Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

101707 chuyen con kien

 1. 1. Con kiến Một truyện ngụ ngôn... or Hay là Có thể không phải
 2. 2. Every day, a small ant arrives at work very early and starts work immediately. Mỗi ngày, chú kiến nhỏ đều đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay.
 3. 3. He produces a lots and very happy. Chú kiến làm việc rất giỏi, và luôn vui vẻ.
 4. 4. The Chief, a lion, was surprised to see that the ant was working without supervision. Ông chủ của chú, là con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát.
 5. 5. He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor! Con sư tử suy nghĩ, chú kiến đã có thể làm tốt mà không cần giám sát, vậy nếu có người giám sát thì chắc chú kiến còn làm tốt hơn gấp bội!
 6. 6. So he recruited a cockroach who had extensive experience as supervisor and who was famous for writing excellent reports. Thế là sư tử thuê 1 con gián có nhiều kinh nghiệm về giám sát, và nổi tiếng về kỹ năng viết những báo cáo rất là hay.
 7. 7. The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ.
 8. 8. He also needed a secretary to help him write and type his reports and … Con gián cũng cần 1 thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo, và thế là...
 9. 9. ... he recruited a spider, who managed the archives and monitored all phone calls. ... nó thuê 1 con nhện, chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.
 10. 10. The lion was delighted with the cockroach's reports and asked him to produce graphs to describe production rates and to analyse trends, so that he could use them for presentations at Board‘s meetings. Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián, và yêu cần con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường, để nó có thể trình bày tại cuộc họp Ban quản trị.
 11. 11. So the cockroach had to buy a new computer and a laser printer and ... Thế là con gián mua 1 cái máy vi tính mới, cùng với 1 máy in lazer, và...
 12. 12. ... recruited a fly to manage the IT department. ... nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.
 13. 13. The ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork and meetings which used up most of her time…! Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó...!
 14. 14. The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the ant worked. Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc.
 15. 15. The position was given to the cicada, whose first decision was to buy a carpet and an ergonomic chair for his office. Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho 1 con ve sầu, và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó.
 16. 16. The new person in charge, the cicada, also needed a computer and a personal assistant, who he brought from his previous department, to help him prepare a Work and Budget Control Strategic Optimisation Plan … Và ‘ông chủ’ ve sầu này cũng cần thêm 1 máy vi tính và một thư ký riêng, đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp cho nó chuẩn bị Kế Hoạch Tối Ưu Hoá Chiến Lược Kiểm Soát Công việc & Ngân quỹ...
 17. 17. The Department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore and everybody has become upset... Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu...
 18. 18. It was at that time that the cicada convinced the boss , the lion, of the absolute necessity to start a climatic study of the environment . Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn, là con sư tử, về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.
 19. 19. Having reviewed the charges for running the ant’s department , the lion found out that the production was much less than before. Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.
 20. 20. So he recruited the owl , a prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solutions. Thế là sư tử thuê 1 con cú, đó là 1 cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiết
 21. 21. The owl spent three months in the department and came up with an enormous report , in several volumes, that concluded : “ The department is overstaffed ...” Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: “Văn phòng này có quá nhiều nhân viên...”
 22. 22. Guess who the lion fires first? Đoán xem ông chủ sư tử sa thải ai đầu tiên?
 23. 23. The ant , of course, because he “showed lack of motivation and had a negative attitude". Dĩ nhiên sẽ là con kiến, vì nó “thiếu động cơ làm việc và có thái độ bi quan trong công việc”.
 24. 24. PS : The characters in this fable are fictitious; any resemblance to real people or facts within the Corporation isnhân vật trong truyện ngụ ngôn này toàn là tưởng tượng, bất cứ sự liên quan Các pure coincidence… đến một người nào hoặc một tổ chức nào đều chỉ là ngẫu nhiên...
 25. 25. Nguye ân baûn cu ûa Bo à Ñ aøo Nha, vie át b ôûi PR. O brigad o M aùrio.

×