Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

186 views

Published on

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

 1. 1. อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 2. 2. คานา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นยุคสารสนเทศ ไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ สะดวกสบายไปเสียหมดจะติดตามข่าวสารต่างๆ ก็สะดวกสบายขึ้น การติดต่อสื่อสารก็ ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ทุกอย่างนั้นสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก แม้กระทั่ง การทางานของเราก็ สะดวกขึ้น ปัจจุบันนี้ ในการทางานก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เห็นง่ายๆ เลย ก็คือ การนา คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ล้วนแล้วแต่นาคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทางานทั้งนั้น
 3. 3. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การ คานวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ เครื่องคานวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือ เครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คานวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจาตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือ เครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด
 4. 4. อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทางานของคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทางานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.หน่วยความจา (Memory Unit)
 5. 5. จอภาพ หรือ monitor เป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่สาคัญที่สุด จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่ที่แสดงผลได้โดยผ่านจอภาพของเรา จอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ ด้วยกัน 2 แบบ คือจอแบบซีอาร์ที และจอแบบแอลซีดี ซึ่งจอภาพ 2 แบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันใน เรื่องของรูปแบบ นั้นก็คือจอแบบซีอาร์ที (CRT) ส่วนใหญ่เป็นจอภาพที่นิยมใช้สาหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีขนาดใหญ่คล้ายโทรทัศน์ เมื่อก่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อจอภาพแบบแอลซีดี (LCD) เข้ามาแทน จอภาพแบบซีอาร์ทีก็เริ่มมีน้อยลงจนใน ปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นร้านขายคอมพิวเตอร์มีจอแบบนี้วางขายอีกแล้ว ส่วนจอภาพแบบแอลซีดีนั้น มีทั้งแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและในแบบของโน๊ตบุ๊ค เนื่องจากเป็นจอภาพที่มีขนาดรูปร่างที่ บางทาให้สะดวกสาหรับการพกพาแต่จอภาพแบบแอลซีดีนี้ก็มีราคาที่แพงกว่าจอภาพแบบซีอาร์ที
 6. 6. จอภาพ CRT LCD
 7. 7. Keyboard (คีย์บอร์ด) Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนาข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่ม ตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูล จากการกดแป้นแล้วทาการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูล จะมีจานวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหากเพื่อทาให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทาได้ง่ายและ สะดวกขึ้น การวางตาแหน่งแป้นอักขระจะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มี การใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทาให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กซึ่ง ระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกด แป้นพิมพ์แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
 8. 8. Keyboard (คีย์บอร์ด)
 9. 9. Mouse (เมาส์) Mouse เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็นการทางาน โดยทั่วไปจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมลูกศรให้เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆ บนจอภาพ เหมาะ สาหรับใช้งานเมื่อต้องเลือก หรือเลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ Mouse ต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ได้2 แบบ ได้แก่ 9 Pin, Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)
 10. 10. Mouse (เมาส์)
 11. 11. Case(เคส) Case หรือ "เคส" คือ ตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์ หลายคนจะเรียกว่าซีพียู เนื่องจากเข้าใจผิด สาหรับเคสนั้นใช้สาหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หลักของ คอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น CPU เมนบอร์ด การ์ดจอฮาร์ดดิสก์พัดลมระบายความ ร้อน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ Power Supply ซึ่งจะมีติดอยู่ในเคสเรียบร้อย เคส คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่รูปทรงสูงๆ เพื่อจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย และควรเลือกเคสที่มี ช่องสาหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ เผื่อเอาไว้หลายๆ ช่อง ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลังจะได้ง่ายขึ้น
 12. 12. Case(เคส)
 13. 13. วิดีโอ เรื่องอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=kHcWDX0EFn4
 14. 14. บรรณานุกรม http://pongpusnutmee.blogspot.com/2012/05/case-case-case-cpu-power- supply-case.html https://reeeyixing.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8 %9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E %E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0 %B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8 %AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4/
 15. 15. สมาชิกกลุ่ม นายเกษมศักดิ์ โพธิ์สิงห์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11
 16. 16. สมาชิกกลุ่ม นายธนวินท์ เทียนขาว ชั้นม. 5/4 เลขที่ 22

×