Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Enrope language policy - turkish Slide 1 Enrope language policy - turkish Slide 2 Enrope language policy - turkish Slide 3 Enrope language policy - turkish Slide 4 Enrope language policy - turkish Slide 5
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Enrope language policy - turkish

Download to read offline

Enrope language policy - turkish

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Enrope language policy - turkish

  1. 1. Date: 8.6.2021 ENROPE Dil Politikası The ENROPE Group ENROPE'un temel amaçlarından biri, çokdilliliği/çoğuldilliliği akademik bir uygulama olarak yerleşik ve geçerli kılmak olmuştur. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde (Fikri Çıktılar/ IO'lar) dilleri nasıl kullandığımızı düşündük ve tartıştık. Bu doğrultuda, proje boyunca gözden geçirilen ve revize edilen bu dil politikasını geliştirdik. Bu belge, ENROPE dil politikasının amacını, benimsenen tanımları, uygulamaya ilişkin bilgileri ve dilsel kalite güvencesini kapsar. 1. Dil politikasının amaçları 1.1 Farkındalık, kullanılabilirlik, şeffaflık: Dillerin eşitliğini daha fazla hedefleyerek, her iki dilin de hiyerarşik olarak düzenlendiği ve uygulamada ortaya çıkan hususların dikkate alınması gereken bir dünyada yaşadığımızı göz önünde bulundurduk. Bu belge, ENROPE dil politikasının arkasındaki mantığı şeffaf hale getirmek için tasarlanmıştır. 1.2 Çeşitli dilleri, insanları ve bilgileri dahil etme etiği: Çeşitli gruplar ve toplumlar tarafından kullanılan ve öğrenilen tüm dillere ve dil çeşitliliğine duyarlılık, hoşgörü, saygı ve ilgi değerlerini takip ederek, tartışmalarımızda, etkinliklerimizde ve ötesinde kapsayıcı uygulamaları benimsemeyi amaçladık. Dil kullanımını sorgulamaksızın olmuş- bitmiş saymadık; proje boyunca farklı noktalarda tartışmalara girdik. Bunun görünür kanıtı, ENROPE katılımcıları tarafından ENROPE Yoğun Çalışma Programları (ISP) sırasında detaylandırılan dil idaresi belgesi (tartışmalarımız sonucunda ortaya çıkan bu belge) ve ayrıca devam eden ve sürdürülebilir bir kaynak olan açıklamalı bibliyografyadır, ki bununla amaçlanan İngilizce dışındaki dillerde üretilen bilgiyi erişilebilir ve görünür kılmaktır. 1.3 Erişilebilirlik etiği: Proje çıktılarımızın daha yaygın erişilebilirliği ve kullanışlılığı için, temel ve stratejik bölümler proje ortaklarının dillerine çevrildi (bkz. 2.1). Bu yolla, katılım ve çıktıların farklı dilsel geçmişlere sahip izleyiciler tarafından erişilebilir olması sağlanırken, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve kullanılabilirlik ilkeleri dengelendi. Bu düşünceler aynı zamanda kalite güvence stratejimize de rehberlik etti (bkz. 4). 2. Kullanılan ortak tanımlar 2.1 Ortakların dilleri: ENROPE ortaklarının kurumlarında kullanılan kurumsal diller (Katalanca, İngilizce, Flemenkçe, Estonca, Frizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Türkçe). 2.2 Diller/Dil çeşitlilikleri: Katılımcıların bireysel dil repertuarlarının bir parçasını oluşturan diller ve dil kombinasyonları, ör. Lehçe, İtalyanca, Mandarin, Urduca, Yunanca, Galce, İsviçre dilleri ve Standart Almanca, Amerikan ve Avrupa İspanyolcası, Mauritius Kreolu, vb. 1
  2. 2. Date: 8.6.2021 2.3 Araç diller/Dil çeşitlilikleri: Dilötesi geçişler için –örneğin bir şeyi yukarıda belirtilen dillerden herhangi birinde veya ek dillerde veya bunların bir kombinasyonunda tartışmak için- kullanılan herhangi bir dil- diller. 2.4 Ortak dil olarak İngilizce: Bir gruptaki herkesin ortak bir dil olarak kullanabileceği dil. ABD, İngiltere dil çeşitlilikleri, diğer dünya İngilizceleri ve yabancı dil olarak kullanılan İngilizce dahil olmak üzere tüm İngilizce çeşitleri kabul edilmektedir (Jenkins, 2013; 2003; Seidlhofer, 2006). Ayrıca bkz. 4 Kalite Güvence Belgesi. 2.5 Çokdillilik, çoğuldillilik, Dilötesi geçişler: Plur>E ve ve PlurCur projelerine dayanarak, bu terimler bir yaklaşımı tanımlamak için kullanılmakta ve şu anlamları içermektedir: ● Örneğin arabuluculuk yapmak, çeviri yapmak, kod değiştirmek ve çokdilli iletişim kurmak için çoğuldilli yeterlilik kullanarak tekil ve ayrışık dil anlayışının ötesine geçebilmek ● Çeşitli dillerdeki dil becerilerinin, her bir dildeki iletişim gereksinimlerine bağlı olarak farklı düzeylerde geliştirildiğinin bilincinde olmak. Bu nedenle çokdillilik, ayrı ayrı dillerin ve yeterliliklerin toplamından daha fazlasını ifade etmektedir. ● Farklı dillerin farklı işlevleri olduğunun ayırdında olmak; bu nedenle, günlük ihtiyaçlara bağlı olarak farklı alanlarda ve farklı seviyelerde farklı dilleri kullanabilmek. ● Dilbilimsel/çokdilli bilginin zihinde bağlantılı olduğunun ve tüm dillerin birbirleriyle etkileşime girerek aktarım olgusuyla sonuçlandığının farkındalığına sahip olmak. ● İnsanların çokdilli repertuarlarını geliştirmek, sürdürmek ve yönetmek için desteğe ihtiyacı olduğunun bilincinde olmak. 3. Uygulama Dile ilişkin kararlar, projenin sürdürülmesi, etkinlikler sırasında iletişimin sağlanması gibi yönetsel düzenlemeler amacıyla alınmıştır. Projenin dil politika belgesi ENROPE yürütme kurulu tarafından planlanmış dilsel seçimleri tanımlamaktadır. Bu belgede özetlendiği üzere dil seçimleri, projenin amaçlarına, etik unsurlara ve fon sağlayıcıların, proje ortaklarının, kullanıcıların ve kurumların gereksinimlerine bağlı olarak düzenlenmiştir. Katılımcılara bağlı dil seçimleri, projenin belirli bölümlerinde ve etkinlikler sırasında yönlendirmeler sonucu ve paylaşımlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara ve bireylerin dil repertuarlarının değerlendirilmesine göre geliştirilmiştir. 3.1 Internet platformunda dillerin görünürlüğü (IO1): Projenin stratejik öneme sahip sayfalarında dillerin görünürlüğü aşağıda listelenen uygulamalar ile sağlanmıştır. ● Dil sayfasında katılımcı görüşleri çeşitli dillerde verilmiştir. ● Kullanıcılar dil seçimine olanak tanıyan buton ile metinlere proje ortaklarının dillerinde ulaşabilir. Bazı sayfalarda metinler sadece yayınlandığı kaynak dilde sunulmuştur. (örnek; proje haberleri) 2
  3. 3. Date: 8.6.2021 ● Stratejik öneme sahip metinler tüm proje ortaklarının dillerinde sunulmaktadır. (bkz. 3.3). ● Açıklamalı Bibliyografya (Annotated bibliography) İngilizce dışında diğer dillerde yapılan yayınları görünür kılmaktadır. 3.2 Dil kararlarının ileriye yönelik gözden geçirilmesi: Bu belge proje süresince geliştirilmiş, uyarlanmış ve gözden geçirilmiştir. Bu anlamda nihai bir belge olarak değerlendirilmemelidir. Gelecekteki projelerin amaçlarına göre uyarlanmalı ve geliştirilmelidir. Proje Internet sayfası (IO1) yürütme kurulu ve katılımcıların geliştirdiği 3 adet dil politika belgesini ön plana çıkarmaktadır: ● Proje ortaklarının dillerinde yayınlanmış dil politika belgesi (yürütme kurulu) (XXX-Link) ● Dil idaresi belgesi (katılımcılar) (XXX-Link). ● Araştırma, değerlendirme, hayal etme, sunma ve uygulama amaçlı tasarlanmış düşünme rutini (katılımcılar) (XXX-Link) 3.3 ENROPE ürünlerinin çevirisi: Aşağıda listelenen metinler ve ürünler ENROPE çalışma grubu tarafından önemli görülmüştür. Bu nedenle her birinin proje ortaklarının dillerinde çevirisi bulunmaktadır. Diğer metinler İngilizcedir. ● Internet anasayfası (IO1) ● Proje özeti (IO1) ● ENROPE Yeterlilik Modeli (IO3) ● Proje elkitabına giriş (IO3)(XXX-Link) ● Açıklamalı Bibliyografya için tanıtıcı yazı (IO1) (XXX-Link) ● Portfolyo (genele açık A bölümü) (IO2): https://drive.google.com/file/d/1LDRwl7LO6Ldc2C_s_2_I2FJgEENjvNmZ/view?usp= sharing ● Dil Politika Belgesi (IO1): https://docs.google.com/document/d/1KsviYNH6Hf26syyBO-qDFs4GZNJ2-Seh_dmX cOOsDHE/edit# 3.4 ENROPE ürünlerinin üçüncü şahıslar tarafından çevrilmesi: Kullanıcılar akademik ve eğitim amaçlı olmak üzere ENROPE çıktılarını ve ürünlerini başka dillere çevirebilirler ancak ENROPE yürütme kurulunun yazılı onayı olmaksızın çevirileri yayınlamamalıdırlar. 4. Kalite güvence Ürünlerimizi tamamlarken, belgelerimizde kalite, erişilebilirlik ve uzmanlık unsurlarını nasıl dengeleyebileceğimiz konusuna açıklık kazandırma gereksinimi duyduk. 4.1 İngilizce kullanımında kalite denetimine yaklaşım: ENROPE meslektaşlarımız farklı dil becerilerini kullanarak metinlerin ve diğer proje çıktılarının üretimini dayanışma içinde 3
  4. 4. Date: 8.6.2021 proje ortaklarının dillerinde ve diğer dillerde sağladılar. Ricento and Seidlhofer’un (2011, 2006) aşağıda belirtilen görüşleri dil politikamızı belirlemede bize rehber oldu; Seidlhofer’un tartıştığı üzere Dış ve Gelişmekte olan halkalarda yer alan İngilizce dil kullanıcılarının sayısının, İç halkada bulunan ve İngilizce’nin farklı varyasyonlarını kullanan konuşmacılardan çok daha fazla olduğu bir dünyada, iletişim ister Dış halka kullanıcıları arasında ister Dış Halka- İç Halka kullanıcıları arasında gerçekleşiyor olsun, İngilizce’nin kullanıldığı tüm bağlamlarda neyin hatasız ve kabul edilebilir olduğunun anadil konuşucularının ilkelerine ve beklentilerine göre belirlenmesi, gerçekdışı, mantıksız ve sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Seidlhofer’a göre, “ Uygulamalı dilbilimciler ve (İngilizce) dil eğitmenleri ‘İngilizce’ nedir sorusuna, bu dilin dünyada değişen rolü ve statüsünü göz önünde bulundurarak yenilikçi ve eleştirel bir anlayışla cevap aramalıdırlar (Seidlhofer, 2011:16-17, Aktaran Ricento, 2014:364) Bu yaklaşımı temel alarak, İngilizce ürünlerin denetimi için aşağıda verilen kalite güvence politikası benimsenmiştir. 4
  5. 5. Date: 8.6.2021 4.2 İngilizce metinlerin kalite denetimi: Ürünlerin dilsel erişilebilirlik ve uzmanlık kriterlerini sağladığından emin olabilmek adına, kalite denetiminde çok yönlü bir strateji uyguladık. Geniş bir kullanıcı kitlesine ve akademik çevreye ulaşacağını göz önünde bulundurarak, metinlerin kullanım kolaylığına, kapsayıcılığa ve anlam açıklığına sahip olup olmadığını denetledik. İzlenen belge kontrol yöntemi aşağıda listelenmiştir: ● Hibe sağlayıcıların ölçütleriyle uygunluğu (hibe başvurusu ile çapraz kontrolü) ● İçerik (hedefin açıklığı, okur yönlendirmeleri, akronimler) ● Dil kullanımı (örneğin, doğru zaman yapılarının ve yazım kurallarının kullanımı) ● Akademik geçerliliği (örneğin, güncel tartışmaları ve bilgiyi yansıtması) ● İngilizcenin proje gruplarının ortak iletişim dili olması nedeniyle, tüm belgeler öncelikle İngilizce oluşturulmuştur daha sonra farklı kurumlarda görev alan meslektaşlar tarafından çapraz kontrolü sağlanmıştır. Birleşik Krallık İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi haricinde diğer İngilizcelerle çeşitlilik sağlanmış, bununla birlikte metinlerin tutarlılığı öncelenmiştir. ● Farklı dilsel ve kültürel ardalana sahip, farklı kurumlarda görev yapan en az iki meslektaşın çapraz kontrolü ile belgelerin açıklığı ve akademik anlamda geçerliliği sağlanmıştır. ● ENROPE projesinde ortak olan dokuz kurum 3.3. bölümünde listelenen belgelerin çevirisini üstlenmiştir. Çevrilen metinlerin her iki dilde de yetkinliği bulunan bir meslektaş tarafından çapraz kontrolü yapılmıştır. ● Aşağıda sunulan dipnot, farklı disiplinlerde, dillerde ve kültürel bağlamlarda terimlerin ve kavramların farklı anlamlar taşıyabileceğine ilişkin okur farkındalığı yaratmak amacıyla tüm temel belgelere eklenmiştir: “Meslektaşlarımızın mesleki kariyerlerinin farklı aşamalarında farklılık gösteren kültürel ve bilimsel ortamlarda çalıştıklarının ve farklı İngilizce kullanımlarına sahip olduklarının bilincindeyiz. İngilizcenin tek bir türüne ait kuralları ve anadil konuşucularının kurallarını dayatmak yerine İngilizce kullanımında açıklığı ve etkili iletişimi önceleyen daha esnek bir yaklaşımı benimsedik. Çevirilerde ise terimler ve kavramlar farklı dillerde farklı anlamlara sahip olabilirler; örneğin, lehçe ve topluluk dili. Bu tür çelişki içerebilecek, yanlış anlamalara yol açabilecek veya farklı dillerde farklı şekilde kullanılan terimler ve kavramlar için katkıda bulunanlardan açıklamalar istedik. Detaylı bilgi için bakınız ENROPE Dil Politika Belgesi (XXX Link) 5. Kaynakça Jenkins, J. (2003). World Englishes: A Resource Book for Students. London and New York: Routledge. Jenkins, J. (2013). English as a Lingua Franca in the International University: The Politics of Academic English Language Policy. Routledge. Ricento, T. (2014). Thinking about language: what political theorists need to know about language in the real world. Language Policy, 13(4), 351–369. doi:10.1007/s10993-014-9322-2 Seidlhofer, B. (2011) Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press. Seidlhofer, B. (2006). English as a Lingua Franca in the Expanding Circle: What It Isn't. English in the World: Global Rules, Global Roles. Continuum. 5

Enrope language policy - turkish

Views

Total views

20

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×