Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectm6 2-2554 608

382 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projectm6 2-2554 608

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน แกะสลักผลไม้ ชื่อผู้ทาโครงงาน1.น.ส.บัณฑิตา ใจกล้า เลขที่ 14 ชั้น ม.6 ห้อง 82.น.ส.ธัญญาภรณ์ พุทธวรรณ์ เลขที่ 29 ชั้น ม.6 ห้อง 83.น.ส.สุพิชฌาย์ อังกาบสุวรรณ เลขที่ 35 ชั้น ม.6 ห้อง 8 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1.น.ส.บัณฑิตา ใจกล้า เลขที่ 14 2. น.ส.ธัญญาภรณ์ พุทธวรรณ์ เลขที่ 29 3.น.ส.สุพิชฌาย์ อังกาบสุวรรณ เลขที่ 35คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) แกะสลักผลไม้ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Fruit carvingประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน 1.น.ส.บัณฑิตา ใจกล้า 2.น.ส.ธัญญาภรณ์ พุทธวรรณ์ 3.น.ส.สุพชฌาย์ อังกาบสุวรรณ ิชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 22 มกราคม พ.ศ.2556ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบันศิลปะในการแกะสลักเป็นศิลปะที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ทาให้ในปัจจุบันจึงมีการเรียนการสอนไม่มากนัก เพราะการแกะสลักนั้นจาเป็นจะต้องมีสมาธิแล้วยังต้องมีความมานะ อดทน ใจเย็น และมีสมาธิเป็นที่ตั้ง รู้จักการตกแต่ง มีความคิดสร้างสรรค์ การทางานจ้องให้จิตใจทาไปพร้อมกับงานที่กาลังสลักอยู่ จึงได้งานสลักที่สวยงามเพริศแพร้วอย่างเป็นธรรมชาติ ดัดแปลงเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ ตามใจปรารถนา ทาให้มีผู้คนที่ชานาญด้านนี้มีน้อย จึงทาให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ในการแกะสลักผลไม้ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเด็กรุ่นต่อๆไป เพื่อจะไม่ให้ศิลปะด้านนี้หายไปวัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกสมาธิ ความอดทนต่างๆ2.เพื่อต้องการอนุรักษ์ศิลปะการแกะสลัก3.เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์5.เพื่อทาให้เราได้เรียนรู้การแกะสลักผลไม้
  3. 3. 3ขอบเขตโครงงาน ทาการแกะสลัก ฝรั่ง กับแตงโมให้เป็นรูปดอกไม้ต่างๆ โดย ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตต่างๆแล้วไปสอบถามผู้รู้แล้วทดลองทาจนสามารถทาได้ดีหลักการและทฤษฎี การแกะสลักผักและผลไม้เดิมเป็นวิชาที่เรียนขั้นสูงของ กุลสตรีในรั้วในวัง ที่ต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้จนเกิดความชานาญการสลักหรือจาหลัก จัดเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งในจาพวกประติมากรรม เป็นการประดิษฐ์วัตถุเนื้ออ่อนอย่างผัก ผลไม้ ที่ยังไม่เป็นรูปร่าง หรือมีรูปร่างอยู่แล้วสร้างสรรค์ให้สวยงามและพิสดารขึ้น โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคม โดยใช้วิธีตัด เกลา ปาด แกะ คว้าน ทาให้เกิดลวดลายตามต้องการ ซึ่งงานสลักนี้เป็นการฝึกทักษะสัมพันธ์ของมือและสมอง เป็นการฝึกจิตให้นิ่ง แน่วแน่ต่องานข้างหน้า อันเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีเลิศ การสลักผักผลไม้นอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิแล้วยังเป็นการฝึกฝีมือให้เกิดความชานาญเป็นพิเศษ และต้องมีความมานะ อดทนใจเย็น และมีสมาธิเป็นที่ตั้ง รู้จักการตกแต่ง มีความคิดสร้างสรรค์ การทางานจ้องให้จิตใจทาไปพร้อมกับงานที่กาลังสลักอยู่ จึงได้งานสลักที่สวยงามเพริศแพร้วอย่างเป็นธรรมชาติ ดัดแปลงเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ ตามใจปรารถนาวิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เลือกผลไม้ที่ต้องการจะแกะสลัก 2. เลือกลายที่เหมาะสมกับผลไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ผลไม้ที่ต้องการแกะสลัก 2. มีดแกะสลัก 3. ถุงมือยางงบประมาณ 70 บาท
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 17 0 1 3 4 5 1 คิดหัวข้อโครงงาน / สุพิชฌาย์ ธัญญาภรณ์ บัณฑิตา 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / ธัญญาภรณ์ 3 จัดทาโครงร่างงาน / / สุพิชฌาย์ ธัญญาภรณ์ บัณฑิตา 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / สุพิชฌาย์ บัณฑิตา 5 ปรับปรุงทดสอบ / ธัญญาภรณ์ 6 การทาเอกสารรายงาน / / / สุพิชฌาย์ 7 ประเมินผลงาน / บัณฑิตา 8 นาเสนอโครงงาน / สุพิชฌาย์ ธัญญาภรณ์ บัณฑิตา ผลทีคาดว่าจะได้รับ ่ ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นจากการทางานชิ้นนี้ เช่น แกะสลัก และก็สามารถเผยแพร่ให้คนอื่นต่อไปได้ สถานทีดาเนินการ ่ บ้านของ นางสาว สุพิชฌาย์ อังกาบสุวรรณ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. สาระสังคมศึกษา 3. สาระคณิตศาสตร์
  5. 5. 5แหล่งอ้างอิง http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=755&tbm=isch&tbnid=-XlGQqEYdAtrKM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php%3Fid%3D68842&docid=vfgdydSdDLV5GM&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/58/7058/images/fb3.jpg&w=430&h=323&ei=lbTSUKXeO4vLrQfXuoCABw&zoom=1&iact=rc&dur=452&sig=118385330368808484650&page=1&tbnh=132&tbnw=162&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:0,i:93&tx=120&ty=77 http://www.youtube.com/watch?v=vm94rl8a6RE http://www.thaicarvingfruit.com/ http://mutita2.igetweb.com/articles/288280/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81.html

×