Successfully reported this slideshow.

состојба и мерки студенчишко блато

540 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

состојба и мерки студенчишко блато

  1. 1. Студенчишкото Блато се наоѓа на надморскависина од 694 до 696 метри, меѓу регионаленпат Охрид Св.наум и Охридското ЕзероБлатните и мочуришните површини завземаатпо денешна состојба околу 25 хектариповршинаБлатните простори и ливади од година нагодина се повеќе се намалуваат
  2. 2. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато• Со основниот урбанистички план 1989 година подрачјето на Студенчишкото блато добива статус на подрачје со посебна заштитна намена• Актуелниот ГУП на Охрид ја утврдува зоната на заштита на 51,55 хектари• Со планот за организација на просторот сега е предвидена урбана заедница 17, каде што припаѓа и самото Блато
  3. 3. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато Со урбанистичкиот план утврдени се цели за идниот статус на Блатото 1.Ревитализација и заштита 2.Вклучување на природните потенцијали во развојот на Охрид 3.дефинирање на режим на управување 4.мултифункционална намена
  4. 4. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато• Студенчишкото Блато е истражувано од низа аспекти но никогаш не добило заслужено внимание• Содржина- Блатна и мочуришна вегетација- Вегетација на влажни ливади- Алкални блата- Мочуришта- Разновидна фауна
  5. 5. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато• Закани и препораки за Студенчишко Блато- Недостаток на правна заштита- Недостаток на одржливо управување- Исушување на блатото- Конверзија во обработливи површини- Некомуникација со Езерото- Градежен шут и комунален отпад- Загадувања,асфалт,бучава,плажи,објекти,лов, урбанизација
  6. 6. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато Концепти за развој-Користење во научни цели Блатниот систем ќе биде промовиран во светската научна јавност-Користење во едукативни цели Едукативен објект ,студенти,ученици,туристи-Управување со БлатотоПлан, субјект,чуварска служба,водич
  7. 7. Состојба и мерки за заштита и управување на Студенчишкото -Охридското Блато Концепт на одржлив туризам-Подготовка промотивни материјали-Финанасиска поддршка за :-Обнова и ревитализација, воспоставување режим на заштита, уредување и програма за посети-Ставање во туристичката понуда на градот и регионот-Подигање на јавната свест за значењето

×