Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

42 prezentacija

212 views

Published on

List Svjetlo života izrađuju učenici knjižnično vjeronaučne skupine u Obrtničkoj školi u Požegi. Voditelji su ; Jozo Glibo, vjeroučitelj i Tanja Lukić, knjižničarka.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

42 prezentacija

  1. 1. "a ' m 'ww' **t-vw a mm. .~< . r i. .. r Stara gospoda sjedi u viaku. Nasuprot njoj sjedi ' i _ j i -4 __ neki mladić koji cijelo putovanje žvaće gumu. , Starica ga jedno vrijeme promatrala, onda je i i . aya-H (~, „.{, ~4.: _., m( „im/ _š-íj_ „- ' * rekla: .. Govorite malo glasnije. ja sam nagluhe. " ` ' g _ , ` ` ` „lmmľgg 3760,“ , wćw F-; f ` 1 Enfiľrnčn-: r ~ ijxmizixućna sign/ zu Reci mi. koji je veliki čovjek uzvlknuo: „ Zemlja, _ j zemlja. " . .Moj tata kad je jućer jeo salatu. " ` . .Prijateijm što da radim. jako hrčem noću tako da se svaki čas budim? " „Pa pokušaj spavati u drugoj sobi. " _ . - s l P G „Kada Vas je okrivljeni nazvao nosorogom? " „Prije tri godine. " ; _` u i i j . .Zašto ga tek sada tuiite? " „Pa jućer sam prvi put bio u zoološkom" ***r '-1 ` vrtu. " L` ' j . , » , ! Mail Perica slušao svađu izmedu oca i majke. Kad se svađe _ mala stišaia, Perica mimo reče: .. Dragi tata. je Ii ti sada jasno ` _ J kako bi mirno mogli živjeti da se nisi oženio. " i j . ä . !- L Urednici: Ivane Klarić, Katarina Samardžić, Katarina TufićJAariJa i Kzrepčić. nika Paško a « _ Voditelji; Joze Giíbe, vjcreučifclj I 'ruga Lukić, " kąjižničarka 'IJ/ u wriml 4,1%
  2. 2. mmąäuąanluunsmgmæm . .~. .„. . „ , V. ..„, _,. ,L„. ,„„„; ,.. „,. _„; i i l". _ . .a ' ~', _4-v`v: "' T": s , ll I, . . g_ . n z„„_jj, j.ąfmš„mmj'j7;ij7jąyy, rqm„ü „. u,„, íľa, „j„ijmi; jg_ i; p MWUBm OČIPHEHISTIWËJM l». ilivnüaľnjtnjr. (Žmjrlčjíjjíjlpiähgn-Qfíw 1' ri" ` umri: my ? rije (gp- . m ulmikjbnuľyæjtuíđ. {M: ' ` wiryi : u propali , Wow pľiznnxsí x Lsži-ayígąflípnča . ic f - . tiv. Nafta u promjeni@ _Člu ir m 'ili 'quia i? mnuv čmyivimoh portali tnitlbojpxtilu' mina im Em 'ili/ tuzi' nji/ iam* : poznajc obim. Što JJÄÄWIËJË, naime', valu onoga mm. . . ima. I ng! 'ti/ đir II; i Van 2-_ . ti-fr i. m7 Mi Irbr* 'im fu" : i J ; u i wJrI. ,Wiľjšľiilľiľíi _li 'i I 'i' . li' 'uľánkw (wob ču: :loijml-. ijr i vr-mnm - n. zçľđvio onda j: v › učinio rtf-m' ! Va ! Mlun ~. 'zh inąôdilą xubtnovvi_ člmc jr prwr-; rr "raji Iu--m 'svih , u 'ip-ii -. Aku j: ThjLFliC Jam" -uLć- : i u* wzdrnvijvnjt ~`i 'u u fiiWľiji Jul ii . izv-„ii u ~ij-'. 'uu. "i. ' trrćoj 84cm! ' - Lncuiul. ri ir5^n i: .unugpgš I Iltt. c i grlim ípíüjr Inupaqrth jipastolí . m mbmíji-rjt çaxpimfm iimfii njima . Ëio . ru ga. rutinu, admin' vidjeh'. oärmľapuü . ru sa_ Owj mir ug? .ibmmm . ui . vmnnn 'Sumartin vicgaparfzfcu numarľüírtom. ;Vmípri ! lom : mi: oJmlmnri 'lupni' rrkfi Nida? je” h : amd h l; „_ _JYH j( . _bmw u: "a na: : iáagofib, on i'm në: vjerovao rugoje aaizaxätgkuw : bija: 'IjniŠi/ v . Lmii „_ ju_ 23) „m“ _wuk mdwtl_ „„! ,_, A„„Iąl MV_ wä“ Im' ”Pa “hmhh” mmm? ' {Mľomđm oJ/ Wmm "u A'7ľ"r"""" &linijska : rum-ni pr" ›i~ vali-nj, uii. ..r'›~ i ; inu : s 'ľomapotíavío, 72mm, hnouptrrrpíru (po On nij« 5m wi-jrvmi (in , _„„'; „.V'b| _„„; ._„„çj, _,„; ,j . g . p„. „,„ i _. m _, _. r niqab ; zala koja truth cjelini . ruyini Eiëm bi@ Hard: čitavim 501m: pnrii-. lfu „rom“ , ..„«, ..y, „,. ,4.v„. jJ„„pi; 4,. ._i„›. „ i ; na . nngímmnju ifrziipoíptnlm gim. ?vina/ ino u čufitiđbminqiiiivnipi'. ri un Ha)? grrèyiitmi«. čin-ri. nnvzi-„ir 'l Ž`. "Y. ' 1x ›_›i~ , . _ ' 0:6' gi: mzmuľunootom: ltazapmwznaći . i/yaiľitiItiinim-üm. " i` LktlfllfYžim I Xfíľ-ivüm iv«, i mn u mi« „ima . i. : w j- ` ` N* ; ji-cink i-iw: : živin č-Jih. . Fur nj : u in* . , _ , _„ (bs-duvan, . 3 biąmniw fruuimmpi E1'V"`. ` _if riJz-dwi) : Z: *'I“›H ! N ” . ' ` " ; mpqii-ičiin gin-šunkom i ubačen i: :| IInv`, ~'/ _.'I' hhkľi in“, Im: iti-umu do _a ćovjzi» ixoutun -x w i „ lji* v rímo od ! nije d. : pronniámo &rata ležišta {krajnju &ratu (in ltlii: :La u. . v vintage prizvupir rai. ' , r ibW-. .jzvnnv-i' ij-, i vjepf: : : mu nagnidímo toranj što bi se dizao u bcaicrgü, .ili svaki se nnš i. : ili'. .iiii- i_ › 9997"! ' PW" "WN" W** ć” V” ' L LJ . ipoéi darajiijuv; 103911.' iii: cm! ' - - j mm? ? uijcq od : :uz u dJVvJJiJ „ „ ""41" “C °w"r" " buÄmc" j , 1 : čaja: povećava ľnl| fqizrhzi tiv. . nuli; 1-- ZOVviVrAiVjl odg«. pr- .1 . vi-a-v-oëqiqš» i i, „ ali . uveli ` 53:51: Pisi-a' l* "_ ' uhu/ t( i; Itl_j! .i_/ I.i 'Liiílľul- muz. . . viLiI. r.. /.i . Hiuirvxiu 'luta' Hi' ~ _vr Š 3 Č , _ . . b (im ima-mr: , 'i Q U | IA »Lj : i . ç I 1 . ifi: „.i_. .„, „i„„. . . .mi i „ . i. „ i. , . ._. .i „ a g ~ ~ a. 'i , - a* . w ~ . ~ . ~i< - l : :ľľöü-»IL›1'| iLLI. |ŠI›'. i I. . „mi -iiiii, 'wL_. u juni. m1 . x i; m i< s ic -. v- an; l; . viiluiiv. i'. „_uiixiiwjvľjfi ie~. i.. i~. tiľľiii- _`7.. -ii-_i; .« . ^ . . . I , æ v i« " i a : h ; - " - __ j p_ . Yu-Il injpmivi ` y; ~ g . - IË'. :a `J ` ` . '. ` . v ' × 7;. u _U ~~ i Ć ' L. . n.
  3. 3. ' i iimviínuiiisvmu` 'AŠ 'IËIIIIIIIDIIIEII motpjcmiíonpmítaæjdjlípązíu, tak@ - w ISIIS I! OSIBIOIIIIE II STIIIIII Johľľľwđľmľív. Miblflfl/ 'BPNVI ~ . h ovom vremenu do najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa trebamo fiľđmhľľľlľlhćwľüľwwľddmfiilľľh " . sastojati biti bez straha i svađe Bit Uskrsa je zajedništvo u obitelji mmkW“í'{"/ w"'%“ za" 53"” 9d“ “ľwäľmäá” . tom Iejednišhru reći „Sretan Uskrs" U svijetu iwfľatwmpmmíľiívzbat`am“m“icä'ąľo”áhľti ` „ '_! }jiraštine, siromaštva, ratova nismo sami Isus _je . r VËQJÄËltIË š( 'tľnama I uvijek slavimo NJCQOVO Uskrsnuće '- jaopamortjąmutmta : iu @amo mapmvuáucxpa: aw i. `_. ' Luhjirvhllk . jlínaiqučäąpnmaæupäránrázéiäiąmuíigämíæogąprnüläiwáióí . „ ç V i V - ijzziiítigqäfniíf, oxudíziü naum, iangäxwdíiímprašta. 'Uunii óilmoxľiiląju Fr-; JF ostati' zvan Oću: [def/ lip u nultu . mm nema mübirrlz, mdbxtípmštairja, nima . ' i- niftws-'Bugom, prmdäpaftiytmomzapovyèdí Zapmwmuamoľloäjh i i álodilotlľpdtíli, irtaijiuająfođatæšííaumaífapmæđnonočítowáinaífíću [imotjimíonána nmiaiowjatiajä WMM updaajžSwtiOtac. i turizam! ' z „ . ga , .,4„ ž . I i 'läs ' ` tva a dušom. Kad b' se duša mogu: Potpuna (odstraniti. rv: bi više buio wi- tijela, nesi. ) Ëiáonmia iti: nekakva biaioóka tvortvna. iii bei): rekao, mnoáhvo Lcniijskiii hpojcva koji Dusa i tijelu -usu 'nami mtgmniácnc cjelina. Duhovna duša rtprcstancc mgraiiijc 4 v' (jna što nabvamu . hlciurü u maka] todo . svoga postqanla i u svaluvvic árm twin z ašËëdisobnc› razgramíu. vlajvišc voli listopadu: šume sa pune _ n-Ëhll u brjcgava spušta u doline Kod ne: nąjčlíc ivici šuma. U rano ljeto zna se potpuno povući u pa ležati u visokom žitu. Srna je samo tamo gdje osjcć' . Ima izvrstan siuh í Mah, oprezna je i' bojažijive. ~ one je veći' gain nježnije biljke. . Izvor Internet Tą; *CDZQN li
  4. 4. u. 9 ` “si” 4 , u ~~4;. ..v„ . n . .A. .. u , u unmn , ;' 4 li s g s „ * "L WM“ - *HI. H`L Mu ~ 'u . ~ . › . . U dan m: !sumu paxq. M pred (ušima i , u ušima' su ram (w koja: SuSItĆCNIJ na Knžnomc* paru: Wat. svjrbna, Hmüv njiha'. Šímu n Gana. : Vanna ka (aint Ima, Mama. . Kamo u ram društvu srryšlai : :bd Cd): s( vidu' u odnosn prrm. : povuku Isusu( M2 trom: : MAU SVE n SEBE * ë `n M : LDN: OSYOt" . v. › ~ m_ ! xpiqí ! a uamrwcmra. ' u *m* ""' ` ' ' `- lof f( poziva d. : na pmtban O ` v " › “ '“"' 4 ' _i naćin promN č o turn ` I' ' . . › kakav; :voy odnaspvzma _, „ W f ; :1,atc. _;. : ko): trpi. a 1.›; v`; r nužan' ' ' 'r y , . . A V 1 1 A ! u «lu 'l ` ~ y v „ u 4 5., “, „ . m w u , ' `. ›-. n.-›. .«› . ` 'r ' " "` " _ " I m : u "in" 'low . _ „, ` . . _ » . -. .,„1v. -„; . " “ "`“' ' *“ m' ' ' " "' "` "VERONILË" ~ _A „ . ` . .›. A«. ... w "v-wr- „mmw- a . 'anLv - u": „ -„ " ” " 5u'l1'xl I , -v: ... ' . -_. ..u›«. › . .w . a. " _"_`. `V . T g; upçnjpwr. U n- ww: --; -~ uf. . _. . mm u 41-. ~nr . cm u ` __ I " › . .šüum claim; * ' """ "` "' m** m : mu v: .u. . „w . h . . m. „ew mom m. « _ t' I~, ~.uiat. .-uk _ o L, .,--. ` . s L. . „rĆ “g , „ , „ „4 u u 'u ~u v r A l ` ~. ~ um . i - mn p1'7'J' . . . *t* 7 ; - . sm: : IJ J , .u„r. -.„ n)~ „uran . .. „, .., . x; .›~ ~ »“~~4v. › v; .~„. „, . „`. „r„ _. , „m - 1-», s „. „„, ._„ -. ›.~n. . z med-w_ 'any . r m, m -q-m. 1 : Hm r- 1 u . ,- am v. ... . . ~. ~› v. mm w „ww-ch v . m. w I WM * . „w . na. . n( u nIr- w u. „. . - . -„ - „u . ..nnn. .-n- wr. „: xw-„w . v.. „n . íJvvdk-Iæđh: u, .ww „u“ ww. , . ,- uf", r : Tu v] -- v . ` n- » 4 u' “M I; ` n. .. ; «„„» s . v. V»

×