Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Land registration law of bangladesh

12,989 views

Published on

ভূমি জরিপ, দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রশন সংক্রান্ত আইন

Published in: Education

Land registration law of bangladesh

 1. 1. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H ) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পড়ার িুরবধা অনুিারর স্ক্রে স্পীড রিক করর রনন। তররিরেশন আইন [১৯০৮ িারের ১৬নং আইন] খন্ড ১ প্রাথমিক মিষয় ধারা-১ ( িংরিপ্ত রশররানাম, কােযকাররোর িীমা ও প্রবেযন ) (১) এই আইন ১৯০৮ িারের তররিরেশন আইন নারম অরিরিে িইরব । (২) তে িমস্ত তিো এবং এোকা িরকার কেৃকয আওোবরিযিভযে বরেয়া ত ারিে িইরব উিা বযেীে িারারেরশ এই আইন প্ররোিয িইরব । (৩) ১৯০৯ িারের ১ো িানুোরী িইরে এই আইন বেবত িইরব । ধারা-২ (িংজ্ঞািমভি) উরেশয ও রবিয়বস্তুর রেক িইরে অিামঞ্জিযপভর্য না িইরে রনম্নরেরখে শব্দগুরের অথয রনম্নরূপ িইরব : উপধারা-(১) 'িংরোিন' অথয বরর্যে বযরির বািস্থান, তপশা, বযবিায়, পে এবং উপারধ (েরে থারক) এবং োিার রপোর নাম অথবা তেখারন মারয়র নারম পরররিে তিখারন মারয়র নাম ; উপধারা-(২) 'বরি' অথয তকারনা বরির অংশ বা কেকগুরে পৃষ্ঠা োিা একখারন বরি বা বরির অংশ বরেয়া গর্য িইরব ; উপধারা-(৩)'তিো' এবং 'উপরিো' বরেরে এই আইন অনুোয়ী গরিে তিো ও উপরিো বুঝাইরব ; উপধারা-(৪)'তিো তকািয' বরেরে িাইরকারিযর িাধারর্ আরেম তেওয়ানী এখরেয়ার উিার অন্তিভযি বুঝাইরব ।
 2. 2. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(৫)'পৃষ্ঠাঙ্কন' এবং 'পৃষ্ঠারঙ্কে' অথয এই আইন অনুিাররর তররিরি কররবার িনয োরখেকৃে তকারনা েরেরের উপপত্র বা আবরর্-পরত্রর উপর তররিরিকারী অরিিার কেৃকয রেরখে রবিয় ; উপধারা-(৬)'স্থাবর িম্পরি' অরথয িরম, রবারড়, বংশগে বৃরি, রাস্তা, আরো, তখয়া াি বযবিার, মতিয উতপন্ন কররবার রকংবা িরম িইরে েিয অপরাপর িুরোগ-িুরবধা গ্রির্ কররবার অরধকার এবং মারিিংেগ্ন তকারনা রিরনরির িরিে স্থায়ীিারব আবদ্ধ তকারনা বস্তু বুঝাইরব ; রকন্তু- (ক) মারিরে েণ্ডায়মান বৃি, উতপন্ন িিে বা াি, োিা অরবেরে কারিবার ইচ্চা থাকুক বা না থাকুক ; (খ) বেযমান রবেযমান অথবা িরবিযরে িইবার িম্ভাবয িে বা রি ; (গ) মারিরে তপ্রারথে বা িংেুি োিা িরম িইরে রিন্নরূপ রবরবরিে িয় োিা বুঝাইরব না ; উপধারা-(৭) 'ইিারা' অরথয 'মুরড়' কবুরেয়ে, িাি-আবাে বা েখে েইবার স্বীকৃরে এবং ইিারা েইবার িুরি বুঝাইরব ; উপধারা-(৮) 'নাবােক' অথয তেই বযরি োিার বযরিকগে আইরন িাবােকত্ব প্রাপ্ত িয় নাই ; উপধারা-(৯)'অস্থাবর িম্পরি' অথয স্থাবর িম্পরি ছাড়া অনযানয িকে প্রকাররর িম্পরি ; এবং উপধারা-(১০) 'প্ররেরনরধ' অথয নাবােরকর অরিিাবক এবং উন্মাে বা আিাম্মক বযরির িনয আইনানুিারর রনেুি অরিিাবক । রিেীয় খণ্ড রেমিষ্ট্রেশন সংগঠন সম্পমকিত ধারা-৩ (রররিরিশরনর ইন্সরপক্টর তিনাররে) উপধারা-(১) িরকার উিার এখরেয়ারিভি এোকািমভরির িনয ইন্সরপক্টর তিনাররে নামক একিন অরিিার রনরয়াগ করররবন । েরব শেয থারক তে, িরকার ইন্সরপক্টর তিনারররের পররবরেয অনয অরিিাররক রনরয়াগ করররে পারররবন এবং ইন্সরপক্টর তিনারররের উপর অরপযে িমো এবং োরয়ত্বিমভরির িবগুরে বা তে তকারনা একরি উি অরিিার িারা িম্পােন করাইরে পারররবন । উপধারা-(২) একই িংরগ ইন্সরপক্টর তিনাররে িরকাররর অধীনস্থ অনয তকারনা পরের কােযাবেীও িম্পােন করররে পাররন । ধারা-৪ (বারেে) ধারা-৫ (রিো এবং উপরিো) উপধারা-(১) িরকার এই আইরনর উরেরশয রিো এবং উপরিো গিন করররবন এবং উিারের এোকা রনধযারর্ এবং পররবেযন করররে পারররবন । উপধারা-(২) এই ধারা অনুিারর গরিে রিো এবং উপরিোিমভরির গিন, এোকা রনধযারর্ এবং পররবেযন িরকারর তগরিরি রবজ্ঞারপে িইরে িইরব । উপধারা-(৩) এইরূপ প্ররেযক পররবেযন রবজ্ঞরপ্তরে উরিরখে রেন িইরে কােযকরী িইরব । ধারা-৬ (তররিিার ও িাব-রররিিার) িরকার উপেুি মরন করররে িরকারর অরিিার বা অনয তে-রকারনা বযরিরক েথাক্ররম পভরবয উরিরখে উপারয় গরিে রিোিমভরির িনয তররিিার এবং উপরিোিমভরির িনয িাব-রররিিার পরে রনরয়াগ করররে পারররবন । ধারা-৭ (রররিিার ও িাব-রররিিাররর অরিি)
 3. 3. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(১) িরকার প্ররেযক রিোয় তররিিাররর অরিি নারম এবং উপরিোর িাব-রররিিাররর বা েুগ্ম িাব- তররিিাররর অরিি নারম অরিিিমভি স্থাপন করররবন । উপধারা-(২) িরকার ইচ্চা করররে বা প্ররয়ািন মরন করররে তে-রকারনা তররিিাররর অরিরির িরিে উি তররিিাররর অধীনস্থ তে-রকারনা িাব-রররিিাররর অরিিরক িংেুি করররে পাররন এবং িাব-রররিিাররক োিার রনিস্ব িমো ও কেযবযিমভি ছাড়াও উি তররিিাররর িমো ও োরয়ত্বিমুরির িবগুরে অথবা তে-রকারনা একরি প্ররয়াগ ও পােন কররবার িমো অপযর্ করররে পারররবন । েরব শেয থারক তে, উি িমো প্রোন তকারনা িাব-রররিিাররক োাঁিার রনরির তকারনা আরেরশর রবরুরদ্ধ আনীে তকারনা আরবেন শুরনবার অরধকার প্রোন করররব না । ধারা-৮ (রররিরিশন অরিিিমভরির ইন্সরপক্টরগর্) উপধারা-(১) িরকার 'ইন্সরপক্টর অব তররিরিশন অরিি' নামক অরিিারবগয ও রনরয়াগ করররে পারররবন এবং উি অরিিাররের কেযবযাবেীও রনধযাররে করররবন । উপধারা-(২) ঐরূপ প্ররেযক ইন্সরপক্টর তিনারররের অধীনস্থ ররিরবন । ধারা-৯ (বারেে) ধারা-১০ (রররিিাররর অনুপরস্থরে অথবা পে শভনয থারকরে ) উপধারা-(১) েখন তকারনা তররিিার োাঁিার রনি রিোয় কমযরে অবস্থা ছাড়া অনয তকারনা কাররর্ অরিরি অনুপরস্থে থারকন বা োাঁিার পে িামরয়কিারব খারে থারক, েখন ইন্সরপক্টর তিনাররে তেই বযরিরক উি স্থারন রনরয়াগ করররবন অথবা উি রনরয়াগ অিারব তিই রিো িি, োাঁিার আওোধীরন উি তররিিাররর অরিি অবরস্থে, উি অনুপরস্থেকারে বা েেরেন িরকার খারে আিন পভরর্ না কররন, েেরেন তররিিার রিিারব গর্য িইরবন । উপধারা-(২) বারেে । ধারা-১১ (রররিিাররর রনি রিোয় কমযরে থাকাকারে অরিরি অনুপরস্থে) েখন তকারনা তররিিার োাঁিার রনি রিোয় কমযরে থারকবার িময় অরিরি অনুপরস্থে থারকন, েখন রেরন ৬৮ এবং ৭২ ধারায় উরিরখে কেযবযাবেী বযেীে োাঁিার রিোয় অপরাপর কােযিমভি িম্পােনারথয তকারনা িাব-রররিিার বা অনয তে তকারনা বযরিরক রনরয়াগ করররে পাররন । ধারা-১২ (িাব-রররিিাররর অনুপরস্থরে অথবা পে শভনয থারকরে) েখন তকারনা িাব-রররিিার োাঁিার অরিরি অনুপরস্থে থারকন বা োাঁিার পে িামরয়কিারব খারে িয়, েখন উি অনুপরস্থেকারে েেরেন পেযন্ত খারে পে পভরর্ না িয়, েেরেরনর িনয রিোর তররিিার কেৃকয ঐ স্থরে রনেুি তে- তকারনা বযরি িাব-রররিিার রিিারব গর্য িইরবন । ধারা-১৩ (১০, ১১ ও ১২ ধারা অনুোয়ী রনরয়াগ িম্পরকয িরকাররর রনকি রররপািয) উপধারা-(১) ইন্সরপক্টর তিনাররে কেৃকয ১০, ১১ ও ১২ ধারা তমাোরবক িমস্ত রনরয়ারগর রবিয় িরকাররর রনকি রররপািয করররে িইরব । উপধারা-(২) অনুরূপ রররপািয িরকাররর রনরেযশক্ররম রবরশি বা িাধারর্ রররপািয বরেয়া রবরবরিে িইরব ।
 4. 4. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(৩) (বারেে) । ধারা-১৪ (রররিরিকারী অরিিাররর িংস্থাপন) উপধারা-(১) (বারেে) । উপধারা-(২) িরকার এই আইন তমাোরবক রবরিন্ন অরিি িরিকিারব স্থাপরনর অনুমরে োন করররবন। ধারা-১৫ (রররিরিকারী অরিিাররর িীেরমাির) তররিিার এবং িাব-রররিিারগর্ ইংরররি িািায় বা িরকাররর রনরেযশক্ররম অনয তে-রকারনা িািায় রনম্নরেরখে শব্দ িেরেে িীেরমাির বযবিার করররবন ।''......... তররিিাররর (বা িাব-রররিিাররর) িীে ।'' ধারা-১৬ (তররিিার বরি ও অরগ্নররাধক বাক্স) উপধারা-(১) এই আইরনর উরেশযাবেীর পরররপ্ররিরে িরকার প্ররেযক তররিরিশন অরিিাররর অরিরি প্ররয়ািনীয় বরি িরবরাি করররবন । উপধারা-(২) িরবরািকৃে খাোপরত্র িরকাররর অনুরমােনক্ররম ইন্সরপক্টর তিনাররে কেৃযক রনধযাররে িরম থারকরব ও উি খাোপরত্রর পৃষ্ঠা ছাপারনা ক্ররমক নের িেরেে িইরব এবং প্ররেযক খাোপরত্রর পৃষ্ঠার িংখযা িম্পরকয উিার রশররানাম পৃষ্ঠার প্রোনকারী অরিিার কেৃকয িার্িযরিরকি রেরে িইরব । উপধারা-(৩) িরকার প্ররেযক তররিিাররর অরিরি অরগ্নররাধক বাক্স িরবরাি করররবন এবং প্ররেযক রিোয় েরেে তররিরিকরর্ িম্পরকযে তরকডযিমভি িংরিরর্র িনয উপেুি বযবস্থারে গ্রির্ করররবন । েৃেীয় খণ্ড রেমিষ্ট্রেশনষ্ট্র াগয দমিি পত্রামদ সম্পমকিত ধারা-১৭ (রে িমস্ত েরেেপরত্রর তররিরিশন বাধযোমভেক) উপধারা-(১) রনম্নরেরখে েরেেপত্রারে তররিরি করররে িইরব; েরে উিা ঐ রিোয় অবরস্থে িম্পরি িম্পরকয িম্পারেে িয় এবং েরে উিা ১৮৬৪ িারের ১৬ নং আইন অথবা ১৮৬৬ িারের তররিরিশন আইন অথবা ১৮৭১ িারের তররিরিশন আইন অথবা ১৮৭৭ িারের তররিরিশন আইন কােযকরী িইবার রেরন বা উিার পরর িম্পারেে িয় । (ক) স্থাবর িম্পরির োনপত্র । (কক) মুিেমানরের বযরিগে আইন (শররয়ে) অনুোয়ী প্রেি তিবা িম্পরকযে ত াির্া,.২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । (খ) উইে ছাড়া অনযানয েরেেপত্র োিা তকারনা স্থাবর িম্পরিরে বেযমান বা িরবিযরে কারয়মী বা িম্ভাবয তকারনা অরধকার স্বত্ব বা িুরোগ-িুরবধা িন্মায়, ত াির্া করর, অপযর্ করর, িীমাবদ্ধ করর বা রনিঃরশরিে করর । বযাখযা : তকারনা বন্ধকী েরেে িস্তান্তররর তিরত্র তে অরথযর রবরনমরয় িস্তান্তর েরেে িম্পারেে িয়, তররিরিশরনর িনয উিাই মুেয বরেয়া রবরবরিে িইরব । (গ) উইে ছাড়া অনযানয েরেেপত্র োিা তকারনা অরধকার, স্বত্ব বা িুরোগ-িুরবধা িন্মারনার ত াির্া, অপযর্, িীমাবদ্ধকরর্ বা রনিঃরশরিে িইবার প্ররে রবরনময়মভেয স্বরূপ তকারনা রকছুর প্রারপ্ত বা প্রোন স্বীকার ।
 5. 5. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com (গগ) িম্পরি িস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ৫৯ অনুোয়ী বন্ধকী েরেে,.২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । ( ) স্থাবর িম্পরির বতিরারন্তর অথবা এক বতিররর ঊরবয তকারনা তময়ােী ইিারা বা বাতিররক খািনার শরেয ইিারার েরেে । (ঙ) উইে ছাড়া অনযানয েরেেপত্র োিা তকারিযর রডরক্র বা হুকুমনামা অথবা তকারনা রবিার রনষ্পরির িস্তান্তর বা অপযর্ করর এবং েখন ঐরূপ রডরক্র, হুকুমনামা বা রবিার রনষ্পরিরে তকারনা স্থাবর িম্পরিরে বেযমান বা িরবিযে কারয়মী বা িম্ভাবয তকারনা অরধকার, স্বত্ব িুরোগ িুরবধা িন্মায়, ত াির্া করর, অপযর্ করর, িীমাবদ্ধ করর বা রনিঃরশরিে করর । েরব তকারনা রিো বা রিোর অংরশ িম্পারেে তকারনা ইিারারক েরে উি ইিারার তময়াে ৫ বতিররর উরবয না িয় বা উিার বাতিররক খািনা ৫০ িাকার তবরশ না িয় েরব িরকার িরকারর তগরিরি রবজ্ঞরপ্ত রেয়া এই উপধারা আওোমুি করররে পাররন । (ি) স্ব-স্ব বযরিগে ধমযীয় আইন অনুোয়ী প্রাপয ওয়াররশী স্থাবর িম্পরি বন্টন রবিয়ক েরেে,.২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । (ছ) রােীয় অরধগ্রির্ ও প্রিাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯৬ অনুোয়ী আোেরের আরেশ তমাোরবক রবক্রয় েরেে,.২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । উপধারা-(২) (১) উপধারা খ এবং গ েিার তকারনা রকছু রনম্নরেরখে তিত্রিমভরি বযবহৃে িইরব না । (১) তকারনা প্রকাররর তিারেনামা; অথবা (২) িরয়ন্ট স্টক তকাম্পানীর তশয়ার িংক্রান্ত তকারনা েরেে, েরেও উি তকাম্পারনর িম্পরির িম্পভর্য বা আংরশক িাগ স্থাবর িম্পরি িয়; অথবা (৩) উপররাি তকাম্পারনর ইিুযকৃে তকারনা রডরবঞ্চার, োিা তকারনা স্থাবর িম্পরিরে তকারনা প্রকারর অরধকার স্বত্ব, িুরোগ-িুরবধা িন্মায় না, ত াির্া করর না, অপযর্, িীমাবদ্ধ করর না বা রনিঃরশরিে করর না; েরব েেেুর পেযন্ত রিরকউরররি তিাল্ডার তকারনা তররিরিকৃে েরেে িারা উপররাি িুরোগ-িুরবধা প্রেি িয়, তেই েরেরে উি তকাম্পারন উিার স্থাবর িম্পরির িম্পভর্য বা আংরশক অথবা উি িম্পরিরে তকারনা প্রকারর স্বাথয রডরবঞ্চার তিাল্ডাররর িুরবধারথয ট্রাস্ট মারিে ট্রািীয়রের রনকি বন্ধক তেয়, িমপযর্ করর বা অনয তকারনা প্রকাররর িস্তান্তর করর; অথবা (৪) তকারনা তকাম্পারনর ইিুযকৃে তকারনা রডরবঞ্চার পৃষ্ঠাংকন করা বা অরনযর রনকি িস্তান্তর করা; অথবা (৫) তকারনা েরেে োিারে ১০০ িাকা বা উিার অরধক মভরেযর তকারনা স্থাবর িম্পরিরে তকারনা প্রকাররর অরধকার, স্বত্ব বা স্বাথয িন্মায় না, ত াির্া করর না, অপযর্ করর না, িীমাবদ্ধ করর না বা রনিঃরশরিে করর না রকন্তু মাত্র েরে অপর তকারনা েরেে প্রারপ্তর অরধকারর িন্মায়, োিার িম্পােরনর তকারনা প্রকার অরধকার, স্বত্ব বা স্বাথয িন্মায়, ত াির্া করর, অপযর্ করর, িীমাবদ্ধ করর বা রনিঃরশরিে করর; অথবা (৬) তকারিযর তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামা োিারে তমাকেমার রবিয়বস্তু ছাড়া অনয তকারনা স্থাবর িম্পরি িম্পরকয তকারনা প্রকার তিারেনামা িম্পারেে িয় বা িইরব বরেয়া প্রকারশে িয়, ঐ রডরক্র বা হুকুমনামা ছাড়া; অথবা (৭) িরকার কেৃকয মঞ্জুরকৃে তকারনা স্থাবর িম্পরি; অথবা (৮) তররিরনউ অরিিারকৃে তকারনা বারিায়ারা েরেে; অথবা (৯) ১৮৭১ িরনর েযান্ড ইমপ্রুিরমন্ট আইন বা ১৮৮৩ িরনর েযান্ড ইমপ্রুিরমন্ট ঋর্ বা আইন অনুিারর প্রেি ঋরর্র তকারনা হুকুমনামা বা আনুিংরগক রিরকউরররি েরেে পত্রারে; অথবা (১০) ১৮৮৪ িরনর কৃরি ঋর্ আইনবরে প্রেি ঋরর্র তকারনা হুকুমনামা বা উি আইনবরে প্রেি ঋর্ পরররশারধর িারমনস্বরূপ তকারনা েরেেপত্রারে; অথবা
 6. 6. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com (১১) বন্ধকী েরেরের পৃরষ্ঠ বন্ধকী িাকার িম্পভর্য বা আংরশক িাকা পাইয়া উিুে তেখা বা বন্ধক িম্পরকযে প্রাপয িাকার উিুে তেওয়া তকারনা ররিে, েরে ঐ ররিে িারা বন্ধক িমারপ্ত না বুঝায়; অথবা (১২) রিরিে বা তররিরনউ অরিিার কেৃকয প্রকাশয রনোরম রবক্রীে িম্পরির খররোররর তেওয়া তকারনা বায়নানামা । (১৩) তেই তিরত্র তকারনা ইিারা েরেে তররিরি িইয়ারছ তিরিরত্র উিার প্ররেরেরপও তররিরি করররে িইরব । বযাখযা : (বারেে) ২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা রবেুপ্ত । উপধারা-(৩) ১৮৮২ িারের ১ো িানুয়াররর পরর িম্পারেে এবং উিার িারা প্রেি নয়৷ এইরূপ তপািযপভত্র গ্রির্ কররবার িমোপত্র তররিরিশনরোগয িইরব । ধারা ১৭ (ক) (রবক্রয় িুরি (বায়নানামা) ইেযারে তররিরিকরর্ রবিয়ক) (১) এই আইরন অথবা অনয তকারনা আইরন রিন্নের োিাই থাকুক না তকন তকারনা স্থাবর িম্পরি রবক্ররয়র িনয িুরি (বায়না) পত্র অবশযই রেরখে, পিগরর্র িারা িম্পারেে ও তররিরিকৃে িইরে িইরব । (২) উপধারা (১) অনুোয়ী িম্পারেে িুরি (বায়না) পত্র িম্পােরনর ৩০ রেরনর মরধয তররিরির িনয োরখে করররে িইরব এবং েরেে তররিরির োবেীয় রবধানাবেী এই তিরত্র প্ররোিয িইরব ।২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । ধারা ১৭ (খ) ( ক ধারা কােযকর িইবার পভরবয িম্পারেে রকন্তু অরররিরিকৃে িুরিপত্র (বায়নানামা) িম্পরকযে রবধানাবেী ) উপধারা-(১) তে তিরত্র ১৭ (ক) ধারা কােযকর িইবার পভরবয তকারনা িুরিপত্র (বায়নানামা) িম্পারেে িইয়ারছ রকন্তু তররিরি িয় নাই- (ক) তেই তিরত্র উরিরখে ধারা কােযকর িইবার োররখ িইরে পরবেযী ৬ মারির মরধয পিগর্- (i) িুরিপত্র (বায়না) আওোধীন স্থাবর িম্পরির রবক্রয় েরেে তররিরির িনয উপস্থাপন করররবন, অথবা (ii) িম্পারেে িুরিপত্র (বায়নানামা) তররিরির িনয োরখে করররবন; অথবা (খ) োমারের রবিরয় অনয তকারনা আইরন রিন্নের োিা রকছুই থাকুক না তকন (ক) েিায় রনধযাররে িময় িীমা অরেক্রান্ত িইবার পরবেযী ৬ (ছয়) মারির মরধয িুরিপরত্রর (বায়না) িংিুব্ধ তকারনা পি উিা বেবত অথবা বারেে করর্ারথয মামো োরয়র করররবন, বযথযোয় িুরি বারেে িইরব । উপধারা-(২) ১৭ (ক) কােযকর িওয়ার পভরবযই িংরিষ্ট স্থাবর িম্পরি িস্তান্তররর রনরমরি িম্পারেে রবক্রয় িুরির (বায়নার) রিরিরে তেওয়ানী আোেরে তকারনা মামো োরয়র িইয়া থারকরে উপধারা (১) এর রবধান প্ররোিয িইরব না । ধারা-১৮ ( তে িমস্ত েরেেপরত্রর তররিরিকরর্ ঐরচ্চক ) ১৭ ধারা অনুিারর তে িকে েরেেপত্র তররিরিরোগয নরি, অত্র আইন অনুিারর তিই িকে েরেে ও তররিরি করা োইরে পারর । ধারা-১৯ (রররিরিকারী অরিিাররর অরবাধয িািার েরেেপত্র) েরে তররিরিকারী অরিিাররর অরবাধয িািায় রেরখে বা রিোয় িিরাির বযবহৃে নয় এইরূপ তকারনা িািায় রেরখে তকারনা েরেে তররিরিকররর্র িনয উপরস্থে করা িয় এবং রিোয় িিরাির বযবহৃে িািায় উি েরেরের হুবহু অনুবাে এবং একরি হুবহু নকেও ঐ েরেরের িরে না থারক, েরব তররিরিকারী অরিিার তররিরি করররে অস্বীকার করররবন । ধারা-২০ (অন্তবেী োইন, শভনয স্থান, মুরছয়া-রিো তেখা রকংবা পররবেযন িেরেে েরেে)
 7. 7. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(১) েরে তকারনা েরেরে অন্তবেযী োইন, শভনয স্থান, মুরছয়া-রিো রকংবা তকারনা রকম পররবেযন থারক এবং েরেে িম্পােনকারী উি অন্তবেযী োইন, শভনয স্থান, মুরছয়া-রিো তেখা অথবা পররবেযন োাঁিার রনরির েস্তখে িারা এরস্টস্ট না কররন, েরব তররিরিকারী অরিিার োাঁিার ইচ্চানুোয়ী েরেেরি তররিরি করররে অস্বীকার করররে পাররন । উপধারা-(২) েরে তকারনা তররিরি অরিিার ঐরূপ তকারনা েরেে তররিরি কররন, েরব তররিরিকররর্র িময় উি অন্তবেযী োইন, শভনয স্থান, মুরছয়া তিো তেখা এবং পররবেযন িম্পরকয িংরিষ্ট খরেয়ারন িীকা রেরপবদ্ধ করররবন । ধারা-২১ (িম্পরি ও মানরিত্র বা পররকল্পনার রববরর্) উপধারা-(১) উইে ছাড়া স্থাবর িম্পরি িম্পরকযে অনয তকারনা প্রকার েরেরে েরে উপেুিরূরপ িম্পরিরি িনাি কররবার িনয িম্পরির রববরর্ না থারক, েরব উিা তররিরিকররর্র িনয গ্রির্ করা িইরব না । উপধারা-(২) শিররর অবরস্থে রবারড়র তিরত্র উিার িম্মুরখ তেই রাস্তা বা গরে (রনরেযষ্ট করররে িইরব) অবরস্থে ঐ রাস্তা বা গরের উিরর রকংবা অনয তকারনা রেরক এবং উিার বেযমান এবং অেীে েখেকার এবং েরে ঐ রাস্তা বা গরেরে অবরস্থে রবারড়িমুরি নেররর বযবস্থা থারক েরব উিার নের িারা বরর্যে করররে িইরব । উপধারা-(৩) অনযানয রবারড় এবং িরমর তিরত্র উিার নাম, েরে রকছু থারক, তকারনা এোকায় অবরস্থে এবং উিারে অবরস্থে অরেররি তকারনা রিরনি, রাস্তা এবং অনয তকারনা িরকারর মযাপ বা িারিয মারিে বর্যনা করররে িইরব । উপধারা-(৪) উইে ছাড়া তকারনা িম্পরির নকশা বা পররকল্পনা িেরেে অনয প্রকাররর েরেরের িরিে েরে উি নকশা বা পররকল্পনার হুবহু একরি নকে, অথবা েরে ঐ িম্পরি রবরিন্ন রিোয় অবরস্থে িয়, েরব েেগুরে রিোয় উিা অবরস্থে, উি নকশা বা পররকল্পনা েেগুরে নকে েরে না থারক, েরব েরেেরি তররিরিকররর্র িনয গ্রির্ করা িইরব না । ধারা-২২ (িরকারর মানরিত্র বা িরীরপর উরিখক্ররম গৃি এবং িরমর রববরর্) উপধারা-(১) েখন িরকাররর মরে শিরর অবরস্থে রবারড় ছাড়াও অনযানয রবারড়র বর্যনা িরকারর নকশা বা িরীরপর মাধযরম তেওয়া িম্ভব, েখন িরকার ২১ ধারারে উরেশযাবেীর িনয এই আইরনর এই মরময রবরধ প্রর্য়ন করররে পারর তে, ঐ িমস্ত রবারড়র এবং িরম উপররউি িারব বরর্যে িইরে িইরব । উপধারা-(২) (১) উপধারা অনুোয়ী প্ররর্ে তকারনা রবরধ িারা েরে অনয তকারনা প্রকার শেয আররারপে না িয়, েরব তকবে ২১ ধারার (২) বা (৩) উপ-ধারার শেযাবেী অপভররর্র িনযই তকান েরেে তররিরিকৃে িইবার অরধকার িইরে বরঞ্চে িইরব না, েরে উি েরেরের বর্যনা িইরে ঐ েরেে িম্পরকযে উপেুিিারব িনাি করা োয় । ধারা-২২ক (িস্তান্তর েরেে) উপধারা-(১) অত্র আইরনর রবধান তমাোরবক বাধযোমভেকিারব তররিরিরোগয তে তকারনা েরেরে পিগরর্র অরিপ্রারয়র প্ররেিেরনর িনয প্ররয়িনীয় েথযারে, িম্পরির পভর্য রববরর্ এবং িস্তান্তররর প্রকৃরে অন্তিুযি করররে িইরব । উপধারা-(১) োো ও গ্ররিোগরর্র ছরব আিা িারা েরেরের প্রথম পাোয় আিকাইয়া রেরে িইরব, এবং উিার উপর আড়াআরড়িারব পিগরর্র রনি রনি েস্তখে এবং বাম িারের বৃদ্ধাংগুরের রিপ প্রোন করররে িইরব । উপধারা-(৩) তররিরিশন (িংরশাধনী আইন), ২০০৪ কােযকর িওয়ার ৩ (রেন) মারির মরধয িরকার েরেরের নমুনা িরম (গিন ও আকার) রনধযারর্ক্ররম উিা তগরিি রবজ্ঞরপ্তর মাধযরম প্রকাশ ও প্রিার করররবন ।২০০৪ িরনর ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । িেুথয খণ্ড দমিি দামিি কমেিাে সিয় সম্পষ্ট্রকি ধারা-২৩ (েরেে োরখরের িময়)
 8. 8. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারা শেযাবেী িারপরি উইে ছাড়া অনয তকারনা েরেে েরে উিার িম্পােরনর োররখ িইরে ৩ মারির মরধয তররিরি কররবার উরেরশয িরিক অরিিাররর রনকি োরখে করা না িয়, েরব উিা আর তররিরিকররর্র িনয গ্রির্ করা িইরব না । েরব তকারনা রডক্রী বা হুকুমনামার নকে উি রডরক্র বা হুকুমনামা প্রোরনর োররখ িইরে ৩ মারির মরধয োরখে করা িরেরব, অথবা েখন উিা ঊবযেন তকারিয আরপেরোগয েখন িভড়ান্ত রডরক্র বা হুকুমনামা প্রোরনর োররখ িইরে ৩ মারির মরধয োরখে করা োইরে পারর ।২০০৪ িারের ২৫ নং আইন িারা িংরশারধে । ধারা-২৩-ক (করেপয় েরেরের পুনিঃরররিরিকরর্) এই আইরন রবপরীে তকারনা রকছু থাকা িরত্বও েরে তকারনা তিরত্র েরেে োরখে কররবার িমো প্রাপ্ত বযরি ছাড়া অনয তকারনা বযরি তররিরিকরর্-রোগয তকারনা েরেে তররিরির িনয তকারনা তররিিার বা িাব-রররিিাররর রনকি োরখে করর এবং উি েরেে তররিরিকৃে িয়, েরব ঐ েরেরে োরবোর এমন তকারনা বযরি েরেে তররিরিকররর্র অববধো িম্পরকয িবযপ্রথম জ্ঞাে িইবার পর ৪ মারির মরধয িষ্ঠ পরররচ্চরের শেযাবেী অনুোয়ী রিোর তেই তররিিাররর অরিরি েরেেরি প্রথম তররিরিকৃে িইয়ারছে ঐ তররিিাররর অরিরি পুনরায় তররিরিকররর্র িনয োরখে করররে বা োরখে করাইরে পাররন এবং তররিিার েরে এই মরময িন্তুষ্ট িন তে, েরেেরি োরখে কররবার প্রকৃে িমোপ্রাপ্ত বযরি ছাড়া অনয তকারনা বযরির রনকি িইরে েরেেরি তররিরিকররর্র িনয গৃিীে িইয়ারছে, েরব রেরন েরেেরির পুনিঃরররিরিকররর্র বযাপারর এইরূপিারব অগ্রির িইরবন তেন উিা পভরবয তকারনা িময় তররিরিকৃে িয় নাই এবং তেন পুনিঃরররিরিকররর্র িনয েরেরের উি উপস্থাপন িেুথয পরররচ্চে েরেে তররিরিকররর্র িনয োরখে কররবার অনুরমারেে িমরয়র মরধযই িইয়ারছ এবং েরেে তররিরিকরর্ িম্পরকযে এই আইরনর িকে শেয উি পুনিঃরররিরিকররর্ প্ররোিয িইরব এবং উি েরেে েরে এই ধারার শেযাবেী অনুোয়ী উপেুিরূরপ পুনরায় তররিরিকৃে িয় েরব উিা িব বযাপাররই উিার প্রথম তররিরিকররর্র োরররখই উপেুিরূরপ তররিরিকৃে িইয়ারছ বরেয়া রবরবরিে িইরব । েরব এই ধারা প্ররোিয িয় এমন তকারনা েরেরের োরবোর ১৯১৭ িারের ১২ই তিরেের িইরে ৩ মারির মরধয এই ধারানুোয়ী পুনিঃরররিরিকররর্র িনয তকারনা েরেে োরখে করররে বা করাইরে পাররন, েরেে তররিরিকররর্র অববধো িম্পরকয োিার িবযপ্রথম জ্ঞাে িইবার িময় োিাই িউক না তকন। ধারা-২৪ (রবরিন্ন িমরয় করেপয় তোক িারা িম্পারেে েরেে) তেই স্থরে রবরিন্ন বযরি রবরিন্ন িমরয় তকারনা েরেে িম্পােন করর, তিইরিরত্র উি েরেে তররিরিকরর্ এবং পুনরররিরিকররর্র িনয প্ররেযক িম্পােরনর োররখ িইরে ৪ মারির মরধয েরেে করররে িইরব। ধারা-২৫ (অপররিােয কাররর্ েরেরে রবেরের িনয রবধান) উপধারা-(১) তেরশ িম্পারেে তকারনা েরেে বা প্রেি তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামার নকে েরে তকারনা অেযাবশযক কাি বা তকারনা অপররিােয েভ যিনার িনয উপররউি রনধযাররে িময় উিীর্য িইবার পভরবয তররিরি কররবার িনয োরখে করা না িয় এবং েরেে করররে েরে ৪ মারির অরধক রবেে না িয়, তররিরিকরর্ রিরির অনুবয ১০ গুর্ িাকা িামানেস্বরূপ প্রেি িইরে তররিিার উি েরেে তররিরিকররর্র িনয গ্রির্ করররে রনরেযশ রেরে পাররন । উপধারা-(২) এইরূপ রনরেযরশর িনয েরখাস্ত িাব-রররিিাররর রনকি করা োইরে পারর এবং িাব-রররিিার োিার উবেযন তররিিাররর রনকি িরে িরেই েরখাস্ত তপ্ররর্ করররবন । ধারা-২৬ (বাংোরেরশর বারিরর িম্পারেে েরেে) েরেে িম্পােনকারী িকরে বা োিারের তকারনা একিন তেরশর বারিরর েরে তকারনা েরেে িম্পােন করর এবং উি েরেে েরে তররিরিকররর্র িনয পভবযরনধযাররে িময় উিীর্য িইবার আরগ োরখে করা না িয় এবং তররিরিকরর্ অরিিার েরে িন্তুষ্ট িন তে, (ক) েরেেরি প্রকৃেপরি উিরূরপই িম্পারেে িইয়ারছ, এবং- (খ) তেরশ তপৌরছবার ৪ মারির মরধযই উি েরেে তররিরিকররর্র িনয োরখেকৃে িইয়ারছ,
 9. 9. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com েরব উপেুি রিি রেরে রেরন তররিরি কররবার িনয উি েরেে গ্রির্ করররে পাররন । ধারা-২৭ (উইেিমভি তে-রকারনা িমরয় োরখে করা বা িমা তেওয়া োইরব) উইে তররিরিকররর্র িনয তে-রকারনা িমরয় োরখে করা োইরব বা এই আইরন অেিঃপর বরর্যে পদ্ধরেরে িমা তেওয়া োইরব। পঞ্চম খণ্ড িমিসংক্রান্ত দমিি রেমিমে কমেিাে স্থান) ধারা-২৮ (িরমিংক্রান্ত েরেে তররিরি কররবার স্থান) উপধারা-(১) এই পরররচ্চরে অনযরূপ তকারনা রবধান আররারপে না িইরে ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ), ( ) এবং (ঙ) েিায় ও ১৭ ধারার (২) উপধারায় বরর্যে েরেেপত্র েেেুর পেযন্ত উিা স্থাবর িম্পরির বযাপারর কােযকরী িয় এবং ১৮ ধারায় বরর্যে েরেেপত্র তেই িাব-রররিিাররর উপরিোয় উি েরেেিংরিষ্ট িম্পরি বা িম্পরির বৃিত অংশ অবরস্থে তিই িাব-রররিিাররর রনকি তররিরিকররর্র িনয োরখে করররে িইরব । েরব শেয থারক তে, তে তিরত্র ঐরূপ িম্পরির বৃিত অংশ এক উপরিোয় অবরস্থে নরি, তিরিরত্র েরেে তেই িাব- তররিিাররর উপরিোয় উি িম্পরির তকারনা অংশ অবরস্থে, তিই িাব-রররিিাররর রনকি তররিরিকররর্র িনয োরখে করররে িইরব । উপধারা-(২) ১ উপধারায় োিাই থাকুক েেিরত্বও, (ক) তকারনা েরেে তররিরি িইবার পর তিই েরেরের তররিরির রবিয় তকারনা প্রশ্ন কররবার অরধকারী িইরব না এই অিুিারে তে-রে িম্পরি িাব-রররিিাররক ঐ েরেে তররিরি কররবার এখরেয়ার প্রোন কররয়ারছে তিই িম্পরি অরস্তত্বিীন রছে বা কাল্পরনক ও রকরঞ্চে রছে বা উিা েরেরের রবিয়বস্তু িইবার অরিরপ্রে রছে না; এবং (খ) তেই েরেে তকারনা অরস্তত্বিীন কাল্পরনক, রকরঞ্চে বস্তু বা রবিরয়র অন্তিভযরি িারা তররিরিশন িান িইয়ারছে তিই েরেে তকারনািারব এমন বযরির স্বরত্বর উপর আ াে িারনরব না তে বযরি ঐ েরেরে পি রছে না এবং তে বযরি ঐ েরেরে তে তেনরেন িইয়ারছে েেিম্পরকয জ্ঞান না িইয়া ঐ েরেেিভি িম্পরিরে স্বত্ব অপর্য কররয়ারছন । ধারা-২৯ (অনযানয েরেে তররিরি কররবার স্থান) উপধারা-(১) ২৮ ধারায় উরিরখে েরেেপত্র এবং তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামার নকে ছাড়া িমস্ত েরেেপত্র তেই িব- তররিিাররর উপ-রিোয় উি েরেে িম্পারেে িইয়ারছ, তিই িব-রররিিাররর অরিরি তররিরিকররর্র িনয োরখে করররে িইরব; অথবা িরকাররর অধীন অনয তকারনা িাব-রররিিাররর অরিরি োরখে করা িরেরব, েরে িম্পােনকারী বযরিবৃন্দ এবং েরেরে োরবোর িকরেই উি িাব-রররিিাররর অরিরি তররিরি করাইরে ইচ্চা প্রকাশ কররন । উপধারা-(২) তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামার নকরের তিরত্র তেই িাব-রররিিাররর উপ-রিোয় উি রডরক্র বা হুকুমনামা প্রেি িইয়ারছ তিই িাব-রররিিাররর অরিরি তররিরিকররর্র িনয োরখে করা োইরে পারর বা তেখারন উি রডরগ্র বা হুকুমনামা তকারনা স্থাবর িম্পরির িরিে িংরিষ্ট না িয়, তিইরিরত্র িরকাররর অধীন অনয তকারনা িাব-রররিিাররর অরিরি তররিরিকররর্র িনয োরখে করা িরেরব, েরে উি রডরক্র বা হুকুমনামার োরবোর িকরে এইরূপ ইÄা প্রকাশ কররন । ধারা-৩০ (করেপয় তিরত্র তররিিার কেৃকয তররিরিকরর্)
 10. 10. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(১) তকারনা তররিিার োাঁিার অধীনস্থ িাব-রররিিাররর িারা তররিরি িইরে পাররে এইরূপ েরেেপত্রারেও ইচ্চা করররে গ্রির্ বা তররিরি করররে পাররন । উপধারা-(২) ঢাকা রিোর তররিিাররর তবোয় ২৮ ধারায় উরিরখে েরেেপরত্রর তিরত্র তেরশর তকারনা অংরশ তকারনা িম্পরির অবরস্থরের প্রশ্ন প্ররোিয িইরব না এবং োাঁিারা িমস্ত েরেেপত্র গ্রির্ও তররিরি করররে পারররবন । ধারা-৩১ (বযরিগে বিেবারিরে তররিরিকরর্ বা িমা রাখার িনয গ্রির্ ) িাধারর্ তিরত্র তররিরি কররবার এবং িমা েইবার িমোপ্রাপ্ত অরিিাররর অরিরি এই আইন অনুিারর েরেেপত্রারে তররিরি করা এবং িমা রাখার িনয গৃিীে িইরব । েরব রবরশি কাররর্ তকারনা বযরি ইচ্চুক িইরে তররিরিকারী অরিিার োাঁিার বারড়রে োইয়া েরেেপত্রারে বা উইে িমা রাখার বা তররিরি করার িনয গ্রির্ করররে পারররবন । িষ্ঠ খণ্ড রেমিমেকেষ্ট্রেে িনয দমিিপত্রামদ দামিি সম্পষ্ট্রকি ধারা-৩২ (রররিরি করার িনয তে িমস্ত তোক েরেে োরখে করররবন) ৮৯ ধারায় উরিরখে তিত্র ছাড়া এই আইরন তররিরিকরর্রোগয প্ররেযক েরেে, উিার তররিরিকরন বাধযোমভেক বা ঐরচ্চক িউক না তকন, রনম্নবরর্যে বযরি িারা োরখে করররে িইরব । (ক) েরেে িম্পােন কারী বা েরেরের োরবোর এমন তকারনা বযরি অথবা তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামার নকরের তিরত্র উি রডরগ্র বা হুকুমনামার োরবোর, অথবা (খ) উপররউি বযরিগরর্র প্ররেরনরধ বা োিারের তকারনা মরনানীে বযরি, অথবা (গ) অেিঃপর বরর্যে পদ্ধরেরে িম্পারেে এবং েথাথয প্রমারর্ে 'আম-রমািারনামা' িারা ঐ িকে বযরি কেৃকয িমোপ্রাপ্ত প্ররেরনরধ বা তকারনা মরনানীে বযরি । ধারা-৩৩ (৩২ ধারায় বরর্যে উরেশযাবেীর িনয আমেরোগয আম-রমািারনামা ) উপধারা-(১) ৩২ ধারার উরেরশয তকবে রনম্নরেরখে আম-রমািারনামাগুরেই স্বীকৃে িইরব । (ক) তকারনা বযরি েরে আম-রমািারনামা িম্পােনকারে তেরশর তকারনা অংরশ বাি করর এবং েথায় এই আইন বেবত থারক, েরব তেই রিোয় বা উপরিোয় ঐ বযরি বাি করর এরিই রিোর বা উপরিোর তররিিার বা িাব-রররিিাররর িম্মুরখ িম্পারেে এবং োিারের িারা েথাথযো প্রমারর্ে আম-রমািারনামা; (খ) েরে আম-রমািারনামাোো উপররউি িমরয় তেশ ছাড়া অনয তকাথাও বাি কররন, েরব তকারনা মযারিরিরির িম্মুরখ িম্পারেে এবং োাঁিার িারা েথাথযো প্রমারর্ে আম-রমািারনামা; (গ) েরে আম-রমািারনামাোো উপররউি িমরয় তেরশ বাি না কররন, েরব তকারনা তনািারী পাবরেক বা তকারনা তকািয, িি, মযারিরিি বা িরকাররর তকারনা প্ররেরনরধর িম্মুরখ িম্পারেে এবং োিাাঁরের িারা েথাথযো প্রমারর্ে আম- তমািারনামা । েরব রনম্নরেরখে বযরিগর্রক আম-রমািারনামা িম্পােনারথয তকারনা তররিরি অরিি বা তকারিয (ক) এবং (খ) েিার বর্যনা, অনুোয়ী উপরস্থে িইবার প্ররয়ািন িইরব না । (i) তেই িমস্ত বযরি শারীররক অিমোরিেু তকারনা রবপে বা িাং ারেক অিুরবধা এড়াইয়া ঐরূপ উপরস্থে িইরে অিমথয; (ii) তেই িমস্ত বযরি তিৌিোরী বা তেওয়ানী আইরনর রবধারন তিরে আবদ্ধ, এবং (iii) তেই িমস্ত বযরি আইন অনুোয়ী আোেরে িারির িইরে তরিাই প্রাপয । উপধারা-(২) ঐ িমস্ত বযরির তবোয় তিত্ররবরশরির তররিরি িাব-রররিিার বা মযারিরিি েরে িন্তুষ্ট িন তে, উি আম- তমািারনামা তস্বচ্চায় আম-রমািানামা িম্পােন কররয়ারছন, েরব োাঁিার বযরিগে িারিরা ছাড়াই উি আম-রমািারনামা িরিরমািরেুি করররে পারররবন ।
 11. 11. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উপধারা-(৩) তস্বচ্চায় িম্পারেে িইয়ারছ রকনা, ইিার িািয েইবার িনয তররিিার িাব-রররিিার অথবা মযারিরিি আম-রমািারনামাোো বরেয়া করথে বযরির বািস্থারন রকংবা েরে তিরে আবদ্ধ থারকন, োিা িইরে তিই তিরে রনরি োইয়া োাঁিার িবানবরন্দ গ্রির্ করররে পাররন অথবা োাঁিার িবানবরন্দ গ্রির্ কররবার িনয করমশন করররে পাররন । উপধারা-(৪) েখন তকারনা আম-রমািারনামা পভবযবরর্যে বযরি এবং তকারিযর িম্মুরখ িম্পারেে িইয়ারছ বা োাঁিারের িারা েথাথযো প্রমারর্ে বরেয়া পররস্কার বুঝা োয়, েখন উিা োরখে করররেই প্রমারর্ে িইয়ারছ বরেয়া গর্য িইরব এবং অরেররি তকারনা প্রমারর্র প্ররয়ািন িইরব না । ধারা-৩৪ (রররিরিকররর্র পভরবয তররিরিকারী অরিিাররর েেন্ত) উপধারা-(১) এই অধযারয়র রবধানিমভরি এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারার রবধান িারপরি এই আইন অনুোয়ী তকারনা েরেে তররিরি করা িইরব না, েরে উি েরেরের িম্পােনকারী বা পভবযবরর্যে পদ্ধরেরে িমোপ্রাপ্ত তকারনা প্ররেরনরধ, মরনানীে বযরি বা এরিন্ট েরেে োরখে কররবার িনয ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারায় অনুরমারেে িমরয়র মরধয তররিরি অরিিাররর রনকি িারির না িন । েরব শেয থারক তে, ঐরূপ বযরিগর্ রবরশি প্ররয়ািন বা অরনবােয কাররর্ উপরস্থে না িইরে পাররন, েরব তররিিার, তেইরিরত্র উপরস্থে িইরব ৪ মারির তবরশ রবেে না িইয়ারছ, তিইরিরত্র েথােথ তররিরিকরর্ রিরির অনুবয ১০ গুর্ িররমানা এবং ২৫ ধারায় বরর্যে অরেররি িররমানা েরে রকছু িয়, ধােয কররয়া েরেে-পত্রারে তররিরি করররে পাররন । উপধারা-(২) (ক) উপধারা তমাোরবক িারিরা একই িমরয় বা রবরিন্ন িমরয় িইরে পারর । উপধারা-(৩) উিার পরর তররিরিকারী অরিিার- (ক) ঐরূপ েরেে পত্রারে িম্পােনকারী বরেয়া করথে বযরিগরর্র িারা িম্পারেে িইয়ারছ রকনা, উিার তখাাঁি-খবর েইরবন; (খ) োাঁিার িম্মুরখ উপরস্থে বযরির পররিয় িেরন্ধ এবং োিারের েরেে িম্পােন িম্পরকয রনরি িন্তুষ্ট িইরবন; (গ) োাঁিার িম্মুরখ উপরস্থে তকারনা প্ররেরনরধ মরনানীে বযরি বা এরিরন্টর উিরূপ উপরস্থে িইবার অরধকার িেরন্ধ রনিঃিরন্দি িইরবন । উপধারা-(৪) (ক) উপধারায় বরর্যে রনরেযরশর িনয েরখাস্ত িাব-রররিিাররর রনকি করররে িইরব, রেরন উিা োাঁিার িরে প্ররোিয িইরব না । ধারা-৩৫ (েরেে িম্পােরন স্বীকৃরে এবং অস্বীকৃরে িম্পরকযে পদ্ধরে) উপধারা-(১) (ক) তররিরিকারী অরিিাররর িম্মুরখ েরে েরেে িম্পােনকারী বযরিগর্ স্বয়ং উপরস্থে িয় এবং োিারা তররিিাররর রনকি বযরিগে িারব পরররিে িয় অথবা রেরন েরে অনয তকারনা প্রকারর িন্তুষ্ট িন তে, োিারাই প্রকৃে বযরি এবং োিারা িকরে েরে উি েরেরের িম্পােন োিারের িারা িইয়ারছ বরেয়া স্বীকার করর, অথবা (খ) েরে তকারনা বযরি োিার প্ররেরনরধ বা মরনানীে বযরি বা এরিন্ট িারা িারিরা তেয় এবং উি বযরিগর্ েরে েরেে িম্পােন স্বীকার করর; অথবা (গ) িম্পােনকারী বযরি মৃে িইরে োিার প্ররেরনরধ বা মরনানীে বযরি তররিরিকারী অরিিাররর রনকি িারির িইয়া েরে েরেে িম্পােন স্বীকার করর, েরব তররিরিকারী অরিিার ৫৮ িইরে ৬৯ ধারা রনরেযশ তমাোরবক উি েরেে তররিরি করররবন । উপধারা-(২) তররিরিকারী অরিিার তিই িমস্ত বযরি োাঁিার িম্মুরখ িারির িইয়ারছ োিারের প্রকৃে পররিয় িম্পরকয রনরির িন্তুরষ্টর িনয অথবা এই আইরনর অরিপ্রায় অনুোয়ী অনয তকারনা উরেরশয োিারের তে-রকারনা একিরনর িবানবরন্দ গ্রির্ ও পরীিা করররে পাররন । উপধারা-(৩) (ক) োিার িারা উি েরেে িম্পারেে িইয়ারছ বরেয়া মরন িয় এইরূপ তকারনা বযরি েরে েরেে িম্পােন অস্বীকার করর, অথবা (খ) তররিরিকারী অরিিাররর িম্মুরখ উপরস্থে তকারনা বযরিরক েরে নাবােক, আিাম্মক বা উন্মাে বরেয়া মরন িয়; অথবা
 12. 12. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com (গ) িম্পােনকারী বযরি মৃে িইরে োিার প্ররেরনরধ বা মরনানীে বযরি এ েরেে িম্পােন অস্বীকার করর, েরব তররিরিকারী অরিিার উি অস্বীকারকারী, উপরস্থে বা মৃে বযরি িম্পরকযে েরেে তররিরি করররে অস্বীকার করররবন । অবশয উি অরিিার েরে তররিিার িন, েরব তররিরিকারী অরিিার িােশ পরররচ্চরে বরর্যে পদ্ধরে অনুিরর্ করররবন । েরব শেয থারক তে, িরকার িরকারর তগরিরি রবজ্ঞরপ্ত রেয়া ত াির্া করররে পাররন তে, উি রবজ্ঞরপ্তরে উরিরখে তকারনা িাব-রররিিার তেই িকে েরেরের িম্পােন অস্বীকৃরে িইয়ারছ, তিইগুরের তিরত্র এই উপধারা এবং িােশ পরররচ্চরের উরেরশয তররিিার রিিারব গর্য িইরব । িপ্তম খণ্ড দমিি সম্পাদনকােী ও সাক্ষীগেষ্ট্রক হামিে হইষ্ট্রত িাধ্যকেে সম্পমকিত ধারা-৩৬ (িম্পােনকারী বা িািীগরর্র উপরস্থরে তেইরিরত্র প্ররয়ািন তিইরিরত্র পদ্ধরে) েরে তকারনা বযরি তররিরিকরর্রোগয তকারনা েরেে িারির করর বা উি েরেরে তকারনা প্রকার োরবোর িয় এবং উপররউি েরেে তররিরিকররর্র িনয প্ররয়ািনরবারধ েরে অপর তকারনা বযরিরক িারির করররে বা িািী তেওয়াইরে ইচ্চা প্রকাশ করর, েরব তররিরিকারী অরিিার ইচ্চা করররে এই মরময িরকাররর রনরেযশ অনুোয়ী তকারনা অরিিার বা তকারিযর রনকি উি বযরিরক তররিরি অরিরি রনরি বা োিার িমো প্রাপ্ত এরিন্টরক িারির িইরে িময় িাররর িনয অনুররাধ করররে পাররন । িমরন িংরিষ্ট বযরির নাম, িারির িইবার োররখ ও িময় িম্পরকয উরিখ থারকরব । ধারা-৩৭ (অরিিার বা আোেে িমন রেরবন ও িারর করাইরবন) উি অরিিার বা তকািয এরূপ তিরত্র তেয় িাপরারশর রি প্রাপ্ত িইরে উি বযরিরের উপর েথােথ িমন রেরবন এবং োিা িারর কররবার বযবস্থা করররবন । ধারা-৩৮ (রররিরি অরিরি িারির িইরে তরিাই প্রাপ্ত বযরিবৃন্দ) উপধারা-(১) (ক) তকারনা বযরি শাররররক অিমোরিেু তকারনা রবপে বা িাং ারেক অিুরবধা এড়াইয়া তররিরিকরর্ অরিরি িারির িইরে অিমথয িইরে; অথবা, (খ) তিৌিোরী বা তেওয়ানী মামো প্রিরে তিরে আবদ্ধ থারকরে, অথবা, (গ) আইন অনুিারর তকারিয িারির িওয়া িইরে তরিাই প্রাপ্ত িইরে, এবং পরবেযী শেযাবেীর পরররপ্ররিরে োিারের রনরিরের িারিরার প্ররয়ািন না িইরে োিারেগরক িারির িইরে িইরব না । উপধারা-(২) ঐ িমস্ত বযরির তিরত্র তররিরিকারী অরিিার রনরি োিারের বারড়রে অথবা তেই তিরে আবদ্ধ আরছ তিখারন োইরবন অথবা োিার িবানবরন্দ গ্রিরর্র িনয করমশন করররবন । ধারা-৩৯ (িমন, করমশন ও িািী িম্পরকযে আইন) তেওয়ানী তমাকেমায় িমন, করমশন, িািীরের িারির িইরে বাধযকরর্ এবং োিারের প্রাপয িম্পরকয িংরিষ্ট িমরয়র প্রিরেে আইন ইরেপভরবয বরর্যে বযরেক্রম িারপরি এই আইরনর পরররপ্ররিরে তকারনা িমন, করমশন এবং িারির িওয়ার িনয িমনপ্রাপ্ত তকারনা বযরির তিরত্র হুবহু প্ররোিয িইরব । অষ্টম খণ্ড
 13. 13. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com উইি এিং রপাষযপুত্র গ্রহষ্ট্রেে ক্ষিতাপত্র রেমিমেকেষ্ট্রেে িনয দামিি সম্পমকিত ধারা-৪০ (উইে এবং তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোপত্র োরখে কররবার অরধকারিম্পন্ন বযরিবৃন্দ) উপধারা-(১) উইেকারী রনরি বা োিার মৃেুযর পর উইরে 'একরিরকউির' রিিারব বা অনয প্রকাররর োরবোর রিিারব তকারনা বযরি উি উইে তররিরিকররর্র িনয তকারনা তররিিার বা িাব-রররিিাররর রনকি োরখে করররে পাররন । উপধারা-(২) তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমো প্রোনকারী অথবা িমো প্রেি বযরি অথবা তপািযপুত্র রনরি উি িমোপ্রাপত্র তররিরিকররর্র িনয তকারনা তররিিার বা িাব-রররিিাররর রনকি োরখে করররে পাররন । ধারা-৪১ (উইে এবং তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোপত্র তররিরিকরর্) উপধারা-(১) উইে অথবা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোধর উইেকারী বা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমো প্রোনকারী কেৃকয োরখেকৃে িইরে অনযানয েরেেপরত্রর মেই তররিরি করররে িইরব । উপধারা-(২) োরখে করররে অরধকারী অনয তকারনা বযরি কেৃকয উইে বা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোপত্র োরখেকৃে িইরে তররিরিকারী অরিিার েরে রনম্নরেরখে রবিরয় িন্তুষ্ট িন তে,- (ক) উইে বা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোপত্র উইেকারী বা িমোোো কেৃকয িম্পারেে িইয়ারছ; (খ) উইেকারী বা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমো প্রোনকারী িেয িেযই মৃে; (গ) ৪০ ধারা তমাোরবক োরখে করররে অরধকারী বযরি িারাই উি উইে বা তপািযপুত্র গ্রিরর্র িমোপত্র োরখে করা িইয়ারছ, েরব উিা তররিরিকৃে িইরব । নবম খণ্ড উইি িিা োিা সম্পষ্ট্রকি ধারা-৪২ (উইে িমা তেওয়া) উপধারা-(১) তকারনা উইেকারী বা রনরি োাঁিার েথােথ িমোপ্রাপ্ত তকারনা এরিন্ট িারা োাঁিার উইে খারম-বন্ধ ও িীে- তমািরেুি কররয়া তকারনা তররিিাররর রনকি িমা রারখরে পাররন । উি খারমর উপর োাঁিার নাম ও োাঁিার এরিন্টরের নাম (েরে তকি থারক) এবং উিা রক প্রকাররর েরেে, উিার উরিখ থারকরব । ধারা-৪৩ (উইে িমা তেওয়ার পরবেযী পদ্ধরে) উপধারা-(১) উি খাম পাইবার পর তররিিার েরে িন্তুষ্ট িন তে, গরচ্চেকারী বযরিই উইে িম্পােনকারী রকংবা োাঁিার এরিন্ট, োিা িইরে রেরন উপররউি খারমর উপর রেরখে রবিয়বস্তু হুবহু নকে ৫নং তররিিার বরিরে রারখরবন এবং ঐ বরিরে ও উি খারমর উপর োরখে করা ও িমা েইবার িময়, রেন, মাি ও বছর, তেই বযরি উইে িম্পােনকারী বা োিার এরিন্টরক িনাি করররেরছন োিার নাম এবং িীরের উপর গিনরোগয রকছু রেরখে থারকরে োিা রেরখয়া রারখরবন । উপধারা-(২) অেিঃপর তররিিার োাঁিার অরগ্নরনররাধক বারক্স উি িীেরমাির েুি খাম আবদ্ধ কররয়া রারখরবন । ধারা -৪৪ (৪২ ধারা অনুোয়ী িমাকৃে িীেরমািরেুি তেিািা প্রেযািার) উইেকারী েরে িমা-রাখার খাম রিরাইয়া েইরে িান, েরব রেরন রনরি বা োাঁিার িমোপ্রাপ্ত এরিন্ট িমা গ্রির্কারী তররিিাররর রনকি আরবেন করররে পাররন । তররিিার েরে িন্তুষ্ট িন তে, আরবেনকারীই উইে িম্পােনকারী বা োাঁিার এরিন্ট, োিা িইরে রেরন উি খাম রিরাইয়া রেরবন ।
 14. 14. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ধারা-৪৫ (িমাকারী বযরির মৃেুযর পরবেযী কােযক্রম) উপধারা-(১) ৪২ ধারা তমাোরবক িীেরমািরেুি 'খাম' গরচ্চে রারখয়ারছন এমন তকারনা উইে িম্পােনকারীর মৃেুযর পরর উি উইে খুরেবার িনয েরে িমা গ্রির্কারী তররিিাররর রনকি তকি আরবেন কররন এবং তররিিার েরে উইে িম্পােনকারীর মৃেুয িম্পরকয রনিঃিরন্দি িন, েরব আরবেনকারীর িম্মুরখ উি খাম খুরেরবন এবং আরবেনকারীর খিরর ৩নং বরিরে উি উইরের রবিয়বস্তু নকে করাইরবন এবং গরচ্চে উইে উইেকারীর মরনানীে বযরি বা োিার প্ররেরনরধর রনকি অপযর্ করররবন । উপধারা-(২) গরচ্চে উইে রবিরয় উইেকারী বা অনয তকারনা বযরি কেৃকয ৪৪ ধারা বা একই ধারার (১) উপধারা অনুোয়ী েরে তকারনা পেরিপ গৃরিে না িয়, োিা িইরে ঐ উইে বা গরচ্চে খাম রবরেবরন্দাবস্ত রবিরয় অেিঃপর তে রবধান তেওয়া িইয়ারছ, তররিিারর োিা অনুিরর্ করররবন । ধারা-৪৬ (করেপয় আইন এবং আোেরের িমো িংরির্) উপধারা-(১) ইরেপভরবয বরর্যে অত্র আইরনর তকারনা রবধান ১৯২৫ িারের উিরারধকার আইরনর তকারনা রবধানরক বা উইে িারির কররবার আরেশ রেরে তকারিযর িমো িুন্ন করররব না । উপধারা-(২) উিরূপ তকারনা আরেশ িইরে এবং ৪৫ ধারা তমাোরবক উইরের তকারনা নকে পভরবযই করা না িইয়া থারকরে তররিিার খাম খুরেরবন এবং ৩ নং বরিরে উইরের নকে করাইরবন এবং উি নকরে উপররউি আরেশ অনুিারর মভে েরেে তকারিয েওয়া িইয়ারছ বরেয়া মন্তবয রারখরবন । ধারা-৪৬-ক( উইেিভি বংি কররয়া তিো) উপধারা-(১) ১৯৬২ িারের তররিরিকরর্ (িংরশাধনী) অরডযনযান্স বেবত িওয়ার িময় তে উইে তররিিাররর রনকি িমা রছে এবং েতপর তে উইে িমাকৃে িইয়ারছ, তিই িকে উইে অেিঃপর বরর্যে পদ্ধরেরে বংি কররয়া তিো িইরব, েরে-না বংি কররবার পভরবয উি উইে তররিরিকৃে িয় । উপধারা-(২) ১৯৬২ িারের তররিরিকরর্ (িংরশাধনী) অরডযনযান্স বেবত িওয়ার পরবেযী বছররর পরিো িুোই এবং েতপরবেযী প্ররেবছর পরিো িুোই িমাকারী বা োাঁিার মরনানীে বযরির রনকি ডাকরোরগ তনারিশ তপ্ররর্ কররয়া িমাকারীর িাে রিকানা িারনরে িারিরবন এবং েেুিরর প্রাপ্ত রিকানা তেিািার উপর ও তররিিার বরিরে রেরপবদ্ধ করররবন । উপধারা-(৩) অনুরূপ তনারিশ প্রোরনর িরে বা অনয তকারনারূরপ তররিিার েরে িন্তুষ্ট িন তে উইেকারীর মৃেুয িইয়ারছ েরব তররিিার োাঁিার খাোপরত্র উইেকারীর মৃেুযর কথা রেরপবদ্ধ ও তেই েরথযর রিরিরে উিা করা িইে উিার প্রকৃরে রেরপবদ্ধ কররয়া একিন রবিার রবিাগীয় অরিিাররর (মুনরিি অরপিা রনম্ন পরের নরি) উপরস্থরেরে তেিািা খুরেরবন৷ অেিঃপর উি উইরের তকারনা এযারক্সরকউির থারকরে োাঁিার অরিিারিয় উইরের িুরবধারিাগী অপর তেই বযরি বা বযরিগর্রক রস্থর করররবন োিারের রনকি উইরের অরস্তত্ব িম্পরকয িংবাে রেরবন এবং িানাইরবন তে, ছয় মারির মরধয উইে তররিিার বযবস্থা করা না িইরে উিা বংি কররয়া তিো িইরব । উপধারা-(৪) তনারিশ-প্রেি িমরয়র িীমা অরেক্রান্ত িউক বা না িউক, ১৯১৭ িারের নরথ বংিকরর্ আইন (১৯১৭ িারের ৫নং আইন) অনুিারর উইে েথাথযই বংি না করা পেযন্ত অনুররাধ জ্ঞাপরনর অরধকারিম্পন্ন বযরির অনুররাধক্ররম উপেুি খরিারে গ্রিরর্ উইে তররিরি করা োইরব । েশম খণ্ড রেমিমে কো ও না কোে ফিাফি সম্পষ্ট্রকি ধারা-৪৭ (তররিরিকৃে েরেে কােযকরী িওয়ার িময়)
 15. 15. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তররিরিকৃে েরেেপত্রারে তিই িময় িইরে কােযকরী িইরব, উিা তররিরি করার প্ররয়ািন না িইরে বা তররিরি করা না িইরে তেই িময় িইরে ইিা কােযকরী িইে, তররিরিকররর্র িময় িইরে নরি । ধারা-৪৮ (িম্পরির তিরত্র তররিরিকৃে েরেে েখন তমৌরখক িুরির প্ররেকভরে কােযকরী িইরব) উইে ছাড়া স্থাবর বা অস্থাবর িম্পরি িম্পরকযে তররিরিকৃে েরেেপত্রারে ঐ িম্পরি-িম্পরকযে তে, তকারনা তমৌরখক িুরি বা ত া র্ার প্ররেকভরে কােযকরী িইরব, েরে িুরি বা বিরবযর ত াির্ার িংরগ বা উিার পরর েখে প্রোন না করা িইয়া থারক এবং িংরিষ্ট িময় প্রিরেে তকান আইরনর বরে উি িম্পরির নযােয িস্তান্তর না িইয়া থারক । েরব ১৮৮২ িারের িম্পরি িস্তান্তর আইরনর ধারায় বরর্যে েরেে গরচ্চে রারখয়া তেই বন্ধক, োিা পরর িম্পারেে এবং তররিরিকৃে উি িম্পরির তকারনা বন্ধকী েরেরের প্ররেকভরে কােযকরী িইরব । ধারা-৪৯ (তররিরিকরর্ীয় েরেে তররিরি না িওয়ার িোিে) অত্র আইরনর বা পভবযবেযী তকারনা আইরনর তকারনা রবধান তমাোরবক তকারনা েরেরের তররিরিকরর্ প্ররয়ািনীয় িইরে েরে উিা তররিরিকৃে না িয় েরব- (ক) ঐ েরেে তকারনা স্থাবর িম্পরির উপর বেযমান বা িরবিযত্, কারয়মী বা শেয েুি তকারনা অরধকার, স্বত্ব বা স্বাথয, িৃরষ্ট ত াির্া, িস্তান্তর খবয বা রবরোপকরল্প কােযকরী িইরব না; অথবা (খ) েিক গ্রিরর্র িমো রেরব ন । ধারা-৫০ (িভরম-িংক্রান্ত করেপয় তররিরিকৃে েরেে অ-রররিরিকৃে েরেরের প্ররেকভরে কােযকরী িইরব) উপধারা-(১) ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ) এবং ( ) েিায় এবং ১৮ ধারায় বরর্যে এবং েথােথরূরপ তররিরিকৃে েরেেপত্র উরিরখে িম্পরি িম্পরকয ঐ িম্পরি-িংক্রান্ত অনযানয অ-রররিরিকৃে েরেেপরত্রর প্ররেকভরে কােযকরী িইরব, উি তররিরিকৃে েরেেপত্র এবং অ-রররিরিকৃে েরেেপত্র একই ধররর্র িউক বা না িউক, েরব তকারিযর তকারনা রডরক্র বা হুকুমনামার তিরত্র ইিা প্ররোিয িইরব না । েরব শেয থারক তে, পভরবযর োরররখ অরররিরিকৃে েরেরের বরে িম্পরির েখেকার বযরি িম্পরি িস্তান্তর আইরনর (১৮৮২ িারের ৪নং আইন) ৫৩-ক ধারায় প্রেি অরধকার োি করররব, েরে ঐ ধারার িকে শেয প্ররেপারেে িয় । আর ও শেয থারক তে, পভরবযর োরররখর অরররিরিকৃে েরেরের বরে োিার বরাবরর েরেে িম্পােন করা িইয়ারছ রেরন, পরবেযী োরররখ তররিরিকৃে েরেে োিার বরাবরর িম্পারেে িইয়ারছ োিার রবরুরদ্ধ, িুরিপত্র বরে মামো কররয়া িুরি কাে॔ করী করররে পারররবন, েরব এই অরধকার ১৮৭৭ িারের িুরনরেযষ্ট প্ররেকার আইরনর ২৭ ধারার (খ) অনুরচ্চরের অধীন িইরব । উপধারা-(২) ১৭ ধারার (১) উপধারার শেয অনুিারর তরিাইপ্রাপ্ত ইিারািমভি বা উি ধারার (২) উপধারায় বরর্যে তকারনা েরেে পত্র অথবা এই আইন কােযকরী িওয়ার িময় তররিরিকৃে তকারনা েরেে োিারে েতকােীন আইরন তকারনা প্রকার অগ্রগর্যো রছে না তিইিব তিরত্র (১) উপধারার তকারনা রবধান প্ররোিয িইরব না । বযাখযা : ১৮৬৩ িারের ১৬ নং আইন অথবা ১৮৬৬ িারের তররিরিকরর্ আইন তেই স্থারন এবং এই িমরয় বেবত রছে তিই স্থারন এবং তিই িমরয় িম্পারেে অ-রররিরিকৃে েরেেপত্রারের তিরত্র অ-রররিরিকৃে অরথয উি আইন অনুোয়ী তররিরি িয় নাই, এমন এবং ১৮৭১ িারের ১ো িুোই-এর পরর িম্পারেে েরেেপরত্রর তিরত্র অ-রররিরিকৃে অরথয ১৮৭১ িারের বা ১৮৭৭ িারের তররিরিকরর্ আইন অথবা এই আইন অনুোয়ী তররিরি িয় নাই, এমন বুঝাইরব । একােশ খণ্ড রেমিমেকােী অমফসাষ্ট্রেে কতিিয ও ক্ষিতা সম্পমকিত ক. তররিিার বরি এবং উিার িভরি িম্পরকযে ধারা-৫১ (রবরিন্ন অরিরি তররিিার বরি রারখরথ িইরব) উপধারা-(১) রনম্নরেরখে বরিিমভি রবরিন্ন অরিরি রারখরে িইরব

×