Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group

Hotline: 0936.311.668
www.tamviet.edu.vn

  • Be the first to comment

Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group

  1. 1. TÂM VIỆT GROUP – ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN & TUYỂN DỤNG Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN Thủ lĩnh xuất chúng: ……………………....... Từ ……../……/………… đến ……../……/………… Mục tiêu quý ……/………. 1.………………………………………………… 3.………………………………………………… 2.………………………………………………… 4.………………………………………………… Mục tiêu tháng ……/………. 1.………………………………………………… 4.………………………………………………… 2.………………………………………………… 5.………………………………………………… 3.………………………………………………… 6.………………………………………………… Công việc trong tuần: Công việc Kế hoạch thực hiện Kết quả thực hiện Đào tạo & Huấn luyện Tập luyện CSKH & Bán hàng Công việc khácVăn phòng: 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | (04) 3994.0785 – 2217.9022 | vanphong@tamviet.edu.vn – www.tamviet.edu.vn
  2. 2. TÂM VIỆT GROUP – ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, TƯ VẤN & TUYỂN DỤNG Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY Thứ ………, ngày …… / …... / ………. Công việc trong ngày: ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………… ………………………………………………………. Thời gian Công việc Kết quả & bài học 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00Văn phòng: 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | (04) 3994.0785 – 2217.9022 | vanphong@tamviet.edu.vn – www.tamviet.edu.vn

×