K năng

 Qu n lý
Th i gian
 Tâm Vi t Group
          1
2
Qu n lý th i gian


Giá tr c a th i gian


Các th h qu n lý th i gian


Công c qu n lý th i gian

            ...
Qu n lý th i gian


Giá tr c a th i gian


Các th h qu n lý th i gian


Công c qu n lý th i gian

            ...
Giá tr c a th i gian


Th i gian là tương ñ i


Th i gian là t do


Th i gian là ngu n l c không th tái t o

       ...
Th i gian là Vàng.

Th i gian là cu c s ng.

            6
70 Tu i
  X 365 Ngày
    24 Gi
    60 Phút
36,792,000 Phút  7
70 Tu i
    X 365 Ngày
      24 Gi
      60 Phút
      60 Giây
2,207,520,000 Giây  8
Ta ñi ch ,
  b gì mua n y?
        9
Hai cách ti p c n


ð nh hư ng  ho t ñ ng
 Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mìnhð nh hư ng  hi u qu
 Làm nh ng gì...
Nguyên nhân lãng phí th i gian

 1. Làm vi c không có k ho ch

 2. Các m c ñích không rõ ràng

 3. ð t quá nhi u m c tiêu
...
Lo l ng gi ng như ng i xích ñu.
Ta r t n l c nhưng không ñưa
    ta ñ n ñâu c .
               12
Nguyên nhân lãng phí th i gian

 6. Có quá nhi u công vi c gi y t

 7. Theo ch nghĩa hoàn h o

 8. Vòng vo

 9. S a sai

 ...
Treo vi c
  là

Treo c   14
Không làm cũng ñư c

  Không làm

 Không làm không ñư c

Làm ngay t c thì
            15
M t ch m
    16
Nguyên nhân lãng phí th i gian

 11. M t th i gian ch ñ i

 12. D các cu c h p vô b

 13. Ngh s m

 14. T c gi n

 15...
Không ai mu n ch u m t mát

m t mình, h luôn kéo ngư i

khác cùng lãng phí th i gian.

              18
Ta có ñ ng tình
v i nh ng ngư i
 móc ví c a ta?
         19
H i ch ng... v i

Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian

D o này anh b n, ph i v mu n

Ngày mai nhé, mai.... l i ma...
Ngư i cán b quan tr ng!

B nh n chìm trong công vi c

Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó

V i ch y ñ n và r ...
B nñ n
 hay không
 thì máy bay
v n c t cánh  22
Qu n lý th i gian


Giá tr c a th i gian


Các th h qu n lý th i gian


Công c qu n lý th i gian

            ...
Thói quen dùng th i gian

Làm cái thích trư c, cái không thích sau

Làm cái bi t cách làm trư c

Làm cái d làm trư c

Làm ...
Thói quen dùng th i gian

Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác

Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng

Ch ñ n h n cu i cùng m i...
Qu n lý th i gian – Th h 1

Cơ s : Nh c vi c
Khuynh hư ng: Theo dòng ch y
S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày
K t qu :...
Qu n lý th i gian – Th h 2

Cơ s : L p k ho ch và chu n b
Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai
Dùng công c hi n ñ i hơn ñ QL ...
Qu n lý th i gian – Th h 3

Cơ s : L p k ho ch, ưu tiên hoá, ki m soát
Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr , ưu tiên
Dùng công c...
Nh n xét 3 th h

Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn


Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian
Th h th   ...
Hai thu c tính c a s  ki n:

Quan tr ng
      &
 Kh n c p
                30
Ma tr n qu n lý th i gian
            Không kh n c p
      Kh n c p

Quan
tr ng    I       II...
Ma tr n qu n lý th i gian
                  Không kh n c p
       Kh n c p
    I       ...
Ma tr n qu n lý th i gian
             Không kh n c p
      Kh n c p

Quan     I        II
t...
II
I
   K t qu :
- Căng th ng (stress)
- Ki t s c
- Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng
                 ...
35
Vi c gì cũng g p
thì hi u qu th p

 Vi c gì cũng v i
thì m t h t cơ h i
           36
II
 I

                   IV
 III   K t qu :
- T p trung vào ng n h n
- Công vi c v n v t
- Không coi...
I                 II

               IV
III
       K t qu :
   - Vô trách nhi m
  ...
I  II     K t qu :
      - T m nhìn, tri n v ng
      - Cân b ng
      - S ng có k lu t
      - ...
Có th qu n lý th i gian?
 Qu n lý th i gian là
   vi c khó


          Nhưng có th
          n u có qu...
Năng l c lãnh ñ o

Phát tri n t m nhìn, s m nh, m c tiêu

Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân

Phát tri n kh năng ñ...
Nh ng v n ñ cơ b n

T m quan tr ng c a qu n lý th i gian

Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian

Quan ñi m m i v qu n ...
Nh ng v n ñ cơ b n

Ma tr n qu n lý th i gian

Ưu tiên hoá

Giao vi c

T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian
     ...
Nguyên t c qu n lý th i gian

1. ð c có ch n l c

2. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày

3. Ưu tiên hoá các công v...
Nguyên t c qu n lý th i gian

6. Có các công vi c nh nhàng xen k

7. Chia nh các công vi c l n

8. Xác ñ nh 20% công vi c ...
Nguyên t c qu n lý th i gian

11. Không trì hoãn công vi c

12. ð t ra h n cu i cùng

13. Luôn ñ ý th i gian

14. Làm gì ñ...
Tàu ho
  hay


Xe c u ho ?
       47
Làm vi c
  hay

B n vi c? 48
Qu n lý th i gian – Th h 4

Vi c quan tr ng nh t
  v trí s m t
   (t ch c vùng II)
               49
Vi c quan tr ng
 nh t ph i ñư c
hoàn thành t t nh t
          50
L p ưu tiên cho
các vi c trong l ch

  L p l ch cho
 các vi c ưu tiên
           51
Vi n c nh
tương lai
    52
Lãnh ñ o
  hay

qu n lý?
      53
54
ð nh
hư ng


    55
Thang
 da
 vào
ñâu?  56
N u không có t m nhìn

Ch n nh ng gì trư c m t

Làm nh ng vi c c p bách

Ch u s h i thúc c a th i gian

Ch n theo c m tính...
M c ñích    Hành ñ ng    K t qu
      +        =
M c ñích            M ng mơ
      +  ...
Mu n phóng
nhanh thì ph i


       59
T m nhìn giúp ta


Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu


Nói “không” m t cách t tin và thanh th n


Vư t qua s hãi, hèn nh...
ði u gì t o nên s  khác bi t
gi a m t ngư i chán ñ i và
v n ñ ng viên Paragames?

                61
S   l a ch n c a chúng
           ñâu?
  ta xu t phát t
Ti n b c, công danh,

   hay  trái tim!    62
Hä h ng TiÒn b¹c


 Gia ®×nh           C«ng viÖcC¸ nh©n              Së h÷u
      Nguyê...
Chúng ta nh n ra
  ch   không ph i
t o ra s  m nh c a mình

              64
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu

  B n ph m ch t thiên phú

   Nh n th c v b n thân

   Lương tâm

   B n lĩnh t quy t

...
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu

  B n nhu c u con ngư i

    Lý tư ng

    Tinh th n

    Xã h i

    V t ch t
 ...
H nh phúc
  hay

Khoái c m? 67
ð lương tâm tr l i

 Cái gì?


 T i sao?


 B ng cách nào?


           68
69
S pecific
M easurable
A chievable
R esult-oriented
T ime bound    70
Vi t t o nên suy nghĩ
 Suy nghĩ t o ra hình nh
 Hình nh t o nên c m nh n
C m nh n d n ñ n hành ñ ng
 Hành ñ ng t o ra k ...
T m nhìn
         Vai trò    M c tiêu
S m nh

         Lâu dài


                 L ...
So n m c tiêu cá nhân (1)
Phát tri n
       ðăng ký d h i th o (2)
 Cá nhân
       Thăm b n m (3)

      ...
Xem xét l i trách nhi m (13)
Ph trách
Nhân s    Thăm h i nhân viên (14)


       Báo cáo cu i tháng (15)
 Ph trác...
Chñ nhËt  Thø 2  Thø 3  Thø 4   Thø 5  Thø 6  Thø 7
           TuÇn:
LÞch tuÇn
Vai trß  Môc tiªu C¸c ...
M c tiêu tháng

Quan h
S c kho
Phát tri n cá nhân
Th nghi m
Tài chính
Cá tính (suy nghĩ, c m nh n, cách s ng)
Thói quen: t...
Qu n lý th i gian


Giá tr c a th i gian


Các th h qu n lý th i gian


Công c qu n lý th i gian

            ...
Các công c

Gi y và bút   Công c hi n ñ i

 Ph thu c ít  Ph thu c nhi u

 D s d ng    Khó s d ng

 Linh ñ ng  ...
Công c hi n ñ i

Công c qu n lý th i gian, ghi chép: Paml

ði n tho i di ñ ng

Máy vi tính: ñ bàn, xách tay, b túi...

 P...
80
81
82
Công c ñơn gi n


M t chi c bútM t quy n s nh         83
Cách nghi s

Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t

Li t kê t t c các công vi c c n làm

S p x p theo th t ưu tiên

G ch ñi nh ng v...
Present – Hi n t i
Present – Món quà
Present – Th hi n
           85
Cách nghi s

Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng

Chia s làm hai ph n

Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i

Ghi th i gi...
M u bút chì
  hơn

Trí nh t t
       87
Trí nh ñ m
 không b ng

nét m c m   88
B ng kê ñ u vi c

B ng kê ñ u vi c:

 Không c u trúc

 Không gi i h n th i gian

 Không có th t ưu tiên

 Không chi ti...
Th i gian bi u

Th i gian bi u:

 C u trúc theo th i gian

 Th i gian hoàn thành

 Th t ưu tiên

 Chi ti t, c th
   ...
Ba lo i th i gian bi u

L c quan t u

  Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c

Bi quan

  Quá nhi u th i gian dành ch...
Th i gian bi u th c t

ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng

Hình dung ra các chi ti t

K t h p các ho t ñ ng

ð t h ...
K năng l p th i gian bi u

 Gi quan tr ng nh t

  C t b t ñi m t vi c

  Thêm m t gi bu i sáng

  ð ng v t l n v i ...
Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly.

N u ta s  d ng th i gian như tiêu

ti n ch c không bao gi ta nghèo.


      ...
K năng l p th i gian bi u

S p x p thư t ưu tiên

Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h

Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ng...
Qu n lý th i gian


Giá tr c a th i gian


Các th h qu n lý th i gian


Công c qu n lý th i gian

            ...
Thành công l n
 v i bư c nh
   hơn là

thành công nh
 v i bư c l n.  97
Hãy tôn tr ng th i
gian c a ngư i khác

           98
K lu t
là t do.
      99
Ai cũng có cùng m t tài s n:

1440 phút/ngày
 Cách s d ng tài s n ñó làm nên s
khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo,
  ng...
Chu n
          mc

Tính            Suy
cách            nghĩ
       S  PH N


 ...
Thói quen tích c c là:
 s c b t cu c ñ i.

           102
H
       chu n

Văn           Suy
hoá           nghĩ
     S  NGHI P


           ...
3 ñi u ư c!
(Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i)
                        104
Chân lý bi t th i

ñi m c a mình.
          105
106
ày
     ng
   21
  pTăng nhi t ñ
         Ung
cao lên ñ ñ y
nhanh ti n ñ
            107
M i th  ñ u ñư c

 t o ra hai l n
          108
M i th  ñ u xu t

phát t  suy nghĩ.
         109
Trung th c

Có th ti n b

Cái gì làm ñư c

Th c hi n ngay
         110
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky Nang Quan Ly Thoi Gian

6,413 views

Published on

Published in: Education, Technology
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
659
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Quan Ly Thoi Gian

 1. 1. K năng Qu n lý Th i gian Tâm Vi t Group 1
 2. 2. 2
 3. 3. Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 3
 4. 4. Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 4
 5. 5. Giá tr c a th i gian Th i gian là tương ñ i Th i gian là t do Th i gian là ngu n l c không th tái t o 5
 6. 6. Th i gian là Vàng. Th i gian là cu c s ng. 6
 7. 7. 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 36,792,000 Phút 7
 8. 8. 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 60 Giây 2,207,520,000 Giây 8
 9. 9. Ta ñi ch , b gì mua n y? 9
 10. 10. Hai cách ti p c n ð nh hư ng ho t ñ ng Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình ð nh hư ng hi u qu Làm nh ng gì c n làm theo th t quan tr ng 10
 11. 11. Nguyên nhân lãng phí th i gian 1. Làm vi c không có k ho ch 2. Các m c ñích không rõ ràng 3. ð t quá nhi u m c tiêu 4. Giám sát quá ch t ch 5. Lo l ng thái quá 11
 12. 12. Lo l ng gi ng như ng i xích ñu. Ta r t n l c nhưng không ñưa ta ñ n ñâu c . 12
 13. 13. Nguyên nhân lãng phí th i gian 6. Có quá nhi u công vi c gi y t 7. Theo ch nghĩa hoàn h o 8. Vòng vo 9. S a sai 10. Trì hoãn công vi c 13
 14. 14. Treo vi c là Treo c 14
 15. 15. Không làm cũng ñư c Không làm Không làm không ñư c Làm ngay t c thì 15
 16. 16. M t ch m 16
 17. 17. Nguyên nhân lãng phí th i gian 11. M t th i gian ch ñ i 12. D các cu c h p vô b 13. Ngh s m 14. T c gi n 15. Có quá nhi u giao ti p xã h i 17
 18. 18. Không ai mu n ch u m t mát m t mình, h luôn kéo ngư i khác cùng lãng phí th i gian. 18
 19. 19. Ta có ñ ng tình v i nh ng ngư i móc ví c a ta? 19
 20. 20. H i ch ng... v i Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian D o này anh b n, ph i v mu n Ngày mai nhé, mai.... l i mai Tôi không có th i gian ñ làm h t m i vi c Giá 1 ngày có 25 ti ng Giá có thêm 1 ngày ñ làm vi c này thì t t bi t m y 20
 21. 21. Ngư i cán b quan tr ng! B nh n chìm trong công vi c Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó V i ch y ñ n và r i cu c h p không ñúng gi Ng c a ti p khách, nhưng không bao gi có m t H n g p khách, nhưng khi h ñ n l i không nh 21
 22. 22. B nñ n hay không thì máy bay v n c t cánh 22
 23. 23. Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 23
 24. 24. Thói quen dùng th i gian Làm cái thích trư c, cái không thích sau Làm cái bi t cách làm trư c Làm cái d làm trư c Làm cái t n nhi u th i gian trư c Làm cái mà ngu n l c s n có trư c 24
 25. 25. Thói quen dùng th i gian Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng Ch ñ n h n cu i cùng m i làm Làm vi c nh trư c khi làm vi c l n Cái gì ñ n trư c làm trư c 25
 26. 26. Qu n lý th i gian – Th h 1 Cơ s : Nh c vi c Khuynh hư ng: Theo dòng ch y S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày K t qu : Không quên ñ u vi c D n vi c sang ngày hôm sau Vi c quan tr ng là nh ng vi c trư c m t 26
 27. 27. Qu n lý th i gian – Th h 2 Cơ s : L p k ho ch và chu n b Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai Dùng công c hi n ñ i hơn ñ QL ñ u vi c K t qu : Không quên ñ u vi c Có th i h n b t ñ u và k t thúc cho m i vi c Vi c quan tr ng là vi c n m trong l ch trình 27
 28. 28. Qu n lý th i gian – Th h 3 Cơ s : L p k ho ch, ưu tiên hoá, ki m soát Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr , ưu tiên Dùng công c l p k ho ch, t ch c ngày K t qu : Vi c ưu tiên v th i gian ñư c th c hi n L m d ng ch “Kh n” Vi c quan tr ng xác ñ nh b i giá tr và kh n 28
 29. 29. Nh n xét 3 th h Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian Th h th 4? 29
 30. 30. Hai thu c tính c a s ki n: Quan tr ng & Kh n c p 30
 31. 31. Ma tr n qu n lý th i gian Không kh n c p Kh n c p Quan tr ng I II Không quan III IV tr ng 31
 32. 32. Ma tr n qu n lý th i gian Không kh n c p Kh n c p I II Quan •Kh ng ho ng •Làm vi c trong C/ lư c tr ng •Các v n ñ c p bách •Xây d ng quan h •Các d án ñ n h n •Tìm ki m cơ h i •Công vi c t n ñ ng •L p k ho ch III IV Không •Các vi c ñ t xu t •Các công vi c vô b quan •Thư t , e-mail •ði n tho i tr ng •H p hành •Tán g u •Các v n ñ c p bách •Ho t ñ ng “gi i trí” 32
 33. 33. Ma tr n qu n lý th i gian Không kh n c p Kh n c p Quan I II tr ng Làm sau, Làm ngay nhưng kiên quy t Không III IV quan Giao cho Ch làm n u tr ng ngư i khác có th i gian 33
 34. 34. II I K t qu : - Căng th ng (stress) - Ki t s c - Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng IV - Làm vi c ngoài ph m vi ch c năng III 34
 35. 35. 35
 36. 36. Vi c gì cũng g p thì hi u qu th p Vi c gì cũng v i thì m t h t cơ h i 36
 37. 37. II I IV III K t qu : - T p trung vào ng n h n - Công vi c v n v t - Không coi tr ng m c tiêu, k ho ch - C m giác là n n nhân, th ñ ng - Quan h h i h t 37
 38. 38. I II IV III K t qu : - Vô trách nhi m - Tách r i công vi c - Ph thu c vào ngư i khác 38
 39. 39. I II K t qu : - T m nhìn, tri n v ng - Cân b ng - S ng có k lu t - Ch ñ ng - Ít kh ng ho ng III IV 39
 40. 40. Có th qu n lý th i gian? Qu n lý th i gian là vi c khó Nhưng có th n u có quy t tâm 40
 41. 41. Năng l c lãnh ñ o Phát tri n t m nhìn, s m nh, m c tiêu Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân Phát tri n kh năng ñ ng viên khuy n khích Phát tri n các k năng quan h 41
 42. 42. Nh ng v n ñ cơ b n T m quan tr ng c a qu n lý th i gian Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian Quan ñi m m i v qu n lý th i gian Nh n th c v thiên hư ng s d ng th i gian 42
 43. 43. Nh ng v n ñ cơ b n Ma tr n qu n lý th i gian Ưu tiên hoá Giao vi c T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian 43
 44. 44. Nguyên t c qu n lý th i gian 1. ð c có ch n l c 2. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày 3. Ưu tiên hoá các công vi c 4. Ngăn n p 5. Làm nhi u vi c không quan tr ng m t lúc 44
 45. 45. Nguyên t c qu n lý th i gian 6. Có các công vi c nh nhàng xen k 7. Chia nh các công vi c l n 8. Xác ñ nh 20% công vi c quan tr ng 9. Dành th i gian t t cho công vi c quan tr ng 10.Dành m t th i gian không b qu y r y 45
 46. 46. Nguyên t c qu n lý th i gian 11. Không trì hoãn công vi c 12. ð t ra h n cu i cùng 13. Luôn ñ ý th i gian 14. Làm gì ñó lúc ch ñ i 15. Làm vi c b n r n vào m t th i ñi m 46
 47. 47. Tàu ho hay Xe c u ho ? 47
 48. 48. Làm vi c hay B n vi c? 48
 49. 49. Qu n lý th i gian – Th h 4 Vi c quan tr ng nh t v trí s m t (t ch c vùng II) 49
 50. 50. Vi c quan tr ng nh t ph i ñư c hoàn thành t t nh t 50
 51. 51. L p ưu tiên cho các vi c trong l ch L p l ch cho các vi c ưu tiên 51
 52. 52. Vi n c nh tương lai 52
 53. 53. Lãnh ñ o hay qu n lý? 53
 54. 54. 54
 55. 55. ð nh hư ng 55
 56. 56. Thang da vào ñâu? 56
 57. 57. N u không có t m nhìn Ch n nh ng gì trư c m t Làm nh ng vi c c p bách Ch u s h i thúc c a th i gian Ch n theo c m tính B cu n theo s c p bách c a ngư i khác 57
 58. 58. M c ñích Hành ñ ng K t qu + = M c ñích M ng mơ + = Hành ñ ng Qua ngày + = Mc Hành S ng + = ñích ñ ng ñp 58
 59. 59. Mu n phóng nhanh thì ph i 59
 60. 60. T m nhìn giúp ta Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu Nói “không” m t cách t tin và thanh th n Vư t qua s hãi, hèn nhát, các tr ng i khác 60
 61. 61. ði u gì t o nên s khác bi t gi a m t ngư i chán ñ i và v n ñ ng viên Paragames? 61
 62. 62. S l a ch n c a chúng ñâu? ta xu t phát t Ti n b c, công danh, hay trái tim! 62
 63. 63. Hä h ng TiÒn b¹c Gia ®×nh C«ng viÖc C¸ nh©n Së h÷u Nguyên t c Thó vui T©m linh B¹n bÌ KÎ thï 63
 64. 64. Chúng ta nh n ra ch không ph i t o ra s m nh c a mình 64
 65. 65. Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n ph m ch t thiên phú Nh n th c v b n thân Lương tâm B n lĩnh t quy t S hình dung sáng t o 65
 66. 66. Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n nhu c u con ngư i Lý tư ng Tinh th n Xã h i V t ch t 66
 67. 67. H nh phúc hay Khoái c m? 67
 68. 68. ð lương tâm tr l i Cái gì? T i sao? B ng cách nào? 68
 69. 69. 69
 70. 70. S pecific M easurable A chievable R esult-oriented T ime bound 70
 71. 71. Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Hình nh t o nên c m nh n C m nh n d n ñ n hành ñ ng Hành ñ ng t o ra k t qu 71
 72. 72. T m nhìn Vai trò M c tiêu S m nh Lâu dài L ch tu n Vài trò M c tiêu K ho ch Giao vi c Hàng tu n 72
 73. 73. So n m c tiêu cá nhân (1) Phát tri n ðăng ký d h i th o (2) Cá nhân Thăm b n m (3) ð t vé ñi xem phim (4) Gia ñình/ T p xe cho con (5) V ch ng Bàn v v n ñ chi tiêu (6) Kh o sát th trư ng (7) Ph trách Ph ng v n tuy n tr lý (8) SP m i Nghiên c u th hi u (9) Nghiên c u k t qu cu i cùng (10) Ph trách Tác ñ ng ký k t (11) Nghiên c u M r ng m ng lư i (12) 73
 74. 74. Xem xét l i trách nhi m (13) Ph trách Nhân s Thăm h i nhân viên (14) Báo cáo cu i tháng (15) Ph trách Báo cáo lương (16) Hành chính Chu n b ñ i h i (17) Ph trách Thăm h i nhân viên (18) Công ñoàn So n k ho ch năm t i (19) 74
 75. 75. Chñ nhËt Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7 TuÇn: LÞch tuÇn Vai trß Môc tiªu C¸c −u C¸c −u tiªn h ng ng y tiªn tuÇn LÞch c«ng viÖc 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Ho¹t ®éng ch©n tay 6 C©n b»ng 7 cuéc sèng Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng XH, 8 trÝ ãc t×nh c¶m Ho¹t ®éng Tíi: 75 tinh thÇn
 76. 76. M c tiêu tháng Quan h S c kho Phát tri n cá nhân Th nghi m Tài chính Cá tính (suy nghĩ, c m nh n, cách s ng) Thói quen: thêm t t, b x u 76
 77. 77. Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 77
 78. 78. Các công c Gi y và bút Công c hi n ñ i Ph thu c ít Ph thu c nhi u D s d ng Khó s d ng Linh ñ ng Không linh ñ ng Không oai R t oai 78
 79. 79. Công c hi n ñ i Công c qu n lý th i gian, ghi chép: Paml ði n tho i di ñ ng Máy vi tính: ñ bàn, xách tay, b túi... Ph n m m: Microsoft Outlook Các ph n m m qu n lý th i gian khác 79
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82
 83. 83. Công c ñơn gi n M t chi c bút M t quy n s nh 83
 84. 84. Cách nghi s Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t Li t kê t t c các công vi c c n làm S p x p theo th t ưu tiên G ch ñi nh ng vi c ñã làm Hãy nghĩ ñ n vi c hi n t i 84
 85. 85. Present – Hi n t i Present – Món quà Present – Th hi n 85
 86. 86. Cách nghi s Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng Chia s làm hai ph n Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i Ghi th i gian cho m i vi c phía bên trái ðánh d u ho c g ch ñi nh ng vi c hoàn t t 86
 87. 87. M u bút chì hơn Trí nh t t 87
 88. 88. Trí nh ñ m không b ng nét m c m 88
 89. 89. B ng kê ñ u vi c B ng kê ñ u vi c: Không c u trúc Không gi i h n th i gian Không có th t ưu tiên Không chi ti t 89
 90. 90. Th i gian bi u Th i gian bi u: C u trúc theo th i gian Th i gian hoàn thành Th t ưu tiên Chi ti t, c th 90
 91. 91. Ba lo i th i gian bi u L c quan t u Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c Bi quan Quá nhi u th i gian dành cho m t vi c Th c t Dành v a ñ th i gian cho vi c c th 91
 92. 92. Th i gian bi u th c t ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng Hình dung ra các chi ti t K t h p các ho t ñ ng ð t h n ch th i gian L p l ch m i vi c L p l ch cho vi c ñ t xu t 92
 93. 93. K năng l p th i gian bi u Gi quan tr ng nh t C t b t ñi m t vi c Thêm m t gi bu i sáng ð ng v t l n v i chó con Ch ch p nh n nh ng tin ng n Không ki m tra kép 93
 94. 94. Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly. N u ta s d ng th i gian như tiêu ti n ch c không bao gi ta nghèo. 94
 95. 95. K năng l p th i gian bi u S p x p thư t ưu tiên Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ngày th ba Tuân th l ch 95
 96. 96. Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 96
 97. 97. Thành công l n v i bư c nh hơn là thành công nh v i bư c l n. 97
 98. 98. Hãy tôn tr ng th i gian c a ngư i khác 98
 99. 99. K lu t là t do. 99
 100. 100. Ai cũng có cùng m t tài s n: 1440 phút/ngày Cách s d ng tài s n ñó làm nên s khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo, ngư i thành công và k th t b i. 100
 101. 101. Chu n mc Tính Suy cách nghĩ S PH N Hành Thói 101 vi quen
 102. 102. Thói quen tích c c là: s c b t cu c ñ i. 102
 103. 103. H chu n Văn Suy hoá nghĩ S NGHI P Hành Thói 103 vi quen
 104. 104. 3 ñi u ư c! (Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i) 104
 105. 105. Chân lý bi t th i ñi m c a mình. 105
 106. 106. 106
 107. 107. ày ng 21 p Tăng nhi t ñ Ung cao lên ñ ñ y nhanh ti n ñ 107
 108. 108. M i th ñ u ñư c t o ra hai l n 108
 109. 109. M i th ñ u xu t phát t suy nghĩ. 109
 110. 110. Trung th c Có th ti n b Cái gì làm ñư c Th c hi n ngay 110

×