Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tatabahasa 2

2,069 views

Published on

 • can u email this for me? nayrinuyasha@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tatabahasa 2

 1. 1. TATABAHASABAHASA MELAYUTAHAP SATUNama: Tan Sheau FuanNO. Matrik:D20102041759Group:UPSI 12 (A112PJJ)Nama Pensyarah: :Dr. Naffi Bin Mat• Kata Nama• Kata Sendi Nama• Kata Adjektif• Jenis-jenis Ayat• Imbuhan
 2. 2. Kata Nama- digunakan untuk menyebutnama orang, binatang,tumbuhan, benda dantempat.Kata Nama Am- Digunakan untuk menyebutn a m a o ra n g , b i n ata n g ,tumbuhan, benda dan tempatsecara umum.-Kata nama am ditulis denganhuruf kecil kecuali pada awalayat.-Contoh: -doktor-kucing-kelapa- hospital-keretaKata Nama Khas- Digunakan untuk menyebut namaorang, binatang, tumbuhan, bendadan tempat secara khusus.-Huruf pertama bagi kata nama khasditulis dengan huruf besar. Contoh: -Doktor Ng-Si Comel-Kelapa Madura-Hospital Segamat-Proton Inspira
 3. 3. Aktiviti: Nyatakan kata nama am dalam ayat.1. Abang bekerja di bank.2. Pencuri itu ditangkap oleh polis.Aktiviti: Nyatakan kata nama khas dalam ayat.1.Dia berasal dari Kuala Lumpur.2.Si Tompok sudah pandai menangkap tikusjawapan
 4. 4. Kata Sendi Namadigunakan untuk menyambungkan frasa namaatau kata ganti nama diri dengan perkataan-perkataan lain dalam sesuatu ayat.Contoh:di ke padakepada dari daripdadengan akan olehtentang untuk hingga
 5. 5. Berikut merupakan kata sendi nama danpenggunaannya:di• tempatke• tempat, arahpada• masa, tempat,orangkepada• orang, haiwandari• tempat, arah, masadaripada• orang, sumber, perbandingan
 6. 6. • untuk maksud bersama-sama, cara, menggunakansesuatudengan• - digunakan di belakang kata adjektif yang bersifatemotifakan• digunakan selepas kata kerja pasif yang berimbuhanawalan di- dan ter-oleh• merujuk sesuatutentang• kegunaan sesuatu, bahagian yangditentukanuntuk• masahingga
 7. 7. Kata Adjektif• Kata adjektif yang juga dikenali sebagai katasifat ialah kata yang menerangkan sifat ataukeadaan sesuatu benda, orang, tempat,haiwan dan sebagainya.• Kata adjektif boleh disertai dengan katapenguat seperti amat, sangat, paling dansebagainya.
 8. 8. Jenis Contohsifat / keadaan baik, sopan, nakal, jujurukuran gemuk, panjang, tinggi, tebalbentuk bulat, bujur, segi empat,waktu lama, awal, lewatjarak dekat, jauh, hampir,warna merah, hijau, kuning, ungucara laju, cermat, lambatpancaindera licin, keras, sedap, masam,perasaan sedih, gembira, marah, malu
 9. 9. Aktiviti Pengelasan Kata Adjektifusang tebal leper wangi sayanglembut bujur bijak rendah rinduMurid diminta untuk menaip jawapan dalam tempatkosong.bentuk sifat panca -inderaukuran perasaan
 10. 10. Jawapan : Aktiviti Pengelasan Kata Adjektifusang tebal leper wangi sayanglembut bujur bijak rendah rindubentuk sifat panca -inderaukuran perasaanbujur usang wangi rendah sayangleper bijak lembut tebal rindu
 11. 11. digunakan untuk memberikan keterangantentang sesuatu hal. Ayat penyata diakhiridengan tanda noktah( . ).Ayat penyataContoh ayat:-Emak sedang menanak nasi.-Chung Hwa seorang budak yang rajin.Ayat tanyadigunakan untuk menanyakan sesuatu tempat,orang, masa dan sebagainya. Ayat tanyamenggunakan kata tanya dan diakhiri dengantanda soal( ? ).Contoh ayat:Siapakah guru kelas Aiman?Apakah nama kucing kesayangan Lily?
 12. 12. Ayat perintahAyat seruandigunakan untuk memerintah, menyuruh,melarang atau meminta seseorang melakukansesuatu. Ayat perintah dimulakan dengan kataperintah dan diakhiri dengan tanda noktah( . ).Contoh ayat:Dilarang merokok.Jangan buang sampah di sini.Contoh ayat:Aduh, sakitnya kakiku!Amboi, cantiknya anak Pak Cik Halim!digunakan untuk menyatakan perasaan. Ayatseruan didahului kata seru dan diakhiri dengantanda seru (! ).
 13. 13. Aktiviti " Teka-teki"1.Digunakan untuk menerang sesuatu dan ayat di akhiri dengantanda noktah. Jawapan ialah:•2.Dalam ayat biasanya mula dengan perkataan "sila", "jemput","dilarang" dan sebagainya. Jawapan ialah:3.Akhiri ayat dengan tanda soal(?). Digunakan untukmenanyakan soalan. Jawapan ialah:Arahan: Guru bacakan teka-teki satu demi satu dan memintamuris nyatakan jenis ayat.Selepas itu, bimbing murid bina ayat keempat-empatjenis ayat.
 14. 14. ImbuhanImbuhanawalanImbuhanApitanImbuhanPinjamanImbuhanAkhiran
 15. 15. Imbuhan AwalanImbuhanAwalanKata Dasar Contohbe- rasa, kerja berasa, bekerjaber- main, lari bermain, berlaribel- ajar belajardi- cuci, makan dicuci, dimakanke- enam, tua keenam, ketuase- bilik, kuntum sebilik, sekuntumter- jatuh, tinggi terjatuh, tertinggi
 16. 16. Imbuhan AwalanmeN-dan peN-Huruf AwalKata DasarContohme- / pe- l, m, n, ng, ny, r, w melukis pelukismem- / pem- b, f, p, v( p dan f digugurkan)memikir pemandumemvaksin pembacamen- / pen- c, d, j, t, z( t digugurkan)menolak pendakimencari penjaminmeng- / peng- a, e, i, o, u, g, h, k, kh( K digugurkan )mengejar pengajarmengunci penggunameny- / peny- s ( s digugurkan) penyusun penyewamenge- / penge perkataan yangmempunyai satu sukukatamengecat pengebom
 17. 17. Imbuhan AkhiranImbuhan Akhiran Kata Dasar Contoh- an makan, minum makanan, minuman- kan tulis, bersih tuliskan, bersihkan- i temu, lupa temui, lupaiImbuhan Pinjaman ialah imbuhan yang diterima melalui proses peminjamandaripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan bahasa arab.Antara imbuhan pinjaman yang lazim digunakan ialah -wan, -wati, -man, juru-,maha- dan sebagainya.Contoh:jutawan peragawati budiman juruteraolahragawan mahasiswa mahaguru prasekolah
 18. 18. Imbuhan Apitan( gabungan awalan dan akhiran)Imbuhan Apitan Kata Dasar + Imbuhan Apitanber-........-an tabur - bertaburan kena- berkenaandi-.......-i suka - disukai hadiah - dihadiahidi-........-kan simpan - disimpankan beli - dibelikandiper-......-i baik - diperbaiki setuju - dipersetujuidiper-......-kan sila - dipersilakan main - dipermainkanke-......-an bakar - kebakaran kaya - kekayaanmeN-......-i contoh - mencontohi ikut - mengikutimeN-......-kan letak - meletakkan tukar - menukarkanpe-......-an lari - pelarian rumah - perumahanpen- ......-an cari - pencarian dapat - pendapatanper-......-an tabya - pertanyaan ubat - perubatanse-......-an hari - seharian malam - semalaman
 19. 19. Aktiviti " Buang Dadu"• Murid diminta membuang dadu besar dannyatakan kata dasar bagi perkataan yang adapada dadu.kehidupan memanduperanginan

×