Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 3 เรือง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน         ่ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่...
ตนเอง โดยอาศัย หลักวิชา การทางทฤษฎี ตามเนื้อหาโครงสร้างงานนั้น ๆ หรือจากประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้ว  ...
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภท          ่ ่นี้ คือ เป็นโคร...
ในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้...
ควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใ...
5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆซึ่งเป็นงานที...
แหล่งที่มาhttp://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8...
โครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน    ...
ขอบเขตโครงงาน   1. ส่วนสร้างฐานข้อมูล คือส่วนที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลบนMySQL Server โดยที่ผู้สร้างฐานข้อมูลไม่จาเป็นต้...
จัดทาโดย  น.ส.บัณฑิตา   ใจกล้า    เลขที่ 14  น.ส.ธัญญาภรณ์  พุทธวรรณ์   เลขที่ 29  น.ส.สุพชฌาย์      ิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานท 3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน

13,196 views

Published on

ใบงานท 3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานท 3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน

 1. 1. ใบงานที่ 3 เรือง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน ่ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพือประยุกต์ใช้ ่งานในชีวิตประจาวัน5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุกแหล่งทีมา ่ ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ สาระคอมพิวเตอร์โรงเรียนลาปางกัลยาณี http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htmขอบข่ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และครูอาจารย์เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา สรุปคือ 1. เป็นกิจกรรมการศึกษาทีให้นกเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติด้วย ั ั
 2. 2. ตนเอง โดยอาศัย หลักวิชา การทางทฤษฎี ตามเนื้อหาโครงสร้างงานนั้น ๆ หรือจากประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เป็นภาคเรียนหรือมากกว่าก็ได้ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่จะศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติด้วย ตนเอง ตามความถนัด สนใจและความ ัพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงานแผนปฏิบติงาน และการ แปรผล รายงานต่อครูอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ัดาเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุตามจุดหมาย ที่กาหนด ไว้ 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามวัยและสติปัญญา รวมทั้งการใช้จายเงินดาเนินงานด้วย ่แหล่งทีมา หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด ่เชียงใหม่ วิชา ง 33102 : คอมพิวเตอร์ 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน"http://www.yupparaj.ac.th/CAI/CAI2005/33102/plan2/know1.htm
 3. 3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภท ่ ่นี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผ้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ูประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพือการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ่ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็นต้น2.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริง
 4. 4. ในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3.โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการโครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนา
 5. 5. ควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูปพัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
 6. 6. 5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น
 7. 7. แหล่งที่มาhttp://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
 8. 8. โครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน ่ ่การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาเช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์หรือการพัฒนาบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น2. โครงงานพัฒนาเครืองมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้าง ่งาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์(โปรแกรม) เช่น ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)วาดรูป ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)พิมพ์เอกสาร เป็นต้น3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน5. โครงงานพัฒนาเกม เพือความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหัดทา ่อาการ เกมเลี้ยงสัตว์ เกมส์บวกลบเลขแหล่งที่มา http://krunutdotcom.blogspot.com/2011/11/blog-post_4244.html
 9. 9. ขอบเขตโครงงาน 1. ส่วนสร้างฐานข้อมูล คือส่วนที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลบนMySQL Server โดยที่ผู้สร้างฐานข้อมูลไม่จาเป็นต้องทราบคาสั่งในการสร้างตารางบน MySQL Server โดยที่ Web Application ที่เราสร้างขึ้นจะเป็นตัวจัดการในการสร้างตารางให้เอง โดยที่ผู้ใช้เพียงระบุว่าตารางชื่ออะไร ประกอบด้วยฟิลด์ใดบ้าง ฟิลด์ชื่ออะไร เก็บข้อมูลประเภทอะไร ขนาดเท่าใด 2. ส่วนที่ใช้ในการพัฒนา Web Application คือส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยที่ Web Application ที่สร้างขึ้นจะเป็นตัวจัดการในการติดต่อฐานข้อมูลให้เอง โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องรู้จักเกี่ยวกับคาสั่งในการติดต่อฐานข้อมูล ผู้ใช้เพียงระบุว่าต้องการติดต่อกับฐานข้อมูลใดชื่ออะไร ใช้ฟิลด์ใดบ้าง 3. Web Application ที่สร้างขึ้นจะสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ 4. เมื่อ Web Application ทางานเสร็จสิ้น จะได้ไฟล์ นานสกุลphp 5. Web Application ที่สร้างขึ้นจะทาหน้าที่เสมือนเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการสร้าง Web Base 6. สามารถที่จะทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลในตารางแหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/node/40014
 10. 10. จัดทาโดย น.ส.บัณฑิตา ใจกล้า เลขที่ 14 น.ส.ธัญญาภรณ์ พุทธวรรณ์ เลขที่ 29 น.ส.สุพชฌาย์ ิ อังกาบสุวรรณ เลขที่ 35

×