Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CấU TrúC Rẽ NháNh

2,101 views

Published on

  • Be the first to comment

CấU TrúC Rẽ NháNh

  1. 1. Nhập hai cạnh a và b của hình B chữ nhật. Cho biết đó là hình Nhập 2 cạnh vuông hay hình chữ nhật. A và B A = B? In: “Hình vuông” In: “Chữ nhật” K
  2. 2. A = 5, B = 7 B A = 5, B = 5 Nhập 2 cạnh A và B A = B? In: “Hình vuông” In: “Chữ nhật” K
  3. 3. B Nhập a, b Đ Đ a = 0? b = 0? S S Vô số nghiệm Vô nghiệm X = -b/a K
  4. 4. B Nhập a, b, c ∆=b2 – 4ac <0 =0 >0 S S ∆ < 0? ∆ = 0? Đ Đ Vô nghiệm x1 = x2 = -b/2/a K
  5. 5. Giỏi Kém Khá TB B Nhập HoTen, D In “Giỏi” D >= 8? In “Khá” D >= 6? In “Trung bình” D >= 4? In “Kém” K

×