Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhan tuong hoc_phan4

566 views

Published on

up

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nhan tuong hoc_phan4

 1. 1. maøu vaøng töôi laïi laø caùt töôùng baùo tröôùc vieäc hoaïnh taøi hoïanh loäc. Ngoaøi ra Mieäng phaûicaân xöùng, hai Moâi phaûi coù vaïch doïc töông xöùng môùi coi laø hoaøn toaøn caùt töôùng. 1 – Töôùng phuù quyù - Mieäng ngay ngaén, Moâi khoâng quaù daày maø cuõng khoâng quaù moûng, ñaàu löôõi coù vaïch doïchoaëc ñaàu löôõi vuoâng, khoeù Mieäng ngang hoaëc höôùng leân treân laø töôùng giaøu. - Mieäng luùc ngaäm laïi thì nhoû nhöng Laêng, Giaùc phaân minh, luùc haù ra thì lôùn, hình theå caânxöùng, daày moûng thích nghi laø töôùng Mieäng cuûa ngöôøi ñaïi quyù hieån trong xaõ hoäi. - Mieäng ngay ngaén, khoâng tuùm laïi, coù saéc hoàng töôi nhö maøu hoa sen hoaëc ñoû saãm nhö sontaøu, hình daïng nhö Mieäng chöõ Töù, Mieäng traâu laø haïng ngöôøi phuù tuùc, khoâng sôï ñoùi raùch. - Mieäng roäng, khoâng thieân leäch, löôõi moûng (nghóa laø trong thöïc teá coù theå uoán cong deãdaøng) laø töôùng keû thích soáng cuoäc ñôøi phoùng tuùng vaø ñuû aên maëc tuy khoâng giaøu coù lôùn.
 2. 2. 2 – Töôùng baàn tieän - Mieäng chaåu ra, hai Moâi tuùm laïi, luùc naøo cuõng coù daïng nhö ngöôøi ñang thoåi löûa laø töôùngngöôøi haäu vaän baàn haøn, töø trung nieân trôû veà sau khoù traùnh ñöôïc ñoùi reùt. - Hai Phaùp leänh (ñoù laø laèn chaïy töø hai caùnh xuoáng phía döôùi, thöôøng thì Phaùp leänh baoquanh Mieäng) neáu cong voøng vaø coù khuynh höôùng nhaäp chung vôùi hai khoeù Mieäng laø töôùng cuûaleû cheát vì ñoùi raùch. Ñaây laø loaïi töôùng toái kî trong töôùng hoïc, duø nhaát thôøi coù theå sang giaøu,nhöng chung cuoäc khoâng traùnh ñöôïc caûnh cheát ñoùi. - Keû maø moãi khi môû Mieäng hoaëc ñaøm thoaïi ñeå loä caû chaân raêng ñoä xæ) laø loaïi töôùng suoátñôøi khoán ñoán vì sinh keá. - Mieäng nhoû, Moâ thaâm, ñaàu löôõi quaù lôùn so vôùi mieäng, laø töôùng ngheøo khoå, suoát ñôøi khoângcoù cô hoäi may maén. - Chöa noùi maø Moâi töï nhieân maáp maùy, khoâng ngöôøi ñoái thoaïi maø vaãn laåm baåm trongmieäng khoâng phaùt ra tieáng laø töôùng ngheøo heøn, suoát ñôøi vaát vaû. - Baát keå laø Mieäng loaïi gì, hình daïng caáu taïo ra sao, heã coù khoùe Mieäng ruû xuoáng ñeàu bòxeáp vaøo loaïi tieän töôùng. Tuy nhieân, ôû ñaây coøn moät ñieåm caàn neâu leân laø Raêng trong phaàn luaän töôùng Mieäng cuõngñoùng goùp moät vai troø khaù quan troïng. Neáu Moâi, Mieäng, vaø Löôõi thuoäc loaïi hung töôùng maø coù boäRaêng thuoäc loaïi caùt töôùng thöôïng caùch thì söï baàn haøn hoaëc caù tính xaáu xa bò giaûm thieáu ñaùng keå.Traùi laïi loaïi töôùng Mieäng thuoäc veà caùt töôùng neáu bò khuyeát ñieåm veà Raêng thì nhöõng caùi hay, caùitoát cuõng bò tieâu giaûm raát nhieàu. Daãu vaäy, raêng laø moät loaïi boä vò raát khoù quan saùt, moät phaàn vì noùôû kín trong mieäng, moät phaàn laø soá löôïg raêng cuûa moãi ngöôøi raát khoù öôùc löôïng, chæ vì coù chínhñöông söï môùi thöïc söï bieát mieäng coù bao nhieâu raêng maø thoâi, ñieàu naøy coù leõ cuõng chaúng maáynguôøi ñeå yù tôùi. Bôûi vaäy veà phaàn raêng, soaïn giaû chæ sô löôïc nhöõng neùt chính coi nhö phaàn phuïñoaùn veà Moâi vaø Mieäng. • Caùt töôøng veà Raêng: a)luùc ñaøm thoaïi khoâng ñeå ngöôøi ñoái thoïai quan saùt ñöôïc lôïi raêng. b)Raêng ñeàu ñaën, traéng ngaø vaø ngay thaúng. c)Soá löôïng raêng caøng nhieàu caøng toát. Theo söï tin töôûng töø ngöôøi xöa cuûa ngöôøi AÙ ñoâng thìcaùc tay traéng laäp neân ñeá nghieäp coù töø 34 ñeán 36 raêng. Ngöôøi coù phuùc ñöôïc höôûng töôùc loäc coù töø32 ñeán 34 caùi raêng. Keû bình phaøm coù khoaûng 30, coøn keû thöù daân, haï tieän thì 28 raêng. Veà maøu saéc thì raêng ñeàu, töø 32 trôû leân, maøu nhö ngoïc trai thì con ñöôøng khoa hoaïn roängmôû, moïi söï hanh thoâng, hình daïng raêng nhö haït löïu thì chöùc vò cao quyù phöôùc loâc mieân tröôøng,saéc traéng nhö baïc vaø daøi, ñeàu haøng nhö soáng kieám vöøa quyù vöøa soáng laâu. Raêng ñen xaïm töïnhieân laø töôùng keû baàn haøn yeåu maïng. • Hung töôùng veà Raêng - Raêng maøu ñen xaïm, lôùn nhoû traùi leõ töï nhieân. - Hình daùng lôûm chôûm, cao thaáp khoâng ñeàu, keõ raêng caùch quaõng baát nhaát. - Raêng nhoïn ñaàu vaø moïc loän xoän khoâng ñuùng haøng loái töï nhieân. - Baèng hay ít hôn soá toái thieåu nghóa laø 28 raêng. c)Töông quan giöõ mieäng vaø gia vaän 1- Gia vaän toát - Hình daïng mieäng ngay ngaén, caân xöùng troâng coù daùng veû thanh tuù, moâi khoâng daày quaù,löôõi meàm maïi vaø coù hôi hoàng laø töôùng cuûa keû coù haïnh phuùc veà caû tình duyeân laãn cuûa caûi. - Keû Mieäng roäng, caân xöùng, haèn Moâi ñoái xöùng, khoeù Mieäng roõ raøng ñöôïc höôûng gia vaänphoàn thònh.
 3. 3. Ngoaøi ra, hai loaïi Mieäng coù caùc ñieàu kieän treân coøn bieåu hieän phoàn thònh lieân quan tôùi caûcon chaùu. - Ñaøn baø Mieäng, Moâi hoàng thaém, caân xöùng laø töôùng ngu tình ñaèm thaém. - Ñaøn baø hai moâi coù nhieàu docï ñeïp vaø roõ raøng laø töôùng phuùc con vaø deã nuoâi. Ngöôïc laïi,neáu laèn doïc ít hoaëc khoâng coù laø töôùng ngöôøi ít hoaëc khoâng con. 2 – Gia vaän xaáu - Baát keå trai gaùi, mieäng chuïm laïi nhö mieäng ñang thoåi ngoïn löûa ñeàu laø töôùng coâ ñoäc luùcgiaø, neáu may maø coù con vaõn nieân cuõng chia lìa moãi ngöôøi moät ngaõ, coát nhuïc voâ tình. - Quanh mieäng ñeàu hieän ra maøu xaùm thöôøng xuyeân laø töôùng khaéc theâ töø, tha phöông caáuthöïc. - Ñaøn oâng maø mieäng chæ ngay ngaén coù moät beân coøn beân kia bò leäch do thieân baåm. Neáuleäch beân phaûi laø töôùng khaéc vôï. Ñaøn baø thì ngöôïc laïi( leäch veà beân phaûi thì khaéc choàng). Noùichung caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø maø bò leäch moät beân mieäng ñeàu laø töôùng baát haïnh trong lónh vöïc giacaûnh. - Hai beân khoeù mieäng (nhöng beân phaûi thì chaéc chaén coù caùc vaïch doïc roõ reät laø töôùng tanhoang haïnh phuùc gia ñình). - Caùc vaïch ôû hai moâi quaù roõ vaø vöôït quaù ranh giôùi bình thöôøng aên lan leân caû phaàn thöïcthöông laãn thöïc töông hoaëc xung quanh mieäng ñeàu coù veát nhaên töông töï nhö caùc veát nhaên ôû ñuoâimaét ñoù laø töôùng cuûa nhöõng ngöôøi gaëp nhieàu tai öông veà gia caûnh nhaát laø khi veà giaø. d)Töông quan giöõa mieäng vaø thoï yeåu 1-Daáu hieäu khang thoï - Mieäng lôùn roäng, khoeù mieäng vaïch thaønh ñöôøng ngang roõ reät laø töôùng tröôøng thoï, ít baïobeänh. Moâi treân vaø moâi döôùi ngay ngaén caân xöùng. - Moâi mieäng troâng thanh tuù vaø töôi nhuaän laø daáu hieäu cuûa khang kieän vaø tröôøng thoï. 2- Daáu hieäu veåu, beänh - Moâi mieäng coù saéc tía pha ñen hoaëc khoâ xaïm laø daáu hieäu beà ngoaøi cuûa tyø vò suy nhöôïc, doñoù khoù coù theå tröôøng thoï. - Mieäng quaù nhoû so vôùi ñaàu laø töôùng ñoaûn meänh. - Mieäng nhoû, duø ñaàu khoâng lôùn, nhöng laïi tuùm troøn laø töôùng mieäng cuûa ngöôøi ñoaûn maïng. - Moâi mieäng thình lình hieän ra saéc ñen aùm laø ñieàm baùo tröôùc söï taùng maïng. - Moâi mieäng hieän ra saéc vaøng nhö ngheä vaø khoâ laø daáu hieäu noäi taïng suy nhöôïc, maát heátsinh khí. III – CAÙC LOAÏI MIEÄNG ÑIEÅN HÌNH TRONG TÖÔÙNG HOÏC Ñeå tieän vieäc xeùt ñoaùn vaän maïng con ngöôøi, töôùng phaùp AÙ ñoâng phaân loaïi mieäng thaønh 16loaïi ñieån hình caên cöù vaøo vieäc so saùnh hình daïng cuûa mieäng vôùi caùc söï vaät cuï theå thöôøng thaáytrong ñôøi soáng haøng ngaøy. 1- Mieäng chöõ töù
 4. 4. Hai moâi treân vaø döôùi khaù ñaày vaø ñeàu nhau, hai khoeù mieäng hôihöôùng leân, phaàn giöõa moâitreân(choã giaùp vôùi moâi döôùi) coù daáu veát roõ reät. Toaøn theå hình daïng troâng töông töï nhö chöõ töùraêng traéng vaø ñeàu. Loaïi mieäng chöõ töù ñöôïc töôùng hoïc coå ñieån xeáp vaøo loaïi xuaát naïp quan thaønh töïu vì keû coùloaïi mieäng naøy thöôøng suoát ñôøi ñöôïc höôûng phuùc loäc, phuù quyù song toaøn, vaên chöông hôn ngöôøivaø ñaëc bieät laø raát thoï. Veà maïng vaän loaïi naøy phaàn quyù troäi yeáu hôn phaàn phuù. 2- Mieäng vuoâng Veà hình daïng, mieäng vuoâng khaùc mieäng chöõ töù ôû caùc ñieåm sau: - Hai moâi raát daày vaø caân xöùng. - Mieäng raát lôùn nhöng khi ngaäm laïi nhoû. - Hai goùc cuûa moâi treân vaø moâi döôùi taïo thaønh goùc caïnh vuoâng vöùc. - Phaàn giöõa moâi treân tieáp giaùp vôùi moâi döôùi khoâng roõ baèng mieäng chöõ töù. Veà yù nghóa maïng vaän, cuõng ñöôïc xeáp vaøo loaïi xuaát naïp quan thaønh töïu, anh em vôï conñeàu hoaø hôïp.ñöôïc höôûng phuù quyù. Veà caù tính, ngöôøi coù mieäng vuoâng buïng daï trung haäu, thöïcthaø, khoâng bao giôø doái ngöôøi doái mình. 3 – Mieäng traêng khuyeát (ngöôõng nguyeät khaåu) Ñuùng nhö danh xöng, loaïi mieäng naøy daøy trung bình, moâi döôùi troøn vaø uoán cong, moâi treânnhoû hôn moâi döôùi ñoâi chuùt vaø choã tieáp giaùp vôùi nhaân trung loõm xuoáng raát roõ vaø roäng.
 5. 5. 5 – Mieäng traâu (ngöu khaåu) Hai moâi raát daày vaø nhieàu thòt,saéc saäm vaø coù raêng giaùp roõ hôn loaïi mieäng vuoâng, caùc goùccaïnh cuûa hai moâi uoán cong vaø moâi hôi vaãn ra troâng keùm veû thanh nhaõ. Nhìn thoaùng qua, loaïimieäng traâu raát deã laàm vôùi loaïi mieäng vuoâng neáu ta khoâng löu yù ñeán caùc ñieåm nhoû nhaët keåtreân.(h.156) Mieäng traâu thuoäc veà loaïi mieäng thaønh töïu trung thöøa, phuù nhieàu hôn laø quyù vaø cuõng chæ ôûmöùc ñoä vöøa phaûi nhöng phuùc loäc keùo daøi, cuoäc ñôøi an nhaøn ít soùng gioù vaø ñaëc bieät vôï choàngthöôøng xung khaéc. Veà caù tính, loaïi mieäng traâu trung haäu, thöïc thaø nhöng hay coá chaáp, thoâng minh, ôû möùctrung bình vaø keùm linh hoaït so vôùi mieäng chöõ töù vaø vuoâng. Dó nhieân laø khoâng theå saùnh vôùi loaïimieäng traéng khuyeát hay voøng cungveà maët cô trí vaø ngoân ngöõ.
 6. 6. 6 – Mieäng coïp Ñaây laø loaïi mieäng lôùn ñaëc bieät so vôùi taát caû caùc loaïi mieäng khaùc, laêng giaù roõ reät, vaïchngang cuûa mieäng raát daøivì loaïi naøy haù ra thì cöïc lôùn coù theå gaàn nhö nuoát troïn ñöôïc naém tay(saùch töôùng goïi laø khaåu naêng duïng boång), khi ngaäm laïi thaønh nhoû vaø taïo thaønh moät vaïch daøi,chieàu daày cuûa hai loaïi thuoäc loaïi trung bình.(h.157) Theo loái xeáp loaïi coå ñieån mieäng coïp ñöôïc xeáp vaøo loaïi xuaát naïpquan thaønh töïu, chuû veà uyquyeàn hieån haùch, giaøu sang cöïc phaåm. Veà maët caù tính, loaïi mieäng coïp linh lôïi, coù giaù trò nhöng thieân veà thöïc haønh hôn laø lyùthuyeát vaø tính khoâng ñöôïc trung haäu vaø chaát phaùc. 7 – Mieäng roàng Mieäng thuoäc loaïi trung bình veà khuoân khoå: hai moâi ñaày ñaën nhöng khoâng daày khoângmoûng, maùu töôi, raêng traéng vaø ñeàu, khoeù mieäng vaø goùc caïnh caùc moâi töôi ñeïp, thanh tuù.(h.158) Ñöôïc xeáp vaøo loaïi thaønh töïu thöôïng caùch, chuû ñeà uy quyeàn, chöùc vò treân ñôøíit ai saùnh kòp. Veà maët caù tính, loaïi mieäng roàng vôùi ñieàu kieän hôïp ñuû caùc caùch cuïc cuûa nguõ quan, töôïngtröng cho oùc thoâng tueä, dung hoaø ñöôïc caû thöïc tieãn laãn lyù thuyeát cao xa, ñoái vôùi ngöôøi thíchñaùng, cöông nhu ñuùng möùc neân deã ñöôïc moïi ngöôøi kính phuïc vaø thöôøng laø con phöôïng trongñaùm gaø. 8 – Mieäng deâ Mieäng nhoû, moâi moûng vaø hôi tuùm cong laïi, khoeù mieäng hôi cong leân hoaëc naèm ngang,raêng vaøng kheø vaø ít hoaëc khoâng coù raâu(h.159), khi aên uoáng coù daùng daáp nhö loaøi choù. Ñaây laø loaïi mieäng coù yù nghóa raát xaáu, chuû veà khaéc vôï con, suoát ñôøi baàn haøn, ít coù hy voïngtröôøng thoï. 9 – mieäng heo(chö khaåu) Moâi treân daày, maäp, hình daùng thoâ loã vaø laán löôùt moâi döôùi: moâi döôùi vöøa ngaén vöøa moûngvaø hôi co ruùm laïi, raêng nhoïn vaø hôi loä, hai khoùe mieäng treã xuoáng (h160)
 7. 7. Bò coå töôùng hoïc xeáp vaøo loaïi xuaát naïp quan baát thaønh töïu, chuû veà xung khaéc cha meï,anhem, vôï con: vôï con muoän maøng vaø khoâng coù haïnh phuùc gia ñình, neáu may maø thaønh tieåu phuùquyù thì cuõng bò cheát thaûm. Veà maët caù tính, loaïi mieäng heo töôïng tröng cho tính neát hung haêng, ñaàu oùc ngu ñoän, haønhñoäng theo baûn naêng hôn laø lyù trí. 10 – Mieäng thoåi löûa(suy hoaû khaåu) Mieäng nhoû vaø troøn, hai moâi nhoïn vaø tuùm cong laïi gioáng nhö ngöôøi ñang chuùm mieäng thoåilöûa, neân ñaët teân nhö vaäy ñeå deã hình dung, hai khoeù mieäng cuùp xuoáng(h.161) Laïoi mieäng naøy thuoäc loaïi xaáu nhaát trong caùc töôùng mieäng neân bò xeáp vaøo loaïi xuaát naïpquan baát thaønh töïu chuû veà cha meï anh em, vôï con baát hoaø, veà giaø coâ ñoäc. Tuy nhieân, neáu maøymaét, tai, muõi bình thöøông hoaëc muõi ñaëc bieät toát thì cuõng coù theå phaùt ñaït sô sô. Veà maët caù tính, loaïi mieäng naøy chuû veà tính neát gian aùc, thích deøm pha, haõm haïi ngöôøi. 11 – Mieäng anh ñaøo Mieäng nhoû hoaë trung bình, moâi töôi vaø caùc saéc hoàng nhö mau hpa anh ñaøo, raêng ñeàu,nhieàu vaø khít, troâng raát xinh xaén, khoeù mieäng hôi xong leân phía treân(h162)
 8. 8. Mieäng anh ñaøo thuoäc loïai thaønh töïu trung thöøa chuû veà phuù quyù baäc trung, thöôøng ñöôïc quyùnhaân hoã trôï. Veà maët caù tính, chuû ceà taâm tính thieän löông, thoâng minh, chaê9m chæ. Ñoái vôùi phuï nöõ, ñaâylaø loaïi mieäng raát toát. 12 – Mieäng caù maêng Mieäng roäng lôùn nhöng khoâng thu laïi ñöôïc, hai moâi moûng vaø khoeù mieäng cuùp xuoág, khí theáthoâ troïc, nhaãn thaàn môø aùm(h163) Maïng vaän raát xaáu vì chuû veà cheát non hoaëc suoát ñôøi baàn haøn tuyø theo söï phoái hôïp cuûa nguïquan. 13 – Mieäng thuyeàn laät Hai moâi daøi vaø moûng, khi ngaäm mieäng laïi, hình daùng mieäng cong voøng xuoáng phía döôùitöông töï nhö chieác thuyeàn bò uùp ngöôïc xuoáng moâi coù saéc thaâm nhö thòt traâu, raêng lôùn(h164) Veà maët maïng vaän raát xaáu, chuû veà suoát ñôøi ngheøo khoå neáu nguõ quan ñeàu hoûng, neáu nguõquan khoâng bò khuyeát haøm thì thaønh baïi baát thöôøng. Veà maët caù tính, loaïi mieäng naøy ngoaøi thöïc nhöng beân trong laø nguïy gian xaûo, tri traù. 14 – mieäng caù dieác Töông töï nhö mieäng caù maêng, nhöng mieäng nhoû hôn vaø hai moâi daøy hôn ñoâi chuùt(h165) Veà maïng vaän, yù nghóa cuõng töông töï nhö loaïi mieäng caù maêng. 15 – Mieäng caù vaèn
 9. 9. Hình daïng toång quaùt cuûa mieäng troøn, moâi treân daøy vaø daøi, moâi döôùingaén vaø gaèn taïo thaønhloaïi mieäng phaûn töôøng (nghóa laø moâi döôùi laïi ôû vaøo vò trí bình thöôøng cuûa moâi treân noåi cao leânthay vì chìm töôùng nhö mieäng ngöôøi bình thöøông. (h166) Bò xeáp vaøo loaïi baát thaønh töïu chuû veà suoát ñôøi coâ ñoäc, khoå sôû, neáu coù dòp tieåu phaùt ñaït ôûbuoåi sô nieân hay trung nieân thì tôùi giaø cuõng bò phaù taùn hoaëc tai öông. Veà caù tính, loaïi naøy khoâng coù yù nghóa gì ñaëc bieät. 16 – Mieäng khæ Mieäng caân xöùng, hai moâi khoâng daày khoâng moûng vaø khaù daøi taïo thaønh khoùe mieäng höôùngleân. Haèn loõm treân cuûa moâi treân raát ñeïp, choã thòt dö cuûa phaàn giöõa moâi treân tieáp giaùp vôùi moâidöôùi khoâng roõ reät. Ñaëc bieät laø phaàn nhaân trung raát ñeïp, thaúng vaø song song.(h167) Ñöôïc xeáp vaøo loaïi xuaát naïp quan thaønh töïu, chuû veà phuùc loäc, tröôøng thoï. IV – KHU VÖÏC HAÏ ÑÌNH Trong khu vöïc haï ñình, ngoaøi mieäng laø boä vò quan troïng baäc nhaát coøn coù moät soá boä khaùccuõng ñoùng moät vai troø ñaùng keå nhö: phaùp leänh, nhaân trung, caèm vaø mang tai. a) Phaùp leänh: Phaùp leänh laø hai veát laèn chaïy daøi töø hai beân caùnh muõi xuoáng phía döôùi(h168), hình gioángnhö chöõ baùt. Theo nguyeân nghóa thì phaùp leänh coù nghóa laø phaùp luaät vaø meänh leänh. Do ñoù, nhìn vaøophaùp leänh ta coù theå quan saùt ñöôïc caù nhaân ñoù coù tính traät töï hay khoâng. Ngoaøi yù nghóa veà caù tính keå treân vieäc quan saùt phaùp leänh coøn cho ta bieát: • Söï nghieäp thònh, suy: phaùp leänh roõ raøng ñeàu ñaën caân xöùng aø bieåu hieän cuûa söï nghieäp phaùttrieån, oån coá. Neáu phaùp leänh khoâng roõ raøng, leäch laïc thì yù nghóa treân seõ ñaûo ngöôïc laïi. • phaùp leänh veà maët gia vaän, coøn ñöôïc coi laø ñöôøng phaân ranh giöõa gia ñình tính vaø xaõ hoäitính. Phía trong phaùp leänh, ñaëc bieät laø khu vöïc nhaân trung ñöôïc coi laø trung taâm gia ñình, phíangoøai laø xaõ hoäi. Do ñoù, keû coù phaùp leänh höôùng ra beân ngoaøi chuû veà ñoái vôùi gia ñình raát coù höùngthuù, ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi cuõng coù nhieàu ñam meâ, höôùng ngoaïi hôn laø höôùng noäi. Chính phaùp leänh coù nhieàu yù nghóa nhö vaäy neân trong töôùng hoïc ngöôøi ta raát löu taâm quansaùt vaø ñi ñeán moät soánhaän xeùt sau ñaây: 1 – phaùp leänh môø laït
 10. 10. hình 169 laø loaïi phaùp leänh chuû veà suoát ñôø söï nghieäp gaëp nhieàu khoán khoù, raát ít khi ñöôïcvieäc gì toïai yù. Neáu nhö ngoaøi vieäc phaùp leänh môø toái maø maét thuoäc loaïi voâ thaàn thì vöøa baát ñaécchí vöøa yeåu thoï. 2- phaùp leänh coù noát ruoài Ñaây laø daáu hieäu chuû veà söï baát hoaø hôïp vôùi thaân quyeán khoù traùnh khoûi phaù tan toå nghieäphoaëc veà tính tình thì ñoù laø loaïi ngöôøi töï toân quaù ñaùng neân sinh ra laém chuyeän loâi thoâi, cuoäc ñôøiseõ coù luùc thaát baïi chua cay. 3-phaùp leänh cheû loaïi phaùp leänh naøy ôû coái cheû thaønh nhieàu ngaû hoaëc goàm nhieàu ñoaïn nhoû chaáp noái dö thöøalaïi vôùi nhau laø daáu hieäu cuûa ngöôøi coù chí maø khoâng thaønh ñaït, rôøi boû nôi sinh ñeû, boân taåu thaphöông, suoát ñôøi vaát vaû. Duø coù may maén ñöôïc giaøu sang moät luùc thì cuõng chaúng beàn vöõng.
 11. 11. 4-phaùp leänh toaû khaåu Ñoù laø loaïi phaùp leänh coù hai laèn chaïy saùt vôùi meùp mieäng. Neáu ñuoâi phaùp leänh roõ vaø aênthoâng vôùi hai vaèn cuûa khoeù mieäng thì ñöôïc goïi laø ñaúng xaø nhaäp khaåu( raén boø vaøo mieäng) chuû veàveäc seõ bò cheát ñoùi vaøo khoaûng 45 tuoåi hoaëc ít ra cuõng bò tai naïn lôùn lao. Tuy nhieân, duø keát cuoäccoù bò ñoùi raùch, nhöng loaïi phaùp leänh naøy khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù khoâng theå phaùt quyù moäthôøi. Thôøi xöa, töôùng quaân Chu AÙ Phu ñöôïc vua Haùn Vuõ Ñeá phong töôùc giaøu sang toät ñænh moätthôøi, ñeán ñôøi vua sau hoï Chu bò haï nguïc vaø coá yù cheát ñoùi trong tuø. Vöøa qua, taïi Ñaøi baéc vôï moätnhaø tyû phuù cuõng coù loaïi phaùp leänh naøy vaø roát cuoäc cheát vì ñoùi nhöng khoâng phaûi laø vì baàn haønmaø chæ vì maéc beänh yeát haàu, khoâng aên ñöôïc maø cheát. Tuy nhieân, neáu ngöôøi naøo coù loaïi phaùp leänh naøy, chuû veà cheát vì khoâng ñöôïc aên nhöng neáuñöôïc caùc quyù töôùng khaùc laán löôùt thì laïi voâ haïi. Vaøo naêm 1911, taïi Thöôïng Haûi coù 1 nhaø ñaïi taøiphuù teân Löông Syõ Di cuõng coù loaïi phaùp leänh treân nhöng löôõi ngay ngaén vaø chính giöõa löôõi coùnoát ruoài son (chuû veà ñaïi caùt töôùng ): Keát cuoäc laø Löông cheát vì giaø treân nhung luïa giaøu sang, taänhöôûng vinh hoa phuù quyù luùc Maõn ñôøi. Sôû dó Löông ñöôïc nhö vaäy nhôø coù noát ruoài son phaù hötöôùng cheát ñoùi vaø töø Ñaèng xaø nhaäp khaâu, 2 laèn phaùp leänh tai haïi ñaõ hôïp vôùi noát ruoài son thaønhcaùch cuïc phuù quyù goïi laø song long thöông chaâu: 2 con roàng tranh nhau ngoïc quyù. Do ñoù, xaáu maø gaëp ñuùng caùch phoái hôïp thì laïi trôû thaønh toát. Ñoaùn töôùng phaùp leänh caànheát söùc löu taâm vieäc naøy.
 12. 12. 1 bieán thaùi khaùc cuûa loaïi phaùp leänh keùp goàm boä phaän phaùp leänh beân ngoaøi raát roõ baoquanh 2 ñöôøng laèn noû chaïy töø 2 meùp muõi xuoáng traùn 2 laèn nhoû naøy coù theå roõ hay lôø môø. Loaïinaøy laø cuoäc ñôøi baát ñònh luùc trung nieân. Thaùnh coâng khoâng ñuû nhöng khi thaát baïi laïi dö thöøa. Döõkieän treân trôû thaønh thuïc teù trong khoaûng thôøi gian treân döôùi 50 tuoåi. Ñeán vaän haïn thuoäc phaùpleänh, ngöôøi ñoù khoù thoaùt caûnh ñoùi rah1, ñaïi naïn. 5 – Phaùp leänh thaûm töû: Loaïi ngöôøi coù phaùp leänh vöøa toûa khaåu vöûa coù laèm môø nhoû nhöng ñuû nhìn thaáy hình chaïydaøi töø phía döôùi maét ñeán taän khoùe mieäng (h.174) thuoäc haïng ngöôøi cheát vì ngoä ñoäc hay bò ñaàuñoäc, töï saùt vì ñoäc döôïc. Toùm laïi, doù la loaïi øphaùp leänh thaûm töû cuûa ngöôøi cheát vì chaát ñoäc maø töøtraàn. 6 – Phaùp leänh phuù quyù
 13. 13. Nhö hình 175, phaùp leänh naøy tieâu bieåu cho ngöôøi quyù hieån, khoâng giaøu thì noåi danh trong thieân haï, nhöõng ngöôøi noåi danh trong caùc lình vöïc giao ùduïc, vaên ngheä phaàn lôùn ñeàu coù phaùp leänh naøy. Hình thaùi thöù hai töông töï treân nhöng chieàu daøi phaùp leänh daøi hôn, ñuoâi môû roäng hôn(h.176) loaïi naøy töôïng tröng cho söï phuù quyù, thoï khaûo nhöng coù ñieåm ñaùng löu yù laø veà vaên nieânkhoù traùnh coâ ñoäc. Coù loaïi phaùp leänh naøy ñi tu deã noåi tieáng vaø thích hôïp nhaát. 7 - phaùp leänh thoï khang Ñaëc trung phaùp leänh thöôøng thaáy ôø ngöôøi maø suoát ñôøi ít beänh, soáng laâu laø 2 laèn cuûa phaùpleänh caân xöùng , daøi, bao quanh khoùe mieäng ( nhöng khoâng tieáp giaùp khoùe mieäng, h.177 ) .Chính vì leõ thoâng thöôøng coù daïng thöùc treân thì soáng laâu, töôùng hoïc goïi laø Thoï ñôùi (sôïi ñaitröôøng tho). Bình thöøông, ngöôøi ta ngoä nhaän heã coù laèn bao quanh meùp laø thoï ñôùi , nöng noùi chính xaùc ,chæ coù loaïi phaùp leänh keå treân môùi thöïc söï xöùng danh Thoï ñôùi ñích thöïc. b) Nhaân trung Nhaân trung ñoâi khi goïi laø nhaân sung, laø phaàn aên saâu xuoáng maët taïo neân 1 raõnh töø chuaånñaàu keùo daøi ñeán giöõa moâi (moâi Treân , h. 178) Trong töôùng ñaøn baø, Nhaân trung laø 1 boä phaän quan trong, cho pheùp quan saùt cô caáu noäitheå, thai saûn khoù deã, con nhieàu hay ít, nhieàu gaùi hay trai. c) YÙ nghóa toång quaùt Nhaân trung trong pheùp xem töôùng , Nhaân trung ñoùng vai troø quan troïng vì nhieàu yù nghóa . Nhöõng yùnghóa ñoù ñaõ ñöôïc cuoán töôùng phaùp coå ñieån laø thaàn töôùng toaøn bieân ghi khaù roõ, xin dòch nguyeânvaên : “Nhaân trung vôùi con ngöôøi cuõng gioáng kinh raïch ñoái vôùi hình theå ñaát ñai. Neáu kinh raïchnoâng heïp thì nöôùc bò öù ñoïng. Coù theå ñònh ñöôïc thoï maïng daøi, ngaén, caên cöù vaøo söï daøi ngaén cuûaNhaân trung. Coù theå döïa vaøo söï roäng heïp cuûa Nhaân trung ñeå ñoùan con caùi nhieàu, ít. Bôûi leõ ñoù,ngöôøi ta laáy nhaân trung laøm thoï maïng cung cuûa con ngöôøi .
 14. 14. Nhaân trung caàn daøi , chôù khoâng neân co ruùt laïi, neân saâu vaø roäng , ngay ngaén , chôù khoângnghieâng leäch, phía treân vöøa phaûi, döôùi roäng daàn laø toát. Nhaân trung nhoû heïp thì cuoäc soáng quaãn baùch, Nhaân trung baèng phaúng thì gaëp gian nan ,vaát vaû. Phaàn treân heïp, döôùi roäng laø daáu hieäu nhieàu con , phaàn treân roäng, döôùi heïp chuû veà hieámmuoän (ít con ) ; treân döôùi ñeàu heïp maø khuùc giöõa phình roäng, chuû veà con caùi khoù nuoâi . treân döôùiñeàu heïp vaø baèng phaúng laø tuyeät töï : nhaân trung saâu vaø daøi : tröôøng thoï ; nhaân trung noâng , ngaén,yeåu chieát. 1 - Nhaân trung daøi, ngaén söï daøi naøy coù tính caùch heát söùc töông ñoái, chæ coù kinh ngieäm môùi khieán ta nhaän chaân döôïcsöï kieän naøy.Thöôøng vôùi ngöôøi loaïi chính caùch thì chieàu daøi nhaân trung baèng 1/3 chieàu daøi haïñình ñöôïc coi laø trung bình. Nhaân trung daøi hôn 1/3 ha ñình coi laø daøi, döôùi 1/3 laø ngaén (h.179/1& 179/2) Veà maët maïng vaân Nhaân trung daøi , saâu , khoâng leäch laïc laø töôùng soáng laâu . ngöôïc laïi laøtöôùng yeåu. Cuõng do yù nghóa treân, Nhaân trung coøn ñöôïc goïi laø Thoï ñöôøng vaø tuïc ngöõ Trung Hoacoù caâu; Nhaân trung daøi 1 taác, soáng laâu traêm tuoåi. Veà maët caù tính, keû Nhaân trung ngaén thöôøng ñöôïc ngöôøi khaùc khen ngôïi ca tuïng mình,thaäm chí, chaáp nhaän vieäc bieán caû nhöõng khuyeát ñieåm cuûa mình ra thaønh öu ñieåm. Theo söï nhaänxeùt cuûa nhaø töôùng hoïc Toâ Laêng thieân thì haïng phuï nöõ coù Nhaân trung ngaén raát thích ñöôïc ca tuïnglaø mó nhaân ñaøi caùc, maëc daàu maët muõi nhö quyû daï xoa, cöû chæ nhö con laät ñaät. Traùi laïi, keû Nhaân trung daøi vaø ñuùng caùch coù kieán thöùc ñoäc laäp vaø khaùch quan moïi haønh vicö xöû ñeàu xuaát phaùt töï mình. Neáu gaëp ngöôøi ca tuïng hay bò ngöôøi cheâ bai ñeàu töï xeùt 1 caùchminh baïch. Ñoái vôùi loaïi ngöôøi naøy boãng döng khen ngôïi hay cung kính 1 caùch ñaëc bieät chæ khieáncho hoï hoaøi nghi ta vaø seõ coù taùc duïng phaûn kaïi ñieàu maø ta mong ñôïi ôû hoï. 2- Nhaân trung roäng, heïp Söï roäng heïp ôû ñaây cuõng chæ coù tính caùch töông ñoái vaø chuû quan. Suy dieãn töø nguyeân taéctoång quaùt ñöôïc maëc nhieân coâng nhaän cho loaïi töôùng ngöôøi chính caùch thì vôùi tieâu chuaån treân, heãchieàu roäng baèng 1/3 chieàu daøi laø vöøa phaûi.
 15. 15. Treân hay döôùi möùc ñoä keå treân laø roäng hay heïp. 2 hình veõ 180 vaø 181 töôïng tröng cho Nhaân trung heïp vaø roäng ñöôïc caên cöù vaøo tieâu chuaån trung bình cuûa loaïi ngöôøi chính caùch noùi ôû ñoaïn treân. Caùc hình veõ veà sau cuõng theo 1 quan nieäm ñoù. Veà yù nghóa thoï maïng Nhaân trung heïp, chuû veà söùc khoûe toång quaùt ôû döôùi möùc bình thöôøng,Nhaân trung coù yù nghóa ngöôïc laïi. Veà caù tính thì chuû veà khoaùt ñaït, heïp chuû veà nhoû nhen. 3- 3 daïng thöùc thoâng thöôøng cuûa Nhaân trung Baát cöù trai hay gaùi duø ngaén hay roäng heïp, ngöôøi ta ñeàu thaây Nhaân trung coù 1 trong 3 daïngthöùc caên baûn sau: a) treân heïp, döôùi roäng H.182) Maïng vaän : ñôøi soáng ít gaëp phieàn naõo, vui nhieàu hôn buoàn, may maén da soá so vôùi ruûi ro, taihoïa. Con caùi: coù khaû naêng sinh nhieàu con vaø con trai nhieàu hôn con gaùi. Ôû ñaøn baø coù yù nghóa deãsinh saûn. Caù tính:coù ñaûm löôïng khoan hoaø deã tha thöù hoaêc mau queân caùc loãi laàm cuûa ngöôøi khaùcvui tính
 16. 16. b) Treân roäng döôùi heïp(h.183) Mang vaän: Ñôøi soág gaëp nhieàu tai öông hôn laø may maén ,caøng veà giaø caøng khoán ñoán Con caùi : ít coù khaû naêng sinh duïc,ñaøn baø thì sinh ñeû khoù khaên Caù tính:heïp löôïng,hay caùu kænh(quaïu) c)Treân döôùi baèng nhau (h.184 ) Mang vaän: Thaønh baïi that thöôøng Con caùi:soá con trai,gaùi xaáp xæ baèng nhau Caù tính: vui giaân baát thöôøng.Noùi toùm laïi ñaây laø loïai trung duïng cuûa hai loaïi .Nhaân chungnoùi ôû hai tieåu ñoaïn treân veà taát caû caùc yù nghóa cuûa noù Ngoaøi ra caùc ñieàu moâ taû treân veà maët hình thöùc,baát cöù loaïi Nhaân trung naøo (daøi , ngaên ,roäng , heïp, nôû treân ,nôû döôùi ,caân xöùng)ñieàu coùtheå hoaëc môø h.185 hoaëc roõ, hoaëc coù vaïch ngangcaét ñöùt h186
 17. 17. *Söï môø nhaït laøm giaûm phaàn lôùn caùc yù nghóa toát cuûa Nhaân trung ,nhung laïi khoâng laøm thayñoåi yù nghóa xaáy thaønh toát. * Söï roõ raøng veà hình daïng nhaán maïnh theâm yù nghóa toát hay xaáu cuûa töøng loaïi Nhaân trung * Vaïch ngang coù theå roõ raøng hay môø laït,daøi hay ngaén,lieân tuïc hay ñöùt ñoaïn vôùi yù nghóachung laø khaéc cheá .Ñaøn baø maø nhaân trung treân roäng döôùi heïp laïi bò vaïch ngang roõ reät laø keû tuyeättöï,hoaëc höõu sinh voâ döôùng hö thai … vv…vv *VI – CAÈM a) Khaùi quaùt veà caèm Caèm (thuaät ngöõ Trung Hoa veà töôùng goïi laø Ñòa caùc ) laø khuyeát taän cuøng cuûa khuoân maët tínhtöø traùn trôû xuoáng(h.187)trang 222 trong tröôøng hôïp ta nhìn chính dieän Neáu ta nhìn nghieâng vaø chia phaàn baùn dieän laøm ñoâi thì phaàn tröôùc thuoäc Caèm, phaàn sau keàtöø phía döôùi hai tai trôû xuoáng thuoäc veà Mang tai (tai coát ).Thoâng thöôøng hai phaàn Ñòa caùc vaø taicoát lieân heä maät thieát vôùi nhau veà caùch caáu taïo,neân keát hôïp khaù chaët cheõ veà maët mang vaän vaø caùtính ñoái vôùi töøng caù nhaân moätVeà yù nghóa mang vaân toång quaùt ,Ñòa caùc chuû veà haäu vaän(töùc laø khoaûng 50 tuoåi trôû ñi)Ñòa caùc naûy nôõ ,vuoâng vöùc , saéc thaùi töôi taén laø daáu hieäu caøng veà giaø thì soá vaän caøng toát .Traùi laïiCaèm thon nhoïn thì vaõn thieân thöôøng coâ ñôn baàn baùch
 18. 18. Veà maët caù tính nhöõng töôùng hoïc gia thuoäc taân phaùi ,chòu aûnh höôûng cuûa cuûa töôùng hoïc Nhaät baûncho raèng vì tieåu naõo boä vaø Ñòa caùc coù lieân heä töông hoå ñaët bieït neân khi nghien cöùu veà dia caùc ñaõñeà ra,soá yù nghóa thöïc chaát sau nay: - yù chí maïnh hay yeáu - Söùc chòu ñöïng caû vaät chaát laãn tinh thaàn . - Tình duïc nhieàu hay ít ,manh yeáu,…….. b) Caùc daïng thöùc toång quaùt cuûa caèm Nhìn chính dieän(nhìn thaúng phía tröôùc maët )ta thaáy Caèm coù 3 daïng chính thöùc: - Caèm troøn (h.188) - Caèm vuoâng (h.189) - Caèm nhoïn(h.190) Nhìn nghieân ( traéc dieän) ta cuõng thaáy coù 3 daïng thöùc thoâng thöôøng: -Caèm vaùt (h.191) -Caèm goà(h.192) -Caèm thaúng (h.193)Loaïi Caèm troøn vaø thöôøng coù hình daïng thaúng xuoâi hoaëc ñoâi khi hôi thaùo vaùt chöù ít khi naøo goàleân.Ngöôûc lai , loaïi Caèm thon nhoïn thöôøng vaùt hoaëc goà chöù ít khi thaúng xuoáng a) Caùc yù nghóa cuûa CaèmHai loaïi Caèm troøn vaø vuoâng thuoäc loaïi Caèm nôû vaø thuoäc loaïi bình thöôøng hôïp tieâu chuaån Tamñình bình ñaúng, loaïi Caèm thon nhoïn thuoäc loaïi Caèm leùp, saùch thöôøng goïi laø Höõu thieân voâ ñòa 1.-Veà maët mang vaän -Caèm nay nôû caâng xöùng chuû veà hoaïc phuùc loäc khaû quan - Caèm baïc nhöôïc , nhoû nhoïn chuû veà giaø hoaêïc coâ ñoäc hoaëc ngheøo khoå, tuyø theo söï phoái hôïp toàng quaùt cuûa toaøn theå khuoân maët.
 19. 19. 2.Veà maët caù tính Caèm nay nôû moat caùch thích ñaùng bieåu thò taâm tính quaân xöùng, dung hoaø ñöôûc lyù töôûng vaøthöïc teá, söû söï thích ñaùng nhaát, keá ñoù laø loaïi caèm troøn Neáu quaù vuoâng vöùc, yù chí quaù maïnh deã trôû thaønh cöïc ñoan,coá chaáp ngoan coá hoaëc lì lôïm .Caù tính cuûa ngöôøi coù caèm quaù troøn map thöôøng bieåu loä ra ngoaøi baèng söï troïng aåm thöïc, tình caûmphong phuù , deã bò xuùc ñoäng. Loaïi Caèm thon nhoïn thöôøng laø keû coù caù tính maãn nhueä, thieân veà lyùtöôûng , caøng thon nhoïn caøng xa rôøi thöïc teá neân khoâng bao giôø thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi. * vll-MANG TAI h 194 a)Khaùi quaùt veà Mang tai Mang tai hay tai coat laø phaàn trung gian giöûa Caèm vaø Löôõng quyeàn , nhìn nghieân thì thaáyroõ hôn . Moät soáñoâng saùch töôùng coå ñieån thöôøng ít ñeà caäp ñeán phaàn tai coát vì hai leõ: Nhöõng dñieàu ghi laïi trong coå thö phaàn nhieàu thieân veà maïng vaän , ít khi thieân veà caù tính maøtai coát khoâng coù vai troø ñaùng keå trong lónh vöïc naøy. Yù nghóa veà caù tính tai coát ñöôïc coi laø phaàn töôùng veà taâm töôùng bí truyeàn . chì löu laïi baèmgloái taâm truyeàn .Do ñoù , ñoái vôùi coå nhaân ñieàu gì ñaû goïi laø taâm truyeàn thöôøng ít ghi laïi treân giaáytraéng möïc ñen , thaûng hoaëc coù ghi thì cuõng chæ ghi laïi moat vaøi yeáu quyeát giaûn löôïc , keû ngoaøikhoù long lænh hoäi ñaày ñuû ñöôïc caùc yù nghóa , maëc daàu vaãn coù caâu Naõo haäu kieán tai voâ tình haùn , nghóa laø keû maø ñöùmg sau phía gaùy (oùt) coøn troâng thaáy xöông Mang tai nghìa laø keû khoâng coù tình nghóa. b)Caùc daïng thöùc cuûa Mang tai Mang tai coƒ daïng thöùc chính yeáu: -Mang tai vuoâng xuoâi -Mang tai baïnh -Mang tai hoùp 1-Mang tai vuoâng xuoâi
 20. 20. Loaïi mang tai vuoâng xuoâi h195 coù goùc hôi vuoâng ôû phía döôùi vaø goùc cuûa chieàu thaúngcuûa Mang tai gaàn nhö döïng thaønh moät ñöôøng thaúng ñöùng chaïy töø tai xuoáng Phoái hôïp vôùi loaïi Caèm nay nôû thích ñaùng , loaïi mang tai vuoâng xuoâi töôïng tröng cho giavaän höng vöôïng luùc tuoåi giaø ,ñöôïc nhieàu ngöôøi giuùp ñôø trong moïi coâng vieäc .Noùi toùm laïi naylaøloaïi phuùc töôùng 2-Loaïi Mang tai baïnh h195 Ñaëc ñieåm cuûa loaïi mang tai naøy laø phaàn döôùi keå töø choå tieáp giaùp vôùi Löôõng quyeàn naynôû moät caùch ñaëc bieät khieán cho khuôn maët phía döôùi nôû phìm ra troâng töông töï nhö mang cuûaloaøi raén ñeo kính (cobra) moãi khi moù ñònh caén hay moå vaøo vaät gì tröôùc maët Veà maët Mang vaän :phoái hôïp vôùi Nguõ quan can xöùng , loaïi Mang tai baïnh laø keû deã thaønhcoâng treân ñöôøng coâng danh söï nghieäp nhöng keát quaû thöôøng theâ thaûm ít khi ñöôïc cheát laønh Veà maët caù tính :nay laø moät trong vaøi daáu hieäu ñaëc thuø nhaát cuûa keû taâm ñòa ñoäc aùc , aâmhieåm khoân löôøng , bình thöôøng laøm vieäc gì cuõng nghó tôi mình tröôùc heát . Hoï coù theå giuùp ta vaøchòu thieät ñoâi chuùt , mieãn laø hoï lôøi nhieàu hôn , nhöng ñeán khi thöïc söï ñuïng chaïm tôùi quyeàn lo8òto lôùn nhö danh voïng chöùc vuï thì hoï saün saøng baùn ñöùng baïn vôùi baát kyø giaù naøo , khoâng heàthöông tieác . Naên næ vôùi haïng ngöôøi ñoù khi hoï ñaõ ñònh loaïi tar a khoûi voøng tranh chaáp laø moätñieàu thaäm voâ ích tuïc ngöõ Trung Hoa coù caâu :’’Keû Mang tai baïnh ra khoâng coù laùng gieàng ‘’ laø ñeåaùm chæ caù tính ñaëc bieät cuûa loaïi ngöôøi treân Ñôøi Tam Quoác ,Nguî Dieân ñaàu quaân döôùi trôùng Khoång Minh vaø toû ra laø moät væ töôùngquaân noåi tieáng , taøi ba , duõng caûm nhöng vì coù töôùngNaõo haäu kieán tai bi Khoång Minh cheâ laø
 21. 21. phaùn coát. Tuy vaäy , ñoái vôùi vò quaân sö noåi ñôøi dôøi nhö Gia Caùt Löôïng thì vieäc caàn caùi taøi vaøduõng cuûa Nguî Dieân luùc d8où raùt caáp thieùt vaø voâ haïi cho ñaïi cuoäc luùc oâng coøn soáng . Ñeå ñeàphoøng haäu hoaïn , Khoång Minh ñaõ saép saün dòeâu keá mai sau duøng tôùi Veà sau, khi Khoång Minh töø traàn , binh quyeàn ñöôïc giao laïi cho Khöông Duy cuøng vôùicaåm nang dieäu keá . Quaû ñuùng nhö lôøi tieân ñoaùn cuûa Khoång Minh luùc sinh tieàn . Nguî Dieân trôûmaët ñaùnh laïi quaân Thuïc, chæ vì haén thaáy quyeàn lôïi vaø khaùt voïng thöïc söï cuûa mình bò Khoång Töûtrao laïi cho Khöông Duy chöù khoâng trao cho haén . Roát cuôïc taïi traän tieàn , Khöông Duy theo lôøidaën trong caåm nang cuûa Khoång Minh , ñem lôøi khích baùc Nguî Dieân. Nguïy Dieân leân tieáng thaùchñoá “Ai giaùm gieát ta”.Ñuùng luùc haén ñang döông döông töï ñaéc thì moät ngöôøi taâm phuïc KhoångMinh mai phuïc saün trong haøng nguõ cuûa haén ñaõ cheùm bay ñaàu keû paûn thaàn tröôùc ba quaân Cuoäc ñôøi vaø caù tính cuûa keû Mang tai baïnh laø nhö vaäy ñoù. 3-Mang tai hoùp h197 Ñoù laø hieän töôïng ngöôïc laïi vôùi Mang tai baïnh . Nhö ñaõ noùi ôû ñaàu , trong muïc daãn thöôïng, mang tai ñi ñoâi vôùi Ñòa caùc nhoû nhoïn , taïo thaønh khu vöïc haï ñình eo heïp , töôïng tröng cho haäuvaän cô ñôn. Chaúng nhöõng vaäy , keû coù loaïi mang tai naøy , khi gaëp hieåm ngheøo , ít gaëp ñöôïc ngöôøira tay cöùu giuùp Veà maët caù tính :tính neát caên baûn troäi yeáu cuûa loaïi Caèm vaø Mang keå treân quaù thieân veà tínhtoaùn thieät hôn , chæ nghó vaø coi lo8æ ích cuûa baûn thaân laø chuaân ñích , ít khi chòu dung hôïp lôïi mìnhvôùi lôïi ngöôøi -VAØI GIAI THOAÏI LIEÂN QUAN ÑEÁN KHU VÖÏC HAÏ ÑÌNH a) Giai thoaïi veà Raêng Ñôøi thanh , Khang Hy Hoaøng Ñeá , töôùng maïo coát caùch raát bình thöôøng , oâng thöôøng caûitrang laøm keû thöù daân leûn ra khoûi cung caám ñeå chính mình thanh saùt caûnh sinh hoaït cuûa daânchuùng . Moät böõa kia , Khng Hy ñi ngang qua moät caên leàu , thaáy nhieàu ngöôøi xuùm laïi ñeå thaàytöôùng coi vaän maïng cho töøng ngöôøi . Hieáu kyø Khang Hy cuõng ñöùng laïi nghe , sau ñoù oâng laïi nhôøthaày töôùng coi giuøm mình . Xem kyõ , thaày töôùng khoâng khoûi kinh ngaïc , laïi khoâng bieát nay laøñöông kim hoaøng töû , beøn hoûi:” Caùc haï coù sôï lôøi noùi thaät khoâng ?” Khang Hy ñaùp :”khoâng toâitình côø ñi ngang qua nay, vì tính hieáu kyø xin tieân sinh cöù noùi thaät ra , khoâng heà chi” -Theo söï quan saùt cuûa keû heøn naøy thì dieän maïo caùc haï thuoäc loaïi tieän caùch , toaøn thaâncaåu coát . Neáu caên cöù vaøo töôùng caùch maø baøn thì ñoù laø töôùng aên maøy
 22. 22. Khang Hy nghe xong ,khoâng nhòn ñöôïc cöôøi ha haû ,beøn lieäng neùm baïc coi töông roài quaymình toan boû ñi . Thaày töôùng ngaån ngöôøi quan saùt roài goïi Khang Hy ñöùng laïi , aùy naùy noùi “Ñieàukeû heøn naøy vöøa noùi laø caên cöù vaøo töôùng caùch . Theo töôùng beà ngoaøi thì ñoù laø loaïi töôùng xaáu nhaát, nhöng nhaân luùc caùc haï saép ñi , haù mieäng cöôøi lôùn ñeå loä raêng roàng . Caåu coát maø sinh ñöôïc raêngroàng laø söï cöïc quí, muoân ngöôøi môùi coù moät . Coù ñöôïc töôùng caùch ñaëc bieät ñoù thöôøng laø keû phuùquyù voâ cuøng , muoán gì ñöôïc nay . Xin caùc haï coá leân , ñöøng ñeå phí töôùng caùch ñaëc bieät ñoù” Khang Hy nghe noùi raát phuïc taøi quan saùt cuûa thaày töôùng, laïi caûm ñoäng nhöõng lo8ìkhuyeân nhuû chaân thaønh , neân khi veà ñeán caám cung , nhaø vua haï chæ thaây töôùng vaøo beä kieán vaøthöôûng cho quan chöùc , ñoù laø nhôø taâm ñòa köông thieän cuûa oâng thaày töôùng b)Veà Nhaân trung ngaên leäch , Haï ñình lieät caùch Vaøo khoaûng naêm thöù 22 Daân Quoáùc (töùc laø khoaûng 1933) taïi Nam Kinh coù raát nhieàu vieânchöùc chính phuû suøng baùi vieäc coi töôùng , vì coù khaù ñoâng töôùng hoïc gia taøi töû xuaát saéc , trong soáñoù coù vieân Tham söï hoï Tieàn .Moät böõa kia , oâng Ngoâ Trieäu Mai , toøng söï taïi toái cao Phaùp vieän,toå chöùc böõa tieäc coù caû hoï tieàn tham döï vaø gaàn nhö suoát buoåi tieäc chæ baøn veà töôùng . Trong tieäccoù moät vò thöïc khaùch hoï Haï töï nhaän laø ôû Vaân Nam vöøa môùi ñeán Nam Kinh , yeâu caàu Tieàn Thamsöï coi töôùng giuøm mình xem vaän maïng ra sao . Tieàn quan saùt hoï Haï hoài laâu roài hoûi :” Tieân simhnaêm nay chöa ñeán 50 tuoåi phaûi khoâng?” Haï ñaùp:”Phaûi naêm nay toâi49”. Tieân hoûi :” Naêm ngoaùivôï tieân sinh taï theá ñuùng khoâng ?” Haï ñaùp :”Ñuùng , tieän noäi vöøa maát naêm roài ” Ñoaùn xong quaù khöù , haï beøn hoûi ñeán vieäc töông lai . Tieàn noùi:”OÂng tuy vöøa töø Vaân Namlai nay nhöng roài oâng laïi trôû veà Vaân Nam ngay. Vieäc oâng döï ñòng laøm ñaõ thaønh töïu roài , oângchöa bieát sao?” Haï thaáy Tieàn noùi quaù ñuùng yù nguyeän cuûa mình neân phuïc laém, nhöng thaät tình chöa roõ keátquaû vieäc ñænh laøm. Nguen do laø thôøi ñoù , nöôùc Taøu theo cheá ñoä taûn quyeàn , cô caáu toå chöùc taïimoãi tænh gaàn nhö laø moät chính phuû . Haï ñöôïc baïn beø ôû Nam Kinh ñeà baït neân ñöôïc Boä tröôûngGiaùo Duïc boå laøm Gím Ñoác Hoïc chính taïi tænh Vaân Nam vôùi quyeàn haønh töông töï nhö Boä tröôûngGiao duïc cuûa moät tieûu quoác . Tuy vaäy , Haï vaãn lo raèng neáu chính phuû ñòa phöông caûi toå toaøndieän thì raát coù theå phe caùnh cuûa nhoùm ngöôøi môùi ôû ñòa phöông khoâng chòu coâng nhaän Haï laømGiaùm ñoác Hoïc chính. Maø vieâvc thay ñoåi chính phuû ñòa phöông thôøi ñoù laø raát coù theå xaûy ra , vaøluùc ñoù tænh Vaân Nam laïi ruïc ròch saép caûi toå chính quyeàn Nghe Haï noùi ngay tình chöa bieát , hoï Tieàn thoâng caûm moái lo laéng cuûa Haï beøn noùi :” baátkeå chính qyteàn Vaân Nam caûi toå ra sao thì oâmg vaãn ôû chuùc vò tröôûng ngaønh giaùo duïc tænhñoù ñeánngaøy maõn phaàn” Haï nghe noùi trong buïng raát möøng , töï nghó neáu nhö vaäy hy voïng laø coù theå taichöùc ñeân’0 naêm Maáy böõa sau, moät thöïc khaùch trong böõa tieäc hoâm ñoù ñeán hoûi Tieàn raèng :” OÂng noùi nhövaäy ñuùng khoâng ? Thôøi buoài naøy, chính tröôøng nay vaày mai khaùc , bieán ñoåi luoân luoân laøm saovöõng ñöôïc ñeán giaø ?” Sau khi bieát chaéc ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø baïn cuûa Haï , hoï Tieàn môùi noùi roõ theâm ” Toâinoùi nhö vaäy laø xeùt raèng thoï soá cuûa Haï chæ ñeán giöõa naêm 51 tuoåi laø döùt . Quan vaän vaø thoï maïngtöông quan” Ngöôøi kia noùi :” uûa , thì ra laø vaäy . Chuùng toâi xem Nhaâu trung cuûa Haï thaáy ngaén vaø leächthì chæ töôûng laø hoaïn loä naêm ñoù laø khoâng toát chöù khoâng ñoaùn ñöôc laø thoï maïng oâng ta naêm doùchaám döùt . Veà ñieåm naøy xin oâng giaûng giaûi roõcho” Tieàn ñaùp :” veà phaàn töôùng khuoân maët , Nhaân trung laø nôi giao tieáp giöõa Trung ñình vaøHaï ñình chuû veà vaän maïng naêm 51 tuoåi. Haï tieân sinh coù Nhaân trung ngaén vaø leäch thì dó nhieânnaêm ñoù vaän maïng noùi chung laø khoâng ñöôïc toát . Nhöng taïi sao lai quaû ñoaùn laø naêm ñoù oâng ta seõcheát thì caàn phaûi xem theâm hình daïng cuûa moâi mieäng vaø theá cuûa Haï ñình. Moâi Mieäng cuûa Haï
 23. 23. thuoäc loaïi lieät caùch , aâm thanh reø nhö tieáng pheøn la laïi khoâng coù aâm löôïng , caèm vöøa ngaén laïivöøa thon . Noùi toùm lai phaàn Haï ñình cuûa oâng khoâng coù ñieåm naøo ñaùng keå . Xua nay, neáu chæ coùphaàn Nhaân trung xaáu maø moâi mieäng vaø Haï ñính toát tjì ñeán vaän haïn cuûa Nhaân trung , töùc laø 51tuoåi chæ khoâng ñöôïc eâm xuoâi maø thoâi chöù khoâng nhgó ñeán cheát choùc . Ñaéng naøy , moâi mieäng vaøkhu vöïc Haï ñình ñeøu quaù xaáu thì ñeán vaän haïn cuûa Nhaân trung khoù traùnh khoûi tuyeät maïng ” Quaû nhieân , Haï laøm Giaùm ñoác Hoïc chính tænh Vaân Nam ñöôïc 2 naêm, ñeán naêm51 tuoåi bòbeâïnh vaø maát taïi chöùc. ****************** Tröôùc thôøi Trung Hoa Daân Quoác ít naêm , luùc ñoù Daân Quoác Ñaûng coøn aâm thaàmhoaït ñoäng trong boùng toái , coù hai yeáu nhaân veà sau Ñeàu laø caùc nhaân vaät coù teân tuoåi trong giôùichính Trung Hoa laø Laâm Saâm vaø Toân Daät Tieân . Caû hai ñeàu ñöôïc ngöôøi xem töôùng luùc chöahieån ñaït veà nhieàu phöông dieän , nhöng ôû nay chæ thuaät laïi rieâng vaán ñeà töû töùc maø thoâi Hoài ñoù coù baäc tröôûng voái hoï Cao coù bieät taøi xem töôùng vaø chính nhôø coù hoï Cao bí hieåmmaø sau naøy Laâm Saâm raát tin töôûng ôû töôùng hoïc . Moät böõa , hoï Cao coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà con caùicuûa Laâm Saâm nhö sau:” Soá anh ………hieám hoi , neáu nhö ñeán 35 tuoåi maø vaãn chöa coù con thì neânnuoâi con nuoâi ñi , khoâng phaûi ñeå phuïng döôõng maø ñeå noái doõi toâng ñöôøng ” Laâm Saâm cho raèng theo choã oâng ta ñöôïc bieát veà töôùng thì töôùng hoïc chæ cho bieát ñöôïc söïtoát xaáu cuûa vaän maïng hay coâng vieäc , coøn phaàn con caùi laø do hai vôï choàng chung söùc taïo neân ,laøm sao nhìn moät ngöôøi maø laïi ñoaùn ra ñöôïc . Bôûi vaäy oâng ta khoâng tin hoûi vaën laïi : “ Sinh con laø vieäc cuûa hai vôï choàng laøm sao chæ nhìn moät trong hai ngöôøi maø bieát ñöôïc ?Vaû laïi , ñaøn oâng ñeán 60, 70 tuoåi coøn sinh con laø söï raát thöôøng , taïi sao laïi coù thieân kieán cho toâineáu tröôùc 35tuoåi chöa coù con thì khoâng theå ñeû con ñöôïc ?” Nhö chöa ñuû Laâm Saâm coøn boài theâm :” Khoâng sinh con ñöôïc phaàn lôùn laø do ñaøn baø . Toâilaø ñaøn oâng , neáu vôï caû khoâng con thì laáy vôï leõ , naøng haàu ñeå coù con , sao laõo baù ñôn thuaàn noùi laøtoâi khoâng con ” Hoï Cao thaáy Laâm Saâm coù veû khoâng baèng long veø söï nhaän ñònh cuûa mình beøn giaûi thích:” Ñaõ ñaønh vieäc sinh con ñeû caùi laø vieäc chung cuûa hai vôï choàng nhöng caû hai phaûi khoâng coùbeäng kín gì môùi ñöôïc . Neáu moät trong hai ngöôøi coù beänh kín thì laøm sao coù con . Hieän nay toâithaáy anh coù khuyeát ñieåm ñoù neân môùi quyeát ñoaùn nhö vaäî Hoï Cao laïi e raèng Laâm Saâm chöa tin mình neân laïi tay chæ vaøo Nhaân trung cuûa mình noùivôùi Laâm :” Ñaây laø khu vöïc lieân heä vôùi vieäc sinh con . Neáu saâu vaøo vaø roõ nhö caùi raõnh laø töôùngnhieàu con , neáu noâng hoaëc baèng phaúng laø daáu hieäu hieám hoaëc khoâng coù con . Nhaân trung cuûaanh baèng phaúng nhö da maët . Töø 35 tuoåi trôû veà tröôùc laø luùc nhöôøi ta coù tinh löïu sung maõn maøneáu khoâng coù con thì töø ñoù trôû veà sau caøng khoù coù con hôn nöõa .” Laâm Saâm laáy göông soi quaû nhieân thaáy Nhaân trung cuûa mình baèng phaúng nay nge baäctröôûng boái noùi vaäy môùi nhôù laïi boán ngöôi quen thuoäc , thaûy ñeàu coù vôï laâu naêm vaø nhôù laïi ai laøkeû coù Nhaân trung saâu roõ , ai laø ngöôøi coù Nhaân trung baèng phaúng . Quaû thöïc hai ngöôøi nhieàu conñeàu coù Nhaân trung saâu vaø roõ coøn hai ngöôøi kia khoâng con thì Nhaân trung quaù noâng caïn , gaàn nhökhoâng coù vaäy Chöông thöù baûy NHUÕNG NEÙT TÖÔNG KHAÙC CUÛA THAÂN THEÅ
 24. 24. I. _ NHÖÕNG NEÙT TÖÔÙNG AÂM THANH AÂm thanh trong töôùng hoïc cuõng nhö Moâi hoïc ñoùng moät vai troø troïng yeáu , giuùp bieát ñöôïc raát nhieàu veà con ngöôøi treân nhieàu bình dieän . Do ñoù , coå töôùng hoïc ñaëc bieät chuù troïng ñeán phaàn xem töôùng aâm thanh . Nhaø töôùng hoïc toâng sö ñôøi Toáng laø Maõ Moâi d9aõ noùi :” Töôùng phaùp thöôøng thöøa laáy aâm thanh laøm chuû ”. Moät nhaø töôùng hoïc noåi tieáng khaùc laø Ñaït Ma thieàn sö cuûa Thieáu Laâm Töï . trong phaàn yeáu quyeát caên baûn ñeå thaåm ñònh söï hoaøn haûo hay khuyeát ñieåm toång quaùt cuûa con ngöôøi cuõng noùi :” Caàu toaøn laïi thanh aâm ”. Tuy nhieân , vì phaàn naøy coù tình caùch tröøu töôïng vaø raát khoù lónh hoäi , neân soaïn giaû nghó raèng taïi nay chì neâu ra nhöõng ñieåm khaùi quaùt toái caàn thieát vaø deã nhaän thaùy nhaát . Chuùng ta haàu heát ñeàu ñaõ maïc nhieân coâng nhaän laø gioïng ñaøn oâng hoaëc con trai khaùc vôùi gioïng noùi ñaøn baø Söï sai bieät veà gioïng noùi ñoù , chuùng ta chæ caûm nhaän thaáy deã daøng , nhöng mieâu taû ra cho raønh maïch . Do ñoù , ñieåm khaùi quaùt thöù nhaát laø ñaøn oâng phaøi coù gioïng ñaøn oâng vaø ñaøn baø phaûi coù aâm thanh ñaøn baø . Nhöõng keû coù aâm thanh thuaän theo ñònh luaät d9où haàu heát laø nhöõng keû ñöôïc coi laø bình thöôøng veà aâm ñieäu toång quaùt . Traùi laïi , ñaøn oâng maø coù gioïng ñaøn baø hay ñaøn baø maø coù gong ñaøn oâng thì maïng vaän yhöôøng hay bò laän ñaän veà maët tình caûm . Ñaøn oâng coù gioïng ñaøn baø phaàn lôùn ñeàu khoù thaønh ñaït ñöôïc söï nghieäp . Haïn höõu laém môùi ñöôïc phuù quyù trung bình , nhöngveà giaù trò ñaïo lyù hoaëc quyù hieån noùi chung chaúng coù gì ñaùng cho ngöôøi khaùc khaâm phuïc . Ñaøn baø coù gjoïng ñaøn oâng thöôøng khaéc choàng , khaéc con tình caûm khoâng maáy khi ñöôïc thö thaùi . Ngoaøi ñieàu kieän tieân quyeát ñoù , coøn coù ñieàu kieän thöù hai ñi keøm laø : *Gioïng ñaøn oâng phaûi maïnh meõ , raén roûi trong saùng * Gioïng ñaøn baø phaûi oân hoaø , nhoû nheï nhöng roõ raøng Nhöng neáu aâm thanh ñaøn oâng , tuy maïnh meõ maø khoâ khang , lôùn maø khoâng coùtieáng vang , hoaëc gioïng lôùn maø nhòp noùi quaù nhanh gaàn nhö nuoát tieáng ñoù thì laø töôùng xaáu . Caùcñieåm khaùc treân khuoân maët , hoaëc cô theå maø hoaøn haûo thì söï khuyeát ñieåm cuûa aâm thanh bò coi laøphaù töôùng . Naëng nheï tuyø theo töøng tröôøng hôïp , naëng thì söï nghieåp baát thaønh hoaëc chieát yeáu ,nheï thì soùng gioù lieân mieân hoaëc tai haïo trong coâng danh söï nghieäp. Ñaøn baø maø tieáng noùi tuy coù nöõ thanh , nhöng quaù nhoû vaø yeáu , khoâng trong treûo ,khoâng coù aâm löôïng thì cuõng khoâng theå laáy vieäc nöõ nhaân coù aâm thanh nöõ laøm quyù . Ñaøn baø maøcoù khuyeát ñieån veà phaàn phaåm chaát cuûa aâm thanh vöøa keå treân khoù thoaùt khoûi caûnh khoán quaån veàmoät hay nhieàu laõnh vöïc naøo ñoù trong cuoäc soáng , thaäm chí coù theå ñoaùn laø yeåu maïng nöõa . Toùm laïi , aâm thanh duø nam hay nöõ phaûi trong treûo , coù aâm löôïng ñaày ñuû , phaùt töïloàng ngöïc ( Ñan ñieàn) chöù khoâng neân phì phaøo ñaàu moâi choùt löôõi ( yù noùi tieáng khoâng ra aâm löôïn, huït hôi ) . Coù loaïi aâm thanh thöôïng thöøa keå treân daåu cho dieän maïo khoâng ñöôïc saùng suûa khoâingoâ thì cuõng coù theå soáng cuoäc soáng an nhaøn bình dò . Ngöôïc laïi , maët muõi khoâi ngoâ tuaán tuù , thaân hình phì noän maø tieáng noùi bò phaù , bòlieät caùch ( tham chieán theâm ñoaïn noùi veà öùng duïng cuûa Nguû haønh trong aâm thanh ôû chöông 2,phaân1 , quyeân’2 ). Ñaïi khaùo nhö tieáng lôùn nhö taøng maùt , hoaëc theâ thaøm nhö tieáng vöôïn huù ,buôøn teû nhö tieáng deá hoaëc cuoàn loaïn nhö tieáng choù suûa traêng , ñeøu laø nhöõng ñieåm baùt thöôøng .Neáu töôùng maïo ñaõ khoâng ra gì maø coøn gaïp phaûi aâm thanh naøy thì phaûi ñoaùn laø maïng vaän keï ñoùkhoâng bao giôø khaù ñöôïc . Ngoaøi söï thanh troïc cuûa aâm thanh xeùt moät caùch toång quaùt , ta coøn phaûi löu yù moãilaoïi ngöôøi ñieån hình ( kim , moäc , thuyû , ,hoaû , thoå) caàn thích hôïp vôùi loaïi aâm thanh töông öùngtröôùc khi xeùt ñeán vaán ñeà aâm thanh huøng traùnh hay nhu nhöôïc , thanh hay troïc . Phaøm hìmh
 25. 25. ngöôøi naøo hôïp vôùi aâm thanh chính caùch cuûa ngöôøi ñoù , chöa töøng bæ caûn baån baùch , haï tieän baogiôø II. – NHÖÕNG NEÙT TÖÔÙNG TOÙC VAØ RAÂU Toùc raâu ñoái vôùi ngöôøi nhaát laø ngöôøi ñaøn oâng , veà maët mang vaän laãn caù tính coù vai troø khaù quan troïng . Toùc thì trai hay gaùi ñeàu coù , nhöng raâu thì gaàn nhö laø moät ñaëc tính ñoäc ñaùo thieân phuù cuûa nam giôùi , noùi laø gaàn nhö vì ñoâi khi cuûng thaáy raâu ria ( tuy ít nhöng cuõng ñuø ñeå phaân bieät )ôû moät soá nhoû phuï nöõ . Nhöõng tröôøng hôïp ñaûo ngöôïc bhö ñaøn baø coù raâu ria , ñaøn oâng maët maøy raâu ria trô truïi ñeàu chöa bao giôø ñöa ñeán keát quaû toát ñeïp veà maët maïng vaän cho keû ñoù a)Toùc Baøn veà toùc töôùng hoïc coå ñieån ñöa ra taát nhieàu thuyeát , coù thuyeát möôïn caû kieán thöùc y hoïcAÙ Ñoâng nhaøy xöa ñeå giaûi thích : nhöng töïu trung taát caû ñeàu gioáng nhau ôû caùc ñieåm caê baûn sauñaây: * Toùc khoâng ñöôïc quaù nhieàu , cuõng khoâng ñöôïc quaù ít ñeán ñoä gaàn nhö trô truïi * Toùc khoâng ñöôïc roái loaïn , khoâng ñöôïc cöùng nhö reå tre , mhöng khoâng ñöôïc meàm nhuõnnhö sôïi buùn * Saéc phöông xanh ñen , töôi boùng khoâng ñöôïc khoâ doøn , uùa nhö coû ñang luùc taøn luïi Toùm laïi , toùc coù soá löôïng vöøa phaûi , khoâng roái loaïn nghóa laø sôïi naøy khoâng xoaén chaëtvaøo sôïi khaùc nhö bean thöøng ,coù saéc töôi maùt boùng bay , töï nhieân meàm maïi , laø loaïi toùc thuoäcloaïi thöôïng thöøa , chuû veà maïng vaän hanh thoâng coù tính cöông nhu tính ñaùng , khoâng thaùi quaù ,khoâng baát caäp . Söï thöôïng thöøa veà toùc noùi treân chæ coù yù nghóa toát khi noù phoái hôïp ñaày ñuû vôùi raâu vaø loângmaøy . Caû ba thöù loâng ñoù ( toùc ,raâu, loâng maøy )treân moät con ngöôøi phaûi töông ñoàng veà caû phaåmlaãn löôïng . Loâng maøy ra sao thì toùc loâng cuõng vaäy , môùi coù theå xem laø phuø hôïp . Ngöôïc laïi nhöõng ñieåm keå treân ñeàu phaûi coi laø loaïi phaûn thöôøng ,phaàn lôùn ñeàu khoângtoát.Tuy nhieân ,nhöõng söï kir6n5 treân chæ coù tình caùch ñaïi theå,trong thöïc teá coøn coù nhöõng uaån khuùckhaùc,Chaúng haïn söï phuø hôïp raâu toùc cuûa ngöôøi thoå,hình kim(tham chieáu chöông 1,phaàn II cuûaquyeàn thöù nhaát),tuùc laø loaïi nhöôøiraénchaéc,naëng neà ,khaùc vôùi söï phuø hôïp raâu toùc cuûa ngöôøi hìnhHoaû(haïng ngöôøi maët muõi gaân guoác ,maét loä ,maøy thöa ,raâu ít,……).Cho neân ,raâu thöa ,toùc ngaén vaøcöùng thöôøng laø daáu hieäu baát thöôøng veà maët maïng vaän khoâng toát ñeïp veà caù tính ,nhöng khoângphaûi luùc naøo cuõng ñuùng nhö vaäy maø phaûi ñeå yù tôùi moät soá bieät leä.Döôùi ñaây laø moät soá tröôøng hôïp raâu toùc bò coi laø hung töôùng:* Ngöôøi khoeû maïnh ,da thòt traøn ñaày nhöïa soáng maø raâu toùc ñaëc bieät khoâ doøn vaø raäm.* Da deû khoâ khan maø toùc laïi cöïc mean vaø ítNhöõng söï töông phaûn thöôøng noùi treân ,neáu nheï thì chuû veá long ñong vaát vaû ,naëng thì khoù traùnhkhoûi cheát choùc theâ thaûm .Noùi veà maët caù tính ,keû maø raâu toùc cöùng thì khí phaùch nhoû heïp,coá chaáp,cöùng ma 2khoâ,maø thoâkeäch nhö tro taøn ,chaúng nhöõng caù tính ngu ñoän ,thoâ loã maø coøn laø daáu hieäu cuûa söï cheát non,vaänbó.Raâu toùc khoâng cöùng ,khuyeát nhuõn ,thöa ñaäm thích ñaùng vôùi töøng theå daïng con ngöôøi ,saéc ñenvaø boùng baåy thì daáu nghuõ quan coù bò xeáp vaøo loaïi trung bình hoaëc döôùi ,nhöng thöïc teá khí chaátlaïi laø thöôïng thöøa.Hình tuy baát tuùc ,nhöng thaàn khí höõu dö neân vaän maïng vaã coù theå toát ñeïp,conchaùu neân ngöôøi.Ôû treân ñaõ noùi ,toùc nhieàu hay ít ,nhöng söï nhieàu ít ñoù phaûi caên cöù vaøo töøng thöïc traïng ôû loaøingöôøi chính thöôøng.Tuoåi treû ,toùc nhieàu vaø ñen: tuoåi caøng cao thì toùc ruing daàn vaø bieán ñoåi töømaøu ñen sang maøu traéng.Ñieåm ñaùng chuù yù ôû pheùp xem töôùng toùc laø toùc cuûa ñang ôû tuoåi thanh
 26. 26. nieân (töø 15,16 ñeán 30) maø ít toùc hoaëc hoùi thì môùi coi laø phaûn thöôøng . Ngöôïc laïi tuoåi khaoûng tamtuaàn maø hoùi ñaàu ruing toùc laïi laø leõ töï nhieân , khoâng coù gì ñaùng noùi . töông töï nhö vaäy , neáu sau40 tuoåi maø toùc baét ñaàu hoa raâm hoaëc baïc thì coi laø thoâng thöôøng . Ngöôïc laïi laø ñieåm khoâng toát ,hoaëc veà vaän maïng hoaëc veà söùc khoeû . Trong y lyù coå ñieån phöông Ñoâng , nhöôøi ta cho raèng söï toátsaáu cuûa toùc lieân quan maät thieát tôùi möùc ñoä maïnh yeáu cuûa thaän . Toùc sôùm baïc laø daáu hieäu beàngoaøi cuûa thaän xaáu Veà vieäc ruing hay caùch moïc cuûa toùc cuõng ñöôïc coå nhaân nghieân cöùu . Ngöôøi ta nghieämthaáy raèng , toùc moïc döïng ñöùng ôû hai beân phaûi vaø traùi ñaàu , hoaëc soùi daàn theo vò trí ñoù laø trieäuchöùng xaáu . Keû ñoù hoaït ñoäng thöôøng hay laän ñaän , thaønh coâng ñoù nhöng roài that baïi ngay ñoù ,vinh nhuïc thaát thöôøng . neáu toùc moïc thaúng ñöùng ôû khu vöïc trung öông cuûa ñænh ñaàu hoaëc chínhgiöõa phaàn treân tieáp giaùp vôùi chaân toùc , hình daïng chænh teà laïi laø ñieàm toát chuûveà laøm vieäc deã ñaïtñöôïc yù nguyeän b) Raâu ÔÛ nay taùc giaû gaït ra ngoaøi tröôøng hôïp quaù ñaëc bieät laø ñaøn baø coù raâu . Nhöõng ñieàu ñeà caäpsau nay laø loaïi raâu cuûa nam giôùi Raâu trong thuaät ngöõ cuûa töôùng hoïc bao goàm taát caû moïi thöù loâng hoaëc daøi hôn loaïi loângmaêng ( hoaëc coøn goïi laø loâng tô) moïc ôû phía treân moâi treân , ôø khu vöïc caèm , ôû hai bean xöôngMang tai . Taát caû moïi loaïi raâu ñoù baát keå laø moïc ôû ñaâu muoán ñöôïc coi laø toát thì phaûi hoäi ñuû haiñieàu kieän sau nay : • Ñaëc bieät laø raâu Caèm vaø ray ôû khu vöïc giaùp moâi treân ( ria) phaûi töông xöùng veà caû löôïng laãn phaåm chaát • Raâu ria vaø loâng maøy cuøng maøu saécvaø ñeåu phaûi töôi nhuaän , cöùng meàm thích ñaùng . Keû coù raâu toùc hoäi ñuû hai ñieàu kieän treân , veà caù tính laø ngöôøi coù khí phaùch nam nhi ,khoaùng ñaït cöùng coûi , khoâng deã khuaát phuïc tröôùc nghòch caûnh hay baïo löïc , ñeán giaø vaãn coøn sinhñoäng , vaän maïng khaû quan . Keû raâu thöa , khoâ hoaëc raâu toùc khoâng töông xöùng ñeàu laø nhöõng keû veà giaø laän ñaän . Ñaøn oâng khoâng coù raâu ( hoaëc coù nhöng raát ngaén , raát ít vaø meàm , maøu saéc vaøng aùm thìcuõng coi nhö khoâng coù ) thì chaúng nhöõng troâng maát caû veû nam nhi khí phaùch maø thöïc chaát laïi raátgioáng ñaøn baø, duø coù thoâng minh thì cuõng gian xaûo , uyû mò khoù coù theå töï laäp , neáu coù ñoâi chuùtthaønh coâng thì caùi ñoù do ngöôøi khaùc taïo duøm . Bôûi vaäy tuïc ngöõ Vieät Nam coù caâu :” Ñaøn oângkhoâng raâu baát nghì ”. Toùm laïi, ñoái vôùi ñaøn oâng taâu toùc vaø loâng maøy lieân heä chaëc cheõ , nhöng vì toùc chung chocaû ñaøn baø neân ta chæ caàn löu yù ñeán Raâu vaø Loâng maøy . Vaäng maïng cuûa caùc ñaáng taâu maøy chaû coùlieân quan ñeán raàu may khaù nhieàu .Tuy vaäy coù moät ñieàu phaân bieät laø daãu yù nghóa veà maïng vaäntöông ñoàng , nhöng raâu chuû veà tuoåi giaø coøn loâng maøy chuû veà tuoåi treû nhieàu hôn . III. – NHÖÕNG NEÙT TÖÔÙNG NOÁT RUOÀI a) Baûn chaát vaø yù nghóa Trong thuaät ngöõ cuûa töôùng hoïc ,danh töø noát ruoài bao goàm : • Nhöõng daáu chaám treân laøng da hoaëc chìm trong da ( tuïc bgöõ goïi laø taøn nhan hay baõ cheø ) , coù hình daùng hôi troøn , hoaëc troøn , coù theå noù nhö..Ñaàu ñinh ghim hoaëc lôùn baèng ñaàu neùn höông thoâng thöôøng ñang ñoát chaùy. Loaïi naøy ngöôøi tameänh danh laø töû chí hay noát ruoài cheát.
 27. 27. Nhöõng daáu chaám noåi cao hôn maët da 1 caùch töï nhieân (muïn coùc khoâng ñöôïc coi laø noát ruoài vìcoù nguoàn goác beänh lí lan traøn roäng hay bò thu heïp nhôø pheùp trò lieäu y khoa thoâng thöôøng ) ,coù theålôùn baèngñ7aàu neùn nhang hoaëc nhoû nhö haït taám.Loaïi noát ruoài naøy ñöôïc goïi laø noát ruoài soáng (sinhchí). Veà maët maøu saéc, noát ruoài baát keå laø loaïi soáng hay cheát ñeàu coù theå coù caùc maøu saéc sau nay:-Maøu xaùm tro-Maøu ñen laït-Vaøng ñaäm nhö chaát hoaøng thoå-Hoàng laït-ñoû ñaäm nhö maøu son taøu Chæ coù hai maøu ñen huyeàn vaø ñoû ñaäm nhö son taøu môùi coi laø quí ,nhöõng maøu khaùc , taïp saécchuû veà hung hieåm , phaù haïi. Veà vò trí xuaát hieän , noùi chung thì noát ruoài neân hieän ôû nhöõng boä vò ñoù ,nhaát laø phaùi ñeïp noátruoài son hoaëc muncoù hình daïng vöøa phaûi seõ laøm taêng theâm duyeân daùng cuûa nuï cöôøi ,aùnh maét ø .Xuaát hieän ôû caùc boä tónh vò, ví duï nhö soáng muõi traùn laøm giaûm mó quan khuoân maët. Veà döï ñoaùn söï toát xaáu caên cöù vaøo vò trí noát ruoài ,ta can phaûi nhôù nguyeân taéc cô baûn laø noátruoài neân vöøa phaûi vaø ôû nhöõng choã khuaát kín treân khuoân maët , hoaëc moïc sau lôùp quaàn aùo thöôøngcoù yù nghóa toát ,traùi laïi laø xaáu. Saùch Töôùng lí hoaønh chaân , baøn veà noát ruoài coù noùi:” Noát ruoài doái vôùi con ngöôøi cuõng nhöcoû caây ñoái vôùi nuùi non ,goø ñoáng ñoái vôùi ñòa theá cuûa ñaát ñai . Chaát ñaát to61tthi2 sinh ra caây coáitöôi toát , chaát ñaát caèn coãi thì sinh ra caây caây coû heùo uùa, xaáu xa.Ngöôøi coù noäi chaát toát thì ra noátruoài ñeïp cho theá nhaân bieát ñöôïc caùi ñeïp.Ngöôøi coù baûn chaát xaáu thì khoâng sao coù noát ruoài ñeïpñöôïc.Cuõng nhö goø ñoáng ñoái vôùi maët ñaát ,noát ruoài neân aån taøng môùi quí .Goø ñoáng hieän ra ngaygiöõa ñöôøng ñi loái laïi hay saân vöôøn gaây caûn trôû , laøm maát mó quan , nhöng ôû nôi röøng nuùi laïi goùpphaàn vaøo vieäc laøm gia taêng caûnh trí cuûa ñòa theá .Bôûi vaäy, noát ruoài khoâng neân hieän ra TREÂNTRAÙN MUÕI ( muõi vaø traùn ví nhö ñöôøng caùi hoaëc saøn vöôøn ) maø neân hieän ra ôû chaân maøy chaântoùc (nhöõng nôi naøy vôùi khuoân maët ví nhö thaâm sôn hieåm coác )” Töø nhöõng ñieåm treân ta thaáy pheùp giaûi ñoaùn söï caùt hung cuûa noát ruoài coù theåñöôïc thu goïn vaøo 3ñieåm chính : • Baûn chaát noát ruoài( chìm hay noåi) • Maøu saéc( toát xaáu ) • Vò trí xuaát hieän (thích ñaùng hay traùi choã) b) PP giaûi ñoaùn Trong 3 ñieåm chính treân thì vò trí noát ruoài ñoùng vai troø chính , coøn caùch caáu taïo vaø maøu saéc chæ coù giaù trò thöù yeáu . Xuaát hieän ñuùng vò trí thích nghi laø noát ruoài soáng ,khoâng lôùn khoâng nhoû ,maøu ñen hoaëc ñoû saäm khaù roõ reät laø ñieàm raát toát .Saéc boùng vaø ñaäm chuû yeáu veà söï vieäc nhaõn tieàn, laït daàn chuû veà vieäc quaù khöù ,ñaäm daàn chuû veà töông lai.Neáu noát ruoài cheát, hình daïng meùo leäch thì khuyeát maáy öùng nghieäm duø laø maøu saéc gì ñi nöõa . Xuaát hieän khoâng ñuùng vò trí ngoaøi yù nghóa ñaëc thuø do vaäy töøng vò trí noát ruoài soáng cöïc xaáu, noát ruoài cheát xaáu vöøa , hình daïng lôùn nhoû cuõng aûnh höôûng tôùi söï xaáu : lôùn xaáu nhieàu ,nhoû xaáu ít.Veà ,maøu saéc thì saéc ñen huyeàn ñoû saäm gíup cho noát ruoài soáng ,khoâng lôùn khoâng nhoû ,moïc saùi choã ,söûa chöõa phaàn naøo tính chaát xaáu cuûa vò trí vaø coù yù nghóa laø tieàn hung haäu kieát .Neáu noát ruoài soáng maø laø caùc maøu taïp saéc hoaëc khoâng phaûi laø ñen huyeàn hay ñoû saäm thì môùi phaûi giaûi ñoaùn laø cöïc xaáu
 28. 28. Ngöôøi da traéng maø maët maøy chaâu thaân coù nhieàu noát ruoài cheát maøu ñen boùng chuû veà thoâng minh ,nhöng haùu saéc, maøu vaøng khoâ chuû veà ngu ñaàn ñeâ tieän, Ngöôøi cao gay maø tuoåi thieáu nieân maët vaø thaân hình coù nhieàu noát ruoài cheát côõ lôùn raûi raùc, maøu saéc hoãn taïp chuû yeáu veà yeåu thoï. Ngöôøi map vaø treû ,coù caùc noát ruoài cheát hieän leân treân thaân hình ,dieän maïo thì yeåu ,nhöngngoaïi nguõ tuaàn maët vaø tay chaân naûy sinh ra .Baát luaän maøu gì mieãn laø coù sinh khí thì ñoù laø daáuhieäu tröôøng thoï . Nôi ñaây laø yù nghóa cuûa noát ruoài treân 1 soá boä vò quan troïng cuûa khuoân maët : * Thieân : chuû veà khoâng ñöôïc thaân caän nhöõng ngöôøi quyeàn quí trai thöôøng khaùc cha ,congaùi thöôøng laøm toån haïi choàng *Thieân ñình : chuû yeáu khoâng ñöôïc höôûng haïnh phuùc cuûa cha meï , ñaëc bieät laø khaéc meï. * Tö khoâng : thöôøng noùi bao quaùt caû cha meï vaø coù yù nghóa töông töï nhö 2 boä vò treân .ñaøn baøthöôøng suoát ñôøi khoå vi choàng .Ngoaøi ra veà maët tai hoïa ,neáu keû ñoù ,baát luaän nam nöõ maø ngheànghieäp khieán thöôøng xuyeân phaûi tieáp xuùc vôùi caùc loaïi hoûa khí nhö lính cöùu hoûa ,hoûa ñaàu quaân,thôï luyeän kim ,v.v… thì trong ñôøi khoù thoaùt khoûi tai naïn veà löûa 1 laàn . * aán ñöôøng :Noát ruoài soáng nhöng phaù caùch chuû veà yù chíbaïc nhöôïc ,laøm vieäc coù ñaàu khoângñuoâi,ñaéc caùch hoaøn toaøn chuû veà quùi hieån *Sôn caên: chuû veà hình khaéc (trai khaéc vôï , gaùi khaéc choàng ).Neáu chính giöõa sôn caên vaø tieápgiaùp vôùi nieân thöôïng coù noát ruoài soáng maø saéc nhö taøn tro chuû veà cheát baát ñaéc kì töû * Soáng muõi (bao goàm caû nieân thöôïng ,thoï thöôïng ):chuû veà ngheøo khoù ,thaân theå beänh taät .ñaønoâng deã bò ñaøn baø hieáp cheá, ñaøn baø deã bò choàng laøm khoå. *Chuaån ñaàu : chuû veà khoù traùnh khoûi hao toån tieàn baïc vaø cuõng coù yù nghóa nhaân vì haùo saéc maøtoán cuûa (chung caû nam laãn nöõ ).Rieâng ñoái vôùi ñaøn baø ,coøn coù 1 trong nhieàu yù nghóa quan troïngcho bieát laø soá coù choàng tính tình ñoäc haïi ,nham hieåm. *Nhaân trung :taïi ñaây coù noát ruoài laø 1 ñieåm cöïc xaáu vì ñoù laø nôi cho bieát khaù chính xaùc veà thoïyeåu , con caùi (nhaát laø ñaøn baø vì ngoaøi yù nghóa chung cho caû 2 giôùi coøn coù yù nghóa ñaëc bieät laø töûcung deã bò beänh ) *Thöïc thöông vaø loäc thöông:chuû veà heä luïy do aên uoáng maø ra (bò beänh vì aên uoáng ,mieäng tieángvì aên uoáng v.v…) *Thöøa töông :khoù traùnh khoûi nhaân vì aên nhaäu maø ngoä ñoäc hay cheát vì röôïu nhaát laø vaøokhoaûng 54 tuoåi *Mieäng ,moâi:ham aên vaø coù aên luoân luoân *ñòa caùc : chuû veà tai hoïa ,toán tieàn haïi cuûa ,do ngöôøi quen bieát gay ra(chaúng haïn ñöùng baûolaõnh cho ai thuoäc veà 1 vieäc lieân quan ñeán tieàn baïc ,ruoäng vöôøn v.v…) *Leâ ñöôøng : chuû veà ñaøn oâng thöôøng hay trai gaùi ,neáu khoâng laáy theâm vôï beù thì cuõng laêngnhaêng .ñaøn baø khoù traùnh khoûi caûnh taùi giaù . *Cung phu theâ : chuû veà ñaøn oâng thöôøng hay trai gaùi , neáu khoâng laáy theâm vôï beù thì cuõnglaêng nhaêng .ñaøn baø khoù traùnh khoûi caûnh taùi giaù. *Löôõng quyeàn :quyeàn cuûa mình bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït hoaëc vì ngöôøi maø mang luïy ñeánthaân khieán cho quyeàn uy cuûa mình bò toån haïi *Tai : ôû phía treân ,chuû theå veà caù tính con ngöôøi hieáu haïnh ,ôû phía döôùi chuû veà thoâng minh.Nhöõng ñieàu keå treân chæ laø nhöõng ñieåm deã thaáy treân khuoân maët .Ngoaøi ra noát ruoài coøn coù theåmoïc (hoaëc töø luùc sô sinh ,hoaëc tôùi 1 thôøi ñieåm naøo ñoù trong ñôøi ) baát cöù ôû ñaâu ,treân maët cuõngnhö treân chaâu thaân (chaân tay ,buïng ,roán ,coå ,aâm hoä ,döông vaät v.v…).Do ñoù lieät keâ taát caû vôùi töøngdanh hieäu boä vò rieâng reõ seõ quaù room raø ,neân soaïn giaû toùm taét nhöõng yù nghóa chính cuûa noát ruoài
 29. 29. treân moãi boä vò thaønh töøng sô ñoà ,ñoäc giaû chæ can quan saùt kó cuõng ñuû coù 1 yù nieäm khaù roõ reät veànoát ruoài.IV –NHÖÕNG NEÙT TÖÔÙNG ÑOÄNG TAÙC a) Töôùng ñi Ñi laø 1 loaïi ñoäng taùc tích cöïc tieâu bieåu cho döông ,neân töôùng ñi thöôïng caùch phaûi laø loaïi töôùng ñi linh hoaït vöõng chaéc , khoaûng caùch giöõa caùc böôùc chaân can xöùng ,thaân hình ngay thaúng . Ngöôïc laïi ñi maø co ñaàu ruït coå ,thaân hình xieâu veïo ,böôùc chaân nhö ngöôøi say röôïu v.v… ñeàu laø loaïi töôùng haï caùch Cuõng nhôø qan saùt töôùng ñi ngöôøi ta coù theå bieát roõ theâm con ngöôøi veà nhieàu khía caïnh ,neân oû¬ nay chuùng toâi coá gaéng trình baøy theo hình thöùc toùm goïn nhöõng yù nghóa cuûa töôùng ñi . 1-Veà maët söùc khoûe ñi ñöùng ngay thaúng ,thaân mình khoâng gaáp khuùc nghieâng ngaû ,böôùc chaân khoâng loaïn c/toû laø baép thòt eo löng maïnh meõ ,gaân xöông cöùng caùp neân noäi taïng oån coá .Keû nhö theá ,thoï soá ñöông nhieân phaûi daøi hôn ngöôøi thöôøng . ñi maø xieâu veïo ,thaân hình co ruùt ,böôùc chaân loaïng choaïng laø keû no6no65ita5ng suy nhöôïc ,eo long khoâng coù söùc giöõ ñöôïc thaân mình ,gaân xöông ôû chaân caúng yeáu keùm .Döïa vaøo ñoù coù theå suy dieãn ra ñöôïc laø keû ñoù khoù coù theå soáng laâu. 2-Veà maët caù tính Böôùc chaân laûo ñaûo nhö khoâng coù gaân coát laø keû khoâng coù chuû tröông roõ raøng ,thieáu ñaûm löôïng . Böôùc chaân ñeàu ñaën ,daùng daáp hieân ngang laø keû kieán vaên roäng raõi ,tö töôûng phoùng khoaùng côûi môû. Böôùc chaân nhanh nheïn töï nhieân laø keû hoaït löïc sung maõn ,laøm vieäc gì cuõng mau leï nhöng neáu böôùc chaân quaù gaáp vaø ngaén thì laïi laø keû coù tö töôûng heïp hoøi ,xöû söï hay chaáp neâ tieåu tieát. 3-Veà maët …………. -Böôùc ñi vöõng vaøng ,thanh thaûn töï nhieân nhö thuyeàn lôùn xuoâi theo doøng nöôùc caû thaân mình khoâng day trôû , khoâng gaáp khuùc laø töôùng ñaïi quí hieån . -Böôùc ñi ñuûng ñænh nhö traâu :nhaøn haï giaøu coù -ñi chaäm vaõ daùng daáp töông töï nhö ngang ,vòt : tieåu hoaëc trung phuù -Böôùc chaân cao daøi nheï vaø thanh thaûn nhö haïc : thanh quí -ñi maø ruït ñaàu ,ruït coå, leach vai ñaàu laove62 tröôùc chuû veà baàn haøn. -ñi voäi vaøng nhö ngöïa chaïy ,coå vöôn thaúng veà tröôùc : ngheøo heøn -ñi nhö raén boø ,seõ nhaûy coâ ñôn . b)Töôùng ñöùng Töôùng ñöùng ñöôïc coi laø 1 bieán thaùi phuï tuøng cuûa töôùng ñi neân khoâng coù gi ñaùng noùi nhieàu .Khi ñöùng thaân mình ngay ngaén oån troïng ,chaân caúng can phaân laø töôùng thöôïng caùch .Ngöôïc laïi thaân hình laéc lö ,2 chaân ñoäng nay khoâng ngöøng ,chaân cao chaân thaáp v.v…ñeàu laø haï caùch. c)Töôùng ngoài Ngoài laø 1 ñoäng taùc tieâu cöïc neân thuoäc veà aâm. Do ñoù töôùng ngoài toát nhaát laø oån coá,khoâng rung goái ,laéc mình tö theá nghieâm trang ,duø laø trai hay gaùi cuõng khoâng vöôït ra ngoaøi nhöõng ñieãm chính yeáu ñoù Baøn veà töôùng ngoài ,coå töôùng hoïc cho raèng :Ngoài tuy thuoäc aâm nhöng nhöng ngoaøi aâm maø trong tính laïi döông thì tinh thaàn phaûi sung maõn ,hoaït ñoäng .Do ñoù khi ngoài tinh thaàn hoaït ñoäng nhieàu hôn theå xaùc .Bôûi vaäy tö theá phaûi oån troïng ,phaûi laøm chuû ñöôïc moïi ñoäng taùc phuï
 30. 30. ñôùi ,nghæa laø ngoài khoâng laéc lö thaân mình ,khoâng co chaân duoãi caúng .Keû ngoài oån troïng ñaønghoaøng thì tính neát cuõng ñaøng hoaøng trang nghieâm ,deã hieãn ñaït .Keû ngoài nhaáp nhoûm ,boàn choànthì caù tính noân naû haønh ñoäng haáp taáp,coâng danh taøi loäc khoâng deã tôùi tay Bôûi vaäy,ñeå dieãn ñaït yù nghóatreân,töôùng thuaät coù caâu: “Moäc dao dieäp laïc, nhaân dao phuùcbaïc”,: caây ruïng laø ruïng ,ngöôøi rung phuùc moûng .Döôùi laø 1 vaøi tö theá thöôøng ñöôïc ghi nhaäntrong töôùng hoïc :-Ngoài nhö traùi nuùi :quí hieån-Ngoài nhö choù ngoài :phuù tuùc-Ngoài nhö keû nguû guïc-Thaân mình leäch laïc-Ngoài rung goái : taùn taøid)Töôùng nguûThöôøng naèm deã ñi ñeán choå nguû ,neân ôû ñaây laáy töôùng nguû vaø caùc bieán thaùo cuûa caùch naèmCaùch naèm ñöôïc coi laø thöôïng ñaúng laø khi naèm ít day trôû thaân mình ,thaàn thaùi an tónh töï nhieânnhö roàng uoán khuùc ,nhö choù naèm nghæ . Cuõng nhö töôùng ñi vaø töôùng ngoài , vieäc quan saùt töôùng nguû cuûa 1 caù nhaân giuùp ta bieát ñöôïccaû 3 laõnh vöïc :1-Söùc khoûe-Nguû ngöûa chaân tay thoaûi maùi laø keû coù söùc khoûe sung maõn-Nguû nghieâng maø vaãn nguõ ñöôïc deã daøng laø keû tì vò khoûe maïnh ,noäi taïng oån coá-Nguû maø hôi thôû ñeàu hoøa khoâng gay ra tieáng ñoäng ñaùng keå laø daáu hieäu tröôøng thoï .Hôi thôûraát nheï haàu nhö khoâng coù tieáng ñoäng laø ñieåm cöïc quí cuûa töôùng nguû vì ñoù laø daáu hieäu chaécchaén nhaát cuûa söï tröôøng thoï baát keå hình haøi boä vò ra sao .Saùch töôùng goïi ñoù laø Qui töùc :Ruøathôû-Nguû maø thôû ra nhieàu ,hít vaøo ít laø töôùng yeåu thoï-Nguû maø hôi thôû khoø kheø laø daáu hieäu cuûa hoâ haáp keùm ,noäi taïng khoâng ñieàu hoøa neân thoï soángaén nguûi2-Caù tính-Nguû hay day trôû thaân mình : tinh thaàn deã thaùc loaïn-Nguû naèm nghieâng ,ngöôøi cong kieám nhö toâm :tính neát caåu thaû ,yù chí baïc nhöôïc-Nguû naèm saáp ,uùp maët vaøo goái laø keû tính neát quaù cöông ngaïnh coá chaáp-Nguû naèm ngöûa thaàn saéc töï nhieân ngöôøi khoâng cöùng ñô laø keû taâm hoàn cöông tröïc tính neátthoâng tueä-Trung nieân nguû ít ,deã tænh :thoâng tueä_Trung nieân nguû nhieàu ,khoù tænh :ngu ñoän-Nguû hay noùi laûm nhaûm : TINH THAÀN SUY NHÖÔÏC3-Veà maët mang vaän-Nguû naèm saáp ,hai tay chaân dang thaúng laø keû ngu ñoän , deã cheát thaûm-Nguû maø thaân hình cöùng ñôø nhö ma thaây : soá cheát yeåu-Hai tay oâm maët naèm saáp maø nguû :thöôøng bò ñoùi raùch-Nguû maø hay la loái nhö keû cuoàng loaïn laø daáu hieäu cheát khoâng ñöôïc laønh-Nguû hay môû maét ,haù mieäng :cheát thaûm hoaëc cheát ñöôøng_Nguû hay treïo raêng ,nghieán lôïi :khaéc vôï ,khaéc con-Thanh thieáu nieân luùc nguû chuïm mieäng laïi nhö keû thoåi löûa laø daáu hieäu cheát veà hình nguïchoaëc ñeán giaø cheát thaûm
 31. 31. -Naèm ngöûa ,thaàn thaùi töôi tænh :quí hieån -Naèm nghieâng ,mình khoâng ñeø leân tay ,tay kia ñaët leân mình ,daùng daáp töï nhieân ,thö thaùi laø töôùng nguû cuûa ngöôøi thanh quí ,nhaøn haïV–NHÖÕNG NEÙT TÖÔÙNG TREÂN THAÂN MÌNH a)Coå Theo quan ñieåm cuûa aù ñoâng coå ñöôïc coi laø röôøng coät cuûa con ngöôøi neân xeùt 1 caùch toång quaùt thì coå naûy nôû,troøm ñaày ,cöùng maïnh laø töôùng toát ,chuû veà phuù quí.Coå maûnh deû nghieâng leäch chuû veà cheát yeåu.Ngöôøi maäp coå khoâng neân daøi ,ngöôøi gaày coå khoâng ñöôïc ngaén .ñi ngöôïc laïi vôùi toång taéc ñoù,con ngöôøi seõ gaëp nhieàu ñieàu khoâng may Tuy nhieân ,söï daøi ngaén cuõng phaûi tôùi giôùi haïn naøo ñoù .Neáu coå daøi nhö coå coø,ngaén nhö coå heo thì laïi baát hôïp caùch. Baøn veà söï lôùn nhoû cuûa caân xöùng cuõng vaäy.Coå quaù lôùn,troâng nhö caùi coät,laán löôùt caû thaân mình,hoaëc quaù nhoû nhö coå baàu röôïu ñeàu laø lieät caùch .Moät ñieåm caàn löu yù laø duø coå lôùn hay nhoû ,daøi hay ngaén ñeàu khoâng neân loä haàu vì loä haàu chuû veà gian truaân trì treä Veà theá coå ngöôøi ta phaân bieät : -Coå nhoû ,daøi : con ngöôøi baàn tieän ,neáu laïi theâm leäch laïc nöõa thì tính neát soá maïng khoâng ra gì -Coå lôùn vaø mAÄp :khoâng neân coù taøn nhang vaø taïp saéc .Neáu coù khuyeát ñieåm naøy thì tính neat bæ oåi ,taàm thöôøng vaän maïng khoâng ñöôïc hanh thoâng -Theá coå nhö höôùng veà phía tröôùc nhöng khoâng ñöôïc quaù loä lieãu ,chuû veà tính neát hoøa aùi phong nhaõ -Theá cuûa coå höôùng veà sau chuû veà caù tính nhu nhöôïc ,soá kieáp hay gaëp soùng gioù baát ngôø -Coå troøn daøi nhö coå haïc :deã phaùt nhöng chung cuoäc khoâng ñöôïc an laønh .Tuy nhieân neáu ,maäp vaø caû ñaàu töông xöùng nhö chim yean thì laø töôùng ñaïi phuù quí b) LöngTöôùng löng toát phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän sau nay:-ñaày ñaën-Raén chaéc-Caân xöùng-Nôû nangCoù ñöôïc nhöõng bieåu hieän treân thì noäi taïng oån coá ,ít tai hoïa ,ñöôïc höôûng phuùc loäcTraùi laïi löng moûng ,theá yeáu,löng cong v.v… ñeàu laø caùc loaïi töôùng xaáu,noäi taïng khoâng oån ñònh,tinh thaàn suy nhöôïc ,chone6n Nguõ quan ,Luïc phuû coù toát cuõng khoù maø phaùt huy öu ñieåm cuûamình haàu ñöa ñeán thaønh coâng trong thöïc teá c) Eo löng Ñoù laø tieáp giaùp vôùi phaàn döôùi baû vai chaïy daøi theo 2 beân caïnh söôøn xuoáng ñeán taän moâng .Phía tröôùc cuûa eo löng laø buïng lieân quan maät thieát vôùi nhau. Saùch thaàn töôùng toaøn bieân ñaõ raát coù lí khi noùi raèng :”Eo löng laø thaønh quaùch cuûa buïng .Moïi söï an nguy cuûa buïng ñeàu döïa vaøo eo löng caû” Bôûi vaäy trong töôùng hoïc aù ñoâng eo löng phaûi ngay thaúng roäng daøy .Keû coù eo löng nhö vaäy laø keû coù phuùc loäc.Eo löng heïp ,leach, maûnh mai laø töôùng keû ña thaønh ña baïi ,thaân theå suy nhöôïc Eo löng roäng raõi baèng phaüng töông öùng vôùi moâng laø eo löng thöôïng caùch chuû veà thoï Eo löng cong (hoõm xuoáng ,loài leân) heïp leäch khoâng töông xöùng vôùi moâng laø töôùng haï caùch ,chuû veà tính neát nhu nhöôïc ,khoù thaønh ñaït
 32. 32. Ñaøn oâng toái kò eo löng thaét ñaùy löng ong .ñaøn baø neáu eo löng quaù nhoû vaø boù laïi ôû phaàn giöõa ,ñöôøng töû töùc coù raát nhieàu ñieåm baát lôïi VieânLieãu Trang ñaõ noùi :”ñaøn baø thaân nheï ,thaét ñaùy löng ong,nhan saéc mó mieàu,laáy laømthieáp thì ñöôïc chöù chaúng neân laáy laøm vôï chính thöùc vì leõ keå treân. *************** -Caùnh tay töï nhieân meàm maïi vaø nhoû nhaén : coù soá thanh quyù thoâ cöùng : ngheøo heøn - Ngöôøi nhoû caùnh tay kôùn :hao taøi - Ngöôøi lôùn caùnh tay nh23 : baàn cuøng . 2- Loøng baøn tay hôïp caùch -Khoâng daøy khoâng moûng, -Coù huyeát saéc . - coù chæ tay chin töôi mòn vaø roõ khoâng ñöùt ñoaïn . - Baøn tay phaûi thích hôïp vôùi töøng loaïi ngöôøi ( vd: nhö ngöôøi hình Kim thì baøn tay phaûivuoâng , ngöôøi hình Moäc thì baøn tay phaûi xuoâi vaø gay ) * Loøng baøn tay voâ beänh maø thöôøng coù moà hoâi laø keû thöôøng hay khoå taâm nhoïc trí . - Loøng baøn tay ngaén moûng : soá heøn - Loøng baøn tay noåi cao xung quanh , giöõa hôi loom xuoáng :soá giaøu - Loøng baøn tay ñaày ñaën , daøihôn ngoùn tay : soá quí hieån . - long baøn tay ñoû nhö hoa son : vinh hoa phuù quyù , nhöng ñoû nhö huyeát laïi laø keû taøn nhaãn, coù tính haùo saùt . -Baùn tay khoâ khang caèn coãi nhö ñaát vöôøng hoang : ngheøo heøn . - Ñaøn baø maø gan tay quaù meàm :coù tính daâm ñaõng. 3- Ngoùn tay hôïp caùch -Ngoùn tay thaúng khoâbg cong khoâng leâcj5 . - Pghía tieáp can vôùi baøn tay lôùn roài thon daàn leân ñeán ñaàu ngoùn tay . -Maøu saéc , meàm cöùng phaûi töông xöùng vôùi baøn tay . -Ngoùn tay troû töông ñöông veà chieàu daøi laãn hình daïng vôùi ngoùn tay aùp uùt , chieàu daøi ngoùntay caùi töông ñöông vôùi chieàu daøi ngoùn tay aùp uùt . * Ngoùn tay coù nhöõng yù nghæa chính sau nay : - Ngoùn tay nhoû vaø xuoâi daøi :thanh quyù ( coù tieáng maø khoâng coù mieáng ) - Ngoùn tay quaù ngaén vaø khoâng troøn ñaàu : nhu ñaàn , ñeâ tieän . - Ngoùn taymeàm ,khoaûng caùch giöõa caùc ngoùn tay khít laïi : giöõ ñöôïc tieàn , bieån laän . - Ngoùn tay cöùng , khoaûng caùch giöûa caùc ngoùn tay thöa :phaù taùn ,khuyeát giöõ ñöôïc tieàn öahoang phí . - Ngoùn tay töôi taén :taâm tính tao nhaõ . - Ngoùn tay duøi ñuïc : taân tính loã maûng thoâ tuïc b) Chaân 1- Caúng chaân hôïp caùch ( tính töø choã tieáp giaùp vôùi thaân mình ñeán maét caù ) - Töông xöùng vôùi thaân hình caû veà chieàu daøi laãn voùc daùng . -Ngay thaúng vöõng chaéc . - Xöông thòt thích nghi . - Khoâng ñöôïc ngaén hôn thaân mình nhöng cuõng khoâng ñöôïc daøi hôn tay -Caúng döôùi phaûi coù loâng vöøa phaûi , loâng chaân daøi vöøa taàn hôi thöa vaø meàm
 33. 33. * Chaân coù nhöõng yù nghóa ñaùng löu yù sau ñaây : - Thòt chaân raén chaéc vöøa phaûi , chaân thaèng :tö töôûng cao thöôïng , tính tình hoaø nhaõ . -Caúng chaân quaù lôùn laø töôùng keû laøm vieäc nhoïc nhaèn , ñaàu oùc trì ñoän nhöng soáng laâu , quaùnhoû laø töôùng löôøi bieáng , yeåu thoï . - Caúng chaân quaù ngaén khoâng bao giôø ôû ñöôïc ñòa vò cao caû . -Chaân caúng thoâ : tính neat loã maõng , khoù thaønh coâng maø laïi deã thaât baïi , caûm xuùc coù tínhcaùch theo baûn naêng hôn laø lyù trí . - Ñaàu goái thích öùng ( nghóa laø bình xung vôùi ñoä cao cuûa moâng ): tính tình duõng caûmnhöng khieâm cung. - Ñaàu goái hình troøn : ngöôøi coù chí khí cao , coù khaû naêng laøm ñöôïc nhieàu vieäc lôùn . -Ñaàu goái loûng leûo( khi duoãi thaúng caúng chaân ): con ngöôøi lao löïc hoaëc veà theå xaùc hoaëcveà tinh thaàn . Ngoaøi ra coøn laø daáu hieäu thaân theå suy nhöôïc . -Daàu goái chaët cheõ ( khi duoãi thaûng chaân ñaàu goái khoâng theå di ñoäng ñöôïc thì goïi laø chaëtcheõ ): tính neat cöông tröïc , coù khí phaùch cao xa , thaân theå khoeû maïnh . -Ñaàu goái hình troøn nhö quaû nuùi: tính neat gian xaøo hay coù haønh vi hoaëc tö töôûng baátchính . 2- Baøn chaân hôïp caùch - Coù daïng vuoâng , roäng raõi ,raén roûi vaø daày -Khoâng quaù roäng beà ngang . - Goùt chaân roäng vaø baèng . - Gan baøn chaân hôi vuõm . - Naêm ngoùn chaân phaûi in saùt maët ñaát - Gan baùn chaân chæ chaân roõ vaø saâu . * Baøn chaân vuoâng ,daøy ,roäng : töôùng khoeû maïnh phuù quyù , nhöng quaù roäng laïi laø soá cöïcnhoïc veà sing keá . -Heïp thoâ loûng , ngheøo khoå . -loøng baøn chaân coù noát ruoài hoaëc coù caùc chæ chaân roõ raøng :soáphuù quyù vinh hieån . -Baøn chaân phía döôùi baèng phaúng nhö taám vaùn : vöøa ngheøo heøn vöøa ngu ñoän . - long baøn chaân vuõm vaø caùc ngoùn chaân cuøng ôû treân moät maët phaúng : thoâng minh giaøu coù . 3 – Ngoùn chaân hôïp caùch - Caùc ngoùn phaûi khít khoâng ñöôïc daøi quaù - Chieàn daøi caùc ngoùn khoâng ñöôïc cheânh leäch . - Caùc ngoùn chaân neân coù laèn saâu vaø roõ chaïy doïc theo chieàu daøi moãi ngoùn . - Ngoùn chaân ngaén :soá an nhaøn . - Ngoùc nhaân daøi soá hay gaëp trace trôû hoaëc vaát vaû . Ñaùn oâng ngoùn chaân daøi xaáu hôn ñaønbaø veà maët maïng vaän nhöng tính neat thöôøng laø thaønh thöïc . - Naêm ngoùn chaân khít nhau : chuû veà giaøu , ngöôïc laïi laø daáu hieäu ngheøo tuùng . -Chieàu daøo naêm ngoùn chaân töông ñöông : coù taøi naêmg cao khí phaùch roäng , laøm vieäc coùkeá hoaïch roõ raøng . -Naêm ngoùn chaân leäch laic so le : khí löôïng heïp hoøi , laøm vieäc theo baûn naêng , khoâng bieátñöôøng tieán thoaùi . v- GIAI THOAÏI VEÀ CAÙCH NGUÛ Ñôøi Döôøng , Lyù Kieåu töôùng ngöôøi thanh quyù nhöng teû laïnh ,thaân hình laïi nhoû beù , naêm anhem ñeàu coù töôùng caùch nhö vaäy vaø khoâng ai soáng quùa 30 tuoåi , ñeán khi Lyù kieåu tröôûng thaønh , baømeï raát lo laéng beøn môøi töôùng thuaät gia ñeä nhaát ñôøi Döôøng laø Vieân Thieân Cöông tôùi xem töôùng

×