Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dropki

6,197 views

Published on

Дропки - Една половина и запишување дропки

Published in: Education
  • Be the first to comment

Dropki

  1. 1. Дропка е количина која не е цел број Дропките се користат кога треба да се подели нешто.
  2. 2. Марио користи дропки кога треба да ја подели својата пица. На колку делови ќе ја исече пицата ако тој сака да ја подели со неговиот брат Антонио?
  3. 3. Марио ќе ја подели пицата на два еднакви дела. Овие делови ги нарекуваме половини. Важно е дека тие треба да бидат еднакви.
  4. 4. Кои од овие форми се поделени на половини?   x x x
  5. 5. Една половина може да биде напишана вака 2 1 Како што можете да видите дропката се состои од два броја. Едниот број е горе а другиот број е долу.
  6. 6. 2 1 Горниот број е бројот на делови кои се обележани Долниот број е вкупниот број на делови Двата броја имаат различно значење.
  7. 7. Друго име за овие броеви е 2 1 броител именител
  8. 8. Броителот е горниот број. Тој ни покажува за колку делови зборува . Именителот е долниот број. Тој ни покажува на колку делови е поделено целото.

×