ETM 201 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและ สื่อสารมวลชน;    < (INNOVATION IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MASS ;     COM...
NEAR FIELDCOMMUNICATION   (NFC Technology)
การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี NFC    http://youtu.be/IVINywC-2dE
โลกเปลี่ยนไปเมื่อมี NFC ใกลตัว 3(Near Field Communication)3
โลกเปลี่ยนไปเมื่อมี NFC ใกลตัว 3  (Near Field Communication);;¨   คำวา “โลกเปลี่ยนไป” เปนคำพูดที่ดูนาเบื่อ แตเปน...
NFC คืออะไร?¨  NFC (Near Field Communication) คือ นวัตกรรมการสื่อสารขอมูลแบบไร  สายระยะใกล (10 เซนติเมตร) ทำงานที่คล...
NFC Chip
จุดแตกต่างระหว่าง NFC และ RFID คืออะไร?¨   อันที่จริงผูที่คร่ำหวอดในวงการเกษตร คาปลีก หองสมุด หรือวงการโทรคมนาคม อาจจ...
NFC ทําอะไรได้บ้าง?
NFC ทําอะไรได้บ้าง?¨   เมื่อ NFC สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได จุดแรกที่นักพัฒนา และธุรกิจหลายมุงประเด็น   ไปที่เรื่อ...
NFC ทําอะไรได้บ้าง? ¤  ชําระค่าสินต่าง  ๆ (แทนเงินสด)
NFC ทําอะไรได้บ้าง?¨   จากตัวอยางขางตนการใชอุปกรณมือถือที่ใช NFC ไดแทนกระเปาสตางคนั้นอาจจะเปน   พื้นฐานซึ่ง...
NFC ทําอะไรได้บ้าง? ¤   แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ แต่เดิมอาจจะต้องมีการโทรหากันเพื่อ    แลกเบอร์ แต่ด้วยเครื่องมือถือที่...
ทั่วโลกต่างใช้ NFC¨   NFC กับมือถือ มีการปรากฎใชในหลากรูปแบบ เชน ลาสุดนำไปฝงไวหลังตัว   เครื่องอยางที่เห็นในมือ...
ทั่วโลกต่างใช้ NFC¨   สวนในอเมริกา และยุโรป ก็ไดบุกเบิกระบบการจายเงินดวยการแตะมือถือไปแลวระยะ   หนึ่ง เชน คายม...
3  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจตางๆ รวมวิถี           ชีวิตใหมๆ ของผูบริโภค3         ที่จะเ...
Micropayment ใช้เงินโดยไม่จับเงิน
Micropayment ใช้เงินโดยไม่จับเงิน¨   เมื่อมีชิป NFC ติดในมือถือ เราสามารถเปลี่ยนมือถือใหกลายเปนกระเปาสตางคเงินสด หรื...
นามบัตรไฮเทค;;¨   การรวมวงธุรกิจ การรูหนาอยางเดียวไมพอ ตองรูใจ และไลฟสไตลของคูคาใหมากที่สุด   ดังนั้นจะดี...
ตั๋วอัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่กระดาษ¨   ถาไมใชเพราะคุณกุมมือดูหนังกับคนพิเศษ ไมมีใครเลยที่คิดจะเก็บตั๋วหนังเอาไว   เกิ...
ป้ายโฆษณาอินเตอร์แอคทีฟ หวังผลจริงวัดผลได้¨   วงการที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลงอยางนาตื่นเตนที่สุดเห็นจะไมพนวงการโฆษณา...
คลิปวีดีโอเพิ่มเติม¨   http://youtu.be/hnJ1eE30a14
อางอิง;¨   http://thaibbclub.com/forums/nfc-near-field-communication-t27478.html;¨   http://www.dailygizmo.tv/2011/02/...
NFC Technology จัดทำโดย3  ¨  นายธนกฤต <ใจเพ็ชร <        <54218117;       ¨  นายธนะชาติ <เฟองเกตุ <   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nfc technology1

1,095 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nfc technology1

 1. 1. ETM 201 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและ สื่อสารมวลชน; < (INNOVATION IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MASS ; COMMUNICATION) ;;; เรื่อง Near Field Communication;เสนอ อาจารยสุรพล บุญลือ;ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา;คณะครูศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี; (NFC Technology)
 2. 2. NEAR FIELDCOMMUNICATION (NFC Technology)
 3. 3. การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี NFC http://youtu.be/IVINywC-2dE
 4. 4. โลกเปลี่ยนไปเมื่อมี NFC ใกลตัว 3(Near Field Communication)3
 5. 5. โลกเปลี่ยนไปเมื่อมี NFC ใกลตัว 3 (Near Field Communication);;¨  คำวา “โลกเปลี่ยนไป” เปนคำพูดที่ดูนาเบื่อ แตเปนความจริงอยางที่สุด ซึ่งเกิดขึ้น อยูทุกๆ วัน ดวยนวัตกรรมจากโลกไฮเทคเปนตัวนำพาเราไปสูชีวิตที่สะดวกสบาย ขึ้่น แตใครที่คุมตัวเองไมอยู หรือตามไมทันก็จะบอกแตวายุงเหยิงมากขึ้น;¨  และลาสุด “NFC (Near Field Communication)” ชิปไอซีชิ้นเล็กๆ ที่กำลังจะกลาย เปน “สิ่งจำเปน” สำหรับฮารดแวรใหมในมือถือสมารทโฟน จะมาเปลี่ยนพลวัตร และสรางไลฟสไตลใหมใหกับเราอีกระรอก โดยสำนักวิจัยจูนิเปอรยังคาดการณวา ในอีก 3 ปขางหนามือถือ 1 ใน 6 เครื่องจะมีชิป NFC ฝงอยู จึงอาจกลาวไดวา NFC คือมาตรฐานใหมแหงวงการมือถือไดอยางแทจริง;
 6. 6. NFC คืออะไร?¨  NFC (Near Field Communication) คือ นวัตกรรมการสื่อสารขอมูลแบบไร สายระยะใกล (10 เซนติเมตร) ทำงานที่คลื่นความถี่ 13.56 MHz และรับสง ขอมูลดวยความเร็ว 424 Kbits ตอวินาที โดยทั่วไปแลวสามารถสงผานขอมูลได ในเวลาที่นอยกวา 1 วินาที (แตะแลวอานเลย) ดวยเหตุนี้เอง จึงทำใหเราสามารถ ทำธุรกรรมตางๆ ไดอยางรวดเร็ว;¨  อยางไรก็ดี นวัตกรรมการรับสงขอมูลแบบไรสายระยะสั้นก็ไดพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแตยุคอินฟราเรด จนกระทั่งมาเปนบลูทูธ ที่เวอรชั่นลาสุด 3.0 สามารถรับสง ขอมูลไดไวถึง 24 เมกะบิต/วินาที แตขอดีของ NFC ก็ยังมีอยูหลายจุด อาทิ สามารถถายโอนขอมูลไดเร็ว กินไฟในเครื่องนอยกวา และยังสามารถใชงานกับ อุปกรณที่ไมมีไฟฟาอยูภายในก็ไดK
 7. 7. NFC Chip
 8. 8. จุดแตกต่างระหว่าง NFC และ RFID คืออะไร?¨  อันที่จริงผูที่คร่ำหวอดในวงการเกษตร คาปลีก หองสมุด หรือวงการโทรคมนาคม อาจจะ คุนเคยกับเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระยะใกลนี้แลวในรูปแบบ RFID (Short-Range Radio Frequency Identification) ซึ่งมันจะเปนชิปขนาดเล็กที่ฝงอยูใน เสื้อผา ขางบรรจุภัณฑ บัตรรถไฟฟา (BTS, MRT) หรือแมกระทั่งที่ใบหูของวัวนม เพราะ เพียงแตสิ่งมีชีวิต/ไมมีชีวิตเหลานี้เคลื่อนผานเครื่องอาน ก็จะสามารถระบุไดวาสิ่งของที่ ผานไปคืออะไร?;¨  แตจุดแตกตางระหวาง NFC และ RFID ที่สำคัญคือ RFID นั้นจะทำหนาที่เปนตัวอาน อยางเดียว ไมสามารถเขียนเนื้อหาลงไปใหอุปกรณอื่นอานตอได และราคาถูกกวา;
 9. 9. NFC ทําอะไรได้บ้าง?
 10. 10. NFC ทําอะไรได้บ้าง?¨  เมื่อ NFC สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได จุดแรกที่นักพัฒนา และธุรกิจหลายมุงประเด็น ไปที่เรื่องนี้ก็คือ การชำระเงินผานระบบ NFC เพราะเปนแหลงที่จะทำรายได ไดอยาง มหาศาลเลยทีเดียว แต อุปกรณเชื่อตอ NFC ทำไดมากกวานั้น โดยสามารถ ใชอุปกรณ NFC เชนโทรศัพทมือถือแทนที่บัตรตาง ๆ ที่อยูในกระเปาสตางคไดเกือบทั้งหมดไมวาจะ เปน; ¤  บัตรผ่านต่าง ๆ ทั้งบัตรรถไฟฟ้า บัตรค่าทางด่วน, รถเมล์ เข้าตึก เข้าบ้าน (แทนบัตรต่างๆ )
 11. 11. NFC ทําอะไรได้บ้าง? ¤  ชําระค่าสินต่าง ๆ (แทนเงินสด)
 12. 12. NFC ทําอะไรได้บ้าง?¨  จากตัวอยางขางตนการใชอุปกรณมือถือที่ใช NFC ไดแทนกระเปาสตางคนั้นอาจจะเปน พื้นฐานซึ่งในปจจุบัน RFID ก็สามารถทำไดเกือบทุกอยางที่วา แตอยาลืมวา NFC ที่ติดอยู บนอุปกรณเชนมือถือ นั้นนอกจากจะทำให NFC สามารถรับขอมูลและสงตอไปยังระบบ ปฎิบิติการณบนมือถือ และเชื่อมกับ App ไดแลว จะสามารถทำใหเกิดอุปกรณใหม ๆ เกิด ขึ้นเชน; ¤  การรับรหัสผ่าน Wi-Fi ปัจจุบัน ถ้าเราไปใช้ Wi-Fi ที่ร้านกาแฟน หรือ ที่ไหน เราต้องใส่รหัส Wi-Fi แต่ ด้วยเครื่องที่มี NFC พร้อม แล้ว Router ที่มี NFC ด้วย เวลาเดินเข้าร้านกาแฟ ก็เพียงแค่ นํา เครื่องไป แปะกับเครื่อง Router แค่นี้ก็ได้ สามารถเชื่อมต่อเข้า วง Wi-Fi นั้นได้;
 13. 13. NFC ทําอะไรได้บ้าง? ¤  แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ แต่เดิมอาจจะต้องมีการโทรหากันเพื่อ แลกเบอร์ แต่ด้วยเครื่องมือถือที่มี NFC แค่ แปะเครื่องชนกันก็ใช้ งานได้แล้ว ; ¤  Check-in หลายๆสถานที่ เช่น Foursquare ก็เริ่มทดลองการ Check-in ผ่าน App ของ Four Square สําหรับเครื่องที่มี NFC ตามที่ต่าง ๆ เช่นกัน;
 14. 14. ทั่วโลกต่างใช้ NFC¨  NFC กับมือถือ มีการปรากฎใชในหลากรูปแบบ เชน ลาสุดนำไปฝงไวหลังตัว เครื่องอยางที่เห็นในมือถือ Nexus S หรือหลากแบรนดมือถือที่ฝงชิป NFC ไว กอนหนานี้ โดยมีโนเกียเปนผูนำนวัตกรรมในขณะนั้น (เมื่อ 5 ปที่แลว) เชน โนเกีย 6212, ซัมซุง SHW-A170K และความเคลื่อนไหวลาสุดคือ กูเกิลไดอัปเก รดใหเฟรมแวรแอนดรอยด 2.3.3 รองรับชิป NFC ทั้งหมดแลว;¨  โดยในแรกเริ่มจะเนนการใช NFC บนมือถือเพื่อแทนกระเปาสตางคเงินสด ใน การชำระคาโดยสาร คาอาหาร ซึ่งเปนเงินจำนวนไมมาก โดยรูปแบบการจายเงิน ดวยชิป NFC บนมือถือนี้มีใชกันอยางแพรหลายในประเทศญี่ปุน เกาหลี และ เกาะฮองกง ลาสุดรัฐบาลจีนก็เตรียมลุยระบบ NFC กับโครงสรางคมนาคมของ ประเทศดวยเชนกัน;;
 15. 15. ทั่วโลกต่างใช้ NFC¨  สวนในอเมริกา และยุโรป ก็ไดบุกเบิกระบบการจายเงินดวยการแตะมือถือไปแลวระยะ หนึ่ง เชน คายมือถือ 3 คายดังของอเมริกาอยาง AT&T, T-Mobile USA, และ Verizon Wireless พรอมใจจับมือกันสราง และทดสอบระบบการจายเงินบนมือถือ (Mobile Payment);;¨  สวนไทยเองไดเริ่มนำนวัตกรรมนี้เขามาตั้งแต 3 ปกอน โดยคายบัตรเครดิตวีซา ที่นำเอา ระบบเพยเวฟ มาใชกับโนเกีย 6212 ซึ่งก็มีพันธมิตรรายใหญอยางธนาคารกสิกรไทย คายมือถือเอไอเอส รวมกับรานคากวา 1,500 รานพรอมใจกันทดลองระบบนี้ แตก็ไม ตอเนื่องเพราะมือถือรุนนี้ไมไดเปนที่นิยม และตอมาทางคายทรูก็ไดออก “ทัชซิม” ที่ รวมพัฒนาจากทีมกูรูในจีน ออกเปนซิมที่ติดแผงวงจร RFID เขาไป แตก็ไมประสบ ความสำเร็จอยางที่คาดไว เพราะมีขนาดใหญ และใชกับมือถือไมไดทุกรุน จนปจจุบัน จึงเนนการใชงานแทนบัตรพนักงานในตึกทรูรัชดาแทน;
 16. 16. 3 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจตางๆ รวมวิถี ชีวิตใหมๆ ของผูบริโภค3 ที่จะเปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้น) 3 เมื่อมีมือถือที่ฝงชิป NFC อยูใกลๆ ตัว3
 17. 17. Micropayment ใช้เงินโดยไม่จับเงิน
 18. 18. Micropayment ใช้เงินโดยไม่จับเงิน¨  เมื่อมีชิป NFC ติดในมือถือ เราสามารถเปลี่ยนมือถือใหกลายเปนกระเปาสตางคเงินสด หรือ แมแตแทนบัตรเครดิตได แตอยางไรก็ดีการจายเงินโดยผานชิป NFC ของมือถือนี้มักจะมีขอ กำหนดดานเพดานการใชจายเงินแตละครั้ง (ซึ่งไมควรจะเกิน 3,000 บาท) เพื่อปองกันในกรณีมือ ถือหายแลวผูอื่นเอาเงินไปใช ซึ่งเพดานเงินนี้ธนาคาร และผูใชสามารถกำหนดเองได;;¨  ลักษณะการทำงานก็เหมือนที่เราเอากระเปาสตางคที่ใสการดที่ฝงชิป RFID ทั้งหลาย เชน บัตร รถไฟฟา บัตร 7-11 มาแตะที่เครื่องอานบัตร แตครั้งนี้ใชแคมือถือเครื่องเดียว…เอาอยู!;;¨  นอกจากนี้แลวทางธนาคารยังสามารถทำระบบโอนเงินระหวางกันไดอีกดวย แคเอามือถือ 2 เครื่องมาแตะกัน;;¨  สิ่งสำคัญที่สุดที่นอกเหนือไปจากความสะดวกสบายของผูบริโภคแลว ธนาคาร และรานคาที่คุณ จายเงินดวยมือถือ จะสามารถวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายของลูกคาแตละคนไดแบบเรียลไทม และนำไปสูการใหผลตอบแทนในการใชจายแตละครั้งไดทันทีอีกดวย;
 19. 19. นามบัตรไฮเทค;;¨  การรวมวงธุรกิจ การรูหนาอยางเดียวไมพอ ตองรูใจ และไลฟสไตลของคูคาใหมากที่สุด ดังนั้นจะดีแคไหนที่นามบัตรของคุณที่ติดชิป NFC เอาไว จะเปนหนาตางบานสำคัญให พารทเนอรของคุณรูจักคุณทุกมุมมอง ไมวาจะเปน การเขาถึงโพสตางๆ ที่คุณพูดคุยผานท วิตเตอร เฟสบุก การเขาไปดูไฟล Resume ของคุณแบบออนไลน ฯลฯ ทั้งยังไมเปลืองคา พิมพนามบัตรซ้ำๆ อีกดวย เพราะเวลาใชแตเอานามบัตรไปแตะมือถือของลูกคาเทานั้น;
 20. 20. ตั๋วอัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่กระดาษ¨  ถาไมใชเพราะคุณกุมมือดูหนังกับคนพิเศษ ไมมีใครเลยที่คิดจะเก็บตั๋วหนังเอาไว เกิน 3 นาที และตั๋วเหลานี้ยังรวมถึง ตั๋วรถเมล ตั๋วคอนเสิรต ฯลฯ แตหลังจากมี NFC ในมือถือ ตั๋วเหลานั้นจะถูกแปรสภาพเปนรหัสไบนารี่โคด 0100010 เพื่อ แทนที่ตั๋วกระดาษ;
 21. 21. ป้ายโฆษณาอินเตอร์แอคทีฟ หวังผลจริงวัดผลได้¨  วงการที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลงอยางนาตื่นเตนที่สุดเห็นจะไมพนวงการโฆษณา ที่ เมื่อกาวมาถึงยุค “สื่อใหม (New Media)” แลว “การตลาดบนมือถือ (Mobile Marketing)” ดูเหมือนจะเปนกิมมิกที่มาแรงเอามากๆ และ NFC ก็ทำใหทั้งแบรนด และกลุมเปาหมายมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ การทราบผลอยางแมนยำแบบเรี ยลไทมอีกดวย;
 22. 22. คลิปวีดีโอเพิ่มเติม¨  http://youtu.be/hnJ1eE30a14
 23. 23. อางอิง;¨  http://thaibbclub.com/forums/nfc-near-field-communication-t27478.html;¨  http://www.dailygizmo.tv/2011/02/24/nfc- %E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0% B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB %E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96/;¨  http://www.kingdomplaza.com/mobile/news.php?nid=532;
 24. 24. NFC Technology จัดทำโดย3 ¨  นายธนกฤต <ใจเพ็ชร < <54218117; ¨  นายธนะชาติ <เฟองเกตุ < <54218118; ¨  นางสาวธันยาการย ธิตินิติวงศ <54218120; ¨  นางสาววนิดา <วิเวชไพศาลกุล <54218137; ¨  นางสาวสิริภัค <เมรานนท <54218145; ; Ø  ETM 201 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน; ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี; ;

×