Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Термоминералне воде и језера Србије

25,565 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Термоминералне воде и језера Србије

 1. 1. Као последица вулканске активности и интезивнограседања старих копнених маса у време набирањавеначних планина на подручју Србије јављају семногобројни извори топле и минералне воде.
 2. 2. Површинске воде понирањем у дубину растварајуминералне материје, а у зависности од дубине коједосежу, могу се мање или више загрејати. Загрејане иобогаћене минералним састојцима, ове подземне воде сепод притиском појављују на површини. Осимтопих(термалних) и минералних извора, натериторији Србије се веома често јављајутермоминерални извори.
 3. 3. Термални и минерални извори сеналазе широм Србије, а највише ихје на простору Српско-македноскемасе(Нишка, Бујановачка, Рибарска...) и јужног обода Панонскогбасена(Вишњичка, БањаКовиљача...). Поред ових, већи бројминералних извора појављује се и уПанонскојнизији(Новосадска, Врдничка...), апоследица су специфичнихтектонских услова.
 4. 4. Лековита својства термоминералних вода позната су оддавнина и многе изворе топле и минералне водекористили су, и као бање уредили, још Римљани.Највећи значај оних извора огледа се управу у њиховомуређењу и стварању бања као центара, не самоздравственог већ и туризма уопште.
 5. 5. Од око 200 термалних и минералних извора уСрбији, тек четвртина је уређена и позната као бања.Ниво какав имају неке познате европске бање, постепену урбанизације и функционалности, досеглоих је свега десетак(Врњачка, Нишка, Сокобања...).Осим тога, воде многих извора се флаширају, па имајуи комерцијалан значај.
 6. 6. Минералне воде се топле(термалне) ако им јетемпература преко 20°C, а ако је нижа, оне сухладне. Минералним водама се сматрају оне којесадрже више од једног грама растворенихминерала у једном литру. То су углавномбикарбонати, сулфати, хлор, натријум, магнезијум,калцијум, јод, бром, гвожђе, гасови, радиоактивниелеметни и др.
 7. 7. Најтоплије изворе минералне воде, несамо у Србији, већ у целој Европи имаВрањска бања. Десетак извора иматемпературу већу од 90°C. Најтоплијије извор са 96°C, док на појединимместима вода избија у видупрегрејане паре, с температуром од111°C. Осим Врањске бање, веома топлуводу имају и извори у Јошаничкојбањи(78,5°C) и Сијаринској бањи(72°C).У Сијаринској бањи постоје два гејзиратопле воде јединствена у Европи, одкојих један избацује воду до 8м увисину. Топлу воду имају и извори уЛуковској(69°C) и Куршумлиској(63°C).
 8. 8. Она се налази у источном подножјуКопаоника и са 700м надморске висине јенајвиша бања Србије. Осим висине и топлеводе, по издашности се убраја у најбогатијеизворе у нашој земљи. На великојнадморској висини налазе се и Звоначкабања(630м) код Пирота и Проломбања(630м) код Куршумлије. На надморскојвисини између 500 и 600 метара налазе сејош ибање:Јошаничка, Рибарска, Пећка, Богутовачка, Новопазарска...Све ове бање су због надморске висинеистовремено и климатска лечилишта.
 9. 9. Језера
 10. 10. Језера Језера су удубљења на копну испуњена водом која се привидно не креће. Језера делимо на: природна и вестачка.
 11. 11. Природна језера Према начину постанка басена природних језера у Србији су еолског, речног, ледничког и урвинског порекла.
 12. 12. Језера еолског порекла Највеће језеро у Србији је Палићко језеро, које је еолског(дефлационог) порекла.Настало је радом ветра као и Лудошко и Крваво језеро. Палићко језеро Лудошко језеро Крваво језеро
 13. 13. Језера речног порекла У напуштеним меандрима река испуњена водом могу се формирати речна језера. Најпознатија језера овог типа су Обедска бара(у сливу реке Саве) и Русанда(у сливу реке Тисе). Обедска бара Русанда
 14. 14. Језера ледничког порекла У високопланинским пределима Србије постоји већи број ледничких језера, која се простиру изнад 1800 m надморске висине. Највише ледничких језера има на југу Србије.
 15. 15. Ледничка језера на Шарпланини На Шар планини има чак 12 језера (Јажиначко, Ливадичко и Шутманско језеро су највећа језера Шар планине). Јажиначко језеро Ливадичко језеро Шутманско језеро
 16. 16. Ледничка језера на Проклетијама  На Проклетијама има 5 језера од тога најпознатија су Велико Ђеравичко, Травно језеро и Језеро без дна.Велико Ђеравичко језеро Пресушено Травно језеро Језеро без дна
 17. 17. Језера урвинског порекла Клизањем земљишта настају удубљења у која се слива вода и ствара урвинска језера.Тако је 1963 године влажна стеновита маса склизнула и преградила долину Височице.Тада је почело да се ствара језеро узводно од ове земљане бране. Много старије али по начину постанка исто је Облачинско језеро код Прокупља. Облачинско језеро
 18. 18. Вештачка језера У Србији има неупоредиво више вештачких него природних језера.Она су изграђена у периоду после Другог светског рата. Ради решавања водопривредних проблема, човек је преграђивањем речних долина створи вештачка језера. Вештачка језера у Србији могу се сврстати у следеће групе: -језера за производњу електричне енергије -језера за водоснабдевање насеља -језера за водоснабдевање индустрије -језера за наводњавање обрадивих површина -језера за привредни риболов (рибњаци). -језера за туризам и рекреацију
 19. 19. Подела вештачких језера Према положају, вештачких језера Србије могу се поделити на: Дринска језера, Моравска језера и Ђердапско језеро. Највеће језеро србије је Ђердапско језеро.Површина се креће од 170 до 253 km².Намењено је за производњу електричне енергије и несметано одвијање пловидбе. Ђердапско језеро
 20. 20. Дринска језера У сливу Дрине постоји неколико језера намењених за производњу електричне енергије, а то су Перућачко језеро, код Бајине Баште, и низводно од њега Зворничко језеро (највеће од ових).Овој групи припадају и Златарско на Увци и Потпећко на Лиму.Зворничко језеро Перућачко језеро Златарско језеро Потпећко језеро
 21. 21. Моравска језера Највеће језеро у сливу Мораве је Власинско које је уједно и највише вештачо језеро Србије (1213m). Овој групи Припадају и Газиводе на Ибру, Батлавско језеро у сливу Лаба као и Међувршје и Овчарско-кабларско језеро на Западној Морави. Шумадијске акумулације – Гружанско и Грошничко језеро најмање су за водоснабдевање насеља. ГружанскоВласинско језеро Језеро Газиводе Међувршије Грошничко
 22. 22. Спортско-рекреативна језера Вештачка језера могу настати и вађењем шљунка из алувиалних равни река. Најпознатија језера овог типа су Белоцркванска језера и Рготско језеро код Зајечара. Функција ових језера је углавном спортско- рекреативна. Белоцркванско језеро Рготско језеро
 23. 23. Аутори:Милош МихајлијаНикола Јовановић

×