Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić

4,472 views

Published on

Kontinent "Starog sveta " Afrika

Published in: Education
 • Be the first to comment

Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić

 1. 1. OOssnnoovvnnii ggeeooggrraaffsskkii ppooddaaccii • Afrika je drugi kontinent po povrsini I po broju stanovnika. • Obuhvata petinu svetskog kopna na kojoj zivi 14% svetskog stanovnistva. • Ekvator deli Afriku na dve skoro jednake polovine,tako da Afrika zauzima centralni polozaj u odnosu na ostale kontinente. • Obale su veoma slabo razudjene.
 2. 2. RReelljjeeff • Deo je nekadasnjeg kontinenta Gondvane. • Izgradjen je od veoma starih stena. • Planina Atlas je jedina venačna planina. Nastale su kada I planine Evrope. • Na jugu se nalaze izdignute planine, Stare Kapske I Drakenske planine • Veliki istočnoafrički rov-čini sistem ogromnih raseda do kojih je došlo razdvajanjem tektonskih ploča i izdizanjem vulkanskih masiva.
 3. 3. • NISKA AFRIKA- severni i zapadni delovi • Najveci deo zauzima Saharska visoravan sa koje se izdizu vulkanske planine. • U severnom delu nalazi se najniza tacka Afrike Katarska depresija -133m. • Saharska visoravan prelazi u Sudansku visoravan ,pa onda u Gvinejsku niziju • Na jugu se nalazi basen Konga I Jezerska visoravan
 4. 4. VISOKA AFRIKA U severnom delu se nalazi Etiopsko-somalijska visoravan od 2000 do 3000m Sa visoravni se izdizu visoke vulkanske planine od 4600m Planine koje se izdizu sa Jezerske visoravni su:Kilimandzaro,Kenija,Ruvenzori
 5. 5. VVIISSOOKKAA AAFFRRIIKKAA Juzno od Jezerske visoravni nalazi se Juznoafricka visoravan koja je znatno niza,a odvaja ih reka Zambezi.U sredisnjem delu visoravni se nalazi velika I plitka kotlina Kalahari. Prema istoku visoravan se spusta u Mozambicku niziju,a juzno je zatvaraju Kepske I Drakenske planine
 6. 6. KKlliimmaa • Ekvatorska klima • Tropska klima • Suva suptropska klima oko severnog i juznog povratnika • Od povratnika prema ekvatoru duvaju stalni vetrovi pasati • Na krajnjem severu i jugu je sredozemna klima
 7. 7. HHiiddrrooggrraaffiijjaa • Nil je jedini vodotok koji je uspeo da se probije do Sredozemnog mora. • Na prostoru Sahare I u centralnim delovima ima vadia I oaza • Sliv Atlanskog okeana:Niger,Kongo I Oranje • Reka Zambezi ima veliki pad,bogata je vodom I tece kroz duboke klisure.Na reci Zambezi nalaze se Viktorijini vodopadi • Manji vodopadi nazivaju se katarakti • Na Jezerskoj visoravni sva jezera su slatkovodna osim Rudolfovog • Jezera Tanganjika I Njasa su kripto-depresije • Slana jezera nazivaju se šotovi.Izuzetak je jezero Čad koje je slatkovodno
 8. 8. BBiilljjnnii ssvveett • Prašume-puzavice,lijane, visoko drveće • Savane-oblasti visokih trava(akacije I baobab) • Tropske stepe prema severu i jugu prelaze u polupustinje I pustinje • Suptropske pustinje-oblasti oko povratnika;uvek vedro zbog visokog vazdusnog pritiska • Vegetacija u oazama- urimna palma,kaktusi (mlecike) • Mediteranska klima-šume zimzelenog hrasta,borovi,makije,sredozemno voce (smokva,limun,pomorandza). Na području planine Atlas šume atlaskog kedra.
 9. 9. ŽŽiivvoottiinnjjsskkii ssvveett
 10. 10. SSttaannoovvnniiššttvvoo • Najveći broj stanovnika živi u Nigeriji,Etiopiji I Egiptu • BELA AFRIKA-Najstariji su Hamiti (Berberi,Tuarezi I Kopti) i Semiti (Arapi) • Crnci se dele na prave crnce(Sudanski,Bantu,Niloti) I negroidne (Pigmeji,Busmani I Hotentoti) • Na Madagaskaru su Malgašani,negroidno stanovnistvo sa Malajcima
 11. 11. PPrriivvrreeddaa • Glave kulture su:kasava,batata,zitarice. • Na plantazama:kakaovac,uljana palma,ananas,banana,kaucuk ovac,vinova loza ,masline ,agrumi , karanfilic • Gaje se: koze,ovce I kamile • Veliko prirodno bogatstvo su šume. • Rudno bogatstvo:nafta,prirodni gas,ugalj,uranijum,bakar,cink, • Gvozdje,boksit,dijamanti,zlato.

×