Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Uutispelien pilotointia - törmäyksiä monialaisella projektikurssilla(20)

Advertisement

Uutispelien pilotointia - törmäyksiä monialaisella projektikurssilla

 1. Uutispelien pilotointia - törmäyksiä monialaisella projektikurssilla Siitonen, M., Uotila, P., Uskali, T., Varsaluoma, J., & Välisalo, T. Jyväskylän yliopisto 17.8.2016 PedaForum
 2. Taustaa ● journalismin murros ● monialaisen osaamisen ja projektityön taitojen tarve ● taustalla Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama 2013-2014 tutkimusprojekti The Impact of Gamification on Journalism (https://uutispelit.wordpress.com/2013- 2014-tutkimusprojekti/) ● yhteistyökumppani, mediatalo Keskisuomalainen osallistui prosessiin ja tarjosi julkaisukanavan valmiille uutispeleille ● Korkeakouluympäristössä nopeita kokeiluja ja pilotointia on joustavampi toteuttaa kuin mediatalojen sisällä. Projektiryhmät esittelevät projektin toista välivaihetta - paikalla myös yhteistyökumppanien edustajia
 3. Uutispelit ilmiönä ● newsgames "... a broad body of work produced at the intersection of videogames and journalism.” (Bogost, Ferrari ja Schweizer, 2010, 6) ● uutisten viihteellistyminen ● digitalisaation haasteet -> yhtymäkohtia datajournalismiin Bogost, I., Ferrari, S. & Schweizer, B. (2010). Newsgames: Journalism at Play. Cambridge: MIT Press.
 4. Kurssin speksit ● 4 kk keväällä 2015 ● syventäviin opintoihin ○ 5 op viestinnän opiskelijoille ○ 10 op tietotekniikan opiskelijoille ● opiskelijarekrytointi hakemusten perusteella ● opettajien muodostamat projektiryhmät (3 kpl) ● kirjalliset sopimukset: opiskelijoiden ja mediatalon välisiä, yliopisto ei mukana ● yhteistyökumppaneina myös esim. paikallinen poliisilaitos Tietotekniikan laitos Humanistinen tiedekunta Viestintä- tieteiden laitos 1 opettaja 7 opiskelijaa 3 opettajaa 8 opiskelijaa 1 opettaja
 5. Kurssin kulku Yhteinen luento-osuus 12 h, 4 vkoa Avoimet testaus- tilaisuudet TAMMI HELMI MAALIS HUHTI 4.3. 25.3. ○ projektinhallinta ○ journalistinen työskentely ○ datajournalismi ○ pelisuunnittelu ○ uutispelit Ideoiden esittely Valmiiden pelien esittely Projektiryhmien työskentely 4.2. 20.4.
 6. Tulokset ● kurssilla suunniteltiin, toteutettiin ja julkaistiin kolme uutispeliä, joista tilaaja maksoi pienen rahallisen korvauksen ○ Tilannekeskus ○ Pienpanimopeli ○ Pelasta Syyrian pakolaiset ● pelit julkaistiin aiheeseen liittyvän jutun yhteydessä Keskisuomalaisen verkkosivuilla ○ pelattavissa myös mobiililaitteilla Pelaajamäärät Tilannekeskus: 5689 Pienpanimopeli: 2050 Syyrian pakolaiset: 490
 7. Yhteistyökumppanin näkökulma ● yhteistyö edellytti aikaresursseja ○ opiskelijoiden projekti-ideoiden kommentointiin ○ teknisen yhteensopivuuden neuvotteluun ● mahdolliset hyödyt ○ kaupalliset ○ uusien sisältömuotojen testaus ● teknisessä yhteensopivuudessa vielä haasteita
 8. Opettajien näkökulma ● opetuskulttuurien yhteensovittaminen ○ esim. projektityö vs. ryhmätyö; pitkäjänteiset projektit vs. journalismin nopeatahtisuus ● arvioinnin haasteena monipuolisuus ○ lopputuote pelinä / journalistisena tuotoksena ○ projektityöskentely
 9. Opettajien näkökulma ● työmäärä ○ suurempi kuin “tavallisilla” kursseilla, tosin pilotti aina työläämpi ○ vaikeasti ennakoitavissa, ohjauksen tarve vaihtelee ● osaamisen jakaminen opettajien kesken ○ pedagoginen osaaminen, esim. projektikurssikäytänteet ○ sisältöosaaminen ● tutkimusverkoston vahvistuminen ○ parempi tuntemus toisten asiantuntijuudesta → uusia ideoita ja avauksia
 10. Opiskelijoiden näkökulma ● opiskelijat pääosin tyytyväisiä lopputulokseen ● itsearviointien perusteella oppiminen painottui projektityöskentelyn taitoihin, jossa (perinteisinä) haasteina ○ aikataulutus ○ työnjako, viestintä ○ työmäärän epätasainen jakautuminen ○ aiemman projektiosaamisen merkitys ● yhteistyökumppanin tarpeiden ja journalistisen työn ideaalien yhteensovittaminen ajoin haastavaa
 11. Törmäyksiä ● arvot: kaupalliset intressit vs. journalistisen työn periaatteet ● ilmiöt: pelien ja uutisten tulkintakehysten yhteensovittamisen haasteet ● opiskelu-/työkulttuurit: opiskelijoiden erilaiset taustat projektiosaamisen ja opiskelun käytänteiden suhteen ● organisaatioiden käytänteet ○ esim. palkkiot opiskelijatyöstä ➔ Miten tarjota riittävästi tukea yhteistyöhön?
 12. Kurssin jälkeen ● seuraavana lukuvuonna kurssia ei saatu toteutettua, koska ei riittävästi journalistiikan opiskelijoita (opiskelijamäärät) ● tarjotaan uudelleen keväällä 2017 ● tavoitteina jatkuvuus ja kehittyminen vaihtuvin teemoin, esim. uudet teknologiat, kuten lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus ● yksi opiskelijoista teki myös tietotekniikan pro gradu -tutkielman uutispelien suunnitteluprosessista kurssilla
 13. Kiitos! Marko Siitonen marko.siitonen@jyu.fi Tanja Välisalo tanja.valisalo@jyu.fi
Advertisement