în pictură Şt. Luchian (pictorul florilor), Th. Pallady, Camil Ressu, N.Tonitza, D. Ghiaţă, M. H. Maxy, Marcel Iancu, A. Jiquidi (grafică), Corneliu Baba,Al. Ciucurencu, Ion Ţuculescu, în teatru actorii Lucia Sturdza - Bulandra, MarioaraVoiculescu, Elvira Popescu, Maria Ventura ş.a. Se înfiinţează Institutul de FizicăAtomică (1956), Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1969), Academia de ŞtiinţeMedicale (1969), Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970). Literatura şi artele nupierd nici ele aceste momente importante de organizare instituţională a societăţiiromâneşti. Au apărut uniunile de creaţie: a scriitorilor (1949), cu şase asociaţii(devenite mai multe după 1990), a compozitorilor (1950), a artiştilor plastici (1950), aarhitecţilor (1953), Consiliul Ziariştilor, inclus în 1976 în Comitetul UniuniiSindicatelor din Presă, Poligrafie şi Edituri. După 1989 toate aceste uniuni se unescîntr-o Fereraţie a Uniunilor de Creaţie. Apar mai multe asociaţii profesionale: aartiştilor fotografi, a bibliotecarilor, a oamenilor de teatru şi muzică, a cineaştilor, ca şi
 4. 4. centrale mari: a poligrafiei, a editurilor. Trebuie menţionate Agenţia Română deImpresariat Artistic şi Agenţia PUBLITURISM, care stabilesc contactele şi contracteleartistice cu alte ţări. Toate aceste concentrări dispar după 1989, când se multiplicănumărul asociaţiilor profesionale. Cele 24 de edituri din Bucureşti şi provincie devin2500 după 1989. Organizate în forme noi şi sindicalizate, după 1989 apar noi societăţi:editoriale, ale librarilor. Apar uniunile patronale şi cele sindicale. Cele patru case defilm cu o producţie anuală de 26 de filme, două studiouri - Animafilm (Buftea) şi Al.Sahia - îşi reduc producţia până la dispariţie. Sunt 40 de colective teatrale şi peste 20teatre de păpuşi, 5 opere de stat, 14 orchestre simfonice şi filarmonice, în jur de 400 demuzee şi case memoriale, 21.437 biblioteci - 2 naţionale; 4 în învăţământul superior;10.782 şcolare; 4.189 specializate; 6.420 publice (de stat şi sindicale) şi apar în jur de500 de publicaţii în limba română şi limbile naţionalităţilor conlocuitoare, cu un tirajtotal de 1.397 milioane exemplare anual (cu profile diferite: politice, ştiinţifice).Acestea din urmă îşi reduc drastic numărul şi tirajul după 1989, dar se dezvoltăpublicaţiile on-line şi se multiplică site-urile cu profil cultural, conexiunile literaturiiromâne la cele europene şi la literatura universală în sens global. În perioada socialistăs-au afirmat în mod deosebit: Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur, Ion Coteanu(lingvistică), G. Călinescu, Ş. Cioculescu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion (criticăliterară), Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, Marin Preda, Eugen Barbu, D. R. Popescu,Constantin Ţoiu, Nicolae Breban ş.a. (roman), Geo Bogza, Nichita Stănescu, AdrianPăunescu, Mircea Dinescu (poezie), Paul Everac, Aurel Baranga, Matei Vişniec(teatru) etc. După 1989 minimalizarea şi victimizarea valorilor perioadei socialiste aţării, în absenţa unor noi repere valorice româneşti ori universale, care să permităridicarea de noi valori ale locului şi timpului românesc, capabile deopotrivă să asigurecontinuitatea registrelor culturii române, ca şi dialogul cu alte culturi ale lumii, au dusla două decenii de stagnare şi de pierdere a reperelor identitare ale civilizaţieiromâneşti. Şi nu putem să nu remarcăm cât de dramatic a fost veacul XX pentrucultura română, care a pierdut valori şi repere odată cu instaurarea socialismului,recuperându-le greu şi pe bucăţi vreme de decenii în perioada socialistă, tot aşa cumacum, după 1989, a pierdut valori din a doua parte a veacului XX, pe care n-a începutîncă să le redescopere. Iar la începutul mileniului al III-lea, abia integrată în UniuneaEuropeană, literatura română, ca parte a ansamblului culturii, îşi descoperă sie însăşifaliile veacului XX, pe care încearcă, în sfârşit, să le conştientizeze şi să le acopere.Cum, când, de ce şi de unde începe literatura română Povestea noastră despre literatură începe în vremurile când lumea trăia mult maisimplu decât astăzi. Unii cultivau pământul, ori erau pescari. Dar cei mai mulţi erauciobani. Umblau cu turmele lor, mai mari sau mai mici, vara spre munte, unde erarăcoare, iar pâraiele aveau apă rece şi bună. Iarna se trăgeau către câmpie, în lungulrâurilor, unde fiecare îşi făcea „ţara” lui, adică alegea bucata cu iarbă încă verde pânătârziu, spre iarnă, pe urmă ridica o colibă acoperită cu lăstăriş, iar din lutul de pe malfăcea o sobă mare, fiindcă iernile erau adesea grele, neguroase şi durau câte o jumătatede an. Oamenii se strângeau lângă foc şi povesteu fiecare ce auzise colindând de lamunte la şes şi înapoi, ani buni. Povestea celor mai vechi timpuri, acelea cândapăruseră chiar înţelepţii pe Pământ, după marele Potop, era Archirie şi Anadan,despre un stăpân şi un oştean din Babilonul Asiriei. Unii nu prea aveau darulpovestitului, dar alţii erau meşteri, îmbinau povestea cu versuri uşor de ţinut minte, unfel de planuri ale întregii istorii, fiindcă scrisul încă nu se folosea... Mai vindeau oi,lapte şi brânză şi, cu banii – da, da, banii au existat foarte de demult pe locurile astea –
 5. 5. cumpărau mălai şi făină. Aşa se trăia, aşa se povestea. Balada Mioriţa stă mărturie.Obiceiul ăsta n-a pierit până astăzi. Şi eu am fost la o stână din „ţara” Maramureşului,unde un cioban-povestitor mi-a spus istorii vechi şi mi-a cântat la un instrumentnecunoscut, invenţia lui (creaţia lui deci!) care scotea sunete ascuţite, prelungi, ca alecocoşului sălbatic, de munte. Ei bine, atunci, în vremurile acelea vechi, putem spunecă s-a constituit cea mai mare putere a literaturii române de până în zilele noastre:folclorul. Un inventar complet al obiceiurilor (de botez, de nuntă, de înmormântare,de ieşire la plug, de tuns oile, de cules roadele), al relaţiilor omului cu natura(legendele, ghicitorile), cu alţi oameni, mai de aproape, ori călători veniţi de departe(proverbele, care erau norme de comportament ale unui ins faţă de ceilalţi). Atunci s-afăcut marea cernere a naţiei între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între prieten şiduşman, între frumos şi urât, între lumea pământeană şi Dumnezeu. Atunci s-au născutîn poveştile noastre Făt Frumos, Ileana Cosânzeana şi Zmeul, atunci a apărut basmul.Partea omului, ca fiinţă trăitoare pe aceste meleaguri, a fost atent şi pentru veciecântărită ca parte a tuturor vietăţilor pământene. Şi trebuie ţinut seama că acela arămas datul neamului românesc, coloana vertebrală a identităţii lui, făcută din drumurimulte, din experienţa de viaţă a unor oameni simpli, dar pe care nimic nu-i putea clintiori înşela după ce-şi aşezaseră ştiinţa pe experienţa traiului în aceste locuri cu munţi,cu dealuri, cu văi umbroase şi ape pline de peşti până la Dunăre şi Marea cea Mare. N-a fost uşor şi nici simplu pntru românii de dinaintea apariţiei statului naţional să ţinăhotarele acestor locuri râvnite de atâţia trecători. Şi poate tocmai de aceea, primelepoveşti au fost istorii despre înaintaşii care le lăsaseră lor, urmaşii povestitori,ţinuturile, adică „ţările” lor mici. Despre cei care râvniseră aceste locuri, dar nu leavuseseră. Alexăndria, povestea lui Alexandru Macedon, care ajunsese la Dunăre cuoştile lui, dar n-o putuse trece, a circulat veacuri la rând, spusă din gură în gură, apoiscrisă. Trebuie pomenite Analele moldoveneşti, numite astfel de istoricii târzii, darscrise pe vremea marelui Ştefan, domnul Moldovei, despre chiar întemeietorii veniţidin Maramureş, iar alături de istorie trebuie amintite baladele de vitejie şi cântecelebătrâneşti (ca Toma Alimoş, Pintea Viteazul), ţinute minte şi povestite în versuri deoierii de demult. Tot iarna, lîngă vetrele mari şi calde, copiii şi tinerii, cu măşti orifără, se jucau între ei făcând rolurile celor mari. Aşa a început teatrul, iar povestiorii,văzându-i, au adus acolo, lângă focul viu, şi rolurile altor copii, ale altor oameni, maide departe ori mai de aproape. Au circulat la noi Bertoldo şi Bertoldino, venită de pemeleagurile Italiei de Nord (dar originară din India veche), Albinuşa, culegere de pildestrânse de Tomaso Gozzadini, tot din Italia, Vieţile regilor sârbi, care a circulat lasudul şi nordul Dunării, peste axul marelui fluviu şi al Porţilor lui de Fier, carevegheau de departe chiar întâmplările imperiilor ce se perindau de jur împrejulMediteranei şi, nu în ultimul rând, Isopia, adică pildele lăsate de înţeleptul antic grecEsop. Aceasta e povestea noastră despre cum începe literatura. Când începe literatura, este altă parte a istorisirii. Fiindcă oamenii povesteau şi înlumile vechi, de dinainte de apariţia românilor pe meleagurile de dincolo şi dedincoace de Dunăre, până la Marea cea Mare, de dincolo şi de dincoace de MunţiiCarpaţi. În India, în Armenia, în Asiria, în Egipt şi la grecii antici au fost povestitoriiscusiţi. Şi ei au umblat pe Pământ ca, mai târziu, ciobanii noştri, şi au răspânditpoveşti. Şi ei trăiau în locuri frumoase şi râvnite de alţii, şi ei au purtat bătălii. Nimicdin ce era important pentru ştiinţa urmaşilor nu s-a pierdut. Bătăliile perşilor, alemacedonenilor, ale grecilor, ale romanilor, împărţirea în două a marelui ImperiuRoman, toate au ajuns până la noi încă de pe vremea poveştilor şi a povestitorilor.Începuseră marile migraţii pornite din centrul Asiei către apus, trecuseră pe aicineamuri nenumărate, dar nimeni nu putuse rezista vreme prea lungă. Tătarii şi apoi
 6. 6. turcii au fost ultimii veniţi. Turcii din triburile oguzane au cucerit chiar marele Bizanţ(anul 1453)... Refugiul i-a dus pe mulţi bizantini către Veneţia, dar nimic n-a pututopri ca poveştile acestui prăpăd să ajungă şi până la noi. Mai ales că, românii de lasudul Dunării, aceia pe care-i numim până azi aromâni sau români macedoneni,trăiseră mult mai aproape de centrul marelui cutremur al migraţiei care se terminaseprin înlocuirea Imperiului Bizantin cu Imperiul Otoman. Migraseră şi ei, dar cătrefraţii lor de la nord de Dunăre. Astfel a început a doua parte a veacului alcinsprezecelea. Ortodoxia din Bizanţ credea că poate constitui la bariera Dunării şi aCarpaţilor o linie de rezistenţă anti-otomană. Aşa au apărut călugării care adunau înslove meşteşugite întâmplările vechi şi mărturiseau legătura lor cu Athosul, cândva înstăpânirea magilor Daciei Magna, tot aşa au apărut şcolile de pe lângă biserici şimănăstirile unde oamenii acestor locuri, cu povestitorii lor cu tot, deprindeauînvăţăturile pierdutului Bizanţ şi arta mai nouă de a lupta pentru apărarea propriului lordestin. Nu confundau poveştile frumoase din Orientul depărtat (O mie şi una de nopţi)cu Islamul cuceritor, nici pe cei mulţi şi simpli cu boieria în creştere. Ţineau dreaptamăsură şi se bucurau să fie oameni liberi pe lume, cu obiceiurile şi traiul lor. Oştileerau atunci „de strânsură”, cu toţii se ridicau în apărarea celor asemenea lor. De atuncidatează ideea de adunare la necaz ca şi la bucurie, cel mai de preţ lucru care a formatşi a susţinut chiar naţia în vremurile de restrişte ale istoriei. Aşa aflăm şi răspunsul la întrebarea de ce începe şi rezistă până astăzi literatura?Pentru că ea a exprimat încă de la începuturi, şi continuă s-o facă, chiar firea cea maiadâncă a naţiei, identitatea ei printre celelalte, adică marea linie de ghidaj a paşilorfiecăruia dintre noi, ori de câte ori ne aflăm faţă în faţă cu provocările zilnice sau detemelie ale vieţii. Folclorul cu toate formele lui de exprimare, nevoia de a se uni şi de ase ajuta la bine şi la rău a oamenilor de pe aceste locuri au fost apărate de marearăspândire a poveştilor, adică a literaturii orale. Poate nu întâmplător s-a spus căromânul s-a născut poet. Prin asta şi-a asigurat chiar existenţa în timp, în sensul căoamenii au aflat, au învăţat şi au transmis mai departe, în forme de creaţie, propria loresenţă şi au lăsat mesajul lor de comportament, mereu util pentru păstrarea perenităţiineamului. Înainte de a încheia povestea marelui „de ce” al literaturii, se cuvine să maispunem cititorului două lucruri: că odată înţelese rosturile adânci ale poveştilor, ele audevenit o parte a învăţăturii neamului, alături de cealaltă parte, religia, care făcea dinBiblia însăşi o poveste a existenţei şi rezistenţei spirituale a românilor (FapteleApstolilor, Întrebarea creştinească, Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur) şi că,alături de poveştile scrise de călugării şi copiştii meşteri de prin mânăstiri (am văzutastfel de texte, cu desene uimitoare, făcute pe piei de miel nenăscut, la Muzeul Cărţiidin Şcheii Braşovului!), s-a ajuns într-o bună zi la tipărirea cărţilor. Tiparul fuseseinventat de chinezi, care aveau încă din veacul al XII-lea zeci de mii de cărţi tipărite(scrisul însuşi este atestat, ca vechime pe Pământ, în jurul anului 3500 î.H.). Tiparul acirculat inclusiv în Asia Mică. Nu se ştie dacă, în prima parte a veacului al XV-lea,germanul Guttenberg l-a re-inventat ori aflase despre existenţa lui în Extremul Orient.Dar lui Guttenberg îi datorează Europa – şi apoi lumea nouă – răspândirea cărţilor subformă tipărită. La români tiparul a intat pe două căi: adus de tipografii sârbi(Liubavici, profesorul lui Coresi de la Târgovişte, a rămas cel mai cunoscut) şi adus înTransilvania de călugări germani, odată cu mişcarea religioasă a Contrareformei (celmai cunoscut a fost Johannes Honterus, de la Biserica Neagră din Braşov). Trebuie săspunem că din veacul al XVI-lea se păstrează primele cărţi tipărite la noi: în slavonăîn Ţara Românească, în germană şi română în Transilvania. Nu putem să nu amintimgestul lui Honterus de a-l chema la Braşov pe Coresi, tipograful de la Târgovişte, sprea-l face să tipărească în Şcheii Braşovului cărţi româneşti. Tiparniţa există şi astăzi, ca
 7. 7. şi biblioteca lui Coresi, unde am numărat până la 10 cărţi. Dar nu era lucru uşor sătipăreşti, iar o carte tipărită costa atunci cât două perechi de boi... Hârtia însăşi sefăcea greu, din scoarţă de copac fiartă bine cu plante care s-o decoloreze, întinsă apoiuniform pe plăci unde era aşezată la soare, la uscat... Pentru tipar trebuia să ciopleştifiecare literă în lemn, aşezată invers, ca în oglindă, să pregăteşti cerneala din substanţeminerale găsite în pământ şi cunoscute de foarte puţini, secret păstrat cu grijă detipografi, apoi să faci o ramă a paginii, tot din lemn, să „scrii” cu literele de lemn toatăpagina, să pui cu pensule subţiri cerneala pe litere, fără să mânjeşti nimic, apoi să apeşiuşor şi în mod egal hârtia peste pagina astfel pregatită. Am mai apucat un astfel detipar, mecanizat la nivelul anului 1902. Se numea tipar înalt, pentru că literele erau înrelief. Prin anii 1960-1970 încă se mai tipăreau astfel ziare, în tipografiile mai mici,moştenite din perioada interbelică. Am văzut apoi, la Alba Iulia, la BibliotecaBathianeum, Palia de la Orăştie tipărită de Coresi în 1581, cu desene absolutuimitoare, arabescuri foarte fine şi greu de reprodus cu forme de lemn. Mai ales că el afăcut lucrul acesta cu aproape patru sute de ani înainte de tipografiile cu tipar înalt pecare le-am văzut eu... Şi pe o hârtie pregătită şi ea manual, în morile de hârtie dinTransilvania, o hârtie care sugea şi întindea cerneala. În sfârşit, ca o dovadă vie afaptului că meşteşugul românesc al tipăritului era foarte apreciat, s-a găsit, nu de mult,în Georgia, la confluenţa Kurei cu Aragvi, o cronică tipărită cu litere georgiene, iar lasfârşit, scrisă în limba română, cu alfabet georgian, de tipograful plecat din Moldovasă ducă înapoi, în Asia, arta europeană a tiparului, chiar istoria vieţii lui de călător şide meşter. Era şi el un povestitor care împrăştia pe Pământ sămânţa fără de preţ aliteraturii, experienţa lui de om şi de român. Fusese şi el elevul îndepărtat al luiCoresi... Şi el a rămas primul emigrant înspre Asia al spaţiului românesc despre carene mărturiseşte istoria. Trebuie neapărat observat că a dus cu sine şi a răspândit, în altelocuri de pe pământ, doar ştiinţă şi cultură. Acum, mai la urmă, în chip de concluzie, trebuie să tragem linie sub întrebările şirăspunsurile despre temeiurile, rostul şi valoarea de început a literaturii şi să spunemrăspicat: ea face parte din alcătuirea omului ca om, îi modelează sufletul şi mintea, îlaşează pe cursul repede curgător al Timpului, astfel încât să poată înţelege cine este el,ce are de făcut cu viaţa lui şi pe cine poate avea alături în rostuirea sa şi a urmaşilorsăi. Nu e puţin lucru. Merită să mergem mai departe cu înţelegerea şi cuprinderea pecare literatura le-a căpătat în însemnatul veac al XVII-lea.Poveştile, şcoala şi cine suntem de faptVeacul al XVII-lea a început în zona românească prin mişcarea fulgerătoare a luiMihai Viteazul care, la 1600, a încercat – şi aproape a reuşit – să unească între aceleaşigraniţe toate provinciile româneşti. Lumea românească în întregul ei conştientiza astfelunitatea sa profundă, ca entitate lingvistică, de civilizaţie şi de cultură în primul rând.Ea aparţinea însă unui spaţiu cu mult mai cuprinzător: Lumea ca univers uman şi caunivers cosmic. Cronograful. De începutul lumiei de-ntâiu, dat la iveală în 1620 deMihail Moxa, călugăr oltean de la mănăstirea Bistriţa, prezentând evenimente de laFacerea Lumii (celei noi, de după Potop), adică legate de asirieni, egipteni, fenicieni,semiţi, greci, perşi, dar şi de locul românilor printre toţi aceştia, ca şi al neamurilorînvecinate cu ei (sârbi, bulgari, turci) duce povestea istoriei până la final de veaccinsprezece, adică la evenimente legate de marii corifei ai neamului: Mircea celBătrân, Ştefan cel Mare şi Iancu de Hunedoara. O soliditate de granit, un bloc unitarde civilizaţie, deşi neunit între aceleşi graniţe, este ceea ce răzbate dincolo de paginilemigălite frumos, cu desene măiestre, de călugărul care se gândea la neamul lui. Iar
 8. 8. dovada cea mai clară a faptului că el, Mihail Moxa de la Bistriţa, încerca să vadăîntregul naţiei şi s-o ajute să răzbată deasupra nevoilor momentului, este faptul că acopiat Pravila de la Govora (1640-1641), unde s-au adunat laolaltă (la sugestia luiUdrişte Năsturel) legile cele de obşte după care se făcuse dreptatea veacuri la rând, unexemplar pentru Ţara Românească, altul pentru Transilvania, astfel ca toatăUngrovlahia să urmeze aceleiaşi legi. El a suprapus astfel unei entităţi religioase unalaică, legislativă şi ne-a trimis, prin timp, semnul conştiinţei sale despre chiar unitateaneamului. Nu este fără însemnătate să pomenim că la Govora lucra, exact în anii aceia,Meletie Macedoneanul, aromân adus de Matei Basarab, la sugestia lui Petru Movilă(moldovean ajuns mitropolit al Kievului), de la muntele Athos, locul unde domniserăcândva magii regilor daci, iar acum se înstăpânise ortodoxia, spaţiul unde apartenenţiila toate dilectele limbii române se întâlneau nestingheriţi. Nu putem iarăşi ignorafaptul că Matei Basarab, înţeleptul domn, era cumnat cu marele învăţat UdrişteNăsturel, născut la Fierăşti (Herăşti), nu departe de Giurgiu. Acesta din urmă a edificatîn locul său de baştină un complex în stilul Renaşterii italiene (palat şi biserică),admirat de călătorul sirian Paul din Alep, care l-a numit „nemaivăzut”. Jumătateromanic, puţin bizantin şi inspirat deopotrivă de casele ţărăneşti de la noi, a definitastfel nu doar stilul umanismului Ţării Româneşti, ci chiar amprenta sa formativă, carea asimilat ambele latinităţi: cea occidentală, prin filtrul Renaşterii, şi cea orientală,bizantină. Udrişte Năsturel a făcut politica externă a ţării. El a intermediat împăcareadintre cele două state româneşti după luptele dintre Vasile Lupu al Moldovei şi MateiBasarab. A fost delegat domnesc la împăratul Austriei, la principele GheorgheRakoczy al II-lea al Transilvaniei şi în Serbia, la Belgrad. A încheiat o alianţă întreRakoczy şi Matei Basarab. Tot el l-a primit pe delegatul papei Uraban al VIII-lea,Levaković, trimis la Matei Basarab pentru propaganda catolicismului. Această marearie de referinţă culturală a lui Udrişte Năsturel este semnul unei conştiinţe profunde alocului geo-politic al neamului său şi a rolului său de stabilizator între forţe diverse.Într-un fel asemănător gândea şi mitropolitul Petru Movilă, scriind Mărturisireaortodoxă (1640). Lucrarea a fost tradusă, încă din veacul al XVII-lea, în 15 ediţiigreceşti, slavo-ruse, slavo-sârbe, ca şi în olandeză, germană, engleză, maghiară. Raduşi Şerban Greceanu au tradus-o în româneşte şi s-a tipărit la Buzău în 1691. La 1640 aapărut, la îndemnul lui Vasile Lupu, domnul Moldovei, pe lângă biserica Trei Ierarhidin Iaşi, Academia Vasiliană (după modelul antic al academiilor greceşti), unde seînvăţa greceşte, dar şi slavoneşte. De marea iradiere a proiectului creştin sud-esteuropean şi, de fapt, cuprinzând Mediterana de Est şi zona Mării Negre, afirmat dePetru Movilă în spaţiul româno-slav şi de Kiril Lukaris în cel grecesc, s-a folosit dinplin mitropolitul Varlaam al Moldovei, acela născut cu numele de mirean Vasile pelocul binecuvântat al tuturor trecerilor şi semnelor vechi de civilizaţie din MunţiiVrancei. El a pus negru pe alb, chemând la acţiune şi pe domnul său, Vasile Lupu(aromân ca origine, se numea Vasile Cocheci), conştiinţa unităţii de neam. Aşa a dat laiveală Carte românească de învăţătură la dumenecele de preste an, 1643, trimisă şi înŞcheii Braşovului, folosind cuvântul “românesc” în titlul său şi contribuind larăspândirea limbii române unitare în întreg spaţiul fostei Dacii. Iar Vasile Lupu însuşia prefaţat Cazania cu textul numit semnificativ Cuvânt împreună cătră toată semenţiaromânească (1643). Este important de observat că, la o jumătate de veac după gestulfulgurant al primei unităţi statale româneşti, înfăptuită de Mihai Viteazul, începeau săse vadă efectele ei culturale. În paralel cu acest proiect, pe care l-am putea numi al formării identităţii româneşti,s-a desfăşurat acela al păstrării marilor tradiţii şi filiaţii de cultură şi civilizaţie carelegau lumea românească de originile ei îndepărtate. În acelaşi an, 1620, în care Moxa a
 9. 9. dat la iveală cronograful său, Ioan Românul, călugăr din Sânpetru, Hunedoara, a puslaolaltă textele de literatură care circulaseră pe tot pământul fostei Dacii, venind dinIndia, Asiria, Egipt... Le păstrăm azi sub numele Codex Neagoensis, după numele luiNeagoe Basarab (Vodă Negru din legende), fondator al Ţării Româneşti, pe vremeacăruia se traduseseră mai întâi în româneşte şi începuseră să circule de la un povestitorla altul. Al treilea mare proiect cultural al primei jumătăţi a veacului al XVII-lea românescs-a exprimat prin continuarea demersurilor culturale – în principal cronicăreşti – aleveacului precedent. Grigore Ureche în primul rând, a personalizat analele şi cronicilefără autor care circulaseră înaintea lui şi a scris, în nume propriu, ca moldovean şimare boier pământean ce se afla, Letopiseţul Ţării Moldovei. Deşi ajuns până la primatipărire, din 1858, doar cu interpolările a doi copişti, Simion Dascălul şi MisailCălugărul, nu putem să nu remarcăm chiar simbolul scrierii acestei cărţi la început deveac: era o sinteză a demersurilor veacului precedent pe pământul românesc şi semnulîncă firav al conştiinţei de sine a unei personalităţi anume, care semna cu numele săuîn calitate de scriitor al acestui neam. Cu aceste mari mari proiecte culturale, care fac hotar şi pentru literatura veacului,se termină în spaţiul românesc prima jumătate a secolului al XVII-lea şi este deaşteptat ca, în cea de-a doua parte, spiritele locului să fi beneficiat din plin de sintezaculturală precedentă pentru a produce valori noi şi pe de-a-ntregul literare. Erauvremurile când Renaşterea italiană iradia în lume, Galileo Galilei tocmai îi lăsa locullui Newton, Blaise Pascal inventa maşina de calcul, Lumea era descoperită nu doar caUnivers, ci şi ca micro-univers, se inventau ceasul, microscopul şi telescopul... ÎnTransilvania, un experimentator pe nume Ioan Românul, făcea teste de pirotehnie şivisa la o rachetă... În literatură, stufosului model Shakespeare, i se opunea exactulmodel Racine. Imaginaţia şi intuiţia apucau pe căi diferite de ale raţiunii (acesta e şiveacul lui Descartes!) şi analizei faptelor. Este marele moment al separării pământuluide ape, adică al separării ştiinţelor de literatură şi arte. Cea mai de preţ cucerire asecolului a fost descoperirea faptului că totul este măsurabil, inclusiv capacitateaminţii omeneşti de a acţiona. Forţa armelor, care a condus lumile vechi, a început, înminunatul veac şaptesprezece, să lase loc forţei spiritului, iar acesta a început să fiecultivat pe tronsoane anume, în principal ale învăţământului public şi ale creaţieiartistice. Lumea românească n-a rămas deloc străină acestui mare impuls al vremii. Chiar atunci, la jumătatea veacului al XVII-lea, în spaţiul românesc a apărut primulmare poet, fondatorul poeziei culte româneşti. Se născuse la Suceava, fusese elevulmitropolitului Varlaam la Trei Ierarhi, adică la Academia Vasiliană din Iaşi şi adevenit el însuşi mitropolit al Moldovei sub numele Dosoftei. A aşezat în română, înversuri meşteşugite, întreaga Psaltire. A făcut mai mult decât atât: n-a folosit metricaantică latină ori grecească, ci a căutat un ritm pe potriva firii limbii române, l-ainventat... Dar n-a fost singura sa contribuţie majoră ca fondator de literatură şi decultură: a tradus în română Istoriile lui Herodot. Acest grec al antichităţii,întemeietorul istoriei ca disciplină, se născuse în Caria, un regat de pe coasta AsieiMici cu deschidere spre Marea Egee. Ţara lui dispăruse de pe harta lumii chiar atunci,pe când Herodot se forma ca om. De aceea a fost el atât de interesat să descifrezecauzele mailor evenimente, încrengătura lor ascunsă privirilor omului de rând, carenaşte ori face să dispară popoare întregi. A studiat cu temei bătăliile desfăşurate întoată zona, de la Pontul Euxin (Marea Neagră) până pe ţărmul Africii de Nord, de laPoarta de Fier a Asiei (aflată între Caucaz şi Marea Caspică, locul de trecere al tuturormarilor migraţii), până în îndepărtata Britanie. Aşa stând lucrurile, nu este delocîntâmplător faptul că Dosoftei a ales tocmai aceste istorii pentru a le da neamului său,
 10. 10. şi el încercat de numeroase evenimente potrivnice şi care-i ameninţau fiinţa. Dar mizalui pentru unitatea creştină l-a făcut să încline balanţa către catolicism. A fostexcomunicat de Patriarhul ortodox al Constantinopolului şi a murit pe pământ polonez.Soarta lui a fost apropiată de a contemporanului său, Miron Costin, cronicar şi om decultură cu totul rafinat, care studiase la Bar, în Polonia. El a scris prima istorieintegrată a neamului, în polonă, pentru uzul Europei, intitulată Cronica Moldovei şi aMunteniei, 1677 şi apoi, pe româneşte, De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşitstrămoşii lor (1686-1691). Ambele lucrări sunt semnul aproape evident al cunoaşteriitextului lui Herodot şi dincolo de ele putem intui preocuparea neliniştită pentru chiardestinul neamului românesc. De altfel, cu Miron Costin literatura română înregistreazăşi prima meditaţie cosmogonică şi filosofică, de aşezare a fiinţei umane în parametriisăi planetari: Viaţa Lumii, 1688-1691, în polonă, în versuri inspirate de Ovidiu şiHoraţiu, adică folosind metrica latină. Dincolo de scopul pe care şi-l fixa autorulacestui poem, trebuie să observăm că el se înscrie, de departe, dar cu precizie, în zonaclasicismului literar al vremii, aşa cum îl definise Boileau. Acest acroşaj european alliteraturii române, printr-o voce timpurie, ca aceea a lui Miron Costin, indică prezenţaunei opţiuni de fundament cultural a naţiunii care se forma în minunatul veac alşaptesprezecelea: aceea pentru bazinul occidental al Europei. Ca şi Dosoftei, MironCostin a fost sancţionat drastic: chiar domnitorul său, Constantin Cantemir, tatăl luiDimitrie, viitorul mare savant, a poruncit să fie ucis... La abia 18 ani, înainte de a plecael însuşi ostatic la otomani pentru 22 de ani, Dimitrie avea să asiste la tăierea capuluicelui pe care-l preţuia, după cum o atestă numeroasele citări ulterioare şi faptul că i-acălcat pe urme atât scriind Divanul sau gâlceava înţeleptului cu Lumea, inspirat depoemul Viaţa Lumii, cât şi Hronicul... Acestei bătălii dintre catolicism şi ortodoxie, atât de evidentă şi de strânsă înMoldova (care fusese, iniţial, prin Sas, o marcă maghiară, deci catolică, la Baia, dupăcum fusese la fel şi în Ţara Românească, unde prima versiune a Curţii de Argeş aveamodelul catolic de construcţie şi fusese făcută de primii Basarabi, de origine cumană -fiindcă de la Neagoe – Negru Vodă din balade - au fost boierii Craioveşti care şi-auluat numele de Basarabi). Acestei bătălii subterane între creştini i-a răspuns orespiraţie mult mai largă şi mergând în sens ecumenic a urmaşilor Bizanţului,Cantacuzinii, care făcuseră din linia Dunării suprema linie de rezistenţă antiotomană.Constantin Cantacuzino Stolnicul, după ce a absolvit Academia Patriarhiei dinConstantinopol, s-a dus la Padova, aflată la 20 de minute de Veneţia (locul de refugiual bizantinilor la căderea Constantinopolului în mâinile otomanilor, 1453) şi a studiatla celebra ei universitate, datând din veacul al XI-lea... În sufletul lui s-au reunit celedouă mari filoane ale culturii veacului: cel oriental şi cel occidental. S-a întors cu DelChiaro, veneţianul care avea să facă o cronică occidentală a domniei lui ConstantinBrâncoveanu, a stabilit plata şi controlul tributului către turci prin băncile veneţiene, afortificat stilul cultural românesc, bazat pe creaţia şi tradiţia populară şi îmbinândmodelul cult atât bizantin, cât şi romanic. Renaşterea de tip italienesc a înflorit dintr-odată, scurt, dar puternic, în palatele brâncoveneşti, în aşezarea cetăţilor cu bazilicapusă lângă palat şi zidul de incintă de jur împrejur. Legăturile cu Transilvania, prinPasul Bran, unde trăiau meşterii nemţi făuritori de arme şi armuri, avea să devinămarea cale a unităţii subterane a neamului. Brâncoveanu a dăruit Albei Iulia moşii înŢara Românească. El, Constantin Cantacuzino Stolnicul, a făcut prima hartă a ţării şi aintrodus în biserici slujba în limba română în locul slavonei ori al limbii greceşti.Biblia în limba română (1688), numită a lui Şerban (fiul său, ajuns domn) a fostmarele său proiect cultural şi identitar. Astfel şi de atunci începând, limba tuturorromânilor, adică fundamentul limbii române literare normată mai târziu, s-a decis să
 11. 11. fie după modelul Ţării Româneşti. Şi Cantacuzino Stolnicul avea să-şi piardă viaţa dincauza acestui gest de eliberare spirituală a întregului neam: a fost ucis odată cu domnulsău, Brâncoveanu şi cu toţi fiii acestuia. Dar semninţele aruncate pe pământul roditoral minţilor omeneşti de Dosoftei, Miron Costin şi Cantacuzino Stolnicul aveau sărodească neîntârziat, iar spre final de veac avea să răsară floarea uriaşă a unei culturifără seamăn. Ceea ce defineşte acest capăt de secol este deplina racordare a vocilorspiritului românesc la mişcarea europeană. Corsi e Ricorsi, aşa cum o descoperea chiaratunci contemporanul lor născut la Napoli, Gianbattista Vico, avea să primenească,într-o uriaşă respiraţie de flux şi reflux, toate apele stătute ale gâlcevilor înţelepţilor cuLumile vechi şi avea să primenească salutar atmosfera în care vor creşte valorileveacului următor. Aveau să vină pe pământul ţării un georgian şi un sârb: AntimIvireanul şi Gheorghe Brancovici, care au definit fiecare raportul dintre tradiţia loculuişi originile ei pe de o parte, vecinătăţile ei pe de alta. Astfel, georgianul Antim, crescut şi educat la Constantinopol, aparţinea spaţiuluioriginar al formării limbilor indo-europene (grup din care face parte şi româna), dar s-a lăsat pe de-a-ntregul aspirat de originalitatea şi forţa creatoare a ţării sale de adopţie.Pe lângă tipografiile de la Târgovişte şi Govora, a înfiinţat încă trei: la Bucureşti,Snagov şi Râmnicu Vâlcea. A fost primul autor de dicţionare: grecesc-român şigrecesc-arab. A practicat astfel o deschidere a publicului către marele Orient. Lor le-aadăugat, pentru prima oară, publicarea poveştilor şi legendelor biblice, textele apocrifetransmise de povestitorii orali. Iar acestor legende le-a adăugat o bogată ilustraţie, cufoiţă de aur şi culori vii, miniaturi, portrete şi chenare florale de invidiat până astăzi.Nu doar arta tiparului, ci şi noţiunea de text literar s-au schimbat odată cu ilustraţia şidefinirea unui perimetru atât de larg în spaţiu şi atât de depărtat în timp. Practic, odatăcu lucrările tipărite de Antim Ivireanul, a apărut în mintea celor care se pregăteau săscrie literatură, ideea că ea navighează într-un univers distinct şi separat de cel real, cămintea creatorului poate fi producătoare de lumi noi şi posibile. De asemenea, nupoate fi ignorată conştientizarea rădăcinilor formative ale culturii, a unui mare spaţiude apartenenţă istorică, unde se cuprindeau Orientul Apropiat şi Mijlociu deopotrivă.Întrebarea care plutea în aer era: cine suntem noi, ca urmaşi ai dacilor şi romanilor? Deunde sunt originari cei datorită cărora existăm? Semnul Troiei, locul de plecare cătrePeninsula Italică al viitorilor romani, ca şi hotarul umbrit al neamului pelasgic şi tracicatunci şi-au facut pentru prima oară apariţia în cultura română şi literatura istorică aveasă se hrănească veacuri la rând cu simbolistica acestor lumi dispărute... Dar AntimIvireanul, ajuns mitropolit al Ţării Româneşti, a mai făcut ceva: a tipărit Mărturisireaortodoxă a lui Petru Movilă, reafirmând astfel credinţa în unitatea creştinătăţiirăsăritene deopotrivă în faţa Islamului, ca şi a catolicismului occidental. Avea săplătească şi el cu viaţa această cutezanţă. Chemat la Constantinopol, a pierit pe drum,înainte de a apuca să treacă Dunărea. In aceeaşi linie de acţiune trebuie menţionat şi un alt prelat venit de dincolo deDunăre şi aspirat de complexul spaţiu românesc: sârbul Gheorghe Brancovici. A fostinterpretul (dragomanul) principelui Transilvaniei, Mihai Apafi, pe lângă PoartaOtomană. A venit apoi la Curtea lui Şerban Cantacuzino şi l-a ajutat pe ConstantinCantacuzino Stolnicul la tipărirea Bibliei (1688). A văzut importanţa religioasă maimult decât pe cea identitar românească a acestui gest cultural, pentru că, deşi ajunsmitropolit al Ungrovlahiei, a scris în româneşte Hronica slovenilor, iliricului, Misii ceide sus şi cei de jos Misii, 1687, o tentativă se unificare a ortodoxiei de pe ambelemaluri ale Dunării în lupta anti-otomană în virtutea apartenenţei la vechiul spaţiu iliro-tracic al Misiilor (de Sus şi de Jos). Argumente atât de intelectuale pentru a determinao acţiune imediată şi de masă nu mai fuseseră folosite de cronicarii, tipografii şi
 12. 12. scriitorii români ai vremii, care invocau mai mult latinitatea, decât substratul naţiei dedinaintea ei. E semnificativ deci că, chiar şi în mediile atât de ferm păstrătoare aletradiţiilor, cum erau cele bisericeşti, veacul adusese nevoia strângerii rândurilor cuargumetele lui Herodot, mai mult decât cu ale religiei. Faptul că Brancovici a străbătutmai multe provincii româneşti şi a acţionat deopotrivă în numele celor aşezaţi lanordul şi la sudul Porţilor de Fier, porţi de control continental, indică dramatismulsituaţiei creştinătăţii popoarelor aşezate în jurul acestei porţi continentale pe careCantemir avea s-o compare cu Poarta de Fier a Asiei. Marele vânt care mişca de colo-colo seminţele cunoaşterii de sine ale neamului, înainte de a le aşeza pe pământ, nusfârşeşte însă cu Antim Ivireanul şi Gheorghe Brancovici. Aşa cum polenul, uşor, dar aducător de fructe, este împrăştiat de vânturi potrivnicela mari distanţe, dar reuşeşte totuşi să găsească floarea unde-şi va depune fructul,finalul de veac şaptesprezece a dus departe două voci ale spiritului românesc al cărortimbru a găsit totuşi calea de a ajunge până la noi. Cei doi s-au numit Mihail Halici şiNicolae Milescu Spătarul. Primul se născuse la Caransebeş şi a fost rectorul Liceuluireformat din Orăştie. Vorbea latina ca pe o limbă vie, a scris ode în limba română cumetrică latină. Este un precursor al Şcolii Latiniste din Transilvania. Lui îi aparţineDictionarium valachico-latinum, cunoscut şi drept Anonymus Caransebiensis, primuldicţionar de acest fel din cultura română, scris de autor spre a demonstra descendenţapreponderent latină a românilor. Poate mai interesante decât scrierile, i-a fost viaţa. Laun moment dat Halici a părăsit şcoala şi a plecat în lume. Este primul călător dinspaţiul românesc care a optat pentru călătorie şi cunoaşterea altor civilizaţii mai multdecât pentru sedentarism. Nici nu se ştie pe unde a pierit... Nouă ne-a lăsat aceastătimpurie poezie făcută în limba română, neîndoielnic de un om cultivat, un umanist altimpului său, un fel de Dosoftei al Transilvaniei, odă care atestă drumurile luieuropene: Cânt sănătate, sărind la voi, Rumanus Apollo,/ La toţi, câţi svânta-nÎmpărăţie ședeţi! /De unde cunoștinţe așteptăm și știinţă: ferice/ De Amstelodam, prinhărţi este-n omenie tipar./ Lege dreaptă au dat frumoasa cetate Geneva:/ Eată vineFranciscus, cetăţi Leyda, Paris!/ Prindeţi mâni surori, cu cest nou oaspe: nainte/Fraţi, fârtaţi, Nimfele iasă curând/ Domni buni, mari doctori, Dascăle și bunuleDoamne/ Cu pace să fiţi, cu pâne și sare, rugăm. Dar un călător mult mai interesant decât acesta a fost Nicolae Milescu Spătarul,plecat în lume de undeva, de pe lângă Vaslui. După ce a absolvit Academia Patriarhieide la Constantinopol, aceeaşi unde studiase Cantacuzino Stolnicul şi avea să studiezeapoi şi Dimitrie Cantemir, s-a întors la Iaşi – era pe vremea lui Vasile Lupu - caspătar, adică şeful armatei şi al poliţiei Moldovei. Avea să rămână astfel pe vremea luiGheorghe Ştefan şi a lui Grigore Ghica, dar nu şi mai apoi. Vârful nasului şi vârfulurechilor i-au fost tăiate, după metoda otomană – şi islamică în sens larg – pentrufaptul de a se fi pus împotriva noului domn, cu armată cu tot. S-a pribegit deci. Adevenit unul dintre cei mai importanţi militanţi pentru ecumenism, pentru alianţatuturor creştinilor în lupta anti-otomană şi anti-musulmană. După căderea lui Ghica îlaflăm la Berlin, la Curtea electorului Frederic Wilhelm, unde aveau să-l opereze închip meşteşugit pentru refacerea nasului. De acolo merge la Stettin (Suedia), unde seîntâlneşte cu fostul său domn, Gheorghe Ştefan, care îl trimite cu misiuni diplomaticela Stockholm şi Paris spre a organiza o campanie antiotomană. În acest interval atradus în română Tratatul despre raţiunea dominantă al lui Josephus Flavius, cu titlulDespre singurul, ţiitorul gând, 1664 (limbajul filosofic era inexistent, el l-a creatpentru prima oară), ca şi Vechiul Testament, 1661-1664, după Septuaginta publicată deprotestanţi la Frankfurt în 1597 (textul fundamental al Contrareformei, adusă şi înTransilvania de Johannes Honterus). Ca un adevărat umanist aflat în linia lui Erasmus,
 13. 13. a scris în latină Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens, id est sensusEcclesiae Orientalis, scilicet graece de transsubstantione Corporis Domini, aliisquecontroversial...(Manual sau Steaua Răsăritului strălucind în Apus adică părereaBisericii Răsăritene Ortodoxe despre prefacerea Trupului Domnului şi despre altecontroverse...). Lucrarea a fost publicată în versiune latină de Antoine Arnauld şiPierre Nicole în volumul lor intitulat La perpetuité de la foi de I’EgIise catholiquetouchant I’Eucharistie, 1669. Opţiunea pentru ecumenism, care-l făcuse celebru înEuropa, l-a făcut pe Patriarhul Dositei al Ierusalimului să-l trimită în misiune în Rusia,la ţarul Alexei Mihailovici, pentru a încerca alinierea celor două ortodoxii, slavă şigrecească, în lupta anti-otomană. Dar acţiunea principală a ruşilor nu era îndreptată, înacel moment, contra otomanilor. Ei aveau de susţinut graniţa spre necunoscutul şiMarele Orient. Nicolae Milescu a fost deci trimis de ţar într-o misiune secretă, spre adescoperi punctele slabe ale potenţialului inamic chinez. S-a întors cu un Jurnal almisiunii, bogat ilustrat. Dar, pentru că ea trebuia să rămână secretă, misionarul (şiautorul jurnalui) a fost ucis, deşi se afla oricum în drum spre Siberia, din ordinulţarului. Astfel au luat sfârşit o viaţă şi o carieră strălucită. Patriarhul lui Milescuprocedase inadecvat: judecase lumea rusească în parametrii şi cu mentalitatea unuibizantin, nepricepând esenţa acelei lumi, formată la alte dimensiuni, cu alte ţinte deviaţă şi care avea să-i sancţioneze chiar limitele lui umane... Totuşi, eu însămi amînţeles că demersul profund sincer al marelui Milescu, n-a rămas fără urmări pentruintelectualii ruşi. În 1988, un istoric de la Moscova, pe nume S. M. Demidov, mi-ascris rugându-mă să-i trimit date şi ilustraţii despre viaţa lui Milescu la Iaşi. M-asurprins că era cineva interesat, la final de veac XX, la Moscova, de acest subiect. Darpe urmă am aflat şi de ce. Acest istoric era urmaşul unui faimos călător rus de laînceputul veacului al XIX-lea, Anatol Demidov, care, inspirat şi uimit de amplitudineaminţii lui Milescu, se dusese în Moldova, ajunsese până la Iaşi, făcuse şi el numeroasedesene... Nu exclud că acest set de date a fost folosit de Rusia pentru formulareaprincipiilor Regulamentului Organic, prima constituţie a ţărilor române. Cred chiar căAnatol Demidov studiase atent lucările lui Milescu, pentru că avea în arhiva lui deseneexecutate de acesta în China... Mintea omenească nu funcţionează exact după normelenecesităţilor politice... Nu funcţiona aşa nici în veacul al XVII-lea, când, de multe ori,învăţaţii au apucat-o înaintea vremii lor. După ei abia urma să vină acţiunea de masă,adică trezirea naţiei la viaţa spiritului. La finalul secolului, în 1694, ConstantinBrâncoveanu a făcut la Bucureşti, după modelul Renaşterii italiene, mai exact alUniversităţii din Padova, unde studiase unchiul său, Constantin Cantacuzino Stolnicul,Academia care avea să şcolească speranţele intelectuale ale ţării până în 1818...Identitar vorbind, putem spune că, până la sfârşitul veacului al XVII-lea, românii sedefiniseră în raport cu lumea şi luaseră turnanta europeană. Viitorul mai avea să decidădoar – în ce priveşte literatura, obiectul atenţiei noastre – în ce fel se va finaliza acestlucru.Ce se vede în oglindă Dacă admitem că oglinda este suprafaţa netedă şi plină de lumină a prezentului,atunci în apele sale strălucitoare putem privi fie aşezaţi în faţa ei, să încercăm a vedeaceea ce e dincolo de noi, în viitorul încă neştiut, fie să ne ducem în spatele oglinzii şi,uitându-ne, să vedem reflectate în apele ei, mai umbrite de timp, ceea ce a fost departe,în trecut. Fiindcă locul unde stă privitorul este la fel important ca şi ceea ce înţelege eldin peisajul la care se uită, ceea ce poate interpreta punând alături cu mintea sa deprivitor imagine lângă imagine, pentru a obţine un întreg al lumii trecute sau viitoare.
 14. 14. Astfel deci, să ne imaginăm că ne aflăm în secolul al XVIII-lea pe pământul românesc,iar acest veac e oglinda noastră, de care ne apropiem pentru a privi. Ce putem vedealegat de trecut şi de viitor? Aşezaţi cu faţa la trecutul din care vine veacul 18, cu apele lui mişcătoare, putemvedea liniile frânte (refractate, după cum ne învaţă fizica) ale demersului celor vechi,care se adună în geometrii variabile, dar compun, fără îndoială, o bună parte adesenului culturii române. Personalităţile care şi-au continuat viaţa şi au scrisdeopotrivă la finele veacului al XVII-lea, ca şi la începutul celui de-al XVIII-lea, autransmis cu propria lor fiinţă un mesaj complex. În primul rând trebuie amintit IonNeculce, cronicar după formaţie şi după destinul lui (care era şi al frământateiMoldove). Doar cu un an mai mare decât Dimitrie Cantemir, avea firea maiîngăduitoare şi spiritul mai dornic de poveşti decât savantul său prieten. Prin urmareşi-a încununat cronica aşezând la început poveştile despre marii moldoveni din trecut.O samă de cuvinte, aşa le-a spus acestor poveşti pline de duh şi de învăţăminte. Prinele este considerat părintele prozei româneşti. Doi mari scriitori, Ion Creangă şi MihailSadoveanu, s-au considerat elevii lui într-ale povestitului – îndeletnicire altminteri maimult decât tradiţională la români – şi au dus mai departe un gen literar: cartea caînvăţătură de comportament în împrejurări diferite. Nu Ion Neculce inventase acestgen. El doar a sintetizat, în oglinda mişcătoare a veacului, pentru spaţiul românesc, unmod de a face literatură venit din profunzimile timpului şi ale Orientului. Astfel,Floarea Darurilor sau Albinuşa, de origine arameică, Bertoldo, de origine indiană,brahmană (dar intrată la noi prin filtrul Renaşterii italiene – tradusă în 1775 înMoldova şi în 1779 la Sibiu) erau cărţi care perpetuau un model de comportament şiilustrau parametrii de educare ai omului, fiind, deopotrivă, modelul literaturiiparemiologice şi al fabulei. Pentru Ion Neculce însă, toate aceste învăţăminte seaplicau direct la întâmplările traversate de neamul lui, fiindcă, pare să ne spună cronicasa, oamenii locului fac istoria locului... A folosit vorbirea populară, pe înţelesultuturor. Iar acest fapt avea să fie ţinut minte de urmaşi până târziu, la structurarealimbii române unitare şi literare, când Titu Maiorescu avea să părăsească AcademiaRomână în chip de protest faţă de ignorarea acestui fundament al ţinerii împreună anaţiei. Procedând astfel, Ion Neculce îşi schimbase locul de privitor şi se uita,neîndoielnic, din faţă în oglinda veacului său, gândind la chipurile viitorului şi la căileidentităţii româneşti, printre care limba vorbită îi părea cea mai importantă. Acţiuneasa n-a fost singulară. Contemporanul lui, născut la Rădăuţi, Iacov Putneanul, ajunsmitropolit al Moldovei, a militat pentru învăţământul în limba română şi pentrureducerea impozitelor luate ţăranilor. Nereuşind, a renunţat la funcţia de mitropolit şis-a tăcut tipograf. A tipărit numeroase lucrări religioase, dar şi un Bucvar, 1755 (adicăabecedar!), reeditat mai complet la Viena, 1771. A scris Alfavita sufletească sprefolosul de obşte, o carte de învăţătură pentru cei mulţi, 1756 şi un Sinopsis, adicăAdunare de multe învăţături, 1757, mergând exact pe calea lui Neculce, dar şi amodelului cultural şi literar venit din trecut, pe filiera orientală. Iar IenăchiţăVăcărescu, de fel din Târgovişte, dar fiu al unei nepoate a lui Ion Neculce, avea săcontinue pilda predecesorilor săi scriind Observaţii sau băgări de seamă asupraregulelor şi orânduielilor gramaticii româneşti, 1787 şi o istorie după modelul luiHerodot, numită Istorie a preaputernicilor şi marilor împăraţi otomani, 1788-1793,fiind astfel urmaş direct al lui Cantemir, care scrisese în latină, între 1714-1715,Istoria Imperiului Otoman. Mai exact Istoria Creşterii şi Descreşterii Curţii Otomane,fiindcă modelul lui fusese „corsi e ricorsi”, teoria italianului Vico... Faţă de înaintaşiisăi, sinteza lui Ienăchiţă Văcărescu este însă cu mult mai compexă: el se înscrie înlinia dezvoltării poeziei româneşti, urmând lui Dosoftei, nu doar pentru cunoscuta
 15. 15. poezie Limba română, ci şi pentru că a fost primul în istoria literaturii române care afăcut acordul între mişcarea literelor româneşti şi curentele stilistice europene. Esteconsiderat poet anacreontic. Or, poetul antic grec Anacreon scria o lirică înflorită şisăltăreaţă (metrica iambică şi numeroase epitete ori comparaţii însoţeau fiecaresubstantiv), fiind considerat cel mai baroc poet al antichităţii greco-latine. Era finalulunei epoci a literaturilor vechi, cu sorgintea în lumile de dinainte de marile migraţii,lumi aşezate cultural pe o linie care vine mai degrabă din Orient, locul de undeproveneau la origini triburile, decât din Occident, locul lor de destinaţie. Surprinzătorînsă, deşi Ienăchiţă Văcărescu a procedat aşa în virtutea faptului că lumea creştinăromânească optase pentru versiunea grecească a ortodoxiei, iar şcoala începuse la noiprin a se face în greceşte, după modelul vechilor academii, totuşi acţiunea lui a coinciscu barocul propriu-zis european. Acesta a fost un curent artistic care a excelat în arteleplastice (unde a avut şi el o perioadă finală de strălucire numită rococo). S-a manifestatca parte de încheiere şi desprindere de Renaştere, anunţând un nou curent:iluminismul. După veacul precedent, când Newton, Descartes, Francis Bacondezvăluiseră lumii largi ce poate face mintea omenească atunci când se bazează pe eaînsăşi şi nu aşteaptă totul de la graţia divină, veacul al XVIII-lea a adâncit acestproces. Voci noi – Immanuel Kant, Voltaire, Goethe, Diderot, Jean Jacques Rousseauau promovat ideea conform căreia totul – mişcarea fizică, fiziologia fiinţei umane,politica, societatea, economia – îşi are propriul set de principii raţionale stabilite deDumnezeu, dar care ar putea fi înţelese de către fiinţele umane prin intermediulraţiunii. Ba chiar, în virtutea raţiunii omeneşti, viaţa individului şi a societăţii seputeau îmbunătăţi. Omul putea acţiona pentru a schimba Lumea! Acesta a fost sensulde bază al iluminismului care avea să cuprindă şi societatea românească, parte şi ea aspiritului european al vremii. În plus, fenomenul identitar, ca şi conştiinţa apartenenţeila o civilizaţie veche şi unitară, au modelat acest iluminism, care a avut astfel, faţă derestul Europei, nuanţe proprii şi distincte. Deşi născut în veacul precedent, Dimitrie Cantemir beneficiase de o educaţie foartesolidă, aflată în acord cu proiecţia Occidentului şi Orientului deopotrivă, deoarece îşiîncepuse viaţa de învăţăcel ca elev al lui Ieremia Cacavela, grec educat la Oxford, şicontinuase la Academia Ecumenică a Patriarhiei din Constantinopol, unde studiase cuprofesori şcoliţi mai ales la Veneţia: ştiinţele naturale, fizica, geografia (cu Meletie deArta), considerându-se un continuator, în spaţiul fostei Dacii, al lui Van Helmont,autor al unei Fizici, şi al lui Francis Bacon. A scris în latină, ca şi ceilalţi umaniştieuropeni, o Fizică şi o Metafizică, primele modele de gândire ale unui român înlegătură cu aceste domenii. A făcut acest lucru chiar la încrucişarea veacurilor alXVII-lea şi al XVIII-lea, proiectând în apele timpului nu doar „imaginea de nezugrăvita ştiinţei sacre”, ci chiar marea poartă deschisă către iluminismul spiritelor neamuluisău. Pentru că toţi corifeii Şcolii Ardelene, marele curent iluminist al românilor, auplecat şi de la scrierile lui Cantemir atunci când şi-au dezvoltat gândirea despre lumeşi despre viaţa societăţii româneşti. Ceea ce nu e puţin lucru. De altfel, consideratprincipalul responsabil pentru acest substrat identitar al iluminismului, episcopulgreco-catolic Ioan Inochentie Micu-Klein a fost exilat de Papă la Roma până lasfârşitul vieţii. El se făcuse vinovat că mutase episcopia greco-catolică de la Făgăraş laBlaj, în centrul Transilvaniei, spre a cuprinde întreg fenomenul românesc al provinciei,pusese în biblioteca episcopală Hronicul lui Cantemir, exemplar cumpărat şi adus deel de la Viena şi trimisese la studii o pleiadă de români transilvăneni, deveniţi apoi cutoţii corifei ai Şcolii Ardelene. Cel puţin încă două mari procese pregătitoare au dusînsă la evoluţia cunoscută a iluminismului românesc: unul s-a exprimat princontinuarea cărturărismului veacurilor precedente, acela care, identitar vorbind,
 16. 16. avusese doi poli principali: referinţa la istoria naţiei ca un continuum spaţiu-timp şifundamentarea ei lingvistică - limba română ca parte a noii latinităţi, adică parte aEuropei. Petru Aaron, călugărit cu numele Pavel, episcop greco-catolic, originar dinfamilia domnitoare a Muşatinilor din Moldova, şcolit de copil cu dascăli francezi, oraritate absolută în epocă, a terminat apoi Colegiul De Propaganda Fide la Roma. Aorganizat şcolile româneşti de la Blaj (şcoala de obşte, şcoala secundară, seminarul depreoţi), acesta devenind astfel un important centru cultural al Transilvaniei. A înfiinţattipografii unde a tipărit în română şi latină cărţi de cult: Floarea adevărului, 1750,apărută şi în latină, la Viena, cu titlul Flosculus veritatis. Bucoavnă, 1759, Adevăratamângâiere în vremi de lipsă (1761). A folosit izvoare greceşti, latine şi române. Esteconsiderat astăzi unul dintre fondatorii latinismului ardelean, ceea ce i-a adus replicidin partea ortodoxiei, dar, în acelaşi timp, unul dintre cei care a conştientizat neamuluiromânesc rădăcinile latine, apartenenţa sa la bazinul romanităţii. Amfilohie Hotiniul,născut în Basarabia, episcop de Hotin, a scris o aritmetică, Elementi aritmetice arătatefireşti, 1784, o geografie, De obşte gheografie, a prelucrat un tratat italian de ştiinţelenaturii, Gramatica fizicii, 1790, unde abordează chestiunea absenţei din limba românăa terminologiei ştiinţifice. Urmaş şi el al lui Dimitrie Cantemir, a fost unul dintreprimii interesaţi de acordul cultural al spaţiului românesc cu restul Europei. În acelaşisens, dar cu motivaţii care ţin de condiţia dialectului aromânesc în Balcani, TheodorCavalioti din Moscopole a scris un Tratat de logică, fizică şi metafizică, ms., 1755 (lao jumătate de veac după Logica lui Dimitrie Cantemir); o Introducere în gramaticaaromânească, 1760; Prima învăţătură (Protopiria), 1770, Veneţia (o carte de citire);Vocabularul, prima mărturie scrisă a dialectului aromân, Leipzig, 1774, iar elevul său,Daniil Moscopoleanul, i-a continuat lucrarea scriind Învăţături introducătoare, undeerau prezentate elemente de matematică, fizică, dar şi un lexicon (Tetragloson) înpatru limbi: aromână, greacă, albaneză şi bulgară, Veneţia, 1770. Nu altfel a procedatDimitrie Eustatievici, director al şcolilor ortodoxe din Transilvania (1786-1796).Contribuţia sa cea mai importantă a fost Gramatica românească (1755-1757). Ea aveaca model Elementa gramaticae latinae (1556) a lui Gregorius Molnar, modelul slavonal lui Meletie Smotriţki şi modelele greceşti ale lui Constantin Laskaris şi AntoniosCatiforos, aceia care promovaseră învăţământul pan-ortodox în Mediterana de Est şizona Dunării, fosta Dacie, marea linie de apărare a Mediteranei însăşi. A fost sursa luiF. J. Sulzer pentru redactarea Gramaticii sale. Alte lucrări au completat imaginea luide învăţat care-şi foloseşte raţiunea pentru a ajuta naţia să progreseze: Ducere de mânăsau povăţuire cătră aritmetică sau socoteală, 1789; Scurt izvod pentru lucruri deobşte în scrisori de multe chipuri, 1792. Dezvoltarea spiritului ştiinţific şifundamentarea ştiinţifică a limbii române (gramatici, dicţionare bi- sau multi-lingve,manulae legate de domeniile ştiinţelor) preced şi însoţesc demersul iluminiştilor, careînglobează aceste trasee, dar nu se rezumă, nici pe departe, la ele. Cea de-a doua parte a veacului al XVIII-lea acoperă doar activitatea primului val alcorifeilor Şcolii Ardelene, aceia care aveau să dea seamă despre identitatea şiconştiinţa naţională a românilor din Transilvania şi, ca urmare, asupra conştiinţeinaţionale a românilor în sens larg. Majoritatea greco-catolici, educaţi la Colegiul DePropaganda Fide din Roma, au privit însă deopotrivă către Viena, capitala imperiuluisub jurisdicţia căruia se afla pământul transilvan. Prima şi cea mai importantă grijă alor, în raport cu aceste forţe, a fost întemeierea de şcoli româneşti. Aceasta a fostprincipala lor cale de atac pentru conştientizarea sentimentului identitar al românilor,proiecţie absolut realistă asupra viitorului naţiei, a unor oameni aşezaţi în faţa mariioglinzi a veacului al XVIII-lea. Astfel, deşi călugăr greco-catolic şi episcop, GrigoreMaior a organizat învăţământul de masă în satele româneşti, susţinând laicizarea lui. A
 17. 17. instituit ajutorul de hrană, în principal pâine, pentru copiii săraci, ajutor rămas învigoare, prin fundaţia care i-a purtat numele, până în 1948, la schimbarea de regimpolitic. Gheorghe Şincai a sprijinit această acţiune şi a mai înfiinţat 376 de şcolisăteşti. Clujul şi Blajul aveau învăţământ normal (şcoli de învăţători) şi seminareteologice în limba română. Cei doi aveau să plătească fiecare în felul lui acţiunea detrezire a neamului. Aflat în legătură cu moţii din Apuseni şi amestecat în răscoala luiHorea, Cloşca şi Crişan (1784, cu doar cinci ani înainte de a izbucni RevoluţiaFranceză, 1789), a fost silit să părăsească episcopia şi s-a prăpădit după un an. Iarprofesorul de la Blaj, Gheorghe Şincai, a părăsit ţara pentru Viena, unde a continuat săajute la tipărirea cărţilor care aveau să lumineze neamul: ABC sau Alphavit pentrufolosul şi procopseala şcoalelor celor normăleşti a neamului românesc, 1773;Îndreptare către aritmetică, întâia parte alcătuită şi întocmită pentru folosul şiprocopsala tuturor şcoalelor normăleşti a neamului românesc, 1775; Povăţuire cătreeconomia de câmp, pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţara ungurească şidin părţile ei împreunate, 1775. Împreună cu Samuil Micu şi Petru Maior a lucrat laimpresionantul dicţionar în patru limbi, Dictionarium valachico-latino-germanico-hungaricum, cunoscut sub numele de Dicţionarul de la Buda, după tipografia unde aapărut, abia în primul sfert al veacului următor. De altfel, acest prim val de savanţi aiŞcolii Ardelene a şi făcut marea traversare a spiritului românesc de la încrucişareacelor două veacuri, al XVIII-lea şi al XIX-lea, pregătind actul fundamental alinstituţionalăzării culturii româneşti. Gheorghe Şincai, promotor al originii latine alimbii române, al scrierii ei cu alfabet latin, ca şi al folosirii etimologismului (cuvintelesă se scrie după originea lor latină, dar să se pronunţe ca în limba română), a mai lăsatElementa linguae daco-romanae sive valachicae (Elementele limbii daco-romane orivalahe), 1780, precum şi o istorie ştiinţific scrisă, în descendenţa lui Cantemir, despreromâni văzuţi cronologic şi în conexiune cu neamurile învecinate. Conştiinţaexistenţei unei naţiuni a Transilvaniei precum cea română, nevoia obţinerii de drepturinaţionale şi cetăţeneşti în contextul existenţei sale în marele Imperiu Habsburgic l-aufăcut pe Samuil Micu să scrie celebra suplică (cerere) către împărat: Supplex libellusvalachorum Transilvaniae (Suplică cu privire la libertăţile valahilor din Transilvania).Era un semn al acelui veac european spre sfârşitul căruia se anunţau schimbări drasticede regim: înlăturarea imperiilor în favoarea republicilor. Revoluţia franceză, apoi valulrevoluţionar de la începutul veacului următor aveau să arunce în aer Europa închistatăa feudalismului, a cărei existenţă era bazată pe inegalitatea în drepturi... Nu putemîncheia această scurtă trecere în revistă a veacului în care românii se descoperă, sedefinesc şi îşi desemnează priorităţile ca naţiune europeană, fără a spune că tot atunci,la final de veac, a avut loc şi conştientizarea faptului că literatura, ca parte a vieţiispirituale a naţiei, era parte a unui univers mai larg decât românitatea. Vasile Aaron afost acela care a desfăşurat primul proiect de anvergură al sincronizării literelorromâneşti cu literaturile Europei. Deşi a continuat să traducă şi să prelucreze marilemodele ale antichităţii latine (Metamorfozele lui Ovidiu, Bucolicele şi Eneida luiVirgiliu), a făcut compilaţii şi a imitat toate marile teme ale literaturilor europene aleveacului: Goethe (curentul Sturm und Drang, care anunţa romantismul!), Milton(Paradisul pierdut), Tasso (Ierusalimul liberat), Klopstock (Der Messias). De altfel,vorbea latina, germana, maghiara, italiana şi, evident, româna. El a fost acela care,graţie prietenului său, Ion Budai Deleanu, autorul primei epopei eroi-comice a culturiiromâne, Ţiganiada, l-a cunoscut pe Veniamin Costache de la Iaşi, au corespondat şi auîncercat să pună de acord cultura română a celor două mari provincii: Transilvania şiMoldova.
 18. 18. Acestea toate le vedem dacă ne considerăm pe noi înşine aşezaţi când în faţa, cândîn spatele marii oglinzi a veacului al XVIII-lea. Şi poate că, dincole de marele desenînchipuit în rândurile de mai sus, să fie şi altele, picturi de fundal, sugestii trasate cupensule fine, abia bănuite, dar care se vor face mai clare şi vor căpăta culori cu multmai vii în veacul următor, numit al clasicilor literaturii române. Fiindcă polenulflorilor, odată ridicat de vânturile istoriei, va să se aşeze acolo unde se zămislescfructele viitoare.Polenul florilor noastre În veacul al XIX-lea populaţia Europei s-a dublat. Iar a marilor capitale, Londra şiParis, a crescut cam de şapte ori. Acest proces de creştere accelerată era datorat, înprincipal, dezvoltării ştiinţelor şi invenţiilor, ca urmare a abordării raţionaliste a vieţii(care începuse încă din veacul precedent). Medicina, fizica, chimia, biologia, geografiaşi geologia, tehnologii diverse îşi reunesc contribuţiile spre beneficiul speciei umane.În 1803 apare vaporul cu aburi, în 1805 frigiderul, în 1814 locomotiva cu aburi, în1821 motorul electric, în 1830 maşina de cusut, în 1831 revolverul, în 1844 telegrafulMorse, în 1859 Charles Darwin formulează teoria evoluţiei speciilor vii, în 1866Nobel produce dinamita, în 1877 apare fonograful, în 1879 becul electric, în 1887automobilul, în 1892 fotografia color, în 1895 radiografia Roentgen şi motorul Diesel,în 1898 telecomanda... Personalităţi ale bătrânei Europe, dar şi ale Americii de Nord,concurează împreună la depăşirea condiţiei omului însuşi, aşa cum fusese el definitpână atunci de religii, filosofii, situaţii politice şi sociale, vecinătăţi. Ideea de identitatepatrimonială şi naţională capătă sensuri şi accepţii noi. Civilizaţiile omeneşti audescoperit, fiecare, că aparţin unei unice grădini planetare şi că, dincolo de polenulflorilor proprii, pot avea parte şi de polenul altor flori, adus de vânturi depărtate, potînmulţi astfel chiar rodul lor identitar. O altă serie de fapte care deschide popoarele – inclusiv pe cel român – spreconştiinţa apartenenţei la un mare întreg, este dată de iradierea uriaşă a modificărilorpolitice. Veacul debutează cu acţiunea fulgurantă a lui Napoleon Bonaparte, careintenţiona să facă din Europa un imperiu în numele Franţei. El încerca astfel să dea unrăspuns plauzibil nu doar dispariţiei unor mari imperii (spaniol, portughez şi SfântulImperiu Romanic), ci şi extinderii altora: Imperiul Britanic, Germanic, Rus şi creşteriiimportanţei Americii de Nord. În mai puţin de 15 ani Napoleon I-ul străbate Europapână la Moscova şi este împins înapoi, fiind înfrânt la Waterloo în 1815. Congresulstatelor europene (de restabilire a frontierelor) de la Viena, din 1815, unde marileputeri au fost Austria, Anglia, Franţa şi Rusia, a adus însă nemulţumiri şi mai mari: ela încercat o restaurare după modelul de dinaintea Revoluţiei Franceze - care avuseseloc în 1789 - adică era o tentativă de anulare a descoperirii forţei raţiunii omeneşti, atuturor descoperirilor tehnicii şi tehnologiei, a tuturor invenţiilor şi venea dupădublarea populaţiei planetare. Pe scurt, Congresul de la Viena a propus lumii o soluţiefeudală, unde cei mulţi aveau să fie stăpâniţi de cei puţini şi neproducători de valori...Rusiei i se recunoaşte anexarea Basarabiei, răpită după războiul ruso-turc din 1812.Per total însă situaţia politică a Europei, stabilită prin Congresul de la Viena, nu păreao soluţie viabilă şi nici n-a fost. S-au înfiinţat, ce-i drept, rangurile diplomatice,valabile până astăzi, iar relaţiile internaţionale au căpătat noi dimensiuni. Valulrevoluţiilor însă nu putea fi oprit. El a început cu decembriştii ruşi în 1825, a continuatcu revoluţiile europene în 1830 şi a ajuns la dezvoltare plenară cu revoluţiile din 1848.Astfel avea să se cutremure din temelii această „Nouă Europă” şi această „NouăOrdine” propusă de Sfânta Alianţă a marilor puteri, unde politica se afla pe un braţ al
 19. 19. balanţei, iar pe celălalt, în echilibru, se afla nu religia, ci Biserica în calitatea ei deinstituţie supra-statală. Nu e de mirare deci că Sfânta Inchiziţie a decedat şi ea în 1834,spulberată de furtuna uriaşă care acoperea pas cu pas orizontul nemulţumirilor lumiieuropene... Procesul identitar atinge şi el parametri planetari. Secolul al XIX-lea a fost numitSecolul Naţiunilor. Popoarele Americii Latine conştientizează apartenenţa lor comunăpe de o parte la vechile civilizaţii andine, distruse de conchistadorii spanioli, pe de altafaptul că flamura latinităţii le acoperea deopotrivă. Astfel, pe când Napoleon pleca peinsula Sf. Elena spre destinul lui de exilat, Simon Bolivar unea Columbia, Venezuelaşi Ecuadorul într-un singur stat încercând să scuture jugul colonial spaniol. Acolo însă,ca şi în bătrâna Europă, aceia care nu voiau să revină la feudalism fiindcă deveniserăpe deplin conştienţi de faptul că sunt singurii producători de bunuri ai lumii, ei, caresunt sunt polenul ce fecundează toate civilizaţiile omeneşti, îşi cer drepturile cuvenitepentru ceea ce fac: dreptul la muncă plătită şi la ziua de muncă de 8 ore, aniversareazilei de 1 Mai ca zi a muncii, egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii, abolireasclaviei şi egalitatea în drepturi a tuturor etniilor. Toate acestea consolidează apariţiasindicatelor muncitoreşti şi conştiinţa diferenţelor dintre clasa muncitoare şi ţărănimepe de o parte, proprietarii mijloacelor de producţie, adică aristocraţie şi latifundiari pede alta. Veacul al XIX-lea a fost veacul confruntărilor dintre toate aceste forţe ajunseîn prim planul istoriei. Ca urmare a revoluţiilor se multiplică ideologiile de stânga şiapare parlamentarismul, cu pluralismul său politic. Apar partidele politice şi liberaconcurenţă în registrul economic şi comercial. Alături de burghezie intră pe scenaistoriei, odată cu creşterea industrializării, o clasă nouă: clasa muncitoare. Iar acesteasunt, în majoritatea ţărilor europene, doar primele şi cele mai evidente rezulate alemarilor furtuni ale istoriei veacului. Nu este deloc de ignorat locul francmasoneriei în desăvârşirea mutaţiilor politicedin secolul al XIX-lea. Ea apăruse cu mult înainte, se manifestase ca un club elitist, alcelor (de pretutindeni şi indiferent de etnie) care încercau, prin metode morale, alianţespirituale, sentimente de toleranţă şi simpatie faţă de nedreptăţiţii vremurilor, săechilibreze balanţa Binelui şi a Răului în societăţile omeneşti. Dar amplitudineamişcărilor de protest, ca şi fenomenul lor de masă, au împins francmasoneria laacţiune. Numeroase personalităţi ale masoneriei se mişcă pe harta Europei încercândsă acopere rupturile de echilibru şi contribuind la apariţia unor noi instituţii, ladezvoltarea învăţământului, ştiinţelor şi artelor. În veacul al XIX-lea, al naţiunilor,toate drapelele tricolore ale noilor state care apar pe harta bătrânului continent auorigine francmasonică. Deşi aflată încă sub jugul Imperiului Otoman (al Islamului, am spune azi), Europade Sud-Est, printre care şi românii, reacţionează intens la semnalele schimbăriloreuropene. Sunt reinstaurate domniile pământene, privilegiu pierdut de ţările române înprimul sfert al veacului al XVIII-lea. Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 1821,începută în acelaşi timp cu revoluţia de independenţă faţă de otomani a grecilor (caredevin independenţi după şase ani de lupte crânceneeste urmată de perioadaRegulamentelor Organice, prima constituţie a ţărilor române, făcută după modelrusesc. Transilvania rămâne sub ocupaţie habsburgică din 1848 pînă în 1851. Această stare de lucruri cerea reacţii pe măsură, capabile să apere naţia însăşi dedispariţie prin nerecunoaşterea identităţii sale ca neam. Răspunsul a fost unireaPrincipatelor Române din 1859 şi întemeierea României Mici, din păcate recunoscutăde Puterile Garante doar pentru perioada conducerii lor de către Al. I. Cuza.Constituţia, parlamentarismul, apariţia partidelor politice, a scrierii cu alfabet latin(1860) atestă existenţa unei intelectualităţi româneşti gata să preia sarcina conducerii
 20. 20. noului stat. Aducerea unei dinastii străine (1866) a rezolvat greaua problemă apermanentizării lui în Europa şi a permis dezvoltarea structurilor instituţionale (deînvăţământ şi cultură, legislative, economice, militare şi social-politice) capabile să-lsusţină în viitor. Astfel pregătit, tânărul stat român a reuşit să-şi obţină independenţa în1877, luptând alături de Rusia contra Imperiului Otoman. Toţi românii aflaţi în afaraacelor graniţe de stat au trimis participanţi la marea acţiune a obţinerii independenţei:Transilvania, Bucovina, Basarabia. Sentimentul apartenenţei acestor provincii laentitatea românească nu dispăruse, iar acesta a fost semnul gândirii unitare a tuturorromânilor asupra limbii şi identităţii lor comune. Societatea românească a veacului al XIX-lea a înfăptuit cel mai profund şi maihotărât viraj din întregul parcurs al istoriei sale. Distincţia între oamenii de ştiinţă şicreatorii din domeniul artelor, prefigurată încă din veacul precedent, se diversifică şicapătă demarcaţii noi. Astfel, pe parcursul unui veac, Şcoala de Poduri şi Şosele,Mine şi Arhitectură (1864), devine Şcoala Politehnică. În primul sfert al veacului XXea are secţiile: Construcţii, Electromecanică, Mine şi Metalurgie, Chimie Industrială.La 1860 ia fiinţă Grădina Botanică din Bucureşti, la 1870 apare Şcoala de Agriculturăşi Silvicultură de la Herăstrău, Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie din 1857,Societatea Română de Geografie din 1875, iar cea de Medicină Veterinară din 1883.Şcoliţi în Franţa, Germania, Austria sau Rusia (era veacul lui Timiriazev, Mendeleev,Lobacevski), apar primii specialişti de marcă în domeniul matematicii, fizicii, chimiei,geologiei, agriculturii, tehnicii şi medicinei. Trebuie să remarcăm ca pe un lucru unicpentru spaţiul european, paleta foarte largă de şcolire a specialiştilor români la oraastrală a fundamentării naţiunii înseşi. În domeniul artelor şi literaturii apareSocietatea Literară (1827) înfiinţată de Ion Heliade Rădulescu, facultăţi laUniversitatea din Iaşi (înfiinţată în 1860) şi cea din Bucureşti (înfiinţată în 1864),Conservatorul de Muzică şi Declamaţie din Bucureşti (1864) şi Filarmonica Română(1866), Societatea Academică (1866), devenită Academia Română (1867), AteneulRomân (1888), Societatea Arhitecţilor din România (1891) cu Institutul Societăţii(1892), numit apoi Şcoala Superioară de Arhitectură (funcţionează separat din 1897).În nici o altă ţară europeană spiritele naţiei n-au cunoscut, înţeles şi promovat domeniiale cunoaşterii (ştiinţifice ori artistice) pe baza unui evantai atât de larg. Capacitatea dea înţelege deopotrivă modul de gândire şi valorile ştiinţifice ale unor lumi atât dediferite, aşezate între Moscova şi Londra, Hamburg şi Atena, pentru a le putea aplicala necesităţile spiritului românesc, a fost de la începuturi un principiu formativ chiar alidentităţii noastre ca neam. Literatura română a produs în veacul al XIX-lea cele mai mari valori la care neputem raporta până astăzi, la începutul mileniului al III-lea. De aceea scriitorii acesteiperioade sunt numiţi clasici ai literaturii române, deşi, din punctul de vedere al stiluluifolosit, ei sunt mai ales romantici sau realişti. Poate ar trebui menţionat, înainte de a nelăsa învăluiţi de polenul florilor acestei veri plenare a culturii române, că ne aflăm într-o grădină cu mai multe cărări, care se împletesc, se separă una de alta şi se reunesc iar,pentru a desena arabescul complicat al grădinii literare româneşti. Iar între aceste aleivirtuale cresc florile culturii, care-şi trag seva întinzându-şi rădăcinile departe şi ţinândîntre firele lor nevăzute chiar pământul întreg al acestei ţări. Cărările acestui parc uriaşpoartă numele felului în care scriitorii au înţeles să se apropie de viaţa naturii şi asemenilor, pentru a ne lăsa nouă mesajul cel mai de preţ: cărţile lor. Aleea cea maimare şi mai plină de flori se numeşte Romantismul. El a debutat în Europa imediatdupă Congresul de la Viena (1815) şi a fost cea mai importantă formă de protest aspiritului faţă de măsurile restrictive ale politicienilor care duceau lumea înapoi, întrecut. Romantici au fost scriitorii care au văzut în trecutul istoric seminţele fără de
 21. 21. preţ ale viitorului, aceia care au văzut sufletul omenesc pâlpâind plin de speranţă şi decandoare la marile lumini ale zilelor verii, când polenul se lasă uşor deasupra florilor şiproduce marile schimbări din grădinile veacului. Mihai Eminescu a fost, în acest sens,cel mai mare scriitor romantic pe care-l avem, iar faptul că-l considerăm astfel pânăacum, dovedeşte că sufletul românesc însuşi e înclinat spre romantism. Acest mod de aprivi lumea, care este tolerant şi înclinat spre iubire de oameni, face parte nu doar dinidentitatea literaturii, ci exprimă chiar o parte însemnată a identităţii naţiunii române.O altă cale largă a grădinii culturilor veacului al XIX-lea se numeşte Realismul. Eaapare cam de la jumătatea veacului, după revoluţiile de la 1848, ca urmare a nevoiioamenilor de a evalua clar ce se întâmplase, ce opţiuni de viaţă le oferă viitorul, înlungul cărui drum trebuie să-şi clădească viaţa. În spaţiul literaturii române vocile celemai pertinente ale secolului au fost Nicolae Filimon, Ioan Slavici, I. L. Caragiale,Anton Bacalbaşa, Constantin Mille. Între aceste două căi mari ale literelor secolului alXIX-lea, se ţes o mulţime de cărări mai mici, absolut fiecare scriitor combină dupăfirea şi voia sa modalităţile de a face literatură. Inventatorii unor modele noi apar totspre sfarşitul acestui veac. Specializarea scriitorilor a devenit atât de mare,sincronizarea cu lumea europeană atât de vie, încât inovaţia merge spre re-asamblareaartelor. Scriitorii sunt cei care, privind tablourile pictorilor impresionişti, se gândesc săscrie aşa cum se picta, în tuşe suprapuse, astfel încât personajele se compun nu de laînceput si definitiv, ci se descoperă pe măsura lecturii, continuu şi adeseacontradictoriu. Abia veacul XX va duce la strălucire impresionismul romînesc. Tot aşaparnasianismul, simbolismul şi diverse alte modernisme. Ceea ce trebuie să observăm, înainte de a încheia acest scurt excurs asupradeterminărilor culturii secolului al XIX-lea, este chiar povârnişul abrupt, pantaameţitoare pe care veacul aşează gradina noastră literară. El începe cu iluminismul, darspiritele naţiei folosesc toate colţurile inteligenţei omeneşti pentru a urca pieptiş spreluminişul de sus, unde creaţia românească se va alătura celei universale. Baza desusţinere, piatra dură a muntelui care permite acest urcuş, o formează în continuareetnografia şi folclorul. Când n-au fost în mod expres culegători de folclor (PetreIspirescu, Athanasie Marian Marienescu, Simion Florea Marian, Th. T. Burada, IonPop Reteganul, Iuliu Alexandru Zanne, Andrei Bârseanu, Elena Didia Odorica) sauteoreticieni ai relaţiei strânse dintre folclor şi literatura română cultă (AlexandruLambrior, Dan Dimitrie, Enea Hodoş), scriitorii l-au folosit ca pe o substanţă amesajului lor literar (Anton Pann, Vasile Alecsandri). Subtextual, deşi neexprimat înformulările teoretice ale vremii, acest lucru înseamnă totuşi o raportare mereu prezentăla identitatea celor mulţi, consumatorii potenţiali de literatură cultă, ei, care erau înacelaşi timp, cum fuseseră întotdeauna, creatorii poveştilor şi poeziilor folclorice.Aceastui demers de păstrare a identităţii i se alătură un altul, şi el prezent de laînceputurile formării intelectualităţii româneşti: studiul limbii române. Filologii care-şicontinuă activitatea din veacul trecut, ori o încep chiar în acest veac, folosescinstrumentul lingvistic pentru a produce naţiei întregi declicul de conştiinţă,înţelegerea faptului că, prin chiar acest fapt, românii constituie un singur popor.Samuil Vulcan, Diaconovici-Loga, Iordache Golescu, George Ioanid, Theodor Aaron,Heliade Rădulescu, Timotei Cipariu, Aaron Florian, Teoctist Blajevici, AugustTreboniu Laurian, Aron Pumnul (profesorul lui Eminescu la Cernăuţi), VincenţiuBabeş, Alexandru Cihac, Ion C. Massim, B. P. Hasdeu, Alexandru Lambrior, IonBudai-Deleanu, Nicolae Densusianu, Ioan Nădejde, Al. I. Philippide, Ion Bogdan,Sextil Puşcariu sunt toate voci ale provinciilor româneşti, care se aud în aceeaşi maregrădină a culturii române. Împletite, vocile lor ne îndeamnă să întredeschidem poartaspre o acţiune care, deşi strict cărturărească, are meritul de a fi pus împreună toate
 22. 22. esenţele şi toată ştiinţa pe care naţia o acumulase până în acel moment. Este chiarsemnul că mesajul atâtor voci fusese înţeles şi intelectualii români dădeau seamădespre nivelul şi standardele culturii. Este vorba despre primii enciclopedişti ai acestuipopor: Diaconovici Loga, Dim. Cozacovici (aromân), Heliade Rădulescu, TimoteiCipariu, Eftimie Murgu, George Bariţiu, Ion C. Massim, Aron Densusianu, Ion Budai-Deleanu, B. P. Hasdeu. Toate aceste acţiuni care sunt în principal urmareailuminismului veacului precedent, dar şi a rădăcinilor multi-seculare ale culturiiromâne însăşi, au avut drept urmare tentativa de răspândire în proporţie de masă atuturor formelor de cunoaştere şi de acţiune asupra naturii şi mediului socio-uman.Învăţământul românesc a cunoscut în veacul al XIX-lea o dezvoltare uriaşă încomparaţie cu veacul precedent. Au apărut universităţile de la Iaşi şi Bucureşti, colegiiîn toate oraşele însemnate ale provinciilor româneşti (număr aici şi Braşovul,Timişoara), iar şcolile s-au răspândit până în mediul sătesc. Moise Nicoară(Transilvania), ca şi Coriolan Brediceanu (Banat, principalul susţinător, între alţii, allui Traian Vuia) au finanţat bursieri din banii lor proprii. Gheorghe Lazăr a venit de laSibiu la Bucureşti şi a fondat colegiul care azi îi poartă numele, cu limba română calimbă de predare. Biblioteca lui, dăruită şcolii, a fost baza viitoare a BiblioteciiNaţionale a României. Gheorghe Asachi a avut pentru Moldova o acţiuneasemănătoare, introducând, alături de arte, ingineria în preocupările elevilor săi. Dupăel a urmat Ion Ghica. Ion Creangă, elevul lui Titu Maiorescu, a fost primul alcătuitoral unui abecedar şi unei aritmetici cu alfabet latin de pe pământul românesc.Învăţământul religios începe să se separe de cel laic. Cultura în sens larg şi literaturaca parte a ei, în sens restrâns, se instituţionalizează. Apare Societatea Literară Română(fondatori Gh. Asachi, Heliade Rădulescu, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu),prefigurând şi pregătind, prin conştiinţa apartenenţei Moldovei şi Ţării Româneşti laaceeaşi arie de cultură, Mica Unire de la 1859. O puzderie de societăţi apar înprovinciile româneşti, strângând între firele dese ale plaselor lor pământul şi seminţelerodului viitor: ASTRA (fondatori Timotei Cipariu, George Bariţiu, Andrei Bârseanu),Junimea (fondatori Titu Maiorescu, P.P. Carp, Th. Rosetti, Vasile Pogor, IacobNegruzzi), Societatea Transilvania (fondator Andrei Şaguna), Societatea pentruCultura şi Literatura Română în Bucovina (fondator Artemie Berariu-Ieremievici),Societatea Filologică Română (fondator Alexandru Hâjdău), Orientul (fondator ZamfirRally Arbore), Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor (fondator IoanSlavici). Saltul către aşezarea instituţională la nivel de stat unitar, deşi format doar dindouă provincii istorice, Moldova şi Ţara Românească, se produce în acelaşi secol alXIX-lea: Societatea Academică, devenită Academia Română, Societatea Filarmonică,Ateneul Român (1888). Scriitorii sunt piatra de temelie a întemeierii statului român,iar acest lucru avea să capete semnificaţii majore în veacul viitor. Astfel, putem spune despre literatura secolului al XIX-lea că a parcurs aproapeca o săgeată drumul de la baza muntelui până în vârf. Condeierii ei au alergat pe toatealeile grădinii purtând făclia aceleiaşi speranţe: înscrierea lor, a neamului şi ţării lor, peorbita europeană. Nici o altă parte a culturii române n-a contribuit atât de mult calitertatura la desavârşirea acestui proces. Toate diversificările şi specializările noi careapar în aria literaturii atestă acest fapt. Este parcurs şi drumul pentru satisfacereaculturii de masă, de la formula editură (cu mai multe colecţii bine definite)-tipografie-librărie (George Ioanid, Heliade Rădulescu, Dimitrie Iarcu, V. Socec, Leon Alcalay,Nerva Hodoş) la coordonarea programelor susţinute de traduceri din literaturauniversală (Ioan Barac, Iordache Golescu, Moise Nicoară, Iancu Văcărescu, IonicăTăutu, George Bariţiu, Vasile Alecsandri, Dora d’Istria, Iosif Vulcan, ConstanţaDunca-Şchiau, Heliade Rădulescu, Grigore N. Lazu, Biblioteca pentru toţi, Eugeniu

×