Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhan tuong hoc_phan6

549 views

Published on

up

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nhan tuong hoc_phan6

 1. 1. I. Chöông thöù saùuTÖÔÙNG PHUÏ NÖÕ
 2. 2. I. NHAÄN ÑÒNH TOÅNG QUAÙT Haàu heát caùc töôùng coå ñieån chæ löu taâm ñeán caùc neùt töôùng vaø loaïi töôùng ñaøn oâng,coøn caùc neùt töôùng ñaøn baø haàu nhö khoâng ñöôïc chuù troïng, thaûng hoaëc coù ñeà caäp ñeán thìcuõng chæ trong moät phaïm vi haïn heïp. Sôû dó nhö vaäy laø vì trong xaõ hoäi coå truyeàn noângnghieäp, ñaøn baø chæ lo vieäc gia ñình, moïi coâng vieäc ngoaøi ñôøi ñeàu do ñaøn oâng ñaûmnhieäm, neân noùi ñeán töôùng laø ta nghó ngay ñeán töôùng ñaøn oâng ñeå döï ñoaùn xem töônglai cuûa hoï trong ñôøi soáng xaõ hoäi seõ thaønh coâng hay thaát baïi, phuù quyù hay baàn tieän; keáñoù, neáu ñi saâu vaøo maïng vaän ñaøn oâng hôn thì ta seõ xeùt ñeán ñöôøng gia ñaïo cuûa keû ñoùxem vaán ñeà vôï con ra sao maø thoâi. Xem töôùng ñaøn baø trong caùc ñieàu kieän vaên hoaù vaøxaõ hoäi keå treân chæ neân coi laø phaàn töôùng veà gia ñaïo cuûa ñaøn oâng. Nhö vaäy ta khoângtheå coi ñoù laø xem töôùng ñaøn baø moät caùch thöïc söï, maø ñoù chæ laø quan saùt ñaøn baø ñeågiuùp cho ñaøn oâng naém vöõng gia ñaïo maø thoâi. Gaàn ñaây, moât soá taùc giaû veà töôùng hoïc AÙ Ñoâng, nhaát laø Nhaät Baûn, ñaõ phaùt trieånkhaûo saùt höôùng töôùng ñaøn baø, nhöng xeùt kyõ baûn chaát cuõng nhö muïc ñích toái haäu cuûanoù, ta thaáy quan nieäm “nam ngoaïi nöõ noäi” vaãn coøn laø tö töôûng chæ ñaïo trong vieäcnghieân cöùu. Cuoáng saùch naøy, vôùi tham voïng ñuùc keát nhöõng kieán thöùc töôùng hoïc raûiraùc töø tröôùc ñeán nay, dó nhieân khoâng theå naøo ñi quaù xa ra ngoaøi quyõ ñaïo tö töôûng coåñieån veà töôùng ñaøn baø, hoaëc noùi ñeán, nhöng quaù thieân leäch, soaïn giaû ñaõ caên cöù vaøo caùctaøi lieäu caän ñaïi vaø ñöông thôøi cuûa caùc ñaëc khaûo veà töôùng ñaøn baø bieân soaïn thaønh moätchöông ñaëc bieät meänh danh laø Töôùng phuï nöõ ñeå quyù vò ñoïc giaû roäng ñöôøng thamkhaûo. I- Caùi ñeïp cuûa theá tuïc vaø caùi ñeïp cuûa töôùng hoïc trong töôùng ñaøn baø Giöõa caùi ñeïp cuûa theá tuïc vaø caùi ñeïp cuûa töôùng hoïc veà töôùng maïo phuï nöõ ta coùmoät phaàn töông ñoàng, nhöng moät phaàn khaùc laïi hoaøn toaøn töông phaûn. Döôùi con maétngöôøi thöôøng, xöa cuõng nhö nay, ta thöôøng thaáy keû ñaõ ñöôïc goïi laø myõ nhaân thì da thòtmeàm maïi, veû maët thieân kieàu baù myõ, tyû nhö aùnh maét trong treûo loùng laùnh nhö maët nöôùchoà thu, da traéng nhö tröùng gaø boùc, maù öûng hoàng phôn phôùt nhö traùi ñaøo ñang chín.Nhöng döôùi maét töôùng hoïc, ñaøn baø coù töôùng caùch nhö treân laø töôùng daâm tieän, phaàn lôùnlaø nhöõng ca nhi, kyõ nöõ, daâm phuï trong lòch söû ñeàu coù saéc ñeïp nghieâng nöôùc nghieângthaønh; ñaøn oâng keát duyeân vôùi hoï thì chæ coù höùng khôûi nhaát thôøi maø ña soá thì nhô danhhoaëc ngaäm hôøn muoân thuôû. Bao Töï, Ñaét Kyû, Taây Thi, Döông Quyù Phi, Chieâu Quaân laønhöõng tröôøng hôïp ñieån hình cho loaïi ñaøn baø ñeïp döôùi con maét theá tuïc maø haäu quaûñem laïi cho nhöõng chuû nhaân caùc boâng hoa bieát noùi ñoù ra sao thieát töôûng khoâng aikhoâng roõ. Caùi ñeïp theá tuïc cuûa nhöõng ngöôøi ñoù döôùi maét töôùng hoïc laïi laø nhöõng caùixaáu cho chính hoï laãn ngöôøi ñaøn oâng thaân caän vôùi hoï. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi nguyeân phoái, vôï lôùn cuûa caùc danh nhaân löông thaàn,giuùp choàng thaønh ñaït hoaëc mang laïi hanh thoâng cho choàng con ñeàu khoâng maáy ngöôøicoù dieän maïo, thaân hình myõ mieàu, nhieàu khi coøn döôùi möùc trung bình laø khaùc. Nhöng
 3. 3. döôùi con maét töôùng hoïc, nhöõng ngöôøi ñoù laø nhöõng phuï nöõ caùt töôùng: töôùng caùch cuûahoï toát vôùi yù nghóa laø phuùc loäc doài daøo, vöôïng phu, ích töû. Döôùi con maét theá tuïc, laø xuùphuï, nhöng döôùi nhaõn quang töôùng hoïc, hoï laïi laø löông theâ, hieàn maãu, ñaùng troïngñaùng kính. Ñieàu naøy giaûi thích taïi sao tuïc ngöõ Trung Hoa coù caâu: “Laáy vôï laø laáy caùiñöùc, coùn laáy naøng haàu vôï leõ thì laáy caùi saéc”, hoaëc nhö Vieät Nam ta vaãn noùi: “Toát goãhôn toát nöôùc sôn, xaáu ngöôøi ñeïp neát coøn hôn ñeïp ngöôøi”. Bôûi vaäy, trong saùch töôùng,noùi veà töôùng ñaøn baø, ngöôøi ta phaân bieät Saéc töôùng myõ töùc laø ñeïp hôøi hôït vôùi Töôùngcaùch myõ laø caùi ñeïp thöïc tieàm taøng, chæ coù con maét tinh ñôøi môùi thaáy. Trong thöïc teá, thanh nieân môùi vaøo ñôøi, phaàn nhieàu chöa ñuû tieàn taøi, danh voïng.Chæ sau khi thaønh laäp gia thaát, ñeán tuoåi trung nieân, phaùt ñaït môùi sinh ra lieãu ngoõ hoatöôøng, aên chôi traùc taùng. Hoï thöôøng laân la tôùi hyù tröôøng, kyõ vieän tìm hoa cì nhöõng nôinaøy thöôøng coù nhieàu loaïi phuï nöõ saéc töôùng myõ. Ñaøn oâng laáy vôï leõ, naøng haàu phaàn lôùnvì saéc chôù khoâng vì taøi ñöùc. Ñaøn baø coù saéc töôùng myõ thöôøng xuaát thaân laøm kyõ nöõ, laáychoàng thöôøng chæ laøm vôï leõ, naøng haàu. Do ñoù, saéc töôùng myõ chæ laø tieän caùch chöùkhoâng phaûi laø quyù caùch. Ngöôøi xöa, quaù chuù troïng ñeán phaàn töôùng caùch myõ maø laïi raátnghieâm khaéc ñoái vôùi loaïi saéc töôùng myõ. Ñieån hình cho thaùi ñoä treân laø Vieân LieãuTrang trong cuoán Lieãu Trang töôùng phaùp ñaõ lieät keâ tôùi 72 töôùng caùch ty tieän cuûa ñaønbaø vôùi chuû tröông raèng phaïm vaøo moät soá laø daâm töôùng (xem phaàn phuï luaän veà töôùng ôûcuoái chöông naøy). I- II _ NHÖÕNG TÖÔÙNG CAÙCH PHUÏ NÖÕ Theo quan nieäm “nam ngoaïi nöõ noäi”, döôùi nhaõn quang töôùng hoïc AÙ Ñoâng,nhöõng neùt töong ñoái toát ñoái vôùi ñaøn oâng khoâng baét buoäc phaûi laø toát vôùi ñaøn baø. Chaúnghaïn: - Ñaøn oâng maø traùn cao, roäng, saùng suûa, ñaày ñaën laø bieåu hieän cuûa trí tueä saâusaéc, kieán thöùc roäng raõi, deã thaønh ñaït luùc thanh nieân. ÔÛ ñaøn baø, keû coù töôùng traùn nhövaäy laïi laø keû long ñong veà ñöôøng gia thaát. - Ñaøn oâng coù löôõng quyeàn cao roäng vaø naûy nôû laø töôùng coù thöïc quyeàn, quaûcaûm, öa phaán ñaáu. ÔÛ ñaøn baø, quyeàn cao vaø naûy nôû laø keû coù khí khaùi tröôïng phu, coùkhuynh höôùng aên hieáp choàng vaø khaéc choàng. - Ñaøn oâng coù tieáng noùi cao vaø vang xa hoaëc traàm huøng, ngaân laâu nhö tieángchuoâng laø töôùng aâm thanh thöôïng caùch, chuû veà thoâng minh thaùo vaùt, hoaëc coâng danhñaày höùa heïn. Ngöôïc laïi, ñaøn baø maø coù aâm thanh keå treân laïi laø töôùng aâm thanh khaécphu, daâm loaïn, phaù baïi hoaëc truøng hoân. Trong pheùp xem töôùng dieän maïo nöõ giôùi, nguõ quan caàn phaûi ñeå yù ñaõ ñaønh,nhöng ba boä phaän maø ngöôøi xem töôùng ñaëc bieät phaû chuù troïng laø Maét, Muûi, Moâi vaøMieäng. Maét cho ta bieát ñöôïc traïng thaùi qua tinh thaàn cuûa nöõ giôùi, Muõi chuû veà choàng,Moâi vaø Mieäng lieân quan maät thieát ñeán con caùi.
 4. 4. Noùi moät caùch toång quaùt, ñaøn baø coù muõi ngay ngaén, daøi vaø ñaày ñaën, saéc da töôimaùt vaø khoâng coù tyø veát ñöôïc xem laø töôùng vöôïng phu. Mieäng khoâng lôùn, khoâng nhoû, hai moâi daày moûng töông xöùng, löôõng quyeànbaéng phaúng khoâng quaù cao, khoâng noåi, toaøn theå da maët hoàng nhuaän, khoâng coù noátruoài, taøn nhang hay baõ cheø laøm maát veû myõ quan laø töôùng ích töû. Luïc phuû (hieåu theo nghóa roäng laø toaøn theå xöông khuoân maët) chuû veà tieàn taøi,sinh keá maø ngöôøi choàng coù theå höôûng thuï khi laäp gia ñình vôùi ngöôøi phuï nöõ ñoù*. * Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø ngöôøi choàng seõ ñöôïc höôûng cuûa hoài moân maø chæ haøm yù raèng nhôø soáng chung vôùi ngöôøi vôï ñoù maø coâng vieäc laøm aên cuûa ngöôøi choàng seõ vöôïng thònh veà maët tieàn baïc. Neáu khuoân maët phuï nöõ ñaày ñaën phuùc haäu, xem töôùng caân phaân (trong tröôønghôïp neáu laø ngöôøi gaày thì dó nhieân maët khoâng theå baàu bónh. Luùc ñoù chæ caàn xöônglöôõng quyeàn khoâng loä cao, maët muõi khoâng hoác haùc) laø töôùng vöôïng taøi. Döôùi nhaõn quang töôùng hoïc nam giôùi, ngöôøi ñaøn baø coù ñuû caû Tam vöông laøngöôøi vôï lyù töôûng trong ñôøi soáng gia ñình. Noùi khaùc ñi, ñoù laø loaïi caùt töôùng cuûa phuïnöõ. Ngöôïc laïi, muõi leäch cong queo hoaëc trô xöông, loã muõi heách hoaëc quaù ngaén laøtöôùng laáy choàng khieán phu quaân toån thöông, khaéc haõm hoaëc ly hoân. Vì vaäy, töôùngthuaät coù caâu: “Muõi ñaøn baø laø phu tinh”. Mieäng quaù lôùn vaø moûng, moâi xaùm hoaëc traéngbeäch, löôõng quyeàn cao nhoïn: vöøa khaéc choàng laïi vöøa laän ñaän veà ñöôøng töû töùc. Khuvöïc quanh maét thaâm ñen, saâu hoõm laø töôùng khoâng con. Ñaøn baø toái kî töôùng caùch coâ thaàn nghóa laø maét troøn vaø traéng daõ, muõi heách, moâivaåu laø loä caû chaân raêng, tai khuyeát haõm, traùn leïm hoaëc loài, hoaëc coù loaïn vaên, ñaàu quaùlôùn, muõi sö töû, muõi soáng kieám maø löôõng quyeàn cao roäng, maét loài, loâng maøy döïngñöùng, thaân hình quaù ngaén maø maët laïi quaù daøi, phaùp leänh quaù daøi vaø saâu luùc coøn treû,tieáng noùi nhö pheøng la beå v.v... Ngöôøi coù töôùng caùch coâ thaàn vöøa khaéc choàng, vöøa toåncon, veà giaø coâ ñôn, khoán khoå. Veà phong thaùi, coù loaïi phuï nöõ vöøa môùi thoaùng nhìn ñaõ khieán ta sinh loøng taøvaïy laø loaïi daâm töôùng, vì moïi cöû ñoäng, haønh vi, ngoân ngöõ, ñaàu, maët, ñuoâi maét ñeàukhôi ñoäng xuaân tình. Laïi coù loaïi phuï nöõ thaoùng thaáy sinh daï neå vì, do ôû aùnh maétnghieâm, tinh thaàn nghieâm tuùc, ñoù laø töôùng toân quyù. laïi coù töôùng ngöôøi vöøa thaáy maëtñaõ naûy sinh loøng coi reû laø loaïi tieän töôùng. Coøn loaïi ngöôøi thoaùng qua coù caûm giaùc kinhsôï laø töôùng hình khaéc. Moät soá ngöôøi khaûo cöùu veà söï töông quan hôïp hình töôùng vaø ñôøi soáng noäi taâmphuï nöõ, sau khi quan saùt vaø phoûng vaán moät soá phuï nöõ thaønh gia thaát ñaõ phaân chia phuïnöõ thaønh ba loaïi ñieån hình chính yeáu sau ñaây:
 5. 5. *Loaïi höôùng noäi: Loaïi coù taâm hoàn höôùng noäi, phaàn lôùn coù daùng ngöôøi thaáp, coå ngaén, ñaàu khaù lôùn,mieäng roäng, moâi daày. Caù tính troäi yeáu cuûa hoï laø traàm maëc, khoâng öa gaây goå, laïc quan,deã daøng thoâng caûm, thích aên uoáng, tham lôïi ích nho nhoû, taâm ñòa thaúng thaén, khoângthích thuû ñoaïn. Trong ñôøi soáng gia ñình, hoï laø hieàn theâ, löông maãu, thai kyø ñeàu ñaën, chínhthöôøng, deã sinh saûn vaø laém con, naáu nöôùng kheùo, khoâng öa nhoõng nheõo, chung thuûyvôùi choàng. * Loaïi höôùng ngoaïi: Phaàn lôùn coù daùng ngöôøi cao vaø thon, vai xuoâi, moâng nhoû, töù chi daøi, muõi cao,moâi moûng, caèm hôi loä, coå nhoû vaø daøi, da deû hôi khoâ vaø moûng. Caù tính cuûa hoï deã vui,deã buoàn, thích hoaït ñoäng nhöng mau chaùn. Veà maët sinh lyù, hoï deã bò beänh phuï khoa, tính laõnh caûm. Trong ñôøi soáng giañình, hoï khoâng öa naáu nöôùng, keùm thaùo vaùt, deã caùu kænh. * Loaïi trung tính: Loaïi naøy laø trung gian giöõa hai loaïi treân neân thaân hình coù theå cao hôn vaø khaùmaäp, coù theå hôi thaáp vaø gaày, moâi mieäng khoâng quaù daày, khoâng quaù moûng. Caùc boäphaän khaùc cuõng ôû möùc trung dung. Hoï coù theå laø keát tinh phaàn toát hay phaàn xaáu cuûahai caù tính hoaëc noäi hay hoaëc ngoaïi tuøy theo söï toát xaáu cuûa töûng boä vò* . Quan saùt loaïitöôùng trung tính naøy raát khoù, caàn phaûi coù kinh nghieäm vaø nhaõn quan gbeùn nhaïy môùiñaït ñöôïc möùc ñoä töông ñoái chính xaùc. * Muoán hieåu roõ hôn veà ñieàu naøy, xin xem laïi chöông I Quyeån II noùi veà nguyeân taéc thanh troïc. Tuy nhieân, caùc ñieåm neâu treân chæ coù tính caùch khaùi löôïn. Vieäc xem töôùng trongthöïc teá khoâng quaù ñôn giaûn nhö vaäy. Muoán coù moät yù nieäm roõ raøng, chuùng ta caàn phaûiñaøo saâu vaán ñeà hôn nöõa, xuyeân qua vieäc khaûo saùt moät soá lónh vöïc bao goàm nhieàutroïng ñeà döôùi ñaây: a) Laõnh vöïc caù tính: 1 – Töôùng ngöôøi ham meâ nhuïc duïc: Tính duïc thì ai cuõng coù, nhöng ngöôøi quaù troïng nhuïc duïc thöôøng ít ra cuõng coùmoät vaøi neùt töôùng ñaëc bieät: - Ñaøn baø trôøi phuù saéc da maët traéng hôi pha maøu hoàng laït goïi laø ñaøo hoa saéchoaëc maët traéng maø coù nhieàu taøn nhang ñeàu chuû veà haùo daâm. - Loâng maøy nhoû heïp, uoán cong daøi quaù maét, maét lôùn vaø saùng.
 6. 6. - Phía döôùi maét (Leä ñöôøng) coù laèn xeáp hay gaân maøu xanh xaùm hoaëc hoàng chaïyveà phía ñuoâi maét (Ngö vó) laø töôùng ñaøn baø thöôøng coù khuynh höôùng aân aùi vuïng troäm. - Maét ñaøo hoa thaáy ngöôøi ñaøn oâng xa laï, öa nhìn, töôøng hay cöôøi tình, lieác xeùo. - Phía döôùi maét coù noát ruoài ñen noåi roõ hoaëc maét khoâng khoùc maø vaãn öùot vaø nhìncaëp maét khoâng roõ cöôøi hay khoùc: tieän daâm. - Moãi khi troø chuyeän thöôøng hay coù thoùi quen leø löôõi lieám meùp hoaéc nhaém maétlaïi roài môùi phaùt aâm laø keû coù khuynh höôùng gian daâm. - Mieäng lôùn vaø khoeù mieäng ñi xuoáng, löng ong. - Ngoài hai baøn chaân baét cheùo, hai baøn tay ñan nhau vaø boù laáy goái hoaëc hayrung goái laø töôùng ñaøn baø trong ñôøi ít ra cuõng vaøi ba baän thoâng daâm. - Eo leäch, roán quaù saâu, loøng traéng pha hoàng, tieáng noùi lieán thoaéng, haàu heát laønhöõng ngöôøi deã bò quyeán ruõ vaøo ñöôøng saéc duïc. - Böôùc ñi uoán eùo nhö raén, nhuùn nhaûy nhö chim seû vaø thöôøng ngoaûnh laïi laøtöôùng haùo daâm. - Nhaân trung gaãy khuùc, quanh meùp mieäng saéc da xanh xaùm moät caùch töï nhieânkhoâng vì beänh taät. - Maët ngaâm ñen, ñaàu toùc raäm, aùnh maét öôùt vaø saéc, da boùng baåy. - Coù thoùi quen laáy ñaàu löôõi khoa ñoäng nöôùc raêng, hoaëc chaân raêng ñen xaùm,khoâng cöôøi maø thöôøng loä chaân raêng. - Tröôøng hôïp phuï nöõ huùt thuoác laù, keû coù thoùi quen thôû khoùi raát maïnh laø keû haùodaâm. Nhöõng neùt töôùng cho thaáy raèng coù theå caên cöù vaøo nhieàu boä vò, nhieàu laõnh vöïcsinh hoaït ñeå bieát khaùi quaùt veà caù tính tieàm aån cuûa moät caù nhaân veà maët tình duïc. Hônnöõa, moïi neùt töôùng theå hieän duïc cuûa nöõ giôùi, duø ñöùng treân bình dieän sinh lyù hay ñaïolyù, khoâng coù chung cuøng moät giaù trò: coù nhöõng neùt töôùng khaû chaáp, coù nhöõng neùt töôùngbaát khaû chaáp.Duïc tính khoâng phaûi ñöông nhieân laø xaáu xa nhö caùc nhaø Nho coå huû vaãnthöôøng leân aùn, maø xaáu hoaëc toát coøn tuøy ngöôøi, tuøy tröôøng hôïp. Ñaëc dieåm naøy caàn phaûiñöôïc quan taâm ñaëc bieät ñeå coù theå nhaän ñònh ñuùng ñaén caù tính cuûa ngöôøi phuï nöõ, ñoàngthôøi coù theå cheá ngöï hay höôùng daãn hoï tuøy theo sôû nguyeän cuûa mình. Ngoaøi ra, ngöôøi phuï nöõ caàm phuï nöõ coù tính traêng hoa, chöa haún hoï ñaõ coù dòpthöïc hieän caù tính ñoù. Muoán bieát ngöôøi phuï nöõ ñaõ coù cô hoäi thöïc hieän ñöôïc tính traênghoa cuûa hoï hay khoâng, caàn phaûi löu yù caùc khu vöïc sau: a) Nhaân trung coù tia ñoû: Phía treân nhaân trung laø muõi, phía döôùi laø mieäng; muõivaø mieäng coù hình daïng töông töï nhö boä phaän sinh duïc cuûa nam vaø nöõ giôùi. Töôùng hoïccaên cöù vaøo ñoù ñeå phaùt hieän ra raèng phaàn lôùn phuï nöõ chìm ñaém trong hoan laïc nhuïc
 7. 7. duïc ñeàu coù moät ñöôøng vaïch ngang maøu ñoû hoaëc hoàng (tuøy theo truy hoan nhieàu hayít) nhoû nhö sôïi tô nheän, phaûi tinh maét laém môùi thaáy. Neáu nhö ta thaáy daáu hieäu ñoù xuaáthieän thì coù theå bieát laø ngöôøi phuï nöõ ñoù quaû laø ñaõ coù gì roài. b) Maét tam baïch: Bình thöôøng neáu ngöôøi ñaøn baø ñoù khoâng coù loaïi maét naøynhöng vì ñaém say nhuïc duïc neân coù theå sau moät thôøi gian ngaén, khu vöïc xung quanhloøng ñen bò thu heïp daàn nhöôøng laïi choã cho loøng traéng khieán loøng ñen ñeàu bò loøngtraéng bao boïc, bieán thaønh moät loaïi tam baïch nhaõn taïm thôøi. Coøn nhö neáu bình thöôøngvaãn laø haï tam baïch nhaõn, thì neáu coù thoâng gian ta seõ thaáy Nhaân trung coù vaïch hoànghoaëc ñoû nhö treân vöøa noùi. c) Khu vöïc Leä ñöôøng: Bình thöôøng khoâng coù maøu saéc xanh ñen nhöng neáu giaohoan ñaày laïc thuù, tinh dòch tieát ra quaù nhieàu thì thöôøng bieán sang maøu xanh ñen. d) Khu vöïc Sôn caên vaø Ngö vó: Ñoät nhieân coù maøu xaùm ñen ôû hia beân hoaëc roõ reäthôn luùc bình thöôøng. Taát caû caùc daáu hieäu veà maøu saéc ôû boä vò noùi treân laø caùc baèng chöùng cuï theå cuûakeû laën huïp trong tình duïc. Nhöõng ñaøn oâng chöa töøng aân aùi vôùi tình nhaân, nhöõng ñaángphu quaân xa nhaø moät thôøi gian daøi khi gaëp maët tình nhaân hoaëc vôï nhaø chöa maây möamaø ñaõ thaáy coù haàu heát caùc daáu hieäu daãn thöôïng thì quaû laø ñaùng ngaïi, caàn phaûi löu taâmtheo doõi haønh tung cuûa ngöôøi nöõ ñoù haàu traùnh nhöõng haäu quaû tai haïi coù theå xaûy ra. 2- Töôùng ngöôøi trinh thuïc. Trong neàn luaân lyù AÙ Ñoâng coå ñieån, ngöôøi ta ñaëc bieät quyù troïng caù tính trinhtieát thuaàn thuïc cuûa phuï nöõ, coi ñoù laø moät ñöùc tính toái caàn thieát cuûa hoân nhaân, laø moäthaõnh dieän cuûa ngöôøi choàng. Muoán coi töôùng ñaøn baø con gaùi ñeå xem ñöùc tính treân cuûahoï cao thaáp tôùi möùc ñoä naøo, ñieåm toái troïng yeáu laø caëp maét vì maét laø cöûa soå cuûa taâmhoàn. Caëp maét ñoái xöùng qua Sôn caên, muc quang oân hoaø thanh tónh, khoâng lieác xeùo laømoät ñaûm baûo ñaùng keå. Tuy nhieân, nhö vaäy vaãn chöa ñöôïc ñaày ñuû. Nhöõng ngöôøi ñaønbaø laáy choàng giöõ vöõng ñöôïc aùi tình thuûy chung nhö nhaát, ngoaøi caëp maét keå treân thöôøngcoù töôùng keát hôïp moät soá ñaëc ñieåm sau: - Traùn troøn nhöng khoâng cao, khoâng loài. - Loâng maøy ñeïp vaø phoái hôïp vôùi caëp maét, taïo ra moät phong thaùi khieán moïingöôøi phaûi kính neå. - Moâi hoàng, raêng ñeàu vaø traéng. - Muõi ngay ngaén, khoâng trô xöông, khoâng quaù cao. - Ñi, ñöùng, ngoài chöõng chaïc, ñoan trang. - Tính neát oân hoaø nhöng khoâng nhu nhöôïc, ít noùi, ít cöôøi. 3- Töôùng ngöôøi hung tôïn.
 8. 8. Ñaïi ñeå ñaøn baø tính neát hung tôïn, maïnh baïo thöôøng phaïm vaøo nhaát caøi ba daáuhieäu sau ñaây: - Mieäng thoâ, moâi loä xæ. - Gioïng noùi khoâ khan, toùc caèn coãi vaø ít. - Quyeàn cao vaø loä, haàu loä, tieáng noùi reø nhö tieáng pheøng la beå. - Muõi gaày vaø loä khoång, maét coù hung quang. - Maët ñen, loâng maøy thoâ, thaân hình keäch côõm. - Maét nhoû, mieäng tuùm, gioïng ñaøn oâng, chaân tay loâng mao raäm nhö ñaøn oâng. - Thaân daøi, gioïng ñôùt, tay chaân thoâ, ngoùn tay maäp vaø quùa ngaén. - Maét loä töù baïch maø muïc quang laïi loä lieãu. 4 – Töôùng ngöôøi khoâng thích raøng buoäc trong gia ñình: Nhöõng phuï nöõ thích töï do phoùng khoaùng khoâng coù naêng khieáu cuûa ngöôøi noäi trôïcoå ñieån AÙ Ñoâng laø nhöõng keû coù neùt töôùng sau: - Loâng maøy ñaäm vaø khaù lôùn, moïc xa nhau vaø khoâng coù giöõa loâng maøy vôùi maétkhaù roäng, mieäng roäng, da moûng. - Maét troøn, lôùn, muïc quang thuoäc loaïi cöông nhi coâ, tính thích caïnh tranh, ñuañoøi, öa ñöôïc ngöôøi ngoaøi xu phuïng, ñi lanh leï vaø cao. - Kheùo aên noùi, giao thieäp roäng vaø thích töï quyeát ñònh thaân mình, coi reû tieànbaïc, khoâng thích saên soùc con caùi, beáp. 5 – Töôùng ngöôøi caàn kieäm. Toùc ñen möôùt, loâng maøy hình daïng vöøa phaûi, maøu xanh ñen, loøng ñen loøng traéngphaân minh vaø muïc quang maïnh meû nhöng aån taøng thöùc khuya khoâng meät moûi, daäysôùm maø thaàn saéc thö thaùi, noùi naêng chaäm raõi, töø toán, khoâng maáy khi than thôû oaùn haän,khoâng caïnh tranh hôn thua vôùi ngöôøi veà coâng vieäc v.v... laø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa töôùngngöôøi giuùp vieäc coù naêng suaát cao, ngöôøi vôï ñaûm ñang, thaùo vaùt. 6 – Töôùng ngöôøi bieáng nhaùc Nhöõng keû bieáng nhaùc hoaëc voâ taøi baát töôùng trong moïi hoaït ñoäng (ñaëc bieät laøtrong vieäc teà gia) ñeàu thuoäc caùi töôùng caùch sau: - Toùc nhieàu, thoâ loä, maøy thoâ vaø giao nhau. - Maét troøn, nhoû, ñen traéng khoâng roõ raøng, muïc quang hoân aùm, hoaëc traéng nhieàuñen ít. - Maét lôùn hôi loài, ñen traéng phaân minh nhöng muïc quang luùc naøo cuõng ngôngaùc, khieáp haõi nhö maét nai, maét höôu.
 9. 9. - Maét luùc naøo cuõng nhö keû ngaùi nguû. - Ham aên, ham nguû, thích rong chôi. b) Laõnh vöïc vaän maïng 1- Töôùng ngöôøi cao quyù Ñaïi ñeå töôùng ngöôøi cao quyù toaøn thaân toaùt ra veû quyù phaùi, sang caû. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy dieän maïo khoâng haún laø xinh ñeïp, ñoâi khi coøn döôùi möùctrung bình, nhöng haàu heát ñeàu coù moät soá neùt töôùng sau ñaây: - Muïc quang saùng suûa, chính ñính vaø maïnh meõ, khieán ngöôøi ñoái dieän phaûi kínhneå. - Vaønh tai ñaày ñaën vaø hôi hoàng, traùi tai traéng hôn da maët. - Muõi thaúng vaø phoái hôïp thích nghi vôùi Löôõng quyeàn taïo thaønh moät khoái coù theávöõng vaøng, mang tai xuoâi thaúng. - Loâng maøy thanh nhaõ, coù thaàn khí. - Traùn troøn, khoâng thaáp, kh oâng cao, toùc ñen mòn, thanh nhaõ, coå daøi. - Xöông vaø thòt cuûa maët caân xöùng, moâi hoàng, raêng traéng vaø ñeàu. - Tieáng noùi trong vaø aám, gioïng ñieäu thong thaû nghieâm trang. - Ngoùn tay thon vaø thaúng, chæ tay mòn vaø roõ. 2 – Töôùng ngöôøi phuù tuùc. Ñaøn baø coù soá no ñuû thöôøng coù: Khuoân maët ñaày ñaën vaø hoàng nhuaän nhöng phaûikhoâng ñöôïc thaønh ñaøo hoa saéc hoaëc coù taøn nhang, maøy thanh, muïc quang saùng moätcaùch hieàn hoaø, tai daày vaø cöùng, muõi thaúng vaø daày (Giaùn ñaøi, Ñình uyù roõ vaø caân xöùng,ñaày ñaën). Nhaân trung daøi, Ñòa caùc troøn ñaày vaø vöõng, mang tai naûy nôû nhöng khoângbaïnh ra phía sau, moâi hôi daày vaø coù saéc hoàng töï nhieân, loøng baøn tay hoàng haøo vaø daày,buïng troøn, löng nôû, töôùng ñi chaäm raõi, thaân theå coù muøi thôm töï nhieân. 3 – Töôùng ngöôøi khoán khoå. Töôùng ñaøn baø khoán khoå, ngheøo ñoùi hoaëc long ñong ñöôïc bieåu hieän qua nhöõngneùt töôùng sau ñaây: - Traùn heïp vaø thaáp, toùc thoâ vaø vaøng, maét saâu, maøy ñaäm: long ñong veà sinh keá,hieám con. - Buïng quaù xeïp, eo quaù nhoû, löng quaù heïp: suoát ñôøi khoâng coù loäc. - Muõi heïp, nhoû, leäch, ngaén. Chuaån ñaàu khoâng thòt. - Moâi quaù daày, mieäng quaù roäng maø tay ngaén, ngoùn tay maäp ngaén vaù thoâ.
 10. 10. - Tieáng noùi nhoû vaø khaøn, maët luùc naøo cuõng coù saéc thaùi saàu thaûm. - Maët luùc naøo cuõng nhö ngöûa leân trôøi, daùng daáp vaø gioïng noùi coù veû ñaøn oâng. - Sôn caên thaáp gaõy, Leä ñöôøng khoâ haõm, troøng maét vaøng laït coù gaân maùu. 4 – Töôùng ngöôøi nhieàu con. Nhöõng boä vò quan troïng ñeå quan saùt veà ñöôøng töû töùc cuûa phuï nöõ laø Leä ñöôøng(coøn goïi laø Ngoa taøm), Nhaân trung, Vuù, Moâng, keá ñoù laø hai maét vaø hai tai. Thoâng thöôøng tröø moät vaøi loaïi maét toái kî nhö maét tam töù baïch, maét deâ, maétheo, maét ñaøo hoa khoâng keå; coøn phaàn ñoâng neân coù loøng ñen loøng traéng roõ raøng, mímaét daøi, muïc quang saùng suûa, phía döôùi hai maét ñaày ñaën khoâng coù tyø veát thieân nhieânnhö noát ruoài, taøn nhang, gaân maùu; Nhaân trung saâu vaø thaúng, treân nhoû döôùi roäng, chætay roõ vaø töôi; vuù lôùn vaø nuùm vuù xaïm, khoâng ñöôïc wuùa nhoû vaø leäch laïc; mieäng ñeàudaën, moâi coù nhieàu vaèn; moâng töông xöùng vôùi thaân ngöôøi. Rieâng veà tai, moät vaøi taùc phaåm coå ñieån ghi raèng: tai giuùp ta bieát ñöôïc ñöùa conñaàu loøng seõ laø trai hay gaùi. Theo thuyeát naøy, neáu tai phía traùi cuûa ngöôøi meï maø daøyhôn tai phía phaûi thì con ñaàu loøng seõ laø trai, tai phía maët daøy hôn thì con ñaàu loøng laøgaùi. 5 – Töôùng ngöôøi hieám hoi hoaëc khoâng con. Ngöôïc laïi vôùi töôùng ñaøn baø nhieàu con vaø sinh ñeû deã daøng noùi treân laø töôùng phuïnöõ hieám hoi hoaëc khoâng con. Caùc daáu hieäu naøy theå hieän ôû nhieàu phía cuûa cô theå: Taïi dieän maïo ta thaáy coù: toùc thoâ vaøng vaø khoâ; maøy ngaén, heïp, thöa vaø moûng,haàu nhö khoâng coù hoaëc thoâ ngaén, traùn quaù cao; maét saâu haõm vaø khu vöïc Leä ñöôøngkhuyeát haõm caû veà phaåm laãn löôïng; maét moâng lung, hoãn taïp; coù Quyeàn maø khoâng coùmang tai thích nghi; muõi hoaëc quaù gaõy, thaáp, hoaëc quaù cao, nhoïn vaø coù gaân hay veáthaèn töï nhieân; moâi veånh vaø xanh xaùm hoaëc traéng beäch, hoaëc moâi treân bao phuû moâidöôùi; nhaân trung heïp vaø baèng phaúng, da maët khoâng coù huyeát saéc, maët nhoû nhoïn, taiquaù nhoû. Taïi thaân hình, vuù gaõy, ñaàu vuù höôùng xuoáng, nuùm vuù thuït saâu vaøo thòt, da moûngmaø xöông quaù ít, thòt khoâ hoaëc thòt nhieàu maø xöông quaù nhoû. Neáu chæ coù vaøi ba khuyeát ñieåm nhoû lieân quan tôùi maét, moâi, tai v.v... thì ñoù laøtöôùng hieám hoi, nhöng khaû dó coøn cô duyeân töû töùc. Neáu caû ñaàu, maët laãn thaân hình ñeàucoù khuyeát ñieåm traàm troïng nhö Leä ñöôøng, vuù Nhaân trung, traùn bò phaù thì raát ít hy voïngveà ñöôøng con caùi. 6 – Töôùng ñaøn baø hình khaéc choàng. Danh xöng hình khaéc ôû ñaây coù nghóa raát roäng raõi. Nheï thì haøm yù raèng khi laáychoàng, vôï choàng seõ xung ñoät, gia ñaïo soùng gioù, ít khi coù haïnh phuùc, naëng thì bieåu loäsöï hung hieåm xaûy ñeán cho ngöôøi choàng, coâng danh söï nghieäp, söùc khoeû hoaëc sinh
 11. 11. maïng, vôï choàng chia ly hay ñöùt ñoaïn. Ngoaøi ra, khi luaän ñoaùn veà hình khaéc cuûa ñaønbaø ñoái vôùi choàng, ta coøn caàn phaûi ñaëc bieät chuù yù ñeán chính baûn thaân ngöôøi choàng nöõa.Neáu toaøn theå boä vò cuûa ngöôøi choàng toát ñeïp, nhaát laø Maïng cung Theâ thieáp khoângkhuyeát haõm thì söï tai haïi cuûa hình khaéc giaûm thieåu raát nhieàu. Traùi laïi, baûn thaân ngöôøichoàng (caû hình töôùng laãn taâm töôùng) ñeàu döôùi möùc trung bình thì söï taùc duïng cuûa hìnhkhaéc do ngöôøi vôï ñem laïi seõ raát lôùn vaø coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán moïi laõnh vöïc sinhhoaït cuûa ñaáng phu quaân. Xin ñoïc giaû löu yù ñieåm naøy tröôùc khi xeùt ñoaùn veà töôùng hìnhkhaéc choàng cuûa phuï nöõ. Ñaïi ñeå caùc daáu hieäu sau ñaây ñeàu bò töôùng hoïc lieät keâ vaøo töôùng ñaøn baø khaécchoàng: - Phía döôùi hai maét voâ beänh taät maø coù khí saéc xanh xaùm. - Maét lôùn, loài (nhoû vaø daøi maø loài thì ñôõ tai haïi hôn), loâng maøy thöa vaøng vaøngaén. - Maøy thoâ, maét coù saùt khí. - Hai meùp mieäng vaø hai phaùp leänh ñeàu coù noát ruoài. - Phaàn soáng muõi (Nieân thöôïng, Thoï thöôïng) noåi gaân maùu. - Traùn cao, hai phaàn Nhaät, Nguyeät giaùc noåi cao vaø höôùng leân. - Tieáng noùi nhö nam giôùi hoaëc oang oang nhö saám ñoäng hoaëc aâm thanh saéc caonhö xoùi vaøo tai ngöôøi nghe. - Traùn vuoâng, maøy lôùn, cao vaø ñaäm. - Xöông Löôõng quyeàn vöøa thoâ vöøa loä. - Traùn loài, coå ngaén, hoaëc traùn cao maët haõm. - Muõi heách thaáp, maét thuoäc loaïc tam töù baïch, hoaëc hình tam giaùc maø loä hungquang. Coù ñuû taát caû laø töôùng ñaïi hình khaéc vaø yeåu. - Saéc da maët thoâ xaïm nhö maøu ñaát cheát. - Maët cheø beø veà chieàu ngang (phaàn Trung ñình) maø laïi saùt thanh nghóa laø tieángnoùi lanh laûnh nhö tieáng kim khí va chaïm nhau khieán ngöôøi nghe caûm thaùy ôùn laïnhxöông soáng. - Traùn heïp, nhoïn, tai thaáp hoaëc traùn nhoû, heïp vaø loâng maøy giao nhau. - Traùn coù taät baåm sinh (veát seïo, vaèn traùn thuoäc loaïi loaïn vaên raát roõ luùc coønnieân thieáu). - Muõi heách, tai khuyeát haõm, maøy thoâ vaø maét coù tia maùu aên lan töø troøn traéngxuyeân qua troøng ñen ñeán ñoàng töû, thuaät ngöõ töôùng hoïc goïi laø Xích maïch xaâm ñoàng.
 12. 12. - Sôn caên coù noát ruoài vaø döôùi maét coù nhieàu veát nhaên (ñaây noùi phuï nöõ ôû trungnieân traùi laïi). - Xöông Löôõng quyeàn noåi cao vaø nhoïn nhö choûm nuùi. - Toùc coù phuø quang (trô treõn khoâng coù sinh khí), da traéng vaø khoâ moác. - Maët daøi quaù, coäng vôùi mieäng lôùn (thaønh ngöõ noùi laø mieäng ngoaùc tôùi taän mangtai nhö mieäng caù saáu). - AÁn ñöôøng coù moät laèn saâu chaïy thaúng leân traùn, thuaät ngöõ töôùng hoïc goïi laøLuyeán traâm vaên. - Loâng maøy thöa vaø möôøng töôïng nhö co ruùt laïi (nghóa laø ñaàu vaø chaân loângmaøy lôùn ngang nhau traùi vôùi leõ thöôøng laø ñaàu loâng maøy thon daàn coøn chaân loâng maøylôùn). - Coát caùch thoâ loã, toùc cöùng nhö reã tre. - Xöông che loã tai (maïng moân coát) noåi cao. Di xa hôn nöõa, Nghieãn Noâng cö só trong boä Quan nhaân ö vi cho raèng coù moät soátöôùng caùch cuûa phuï nöõ giuùp ta bieát ñöôïc buïng daï cuûa ngöôøi ñoù ñoái vôùi choàng hieànthuïc hay hung döõ, thaäm chí coù theå vì lyù do naøo ñoù manh taâm aùm haïi choáng. Theo taùcgiaû treân, phaøm ñaøn baø loâng maøy moïc ngöôïc chieàu töï nhieân, maét hình tam giaùc hoaëc loätam töù baïch, hoaëc phía döôùi muõi coù haèn gioáng nhö moùc caâu, saéc maët xanh xaùm (tuïcgoïi laø maët gaø maùi), Leä ñöôøng aûm ñaïm, Sôn caên coù sôïi maùu raát nhoû chaïy thaúng ñeángiöõa traùn, Chuaån ñaàu coù maøu ñoû, Ngö vó xanh xaùm, noát ruoài (soáng caøng xaáu hôn cheát)ôû mang tai ñoái vôùi choàng deã noåi maùu hung tính vaø laø caùc daáu hieäu khaéc phu naëng neà.,keát duyeân vôùi hoï khoâng coù haïnh phuùc thöïc söï. Neáu keû ñoù coøn coù theâm nhieàu tia ñoû ôûloøng traéng maét, soáng muõi coù khí saéc xanh chaïy luoân AÁn ñöôøng thì taâm tính taøn nhaãn.Nhöõng ngöôøi coù töôùng caùch nhö vaäy chaúng nhöõng saün saøng ñoaïn nghóa phu theâ khi baáthoaø maø coøn coù theå ñi ñeán choã möu haïi haï ñoäc thuû vôùi choàng khi bò côn giaän laøm maátlyù trí. 2 – Töôùng ñaøn baø vöôïng phu ích töû. Ñaëc ñieåm cuûa töôùng ñaøn baø vöôïng phu veà maët maïng vaän laø khi laäp gia ñình duøchæ veà nhieàu laõnh vöïc ñaëc bieät laø söï nghieäp vaø tieàn baïc. Ñaïi ñeå nhöõng phuï nöõ nhö vaäythöôøng coù nhieàu neùt töôùng thuoäc caùc loaïi sau ñaây: Noùi moät caùch toång quaùt thaân hình dieän maïo ñoân haäu, ñeïp moät caùch oai veä, cöûchæ ngoân ngöõ thö thaùi oân hoaø; khuoân maët caân phaân veà caû Tam ñình, Nguõ nhaïc vaø Töùñaäu. Neáu di saâu vaøo töøng chi tieát ta thaáy: - Maét hôi troøn, nhaõn caàu lôùn, saùng suûc, muõi ngay ngaén, khi cöôøi mieäng töôi. - AÁn ñöôøng roäng raõi, khoâng xung phaù, dieän maïo töôi tænh.
 13. 13. - Muõi thuoäc loaïi Huyeàn ñaûm tî ñuùng caùch, maøu da khuoân maët töôi nhuaän, ñaëcbieät laø Chuaån ñaàu vaø Tî löông saùng suûa, phoái hôïp vôùi maøy thanh maét ñeïp. - Loøng baøn chaân hoaëc trong thaân theå (roán hoaëc khu vöïc treân döôùi roán moät chuùt,phaàn ngöïc döôùi hai vuù, hai beân haùng) coù noát ruoài ñen huyeàn hoaëc son. - Baát keå gaày maäp maø loøng baøn tay maäp, neáu loøng baøn tay coù thòt quaù ñaày thì ñadaâm thì coù theå ngoaïi tình maëc daàu vaãn vöôïng phu, maøu saéc hoàng nhuaän, aám aùp, ngoùntay thon daøi, thaúng, khít nhau, chæ tay roõ vaø ñeïp. Thöôøng thöôøng töôùng ñaøn baø vöôïng phu ñi ñoâi vôùi ích töû, vì ngöôøi ñem laïithònh vöôïng cho choàng ña soá ñem laïi lôïi ích cho con caùi. Trong moät soá yù nghóa chuyeânbieät hôn, ích töû coøn coù yù nghóa laø sinh con trai quyù hieån, laøm raïng rôõ gia moân, lo troønñaïo hieáu vaø giöõ vöõng ñöôïc doøng gioáng (khoâng phaân bieät vôï lôùn, vôï beù). Veà ñieåm naøy,caùc saùch töôùng haàu nhö ñeàu ñoàng yù veà moät soá daáu hieäu sau: - Nguõ quan phoái hôïp ñuùng caùch, ñaëc bieät laø saéc maët traéng ngaø, maét phöôïngmoâi hoàng. - Roán hoaëc khu vöïc döôùi roán ñoâi chuùt coù noát ruoài soáng maøu son taøu. - Xung quanh khu vöïc buïng coù thòt noåi roõ nhö moät vaønh ñai. Ngöôøi ñaøn baø coù hai ñaëc ñieåm veà töôùng caùch cuoái cuøng nhö treân döôøng nhöchaéc chaén seõ sinh quyù töû baát keå dieän maïo xaáu ñeïp ra sao vì ñoù laø hai neùt töôùng ngaàmcoù khaû naêng cheá ngöï taát caû caùc phaù töôùng khaùc (dó nhieân laø trong tröôøng hôïp nhö vaäoâng choàng phaûi coù khaû naêng truyeàn gioáng thì quyù töôùng treân môùi phaùt huy ñöôïc keátquaû thöïc tieãn). Töïu trung, neáu quyù ñoïc giaû theo doõi phaàn töôùng caùch phuï nöõ (caù tính laãn vaänmaïng) muoán bieát khaùi quaùt töôùng phuï nöõ toát xaáu ra sao maø khoâng muoán phaûi nhôù quaùnhieàu chi tieát nhöng cuõng khoâng quaù giaûn löôïc thì quyù vò chæ vaàn nhôù kyõ hai baûng yeáuquyeát döôùi ñaây veà caùt töôùng vaø hung töôùng phuï nöõ: a) Caùt töôùng: Ñaïi ñeå phuï nöõ coù moät soá nhöõng ñieåm chính yeáu döôùi ñaây ñöôïc xem töôùng toát.Saùch töôùng goïi ñoù laø Cöûu thieän (ñoâi khi coøn goïi laø cöûu myõ töôùng). - Ñaàu troøn, traùn phaúng phiu troøn tròa: chuû veà gia ñình coù haïnh phuùc. - Xöông laún, da nhuaän: chuû veà ñöôøng con caùi vieân maõn neân ngöôøi. - Moâi hoàng vaø caân xöùng, raêng traéng vaø ñeàu: chuû veà sinh keá deã daøng, con caùi deãdaïy vaø sinh con khoâng maáy khi gaëp tai aùch. - Maét daøi vaø ñeïp phoái hôïp vôùi loâng maøy thanh tuù: chuû veà tröôøng thoï, kieänkhang, laãn quyù hieån.
 14. 14. - Ngoùn tay thon, loøng baøn tay khaù daày vaø aám, chæ tay mòn vaø roõ: chuû veà vöôïngphu vaø coù taøi loäc. - AÂm thanh trong treûo, ñaàm aám, coù hoaø khí: chuû veà baûn thaân toân quyù, deã noåitieáng. - Raêng ñeàu, cöôøi töôi vaø khoâng loä chaân raêng: chuû veà vöôïng phu ích töû. - Ñi ñöùng chaäm raõi, vöõng vaøng, nhöng khoâng coù veû naëng neà, naèm ngoài ñoantrang: chuû veà phuùc haäu.. - Da deû traéng treûo töôi nhuaän (nhaát laø da tay chaân vaø da maët): chuû veà phaåmhaïnh hieàn thuïc vaø cuõng laø daáu hieäu thoï khang. Khoâng caàn phaûi coù ñuû Cöûu thieân, chæ caàn coù quaù nöûa chín ñieàu kieän keå treânñuùng caùch, caùc ñieàu khoâng ñi ngöôïc laïi vôùi thöïc chaát, ñuû ñöôïc xem laø caùt töôùng, thaâncaän hay keát hoân vôùi nhöõng phuï nöõ nhö vaäy khoâng bao giôø ñöa ñeán ñoå vôõ. b) Hung töôùng. Töôùng xaáu cuûa phuï nöõ raát nhieàu, nhöng xaáu nhaát phaûi keå ñeán taùm ñieàu caám kî(Baùt kî) sau: - Kî coù gioïng ñaøn oâng: Phaïm vaøo ñieàu caám kî thöôøng thöôøng khaéc choàng,khaéc con maø chính baûn thaân cuõng thöôøng röôùc laáy tai hoaï baát ngôø, cuoäc ñôøi ngheøokhoå, coâ ñôn. - Kî coù raâu: thöïc ra noùi nhö vaäy khoâng phaûi laø gioáng heät raâu ñaøn oâng maø chæmuoán noùi laø quanh mieäng coù loâng maêng thoâ ñaäm möôøng töôïng nhö coù raâu. Keû nhövaäy, tính tình quaät cöôøng, thích cheá ngöï choàng, nhuïc duïc maïnh meõ hôn ngöôøi cho neânñôøi soáng vôï choàng deã ñi ñeán ñoå vôõ. - Kî ñi uoán moâng, laéc mình nhö raén boø: ñaøn baø ñeïp, thaân mình naûy nôû maø coùdaùng ñi nhö vaäy ñoái vôùi nam giôùi raát kheâu gôïi nhöng noäi taâm hay thaùi ñoä baát thöôøngveà luyeán aùi, troïng nhuïc duïc. - Kî ñi nhuùn nhaûy nhö chim seû nhaûy, veû maët (...) laø daáu hieäu cuûa keû noäi taïngthieáu oån coá, caù tính noùng naûy, coá chaáp moät caùch aáu tró. Moät khi gaëp caûnh khoù khaênkhoâng bieát giaûi quyeát thích ñaùng, vaän maïng thöôøng khoâng ra gì. - Kî ñaøo hoa dieän: loaïi ñaøn baø nhö vaäy thöôøng taâm tính heïp hoøi, noäi taïng hönhöôïc, khoù tröôøng thoï. Neáu theâm maøy cong, maét lôùn vaø saùng suûa laø keû haùo daâm,khoâng troïng trinh tieát. - Kî buïng thon gaõy, moâng cao: ñaïi ñeå ñaøn baø coù töôùng möôøng töôïng nhö conboï ngöïa. Ñoù laø töôùng ñaøn baø thöôøng traàm luaân trong beå khoå.
 15. 15. - Kî loä haàu, cöôøi loä chaân raêng: loä haàu laø moät ñaëc tröng cuûa nam giôùi, loä chaânraêng laø daáu hieäu con ngöôøi coù vaän maïng ruûi nhieàu hôn may. Ñaøn baø coù töôùng ñaøn oâng,laïi vöøa loä xæ hay gaëp hung hieåm baát ngôø, khoâng bao giôø ñöôïc an laïc. - Kî Quyeàn noåi cao vaø cheø beø heát khuoân maët: veà maët caù tính, ñoù laø loaïi ngöôøingang böôùng, loã maõng, döõ tôïn. Veà maët maïng vaän, ñoù laø khaéc choàng, haïi con, khoângbao giôø coù haïnh phuùc gia ñaïo luùc giaø. III – PHUÏ LUAÄN VEÀ TÖÔÙNG PHUÏ NÖÕ a/ Töông quan giöõa vaøi neùt töôùng maët vaø cô theå: Ñôøi Ñöôøng <618 – 907>, Nhaát Haïnh thieàn sö, moät nhaø töôùng hoïc kheùt tieángthôøi ñoù maø nay moät phaàn taùc phaåm veà töôùng vaãn coøn ñöôïc löu truyeàn, coù leõ laø ngöôøiñaàu tieân phoå bieán quan nieäm cho raèng coù theå caên cöù vaøo moät soá neùt töôùng khuoân maëtñeå suy ñoaùn ra caùc neùt töôùng treân thaân mình. Ñeå phaân bieät con ngöôøi thöïc teá vôùi conngöôøi thu goïn treân khuoân maët, thieàn sö meänh danh hình aûnh ñoù laø Tieåu hình nhaân. Traûi qua nhieàu soùng gioù cuûa thôøi cuoäc, coâng trình ñoäc ñaùo cuûa Nhaát Haïnh thieànsö bò binh löûa Trung Nguyeân laøm thaát truyeàn khieán cho caùc saùch töôùng coå ñieån cuûaTrung Hoa khoâng coøn taøi lieäu ñoäc ñaùo naøy. Tuy vaäy, moät soá ngöôøi Nhaät giao thöôngvôùi Trung Hoa thôøi ñoù ñaõ may maén söu taäp ñöôïc moät vaøi di caûo cuûa Nhaát Haïnh ñemveà nöôùc nghieân cöùu vaø phaùt huy theâm. Thaønh thöû, nguyeân caûo Trung Hoa bò thaát laïc,chæ coøn coù lôøi ñoàn, may nhôø Nhaät giöõ hoä maø khoâng bò mai moät vónh vieãn. Töø coângtrình khaûo saùt sô khôûi cuûa Nhaát Haïnh, ngöôøi Nhaät ñem ra nghieân cöùu töôùng ñaøn baø boåsung theâm cho hôïp vôùi nöõ giôùi. Ngöôøi Trung Hoa ñaàu tieân du nhaäp laïi kieán thöùc naøylaø Toâ Laõnh Trai, taùc giaû cuoán Nguõ quan töôùng tính nghieân cöùu. Nhöõng ñieàu trình baøytrong muïc naøy phaàn lôùn caên cöù vaøo caùc taùc phaåm cuûa Nguõ Vò Trai vaø Toâ Laêng Thieâncaû. Muoán coù tieåu hình nhaân, ta laáy khuoân maët laøm maãu möïc <hình 225 tr.561>Mieäng laø ñaàu, hai mi coát <xöông chaân maøy> laø hai chaân, hai Phaùp leänh laø hai tay,Nhaân trung laø coå, muõi laø toaøn theå thaân mình. 1 – Hai caùnh muõi: Phaøm hai caùnh muõi phuï nöõ caân xöùng thì nhuõ hoa cuõng caân xöùng: hai caùnh muõinaûy nôû troøn tròa thì ngöïc nôû, nhuõ hoa lôùn. Ngöôïc laïi, Chuaån ñaàu thaáp, Giaùn ñaøi, Ñìnhuyù nhoû heïp thì nhuõ hoa cuõng nhoû heïp. Ñaøn baø muõi xeïp, caùnh muõi moûng vaø nhoû maø coùboä ngöïc nuùi löûa thì ñoù chaúng qua chæ laø phaàn nhaân taïo chöù khoâng phaûi laø phaàn thieânbaåm. Hôn nöõa, maøu saéc cuûa hai caùnh muõi coøn cho ta bieát ñöôïc nöõ giôùi hieän ñang ôûthôøi kyø kinh nguyeät hay khoâng. Ñang luùc haønh kinh, hai caùnh muõi bao giôø cuõng coù saécöûng hoàng maø ngaøy thöôøng khoâng coù.
 16. 16. Nhöõng ñieåm trình baøy treân ñaây ñuùc keát töø nhöõng nhaän xeùt cuûa caùc nhaø y hoïcnhaèm muïc ñích giuùp baïn trai nhöõng kieán giaûi höõu ích caàn thieát haàu traùnh ñöôïc nhöõnghaønh vi toån thöông ñeán ñôøi soáng gia ñình chæ vì ngoä nhaän thieän chí cuûa nhau. Noùi chung, Sôn caên cho ta bieát phaàn co löng, soáng muõi cho ta bieát nöûa phaànthaân treân. 2 – Nhaân trung: Nhaân trung vaø moâi, mieäng giuùp ta bieát ñöôïc moät caùch khaùi quaùt veà cô caáu sinhduïc cuõng nhö khaû naêng sinh duïc cuûa phuï nöõ. Noùi moät caùch toång quaùt, muoán bieát vieäc sinh saûn deã daøng hay khoù khaên, ta caànnhôù laø: Nhaân trung ngay ngaén, roõ raøng coäng theâm vôùi Loäc thöông, Thöïc thöông, TaûHöõu Tieân Khoá teà chænh, ñaày ñaën vaø caân xöùng laø nhöõng daáu hieäu chaéc chaén cuûa vieäcsinh saûn bình thöôøng, ít gaëp hieåm ngheøo vì thai saûn. Hai bôø Nhaân trung ñaøn baø ñeàu vaø roõ taïo thaønh hình daïng treân heïp döôùi roäng laødaáu hieäu nhieàu con vaø sinh saûn deã. Neáu coù theâm choã gaàn tieáp giaùp vôùi mieäng truõngxuoáng nhö vuõng traâu ñaèm thì con trai ít hôn con gaùi. Neáu hai laèn goà cao cuûa Nhaântrung gaàn giaùp moâi treân laïi noåi cao vaø roõ thì sinh trai nhieàu hôn gaùi. Nhaân trung ñaøn baø trung bình vaø khoâng coù ñaëc ñieåm truõng xuoáng hay noåi caovöøa keå thì soá con trai vaø gaùi gaàn nhö ngang nhau nhöng khoâng quaù nhieàu. Dó nhieân, nhöõng nhaän ñònh naøy khoâng aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp giaûi phaåuthaåm myõ. Nhaân trung quaù môø hoaëc bò vaïch ngang laø daáu hieäu khaù chaéc cuûa keû coù khaûnaêng sinh duïc khoâng ñaùng keå. Quaù môø laïi coù vaïch ngang roõ reät laø töôùng khoâng con vìlyù do tieân thieân baát tuùc. 3 – Noát ruoài ôû Nhaân trung:

×