Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑

1,644 views

Published on

กรรมฐานเพาเวอร์พอยท์

Published in: Education
 • Be the first to comment

กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑

 1. 1. พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., พธ.ม. บรรยายประจาวิชา
 2. 2. กรรมฐาน Buddhist Meditation ๖๐๐ ๒๐๕ (๒) (๒ - ๐ - ๔)
 3. 3. • ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปกรณ์วิเสส • ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
 4. 4. • ผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น • รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ใน สังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
 5. 5. ความหมายของ “กรรมฐาน” ในพระไตรปิฎก • ในพระไตรปิฎกใช้คาว่า กมฺมฏฺฐาน ตรงตัว • ฐานะแห่งการงาน, ที่ตั้งแห่งการงาน • การประกอบอาชีพการงาน เช่น กสิกรรม พานิชยกรรมเป็นต้น • การปฏิบัติหน้าที่หรือการทากิจวัตรทุกอย่างที่บรรพชิตควร ประพฤติไปจนถึงการบาเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อละกิเลส โดยใช้ คาว่า บรรพชากรรมฐาน พระไตรปิฎก (ม.ม.๑๓/๔๖๔/๔๕๕-๔๕๖)
 6. 6. หัวข้อธรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมจิตในพระไตรฯ • วิชชาภาคิยธรรม ธรรมอันเป็นส่วนแห่งการรู้แจ้ง • ภาวนา หรือ ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่ควรทาให้เกิดขึ้นในตน • อภิญญาธรรม ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง • อสังขตคามิมรรค ทางส่งผลให้ถึงอสังขตธรรม(นิพพาน) แบ่งออกได้เป็น ๒ อย่าง คือ สมถะ และ วิปัสสนา
 7. 7. กรรมฐานในคัมภีร์อรรถกถา • ยุคอรรถกถาได้อธิบายจากัดความหมายของกรรมฐานให้ แคบเข้าโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนจิตเพื่อให้เกิดสมาธิและ ปัญญาจนเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ • สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
 8. 8. • ในยุคต่อ ๆ มาจึงรับรู้ความหมายของกรรมฐานตาม แนวการอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ว่าเป็นงาน สาหรับฝึกจิตเท่านั้น • คณาจารย์ในยุคหลังก็ได้เผยแผ่สั่งสอนกรรมฐานสืบ ทอดกันต่อ ๆ มาตามแนวความหมายที่พระอรรถกถา จารย์แสดงไว้
 9. 9. • กรรมฐานตามแนวอธิบายของพระอรรถกถาจารย์จึงมี ความหมายตรงกับหมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกคือ วิชชาภาคิยธรรม ภาวนาหรือภาเวตัพพธรรม อภิญญาธรรม อสังขตคามิมรรค
 10. 10. กรรมฐาน จึงเป็นงานพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดสมาธิและ ปัญญาจนสามารถกาจัด กิเลสทั้งหมดออกไปจาก จิตใจได้ สมถกรรมฐาน พัฒนาจิต ให้เกิดความสงบ มั่นคง พร้อมใช้งาน วิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาจิตให้เกิดปัญญารู้ เห็นตามความเป็นจริง
 11. 11. แนวการปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยปัจจุบัน • แนวการปฏิบัติบริกรรมภาวนาพุทโธ • แนวการปฏิบัติแบบพอง-ยุบ • แนวการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว • แนวการปฏิบัติ แบบวิชชาธรรมกาย • แนวการปฏิบัติแบบอานาปานสติ • แนวการปฏิบัติแบบกาหนดรูป-นาม

×