Ky Nang Quan Ly Xung Dot

1,408 views

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
202
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Quan Ly Xung Dot

 1. 1. K năng Qu n lý xung ñ t Tâm Vi t Group 1
 2. 2. V gi n thì ch ng b t l i Cơm sôi b t l a ch ng vơi h t nào 2
 3. 3. K năng qu n lý xung ñ t Khái ni m chung Phong cách qu n lý xung ñ t K năng gi i quy t xung ñ t 3
 4. 4. K năng qu n lý xung ñ t Khái ni m chung Phong cách qu n lý xung ñ t K năng gi i quy t xung ñ t 4
 5. 5. Xung ñ t là … ... m t quá trình theo ñó m t bên nh n th y quy n l i c a mình b bên kia vi ph m ho c tác ñ ng m t cách tiêu c c. 5
 6. 6. Xung ñ t là …… (ñ ng cơ không (ñ ng cơ b phù h p) c n tr ) Th t v ng Xung ñ t C m xúc căng th ng & không tho i mái 6
 7. 7. Các quan ñi m v xung ñ t Quan ñi m tích c c Quan ñi m Cân b ng Quan ñi m tiêu c c 7
 8. 8. Các quan ñi m v xung ñ t Thi t th c Không thi t th c 8
 9. 9. Các quan ñi m v xung ñ t Nâng cao ch t lư ng ra quy t ñ nh Thi t th c Kích thích sáng t o và c i ti n Khuy n khích s thích và lòng ham hi u bi t T o l p môi trư ng c i m , phơi bày v n ñ và gi i t a căng th ng C vũ tinh th n t ñánh giá và thay ñ i môi trư ng 9
 10. 10. Các quan ñi m v xung ñ t M t th i gian Không Các k t qu thư ng mang tính tư thi t th c l i cá nhân ñ i v i giá tr c a DN Gây t n h i ñ n c m xúc và th lý ngư i khác Làm ch ch hư ng m c tiêu Hao t n chi phí và c m xúc M tm i 10
 11. 11. Quan ñi m cân b ng Cao Hi u qu công vi c Th p Th p M c ñ xung ñ t Cao 11
 12. 12. Các c p ñ xung ñ t N it i Hai ngư i Nhóm T ch c 12
 13. 13. Xung ñ t n i t i Nguyên nhân: Th t v ng Xung ñ t m c tiêu Xung ñ t vai trò C m giác mơ h 13
 14. 14. Xung ñ t gi a hai ngư i Kỳ v ng khác nhau Nguyên nhân: Khác bi t cá nhân Thi u thông tin Vai trò không phù h p Môi trư ng căng th ng 14
 15. 15. Xung ñ t trong nhóm C nh tranh ngu n l c Nguyên nhân: M c tiêu khác bi t Công vi c l thu c nhau Tranh giành v trí Khác bi t quan ñi m v tiêu chí thành công 15
 16. 16. Xung ñ t trong t ch c Cơ c u th b c Nguyên nhân: Cơ c u ch c năng Nhân viên tr c ti p Trang tr ng – không trang tr ng 16
 17. 17. Gi i quy t xung ñ t? Xung ñ t s không t m t ñi Xung ñ t có th t o xung ñ t l n hơn Xung ñ t có th ñem l i l i ích Xung ñ t là m t hi n tư ng t nhiên 17
 18. 18. Các lo i xung ñ t Xung ñ t công khai Xung ñ t ng m 18
 19. 19. Các lo i xung ñ t Xung ñ t n i dung Xung ñ t quy t ñ nh Xung ñ t v t ch t 19
 20. 20. Các lo i xung ñ t Xung ñ t vai trò Xung ñ t ý ki n ñánh giá Xung ñ t mong ñ i Xung ñ t cá nhân 20
 21. 21. K năng qu n lý xung ñ t Khái ni m chung Phong cách qu n lý xung ñ t K năng gi i quy t xung ñ t 21
 22. 22. Nguyên t c gi i quy t xung ñ t ðương ñ u v i v n ñ có th gi i quy t Không xúc ph m hay “ch p mũ” ngư i khác Cùng ch u trách nhi m v xung ñ t x y ra Gi s hài hư c ñúng m c Bày t c m xúc m t cách c i m Ch u trách nhi m v i l i nói c a mình S d ng nh ng d n ch ng c th 22
 23. 23. Phong cách qu n lý xung ñ t Quan tâm nhi u ñ n mình C nh tranh H p tác Quan tâm Quan tâm Tho nhi u ñ n ít ñ n ngư i khác ngư i khác thi p L ng tránh Như ng b Quan tâm ít 23 ñ n mình
 24. 24. Qu n lý xung ñ t Canh tranh H p tác Th ng – thua Th ng – th ng Trò chơi có t ng = 0 Trò chơi có t ng ≠ 0 +1-1=0 +1+1 = 2 Tho hi p = +1/2 -1/2+1/2-1/2 = 0 24
 25. 25. Qu n lý xung ñ t C nh tranh H p tác ðánh ñ i Tìm gi i pháp T ng không ñ i T ng thay ñ i Ngu n l c có h n L i ích trùm nhau Gi u thông tin Chia s thông tin L ag t Giao ti p c i m 25
 26. 26. Các nguyên t c chung Không th s d ng t t c các phong cách Nên b t ñ u b ng phong cách h p tác S d ng phong cách phù h p hoàn c nh 26
 27. 27. Phong cách c nh tranh khi: V n ñ c n gi i quy t nhanh Khi bi t ch c mình ñúng V n ñ n y sinh ñ t xu t không lâu dài B o v nguy n v ng chính ñáng 27
 28. 28. Già néo ñ t dây Gi t nư c cu i cùng làm tràn c c 28
 29. 29. Phong cách h p tác khi: Tìm gi i pháp phù h p v i c hai bên T o d ng m i quan h lâu dài M c tiêu là h c h i, th nghi m T p h p s hi u bi t vào v n ñ T o ra tâm huy t 29
 30. 30. Phong cách l ng tránh khi: V n ñ không quan tr ng V n ñ không liên quan ñ n quy n l i c a ta Gi i quy t h u qu l n hơn l i ích ñem l i C n làm ñ i tác bình tĩnh l i C n thu th p thêm thông tin Ngư i khác có th gi i quy t t t hơn 30
 31. 31. M t ñi u nh n là chín ñi u lành. 31 31
 32. 32. Phong cách như ng b khi: C m th y chưa ch c ch n ñúng V n ñ không th b lo i b V n ñ quan tr ng v i ñ i tác hơn là mình Ti p t c ñ u tranh s có h i C n cho v n ñ sau quan tr ng hơn C n cho c p dư i h c kinh nghi m 32
 33. 33. Phong cách th a hi p khi: V n ñ tương ñ i quan tr ng Không như ng b t t hơn Hai bên ñ u khăng khăng v i m c tiêu riêng C n ñư c gi i pháp t m th i Th i gian là quan tr ng ðôi khi là gi i pháp cu i cùng 33
 34. 34. K năng qu n lý xung ñ t Khái ni m chung Phong cách qu n lý xung ñ t K năng gi i quy t xung ñ t 34
 35. 35. Quy trình 1. Tách hai bên 2. Ng i xu ng 3. U ng nư c 4. L ng nghe 5. H i ñ tìm gi i pháp 35
 36. 36. Chu n b trư c khi h i tho i Tr n tĩnh Tìm th i gian thu n ti n Chu n b gi ng ñi u cho m c ñích xây d ng Duy t l i thái ñ và k năng giao ti p 36
 37. 37. Nh n bi t quan ñi m ñ i tác Làm ch m quá trình l i ð ng v trí ñ i tác ðoán xem ñ i tác nghĩ gì H i câu h i mang tính xây d ng Xác nh n kinh nghi m c a ñ i tác Giúp ñ khi thích h p 37
 38. 38. Không gi i thích Không ch trích Hãy ñưa ra GI I PHÁP 38
 39. 39. V nñ H p tác ð i tác Chúng ta 39
 40. 40. 40
 41. 41. Ta c n th ng hay cùng thành công? 41
 42. 42. Chó Chó Chúa Chúa Nó Mình 42
 43. 43. 43
 44. 44. Thư ng ñ bu n Thư ng ñ b ñi 44
 45. 45. Trong lúc x u xa nh t, ñ ng làm vi c t i t nh t 45
 46. 46. Sai nh t là ch ng minh ngư i khác sai Ngu nh t là ch ng minh ngư i khác ngu 46
 47. 47. PH N NG hay L A CH N 47
 48. 48. Nói th t thì không hay Nói hay thì không th t 48
 49. 49. L i chưa nói ra, ta là ch nó L i nói ra r i, nó là ch ta 49 49
 50. 50. L i nói không m t ti n mua, l a l i mà nói cho v a lòng nhau 50 50
 51. 51. M t b cái lý không b ng m t tí cái tình51
 52. 52. D u t i bãi chi n trư ng Th ng ngàn ngàn quân ñ ch Không b ng t th ng mình Chi n công y kỳ tích Kinh Pháp Cú – Bài 103 52
 53. 53. Xung ñ t là x u? Cao Hi u qu công vi c Th p Th p M c ñ xung ñ t Cao 53
 54. 54. K năng qu n lý xung ñ t Khái ni m chung Phong cách qu n lý xung ñ t K năng gi i quy t xung ñ t 54
 55. 55. Hi u bi t ngư i khác là ngư i thông minh Hi u bi t chính mình là ngư i sáng su t Vư t qua k khác là ngư i có s c m nh Vư t qua chính mình là ngư i m nh m Lão T 55

×