Successfully reported this slideshow.

Presentatie Rechtsbijstand

875 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Rechtsbijstand

  1. 1. Programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Potentiële bijdrage aan doelstellingen programma rechtsbijstand en geschiloplossing 2 april 2009 [email_address] 070-4266069
  2. 2. Missie Programma DRI <ul><li>Het verbeteren van de publieke dienstverlening voor iedereen, het </li></ul><ul><li>verminderen van regeldruk door het realiseren van een betrouwbare ICT </li></ul><ul><li>infrastructuur , het verbeteren van werkprocessen binnen en door de </li></ul><ul><li>overheid en het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie. </li></ul>Dienstverlening Regeldruk Informatie-beleid
  3. 3. Beleidsprioriteiten DRI <ul><li>1) Mérkbaar verminderen administratieve lasten voor burgers, professionals en andere overheden (-25%) </li></ul><ul><li>Zie ook www.regeldruk.nl </li></ul><ul><li>2) Betrouwbare ICT-infrastructuur, voorbeeldprojecten (NUP) </li></ul><ul><li>Zie ook www.e-overheid.nl </li></ul><ul><li>Beide prioriteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met gemeenten, </li></ul><ul><li>provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties </li></ul>
  4. 4. Bijdrage DRI aan programma rechtsbijstand: pro-actieve overheid <ul><li>‘ Preventie’ van geschillen; </li></ul><ul><li>- door voorkomen fouten (basisregistraties) </li></ul><ul><li>- door goede en snelle dienstverlening, ook pro-actief (vb VIA) </li></ul><ul><li>- door wegnemen irritaties bij burgers (top 10 knelpunten) </li></ul><ul><li>2. ‘Dejuridiserende’ aanpak indien tóch geschillen ontstaan; </li></ul><ul><li>- door inzet mediationvaardigheden ambtenaren </li></ul><ul><li>- door meldpunt last van de overheid, Kafkabrigade etc. </li></ul>
  5. 5. Top 10 knelpunten burgers – relevant voor PAGO <ul><li>2. Vereenvoudigen aanvraag en verantwoording bijstand </li></ul><ul><li>5. Minder vergunningen </li></ul><ul><li>6. Begrijpelijke taal </li></ul><ul><li>7. Meer vertrouwen </li></ul><ul><li>8. Een luisterend oor voor klachten </li></ul>
  6. 6. Ad 8. Inzet mediationvaardigheden – wat is het? <ul><li>Inzet van communicatieve en conflictbeperkende vaardigheden is gericht op het voorkómen en beter afhandelen van conflicten tussen overheid en burger. </li></ul><ul><li>Mogelijk in alle fasen van besluitvorming: van vóór besluit tot ná ontvangst bezwaar. </li></ul><ul><li>Mogelijk in vele domeinen: bouwen&wonen, ruimtelijke ordening, WMO, bijstand etc… </li></ul><ul><li>Uit 1e onderzoeken blijkt dat inzet mediationvaardigheden kan leiden tot: </li></ul><ul><li>- kostenbesparingen bij overheid (ca.27%) </li></ul><ul><li>- afname aantal bezwaarschriften (vb. Zwolle WOZ-bezwaren) </li></ul><ul><li>- tijdsbesparing bij burger (ca. 23%) </li></ul><ul><li>- hogere klant- en medewerkertevredenheid (ca. 20%) </li></ul><ul><li>Zie ook: www.minbzk.nl/111520/toepassing-mediation en www.vng.nl/mediation </li></ul>
  7. 7. Ad 8. Inzet mediationvaardigheden – wat doet BZK? <ul><li>Ondersteuning van 27 pionierorganisaties: gemeenten, provincies, maar ook twee waterschappen en de dienst regelingen LNV. </li></ul><ul><li>Zorgvuldig meten van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten bij deze pioniers: </li></ul><ul><ul><li>- Eerste meetresultaten: september 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Eindresultaten: januari 2010 </li></ul></ul><ul><li>Informatieverschaffing aan en stimuleren van overige organisaties die van start willen (vooralsnog vooral gemeenten) </li></ul><ul><li>N.a.v. meetresultaten gerichter benaderen van sectoren waar inzet écht goede resultaten oplevert (bv WOZ, WMO): vanaf najaar 2009 </li></ul>
  8. 8. Vragen / discussie

×