วิธีกำจัดหนู

16,676 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วิธีกำจัดหนู

  1. 1. วิธีกําจัดหนู การปองกันและกําจัดการปองกัน และกําจัด ดวยวิธีเขตกรรม โดยใชยาเบื่อหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว การใชยาเบื่อหนู ประเภทออกฤทธิ์ชา
  2. 2. การปองกัน และกําจัดโดยใชยาเบื่อหนู ประเภทออกฤทธิ์เร็ว โดยใชยาเบื่อหนูซิงคฟอสไฟด 80% (ผงสีดา) ผสมกับเหยื่อปลายขาว หรือขาวโพดปนในอัตราสวน 1/100 โดยน้ําหนัก จะหอดวยใบตอง หอละ1 ชอนแกง หรือจะวางจุดละ 1 ชอนแกงแลวคลุมดวยแกลบเพื่อปองกันความชื้น โดยนําเหยื่อไปวางตามทางเดิน หรือรองรอยที่สํารวจพบ เปนจุด ๆ ละ1 หอ หรือ 1 ชอนแกง ทุกระยะ 5-15 เมตร เมื่อหนูมากินเหยื่อนี้จะตายภายใน24 ชั่วโมง
  3. 3. การใชยาเบื่อหนูประเภทออกฤทธิ์ชา เชน ใชเหยื่อสําเร็จรูปแบบซอง หรือแบบกอนขี้ผึ้ง เชน ราคูมิน โบรไดฟาคูม โปรมาดิโอโลน ฟลอคูมาเฟน หรือยาหมันแอลฟลาคลอโรไฮดริน ใหวางไรละ 20 ซอง หรือ 20กอน ตามคันนาหรือตามรองรอยของหนู หางกันซอง/กอนละ 5-10 เมตร เมื่อหนูมากินเหยื่อนี้จะตายภายใน 2-8 วัน การวางยาเบื่อหนูชนิดนี้ ควรวางเดือนละ 1 ครั้ง ติดตอกัน 3ครั้ง
  4. 4. การปองกันและกําจัดดวยวิธีเขตกรรม เชน การถางหญาหรือจุดไฟเผาบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของหนู หรือใชวิธีกล เชน การขุดทําลายแหลงที่อยูอาศัย วางกับดักและการลอมตี

×