Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

แบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย

6,550 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย

 1. 1. Akara Mining Limited. Chatree Gold Mine ทำำเคร่ ืองหมำย “วงกลม” รอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว / Circle the best answer. ทำำเคร่ ืองหมำย “วงกลม” รอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว / Circle the best answer. คุณเพ่ิงเข้ำทำำงำนวันแรกในโรงงำน หัวหน้ ำงำนได้มอบหมำยงำนให้คุณทำำงำนเก่ียวกับเคร่ ืองจักร ซ่งมีลักษณะคล้ำย ๆ กับท่ีค ึ หัวหน้ ำงำนเข้ำใจว่ำคุณมีประสบกำรณ์มำกกว่ำท่ีคุณมีจริง ๆ ดังนั ้นเขำจึงสังให้คุณเร่ิมทำำงำนให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะทำำได้ แล้วเขำก็เ ่ ก. เปิ ดสวิทซ์เร่ิมเดินเคร่ ืองจักร เพรำะคุณทรำบดีว่ำคุณจะต้องคุ้นเคยกับเคร่ ืองจักรตัวใหม่นี้ภำยในไม่ช้ำ ข. เรียกหัวหน้ ำงำนกลับมำ และบอกเขำว่ำคุณยังไม่ทรำบวิธีกำรทำำงำนกับเคร่ ืองจักรท่ีกำำลังได้รับมอบหมำยให้ทำำ ค. มองคนข้ำง ๆ ท่ีทำำงำนกับเคร่ ืองจักรซ่ ึงมีลักษณะเหมือนกับเคร่ ืองจักรคุณ แล้วพยำยำมทำำตำมเขำ
 2. 2. 2. มีผู้ชำยผู้หน่ึงกำำลังคุมเคร่ ืองจักรทำำงำนอยู่ใกล้กับคุณ ขณะนั ้นชำยอีกผู้หน่ึงต้องกำรจะหยอกล้อเล่นกับชำยผู้นั้น จึงได้เ ก. ทำำใจเย็นแล้วรีบเดินเข้ำไปหำชำยผู้ท่ีกำำลังเล็งหนั งสติก แล้วพยำยำมบอกให้เขำหยุดกำร ล้อเล่นนั ้น ก่อนท่ีเขำจะป ๊ ข. ตะโกน “หยุด” ให้ดังท่ีสุดท่ำท่ีจะทำำได้ ค. รู้สึกสนุกสนำนกับกำรเล่นแบบนี้ เพรำะดูแล้วไม่น่ำจะมีอันตรำย 3. คุณได้รับมอบหมำยให้ขนของกองใหญ่ไปไว้ในห้องเก็บของให้เสร็จภำยในเวลำเท่ียง คุณก็ได้เร่ิมทำำงำนตังแต่เช้ำด้วยดีต ้ ประมำณใช้เวลำขนคร่ ึงชัวโมงจึงเสร็จ คุณหันไปรอบ ๆ ก็ไม่มีใครจะช่วยคุณได้ คุณจะทำำอย่ำงไร ่
 3. 3. ก. รีบขนของท่ีเหลือนั ้นใส่รถบรรทุกเพ่ิมมำกขึ้นเป็ นสองเท่ำ และทำำงำนเร็วขึ้นเป็ นสองเท่ำของกำรทำำงำนปกติ ข. อย่ทำำงำนให้เสร็จ โดยยอมรับประทำนอำหำรเท่ียงช้ำไปคร่ ึงชัวโมง ู ่ ค. หยุดขนของนั ้นเม่ ือเท่ียงตรงไปรับประทำนแล้วกับมำทำำงำนใหม่ตอนบ่ำย ยอมเส่ียงท่ีจะถูกหัวหน้ ำงำนดุ 4. คุณได้รับโทรศัพท์เรียกให้ทำำงำนในวันหยุดอย่ำงกะทันหันเพียงคนเดียว เพ่ ือให้ยกของลงจำกรถบรรทุก ขณะท่ีคุณทำำง คนท่ีอยู่ข้ำง ๆ คุณขณะนั ้นมีเพียงผู้จัดกำรโรงงำนเพียงผู้เดียว ซ่ ึงคุณก็รู้สึกเกรงอยู่นิด ๆ คุณจะทำำอย่ำงไร ขนของลงจำกรถบรรทุกนั ้นทังหมดเท่ำท่ีคุณจะทำำได้ แล้วทิงลังไม้อันนั ้นไว้ให้คนงำนผลัดอ่ ืนมำขนลง ้ ้ ข. ถำมผู้จัดกำรโรงงำนว่ำ เขำพอจะช่วยคุณยกลังไม้นั้นได้ไหม ค. รวบรวมพลังทังหมด แล้วเอำหลังดันลังไม้นั้นให้เคล่ ือนไปเร่ ือย ๆ ้ 5. มีรถยกของคันหน่ึงว่ิงผ่ำนหน้ ำคุณไป เผอิญคุณเหลือบไปเห็นว่ำรถยกคันนั ้นทำำนำ้ ำมันหล่อล่ ืนหกลงบนพ้ืนท่ีใช้สัญจรน ก. ส่งข่ำวให้คนทำำควำมสะอำดทรำบ แล้วยืนใกล้ ๆ บริเวณนั ้นเพ่ ือคอยบอกคนอ่ ืนท่ีผ่ำนมำให้ระวังตัว รอจนกว่ำค
 4. 4. ข. ปล่อยนำ้ ำมันทิงไว้ เพรำะคิดว่ำมันคงจะไม่ทำำควำมเดือดร้อนให้ใคร เม่ ือคนทำำควำมสะอำดมำพบเข้ำ เขำก็จะเช็ดใ ้ ค. รีบเดินไปหำผ้ำมำเช็ดด้วยตนเอง 6. คุณมีควำมจำำเป็ นท่ีจะต้องทำำงำนอย่ำงรีบด่วนอันหน่ึง ซ่ึงเป็ นผลทำำให้สถำนท่ีทำำงำนของคุณสกปรกรกรุงรัง คุณทรำบด ควำมไม่พอใจออกมำแล้วตะโกนว่ำ “คุณเห็นไหมมีอะไรท่ีไม่เรียบร้อย ทำำไมจึงปล่อยสถำนท่ีทำำงำนให้เป็ นเช่นนี้ รีบทำำควำม ก. หยุดทำำงำนทังหมด แล้วรีบทำำควำมสะอำดทัง ๆ ท่ีแน่ ใจว่ำงำนเร่งด่วนนั ้นจะต้องไม่เสร็จภำยในกำำหนด ้ ้ ข. บอกนำยจ้ำงให้ตัดสินใจเอำว่ำ จะเอำผลผลิตหรือจะเอำโรงงำนสะอำด ค. ให้เหตุผลนำยจ้ำงว่ำ กลัวงำนไม่เสร็จ จึงไม่ได้ทำำควำมสะอำด เม่ ืองำนเสร็จแล้วจะลงมือทำำควำมสะอำดทันที
 5. 5. 7. คุณเป็ นนั กเพำะกำยท่ีมีกล้ำมเน้ือใหญ่โตและสง่ำงำม เป็ นท่ีน่ำภูมิใจย่ิงนั กและยังเป็ นนั กยกนำ้ ำหนั กสมัครเล่นด้วย วันห ร่ำงเทอะทะ ทำำให้ถือ หรือยกลำำบำก ซ่ ึงเป็ นเจตนำของผู้ท้ำพนั นท่ีจะทำำให้กำรพนั นยกนำ้ ำหนั กนั ้นสนุกสนำนย่ิงขึ้น เพ่ ือนส อย่ำงไร ก. บอกผู้มำท้ำพนั นว่ำ คุณจะรับคำำท้ำนั ้นก็ต่อเม่ ือใช้อุปกรณ์ยกนำ้ ำหนั กจริง ๆ (บำร์เบล) ข. แกล้งป่ วยเม่ ือวันแข่งขันมำถึง ค. รับคำำท้ำทันที เพรำะเกียรติและช่ ือเสียงของกำรเป็ นนั กเพำะกำยของคุณนั ้นสำำคัญมำก ไม่ว่ำจะยกนำ้ ำหนั กอะไร 8. คุณเป็ นช่ำงไฟฟ้ ำประจำำโรงงำน ตอนบ่ำยวันหน่ึงหลังอำหำรเท่ียงมีเหตุขัดข้องท่ีสำยไฟฟ้ ำ ทำำให้ไฟฟ้ ำดับเลยต้องทำำให้ห โดยใช้บันไดปี นขึ้นไปซ่อมสำยไฟ ขณะยืนทำำงำนอยู่บนบันไดนั ้น คุณรู้สึกมึนศรีษะและรู้สึกเจ็บบริเวณท่ีท้องและหน้ ำอก ค เขำลำพักร้อน คุณจะทำำอย่ำงไร ก. ลงจำกบันไดมำกินยำช่วยย่อยอำหำร รอสักครู่แล้วปี นบันไดขึ้นไปทำำงำนต่อ ข. บอกหัวหน้ ำงงำนว่ำคุณรู้สึกไม่สบำย ทัง ๆ ท่ีทรำบดีว่ำหัวหน้ ำงำนอำจจะส่งคุณไปหำแพทย์หรือกลับบ้ำน งำนท ้ ค. เลิกกังวลเก่ียวกับกำรรู้สึกไม่สบำย รีบสนใจกำรซ่อมไฟฟ้ ำนั ้นต่อไป
 6. 6. 9. หลังอำหำรเท่ียงวันหน่ึง คุณต้องรีบกลับไปทำำงำน เลยไม่มีเวลำสูบบุหร่ีในห้องอำหำร ขณะท่ีคุณทำำงำนอยู้นั้นนึ กอยำกส ทรำบดูแล้วไม่น่ำจะมีอันตรำยอะไรในบริเวณนั ้น และย่ิงกว่ำนั ้น นำยจ้ำงก็ไม่มำทำำงำน เพรำะไปต่ำงจังหวัด คุณจะทำำอย่ำงไ ก. จุดบุหร่ีสูบทันที เพรำะคิดว่ำบุหร่ีเพียงมวนเดียวไม่น่ำจะทำำให้เกิดอันตรำยอะไรขึ้นมำได้ ข. ตัดสินใจยอมอดบุหร่ีไว้ทัง ๆ ท่ีคุณจะต้องนึ กถึงตลอดเวลำ ้ ค. จุดบุหร่ีสูบ เพรำะว่ำเพ่ ือนคนอ่ ืน ๆ ก็เคยขโมยสูบมำแล้ว แต่ก็ไม่เห็นมีอะไร
 7. 7. 10. คุณทำำงำนเก่ียวข้องกับสำรเคมีท่ีเป็ นอันตรำย คุณมีหน้ ำท่ีเทโซดำไฟซ่ึงมีโอกำสท่ีจะกระเด็นได้ คุณได้ผ่ำนกำรสอนใ ป้ องกันหน้ ำของคุณเกิดหำยไป คุณจะทำำอย่ำงไร ก. ลงมือทำำงำนโดยใช้ควำมระมัดระวังให้ดีท่ีสุด ข. มองรอบ ๆ ตัวเพ่ ือหำส่ิงทดแทนเคร่ ืองป้ องกันหน้ ำ พบว่ำมีแต่แว่นตำเล็ก ๆ อยู่อันหน่ ึงซ่งพอจะใส่ปิดบังเฉพำะล ึ ค. ไม่ยอมทำำงำนโดยไม่มีเคร่ ืองป้ องกันหน้ ำ 11. คุณเป็ นคนทำำงำนใหม่ และกำำลังถูกฝึ กให้ทำำงำนประกอบวัสดุชินส่วนท่ีซับซ้อนชนิ ดหน่ึง หลังจำกนั ้น 2-3 วัน คุณ ้ อย่ำงไร ก. ขอร้องให้หัวหน้ ำเปล่ียนคุณไปอยู่แผนกอ่ ืน ข. ลงมือทำำงำนตำมวิธีเก่ำต่อไป เพรำะว่ำมันเป็ นวิธีท่ีดีพอแล้ว และเร่ ืองอะไรท่ีจะต้องไปขัดเขำ ค. แนะนำ ำให้หัวหน้ ำงำนลองทำำตำมวิธีใหม่ของคุณ 12. วันหน่ึงคุณกลับถึงบ้ำนหลังจำกเสร็จงำนจำกโรงงำนแล้ว พบว่ำบรรยำกำศในบ้ำนช่ำงเคร่งเครียดเสียเหลือเกิน เพรำ ลูกชำยแสนซนคนนั ้นตกจำกบันไดท่ีไม่มีรำวกันลงมำท่ีพ้ืนเผอิญโชคดีเหลืออีก 2-3 ขัน จะถึงพ้ืนแล้ว ลูกจึงเจ็บเพียงเล็ก ้ ้
 8. 8. ก. เข้ำไปปลอบขวัญลูกชำยแล้วเตือนลูกว่ำครำวหน้ ำเวลำขึ้นบันไดให้ระมัดระวังมำกกว่ำนี้ ข. บอกภรรยำคุณว่ำหล่อนมีหน้ ำท่ีรับผิดชอบควำมปลอดภัยของลูกในขณะท่ีคุณไปทำำงำนนอกบ้ำน ดังนั ้นจึงเป็ ค. หำทำงทำำรำวบันไดโดยเร็ว ถึงแม้วำจะทำำให้บ้ำนรำคำแพงของคุณเสียควำมสวยงำมลงไปบ้ำง ่ 13. คุณเป็ นพนั กงำนขับรถของบริษัทวันหน่ึงบริษัทได้จัดภำพยนต์มำฉำยให้พนั กงำนได้ชมภำพยนตร์นั้นเก่ียวกับ วิธีกำ ก. ไปชมภำพยนตร์นั้นทัง ๆ ท่ีรู้ว่ำตนเองเป็ นนั กขับรถท่ีดีอยู่แล้ว ้ ข. ไปชมภำพยนตร์เพ่ ือฉวยโอกำสนอนหลับ ค. ไม่เข้ำชมภำพยนตร์เพรำะแน่ ใจว่ำคุณเป็ นนั กขับท่ีดีอยู่แล้ว 14. ขณะท่ีคุณกำำลังทำำงำนอยู่ในโรงซ่อมบำำรุง มีพนั กงำนทำำงำนอยู่หลำยคน โดยทำำงำนคนละอย่ำงเป็ นบริเวณท่ีปิดป้ ำย พนั กงำนคนหน่ ึงทำำงำนโดยไม่ส่วมใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรำยส่วนบุคคล คุณจะทำำอย่ำงไร ก. เดินเข้ำไปหำพนั กงำนคนนั ้นแล้วบอกให้เขำใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล โดยอ้ำงว่ำจะไปแจ้ง ข. ทำำงำนไปเร่ ือย ๆ แล้วคอยสังเกตุกำรทำำงำนของเขำเป็ นระยะ โดยคิดว่ำเขำคงไม่ได้รับอันตรำยอะไร เน่ ืองจำกง ค. หยุดงำนสักครู่แล้วเดินเข้ำไปบอกให้เขำใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล โดยให้เหตุผลว่ำงำนท่ีเข
 9. 9. 15. คุณกำำลังหำงำนทำำวันหน่ึงเห็นประกำศรับสมัครงำนในหนั งสือพิมพ์ ซ่ึงเป็ นงำนท่ีคุณคิดว่ำคุณสำมำรถทำำได้และรำย พ่ ึงได้รับอุบัติเหตุถึงแก่กรรมเม่ ือสัปดำห์ท่ีแล้ว คุณจะทำำอย่ำงไร ก. ตัดสินใจสมัครเข้ำทำำงำน แล้วให้เหตุผลกับตัวเองว่ำงำนทุกอย่ำงมีอันตรำย แต่เรำสำมำรถป้ องกันและควบคุม ข. ตัดสินใจว่ำจะต้องมีเหตุผลอะไรท่ีจะต้องเหนื อเงินขึ้นไป คุณจึงจะยอมสมัครทำำงำนในสถำนท่ีท่ีไม่มีควำมปลอ ค. ให้เหตุผลตัวเองว่ำบริษัทนั ้นอำจจะโชคร้ำยท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ถ้ำคุณเข้ำไปทำำงำนในสถำนท่ีนั้นก็ไม่ได้หมำยค
 10. 10. กำรประเมิน ถ้ำท่ำนทำำแบบทดสอบนี้ผิดเกินกว่ำ 3 ข้อ แสดงว่ำท่ำนยังมีทัศนคติเก่ียวกับควำมปลอดภัยไม่ดีพอ ช่ ือ......................................................................................ตำำแหน่ ง...................................... บริษัทฯ.............................................................................. วันท่ี................................................................................... * ส่ง แผนกสุขภำพและควำมปลอดภัย
 11. 11. Akara Mining Limited Chatree Gold Mine เฉลย / Answers ข. (กำรบอกเช่นนั้นไม่ใช้เป็ นเร่ ืองท่ีน่ำละอำยหรือเสียหำย โดยเฉพำะคุณเป็ นพนั กงำนใหม่) ก. (กำรหยอกล้อเล่นนั ้น อำจเกิดอันตรำยกับผู้ท่ีทำำงำนกับเร่ ืองจักรได้ กำรท่ีคุณทำำแบบข้อ ก จะ ช่วยป้ องกันอุบัติเหตุได้) ค. (ถ้ำคุณทำำงำนเลยเวลำอำหำรเท่ียง โอกำสท่ีคุณจะขำดควำมระมัดระวังจะมีมำกขึ้น และอำจเป็ นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุมำก ข. (ผู้จัดกำรคงไม่ไล่คุณออกจำกงำนเม่ ือคุณต้องกำรทำำงำนอย่ำงปลอดภัย ถ้ำเขำไม่สำมำรถช่วยคุณได้เขำคงหำทำงออกให้ค ก. (ขณะท่ีคุณเดินไปหำผ้ำมำเช็ดนำ้ ำมันด้วยตนเอง อำจจะมีบำงคนมองไม่เห็นและล่ ืนหกล้มจนได้รับอันตรำย ดังนั ้น คุณควร
 12. 12. ก. (นำยจ้ำงสังให้ทำำควำมสะอำดก็จงปฏิบัติตำม เขำทรำบดีว่ำจะทำำให้งำนช้ำลงแต่ปลอดภัยขึ้น) ่ ก. (กำรเลือกเช่นนั ้น เป็ นกำรรักษำเกียรติยศของคุณ และยังเป็ นกำรป้ องกันอันตรำยกระดูกสันหลังและคอของคุณเอง) ข. (ถ้ำคุณมีอำกำรเช่นนั ้น แสดงว่ำมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นภำยในร่ำงกำยของคุณแล้ว เป็ นกำรไม่คุ้มค่ำท่ีจะเส่ียงขึ้นไปทำำงำนท่ีสูง ข. (กำรอยำกสูบบุหร่ีไม่เคยทำำอันตรำยอะไรรุนแรง ผลผลิตอำจจลดลงบ้ำง ซ่งยังดีกว่ำกำรระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้) ึ ค. (นำยจ้ำงคงจะเข้ำใจคุณและหำเคร่ ืองป้ องกันใหม่ให้ กำรใช้เคร่ ืองป้ องกันเพียงเล็กน้ อย หรือ บำงส่วนก็เกือบจะเหมือนไม่ไ ค. (ข้อเสนอแนะของคุณอำจจะทำำให้หัวหน้ ำงำนเกิดควำมคิดใหม่ขึ้นมำ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวท่ีจะเสนอควำมคิดใหม่ ๆ ท่ีเห็น
 13. 13. ค. (เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็ นแต่เพียงส่ิงเตือนให้ระวังเท่ำนั ้น ถ้ำบุตรชำยของคุณจะต้องตกลงมำอีกในครำวหน้ ำคงจะไม่แค่หัวโน ก. (คนท่ีคิดว่ำตัวเองดีเกินกว่ำท่ีเขำจะเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมแล้ว คน ๆ นั้นเป็ นผู้ท่ีลืมตัว) ค. (ถึงแม้วำกำรทำำงำนนั ้นจะเหลือไม่มำกควำมเส่ียงท่ีมอยู่อำจจะทำำอันตรำยกับเขำได้ทุกเวลำ ถ้ำหำกเขำใช้อุปกรณ์คุ้มครองค ่ ี ข้อนี้ตอบอิสระ ไม่รวมคะแนน คำำตอบนั ้นขึ้นกับกำรตัดสินใจและเหตุผลส่วนตัวของบุคคลนั ้น ๆ ว่ำเหตุผลไหนจะสำำคัญท่ีสุด
 14. 14. แผนกสุขภำพและควำมปลอดภัย บริษัท อัครำ ไมน่ง จำำกัด ิ

×