Successfully reported this slideshow.
Tư duy
phát tri n
Development thinking
   Tâm Vi t Group
            1
Hàng ngày ta
s d ng tư duy
 vào vi c gì?
        2
Tư duy

Có ích

V n vơ
         3
Hi u qu tư duy
L·ng phÝ
 96%
       Sö dông
        4%
            4
ðúng <-> Sai

        5
Vi c ta thư ng làm

ðánh giá ngư i khác

S b ñánh giá

Và ñánh m t mình
            6
Các lo i tư duy
Tư duy phân tích
Tư duy phê phán
Tư duy tích c c

Tư duy phát tri n  7
B tx u
 vs.

     8
T t lên
Tôi Làm Ch

Tôi  - Tìm/T o ra cơ h i

                 Cho
Làm - L a ch n cơ h i t t nh t  ñi m
  ...
2  -8     8  -2
3  -7     7  -3
4  -6     6  -4
      vs.
1  -9     9  -1
2  -8...
Hãy làm
vi c t t?
      11
ð ng ch làm
 vi c t t
 Hãy làm
vi c t t nh t back 12
Mu n kh e, ph i m t s c

Mu n nhanh, ph i ch m

Mu n nh y xa, ph i lùi l i
Mu n nhi u ti n, ph i m t ti n
        ...
T p ñ kh e
Nhún ñ nh y
ð u tư ñ giàu
Nh n ñ thành công
        14
Tư duy phát tri n
TLC = Tôi Làm Ch
TLC = Tôi Luôn Cư i
TLC = T o Lu t Chơi
TLC = Tôi Làm Chu n
           15
Câu h i ñánh giá quan h

  Khi tôi ra ñi,
có ai nu i ti c/ gi
  tôi l i không?
              16
3 câu h i ñánh giá quan h

Ta làm cho ñ i tác
ð i tác làm cho ta

  K t qu > 0        17
ð ng h i t qu c ñã
  làm gì cho ta,
mà ph i h i ta ñã làm gì
 cho t qu c thân yêu
     ???
    John Kenedy
   ...
Hãy h i t qu c ñã
  làm gì cho ta
     &
 Hãy h i ta ñã làm gì
cho t qu c thân yêu
           19
3 câu h i ñánh giá quan h

 Tôi có d dàng tìm

ki m ch khác t t hơn

  ch này không?
              20
D a Ch
 D i Xin
Ch i Ch p
    21
Up
or
Out  22
Ti n
 vs.

    23
Bi n
Nh t
 vs.

    24
Mt
N u ta ti p t c suy nghĩ
 và hành ñ ng như cũ

 thì s ch t
 ho c m t h t
            25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky Nang Tu Duy Phat Trien

1,865 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to like this

Ky Nang Tu Duy Phat Trien

 1. 1. Tư duy phát tri n Development thinking Tâm Vi t Group 1
 2. 2. Hàng ngày ta s d ng tư duy vào vi c gì? 2
 3. 3. Tư duy Có ích V n vơ 3
 4. 4. Hi u qu tư duy L·ng phÝ 96% Sö dông 4% 4
 5. 5. ðúng <-> Sai 5
 6. 6. Vi c ta thư ng làm ðánh giá ngư i khác S b ñánh giá Và ñánh m t mình 6
 7. 7. Các lo i tư duy Tư duy phân tích Tư duy phê phán Tư duy tích c c Tư duy phát tri n 7
 8. 8. B tx u vs. 8 T t lên
 9. 9. Tôi Làm Ch Tôi - Tìm/T o ra cơ h i Cho Làm - L a ch n cơ h i t t nh t ñi m l i ích Ch - Chuy n ngay cơ h i 9
 10. 10. 2 -8 8 -2 3 -7 7 -3 4 -6 6 -4 vs. 1 -9 9 -1 2 -8 8 -2 12 -38 38 -12 10
 11. 11. Hãy làm vi c t t? 11
 12. 12. ð ng ch làm vi c t t Hãy làm vi c t t nh t back 12
 13. 13. Mu n kh e, ph i m t s c Mu n nhanh, ph i ch m Mu n nh y xa, ph i lùi l i Mu n nhi u ti n, ph i m t ti n 13
 14. 14. T p ñ kh e Nhún ñ nh y ð u tư ñ giàu Nh n ñ thành công 14
 15. 15. Tư duy phát tri n TLC = Tôi Làm Ch TLC = Tôi Luôn Cư i TLC = T o Lu t Chơi TLC = Tôi Làm Chu n 15
 16. 16. Câu h i ñánh giá quan h Khi tôi ra ñi, có ai nu i ti c/ gi tôi l i không? 16
 17. 17. 3 câu h i ñánh giá quan h Ta làm cho ñ i tác ð i tác làm cho ta K t qu > 0 17
 18. 18. ð ng h i t qu c ñã làm gì cho ta, mà ph i h i ta ñã làm gì cho t qu c thân yêu ??? John Kenedy 18
 19. 19. Hãy h i t qu c ñã làm gì cho ta & Hãy h i ta ñã làm gì cho t qu c thân yêu 19
 20. 20. 3 câu h i ñánh giá quan h Tôi có d dàng tìm ki m ch khác t t hơn ch này không? 20
 21. 21. D a Ch D i Xin Ch i Ch p 21
 22. 22. Up or Out 22
 23. 23. Ti n vs. 23 Bi n
 24. 24. Nh t vs. 24 Mt
 25. 25. N u ta ti p t c suy nghĩ và hành ñ ng như cũ thì s ch t ho c m t h t 25

×