K năng
Lãnh ñ o
 Tâm Vi t Group

          1
M t ngư i lo
  b ng
kho ngư i làm
        2
Nhu c u v

T Cð
  Disney c
5 phút công b
m t s n ph m m i

 Sony m i gi
 xu t xư ng 3
 s n ph m m i
          3
3 NGƯ I GIÀU NH T TH GI I
Bill Gates          Carlos Slim Helu
       Warren Buffet
56 T USD      ...
USD
157 t


     So v i: T ng GDP c a 67
       nư c nghèo nh t
      (kho ng 3 t ngư i)

       ...
Hay

Theo ñuôi6
vs.

   7
Thay ñ i cách lãnh ñ o?

Môi trư ng kinh doanh thay ñ i

C nh tranh

Toàn c u hóa

Vai trò và nhu c u c a con ngư i thay ñ...
Môi trư ng SXKD

     Cũ              Mi
Cách m ng công nghi p     Th i ñ i thông tin

Môi trư ng n...
Thay ñ i
là cái duy nh t
không thay ñ i  10
N u ta ti p t c suy nghĩ
và hành ñ ng như cũ,
 ta s nh n ñ c k t
   qu nh cũ?
            11
N u ta ti p t c suy nghĩ
 và hành ñ ng như cũ,
 ta s m t h t
 ho c s ch t
            12
K năng lãnh ñ o


Khái ni m chung


Phong cách lãnh ñ o


Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p


               ...
K năng lãnh ñ o


Khái ni m chung


Phong cách lãnh ñ o


Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p


               ...
Qu n lý hay lãnh ñ o?

      Lãnh ñ o
            Thay ñ i       Ph c t p
          ...
Môi trư ng và qu n lý

                        KhuyÕn khÝch
                    ...
Năm ch c năng qu n lý

   L p k ho ch (ko l p)
   T ch c
   Ch huy
   ði u ph i
   Ki m soát
          ...
Không l p k ho ch
      là
l p k ho ch cho th t b i
          Th. Phan
               18
K t c u KHKD
 1. Tóm t t t ng quan
 2. Mô t công ty
 3. Mô t d án
 4. KH th trư ng
 5. KH s n xu t
 6. KH qu n lý
 7. KH t...
K t c u KHKD
 1. Tóm t t t ng quan
 2. Mô t công ty
 3. Mô t d án
 4. KH th trư ng
 5. KH s n xu t
 6. KH qu n lý
 7. KH t...
Vai trò qu n lý
L p k ho ch   P lanning.
T ch c      O rganizing.
B trí nhân s   S taffing.
Ch ñ o      D i...
Các vai trò qu n lý
              Ngư i qu n lý như là...
              ...doanh nhân
     ...
Th i gian lãnh ñ o - qu n lý
100%
             Nhà chi n lư c
 Th i
 gian

     Chuyên gia /
    Ngư ...
Khái ni m lãnh ñ o

 nh hư ng ñ c bi t


Truy n c m h ng


Cá nhân/ nhóm th c hi n t t công vi c

            ...
Làm lãnh ñ o?

  +        -
Quy n l c     Th i gian
Giúp ngư i khác  ðau ñ u
$         Thi u quy...
Làm lãnh ñ o?

  +            -
Cơ h i thăng ti n   Va ch m con ngư i

Ngư i trong cu c   Chính tr

Ki ...
Lãnh ñ o là:

  làm l i
     hay

        27
 ki m l i?
Qu n lý
     (Khía c nh K thu t)


   H t ng       Chi n
    cơ s       lư c
Kt          ...
Ông ch hay lãnh ñ o?

Ông ch t o ra s s hãi

Ngư i lãnh ñ o t o ra s tin tư ng

Ông ch nói:”Tôi”

Ngư i lãnh ñ o nói: “Chú...
Ông ch hay lãnh ñ o?

Ông ch t p trung vào bu c t i

Ngư i lãnh ñ o t p trung vào s vi c

Ông ch bi t cách làm như th nào
...
Ông ch hay lãnh ñ o?

 Ông ch d a vào uy quy n

 Ngư i lãnh ñ o d a vào s h p tác

 Ông ch ép bu c

 Ngư i lãnh ñ o d n d ...
Lãnh ñ o so v i qu n lý
Qu n lý
 Gi cho h th ng t ch c ho t ñ ng trơn tru
 T o ra kh năng ñoán trư c và th t ưu tiên
 T o ...
Th nào là ñ nh hư ng?
Ch ra m c tiêu và chi n lư c th c hi n
Phân lo i m c tiêu theo th i h n
    Lo i m c tiêu    ...
Xây d ng t m nhìn

Tr l i 4 câu h i:

    S n ph m d ch v gì?

    Vi n c nh tươi sáng?

    Tri t lý và s c m...
T m quan tr ng c a t m nhìn

“T m nhìn không ph i là kh u hi u trên gi y

mà c n muôn vàn bi n pháp ñ bi n thành

ni m tin...
Không tr ng tâm hóa chi n
     lư c
              36
Tr ng tâm hóa chi n
      lư c
         Các m c tiêu                   Tm
    S ...
Lµm T©m ng−êi ViÖt s¸ng h¬n
N©ng TÇm ng−êi ViÖt cao h¬n  38
T M NHÌN
 Tâm Vi t là t ch c hàng ñ u v
giáo d c và ñào t o, nh m giúp m i
 ngư i phát huy t i ña ti m năng
 b n thân ñ s...
S  M NH
 Tâm Vi t chuyên sâu ñào t o k
năng lãnh ñ o b n thân, lãnh ñ o t
ñ i, lãnh ñ o t ch c và xây d ng
văn hoá t ch c...
GIÁ TR C T LÕI

 Nhân văn
 Nhi t tình
 Kiên ñ nh
Gia tăng giá tr
 Cùng t o l p   41
Tâm Vi t Group

                                 Cty
        TT PTKN   Cty PTKN ...
Ho t ñ ng c a Tâm Vi t

ðào t o:

K năng chưa ñư c h c trong trư ng

Tư v n:

L p nghi p, Qu n tr doanh nghi p

     ...
FPT mong mu n tr thành m t t ch c
ki u m i, giàu m nh b ng n l c sáng
 t o trong khoa h c, k thu t và công
 ngh , góp ph n...
Lãnh ñ o so v i qu n lý

  Ngư i qu n lý...       Ngư i lãnh ñ o...


LÀM ðÚNG VI C        TÌM VI C ðÚNG

X...
Lãnh ñ o so v i qu n lý

  Ngư i qu n lý...      Ngư i lãnh ñ o...


Có tính phân tích      Có tính ñ i m i

...
Qu n lý và...   Lãnh ñ o và...

... các m c tiêu   ...các m c tiêu

 L p k ho ch     Thi t l p ñ nh hư ng

 D ...
Qu n lý và...     Lãnh ñ o và...

...con ngư i        ...con ngư i

  T ch c, b trí nhân s    Liên k t con...
Lãnh ñ o
  hay

qu n lý?  49
Qu n lý
công vi c
 Lãnh ñ o
con ngư i  50
Ban lãnh ñ o
Ban qu n lý
        51
Lãnh ñ o
   trong k nguyên m i
      Kh năng
      d báo


      Kh năng
      lãnh ñ o
Kh năng  ...
K năng lãnh ñ o


Khái ni m chung


Phong cách lãnh ñ o


Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p


               ...
Thành công
Tm          Giao
nhìn        quy n

     Năng l c
     lãnh ñ o
     hi u qu

  ...
Ti p c n theo nét tiêu bi u
ð c ñi m c a các nhà lãnh ñ o l n:
    Gây c m h ng
    Ngh l c, ñ ng cơ
    Trung th...
ð nh hư ng nhi m v

T p trung vào l p k ho ch ñ t ra th i h n

Giao trách nhi m, quy ñ nh tiêu ch n

ðôn ñ c hoàn thành nh...
ð nh hư ng quan h

T p trung vào quan h chân thành và h tr


Tôn tr ng các tình c m và nhu c u, giao ti p


ð ng viên, tin...
Ti p c n theo phong cách

Có 4 phong cách lãnh ñ o ñi n hình

  Không ch u trách nhi m ho c không can d

  (nhi m v th...
Ti p c n theo phong cách

Có 4 phong cách lãnh ñ o ñi n hình

  Nâng ñ ho c quan h con ngư i

  (nhi m v th p, quan h ...
Phong cách: Nhà k thu t
Thiên v ñ th hay hình v
Nghiêm túc, chăm ch , c n th n
Lôgíc, h p lý, quy t ñoán
“Xin hãy xem xét ...
Phong cách: Ngh s
“Thoáng”, không chi ti t
C m tính, sáng t o, tư ng tư ng phong phú
Hăng hái, ‘ñ ng bóng”
“Chi n lư c ñ n...
Phong cách: Th th công

Trung thành, quan tâm ñ n m i ngư i
G n bó v i t ch c
Kiên nh n, khôn ngoan, th ng th n, trách
nhi...
Ba phong cách

Ngh s    Th th công    Nhà k thu t

Sáng t o   Có trách nhi m  B o th

Táo b o   Khôn ngoan ...
Ba phong cách

 Ngh s    Th th công   Nhà k thu t

Năng ñ ng  Th c t     Khoa h c

Truy n c m  ðáng tin c y  ...
Ti p c n ng u nhiên

Các ý tư ng cơ b n

 Qu n lý d a vào tính cách

       • B n v ng

       • Khó thay ñ ...
Hi u các tình hu ng lãnh ñ o


Các bi n s quan tr ng

 Ch t lư ng quan h lãnh ñ o – nhân viên


 M c ñ cơ c u nhi m v


...
Lãnh ñ o theo tình hu ng

B n phong cách lãnh ñ o:

 Giao quy n:

 • C p dư i ch u trách nhi m v quy t ñ nh

 Tham gia:

...
Lãnh ñ o theo tình hu ng

B n phong cách lãnh ñ o:

 Thương lư ng:

 • Gi i thích và thuy t ph c

 Ch b o:

 • Ra nhi m ...
Lãnh ñ o theo tình hu ng


Phong cách lãnh ñ o ph thu c:


 S s n sàng th c hi n c a c p dư i


 Kh năng ki m soát

   ...
Ra quy t ñ nh
Ba ki u quy t ñ nh

 Quy t ñ nh quy n l c

 Quy t ñ nh tư v n

 Quy t ñ nh theo nhóm

K t qu t t khi có p...
Cá nhân ra quy t ñ nh

Lãnh ñ o có chuyên môn gi i quy t v n ñ

Lãnh ñ o t tin, có kh năng làm m t mình

Ngư i khác s ch p...
L m th y
 r y ma
      72
Quy t ñ nh theo nhóm


Lãnh ñ o thi u thông tin ñ gi i quy t v n ñ


V n ñ không rõ ràng, c n làm rõ tình hình


Ch p nh n...
M t cái ñ u ñã t t

Hai cái ñ u t t hơn
           74
M t cây làm ch ng nên non

Ba cây ch m l i nên hòn núi cao


               75
Không có “gi i pháp t t”

Ch có “gi i pháp t t nh t”


              76
K năng lãnh ñ o


Khái ni m chung


Phong cách lãnh ñ o


Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p


               ...
Khái ni m VHDN

Các quan ni m, giá tr và các quy t c ñi u
khi n các hành vi và thói quen:

     Phong cách làm vi c

...
Lãnh ñ o và VHDN

L ng nghe và quan tâm ñ n nhân viên


Giúp nhân viên hi u và ñóng góp vào tương
lai lâu dài c a công ty
...
Lãnh ñ o và VHDN

Cho NV th y b c tranh th c c a công ty

T o ñi u ki n ñ nhân viên tham gia qu n lý

Giúp NV cân b ng ngh...
Vũ khí c nh tranh
 m nh nh t là:

H c nhanh
hơn ñ i th      81
Lãnh ñ o và VHDN

Khuy n khích r i ro ñúng m c


Khuy n khích tính ñ c l p


Phân tích ñi m y u thay vì ch trích


Yêu c u...
Lãnh ñ o và VHDN

Khen ng i, khích l công khai các thành tích


Duy trì liên hoan hàng tháng


T ng quà nh hàng tu n


K t...
Lãnh ñ o và VHDN

G p m t ngoài cơ quan

Liên hoan khi hoàn thành k ho ch

Th u hi u nhân viên

Thi t k nơi làm vi c h p d...
Xây d ng VHDN

Quá trình xây d ng VHDN theo ba cách:

 Ch tuy n và gi nh ng ngư i có cách s ng,

 cách suy nghĩ và hành ...
Tính cách c a
 lãnh ñ o kh c
sâu trong VHDN
       86
Lãnh ñ o và VHDN

Giai ño n xây d ng:

 Lãnh ñ o ph i như m t ngư i c vũ

 Lãnh ñ o ph i truy n t m nhìn và nhi t tình

...
Lãnh ñ o và VHDN

Giai ño n duy trì:

 Nhà lãnh ñ o như m t ngư i duy trì văn hoá

 Ngư i có ñ kh năng phát tri n cùng c...
Lãnh ñ o và VHDN

Giai ño n thay ñ i:


 Nhà lãnh ñ o là ngư i kh i xư ng thay ñ i


 Nhà lãnh ñ o kh c ph c tâm lý lo s...
Văn hóa - H th ng
Qu¸ khø  HiÖn t¹i  T−¬ng
            lai
 D©n    D©n     D©n
 téc    téc   ...
Mô hình t ng th
          (1) nh hư ng
Phong cách                 Các th c th
  ng x      ...
Mô hình hành vi

Phong cách ng x

Mô hình truy n thông

Quy trình quy t ñ nh

Phong cách làm vi c

            ...
Văn hóa doanh nghi p
quy t ñ nh s  trư ng
t n và phát tri n c a
  doanh nghi p
            93
Chu n
          mc

Tính            Suy
cách            nghĩ
       S  PH N


 ...
H
       chu n

Văn           Suy
hoá           nghĩ
     S  NGHI P


           ...
Ngư i cày có ru ng
         96
Không có gì quý hơn
  ñ c l p, t do
         97
“Tôi ch có
 m t ham mu n,
ham mu n t t b c.
ðó là n c ta ñ c
 ñ c l p, dân ta ai
           Ch t ch H Chí Minh...
17
      14
100
        99
      83
K năng lãnh ñ o


Khái ni m chung


Phong cách lãnh ñ o


Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p


               ...
Tóm l i

Ai cũng có th là nhà lãnh ñ o t t

 H c ñ tr thành ngư i lãnh ñ o là vi c khó


 Nhi u ngư i ch n cách không làm ...
Tóm l i
Ngư i lãnh ñ o thông minh xem xét:

 Tình hình: quan h làm vi c t t ñ n ñâu?

 Nhi m v : rõ ràng/ không rõ ràng ...
Ngư i lãnh ñ o gi i
 ưu tiên l i ích
   chung
          103
Lãnh ñ o là

Nhi m v
 không ph i là

         104
Ch c v
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky Nang Lanh Dao

1,098 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Lanh Dao

 1. 1. K năng Lãnh ñ o Tâm Vi t Group 1
 2. 2. M t ngư i lo b ng kho ngư i làm 2
 3. 3. Nhu c u v T Cð Disney c 5 phút công b m t s n ph m m i Sony m i gi xu t xư ng 3 s n ph m m i 3
 4. 4. 3 NGƯ I GIÀU NH T TH GI I Bill Gates Carlos Slim Helu Warren Buffet 56 T USD 49 T USD 52 T USD USD 4 157 t
 5. 5. USD 157 t So v i: T ng GDP c a 67 nư c nghèo nh t (kho ng 3 t ngư i) USD 5 152 t
 6. 6. Hay Theo ñuôi6
 7. 7. vs. 7
 8. 8. Thay ñ i cách lãnh ñ o? Môi trư ng kinh doanh thay ñ i C nh tranh Toàn c u hóa Vai trò và nhu c u c a con ngư i thay ñ i Trình ñ các nhà qu n lý thay ñ i 8
 9. 9. Môi trư ng SXKD Cũ Mi Cách m ng công nghi p Th i ñ i thông tin Môi trư ng n ñ nh Môi trư ng thay ñ i nhanh Tương lai d ñoán ñư c Khó d ñoán tương lai Ít ngư i ñư c ti p c n ki n Nhi u ngư i ñư c ti p c n th c và thông tin ki n th c và thông tin 9
 10. 10. Thay ñ i là cái duy nh t không thay ñ i 10
 11. 11. N u ta ti p t c suy nghĩ và hành ñ ng như cũ, ta s nh n ñ c k t qu nh cũ? 11
 12. 12. N u ta ti p t c suy nghĩ và hành ñ ng như cũ, ta s m t h t ho c s ch t 12
 13. 13. K năng lãnh ñ o Khái ni m chung Phong cách lãnh ñ o Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p 13
 14. 14. K năng lãnh ñ o Khái ni m chung Phong cách lãnh ñ o Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p 14
 15. 15. Qu n lý hay lãnh ñ o? Lãnh ñ o Thay ñ i Ph c t p Qu n lý ðơn gi n 15
 16. 16. Môi trư ng và qu n lý KhuyÕn khÝch ¹o Cao s¸ng t¹o h® n L HiÖu qu¶ KÕt qu¶ HiÖn t¹i T−¬ng lai TÝnh n¨ng ®éng lý KhuyÕn khÝch n u¶ tu©n thñ ThÊp Q ThÊp Cao Møc ®é phøc t¹p 16
 17. 17. Năm ch c năng qu n lý L p k ho ch (ko l p) T ch c Ch huy ði u ph i Ki m soát 17
 18. 18. Không l p k ho ch là l p k ho ch cho th t b i Th. Phan 18
 19. 19. K t c u KHKD 1. Tóm t t t ng quan 2. Mô t công ty 3. Mô t d án 4. KH th trư ng 5. KH s n xu t 6. KH qu n lý 7. KH tài chính 8. Phân tích r i ro 9. Ph l c Back 19
 20. 20. K t c u KHKD 1. Tóm t t t ng quan 2. Mô t công ty 3. Mô t d án 4. KH th trư ng 5. KH s n xu t 6. KH qu n lý 7. KH tài chính 8. Phân tích r i ro 9. Ph l c Back 20
 21. 21. Vai trò qu n lý L p k ho ch P lanning. T ch c O rganizing. B trí nhân s S taffing. Ch ñ o D irecting. ði u ph i CO ordinating. Báo cáo R eporting. D trù kinh phí B udgeting. 21
 22. 22. Các vai trò qu n lý Ngư i qu n lý như là... ...doanh nhân ...ngư i x lý vư ng m c ...ngư i phân chia ngu n l c Các vai trò quy t ñ nh ...ngư i ñàm phán Ngư i qu n lý như là... ...ngư i theo dõi Các vai trò thông tin ...ngư i ph bi n ...ngư i phát ngôn Ngư i qu n lý như là... ...bù nhìn Vai trò gi a các cá nhân ...ngư i liên l c ...ngư i lãnh ñ o 22
 23. 23. Th i gian lãnh ñ o - qu n lý 100% Nhà chi n lư c Th i gian Chuyên gia / Ngư i qu n lý Nhà lãnh ñ o Phát tri n s nghi p 23
 24. 24. Khái ni m lãnh ñ o nh hư ng ñ c bi t Truy n c m h ng Cá nhân/ nhóm th c hi n t t công vi c 24
 25. 25. Làm lãnh ñ o? + - Quy n l c Th i gian Giúp ngư i khác ðau ñ u $ Thi u quy n Tôn tr ng, ñ a v Cô ñơn 25
 26. 26. Làm lãnh ñ o? + - Cơ h i thăng ti n Va ch m con ngư i Ngư i trong cu c Chính tr Ki m soát ngu n l c Xung ñ t m c tiêu 26
 27. 27. Lãnh ñ o là: làm l i hay 27 ki m l i?
 28. 28. Qu n lý (Khía c nh K thu t) H t ng Chi n cơ s lư c Kt S Tm qu m nh nhìn Phong Giá cách tr Lãnh ñ o (Khía c nh Xã h i) Quá Tương Hi n t i kh lai 28
 29. 29. Ông ch hay lãnh ñ o? Ông ch t o ra s s hãi Ngư i lãnh ñ o t o ra s tin tư ng Ông ch nói:”Tôi” Ngư i lãnh ñ o nói: “Chúng ta” Tính ông ch t o ra s oán gi n S lãnh ñ o t o ra s nhi t tình 29
 30. 30. Ông ch hay lãnh ñ o? Ông ch t p trung vào bu c t i Ngư i lãnh ñ o t p trung vào s vi c Ông ch bi t cách làm như th nào Ngư i lãnh ñ o ch ra cách làm như th nào Tính ông ch làm công vi c tr nên v t v S lãnh ñ o làm cho công vi c tr nên thú v 30
 31. 31. Ông ch hay lãnh ñ o? Ông ch d a vào uy quy n Ngư i lãnh ñ o d a vào s h p tác Ông ch ép bu c Ngư i lãnh ñ o d n d t 31
 32. 32. Lãnh ñ o so v i qu n lý Qu n lý Gi cho h th ng t ch c ho t ñ ng trơn tru T o ra kh năng ñoán trư c và th t ưu tiên T o ñi u ki n ñ làm ra các k t qu ng n h n Lãnh ñ o Thi t l p và ñ nh hư ng tương lai c a t ch c T o thay ñ i có ý nghĩa lâu dài và quan tr ng 32
 33. 33. Th nào là ñ nh hư ng? Ch ra m c tiêu và chi n lư c th c hi n Phân lo i m c tiêu theo th i h n Lo i m c tiêu Th i h n T m nhìn (Vision) Vô h n S m nh (Mission) 10 năm M c ñích (Goal) Vài năm M c tiêu (Objective) Năm Ch tiêu (Target) Tháng/ Quý Công tác (Task) Ngày/ Tu n 33
 34. 34. Xây d ng t m nhìn Tr l i 4 câu h i: S n ph m d ch v gì? Vi n c nh tươi sáng? Tri t lý và s c m nh c t lõi gì? M c tiêu gì? T i sao? (Súc tích, di n c m, d nh , say mê lòng ngư i) 34
 35. 35. T m quan tr ng c a t m nhìn “T m nhìn không ph i là kh u hi u trên gi y mà c n muôn vàn bi n pháp ñ bi n thành ni m tin son s t c a nhân viên m i th h , là kim ch nam cho ho t ñ ng c a t ch c” Là ng n c t p h p l c lư ng 35
 36. 36. Không tr ng tâm hóa chi n lư c 36
 37. 37. Tr ng tâm hóa chi n lư c Các m c tiêu Tm S m nh nhìn Giá tr c t lõi Giá tr s ng còn 37
 38. 38. Lµm T©m ng−êi ViÖt s¸ng h¬n N©ng TÇm ng−êi ViÖt cao h¬n 38
 39. 39. T M NHÌN Tâm Vi t là t ch c hàng ñ u v giáo d c và ñào t o, nh m giúp m i ngư i phát huy t i ña ti m năng b n thân ñ s ng h nh phúc và thành ñ t, cùng nhau xây d ng th gi i hoà bình, th nh vư ng. 39
 40. 40. S M NH Tâm Vi t chuyên sâu ñào t o k năng lãnh ñ o b n thân, lãnh ñ o t ñ i, lãnh ñ o t ch c và xây d ng văn hoá t ch c nh m phát huy t i ña ti m năng c a m i con ngư i và c ng ñ ng. 40
 41. 41. GIÁ TR C T LÕI Nhân văn Nhi t tình Kiên ñ nh Gia tăng giá tr Cùng t o l p 41
 42. 42. Tâm Vi t Group Cty TT PTKN Cty PTKN Cty TT PT Cty C ph n Giáo d c Lãnh ñ o Tâm Vi t K năng CP Vư n Tâm Vi t C ng ñ ng và VHTC –ðào t o Con ngư i ươm DN PR ð c Vi t Trí Vi t Tư V n Tâm Vi t Tâm Vi t Tâm Vi t ð c Vi t Trí Vi t Tâm Vi t Tâm Vi t Tâm Vi t PR CESD LOC Co., Ltd. PSBC Incubator Cty CP ðào t o Tư v n Trung tâm ðào t o Tâm Vi t Thái Nguyên Tâm Vi t Trung T 42
 43. 43. Ho t ñ ng c a Tâm Vi t ðào t o: K năng chưa ñư c h c trong trư ng Tư v n: L p nghi p, Qu n tr doanh nghi p 43
 44. 44. FPT mong mu n tr thành m t t ch c ki u m i, giàu m nh b ng n l c sáng t o trong khoa h c, k thu t và công ngh , góp ph n làm hưng th nh qu c gia, ñem l i cho m i thành viên c a mình ñi u ki n phát tri n ñ y ñ nh t v tài năng và m t cu c s ng ñ y ñ v v t ch t, phong phú v tinh th n. 44
 45. 45. Lãnh ñ o so v i qu n lý Ngư i qu n lý... Ngư i lãnh ñ o... LÀM ðÚNG VI C TÌM VI C ðÚNG Xác ñ nh m c tiêu rõ ràng Xác ñ nh “t m nhìn” Ch ñ o, ki m soát c p dư i Gây c m h ng, t o cam k t Th c hi n quy n l c Th c hi n nh hư ng 45
 46. 46. Lãnh ñ o so v i qu n lý Ngư i qu n lý... Ngư i lãnh ñ o... Có tính phân tích Có tính ñ i m i T p trung vào vi c duy trì T p trung vào s thay ñ i Hư ng vào Hư ng vào NHI M V CON NGƯ I 46
 47. 47. Qu n lý và... Lãnh ñ o và... ... các m c tiêu ...các m c tiêu L p k ho ch Thi t l p ñ nh hư ng D trù ngân quĩ T o ñ ng cơ Ki m soát Gây c m h ng Gi i quy t v n ñ 47
 48. 48. Qu n lý và... Lãnh ñ o và... ...con ngư i ...con ngư i T ch c, b trí nhân s Liên k t con ngư i ...văn hoá ...văn hoá S ng cùng văn hoá T o ra văn hoá 48
 49. 49. Lãnh ñ o hay qu n lý? 49
 50. 50. Qu n lý công vi c Lãnh ñ o con ngư i 50
 51. 51. Ban lãnh ñ o Ban qu n lý 51
 52. 52. Lãnh ñ o trong k nguyên m i Kh năng d báo Kh năng lãnh ñ o Kh năng Kh năng thích ng giao ti p 52
 53. 53. K năng lãnh ñ o Khái ni m chung Phong cách lãnh ñ o Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p 53
 54. 54. Thành công Tm Giao nhìn quy n Năng l c lãnh ñ o hi u qu Hi u Giao mình ti p 54
 55. 55. Ti p c n theo nét tiêu bi u ð c ñi m c a các nhà lãnh ñ o l n: Gây c m h ng Ngh l c, ñ ng cơ Trung th c, liêm chính, ñáng tin c y Có năng l c, nhìn xa trông r ng, t tin Trí thông minh, ki n th c Năng ñ ng 55
 56. 56. ð nh hư ng nhi m v T p trung vào l p k ho ch ñ t ra th i h n Giao trách nhi m, quy ñ nh tiêu ch n ðôn ñ c hoàn thành nhi m v Theo dõi k t qu th c hi n 56
 57. 57. ð nh hư ng quan h T p trung vào quan h chân thành và h tr Tôn tr ng các tình c m và nhu c u, giao ti p ð ng viên, tin tư ng Khuy n khích thông tin h i ñáp c a c p dư i 57
 58. 58. Ti p c n theo phong cách Có 4 phong cách lãnh ñ o ñi n hình Không ch u trách nhi m ho c không can d (nhi m v th p, quan h th p) Chi ph i ho c ñ c ñoán (nhi m v cao, quan h th p) 58
 59. 59. Ti p c n theo phong cách Có 4 phong cách lãnh ñ o ñi n hình Nâng ñ ho c quan h con ngư i (nhi m v th p, quan h cao) Có tính tham gia hay dân ch (nhi m v cao, quan h cao) 59
 60. 60. Phong cách: Nhà k thu t Thiên v ñ th hay hình v Nghiêm túc, chăm ch , c n th n Lôgíc, h p lý, quy t ñoán “Xin hãy xem xét xu hư ng chung trong ngành... Các s li u 5 năm trư c và năm nay cho th y... Chúng ta ñã s p x p l i m t cách h p lý... Chi n lư c là k t qu c a vi c phân tích h p lý các xu hư ng trong và ngoài TC”. 60
 61. 61. Phong cách: Ngh s “Thoáng”, không chi ti t C m tính, sáng t o, tư ng tư ng phong phú Hăng hái, ‘ñ ng bóng” “Chi n lư c ñ n t gi c mơ, t tình yêu, t trí tư ng tư ng, t nh n th c v xã h i, và cũng có th t nh ng ý tư ng kỳ c c nh t. S sáng t o là ñ ng l c chính. Nó có v không rõ ràng, d thay ñ i, nhung hành ñ ng 61 s ñi u ch nh...”
 62. 62. Phong cách: Th th công Trung thành, quan tâm ñ n m i ngư i G n bó v i t ch c Kiên nh n, khôn ngoan, th ng th n, trách nhi m “Không th nghĩ vào m t ngày và th c hi n vào m t ngày khác. chi n lư c là s k t h p gi a bàn tay và kh i óc, gi a ñ nh hư ng và ñi u ch nh, gi a n ñ nh và thay ñ i...” 62
 63. 63. Ba phong cách Ngh s Th th công Nhà k thu t Sáng t o Có trách nhi m B o th Táo b o Khôn ngoan Ngăn n p Sôi n i Nhân ñ c Nghiêm túc ð ng bóng Th ng th n D t khoát C m tính Thoáng T ch 63
 64. 64. Ba phong cách Ngh s Th th công Nhà k thu t Năng ñ ng Th c t Khoa h c Truy n c m ðáng tin c y Lôgíc Giàu tư ng Chân thành Quy t ñoán tư ng Chan hoà Tm Kỳ qu c 64
 65. 65. Ti p c n ng u nhiên Các ý tư ng cơ b n Qu n lý d a vào tính cách • B n v ng • Khó thay ñ i Gi phong cách hơn là thay ñ i nó Phong cách lãnh ñ o nào là phù h p nh t? 65
 66. 66. Hi u các tình hu ng lãnh ñ o Các bi n s quan tr ng Ch t lư ng quan h lãnh ñ o – nhân viên M c ñ cơ c u nhi m v Quy n h n c a ch c v 66
 67. 67. Lãnh ñ o theo tình hu ng B n phong cách lãnh ñ o: Giao quy n: • C p dư i ch u trách nhi m v quy t ñ nh Tham gia: • Chia s ý tư ng và tham gia quy t ñ nh 67
 68. 68. Lãnh ñ o theo tình hu ng B n phong cách lãnh ñ o: Thương lư ng: • Gi i thích và thuy t ph c Ch b o: • Ra nhi m v c th và giám sát ch t ch 68
 69. 69. Lãnh ñ o theo tình hu ng Phong cách lãnh ñ o ph thu c: S s n sàng th c hi n c a c p dư i Kh năng ki m soát 69
 70. 70. Ra quy t ñ nh Ba ki u quy t ñ nh Quy t ñ nh quy n l c Quy t ñ nh tư v n Quy t ñ nh theo nhóm K t qu t t khi có phương pháp thích h p 70
 71. 71. Cá nhân ra quy t ñ nh Lãnh ñ o có chuyên môn gi i quy t v n ñ Lãnh ñ o t tin, có kh năng làm m t mình Ngư i khác s ch p nh n quy t ñ nh ñó Ít ho c không có th i gian cho vi c tranh lu n 71
 72. 72. L m th y r y ma 72
 73. 73. Quy t ñ nh theo nhóm Lãnh ñ o thi u thông tin ñ gi i quy t v n ñ V n ñ không rõ ràng, c n làm rõ tình hình Ch p nh n quy t ñ nh s th c thi quy t ñ nh 73
 74. 74. M t cái ñ u ñã t t Hai cái ñ u t t hơn 74
 75. 75. M t cây làm ch ng nên non Ba cây ch m l i nên hòn núi cao 75
 76. 76. Không có “gi i pháp t t” Ch có “gi i pháp t t nh t” 76
 77. 77. K năng lãnh ñ o Khái ni m chung Phong cách lãnh ñ o Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p 77
 78. 78. Khái ni m VHDN Các quan ni m, giá tr và các quy t c ñi u khi n các hành vi và thói quen: Phong cách làm vi c Cách th c ra quy t ñ nh Phương th c giao ti p Quan h nhân viên 78
 79. 79. Lãnh ñ o và VHDN L ng nghe và quan tâm ñ n nhân viên Giúp nhân viên hi u và ñóng góp vào tương lai lâu dài c a công ty Tin tư ng, giúp nhân viên phát huy h t kh năng 79
 80. 80. Lãnh ñ o và VHDN Cho NV th y b c tranh th c c a công ty T o ñi u ki n ñ nhân viên tham gia qu n lý Giúp NV cân b ng nghĩa v và quy n l i T o ñi u ki n ñ NV h c t p và phát tri n 80
 81. 81. Vũ khí c nh tranh m nh nh t là: H c nhanh hơn ñ i th 81
 82. 82. Lãnh ñ o và VHDN Khuy n khích r i ro ñúng m c Khuy n khích tính ñ c l p Phân tích ñi m y u thay vì ch trích Yêu c u ñưa ra gi i pháp 82
 83. 83. Lãnh ñ o và VHDN Khen ng i, khích l công khai các thành tích Duy trì liên hoan hàng tháng T ng quà nh hàng tu n K t thúc tu n b ng h p k t h p vui chơi 83
 84. 84. Lãnh ñ o và VHDN G p m t ngoài cơ quan Liên hoan khi hoàn thành k ho ch Th u hi u nhân viên Thi t k nơi làm vi c h p d n 84
 85. 85. Xây d ng VHDN Quá trình xây d ng VHDN theo ba cách: Ch tuy n và gi nh ng ngư i có cách s ng, cách suy nghĩ và hành ñ ng gi ng mình Tuyên truy n và hư ng c p dư i suy nghĩ và hành ñ ng gi ng mình Là m t m u hình cho c p dư i h c t p 85
 86. 86. Tính cách c a lãnh ñ o kh c sâu trong VHDN 86
 87. 87. Lãnh ñ o và VHDN Giai ño n xây d ng: Lãnh ñ o ph i như m t ngư i c vũ Lãnh ñ o ph i truy n t m nhìn và nhi t tình Giai ño n phát tri n: Lãnh ñ o như là ngư i t o ra văn hoá công ty 87
 88. 88. Lãnh ñ o và VHDN Giai ño n duy trì: Nhà lãnh ñ o như m t ngư i duy trì văn hoá Ngư i có ñ kh năng phát tri n cùng công ty Nh n th y nh ng h n ch c a mình và t o ñi u ki n phát tri n m t ñ i ngũ lãnh ñ o m i 88
 89. 89. Lãnh ñ o và VHDN Giai ño n thay ñ i: Nhà lãnh ñ o là ngư i kh i xư ng thay ñ i Nhà lãnh ñ o kh c ph c tâm lý lo s thay ñ i 89
 90. 90. Văn hóa - H th ng Qu¸ khø HiÖn t¹i T−¬ng lai D©n D©n D©n téc téc téc Doanh Doanh Doanh nghiÖp nghiÖp nghiÖp Nhãm/ Nhãm/ Nhãm/ C¸ nh©n C¸ nh©n C¸ nh©n 90
 91. 91. Mô hình t ng th (1) nh hư ng Phong cách Các th c th ng x (2) nh hư ng h u hình Mô hình (3) Giá tr truy n thông mong mu n Các giá tr (4) Giá tr b t ch i ñư c th hi n - thay ñ i Quy trình quy t ñ nh (5) Giá tr ñư c ch p nh n và ăn sâu vào ti m th c Các ng m Phong cách (6) Quy t ñ nh ñ nh n n t ng làm vi c 91
 92. 92. Mô hình hành vi Phong cách ng x Mô hình truy n thông Quy trình quy t ñ nh Phong cách làm vi c 92
 93. 93. Văn hóa doanh nghi p quy t ñ nh s trư ng t n và phát tri n c a doanh nghi p 93
 94. 94. Chu n mc Tính Suy cách nghĩ S PH N Hành Thói 94 vi quen
 95. 95. H chu n Văn Suy hoá nghĩ S NGHI P Hành Thói 95 vi quen
 96. 96. Ngư i cày có ru ng 96
 97. 97. Không có gì quý hơn ñ c l p, t do 97
 98. 98. “Tôi ch có m t ham mu n, ham mu n t t b c. ðó là n c ta ñ c ñ c l p, dân ta ai Ch t ch H Chí Minh cũng có cm ăn áo m c, ai cũng ñ c h c hành…” 98
 99. 99. 17 14 100 99 83
 100. 100. K năng lãnh ñ o Khái ni m chung Phong cách lãnh ñ o Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p 100
 101. 101. Tóm l i Ai cũng có th là nhà lãnh ñ o t t H c ñ tr thành ngư i lãnh ñ o là vi c khó Nhi u ngư i ch n cách không làm lãnh ñ o Hãy là chính mình hơn là ñóng k ch 101
 102. 102. Tóm l i Ngư i lãnh ñ o thông minh xem xét: Tình hình: quan h làm vi c t t ñ n ñâu? Nhi m v : rõ ràng/ không rõ ràng ñ n m c nào? Quy n h n: lãnh ñ o c n bao nhiêu quy n h n? Con ngư i: các yêu c u c a t ng cá nhân? K năng: năng l c và s s n sàng c a c p dư i? 102
 103. 103. Ngư i lãnh ñ o gi i ưu tiên l i ích chung 103
 104. 104. Lãnh ñ o là Nhi m v không ph i là 104 Ch c v

×