Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K năng
ð t m c tiêu
        1
Th nh          Môc
      Ph−¬ng
    =      +
c«ng           tiªu
       ph¸p
 10...
ð t m c tiêu


M c tiêu


T m quan tr ng c a m c tiêu


K năng ñ t m c tiêu

               3
ð t m c tiêu


M c tiêu


T m quan tr ng c a m c tiêu


K năng ñ t m c tiêu

               4
Con v t:

S ng theo b n năng
S ng không m c ñích
           5
Cái gì làm ta
khác con v t?

 B não     6
S  phát tri n c a th gi i


o N·o       o C¸ch xem xÐt (YT) -  CM IV
o C¸c GQ      o M¸y tÝnh (m¹ng)  -  C...
8
Thái ñ
       Ham mu n      Nhu c u

    T m nhìn      M c tiêu

               Ni m ti...
M c tiêu
cu i cùng
      10
M i ngư i ñ u có v n

 m nh tr nên vĩ ñ i m t

cách duy nh t và khác bi t

             11
Dù ñang  v trí nào
ta ñ u nghĩ ta s ñ t
ñư c ñi u vĩ ñ i hơn
            12
Ta r t ñ c bi t và khác bi t.

(6.000.000.000)
                13
D báo tương lai
 chính xác nh t
 là t o ra nó
         14
15
16
Phân lo i m c tiêu theo th i gian

 Lo i m c tiêu    Th i gian
Vi n c nh (Vision)   Vô h n
S m nh (Mission)    ...
S pecific
M easurable
A chievable
R esult-oriented
          18
T ime bound
Con hơn cha
là nhà có phúc
       19
B c cháy
  ñ
T a sáng  20
ð t m c tiêu


M c tiêu


T m quan tr ng c a m c tiêu


K năng ñ t m c tiêu

               21
22
Hãy t ch u trách

nhi m v b n thân mình

           23
N u ta không bi t
nơi ñ n thì ñi ñâu?

           24
N u ta không bi t ñi
 ñâu thì s ch ng
 bao gi ñ n nơi
          25
Hãy ch giùm tôi ph i ñi ñư ng nào?

Th cô mu n ñi t i ñâu?

Tôi không quan tâm ñ n nơi tôi t i.

Th thì cô ñi ñư ng nào cũ...
Thang
 da
 vào
 ñâu?  27
28
Làm vi c
  hay
B n vi c?  29
Ch n vi c c n thi t
   r im i
Làm vi c c n m n
          30
Ngu n l c?
Th i gian
S cl c
Tài chính
       31
Ta ñi ch
B gì mua n y?
        32
Sai m t li
ñi m t d m
     33
Cho vàng
  không b ng

Ch ñàng làm ăn
        34
ðã sinh ra trong tr i ñ t

Ph i có danh gì v i núi sông

    Nguy n Công Tr


               35
Lu t th t b i:

ð t ra m c tiêu và tìm
cách gi i thích t i sao
 không ñ t ñư c
           36
Ta nghĩ nh nhoi, ta
hành ñ ng nh nhoi.

 Ta nghĩ ñ c bi t,
hành ñ ng ñ c bi t.
           37
ð t m c tiêu


M c tiêu


T m quan tr ng c a m c tiêu


K năng ñ t m c tiêu

               38
Dĩ b t bi n
ng v n bi n
       39
40
41
Wrongly right
  is better than
Perfectly wrong
          42
Trư c khi hành ñ ng
Có c n ph i làm không?
(Nh m m c ñích gì?)


Có c n ph i làm ngay không?
(Có gì x y ra n u chưa làm ng...
N u có hai cách
 làm thì hãy
ch n cách th 3
  T c ng Do thái
           44
Hai thu c tính c a s  ki n:

 Quan tr ng
       &
  Kh n c p
                45
Lãnh ñ o
 hay
qu n lý?  46
Gi  vi c quan tr ng

   v trí s m t
          47
Làm ch chính mình
Làm ch h th ng
Làm ch công vi c
          48
N u không có t m nhìn

L a ch n nh ng gì trư c m t

L a ch n nh ng vi c c p bách

Ch u s h i thúc c a th i gian

L a ch n ...
Môc ®Ých    H nh ®éng    KÕt qu¶
      +        =
Môc ®Ých            Méng m¬
      +  ...
T m nhìn giúp ta


Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu


Nói “không” m t cách t tin và thanh th n


Vư t qua s hãi, hèn nh...
ði u gì t o nên s  khác bi t

gi a m t sinh viên chán ñ i và

m t v n ñ ng viên Paragames?

               ...
S   l a ch n c a chúng
  ta xu t phát t ñâu?

Ti n b c, công danh,

  hay  trái tim!  53
Hä h ng TiÒn b¹c


 Gia ®×nh           C«ng viÖcC¸ nh©n              Së h÷u
      Nguyª...
So n m c tiêu cá nhân (1)
Phát tri n  ðăng ký d h i th o (2)
 Cá nhân   Thăm b n m (3)

       ð t mua vé xem hát...
Xem xét l i trách nhi m (13)
Ph trách
Nhân s    Thăm h i nhân viên (14)


       Báo cáo cu i tháng (15)
 Ph trác...
Chúng ta nh n ra
  ch   không ph i
t o ra s  m nh c a mình

              57
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu

  B n ph m ch t thiên phú

   Nh n th c v b n thân

   Lương tâm

   B n lĩnh t quy t

...
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu

   B n nhu c u con ngư i

   Lý tư ng

   Tinh th n

   Xã h i

   V t ch t
  ...
ð lương tâm tr l i


 Cái gì?

 T i sao?

 Cách nào?
           60
Tâm = 3 Tài
       61
Tâm
 Trí
Th
 M   62
H nh phúc
  hay

Khoái c m?
       63
K năng
  hay


B ng c p?
      64
Hành ñ ng
  hay
Ý tư ng?
      65
Thành công
  hay
th ng ngư i?
        66
Phát tri n
  hay
T n t i?  67
Phát huy th m nh
   hay
 S a ñi m y u?
          68
hay

     69
Thu t?
Ưu tiên s m t cho

vi c quan tr ng nh t.

           70
Mu n ñi nhanh

thì ph i nhìn xa
          71
R i ro càng cao thì

l i nhu n càng cao
           72
Khó quá:
Tung xu
    73
L a ch n
  là
quy n l c 74
Bâng khuâng ñ ng
 gi a hai dòng nư c,

Ch n l y m t dòng hay
 ñ nư c trôi xuôi?
            75
M c ñích s ng không rõ
             76
M c ñích s ng rõ ràng


         Các m c tiêu

                  Tm
     M c ñích     ...
Sinh ngh ,
T nghi p.
     78
79
Ý th c, c m xúc
t c th i quy t
ñ nh hành ñ ng.
         80
81
Quy t ñ nh theo ti m th c

Các ni m tin c t lõi và quy t c ti m th c

Các giá tr cu c s ng

Các tham chi u

Các câu h i th...
Nguyên nhân c a m i nguyên nhân:    ðư c
       hay


                83
     Mt
S m t >> Thích ñư c
Khó ch u >> Khoái c m
Khó khăn >> Cơ h i
  Kh >> Sư ng
            84
Hm >> Hñ
    85
Ngư ng c m xúc:

Kh >< Sư ng
         86
B n ch t ñ ng v t là
quan tâm ñ n n i ñau
nhi u hơn khoái c m.
            87
T i sao không làm vi c t t?


Cái ñư c khi không làm

Cái m t khi làm

               88
Chuy n suy nghĩ ñ quy t ñ nh


Cái ñư c khi làm

Cái m t khi không làm

                89
Th y thì tin
Tin thì th y
      90
T i sao ta không thành ñ t

Ni m tin sai:
   H c d t th t b i
   H c gi i thành ñ t
   Th gi i khan hi m
   Th...
M t ti n là m t ít;
 m t b n là m t nhi u;
m t ni m tin là m t t t c !

             92
Chu n
          mc

Tính            Suy
cách            nghĩ
       S  PH N


 ...
H
       chu n

Văn           Suy
hoá           nghĩ
     S  NGHI P


           ...
3 quy t ñ nh t o v n m nh


T p trung vào ñi u gì

Cái gì có giá tr v i ta

Làm gì ñ ñ t k t qu
             ...
Nói trư c
bư c không qua?
        96
N u b n nghiêm
  kh c v i b n
thân, cu c ñ i s
d dàng v i b n.
        97
Phương pháp
quy t ñ nh chính
 xác là thư ng
xuyên quy t ñ nh
        98
ð t m c tiêu


M c tiêu


T m quan tr ng c a m c tiêu


K năng ñ t m c tiêu

               99
100
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Ky nang dat muc tieu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Ky Nang Dat Muc Tieu

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ky Nang Dat Muc Tieu

 1. 1. K năng ð t m c tiêu 1
 2. 2. Th nh Môc Ph−¬ng = + c«ng tiªu ph¸p 100% 0% 100% 2
 3. 3. ð t m c tiêu M c tiêu T m quan tr ng c a m c tiêu K năng ñ t m c tiêu 3
 4. 4. ð t m c tiêu M c tiêu T m quan tr ng c a m c tiêu K năng ñ t m c tiêu 4
 5. 5. Con v t: S ng theo b n năng S ng không m c ñích 5
 6. 6. Cái gì làm ta khác con v t? B não 6
 7. 7. S phát tri n c a th gi i o N·o o C¸ch xem xÐt (YT) - CM IV o C¸c GQ o M¸y tÝnh (m¹ng) - CM III o Tay o M¸y mãc (N.l−îng) - CM II o Ch©n o §Êt (CCL§) - CM I 7
 8. 8. 8
 9. 9. Thái ñ Ham mu n Nhu c u T m nhìn M c tiêu Ni m tin M nh m Thông minh Sâu l ng Khôn ngoan Tôi là ai? Hi u b n thân ta M c ñích 9
 10. 10. M c tiêu cu i cùng 10
 11. 11. M i ngư i ñ u có v n m nh tr nên vĩ ñ i m t cách duy nh t và khác bi t 11
 12. 12. Dù ñang v trí nào ta ñ u nghĩ ta s ñ t ñư c ñi u vĩ ñ i hơn 12
 13. 13. Ta r t ñ c bi t và khác bi t. (6.000.000.000) 13
 14. 14. D báo tương lai chính xác nh t là t o ra nó 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Phân lo i m c tiêu theo th i gian Lo i m c tiêu Th i gian Vi n c nh (Vision) Vô h n S m nh (Mission) 10 năm M c ñích (Goal) 5 năm M c tiêu (Objective) Năm Ch tiêu (Target) Tháng/ quý Công tác (Task) ngày/ Tu n 17
 18. 18. S pecific M easurable A chievable R esult-oriented 18 T ime bound
 19. 19. Con hơn cha là nhà có phúc 19
 20. 20. B c cháy ñ T a sáng 20
 21. 21. ð t m c tiêu M c tiêu T m quan tr ng c a m c tiêu K năng ñ t m c tiêu 21
 22. 22. 22
 23. 23. Hãy t ch u trách nhi m v b n thân mình 23
 24. 24. N u ta không bi t nơi ñ n thì ñi ñâu? 24
 25. 25. N u ta không bi t ñi ñâu thì s ch ng bao gi ñ n nơi 25
 26. 26. Hãy ch giùm tôi ph i ñi ñư ng nào? Th cô mu n ñi t i ñâu? Tôi không quan tâm ñ n nơi tôi t i. Th thì cô ñi ñư ng nào cũng th thôi. Lewis Carroll (Alice trong x s th n tiên) 26
 27. 27. Thang da vào ñâu? 27
 28. 28. 28
 29. 29. Làm vi c hay B n vi c? 29
 30. 30. Ch n vi c c n thi t r im i Làm vi c c n m n 30
 31. 31. Ngu n l c? Th i gian S cl c Tài chính 31
 32. 32. Ta ñi ch B gì mua n y? 32
 33. 33. Sai m t li ñi m t d m 33
 34. 34. Cho vàng không b ng Ch ñàng làm ăn 34
 35. 35. ðã sinh ra trong tr i ñ t Ph i có danh gì v i núi sông Nguy n Công Tr 35
 36. 36. Lu t th t b i: ð t ra m c tiêu và tìm cách gi i thích t i sao không ñ t ñư c 36
 37. 37. Ta nghĩ nh nhoi, ta hành ñ ng nh nhoi. Ta nghĩ ñ c bi t, hành ñ ng ñ c bi t. 37
 38. 38. ð t m c tiêu M c tiêu T m quan tr ng c a m c tiêu K năng ñ t m c tiêu 38
 39. 39. Dĩ b t bi n ng v n bi n 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. Wrongly right is better than Perfectly wrong 42
 43. 43. Trư c khi hành ñ ng Có c n ph i làm không? (Nh m m c ñích gì?) Có c n ph i làm ngay không? (Có gì x y ra n u chưa làm ngay hay hoãn l i?) Có b t bu c ph i t ta làm không? (Có th giao quy n cho ngư i khác th c hi n?) 43
 44. 44. N u có hai cách làm thì hãy ch n cách th 3 T c ng Do thái 44
 45. 45. Hai thu c tính c a s ki n: Quan tr ng & Kh n c p 45
 46. 46. Lãnh ñ o hay qu n lý? 46
 47. 47. Gi vi c quan tr ng v trí s m t 47
 48. 48. Làm ch chính mình Làm ch h th ng Làm ch công vi c 48
 49. 49. N u không có t m nhìn L a ch n nh ng gì trư c m t L a ch n nh ng vi c c p bách Ch u s h i thúc c a th i gian L a ch n theo c m tính B lôi cu n theo s c p bách c a ngư i khác 49
 50. 50. Môc ®Ých H nh ®éng KÕt qu¶ + = Môc ®Ých Méng m¬ + = H nh ®éng Qua ng y + = Môc H nh Sèng + = ®Ých ®éng ®Ñp 50
 51. 51. T m nhìn giúp ta Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu Nói “không” m t cách t tin và thanh th n Vư t qua s hãi, hèn nhát và các tr ng i 51
 52. 52. ði u gì t o nên s khác bi t gi a m t sinh viên chán ñ i và m t v n ñ ng viên Paragames? 52
 53. 53. S l a ch n c a chúng ta xu t phát t ñâu? Ti n b c, công danh, hay trái tim! 53
 54. 54. Hä h ng TiÒn b¹c Gia ®×nh C«ng viÖc C¸ nh©n Së h÷u Nguyªn t¾c Thó vui T©m linh B¹n bÌ KÎ thï 54
 55. 55. So n m c tiêu cá nhân (1) Phát tri n ðăng ký d h i th o (2) Cá nhân Thăm b n m (3) ð t mua vé xem hát (4) Gia ñình/ T p xe cho con (5) V ch ng Bàn v v n ñ chi tiêu (6) Kh o sát th trư ng (7) Ph trách Ph ng v n tuy n tr lý (8) SP m i Nghiên c u th hi u (9) NC k t qu cu i cùng (10) Ph trách Tác ñ ng ký k t (11) Nghiên c u M r ng m ng lư i (12) 55
 56. 56. Xem xét l i trách nhi m (13) Ph trách Nhân s Thăm h i nhân viên (14) Báo cáo cu i tháng (15) Ph trách Báo cáo lương (16) Hành chính Chu n b ñ i h i (17) Ph trách Công ñoàn Thăm h i (18) So n k ho ch năm t i (19) 56
 57. 57. Chúng ta nh n ra ch không ph i t o ra s m nh c a mình 57
 58. 58. Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n ph m ch t thiên phú Nh n th c v b n thân Lương tâm B n lĩnh t quy t S hình dung sáng t o 58
 59. 59. Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n nhu c u con ngư i Lý tư ng Tinh th n Xã h i V t ch t 59
 60. 60. ð lương tâm tr l i Cái gì? T i sao? Cách nào? 60
 61. 61. Tâm = 3 Tài 61
 62. 62. Tâm Trí Th M 62
 63. 63. H nh phúc hay Khoái c m? 63
 64. 64. K năng hay B ng c p? 64
 65. 65. Hành ñ ng hay Ý tư ng? 65
 66. 66. Thành công hay th ng ngư i? 66
 67. 67. Phát tri n hay T n t i? 67
 68. 68. Phát huy th m nh hay S a ñi m y u? 68
 69. 69. hay 69 Thu t?
 70. 70. Ưu tiên s m t cho vi c quan tr ng nh t. 70
 71. 71. Mu n ñi nhanh thì ph i nhìn xa 71
 72. 72. R i ro càng cao thì l i nhu n càng cao 72
 73. 73. Khó quá: Tung xu 73
 74. 74. L a ch n là quy n l c 74
 75. 75. Bâng khuâng ñ ng gi a hai dòng nư c, Ch n l y m t dòng hay ñ nư c trôi xuôi? 75
 76. 76. M c ñích s ng không rõ 76
 77. 77. M c ñích s ng rõ ràng Các m c tiêu Tm M c ñích nhìn Giá tr c t lõi Giá tr s ng còn 77
 78. 78. Sinh ngh , T nghi p. 78
 79. 79. 79
 80. 80. Ý th c, c m xúc t c th i quy t ñ nh hành ñ ng. 80
 81. 81. 81
 82. 82. Quy t ñ nh theo ti m th c Các ni m tin c t lõi và quy t c ti m th c Các giá tr cu c s ng Các tham chi u Các câu h i thư ng dùng Tr ng thái c m xúc t c th i 82
 83. 83. Nguyên nhân c a m i nguyên nhân: ðư c hay 83 Mt
 84. 84. S m t >> Thích ñư c Khó ch u >> Khoái c m Khó khăn >> Cơ h i Kh >> Sư ng 84
 85. 85. Hm >> Hñ 85
 86. 86. Ngư ng c m xúc: Kh >< Sư ng 86
 87. 87. B n ch t ñ ng v t là quan tâm ñ n n i ñau nhi u hơn khoái c m. 87
 88. 88. T i sao không làm vi c t t? Cái ñư c khi không làm Cái m t khi làm 88
 89. 89. Chuy n suy nghĩ ñ quy t ñ nh Cái ñư c khi làm Cái m t khi không làm 89
 90. 90. Th y thì tin Tin thì th y 90
 91. 91. T i sao ta không thành ñ t Ni m tin sai: H c d t th t b i H c gi i thành ñ t Th gi i khan hi m Th gi i b o l c ð c và nghe quá nhi u tin tiêu c c 91
 92. 92. M t ti n là m t ít; m t b n là m t nhi u; m t ni m tin là m t t t c ! 92
 93. 93. Chu n mc Tính Suy cách nghĩ S PH N Hành Thói 93 vi quen
 94. 94. H chu n Văn Suy hoá nghĩ S NGHI P Hành Thói 94 vi quen
 95. 95. 3 quy t ñ nh t o v n m nh T p trung vào ñi u gì Cái gì có giá tr v i ta Làm gì ñ ñ t k t qu 95
 96. 96. Nói trư c bư c không qua? 96
 97. 97. N u b n nghiêm kh c v i b n thân, cu c ñ i s d dàng v i b n. 97
 98. 98. Phương pháp quy t ñ nh chính xác là thư ng xuyên quy t ñ nh 98
 99. 99. ð t m c tiêu M c tiêu T m quan tr ng c a m c tiêu K năng ñ t m c tiêu 99
 100. 100. 100
 • nguyenha14

  Dec. 7, 2010

Views

Total views

1,338

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

120

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×