Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Lớp TIN NVSP 246K1
1
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Lớp TIN NVSP 246K1
2
Tin 11- Chƣơng 6
§18: Viết Và Sử Dụng
Chƣơng Trình Con
(2,2,1)
Chƣơng Trình
Tin Học 11Chương I
Lập Trình
và Ngôn
Ngữ Lập
Trình
Chương
III
Cấu Trúc
Rẽ
Nhánh
và Lặp
Chương VI
Chương
Trình...
MỤC TIÊU1
Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 4
TRỌNG TÂM2
KIẾN THỨC & KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT3
ĐIỂM KHÓ4
KỊCH BẢN DỰ KIẾN5
NỘI DUNG
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Biết đƣợc cấu trúc chung của hàm/ thủ tục,
danh sách vào ra hình thức
 Biết mố...
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Nhận biết đƣợc các thành phần trong phần đầu của hàm/ thủ tục.
 Viết đƣợc hàm/...
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Khai báo và sử dụng hàm / thủ tục.
 Phân biệt tham trị / tham biến.
 Phân biệ...
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Sơ bộ về chƣơng trình con.
- Lợi ích khi sử dụng
- Các khái niệm
+ hàm, thủ tục...
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Viết đƣợc một chƣơng trình Pascal đơn giản.
 Đọc hiểu chƣơng trình Pascal đơn ...
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con
 Kiến thức về tham trị, tham biến.
 Kiến thức về biến toàn cục, cục bộ.
 Sự kh...
11
Củng cố kiến thức đã học và cho bài tập
(5 phút)
Hoạt Động 4
Tham trị và tham chiếu
(15 phút)
Hoạt Động 3
Giới thiệu về...
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và dẫn dắt bài mới
Lợi ích của sử dụng chƣơng trình con.
 Trình bày các loại chương trình c...
Hoạt động 2 : Cấu trúc,vị trí của thủ tục trong chƣơng trình
 Khái niệm, cấu trúc và giải thích các thành phần
- Chương t...
Hoạt động 2 : Cấu trúc,vị trí của thủ tục trong chƣơng trình
 Thủ tục vẽ hình chữ nhật không tham số và có tham số ví dụ ...
Hoạt động 3 : Tham Trị - Tham Biến
 Khái niệm
Sách giáo khoa
+ Tham biến:trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức đư...
Hoạt động 3 : Tham Trị - Tham Biến(tt)
 Nhận xét về sự khác nhau kết quả.
Xem kết quả SGK.
Chạy bộ chương trình.
 Cách d...
Hoạt động 4: Dặn dò học bài và cho bài tập
 Xem lại bài học hôm nay.
 Chuẩn bị và xem trƣớc bài về Hàm.
 [Mở rộng] Giải...
18
Hoạt Động 4
Hoạt Động 3
Hoạt Động 2
Cấu trúc của hàm (15 phút)
Hoạt Động 1
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiế...
Hoạt động 1: Cấu trúc của Hàm
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
 Giải và đặt vấn đề cho bài tập “Giải bài ...
Hoạt động 1: Cấu trúc của Hàm(tt)
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
 Sự khác biệt khi viết Hàm.(chữ đỏ + g...
Hoạt động 2: Lƣu ý khi sử dụng biến toàn cục và cục bộ
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
 Khái niệm và vị ...
Hoạt động 2: Lƣu ý khi sử dụng biến toàn cục và cục bộ
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
 Từ vd Rutgon_pha...
Hoạt động 3:So sánh – phân biệt Hàm và Thủ tục
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
Phan Phước Tâm - NVSP 246K...
Hoạt động 3:So sánh – phân biệt Hàm và Thủ tục
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
Phan Phước Tâm - NVSP 246K...
Hoạt động4: Củng cố và giải đáp
Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)
Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 25
Tiếp nhận ...
CẢM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN ĐÃ
THEO DÕI
Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 26
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phan phuoc tam nvsp246 k1 tin11_chuong6_bài18_viet_và_sử_dụng_ct con

390 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phan phuoc tam nvsp246 k1 tin11_chuong6_bài18_viet_và_sử_dụng_ct con

 1. 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Lớp TIN NVSP 246K1 1
 2. 2. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Lớp TIN NVSP 246K1 2 Tin 11- Chƣơng 6 §18: Viết Và Sử Dụng Chƣơng Trình Con (2,2,1)
 3. 3. Chƣơng Trình Tin Học 11Chương I Lập Trình và Ngôn Ngữ Lập Trình Chương III Cấu Trúc Rẽ Nhánh và Lặp Chương VI Chương Trình Con Và Lập Trình Cấu Trúc Chương V Tệp Và Thao Tác Chương IV Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Chương II Chương Trình Đơn Giản Mục TiêuKiến Thức Kỹ Năng §19: Thư Viện Chương Trình Con Chuẩn Trang bị một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao Giải một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng các kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thề, sử dụng các chương trình con có sẵn §17: Chương Trình Con Và Phân Loại 3
 4. 4. MỤC TIÊU1 Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 4 TRỌNG TÂM2 KIẾN THỨC & KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT3 ĐIỂM KHÓ4 KỊCH BẢN DỰ KIẾN5 NỘI DUNG
 5. 5. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Biết đƣợc cấu trúc chung của hàm/ thủ tục, danh sách vào ra hình thức  Biết mối liên quan giữa chƣơng trình và hàm/ thủ tục.  Biết lời gọi một hàm/ thủ tục.  Phân biệt tham số giá trị và tham số biến.  Phân biệt biến toàn cục, cục bộ.  Biết sự giống nhau và khác nhau giữa hàm- thủ tục. MỤC TIÊU1 Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 5
 6. 6. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Nhận biết đƣợc các thành phần trong phần đầu của hàm/ thủ tục.  Viết đƣợc hàm/ thủ tục đơn giản.  Làm đƣợc bài tập với các loại biến toàn cục, cục bộ. MỤC TIÊU1 Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 6
 7. 7. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Khai báo và sử dụng hàm / thủ tục.  Phân biệt tham trị / tham biến.  Phân biệt và sử dụng đúng biến toàn cục và cục bộ.  Phân biệt giữa hàm và thủ tục.  Mối liên quan giữa chƣơng trình con và chƣơng trình chính. Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 7 TRỌNG TÂM2
 8. 8. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Sơ bộ về chƣơng trình con. - Lợi ích khi sử dụng - Các khái niệm + hàm, thủ tục. + tham số hình thức, tham số thực. + biến toàn cục, cục bộ.  Kiến thức cơ bản về lập trình Pascal. - Các câu lệnh trong passcal. - Cấu trúc 1 chƣơng trình đơn giản. - Sử dụng đƣợc câu lệnh lặp và rẽ nhánh.  Các công thức toán học.  Một số thuật toán: max,min,USCLN,BSCNN,số nguyên tố… Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 8 KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT3
 9. 9. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Viết đƣợc một chƣơng trình Pascal đơn giản.  Đọc hiểu chƣơng trình Pascal đơn giản.  Thao tác đƣợc trên Free Pascal. Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 9 KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT3
 10. 10. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con  Kiến thức về tham trị, tham biến.  Kiến thức về biến toàn cục, cục bộ.  Sự khác nhau giữa cách viết.  Sử dụng lại khá nhiều thuật toán.  Học sinh không biết sử dụng hàm / thủ tục khi nào. Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 10 ĐIỂM KHÓ4
 11. 11. 11 Củng cố kiến thức đã học và cho bài tập (5 phút) Hoạt Động 4 Tham trị và tham chiếu (15 phút) Hoạt Động 3 Giới thiệu về cấu trúc, vị trí của thủ tục trong chương trình (20 phút) Hoạt Động 2 Kiểm tra bài cũ. Dẫn dắt vào bài mới (5 phút) Hoạt Động 1 Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 KỊCH BẢN DỰ KIẾN5
 12. 12. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và dẫn dắt bài mới Lợi ích của sử dụng chƣơng trình con.  Trình bày các loại chương trình con phổ biến và cấu trúc tổng quát.  Cho viết 1 bài toán về vẽ 1 hình chữ nhật bằng các dấu ‟*‟.  Cùng học sinh phân tích bài toán đông. Vấn đề Vẽ nhiều hcn. Thay đổi về chiều dài – chiều rộng. > Dư thừa code. => Chuyển hướng về giới thiệu kiến thức để giải quyết bài toán và vào bài mới. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 12
 13. 13. Hoạt động 2 : Cấu trúc,vị trí của thủ tục trong chƣơng trình  Khái niệm, cấu trúc và giải thích các thành phần - Chương trình con. - Không trả về giáo trị nào qua tên của nó. - procedure <tên thủ tục>[<ds tham số>] ; [<phần khai báo>] begin [<dãy các lệnh>] end ;  Lưu ý đoạn code khai báo. - Dấu „ ; ‟ là kết thúc khai báo thủ tuc - Dấu „ . ‟ Là kết thúc khai báo chương trình. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 13
 14. 14. Hoạt động 2 : Cấu trúc,vị trí của thủ tục trong chƣơng trình  Thủ tục vẽ hình chữ nhật không tham số và có tham số ví dụ SGK tin11 tr98  Yêu cầu học sinh:  Xác định Input và Output  So sánh.  Cách gọi thủ tục. - Thông qua các ví dụ SGK - Đặt vấn đề là tham số đầu cũng là đầu ra của thủ tục. => Giới thiệu kiến thức về tham trị và tham chiếu. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 14
 15. 15. Hoạt động 3 : Tham Trị - Tham Biến  Khái niệm Sách giáo khoa + Tham biến:trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực tương ứng là tên các biến chứa dữ liệu ra. + Tham trị: trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực tương ứng là các giá trị cụ thể. tài liệu lập trình + truyền giá trị của biến , truyền địa chỉ của biến. - Cách khai báo.  Vận dụng để tìm kết quả 2 bài toán hoán vị sgk tr100. - Xác định Input, Output của bài toán. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 15
 16. 16. Hoạt động 3 : Tham Trị - Tham Biến(tt)  Nhận xét về sự khác nhau kết quả. Xem kết quả SGK. Chạy bộ chương trình.  Cách dùng tham trị và tham biến trong thủ tục vận dụng hoán đổi kiểu tham chiếu trong VD_ThamBien2 - Vét cạn các trường hợp xảy ra. - Thấy cái sai của các em để sửa chữa. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 16
 17. 17. Hoạt động 4: Dặn dò học bài và cho bài tập  Xem lại bài học hôm nay.  Chuẩn bị và xem trƣớc bài về Hàm.  [Mở rộng] Giải bài toán giai thừa bằng thủ tục. Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 1) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 17
 18. 18. 18 Hoạt Động 4 Hoạt Động 3 Hoạt Động 2 Cấu trúc của hàm (15 phút) Hoạt Động 1 Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2) Một số lưu ý về sử dụng biến toàn cục và cục bộ trong hàm.(10 phút) So sánh và phân biệt hàm và thủ tục.(10 phút) Củng cố kiến thứcvà giải đáp.(10 phút) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 KỊCH BẢN DỰ KIẾN5
 19. 19. Hoạt động 1: Cấu trúc của Hàm Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)  Giải và đặt vấn đề cho bài tập “Giải bài toán giai thừa bằng thủ tục”.  Input / Output.  Chia nhỏ bài toán.  Tốn nhiều vùng nhớ cho các biến tạm.  Việc trả về kết quả của từng bài toán con.  Giới thiệu về hàm  Khái niệm, cấu trúc và giải thích các thành phần. - Chương trình con. - Trả về giáo trị thông qua tên của nó. - function <tên hàm>[<ds tham số>] :<kieu du lieu>;// kieu du lieu tra ve [<phần khai báo>] begin [<dãy các lệnh>] <tên hàm>:=<biểu thức>;//tra về end ; Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 19
 20. 20. Hoạt động 1: Cấu trúc của Hàm(tt) Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)  Sự khác biệt khi viết Hàm.(chữ đỏ + giải thích).  Kiểu trả về của Hàm:integer,real,char,boolean,string. Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 20
 21. 21. Hoạt động 2: Lƣu ý khi sử dụng biến toàn cục và cục bộ Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)  Khái niệm và vị trí khai báo. -Một biến được khai báo trong 1 hàm thì gọi là biến cục bộ và chỉ có thể sử dụng được trong hàm đó. -Biến toàn cục là biến được xác định bên ngoài bất cứ hàm nào, có thể được sử dụng cho bất cứ phần code nào không nằm trong hàm  Ƣu nhƣợc. - Chiếm vùng nhớ. - Khó quản lý biến khi chương trình lớn. - Gây tác dụng không mong muốn khi chương trình thực thi. Phan Phước Tâm - NVSP 24K1 21
 22. 22. Hoạt động 2: Lƣu ý khi sử dụng biến toàn cục và cục bộ Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2)  Từ vd Rutgon_phanso cùng học sinh  Xác định biến cục bộ, toàn cục.  Ôn lại giải thuật Euclid  Chạy bộ chương trình. Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 22
 23. 23. Hoạt động 3:So sánh – phân biệt Hàm và Thủ tục Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 23 Giống Khác  Chƣơng trình con.  Chia nhỏ bài toán  Lợi ích khi sử dụng  Cách khai báo  Mục đích sử dụng.  Cách truyền kết quả  Trong phép gán, so sánh hay trong một biểu thức ?
 24. 24. Hoạt động 3:So sánh – phân biệt Hàm và Thủ tục Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 24 Phân biệt  số lƣợng biến kết quả / nhiệm vụ  Có sử dụng để so sánh, gán hay trong 1 biểu thức?  Kinh nghiệm sử dụng bản thân. Mở rộng  Biến đổi qua lại giữa Thủ tục và Hàm  Xu thế sử dụng hiện nay.  Kinh nghiệm ngƣời lập trình.
 25. 25. Hoạt động4: Củng cố và giải đáp Bài 18: Viết và sử dụng chương trình con(tiết 2) Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 25 Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của học sinh xoay quanh bài học
 26. 26. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Phan Phước Tâm - NVSP 246K1 26

×