Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alpske zemlje

8,491 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Alpske zemlje

 1. 1. ALPSKE ZEMLJEŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA REPUBLIKA AUSTRIJA
 2. 2. Metrijske karakteristikeŠVAJCARSKAPovršina: 41.285 km2Stanovnika: 7.591.400Glavni grad : Bern (128.041 st.)Sluţbeni jezik : nemački, francuski, italijanski, romanšValuta : švajcarski franak
 3. 3. Švajcarska Istorijat Jezička struktura• Konfederacija je • Jezici: francuski, uspostavljena 1291.god. nemački, italijanski i• Čini je savez 26.kantona romanš (federalne jedinice – • 63,7% nemački okruzi) • 20,4%francuski• Od početka 19.veka neutralna • 6,5% italijanski• Nije članica EU, a • 0,5% romanš 2002.postala članica UN. • I ostali
 4. 4. GEOGRAFSKI POLOŽAJ I PRIRONE ODLIKE GEOGRAFSKI POLOŢAJ RELJEF• PLANINSKA • ALPI• KONTINENTALNA • JURA• EKONOSMKI VISOKO • ŠVAJCARSKA RAZVIJENA ZEMLJA VISORAVAN • Najviši vrhovi : Monte Rosa i Materhorn •
 5. 5. KLIMA I HIDROGRAFIJA KLIMA HIDROGRAFIJA• UMERENO – HLADNA • REKE : IN, Rajna i dr.bogate vodom• Sa veoma hladnim • JEZERA: Ţenevsko, zimama, sveţim letima i Bodensko, Ciriško,Lugano... obilnim padavinama tokom cele godine• U proleće duva topao vetar FEN• Švajcarska visoravan ima umereno toplu klimu (leta toplija, a količina padavina je manja) •
 6. 6. PRIVREDA• Ne raspolaţe rudnim bogatstvima, pa ind.zavisi od uvoza• Razvijena precizna ind. (satova, mernih uređaja, medicinska oprema i optički instrumenti)• Fabrike lekova i prehrambenih proizvoda• Turizam, bankarstvo i tranzitni saobraćaj
 7. 7. VEĆI GRADOVI• Glavni grad – Bern• Bazel velika luka i ind.centar na Rajni• CIRIH I ŢENEVA (evropsko sedište UN, Svetske zdravstvene organizacije i Crvenog krsta)
 8. 8. Ključne reči :konfederacija neutralnost kantoni bankarstvo turizam
 9. 9. AUSTRIJA• Nastala raspadom Austro-ugarske monarhije 1918.god.• Metrijske karakteristike:• Površina: 83.872 km2• Stanovništvo: 8.316.487• Glavni grad : Beč (1.680.447)• Sluţbeni jezik : nemački• Valuta : evro
 10. 10. GEOGRAFSKI POLOŽAJ• Neutralna savezna drţava koja se sastoji od 9 saveznih zemalja (od 1955.god.)• Kontinentalna zemlja• Planinska drţava,63% njene teritorije čine Istočni Alpi• Bečka nizija• Klima – umereno hladna koju ublaţava fen na severnim obroncima Alpa• Na severoistoku je umereno topla klima sa toplim letom (sinajska)• Biljni svet su šume i pašnjaci
 11. 11. Demografske i privredne odlike• Austrijanci su germanski narod, govore nemačkim jezikom• Manjine : Slovenci,Hrvati, Mađari i Srbi• Najgušće naseljene oblasti : dolina Mure i Bečki basen• Glavni grad Beč naseljava 2o%Stanovništva Glavni prihodi: industrijskaProizvodnja,prehrambena industrija Proizvode:Al, Fe i čelik
 12. 12. • Vaţan činilac :saobraćaj i turizam• Najveći industrijski centar je Beč• Veći gradovi :Linc, Grac, Salzburg i Insbruk•
 13. 13. Turističke atrakcije• Dvorac Šenbrun (rezidencija habsburških vladara.Palata je sa vrtom od 1996.godine pod zaštitom Uneskove svetske baštine• SAHER torta• Beč- 1.januar• Novogodišnji koncert
 14. 14. KLJUČNE REČI• TRANZITNI SAOBRAĆAJ• RAZNOVRSNA INDUSTRIJA• STOČARSTVO• BEČKA NIZIJA

×