Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De cuong on_thi_ll_ppdh_-_nvsp_k.1_08-2013

270 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De cuong on_thi_ll_ppdh_-_nvsp_k.1_08-2013

  1. 1. Đề cương TN môn PPDH 2012, Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM 280, An Dƣơng Vƣơng, Q5, Tp HCM ĐT: (08).8352020 - 8352021 Fax: (84-8).8398946 --------- KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI HỌC PHẦN LL&PPDH TIN DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚ P NGHIỆP VỤ SP ------------------------- 1. Tên môn học: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 2. Mô tả vắn tắt nội dung ôn thi: - Trình bày khái quát về toàn bộ nội dung ôn thi, các chủ đề lý thuyết. - Hướng dẫn và giải thích các nội dung phần bài tập, thực hành sư phạm. - Giải đáp thắc mắc. 3. Tài liệu học tập: Giáo trình học tập: - Các bài giảng điện tử của giảng viên hướng dẫn - Download tài liệu điện tử tại địa chỉ: Tài liệu ôn thi: http://www.2learner.edu.vn/ldlongdhsp/Totnghiep2011 Tài liệu môn học: http://www.2learner.edu.vn/ldlongdhsp/TeachingMethod1 http://www.2learner.edu.vn/ldlongdhsp/TeachingMethod2 Tài liệu câƦn tham khảo: - Giáo trình Phƣơng pháp dạy học môn Tin học Trần Văn Hạo, Lê Đức Long – Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 - Teaching Today - A Practical Guide G. Petty - Fourth Edition Nelson Thomes Ltd. 2009 - Integrating Educational Technology into Teaching – 4th Ed. M. D. Roblyer, A. H. Doering - Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. ISBN-0-13- 168661-5, 2010 - Sách giáo khoa (SGK), sách giáo viên (SGV), sách bài tập (SBT) môn Tin học 10, 11, 12 Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) – Nhà xuất bản Giáo dục, 2006, 2007, 2008 4. Hình thức thi: - Tập trung với một đề thi lí thuyết chung - Đề thi gồm 2 phần: phần câu hỏ i trắc nghiệ m và tự luậ n + phần bài tập ứng dụng - Thang điểm: 10 5. Thời gian thi lí thuyết: 90 phút – Không được sử dụng tài liệu cá nhân, giáo trình CHỈ CHO PHÉP SỬ DỤNG SGK, SGV, SBT TIN HỌC LỚP 10, 11, 12 LƢU Ý KHÔNG ĐƢỢC SƢ̉ DỤNG TÀ I LIỆU DẠNG PHOTO , CÓ GHI CHÚ BÊN TRONG. 6. Nội dung chi tiết câƦn ôn tâƥ p: Phần lý thuyết: câu hỏ i ở dạ ng tự luậ n – yêu cầu câu trả lời ngắn (chỉ tối đa 5 dòng, hoặ c sơ đồ/hình vẽ minh họa) - kết hợ p mộ t số câu hỏ i trắc nghiệ m khách quan Phần câu hỏ i trắc nghiệ m khách quan nằm trong các nội dung đã học ở phần LL&PPDH 1 và 2. TôƤ ng sôƧ câu: 15 câu
  2. 2. Đề cương TN môn PPDH 2012, Trang 2 Các câu hỏi gợi ý ở dạng tự luận: 1. Hãy nêu những thành tố cơ bản của phương pháp dạy học bộ môn? 2. Cho biết mục tiêu dạy học của bộ môn Tin học ở bậc học phổ thông? 3. Cho biết các đặc trưng tổng quát của dạy học môn Tin học? 4. Hãy so sánh đặc điểm của phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống và PPDH tích cực? 5. Hãy trình bày bản chất, ưu điểm và nhược điểm của kiểu dạy học thông báo? 6. Hãy trình bày bản chất, ưu điể m và nhượ c điể m củ a kiể u dạ y họ c nêu vấn đề? 7. Hãy trình bày mô hình dạy học tích cực – có thể minh hoạt bằng sơ đồ? 8. Hãy trình bày mô hình dạy học truyền thống – có thể minh họ a bằng sơ đồ? 9. Bạn hiểu gì về thuậ t ngữ WHO, WHY, WHAT, và HOW trong việ c thiết kế mộ t kị ch bả n dạ y họ c? 10. Như thế nào là dạy học hiệu quả và hấp dẫn? 11. Nhu cầu củ a người họ c (learner’s needs) là gì? Giải thích bằng thuậ t ngữ EDUCARE? 12. Trong quá trình họ c tậ p , người họ c đã trả i qua những kinh nghiệ m h ọc tập (learning experiences) nào, hãy kể tên và nêu đặc điểm của 5 kinh nghiệ m họ c tậ p mà bạ n đã biết? 13. Dạy học là mộ t quá trình xử lý 2 chiều (2-way process), bạn hãy giải thích? 14. Hãy nêu những hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống? 15. Hãy nêu những điều kiệ n cần thiết để có thể áp dụng PPDH tích cực trong thự c tế? 16. Đánh giá chất lượ ng bài dạ y dự a trên các tiêu chi ́ nào ? Dự a trên bả ng Learning Activity Checklist s (LAC). 17. Mộ t kịch bản dạy học (learning scenario) sẽ bao gồm những thành phần nào? 18. Trong dạ y họ c dùng lời, nghệ thuậ t củ a việ c giả i thi ́ch (art of explaining) là gì? 19. Trong dạ y họ c dùng lời, nghệ thuậ t củ a việ c trình bày (art of showing) là gì? 20. Mô hình Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) đối với mộ t người giáo viên củ a TK.21 là gì?  Chú ý cách trình bày đá p á n trắc nghiệm, ví dụ như sau: Câu 1: a Câu 2: c …  Chú ý cách trình bày đá p á n phần tự luận vớ i câu trả lờ i ngắn, ví dụ như sau: Câu 1: Tích hợp công nghệ vào dạy học (integrating educational technology) là gì? Trả lời: Cách thức xác định những công cụ điện tử nào và phương pháp nào để cài đặt và sử dụng chúng một cách thích hợp đối với những tình huống lớp học và vấn đề cần giải quyết . Câu 2: … Phần bài tập và thực hành sƣ phạm: dạng bài tập áp dụng Nội dung cần xem ki ̃ (các nội dung khác trong SGK cũng cần được xem qua , không giới hạ n trong đề thi): Chƣơng 1: Môƥ t sôƧ khaƧi niêƥ m cơ baƤ n cuƤ a Tin hoƥ c, Sách Tin học lớp 10, NXB Giáo Dục, 2006 Chƣơng 2: Hêƥ điêƦu haƦnh, Sách Tin học lớp 10, NXB Giáo Dục, 2006 Chƣơng 3: Soạn thảo văn bản, Sách Tin học lớp 10, NXB Giáo Dục, 2006 Chƣơng 4: Mạng máy tính và Internet, Sách Tin học lớp 10, NXB Giáo Dục, 2006 Chƣơng 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp, Sách Tin học lớp 11, NXB Giáo Dục, 2007 Sách Bài tập Tin học lớp 11, NXB Giáo Dục, 2007 Chƣơng 4: KiêƤ u dƣ̃ liêƥ u coƧ câƧu truƧc, Sách Tin học lớp 11, NXB Giáo Dục, 2007 Sách Bài tập Tin học lớp 11, NXB Giáo Dục, 2007 Chƣơng 6: Chƣơng trình con, Sách Tin học lớp 11, NXB Giáo dục, 2007 Sách Bài tập Tin học lớp 11, NXB Giáo Dục, 2007
  3. 3. Đề cương TN môn PPDH 2012, Trang 3 Chƣơng 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu, Sách Tin học lớp 12, NXB Giáo Dục, 2008 Chƣơng 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Sách Tin học lớp 12, NXB Giáo Dục, 2008 Chƣơng 3: Hêƥ cơ sơƤ dƣ̃ liêƥ u quan hêƥ , Sách Tin học lớp 12, NXB Giáo Dục, 2008 Các dạng yêu cầu vêƦ bài tập và thực hành: 1. Cho một tình huống dạy học cụ thể đối với một chủ đề nào đó trong phần chuẩn bị. Đánh giá về phƣơng pháp dạy học và chất lƣợng bài dạy, sau đó đề xuất cải tiến bài dạy.  Chú ý trình bày ở dạng phân tích dựa trên các tiêu chí đánh giá chất lượng bài dạy: chuẩn kiến thức/mục tiêu bài dạy, tình huống có vấn đề, tính hấp dẫn của bài dạy, vấn đề tích hợp công nghệ trong bà i dạy. Đề xuất cải tiến bà i dạy cần quan tâm đến việc tích hợp công nghệ (phương tiện má y tính và cá c công cụ phần mềm, Internet). Mộ t ví dụ minh họ a của đề thi Cho tình huống dạy học xảy ra tại một lớp học lý thuyết: Trong nội dung của bài họ c §16. Định dạng văn bản, Chương 3, SGK môn Tin học 10. Giáo viên (A) trình bày và tổ chức dạy học cho chủ đề “Định dạng kí tự” (thời gian khoảng 15 phút) với trình tự như sau: 1. Cho cả lớp đọc sách giáo khoa ở phần nội dung chủ đề dạy (5 phút). Sau đó yêu cầu đóng sách giáo khoa. 2. A đặt câu hỏi và gọi một học sinh (B): “Bạn hãy trình bày lại thao tác định dạng kí tự”. B trả lời câu hỏi. 3. A lại đặt câu hỏi và gọi một học sinh khác (C): “Theo bạn, còn cách nào khác để định dạng kí tự hay không? Hãy kể ra nếu có?”. C trả lời câu hỏi. 4. A nhận xét và trình bày hai cách định dạng (cách 1 sử dụng lệnh Format, Font và cách 2 sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng), đồng thời ghi vắn tắt nội dung 2 cách trên lên bảng. 5. A yêu cầu cả lớp ghi chép nội dung trên bảng vào tập.  Giáo viên A không sử dụng bất kỳ đồ dùng, thiết bị dạy học gì ngoài bảng và phấn viết. Các câu trả lời của học sinh được A ghi nhận và không trả lời hoặc giải thích. Yêu cầu: Anh/chị có nhận xét gì về phương pháp dạy học và chất lượng bài dạy của giáo viên này. Theo Anh/chị có nên cải tiến việc dạy học cho chủ đề này hay không ? Nếu có, Anh/chị cho biết sẽ thực hiện như thế nào ? 2. Giải một bài toaƧn lập trình (có thể là một bài tập ở sách GK, BT Tin học lớp 11 hoặc một bài tập bất kì) theo hướng tiếp cậ n Công Nghệ Phần Mềm để dạ y họ c lậ p trình bằng ngôn ngữ Pascal .  Yêu cầu thiết kế chương trình dưới dạng thủ tục/hàm, chương trình được cấu trúc gồm các chương trình con với tên gọi theo yêu cầu. Trình bày bài toán theo các thứ tự sau: a. Xác định đâƦu vaƦo, đâƦu ra cuƤ a baƦi toaƧn: Input, Output b. Phân tiƧch baƦi toaƧn i. Thành phần dữ liệ u – nêu các thành phần dữ liệ u liên quan ii. Thành phần xử lý – nêu ý tưở ng giả i quyết bài toán c. ThiêƧt kêƧ chƣơng triƦnh i. Đơn vị dữ liệ u – nêu các biến đầu vào, đầu ra, kiể u dữ liệ u tương ứng
  4. 4. Đề cương TN môn PPDH 2012, Trang 4 ii. Đơn vị xử lý 1. Thuậ t toán tổ ng quá t – trình bày ở dạng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ tự nhiên 2. Sơ đồ thủ tụ c /hàm – vẽ sơ đồ thủ tục /hàm, chú ý đặt tên cho các thủ tục/hàm tương ứng 3. Viết prototype củ a các thủ tụ c/hàm trong sơ đồ thủ tục/hàm d. Chƣơng triƦnh caƦi đăƥ t Phần này không bắt buộ c – nếu viết thêm sẽ đượ c xem xét để cộ ng điể m e. ThƣƤ nghiêƥ m Xây dự ng bộ dữ liệ u thử nghiệ m (ở dạng bảng – như bên dưới) Biến 1 Biến 2 Biến 3 Kết quả mong đợ i … Mộ t ví dụ minh họ a củ a đề thi Anh/chị hãy trình bày các bước để giải bài tập lậ p trình sau đây . Bài toán: Viết chương trình Pascal nhập vào một hàm số bậc 2, tính và xuất ra cực trị của hàm (toạ độ của cự c trị và loạ i cự c trị ) Ví dụ: Nhập: a = 1.0; b = -2.0; c = 3.0 Xuất: xM = 1.0; yM = 1.0; Loai = “Cuc tieu” Yêu cầu:  Tổ chức các bước giải theo trình tự: xác định yêu cầu bài toán, phân tích bài toán , thiết kế chương trình, cài đặt (phần này không bắt buộ c), và bộ dữ liệ u thử nghiệ m chương trình . Ở mỗi bước phải trình bày chi tiết và rõ ràng để có thể hướng dẫn học sinh giải bài tập đã cho.  Khai báo dữ liệ u có cấu trúc – dạng mẫu tin cho đối tượng TAMTHUC (lưu trữ thành phần tham số a, b, c) và đối tượng CUCTRI (lưu trữ thành phần tọ a độ x, y và loạ i cự c trị )  Thiết kế chương trình dưới dạng thủ tục /hàm, chương trình được cấu trúc thành 3 chương trình con Nhap, Xu_Ly, và Xuat (như hình vẽ bên dưới ) tương ứng với các chức năng xử lí nhậ p liệ u, xử lý và tính toán, xuất kết quả . 3. ViêƧt môƥ t đêƦ baƦi tâƥ p – bài thực hành với mộ t chủ đề cho trước (nộ i dung ở lớp 11, hay lớp 12).  Yêu cầu về mặt trình bà y (đá p á n sẽ đá nh giá theo những tiêu chí nà y)  Nộ i dung rõ ràng, mạch lạc  Hướng dẫn phù hợ p với mức độ phức tạ p củ a bài tậ p  Ví dụ minh họa/sản phẩm mẫu/đáp án dự kiến Tinh_Cuc_Tri Nhap Xu_Ly Xuat
  5. 5. Đề cương TN môn PPDH 2012, Trang 5 Mộ t ví dụ minh họ a củ a đề thi Anh/chị hãy viết một đề bài tập lập trình Pascal để đếm các phần tử dương nằm trong nữa tam giác trên củ a đường chéo chi ́nh củ a mộ t ma trậ n vuông. Yêu cầu viết thành mộ t hàm duy nhất. Mộ t ví dụ minh họ a củ a đề thi Anh/chị hãy viết một đề bài tập lập trình Pascal với yêu cầu sau: - Nhậ p vào mộ t mả ng A với n phần tử (n > 0 và n < 20) - Xuất tổ ng các phần tử nằm giữa số 0 đầu tiên và số 0 cuối cùng 4. Xây dựng một đề kiểm tra lý thuyết 15~30 phút (hêƥ sôƧ 1) với mộ t chủ đề cho trước.  Yêu cầu về mặt trình bà y (đá p á n sẽ đá nh giá theo những tiêu chí nà y ) – chú ý có giới hạn số lượng câu hỏi của đề kiểm tra.  Mục tiêu cần đánh giá  Yêu cầu của đề kiể m tra  Ma trận đề - trình bày ở dạng bảng  Nội dung đề kiểm tra  Hướng dẫn chấm – dự kiến câu trả lời và thang điể m Mộ t ví dụ minh họ a củ a đề thi Anh/ chị hãy xây dựng một đề kiểm tra lý thuyết 15 phút cho nội dung bài họ c §1 và §2 - Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu, Sách giáo khoa môn Tin học – Lớp 12. Yêu cầu thƣƥ c hiêƥ n  Trình bày đầy đủ 5 phần: mục tiêu đánh giá , yêu cầu đề , ma trận đề , nội dung đề và hướng dẫn chấm.  Hình thức ra đề kiểm tra phải bao gồm phần tự luậ n + phần trắc nghiệ m.  Nộ i dung có tối đa 6 câu hỏ i. BÀI LÀM CẦN ĐƯỢC TRÌNH BÀY CẨN THẬN, SÚC TÍCH VÀ MẠCH LẠC TRÁNH VIẾT DÀI DÒNG, HOẶC TRÍCH DẪN NGUYÊN VĂN TỪ TÀI LIỆU THAM KHẢO/GIÁO TRÌNH CÁC HÌNH VẼ NẾU CÓ CẦN ĐƯỢC VẼ BẰNG THƯỚC VÀ VIẾT CHÌ ---- HẾT ---- HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT – CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

×